Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok

G
Grupa PTWP S.A.Grupa PTWP S.A.
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2015 ROK
21 MARCA 2016 ROKU
GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL
1
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Polimex-Mostostal S.A. („PxM”, „Spółka”) dla inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków rynku wyłącznie w celach
informacyjnych. Zapoznając się z treścią prezentacji odbiorca zgadza się z zastrzeżeniami zamieszczonymi poniżej.
Informacje znajdujące się w prezentacji nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizowania lub zapewnienia,
że informacje zawarte w prezentacji zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie wyrażone w prezentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia jej odbiorców.
Informacje zawarte w prezentacji w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek oświadczenie, wyraźne lub dorozumiane, złożone przez Spółkę lub osoby działające w
jej imieniu. Ponadto, zarówno Spółka jak i żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z korzystania z prezentacji lub
jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w prezentacji. Pomimo faktu, iż Spółka podjęła odpowiednie starania aby
informacje zawarte w prezentacji były rzetelne, dokładne i kompletne, Spółka nie może zagwarantować, że prezentacja zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem
i niepewnością i opierają się na szeregu przyjętych założeń.
Stwierdzenia zawierające słowa „przewiduje”, „zamierza”, „uważa”, „planuje”, „zakłada”, „będzie”, „może”, „byłoby”, „mogłoby”, „kontynuuje” oraz podobne
o charakterze dotyczącym przyszłości implikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii
biznesowej, planów i celów Spółki w zakresie jej przewidywanej przyszłej działalności. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji dotyczą kwestii wiążących
się ze znanym i nieznanym ryzykiem, kwestiami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku wystąpienia których faktyczne wyniki i rezultaty działalności Spółki mogą
istotnie różnić się od przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki
w przeszłości. Jakkolwiek Spółka uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące
przyszłości zawarte w prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia.
Jakkolwiek Spółka uważa, że wszystkie założenia były uzasadnione w chwili gdy zostały przyjęte, w związku ze swoją naturą podlegają one ważnym, nieznanym czynnikom
i niepewności, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia i będącymi poza kontrolą Spółki. Spółka może nie osiągnąć przedstawionych celów, oczekiwań i przewidywań. Spółka zwraca
uwagę, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz wyników finansowych jak i gwarancji przyszłych wyników, oraz że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa i płynność, jak
również rozwój branży, w której działa, mogą się znacznie różnić od tych, które zostały określone w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Spółka i jej odpowiedni
doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz stwierdzeń znajdujących się w prezentacji.
Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat aktualnej sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych i wskaźników są raporty
bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego.
Niniejsza prezentacja nie stanowi, i nie powinna być interpretowana jako, oferta nabycia papierów wartościowych Spółki lub spółek należących do grupy kapitałowej, oraz że prezentacja
nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.
 Znacząca poprawa wyników
 Płynność pod kontrolą
 Realizacja nowej strategii i budowa struktury holdingowej
 Selektywna budowa portfela zamówień
Dokonania Grupy Polimex-Mostostal w 2015 roku
2,1/2,5
mld PLN
1,7/2,3
mld PLN
89,7/65,1
mln PLN
-395,8/119,4
mln PLN
-416,0/42,1
mln PLN
53,7/35,3
mln PLN
Grupa PxM
Przychody ze
sprzedaży
Zysk
operacyjny
Koszty ogólnego
zarządu
Spółka PxM
+21,2%
rdr
-27,4%
rdr
+35,1%
rdr
-34,3%
rdr
* 2014/2015
Najważniejsze dane finansowe za 2015 rok
Przychody ze sprzedaży
[mld PLN]
4,1
2,4 2,1
2,5
EBIT
[mln PLN]
Zysk netto
[mln PLN]
EBITDA
[mln PLN]
-1 244
-261 -153
69
-1 185
-174
-396
119
-1 086
-105
-344
151
Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok
Powrót do dobrych trendów - wyraźny wzrost przychodów
i poprawa rentowności w 2015 r.
MARŻA EBIT
[%]
-30,3%
-11,0%
-7,3%
2,7%
2012 2013 2014 2015
MARŻA NETTO
[%]
-26,4%
-4,4%
-16,3%
5,9%
2012 2013 2014 2015
MARŻA EBITDA
[%]
Poprawa rentowności
dzięki wyważonej polityce
ofertowania i poprawie
efektywności
Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok
-28,8%
-7,3%
-18,8%
4,7%
2012 2013 2014 2015
-32,3%
-8,3%
-5,7%
2,5%
2012 2013 2014 2015
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH
(ROA) [%]
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ
[current ratio]
-72,3%
-41,8%
-26,2%
14,6%
2012 2013 2014 2015
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH
(ROE) [%]
87,5%
88,4%
84,0%
80,2%
2012 2013 2014 2015
WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA
[%]
1,05
0,73
1,29
1,07
2012 2013 2014 2015
Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok
4,0% 4,5% 5,1% 4,3% 2,6%
210 438
183 611
182 755
120 916
89 694
65 138
2010 2011 2012 2013 2014 2015
[mln PLN]
-12,7%
-33,8%
-25,8%
-27,4%
-0,5%
5,1%
Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM
Koszty pod kontrolą – w latach 2010 – 2015 koszty ogólnego zarządu
spadły o 69%, czyli o ponad 145 mln PLN.
Udział KOZ w
przychodach
ze sprzedaży
w tys. PLN 2014 r. 2015 r.
Zmiana
w %
PRZYCHODY
OPERACYJNE
2 102 197 2 548 575 +21,2
KOSZTY
OGÓLNEGO
ZARZĄDU
89 694 65 138 -27,4
ZYSK
OPERACYJNY
-395 752 119 351 -
ZYSK BRUTTO -178 668 89 550 -
ZYSK NETTO -153 226 68 975 -
EBITDA -343 685 150 904 -
w tys. PLN 2014 r. 2015 r.
Zmiana
w %
PRZYCHODY
OPERACYJNE
1 702 959 2 300 269 +35,1
KOSZTY
OGÓLNEGO
ZARZĄDU
53 683 35 294 -34,3
ZYSK
OPERACYJNY
-416 046 42 079 -
ZYSK BRUTTO -135 508 13 466 -
ZYSK NETTO -116 008 2 948 -
EBITDA -375 753 71 023 -
Spółka Polimex-Mostostal SAGrupa Kapitałowa Polimex-Mostostal
Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok
2014
2015
968 837
376 755
115 340 124 400
466 173
50 692
1 801 367
424 565
182 740
41 425 27 504 70 974
Energetyka Produkcja Nafta, gaz,
chemia
Przemysł Budownictwo
infrastrukturalne
Pozostała
działalność*
ENERGETYKA
PRODUKCJA
NAFTA, GAZ, CHEMIA
PRZEMYSŁ
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*
Przychody Grupy PxM za 2015 rok w tys. PLN
*Pozostała działalność – w pozycji zawarte zostały przychody z: dezinwestycji, inne/najem
46%
18%
6%
6%
22%
2%
2014
71%
17%
7%
1%
1%3%
2015
4 215 79184
5,9 5,6 5,3 4,8 4,6
Grudzień 2014 Marzec 2015 Czerwiec 2015 Wrzesień 2015 Grudzień 2015
ProdukcjaEnergetyka* Nafta, gaz, chemia
Portfel zamówień na koniec grudnia 2015 r.
[mln PLN]
* w tym projekty strategiczne
Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal
83
Pozostałe
[mld PLN]
Wyzwania na 2016 rok
Strategia GK Polimex-Mostostal zakłada działania zmierzające do poprawy marż
i konsekwentnego budowania portfela zamówień. W przyjętej strategii, terminowa
realizacja kontraktów i efektywne pozyskiwanie nowych zamówień są
fundamentem odtworzenia skali działania i pozycji rynkowej.
Wyzwania na 2016 rok:
 Realizacja strategii i przyjętych planów finansowych
 Budowanie portfela zamówień
 Dalsze obniżanie wskaźnika zadłużeń
 Zakończenie rozliczeń kontraktów infrastrukturalnych
 Wzmacnianie pozycji Grupy PxM i budowanie wartości dla akcjonariuszy
Wydzielenie Mostostalu Siedlce
Strategia zakłada, że Mostostal Siedlce będzie skutecznie
konkurował na rynku krajowym konstrukcji stalowych oraz
będzie aktywniej szukał zleceń od zagranicznych
klientów. Ma też zwiększać przychody ze sprzedaży krat
pomostowych oraz usług ocynkowniczych.
Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. K. Cel strategiczny
Wydzielenie Mostostalu Siedlce daje większą niezależność
Spółce w podejmowaniu inicjatyw mających na celu
spełnienie założeń strategii na lata 2016-2020.
Mostostal Siedlce jako producent konstrukcji stalowych ma
dobrą pozycję zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Mostostal Siedlce w liczbach
Przychody: ok. 400 mln PLN rocznie
Zatrudnienie: 1550 pracowników
Hale produkcyjne: 39 200 m2
Produkcja miesięczna: 12 500 ton
Udział eksportu w przychodach: ok. 50%
Budowa bloku 5 i 6 w Elektrowni Opole
Zamawiający PGE GiEK SA
Konsorcjum
Polimex-Mostostal, GE
Power, Rafako, Mostostal
Warszawa
Data rozpoczęcia Luty 2014
Data zakończenia
budowy bloku nr 5
Lipiec 2018
Data zakończenia
budowy bloku nr 6
Marzec 2019
Wartość Kontraktu 11,5 mld zł
Udział PxM 42%
Wartość kontraktu PxM 4,8 mld zł
Gdzie jesteśmy? 25. miesiąc projektu
Projekt Opole – stan realizacji
Osiągnięcia 2015 roku:
 Wykonanie fundamentów maszynowni, stropów poziomu 0,0m, zaawansowany montaż
głównych konstrukcji stalowych maszynowni bloku 5 i 6
 Wykonanie fundamentów turbin bloków nr 5 i 6
 Wykonanie płaszcza chłodni kominowej bloku nr 5
 Rozpoczęcie wykonania płaszcza chłodni kominowej bloku nr 6
 Wykonanie głównych konstrukcji budynków elektrycznych i pompowni wody chłodzącej
Status prac:
 Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem
 Aktualne zaawansowanie projektu na poziomie ok. 35%
 Trwają prace inżynieryjne i budowlane w obrębie głównych elementów obu bloków oraz
systemów instalacji towarzyszących:
 kontynuacja montażu konstrukcji stalowej obu maszynowni;
 przygotowania do głównych montaży mechanicznych na maszynowniach bl. 5 i 6
 kontynuacja wykonania płaszcza chłodni kominowej bloku nr 6;
 kontynuacja pozostałych obiektów z zakresu PxO – budynki elektryczne, pompownie
Budowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice
Zamawiający Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Konsorcjum
Polimex-Mostostal, Mitsubishi
Hitachi Power Systems
Europe GmbH
Data rozpoczęcia Wrzesień 2012
Data zakończenia Lipiec 2017
Wartość Kontraktu 5, 1 mld zł
Udział PxM 42,6%
Wartość kontraktu PxM 2,17 mld zł
Projekt Kozienice – stan realizacji
Osiągnięcia 2015 roku:
 W minionym roku wykonano montaż:
 konstrukcji głównej kotłowni
 obudowy budynku maszynowni
 stojana i wirnika generatora
 pomp wody chłodzącej
 kotłów rozruchowych
 konstrukcji wsporczej elektrofiltra
 transformatorów blokowych, odczepowych i rezerwowego
 wykonano konstrukcje żelbetowe zbiorników popiołu oraz magazynu gipsu
 zakończono i odebrano 18 z 26 etapów realizacji
 osiągnięto poziom 80% zaawansowania budowy nowego bloku
Prace zaplanowane:
 Podanie napięcia 110 kV i 400 kV
 Montaż układu ciśnieniowego – próba wodna kotła
 Płukanie - trawienie kotła
 Uruchomienie kotłowni rozruchowej
42. miesiąc projektu
 Uruchomienie kotła
 Montaż zwałowarko-ładowarek
 Montaż młynów węglowych
 Przeprowadzenie rozruchu całej
elektrowni
Gdzie jesteśmy?
Polimex-Mostostal - synteza
 Lider w zakresie usług, portfela zamówień, doświadczenia, referencji
 Realizacja najbardziej złożonych kontraktów w zakresie projektowania,
produkcji i montażu dla energetyki, petrochemii i budownictwa
przemysłowego
 Produkcja konstrukcji stalowych
 Generalny wykonawca obiektów przemysłowych - ponad 700 obiektów
wybudowanych „pod klucz” w 60 krajach świata
 Grupa obecna w Polsce i za granicą – głównie w UE
 Obecnie realizowane dwa projekty strategiczne – bloki energetyczne w
Kozienicach i w Opolu
O Grupie
 Od 2011 r. - spadek sprzedaży, powiększanie strat, głównie w
budownictwie infrastrukturalnym, przerost kosztów ogólnego zarządu,
problemy z płynnością finansową
 Przez 3 lata:
 Zmniejszenie zatrudnienia o 65,2%
 Spadek kosztów ogólnego zarządu o ponad 69%
 Scentralizowanie służb wsparcia
 Wydzielenie spółek segmentowych
 Stopniowe zwiększanie efektywności na projektach i obniżanie kosztów
Restrukturyzacja
 Polimex-Mostostal jako wiodąca polska firma budownictwa
przemysłowego, działająca w modelu EPC (pod klucz),
równoważąca źródła przychodów oraz doskonalącą proces
realizacji kontraktów
 Plan na lata 2016-2020:
 przychody Grupy - 12 mld PLN
 rentowność EBITDA ≥ 7%
 całkowita spłata zadłużenia finansowego
 udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży < 3%
Wizja
 Grupa Polimex jako silna polska firma może być liderem realizacji
kluczowych projektów inwestycyjnych w Polsce (ponad 110 mld PLN do
roku 2020)
 Ponad 4800 wysoko wyspecjalizowanej kadry, zatrudnionej w ramach
umów o pracę
 Partner dla zagranicznych dostawców technologii
 Grupa jako polska firma eksportowa. Może wspierać duże polskie
podmioty w realizacji ich flagowych inwestycji zagranicznych i być
„parasolem” dla mniejszych lokalnych polskich firm w ich ekspansji
Przyszłość
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
17,41%
PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SA
14,93%
TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH PZU SA
14,47%SPV OPERATOR SP. Z O.O.
6,92%
POZOSTALI
46,27%
OGÓLNA LICZBA AKCJI
86 618 802
Skład akcjonariatu i kurs akcji PxM na GPW
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
02.01.2015 02.02.2015 02.03.2015 02.04.2015 02.05.2015 02.06.2015 02.07.2015 02.08.2015 02.09.2015 02.10.2015 02.11.2015 02.12.2015 02.01.2016 02.02.2016 02.03.2016
Wolumen PxM WIG-Budownictwo - REL
AKCJONARIAT
Kurs akcji PxM
Struktura GK Polimex-Mostostal
DOCELOWA STRUKTURA GRUPY
GAZ, NAFTA, CHEMIA ENERGETYKA
BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE PRODUKCJA
WSPARCIE
PROJEKTOWANIE
BAZA SPRZĘTU
Strategia Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal zakłada odbudowę potencjału i skali działalności
poprzez optymalne wykorzystywanie dotychczasowego doświadczenia i usprawnienie procesów zarządzania.
GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL
AL. JANA PAWŁA II 12
00-124 WARSZAWA
TEL: (+48) 22 829 71 00 DO 09
FAX: (+48) 22 826 04 93
RELACJE@POLIMEX.PL
WWW.POLIMEX-MOSTOSTAL.PL
KONTAKT
21
1 sur 21

Recommandé

Rafako strategia par
Rafako strategiaRafako strategia
Rafako strategiaGrupa PTWP S.A.
2.1K vues20 diapositives
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA par
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SAPierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SAManagerEventy
352 vues15 diapositives
Strategia grupy Polimex-Mostostal na lata 2016-2020 par
Strategia grupy Polimex-Mostostal na lata 2016-2020Strategia grupy Polimex-Mostostal na lata 2016-2020
Strategia grupy Polimex-Mostostal na lata 2016-2020Grupa PTWP S.A.
3.2K vues46 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017LUG S.A.
1.2K vues38 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015LUG S.A.
858 vues26 diapositives
Ubezpieczenie Inwestycyjne Speedway II par
Ubezpieczenie Inwestycyjne Speedway IIUbezpieczenie Inwestycyjne Speedway II
Ubezpieczenie Inwestycyjne Speedway IIWealth Solutions
661 vues18 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok

SARE_prezentacja_wynikow_2016_ par
SARE_prezentacja_wynikow_2016_SARE_prezentacja_wynikow_2016_
SARE_prezentacja_wynikow_2016_Agnieszka Grodoń
1.1K vues17 diapositives
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015 par
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Qumak SA
919 vues19 diapositives
Q3_2020_PL Prezentacja.pdf par
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfQ3_2020_PL Prezentacja.pdf
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfPrzemysawStaniszewsk1
3 vues20 diapositives
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
275 vues23 diapositives
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015 par
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015Qumak SA
1.3K vues21 diapositives
Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020 par
Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020
Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020Grupa PTWP S.A.
2.2K vues26 diapositives

Similaire à Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok(20)

Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015 par Qumak SA
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Qumak SA919 vues
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA275 vues
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015 par Qumak SA
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015
Qumak SA1.3K vues
Inter Cars - fakty i liczby par InterCars
Inter Cars - fakty i liczbyInter Cars - fakty i liczby
Inter Cars - fakty i liczby
InterCars579 vues
2015 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par KBJ_IR
2015 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2015 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2015 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
KBJ_IR1.1K vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding par EKO Holding SA
Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO HoldingPrezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding
Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding
EKO Holding SA597 vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q 2019
LUG S.A.12 vues
ES-SYSTEM Prezentacja wyników za rok 2012 par ES-SYSTEM
ES-SYSTEM Prezentacja wyników za rok 2012ES-SYSTEM Prezentacja wyników za rok 2012
ES-SYSTEM Prezentacja wyników za rok 2012
ES-SYSTEM278 vues
O Grupie CIECH - prezentacja inwestorska par CIECH Group IR
O Grupie CIECH - prezentacja inwestorskaO Grupie CIECH - prezentacja inwestorska
O Grupie CIECH - prezentacja inwestorska
CIECH Group IR42.6K vues
20121115 euco prezentacja na stockwatch par Kamil Gemra
20121115 euco prezentacja na stockwatch20121115 euco prezentacja na stockwatch
20121115 euco prezentacja na stockwatch
Kamil Gemra653 vues
2014 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par KBJ_IR
2014 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
KBJ_IR532 vues
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r. par TIM SA
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
TIM SA133 vues
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16 par Qumak SA
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16
Qumak SA374 vues
Prezentacja inwestorska 1Q2023 par InterCars
Prezentacja inwestorska 1Q2023Prezentacja inwestorska 1Q2023
Prezentacja inwestorska 1Q2023
InterCars541 vues

Plus de Grupa PTWP S.A.

Raport ING i EEC par
Raport ING i EECRaport ING i EEC
Raport ING i EECGrupa PTWP S.A.
4.4K vues41 diapositives
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf par
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfGrupa PTWP S.A.
276 vues34 diapositives
inFolen prezentacja produktowa par
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa Grupa PTWP S.A.
925 vues49 diapositives
Prezentacja inwestorska-web.pdf par
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfGrupa PTWP S.A.
204 vues23 diapositives
Prezentacja inwestorska par
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaGrupa PTWP S.A.
58 vues23 diapositives
System Kverneland Pudama par
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaGrupa PTWP S.A.
1.8K vues8 diapositives

Plus de Grupa PTWP S.A.(20)

Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf par Grupa PTWP S.A.
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Grupa PTWP S.A.276 vues
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf par Grupa PTWP S.A.
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Grupa PTWP S.A.6K vues
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg... par Grupa PTWP S.A.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Grupa PTWP S.A.1.4K vues
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf par Grupa PTWP S.A.
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
Grupa PTWP S.A.114 vues
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf par Grupa PTWP S.A.
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.1.4K vues
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 par Grupa PTWP S.A.
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Grupa PTWP S.A.117 vues
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf par Grupa PTWP S.A.
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.1.9K vues

Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok

 • 1. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2015 ROK 21 MARCA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1
 • 2. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Polimex-Mostostal S.A. („PxM”, „Spółka”) dla inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków rynku wyłącznie w celach informacyjnych. Zapoznając się z treścią prezentacji odbiorca zgadza się z zastrzeżeniami zamieszczonymi poniżej. Informacje znajdujące się w prezentacji nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizowania lub zapewnienia, że informacje zawarte w prezentacji zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie wyrażone w prezentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia jej odbiorców. Informacje zawarte w prezentacji w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek oświadczenie, wyraźne lub dorozumiane, złożone przez Spółkę lub osoby działające w jej imieniu. Ponadto, zarówno Spółka jak i żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z korzystania z prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w prezentacji. Pomimo faktu, iż Spółka podjęła odpowiednie starania aby informacje zawarte w prezentacji były rzetelne, dokładne i kompletne, Spółka nie może zagwarantować, że prezentacja zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością i opierają się na szeregu przyjętych założeń. Stwierdzenia zawierające słowa „przewiduje”, „zamierza”, „uważa”, „planuje”, „zakłada”, „będzie”, „może”, „byłoby”, „mogłoby”, „kontynuuje” oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości implikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Spółki w zakresie jej przewidywanej przyszłej działalności. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanym i nieznanym ryzykiem, kwestiami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku wystąpienia których faktyczne wyniki i rezultaty działalności Spółki mogą istotnie różnić się od przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Jakkolwiek Spółka uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Jakkolwiek Spółka uważa, że wszystkie założenia były uzasadnione w chwili gdy zostały przyjęte, w związku ze swoją naturą podlegają one ważnym, nieznanym czynnikom i niepewności, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia i będącymi poza kontrolą Spółki. Spółka może nie osiągnąć przedstawionych celów, oczekiwań i przewidywań. Spółka zwraca uwagę, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz wyników finansowych jak i gwarancji przyszłych wyników, oraz że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa i płynność, jak również rozwój branży, w której działa, mogą się znacznie różnić od tych, które zostały określone w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Spółka i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz stwierdzeń znajdujących się w prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat aktualnej sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych i wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza prezentacja nie stanowi, i nie powinna być interpretowana jako, oferta nabycia papierów wartościowych Spółki lub spółek należących do grupy kapitałowej, oraz że prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.
 • 3.  Znacząca poprawa wyników  Płynność pod kontrolą  Realizacja nowej strategii i budowa struktury holdingowej  Selektywna budowa portfela zamówień Dokonania Grupy Polimex-Mostostal w 2015 roku
 • 4. 2,1/2,5 mld PLN 1,7/2,3 mld PLN 89,7/65,1 mln PLN -395,8/119,4 mln PLN -416,0/42,1 mln PLN 53,7/35,3 mln PLN Grupa PxM Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Koszty ogólnego zarządu Spółka PxM +21,2% rdr -27,4% rdr +35,1% rdr -34,3% rdr * 2014/2015 Najważniejsze dane finansowe za 2015 rok
 • 5. Przychody ze sprzedaży [mld PLN] 4,1 2,4 2,1 2,5 EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] EBITDA [mln PLN] -1 244 -261 -153 69 -1 185 -174 -396 119 -1 086 -105 -344 151 Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok Powrót do dobrych trendów - wyraźny wzrost przychodów i poprawa rentowności w 2015 r.
 • 6. MARŻA EBIT [%] -30,3% -11,0% -7,3% 2,7% 2012 2013 2014 2015 MARŻA NETTO [%] -26,4% -4,4% -16,3% 5,9% 2012 2013 2014 2015 MARŻA EBITDA [%] Poprawa rentowności dzięki wyważonej polityce ofertowania i poprawie efektywności Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok -28,8% -7,3% -18,8% 4,7% 2012 2013 2014 2015
 • 7. -32,3% -8,3% -5,7% 2,5% 2012 2013 2014 2015 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA AKTYWACH (ROA) [%] WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ [current ratio] -72,3% -41,8% -26,2% 14,6% 2012 2013 2014 2015 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH (ROE) [%] 87,5% 88,4% 84,0% 80,2% 2012 2013 2014 2015 WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA [%] 1,05 0,73 1,29 1,07 2012 2013 2014 2015 Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok
 • 8. 4,0% 4,5% 5,1% 4,3% 2,6% 210 438 183 611 182 755 120 916 89 694 65 138 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [mln PLN] -12,7% -33,8% -25,8% -27,4% -0,5% 5,1% Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM Koszty pod kontrolą – w latach 2010 – 2015 koszty ogólnego zarządu spadły o 69%, czyli o ponad 145 mln PLN. Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży
 • 9. w tys. PLN 2014 r. 2015 r. Zmiana w % PRZYCHODY OPERACYJNE 2 102 197 2 548 575 +21,2 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 89 694 65 138 -27,4 ZYSK OPERACYJNY -395 752 119 351 - ZYSK BRUTTO -178 668 89 550 - ZYSK NETTO -153 226 68 975 - EBITDA -343 685 150 904 - w tys. PLN 2014 r. 2015 r. Zmiana w % PRZYCHODY OPERACYJNE 1 702 959 2 300 269 +35,1 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 53 683 35 294 -34,3 ZYSK OPERACYJNY -416 046 42 079 - ZYSK BRUTTO -135 508 13 466 - ZYSK NETTO -116 008 2 948 - EBITDA -375 753 71 023 - Spółka Polimex-Mostostal SAGrupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Wynik finansowe Grupy PxM za 2015 rok
 • 10. 2014 2015 968 837 376 755 115 340 124 400 466 173 50 692 1 801 367 424 565 182 740 41 425 27 504 70 974 Energetyka Produkcja Nafta, gaz, chemia Przemysł Budownictwo infrastrukturalne Pozostała działalność* ENERGETYKA PRODUKCJA NAFTA, GAZ, CHEMIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* Przychody Grupy PxM za 2015 rok w tys. PLN *Pozostała działalność – w pozycji zawarte zostały przychody z: dezinwestycji, inne/najem 46% 18% 6% 6% 22% 2% 2014 71% 17% 7% 1% 1%3% 2015
 • 11. 4 215 79184 5,9 5,6 5,3 4,8 4,6 Grudzień 2014 Marzec 2015 Czerwiec 2015 Wrzesień 2015 Grudzień 2015 ProdukcjaEnergetyka* Nafta, gaz, chemia Portfel zamówień na koniec grudnia 2015 r. [mln PLN] * w tym projekty strategiczne Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal 83 Pozostałe [mld PLN]
 • 12. Wyzwania na 2016 rok Strategia GK Polimex-Mostostal zakłada działania zmierzające do poprawy marż i konsekwentnego budowania portfela zamówień. W przyjętej strategii, terminowa realizacja kontraktów i efektywne pozyskiwanie nowych zamówień są fundamentem odtworzenia skali działania i pozycji rynkowej. Wyzwania na 2016 rok:  Realizacja strategii i przyjętych planów finansowych  Budowanie portfela zamówień  Dalsze obniżanie wskaźnika zadłużeń  Zakończenie rozliczeń kontraktów infrastrukturalnych  Wzmacnianie pozycji Grupy PxM i budowanie wartości dla akcjonariuszy
 • 13. Wydzielenie Mostostalu Siedlce Strategia zakłada, że Mostostal Siedlce będzie skutecznie konkurował na rynku krajowym konstrukcji stalowych oraz będzie aktywniej szukał zleceń od zagranicznych klientów. Ma też zwiększać przychody ze sprzedaży krat pomostowych oraz usług ocynkowniczych. Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. K. Cel strategiczny Wydzielenie Mostostalu Siedlce daje większą niezależność Spółce w podejmowaniu inicjatyw mających na celu spełnienie założeń strategii na lata 2016-2020. Mostostal Siedlce jako producent konstrukcji stalowych ma dobrą pozycję zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Mostostal Siedlce w liczbach Przychody: ok. 400 mln PLN rocznie Zatrudnienie: 1550 pracowników Hale produkcyjne: 39 200 m2 Produkcja miesięczna: 12 500 ton Udział eksportu w przychodach: ok. 50%
 • 14. Budowa bloku 5 i 6 w Elektrowni Opole Zamawiający PGE GiEK SA Konsorcjum Polimex-Mostostal, GE Power, Rafako, Mostostal Warszawa Data rozpoczęcia Luty 2014 Data zakończenia budowy bloku nr 5 Lipiec 2018 Data zakończenia budowy bloku nr 6 Marzec 2019 Wartość Kontraktu 11,5 mld zł Udział PxM 42% Wartość kontraktu PxM 4,8 mld zł
 • 15. Gdzie jesteśmy? 25. miesiąc projektu Projekt Opole – stan realizacji Osiągnięcia 2015 roku:  Wykonanie fundamentów maszynowni, stropów poziomu 0,0m, zaawansowany montaż głównych konstrukcji stalowych maszynowni bloku 5 i 6  Wykonanie fundamentów turbin bloków nr 5 i 6  Wykonanie płaszcza chłodni kominowej bloku nr 5  Rozpoczęcie wykonania płaszcza chłodni kominowej bloku nr 6  Wykonanie głównych konstrukcji budynków elektrycznych i pompowni wody chłodzącej Status prac:  Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem  Aktualne zaawansowanie projektu na poziomie ok. 35%  Trwają prace inżynieryjne i budowlane w obrębie głównych elementów obu bloków oraz systemów instalacji towarzyszących:  kontynuacja montażu konstrukcji stalowej obu maszynowni;  przygotowania do głównych montaży mechanicznych na maszynowniach bl. 5 i 6  kontynuacja wykonania płaszcza chłodni kominowej bloku nr 6;  kontynuacja pozostałych obiektów z zakresu PxO – budynki elektryczne, pompownie
 • 16. Budowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice Zamawiający Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Konsorcjum Polimex-Mostostal, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH Data rozpoczęcia Wrzesień 2012 Data zakończenia Lipiec 2017 Wartość Kontraktu 5, 1 mld zł Udział PxM 42,6% Wartość kontraktu PxM 2,17 mld zł
 • 17. Projekt Kozienice – stan realizacji Osiągnięcia 2015 roku:  W minionym roku wykonano montaż:  konstrukcji głównej kotłowni  obudowy budynku maszynowni  stojana i wirnika generatora  pomp wody chłodzącej  kotłów rozruchowych  konstrukcji wsporczej elektrofiltra  transformatorów blokowych, odczepowych i rezerwowego  wykonano konstrukcje żelbetowe zbiorników popiołu oraz magazynu gipsu  zakończono i odebrano 18 z 26 etapów realizacji  osiągnięto poziom 80% zaawansowania budowy nowego bloku Prace zaplanowane:  Podanie napięcia 110 kV i 400 kV  Montaż układu ciśnieniowego – próba wodna kotła  Płukanie - trawienie kotła  Uruchomienie kotłowni rozruchowej 42. miesiąc projektu  Uruchomienie kotła  Montaż zwałowarko-ładowarek  Montaż młynów węglowych  Przeprowadzenie rozruchu całej elektrowni Gdzie jesteśmy?
 • 18. Polimex-Mostostal - synteza  Lider w zakresie usług, portfela zamówień, doświadczenia, referencji  Realizacja najbardziej złożonych kontraktów w zakresie projektowania, produkcji i montażu dla energetyki, petrochemii i budownictwa przemysłowego  Produkcja konstrukcji stalowych  Generalny wykonawca obiektów przemysłowych - ponad 700 obiektów wybudowanych „pod klucz” w 60 krajach świata  Grupa obecna w Polsce i za granicą – głównie w UE  Obecnie realizowane dwa projekty strategiczne – bloki energetyczne w Kozienicach i w Opolu O Grupie  Od 2011 r. - spadek sprzedaży, powiększanie strat, głównie w budownictwie infrastrukturalnym, przerost kosztów ogólnego zarządu, problemy z płynnością finansową  Przez 3 lata:  Zmniejszenie zatrudnienia o 65,2%  Spadek kosztów ogólnego zarządu o ponad 69%  Scentralizowanie służb wsparcia  Wydzielenie spółek segmentowych  Stopniowe zwiększanie efektywności na projektach i obniżanie kosztów Restrukturyzacja  Polimex-Mostostal jako wiodąca polska firma budownictwa przemysłowego, działająca w modelu EPC (pod klucz), równoważąca źródła przychodów oraz doskonalącą proces realizacji kontraktów  Plan na lata 2016-2020:  przychody Grupy - 12 mld PLN  rentowność EBITDA ≥ 7%  całkowita spłata zadłużenia finansowego  udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży < 3% Wizja  Grupa Polimex jako silna polska firma może być liderem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych w Polsce (ponad 110 mld PLN do roku 2020)  Ponad 4800 wysoko wyspecjalizowanej kadry, zatrudnionej w ramach umów o pracę  Partner dla zagranicznych dostawców technologii  Grupa jako polska firma eksportowa. Może wspierać duże polskie podmioty w realizacji ich flagowych inwestycji zagranicznych i być „parasolem” dla mniejszych lokalnych polskich firm w ich ekspansji Przyszłość
 • 19. BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 17,41% PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA 14,93% TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA 14,47%SPV OPERATOR SP. Z O.O. 6,92% POZOSTALI 46,27% OGÓLNA LICZBA AKCJI 86 618 802 Skład akcjonariatu i kurs akcji PxM na GPW 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 02.01.2015 02.02.2015 02.03.2015 02.04.2015 02.05.2015 02.06.2015 02.07.2015 02.08.2015 02.09.2015 02.10.2015 02.11.2015 02.12.2015 02.01.2016 02.02.2016 02.03.2016 Wolumen PxM WIG-Budownictwo - REL AKCJONARIAT Kurs akcji PxM
 • 20. Struktura GK Polimex-Mostostal DOCELOWA STRUKTURA GRUPY GAZ, NAFTA, CHEMIA ENERGETYKA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE PRODUKCJA WSPARCIE PROJEKTOWANIE BAZA SPRZĘTU Strategia Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal zakłada odbudowę potencjału i skali działalności poprzez optymalne wykorzystywanie dotychczasowego doświadczenia i usprawnienie procesów zarządzania.
 • 21. GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL AL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA TEL: (+48) 22 829 71 00 DO 09 FAX: (+48) 22 826 04 93 RELACJE@POLIMEX.PL WWW.POLIMEX-MOSTOSTAL.PL KONTAKT 21