Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

100511

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

100511

  1. 1. 10 ČESKOSLOVENSKÁ socIALISTICKÁ REPUBLIKA Třída 21 g, 12/04 Vydáno 15. srpna 1961 1 g, 38 Vyloženo 15. února 1961 PATENTNÍ SPIS č. 100511 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 341957 Sb. Inž. JAN HAVEL, PRAHA Zapojení k doutnavkové indikaci stavu tranzistorových klopných obvodů Přihlášeno . prosince 1959 (PV 7028-59) Platnost patentu od . prosince 1959 Vynález se týká indikace stavu tranzistorových klopných obvodů, které jsou např. základní součástí čítačů. Proto bude v dalším vysvětleno použití vynálezu na případu indikace u čítačů. Nezbytnou součástí všech čítačů je indikace jejich okamžitého stavu, poskytující číselný údaj o počtu čítačem právě započítaných im pulsů. Každý klopný obvod, který je tvořen dvěma aktivními elementy, zaujímá vždy jeden ze dvou možných stabilních stavů, které jsou charak terisovány různými hodnotami napětí na elementu. U elektronických čítačů, jejichž klopné obvody pracují s elektronkami, se běžně používá indikace doutnavkami. Doutnavková indikace má tu výhodu, že je poměrně velmi jednoduchá, spolehlivá a nepatrné proudy doutnavek (řá dově u A) prakticky nezatěžují nijak vlastní počítací klopné obvody. V poslední době je snaha nahrazovat elektronické čítače tranzisto rovými. Důvody jsou tytéž jako i v jiných případech náhrady elektronky - polovodičovým prvkem, tj. mnohem menší spotřeba energie à tedy i menší oteplování, miniaturisace atp. U tranzistorových čítačů nelze všák · použít indikace doutnavkami ve známém zapojení. Jak známo, rozdíl mezi zápalným a zhášecím napětím je u doutnavky několik desítek voltů. Polovodičové prvky pracují s napětím zdroje maximálně 10 až 20 V, takže v tranzistorovém klopném obvodu není nikdy možno dosáh nout tak velkého napěťového skoku, aby doutnavka buď spolehlivě zapálila či zhasla. Z toho důvodu se u tranzistorových čítačů provádí.
  2. 2. nepřejde do původní polohy A“. V tomto okamžiku po zhasnutí dout 2 -- 10051i indikace jinými způsoby, jako např. použitím ručkového měřicího pří stroje. Tento způsob má tu nevýhodu, že u použitého měřicího pří stroje je téměř vždy nutná. adaptace.stupnice.. Přesnost indikace, závisí ná přesném nastavėní všech proudů protékajících přístrojem a předpokládá jejich neměnnost s časem. Tato koncepce není rövněž vždy výhodná i z důvodů konstrukčních. · · · · · - Jiný způsob indikacė používá miniaturníčh elektronkových indikátorů vyladění, kde změna napětí tranzistorového klopného obvodu ovládá mřížkové předpětí indikátoru. Nevýhodou tohoto zapojení je značná složitost, nutnost použití dalších elektronek, pomocného zdroje žhavení a anodového proudu, což vše je na překážku miniaturisace. Další možnost indikace je zapojení s doutnavkami a pomocným zdrojem střídavého napětí síťového kmitočtu 50 Hz. Pro spolehlivou funkci jë však třeba: żajistit stabilisaci pomocného střídavého zdroje, přičemž svit doutnaveķije vzhledem k jiným způsobům zapojení mnohem menší. Stabilisace střídavého napětí je rovněž složitější v porovnání se stabilisací stejnosměrného napětí. ; Zapojení podle vynálezu využívá výhod doutnavkové indikace a umožňuje použití i v případě; tranzistorových obvodů. Při, velké citlivosti na změnu indikovaného napětí svou jednoduchostí vyhovuje i podmínkám miniaturisace, přitom pomocný zdroj je stejnosměrný, s možností použití stabilisační výbojky. - . Podstatou vynálezu je zapojení k indikaci stavu tranzistorových klopných obvodů, které sestává z doutnavkového relaxačního oscilá toru a pomocného stejnosměrného zdroje předpětí, přičemž relaxační oscilátor a pomocný zdrojo předpětí jsou zapojeny s tranzistorovým klopným obvodem v sérii tak, že změny napětí v klopném obvodu se přičítají k napětí pomocného zdroje.“ Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeném výkresu. . ' Jak patrno z výkresu, je indikační doutnavka 3 společně s kondensátorem 2 a potenciometrem 1 zapojena jako generátor relaxačních kmitů. Tento indikační obvod je na jedné straně 7 přípojen k tranzistorovému klopnému obvodu , na druhé straně 10 je připojen na pomocný stejnosměrný zdroj . Tranzistorový klopný obvod 4 je napájen nízkovoltovým stejnosměrným zdrojem , ke kterému je připojen v bodech 8 a 9. Vzhledem k tomu, že napětí zdroje 5 je příliš malé ve srovnání se zápalným napětím doutnavky, je použito ještě pomocného zdroje , který, jak již bylo řečeno, je na jedné straně 10 spojen s indikačním obvodem, na druhé straně je společně se zdrojem 5 připojen ke klopnému obvodu . Potenciometr 1 je nastaven tak, aby výsledné napětí na doutnavce
  3. 3. bylo těsně pod zápalným napětím doutnavky v případě, že tranzistorový obvod 4 je v určitém stavu A“. Přejdeli tento obvod do stavu B“, tzn. stoupneli napětí na indikovaném elementu, přenese se tento vze stup napětí i na doutnavku, která zapálí. Je zřejmo, že čím blíže bylo původní klidové předpětí nastaveno k zápalnému napětí doutnavky, tím, menší napěťové změny bude k zapálení zapotřebí. Je-li splněna podmínka, že proud tekoucí potenciometrem 1 ję menší než maximální proud, tekoucí doutnavkou , doutnavka hoří potud, pokud se nevybije kondensátor 2 na hodnotu jejího zhášecího napětí, a doutnavka zhasne. Od tohoto okamžiku se kondênsátor, 2. opět nabíjí: Jeli obyod 4 stále . ve stavu B, dosáhņe napětí na kondensátoru 2 opět hodnoty zápalného - napětí doutnavky, ta zapálí a děj se opakuje s rychlostí, danpu. hod. notami potenciometrų 1.kondeňsátoru 2 do té doby, dokud obvod 4
  4. 4. 100 3 100511 navky 3 se kondensátor nabije pouze na napětí původně nastavené a doutnavka již nezapálí. Je zřejmé, že intensita výboje doutnavky 3 se dá ovlivňovat velikostí kondensátoru 2. Potenciometr 1 má v zapojení dvojí funkci: a) Při mnohonásobné indikaci (dekádas mnoha doutnavkami a jedním společným pomocným zdrojem 6 lze příslušnými potenciometry nastavit vhodné napětí individuálně pro každou doutnavku – zápalné napětí není totiž u všech doutnavek přesně stejné. b) . Zdroj pomocného ss napětí 6 nemusí být definován v úzké toleranci (napětí pro doutnavku 3 se nastaví potenciometrem 1) a pro jeho stabilisaci lze použít např. výbojkového stabilisátoru. Výhody zapojení: 1. značná citlivost (změna napětí o 2 V již stačí ke spolehlivé indikaci stavu; 2. dostatečná intensita výboje (zajištěna vhodnou velikostí kondensátoru 2; 3. pomocný zdroj je stejnosměrný, s jednoduchou stabilisací, stabilisované napětí není úzce tolerováno; 4 . lze použít výbojek s navzájem poněkud odlišným zápalným napětím; . ve srovnání s dosud používaným zapojením při doutnavkové indikaci je předřadný odpor zaměněn za potenciometrový trimr a navíc je použito pouze kondensátoru a pomocného zdroje – ten však je jednoduchý a může být společný pro více obvodů; 6. zapojení vyhovuje podmínkám miniaturisace. Předmět patentu Zapojení k doutnavkové indikaci stavu tranzistorových klopných obvodů, vyznačené tím, že sestává z doutnavkového relaxačního oscilátoru a pomocného stejnosměrného zdroje - předpětí, přičemž relaxační oscilátor a pomocný zdroj předpětí jsou zapojeny s tranzistorovým klopným obvodem v sérii tak, že změny napětí v klopném obvodu se přičítají k napětí pomocného zdroje. Severografia, n. p, závod 03

×