Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Janhit Volume-7,Issue 43, 5 th August to 11August

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
26 jan 2017 sab ki khabren
26 jan 2017 sab ki khabren
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Janhit Volume-7,Issue 43, 5 th August to 11August (20)

Publicité

Plus récents (20)

Janhit Volume-7,Issue 43, 5 th August to 11August

  1. 1. RNI NO: MAH/HIN/2007/19493 Sme.Sme.DeefJeveSme.Sme.DeefJevSme.Sme.DeefJevvvvvvveeeeeeeeeeeeeee RNI NO: MAH/HIN/2007/19493RNI NO: MAH/HIN/2007/19493 ffff peveefnle efJepeÙeJe<e&-7 DebkeÀ-43 cegbyeF& cebieueJeej,5 mes11 Deiemle-2014 He=ÿ-8 cetu³e ` 3/- yeesuetb Deiej ceQ Petþ lees cej peeSiee æpeceerj ~ keÀn otB Deiej ceQ me®e lees cegPes ceej oWies ueesie~~yeesuetb Deiej ceQ Petþ lees cej peeSiee æpeceerj ~ keÀn otB Deiej ceQ me®e lees cegPes ceej oWies ueesie~~ je<ì^er³e efnboer meeHleeefnkeÀ nj cebieueJeej DeeHe kesâ Éej cesjer Ìkeâuece.... cesjerækeÀuece æpejx ceW jniegææpej keÀer ®ecekeÀ íesæ[ peeTbiee, Hen®eeve DeHeveer otj leuekeÀ íesæ[ peeTbiee! KeeceesefMe³eeW keÀer ceewle ieJeeje veneR cegPes, MeerMee ntb ìtìkeÀj Yeer KevekeÀ íesæ[ peeTbiee!! ³en FMkeÀ veneR Deemeeb~ j#eeyebOeve keÀer lew³eejer Meg© 22 ieeæpee, Fpeje³eue Deewj efJeée mecegoe³e 44 77 cegbyeF& þeCes efYeJeb[er veeefMekeÀ HegCescesSkeÀmeeLeefJeleefjle mHesM³eefuemì Fve SkeÌmekeÀu³egefmeJe ef[æpee³evej jsef[ces[ MesjJeeveer/metì / kegÀlee&-Hee³epeecee/peervme Meì&me Fl³eeefo For Wholesale Contact 9967881733 / 98679216739967881733 / 9867921673 Mee@He : 1-2, ueeskeÀmesJee meesmee³eìer,efnvogmleeve yeBkeÀ kesÀ Heeme, 90 efHeÀì jes[, OeejeJeer, cegbyeF&-400017. HeÀesve : 02224024224 C O L L E C T I O N SC O L L E C T I O NC O L L E C T I O N S MOHNACC mHesM³eefffffffffueemmì Fve SkeÌmekeÀu³egefmeJe ef[æpee³evej jsef[ces[ MesjJeeveer/metì / kegÀlee&-Hee³epeecee/peervme Meì&me Fl³eeefo ceesnvee keÀueskeÌMeve Hejceelcee Deewj Òesce He$ekeÀeefjlee keÀesMe keÀe ÒekeÀeMeve Fashion DesignerFashion Designer & Tailor& Tailor A.M.IslamA.M.Islam Men’s Wear rr M.A.PoshakM.A.Poshak Specialist IN : Kurta, Sherwani, Blazer Suits 8108076149, 95947373638108076149, 9594737363 9987704813, 93206250259987704813, 9320625025 M M MMenn s WWWeeearrMenn s WWeear Specialist IN :pSpecialist IN : Kurta, Shherwani,, ,Kurta, Sherwani, Wholesaler & RetailorWholesaler & Retailor ` 33/ MEDHEMEDHE TEMPO SERVICETEMPO SERVICE Call : 9833032640Call : 9833032640 kesÀ peer SvekesÀ peer Sve ke@Àìjme&ke@Àìjme& ì^ebefpemìke@ÀcHe,jepeerJeieebOeerveiej, yuee@keÀ-5-kesÀ-7,ngmewefve³eeceeqmpeokesÀHeeme,OeejeJeer HegefuememìsMvekesÀHeerís,OeejeJeer,cegbyeF&-400017 Deveerme Keeve : 9892256186 neªve Keeve : 9920123766 jF&me Keeve : 9769497083 : 02264131013 nj lejn kesÀ ®ee³eveerpe, cegieueF&, ueæpeerpe KeeveeW kesÀ efue³es ncesMee ³eeo jKeW~ Shop No-4, Loksewa Society, 90 Fit Road, Dharavi, Mumbai-400017. E-mail : m.a.poshak786@gmail.com j Dee³e.Sve.cee@[ve&Dee³e.Sve.cee@[ve& GÊece opex keÀer efmeueeF& Je jsef[ces[ keÀHeæ[es kesÀ efueSGÊece opex keÀer efmeueeF& Je jsef[ces[ keÀHeæ[es kesÀ efueS kegÀlee&,MesjJeeveermetì,Heþeveer,peeRmejs[erces[JeefmeueeF&kesÀceeefnj vemeercee mìesme& kesÀ meeceves, 90 efHeÀì jes[, OeejeJeer,cegbyeF&-17 KeeceesMeer (Òesce keÀLee) `efyeie yee@me` ceW peeves kesÀ efue³es cee@[ue ves ueieeS DeejesHecegbyeF&~ cenejeä^ kesÀ DeeF&heerSme megveerue heejmeJeÀj hej ueies og<JeÀce& kesÀ DeejesheeW kesÀ efmeueefmeues ceW SkeÀ ve³ee Kegueemee ngDee~ heeref[lee kesÀ hetJe& JeJeÀerue efjpeJeeve ÑfmeÎerJeÀer ves Deejeshe ueiee³ee efkeÀ cee@[ue JeÀes efj³eefueìer μees `efyeieyee@me` ceW peevee nw~ FmeÑfueS heefyueefmeìer kesÀ efueS Jen og<JeÀce& JeÀe Deejeshe ueiee jner nw~ Fme hej cee@[ue ves oeJee efkeÀ³ee efkeÀ ÑfjpeJeeve Petþ yeesue jns nQ Deewj GvneWves heejmeJeÀj mes neLe efceuee efue³ee nw~ cegbyeF& hegefueme JeÀer ¬eÀeFce ye´eb®e ves efjpeJeeve mes ®eej Iebìs hetíleeí JeÀer~ Fme oewjeve efjpeJeeve ves hegefueme JeÀes JneìdmeShe Deewj SmeSceSme hej efceues cee@[ue kesÀ cewmespe hegefueme JeÀes meeQhes~ GvneWves JeÀne, `Fve mebosMeeW mes meeheÀ nw efkeÀ Gmeves [erDeeF&peer heejmeJeÀj JeÀes H¾Àbmeeves kesÀ efueS kesÀme efkeÀ³ee nw~ peye cegPes helee ®euee efkeÀ cee@[ue cesjs veece Deewj jshegìsμeve JeÀe og©he³eesie JeÀj jner nw lees ceQves heerís nìves JeÀe H¾Àwmeuee efkeÀ³ee~ ceQves meermeerìerJeer meyetle Deewj Dehevee ye³eeve hegefueme JeÀes os efo³ee nw~` neue ner ceW efMeJemesvee ves cegK³ehe$e meecevee ceW efueKee Lee efkeÀ mege|Ke³eeW ceW jnves kesÀ efueS ³eewve μees<eCe JeÀe Deejeshe ueieevee H¾Àwμeve yeve ie³ee nw~ peeb®e hetjer nesves leJeÀ ceeref[³ee ì^e³eue veneR nesvee ®eeÑfnS~
  2. 2. cebieueJeej 5 mes 11 Deiemle-2014 www.janhitvijay.webs.com Oece&/DeeO³eelceOece&/DeeO³eelce uee Fueen Fuuee Devlee megynevekeÀ Fvveer kegÀvleg efceveppeeefueceerve0 Ss Deuueen lesjs efmeJee keÀesF& venerb efpemekeÀer Fyeeole keÀer peeS, yesMekeÀ nce ner æpeeefueceeW ceW mes nw~ There is none worthy of worship besides you (O Allah) you are free of all faults, (whereas) indeed I am of the wrongdoers. nesleer nw ueeKe æiece keÀer oJee veeRo Yeer ceiej ! nesles nQ Ssmes æiece Yeer pees meesves veneR osles !! 2 Dev³ee³e Deewj Ye´äe®eej kesÀ efKeueeHeÀ`ækeÀuece keÀe efmeHeener` peveefnleefJepe³ee` 2 meesMeue veiej, Sce.peer.jes[ jes[,mee³eve- OeejeJeer, cegbyeF&-400017 Gcoe ef[æpee³eefvebie Deewj Ketyemetjle efÒebefìbie kesÀ efue³es mebHeke&À keÀjW~ 09323870792 08767567644 Gcoe ef[æpee³eefvebie Deewjæ f b f b s f s jæpee ûeeæefHeÀkeÌmejæpee ûeeæefHeÀkeÌme Cell : 8433140611 / 9172039707 ces<e : jceuejceue p³eesefle<ep³eesefle<e9326093219 meeHleeefnkeâ YeefJe<Ùe es[ jes[,mee³eve- OeejeJeer, cegbyeF&-400017es[ jes[,mee³eve- OeejeJeer, cegbyeF&-400017 33140611 / 917203970733140611 / 9172039707 Dee@eqHìkeÌme SC[ keÀe@vìkeÌì ue@vme eqkeÌueefvekeÀ megMeerueemegMeeruee yejkeÀeleer FmueeefcekeÀ mesvìj(OeejeJeer) lepegyes&keÀej Demeeleæpee keÀer efveiejeveer ceW yesnlejerve oerveer leeueerce keÀe cejkeÀæpelepegyes&keÀej Demeeleæpee keÀer efveiejeveer ceW yesnlejerve oerveer leeueerce keÀe cejkeÀæpe efvemeeyes leeueerce vet©ue ngoe peecee ceeqmpeo Je megVele peceele ì^mì ³ener nw Deejæpet leeueerces kegÀjDeeb Deece nes peeS~ Deewj nj Hej®ece mes TB®ee Hej®eces Fmeueece nes peeS!! : veeæpeje kegÀjeve :: veeæpeje kegÀjeve : menern ceæKejpe Deewj efmeHeÀele keÀermenern ceæKejpe Deewj efmeHeÀele keÀer Deoe³eieer kesÀ meeLeDeoe³eieer kesÀ meeLe : efnæHeÌpe metjle :: efnæHeÌpe metjle : kegÀjeve MejerHeÀ keÀer æKeeme metjleWkegÀjeve MejerHeÀ keÀer æKeeme metjleW lepeg&ceW kesÀ meeLelepeg&ceW kesÀ meeLe : Fmueeceer MejerDele :: Fmueeceer MejerDele : cemeeSue, ogDee, HeÀpe&,cemeeSue, ogDee, HeÀpe&, megVele Je Deeoeye keÀer ceeuetceelemegVele Je Deeoeye keÀer ceeuetceele : Got& æpegyeeve :: Got& æpegyeeve : Heæ{vee-efueKeveeHeæ{vee-efueKevee oeefKeues Je Dev³e peevekeÀejer kesÀ efueS mebHeke&À keÀjW nepeer yeyyet Keeve - 9892543036 , neefHeÀpe Deyogue nkeÀ - 9819014118, ieguepeej HeÀeªkeÀer - 9323386957, cees.meesnwue Keeve GHe&À De®ís YeeF&- 9867563770, Deyogue ieHeÌHeÀej Keeve - 9867684032, mejleepe YeeF& OeeiesJeeues 9768081310, mew³eo ceesnyyele Deueer, FmlesKeej Denceo GHe&À Meyyees YeeF&, Deæpeerce YeeF&, HeHHet YeeF& meesHesÀJeeues, (jefpe-yeer 1220) :met®evee: Òemleglemecee®eejHe$e `peveefnleefJepe³e`efkeÀmeer efJeefMeäOece&/peeefle/ mebmLee/meceepe/jepeveweflekeÀ ouekeÀeÒeefleefveefOelJeveneR keÀjleeDeewjFmeceWmeJe&Oece& meceYeeJeJeefve<He#eYeeJevee kesÀDevegmeejuesKemecee®eej Fl³eeefoÒekeÀeefMeleefkeÀS peelesnQ~peveefnleefJepe³e meeHleeefnkeÀceWÒekeÀeefMele efkeÀmeerYeermecee®eej³eeuesKe keÀerefpeccesoejermJe³ebuesKekeÀ DeLeJeHe$ekeÀejkeÀernesieer efkeÀmeerYeerlejnkesÀefJeJeeo kesÀefue³esmebHeeokeÀefpeccesoej veneRnesiee,efkeÀmeerYeerefkeÀmce kesÀefJeJeeokeÀeefveHeìejecegbyeF& v³ee³eeue³eceWnesiee~ j#eeyebOeve YeeF& yenveeW JeÀe Jen l³eesnej nw lees cegK³ele: ÑfnvogDeeW ceW Òe®eÑfuele nw hej Fmes Yeejle JôÀs meYeer Oecees¥ JôÀs ueesie meceeve Glmeen Deewj YeeJe mes ceveeles nQ~ hetjs Yeejle ceW Fme Ñfove JeÀe ceenewue osKeves uee³eJeÀ neslee nw Deewj nes Yeer ke̳etb vee, ³ener lees SJeÀ Ssmee ÑfJeμes<e Ñfove nw pees YeeF&yenveeW JôÀs ÑfueS yevee nw~ ³etb lees Yeejle ceW YeeF&yenveeW JôÀs yeer®e Òesce Deewj JeÀle&J³e JeÀer YetÑfceJeÀe ÑfJeÀmeer SJeÀ Ñfove JeÀer ceesnleepe veneR nw hej j#eeyebOeve JôÀs SsÑfleneÑfmeJeÀ Deewj Oeee|ceJeÀ cenlJe JeÀer Jepen mes ner ³en Ñfove Flevee cenlJehetCe& yevee nw~ yejmeeW mes ®euee Dee jne ³en l³eewnej Deepe Yeer yesno n<eexuueeme JôÀs meeLe cevee³ee peelee nw~ Ñfnvot Þ¾eJeCe ceeme (pegueeF& Deiemle) JôÀs hete|Cecee JôÀs Ñfove cevee³ee peeves Jeeuee ³en l³eesnej YeeF& JeÀe yenve JôÀs ÒeÑfle HÕej JeÀe ÒeleerJeÀ nw~ j#eeyebOeve hej yenveW YeeFÕeW JeÀer oeÑfnveer JeÀueeF& ceW jeKeer yeebOeleer nQ, GveJeÀe ÑfleueJeÀ JeÀjleernQDeewjGvemesDeheveerj#ee JeÀe mebJeÀuhe uesleer nQ~ neueebÑfJeÀ j#eeyebOeve JeÀer J³eeheJeÀlee Fmemes Yeer JeÀneR p³eeoe nw~ jeKeer yeebOevee ÑfmeH¾À& YeeF&yenve JôÀs yeer®e JeÀe JeÀe³e&JeÀueehe veneR jn ie³ee nw~ jeKeer osμe JeÀer j#ee, he³ee&JejCe JeÀer j#ee, ÑfnleeW JeÀer j#ee DeeÑfo JôÀs ÑfueS Yeer yeebOeer peeves ueieer nw~ j#eeyebOeve JeÀe FÑfleneme eEnot hegjeCe JeÀLeeDeeW ceW nw~ Jeecevee- Jeleej veeceJeÀ heewjeÑfCeJeÀ JeÀLee ceW j#eeyebOeve JeÀe Òemebie Ñfceuelee nw~ JeÀLee Fme ÒeJeÀej nw jepee yeÑfue ves ³e%e mebhevve JeÀj mJeie& hej DeÑfOeJeÀej JeÀe Òe³elve ÑfJeÀ- ³ee, lees osJejepe Fbê ves YeieJeeve ÑfJe<Ceg mes ÒeeLe&vee JeÀer~ ÑfJe<Ceg peer Jeeceve ye´eïeCe yeveJeÀj jepee yeÑ- fue mes ÑfYe#ee ceebieves hen§b®e ieS~ ieg© JôÀs cevee JeÀjves hej Yeer yeÑfue ves leerveheie YetÑfce oeve JeÀj oer~ Jeeceve YeieJeeve ves leerve heie ceW DeeJeÀeμeheeleeue Deewj Oejleer veehe JeÀj jepee yeÑfue JeÀes jmeeleue ceW Yespe Ñfo³ee~ Gmeves Deheveer YeefJôÌle JôÀs yeue hej ÑfJe<Ceg peer mes nj mece³e Deheves meeceves jnves JeÀe Je®eve ues Ñfue³ee~ ue#ceer peer Fmemes eE®eÑflele nes ieF&~ veejo peer JeÀer meueen hej ue#ceer peer yeÑfue JôÀs heeme ieF& Deewj j#eemet$e yeebOeJeÀj Gmes Dehevee YeeF& yevee Ñfue³ee~ yeoues ceW Jes ÑfJe<Ceg peer JeÀes Deheves meeLe ues DeeF&~ Gme Ñfove Þ¾eJeCe ceeme JeÀer hete|Cecee ÑfleÑfLe Leer~ ceneYeejle ceW Yeer j#eeyebOeve JôÀs heJe&JeÀeGuuesKenw~peye³egÑfOeÑf÷j ves YeieJeeve JôÀ=<Ce mes hetíe ÑfJeÀ ceQ meYeer mebJeÀìeW JeÀes JôÀwmes heej JeÀj meJeÀlee ntb, leye ke=À<Ce ves GveJeÀer leLee GveJeÀer mesvee JeÀer j#ee JôÀs ÑfueS jeKeer JeÀe l³eesnej ceveeves JeÀer meueen oer Leer~ Ñfμeμegheeue JeÀe JeOe JeÀjles mece- ³e JôÀ=<Ce JeÀer lepe&veer ceW ®eesì Dee ieF&, lees êewheoer ves uent jesJeÀves JôÀs ÑfueS Deheveer mee›er heÀe›JeÀj ®eerj GveJeÀer Gbieueer hej yeebOe oer Leer~ ³en Yeer Þ¾eJeCe ceeme JeÀer hete|Cecee JeÀe Ñfove Lee~ JôÀ=<Ce ves ®eerjnjCe JôÀs mece³e GveJeÀer ueepe ye®eeJeÀj ³en JeÀpe& ®egJeÀe³ee Lee~ j#ee yebOeve JôÀs heJe& ceW hejmhej SJeÀotmejs JeÀer j#ee Deewj men³eesie JeÀer YeeJevee Ñfve- Ñfnle nw~ FÑfleneme ceW Yeer jeKeer JôÀs cenlJe JôÀs DevesJeÀ GuuesKe Ñfceueles nQ~ cesJee› JeÀer cenejeveer JeÀcee&Jeleer ves cegieue jepee n§cee³etb JeÀes jeKeer Yespe JeÀj j#ee³ee®eveeJeÀer Leer~ n§cee³etb ves cegmeueceeve nesles n§S Yeer jeKeer JeÀer ueepe jKeer~ JeÀnles nQ, ÑfmeJôÀboj JeÀer helveer ves Deheves heÑfle JôÀs eEnot μe$eg heg© JeÀes jeKeer yeebOeJeÀj Gmes Dehevee YeeF& yevee³ee Lee Deewj ³eg× JôÀs mece- ³e ÑfmeJôÀboj JeÀes ve ceejves JeÀe Je®eve Ñfue³ee Lee~ heg© ves ³eg× JôÀs oewjeve neLe ceW yebOeer jeKeer JeÀe Deewj Deheveer yenve JeÀes ÑfoS n§S Je®eve JeÀe mecceeve JeÀjles n§S ÑfmeJôÀboj JeÀes peerJeveoeve Ñfo³ee Lee~ Deepe ³en l³eesnej nceejer mebmJôÀ=Ñfle JeÀer hen®eeve nw Deewj nj YeejleJeemeer JeÀes Fme l³eesnej hej ieJe& nw~ uesÑfJeÀve Yeejle ceW peneb yenveeW JôÀs ÑfueS Fme ÑfJeμes<e heJe& JeÀes cevee³ee peelee nw JeneR JôÀgí ueesie Ssmes Yeer nQ pees YeeF& JeÀer yenveeW JeÀes ieYe& ceW ner ceej osles nQ~ Deepe JeÀF& YeeF³eeW JeÀer JeÀueeF& hej jeKeer ÑfmeH¾À& FmeÑfueS veneR yebOe heeleer ke̳eeWÑfJeÀ GveJeÀer yenveeW JeÀes GveJôÀs ceelee Ñfhelee ves Fme ogÑfve³ee ceW Deeves ner veneR Ñfo³ee~ ³en yen§le ner μece&veeJeÀ yeele nw ÑfJeÀ Ñfpeme osμe ceW JeÀv³eehetpeve JeÀe ÑfJeOeeve μeeðeeW ceW nw JeneR JeÀv³eeYe´tCe nl³ee JôÀs ceeceues meeceves Deeles nQ~ ³en l³eesnej nceW ³en Yeer ³eeo Ñfoueelee nw ÑfJeÀ yenveW nceejs peerJeve ceW ÑfJeÀlevee cenlJe jKeleer nQ~ Deiej nceves JeÀv³eeYe´tCe nl³ee hej peuo ner JeÀeyet veneR hee³ee lees cegceÑfJeÀve nw SJeÀ Ñfove osμe ceW eEueieevegheele Deewj lespeer mes Ieìsiee Deewj meeceeÑfpeJeÀ Demeble- gueve Yeer~ YeeF&yenve kesÀ heefJe$e Òesce Je Deìtì efjMless kesÀ heJe& j#eeyebOeve ceveeves JeÀer lew³eejer μegª nes ®egJeÀer nw~ SJeÀ Deesj peneb efJeefYeVe veiej Je yeepeej jbie efyejbieer jeefKe³eeW JeÀer ogJeÀeveeW mes mepe ®egJeÀer nQ lees yenveeW YeeF³eeW JeÀer JeÀueeF& mepeeves JeÀes jeKeer JeÀer Kejerooejer JeÀjveer Yeer μegª JeÀj oer nw~ neueebÑfJeÀ j#eeyebOeve JeÀe heJe& 10 Deiemle JeÀes cevee³ee peeSiee~ Hejbleg mee³eve (OeejeJeer) efmLele ue#ceer yeeie keÀe jeKeer ceekexÀì petve cenerves mes ner mepe ie³ee ngDee nw yeleuee oW efkeÀ mee³eve kesÀ Fme jeKeer ceekexÀì ceW Kejeroejer kesÀ efue³es Hetjs j#eeyebOevej#eeyebOeve j#eeyebOeveJeÀerlew³eejerMeg©,mepeerogJeÀeveW cenejeä^ mes J³eeHeejer Deeles nw Deewj ³eneb keÀe HeìJee meceepe Je<e& Yej je- Keer keÀer keÀejeriejer keÀjves ceW J³emle jnlee nw ³eneb kesÀ ceekexÀì kesÀ me- JexmeJee& De³eesO³ee HeìJee,Devebleueeue HeìJee, mel³ece HeìJee ves yelee³ee efkeÀ ³eneb keÀe ceekexÀì cegbyeF& kesÀ cegbyeeosJeer efmLele 3je YeesF&Jeeæ[e kesÀ yeeo ot- mejs vebyej Hej Deelee nw~ ceev³elee nw ÑfJeÀ Fme heJe& hej yenveW Deheves YeeF³eeW JeÀer JeÀueeF& hej j#eemet$e yeebOe Deheveer megj#ee JeÀe Je®eve uesleer nQ~ meeLe ner ÑfleueJeÀ ueieeJeÀj GveJôÀs oerIee&³eg JeÀer JeÀecevee JeÀjleer nQ~ otmejer Deesj YeeF& Yeer yenveeW JeÀes Ghenej mJeªhe JôÀgí ve JôÀgí YeWìJeÀj GveJeÀer j#ee JeÀe Je®eve os- les nQ~ l³eesnej JeÀes uesJeÀj yeepeejeW ceW jbie Ñfyejbieer jeÑfKe³eeb mepe ®egJeÀer nQ~ efJeμes<eJeÀj otj ojepe jn jns YeeF³eeW JeÀes Yespeves kesÀ ÑfueS yenveeW ves jeefKe³eeW JeÀer Kejerooejer JeÀjveer μegª JeÀj oer nw~`` cesjs YeF³ee, cesjs ®eboe cesjs Deveceesue jleve, lesjs yeo- ues ceQ peceeves JeÀer JeÀesF& ®eerpe ve uetb~ yenvee ves YeeF& JeÀer JeÀueeF& mes H³eej yeebOee nw.., j#eeyebOeve kesÀ vepeoerJeÀ Deeles heJe& kesÀ meeLe Fve jeKeer ieerleeW JeÀer ceOegj mJej ÑfheÀpeeDeeW ceW ietbpeves ueieer nw~ mebmeej Goeme nw. ueesie ueeKe cegKeewìs ueiee ueW nbmeer kesÀ, Deeb- met ÑfíheeS Ñfíheles veneR nQ. ueeKe DeeYet<eCe henves ueW meeQo³e& kesÀ, Ëo- ³e IeeJeeW mes Yeje nw. mebmeej ceW JeÀebìs ner JeÀebìs nQ. H¾Àtue lees kesÀJeue Jes ner osKe heeles nQ pees mJe³eb H¾Àtue yeve peeles nQ. pewmeer ¢Ñfä Jewmeer me=Ñfä. legcnW Jener Ñfceuelee nw pees legce nes. legcnejer hee$elee kesÀ DevegketÀue Ñfceuelee nw.hejceelcee JeÀes hegJeÀejvee nes lees hegJeÀej kesÀ henues Ëo³e JeÀer lew³eejer ®eeÑfnS; Ëo- ³e ceW SJeÀ GlmeJe ®eeÑfnS, Jemeble ®eeÑfnS. Ëo³e iegveiegveelee n§Dee nes, ÒeeCe vee®eles n§S neW. nce Òesce JôÀs ÑfueS yebo nQ, FmeÑfueS ÒeeLe&veeSb Petþer nes peeleer nQ. legcnejs Ëo³e mes veneR Gþleer legcnejer ÒeeLe&vee. legc- nejs ÒeeCeeW JeÀer DeÑfYeJ³eÑfJôÌle veneR nw GmeceW. Deewj ÑfpemeceW ÒeeCe meceeÑfnle ve neW Jen ÒeeLe&vee hejceelcee leJeÀ ve JeÀYeer hen§b®eer nw, ve hen§b®e meJeÀleer nw. Ñfpeme ÒeeLe&vee ceW ÒeeCe {ue peeles nQ, Gmes hebKe Ñfceue peeles nQ. uesÑfJeÀve nceves LeesLee mebmeej yemee jKee nw. Yeerlej jesles jnles nQ, yeenj nbmeles nQ. Yeerlej IeeJe nQ, yeenj H¾Àtue mepee ÑfueS nQ. otmejeW JeÀes OeesKee nes peeS hej legce Kego JôÀwmes OeesKee Kee peeles nes, ³en DeeM®e³e& nw. legce JôÀwmes De- heveer cegmkegÀjenìeW hej Yejesmee JeÀj uesles nes? uesÑfJeÀve peye otmejs Yejes- mee JeÀj uesles nQ lees mees®eles nes, peye Fleves ueesie Yejesmee JeÀjles nQ lees yeele þerJeÀ ner nesieer. ohe&Ce yes®eeje keÌÕe JeÀjs? cegmJôÀgjeleer íÑfJe ÑfoKee oslee nw. otmejeW JeÀer DeebKeW yeme ohe&Ce nQ Deewj otmejeW JeÀes peªjle Yeer ke̳ee ÑfJeÀ legcneje Debleme JôÀgjsoW! DehevesDeebmet lees mebYeueles veneR nQ, legcnejs DeebmegDeeW JeÀer PebPeì Deewj ueW! FmeÑfueS nceves SJeÀ Ñfμeäe®eej JeÀe peiele yevee³ee nw, peneb ogKeeW JeÀes oyeeles Deewj Petþs megKe ÒeJeÀì JeÀjles nQ. Ñfμeäe®eej JeÀe Flevee ner DeLe& nw ÑfJeÀ otmejs Jewmes ner ogKeer nQ, Dehevee ogKe GvnW Deewj ke̳ee ÑfoKeevee! Dehevee ogKe ÑfíheeDees. Petþ JôÀs H¾Àtue ÑfKeueeDees. Fmemes SJeÀ ye›er Ye´ebÑfle hewoe n§F& nw, meYeer ueesie cegmkegÀjeles Deewj DeevebÑfole ceeuetce nesles nQ. Deewj leye ceve ceW mebosn Gþlee nw, μee³eo cegPes íes› meejs ueesie DeevebÑfole nQ! Deye De- heveer J³eLee JeÀnes Yeer lees ÑfJeÀmemes! Deewj JÕLee JeÀnves mes ÑfmeH¾À& cetæ{lee ner helee ®euesieer. Ñfpeme ogÑfve³ee ceW meejs ueesieeW ves megKeer nesves JeÀe Dee- ³eespeve JeÀj Ñfue³ee nw, GmeceW ceQ ner veneR JeÀj hee³ee Dee³eespeve! Fmemes heer›e nesieer, nervelee nesieer. Denb- JeÀej JeÀes ®eesì ueiesieer. De®íe Õner nw, ®eej Ñfove JeÀer eEpeoieer nw. cele JeÀnes ÑfJeÀmeer mes Deheveer heer›e. meeYeej : Deesμees Jeu[& heÀeGb[sμeve, hejceelcee Deewj Òesce Dee®ee³e&jpeveerμeDeesμees SJeÀ Ñfove JeÀer yeele nw SJeÀ J³eÑfJôÌle jesles ÑfyeueKeles hew- iecyejs Fmueece JeÀer mesJee ceW hen§b®ee Deewj JeÀnves ueiee: ne³e ne³e ceQ Deheves he›esmeer JeÀe ke̳ee JeÀªb~ hewiecyejs Fmueece ves Gme J³eÑfJôÌle mes μeebÑfle jnves JeÀes JeÀne Deewj ÑfheÀj hetjer yeele yeleeves JeÀe Deeosμe Ñfo³ee~ Jen J³eÑfJôÌle ceÑfmpeo ceW YetÑfce hej yewþ ie³ee~ GmeJôÀs neLe hewj JeÀebhe jns Les~ Fmeer oμee ceW Gmeves yeesuevee DeejbYe ÑfJeÀ³ee: cesjs JeÀF& ye®®es nQ, cesje Iejyen§le íesìe nw eEJeÀleg cesjs he›esmeer JôÀs heeme Kepetj JeÀe ye›e mee yeeie nw~ Kepetj JôÀs SJeÀ hes› JeÀer [eue nceejs Deebieve ceW ueìJeÀer nw Deewj cesje he›esmeer peye Yeer Kepetj lees›ves JôÀs ÑfueS hes› hej ®eæ{lee nw lees JôÀgí Kepetj cesjs Deebieve ceW Yeer Ñfiej peeles nQ Deewj ³eÑfo cesjs ye®®es Jen Kepetj Gþe uesles nQ lees cesje he›esmeer hes› mes veer®es Glej hej Kepetj Gve mes íerve ueslee nw ®eens cesjs ye®®es Kepetj cegbn ceW ner ke̳eeW ve jKe ®egJôÀs neW~ hewiecyejs Fmueece Lees[er osj leJeÀ ceewve jns Deewj ÑfheÀj JeÀne Fbμeeuueen F&MJej legcnejer mene³elee JeÀjsiee, Oew³e& jKees~ hewiecyejs Fmueece ves Gme J³eÑfJôÌle JôÀs he›esmeer JeÀe helee hetíe Deewj Gmeer Ñfove yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ mes Ñfceueves ®eues ieÕs~ Gmeves hewiecyejs Fmueece JeÀes osKe JeÀj DeeM®e³e& ÑfJeÀ³ee lees hewiecyejs Fmueece ves Gme Oeveer J³eÑfJôÌle mes JeÀne ke̳ee legce Deheve yeeie JeÀe Jen hes› cegPes os meJeÀles nes ÑfpemeJeÀer [eue legcnejs he›esmeer JôÀs Iej ceW ie³eer nw? GmeJôÀs yeoues ceW F&MJej legcnW mJeie& ceW SJeÀ Kepetj JeÀe hes› osiee~ yeeie JeÀe mJeeceer Ñfpemes F&MJej Deewj hewiecyejs Fmueece ceW DeemLee veneR Leer, J³ebi³eelceJeÀ cegmJeÀeve JôÀs meeLe JeÀnves ueiee: Gme hes› ceW meye mes DeÑfOeJeÀ Kepetj nesles nQ, veneR ceQ Jen Kepetj JeÀe hes› Deehe JeÀes veneR os meJeÀlee~ ³en JeÀn JeÀj Jen hewiecyejs Fmueece JôÀs meeceves mes nì ie³ee~ Fmeer ceO³e SJeÀ Dev³e J³eÑfJôÌle, pees hewiecyejs Fmueece Deewj yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ JeÀer yeele megve jne Lee Deeies yeæ{e Deewj Gmeves JeÀne ns hewiecyejs Fmueece! ³eÑfo Deehe JeÀer DevegceÑfle nes lees ceQ Gme hes› JeÀes yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ mes Kejero uetb~ hewiecyejs Fmueece ves cegmJeÀje JeÀj JeÀne, neb De®íer yeele nw~ Jen J³eÑfJôÌle yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ JôÀs heeme ie³ee Deewj Kepetj JeÀe hes› Kejeroves JôÀs yeejs ceW yeele DeejbYe JeÀer~ yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ ves JeÀne: ke̳ee legcnW helee nw ÑfJeÀ ceesncceo Gme Kepetj JôÀs hes› JôÀs yeoues mJeie& ceW cegPes SJeÀ Kepetj JeÀe hes› osves hej lew³eej Les eEJeÀleg ceQ ves JeÀne ÑfJeÀ cegPes Deheves Fme hes› JôÀs Kepetj yen§le hemevo nQ~ Gme J³eÑfJôÌle ves JeÀne: legcnW Jen hes› yes®evee nw ³ee veneR ? yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ ves JeÀne: veneR, neb Deiej De®íe cetu³e Ñfceues lees yes®e Yeer meJeÀlee ntb~ Kejeroves Jeeues J³eÑfJôÌle ves JeÀne: GmeJeÀe ke̳ee cetu³e nw? yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ ves JeÀne: Gme hes› JôÀs yeoues ®eeueerme Kepetj JôÀs hes› cegPes ®eeÑfnS~ Kejeroves ceW ªÑf®e jKeves Jeeues J³eÑfJôÌle ves þb[er meebme Yejer Deewj heerís nì ie³ee~ ³en GmeJeÀer JôÀgue mebheÑfÊe JeÀe DeeOee Yeeie Lee Fme ÑfueS Gmeves JeÀne, ³en lees yen§le æp³eeoe nw, SJeÀ hes› JôÀs yeoues ®eeueerme hes›! ³en JeÀneb JeÀe v³ee³e nw? yeeie JeÀe ceeÑfueJeÀ JôÀbOes G®eJeÀe JeÀj Deeies yeæ{ ie³ee~ Gme J³eÑfJôÌle JeÀe O³eeve hewiecyejs Fmueece ceW ner ueiee Lee Fme ÑfueS Gmeves Deeies yeæ{ JeÀj yeeie JôÀs ceeÑfueJeÀ JeÀes jesJeÀe Deewj JeÀne þerJeÀ nw ceQ legcnW Gme hes› JôÀs yeoues ®eeueerme hes› otbiee~ Jen J³eÑfJôÌle Kegμe nes ie³ee Deewj oew›les n§S hewiecyejs Fmueece JôÀs heeme ie³ee Deewj JeÀne ns F&MJejer³e otle! ceQves Jen hes› Kejero Ñfue³ee Deewj Deye Gmes Deehe JeÀes Ghenej ceW oslee ntb~ hewiecyejs Fmueece ves JeÀne F&MJej legce mes Òemevve nes Deewj legcnW mJeie& ceW Kepetj JeÀe SJeÀ hes› os~ FmeJôÀs yeeo hewiecyejs Fmueece Gme ÑfveOe&ve J³eÑfJôÌle JôÀs Iej ceW ie³es Deewj Gmemes JeÀne ÑfJeÀ Deepe mes ³en Kepetj JeÀe hes› legcneje Deewj legcnejs ye®®eeW JeÀe nw~ ÑfveOe&ve J³eÑfJôÌle ves JeÀne Oev³e nw F&MJej pees letves cesjer hegJeÀej megve ueer~ Gme ÑfveOe&ve JôÀs ye®®es Kegμe nes ieÕs leYeer JôÀgjDeeves cepeero JeÀer ³en Dee³ele Dee- ³eer: meewiebOe nw jele JeÀer peye Jen mebmeej hej íe peeleer nw Deewj æJeÀmece nw Ñfove JeÀer peye Jen ®eceJeÀlee nw Deewj JeÀmece nw GmeJeÀer ÑfJeÀ Ñfpemeves ðeereEueie Je hegeEueie yevee³ee, legcnejs Òe³eeme Deueie Deueie nQ lees pees F&MJej JôÀs ÑfueS oeve oslee nw Deewj F&MJej mes [jlee nw Deewj GmeJeÀer Deesj mes De®ís heeÑfjleesÑf<eJeÀ ceW ÑfJeMJeeme jKelee nw nces Gmes mejue ceeie& hej ueiee osles nQ eEJeÀleg pees JôÀbpetmeer JeÀjlee nw Deewj Fme ceeie& mes mJeb³e JeÀes DeeJeM³eJeÀleecegJôÌle mecePelee nw leLee F&MJej JeÀer Deesj mes De®ís heeÑfjleesÑf<eJeÀ JeÀe FvJeÀejJeÀjlee nw lees nce μeerIe´ ner Gmes JeÀÑfþve ceeie& hej [eue oWies~ ueæ[efkeÀ³eeW kesÀ efue³es veeæpeje, cegyeefuueæiee,oerefve³eele Deewj Deeefuecee leLee kebÀc³egìj keÀer leeueerce kesÀ efue³es ueeskeÀmesJee keÀes-Dee@He neGefmebie meesmee³eìer, 90efHeÀì jes[,OeejeJeer, cegbyeF&:17. mebHeke&À :cees.ngmewve Devmeejer : 9833881076 ceojmee Deemleevee-S- ieewmegue Deeæpece Kepetj JeÀe hes› J³eJeneÑfjJeÀlee mes JeÀe³e& JeÀjves hej meheÀuelee Ñfceuesieer~ De®ís Ñfove JeÀe ueeYe Gþevee DeeheJôÀs neLe ceW nw~ JÕJemee³e JeÀes yeæ{eves JôÀs DeJemej Ñfceue meJôÀWies~ meeLeer JôÀs meeLe JeJôÌle ÑfyeleeSb~ JôÀwÑfj³ej: J³emlelee DeÑfOeJeÀ jnsieer~ Deheveer ³eespevee JôÀs yeejs ceW otmejeW JôÀs meeLe ®e®ee& JeÀYeer ve JeÀjW~ heje¬eÀce Je megKe mece=Ñf× yeæ{ves mes DevesJeÀ ©kesÀ JeÀe³e& hetCe& neWies~ ueeYe JôÀs cenÊJehetCe& DeJemej ÒeeHle nesves JôÀs ³eesie nQ~ heÑfjJeej JeÀer mecem- ³eeDeeW JeÀes DeveosKee ve JeÀjW~ ÑfJeÀmeer Keeme oesmle JôÀs meeLe vepeoerÑfJeÀ³eeb yeæ{ meJeÀleer nQ~ DeÑfOeJeÀejer DeeheJôÀs JeÀece mes meblegä veneR nes heeSbies~ heÑfjJeejpeveeW mes celeYeso nes meJeÀlee nw~ ÑfveCe&³e uesves ceW ÑfJeuebye ve JeÀjW~ JeÀF& Ñfove JôÀs ©JôÀs JeÀece hetjs nesves JôÀs ³eesie nQ~ DeveeJeM³eJeÀ Ke®ees¥ hej Ñfve³eb$eCe jKeW~ heÑfjJeej mes otj peerJevemeeLeer JôÀs meeLe mece³e Ñfyeleeves JeÀe DeJemej Ñfceuesiee~ ÑfJeÊeer³e þnjeJe JôÀs ÑfueS mece³e Ghe³egJôÌle nw, Deee|LeJeÀ heÑfjÑfmLeÑfle ceW DevegJôÀtuelee JeÀe DeeYeeme nesiee~ Jeenve, ceJeÀeve DeeÑfo JeÀer Kejeroer JeÀe ³eesie yevesiee~ Iejsuet GuePeveW DeeheJôÀs Òe³eemeeW mes ner meguePeWieer~ H³eej ceW ÑfJeÀmeer JeÀe Ñfoue ve lees›W, Jejvee ÑfJeÀmeer Keeme JeÀes Kees oWies~ ÑfJeÀmeer KelejveeJeÀ yeoueeJe JôÀs Deeves men³eesie Je De®ís mebyebOeeW kesÀ JeÀejCe ueeYe Je GvveÑfle JeÀe heLe Òeμemle nesiee~ uesveosve kesÀ ceeceues ceW jenle cenmetme JeÀjWies~ Oew³e&, menveμeeruelee jKeveer nesieer~ Òesceer mes JeÀesF& Ketyemetjle Ghenej Ñfceuesiee, ÑfJeÀmeer DemeceeHle ³eespevee ceW JôÀgí ÒeieÑfle nes meJeÀleer nw~ Deeceoveer mes DeÑfOeJeÀ Ke®e& ve JeÀjW~ Oeve mebyebOeer ceeceueeW ceW DeÑfOeJeÀ me®esle jnvee DeeJeM³eJeÀ nw~ ÑfjMles ceW Deeves Jeeueer hejsμeeÑfve³eeW JeÀes μeebÑfle mes nue JeÀjW, veneR lees yeele yeæ{ meJeÀleer nw~ veewJeÀjerhesμee J³eÑfJôÌle³eeW JeÀes veewJeÀjer ceW heoesvveÑfle Deewj mLeeveeblejCe JeÀer mebYeeJevee yeveleer nw~ ÑfJeμes<e JeÀe³e& kesÀ ÑfueS JeÀer ieF& Yeeieoew› ueeYeoe³eer SJeb meeLe&JeÀ Ñfme× nesieer~jesceebme kesÀ ÑfueS meHleen De®íe nw,meeLeer kesÀ meeLe mece³e ÑfyeleeSW ³ener Jen mece³e nw,peye nj JeÀesF& Dehevee JeÀe³e& yeKetyeer ÑfveYeeSiee~ KeebJ³eÑfJôÌle mes YeWì mes J³eeheej ceW meheÀuelee JôÀs ³eesie nQ~ YeewÑfleJeÀ megKe meeOeveeW JeÀer ÒeeÑfHle nesieer~ heÑfjÞ¾ce Je ueieve mes JeÀe³e& JeÀjves hej DeYeerä ÑfmeÑf× Deewj ceveesvegJôÀtue ueeYe Ñfceue meJôÀsiee~ ÑfjMles JeÀes yeeseEjie ve yeveeSb, FmeceW leepeieer YejW~ JôÀgí ve³ee mees®eW Deewj peerJeve hej FmeJeÀe Demej osKeW~ menJeÀe|ce³eeW JeÀes DeeheJeÀer ceoo JeÀer peªjle he› meJeÀleer nw~ DeeheJeÀer J³e³e JeÀjves JeÀer ÒeJe=ÑfÊe DeeheJeÀes Deee|LeJeÀ JeÀä Òeoeve JeÀjsieer~ μeemeJeÀe³e JeÀe³ees¥ ceW ÑfJeÐve Dee meJeÀles nQ~ DeÑfJeJeeÑfnle ÑfJeÀmeer efjMles JeÀer μeg©Deele ve JeÀjW~ Deehe peerJeve ceW pees ®eenles nQ, Gme hej O³eeve JôÀWÑfêle JeÀjW Je hetjs ÑfJeMJeeme mes Gmes ÒeeHle JeÀjves JôÀs Òe³eeme JeÀjW~ μe$eg neÑfve hen§b®eeves JeÀe Òe³eeme JeÀjWies~ Àe+Ce JeÀer Deesj O³eeve veneR osvee ®eeÑfnS~ Keeveheeve ceW meeJeOeeveer yejleW~ ÑfjMles hej Lees›e O³eeve oWies lees mecePe peeSbies JeÀer meeLeer DeeheJeÀes ÑfJeÀlevee ®eenlee nw~ ÑfJeÊeer³e Deewj J³eeheeÑfjJeÀ ceeceueeW ceW DeeheJeÀer ienjer mees®e DeeheJôÀs ÑfueS heÀe³eoscebo meeÑfyele JeÀe³e&#ecelee ceW Je=Ñf× nesieer~ heÑfjJeej ceW megKeμeebÑfle jnsieer~ Àe+Ce uesvee he› meJeÀlee nw~ heeÑfjJeeÑfjJeÀ mebyebOe ceOegj SJeb Òeieeæ{ neWies~ meeLeer JeÀes JeJôÌle osves JeÀe DeLe& ÑfjMleeW JeÀes cepeyetle JeÀjvee nesiee~ ÑfJeÀmeer JeÀe³Õ& JeÀes peuoer Ñfveheìeves JeÀer DeeheJeÀer ®een mecem³ee hewoe JeÀj meJeÀleer nw~ heÑfjJeej ceW Kegμeer, Glmeen JeÀe JeeleeJejCe jnsiee~ peJeeyeoejer JôÀs JeÀe³e& hetCe& meheÀuelee kesÀ meeLe hetjs neWies~ J³eeheej ceW veF& ³eespeveeSb yeveWieer~ ueJe Ñfjuesμeve JeÀes uesJeÀj ceve ceW JeÀesF& μebJeÀe nw lees ÑfJeÀmeer JeÀjeryeer oesmle mes meueen ueW~ ÑfJeÀmeer JeÀe³e& JeÀes μegª JeÀjves JôÀs ÑfueS SJeÀ Deeoμe& meHleen nw~ Je=<e : efceLegve : keâke&â : efmebn : keâvÙee: leguee : Je=efßÛekeâ : Oeveg : cekeâj : kegbâYe : ceerve :
  3. 3. cebieueJeej 5 mes 11 Deiemle-2014 www.janhitvijay.webs.com Deece®eer cegbyeF&/veJeercegbyeF&/þeCes/efYeJeb[er Deece®eer cegbyeF&Deece®eer cegbyeF& peye Kego, Kego keÀes yes®eves keÀer æpe©jle Heæ[er cegPes ! meyeves Kejeroves ner mes FvekeÀej keÀj efo³ee !! Dev³ee³e Deewj Ye´äe®eej kesÀ efKeueeHeÀ`ækeÀuece keÀe efmeHeener` peveefnleefJepe³ee` 3 meojpeveeyemeojpeveeye DekeÀjceKeeveDekeÀjceKeeve ojieen Fblespeeefce³ee keÀefceìerojieen Fblespeeefce³ee keÀefceìer npejle Heerj ceewuee Deueer Meen jnceleguueen Deuewnnpejle Heerj ceewuee Deueer Meen jnceleguueen Deuewn 3 ue#ceer veeje³eCe keÀes.Dee@He new.meesmee³eìer, Fbefoje kegÀjsMeer veiej,OeejeJeer-400017. Ye´ceCeOJeveer : 9321309749 cenejeä^ veJeefveceeCe& mesveejepeve Heesìsjepeve Heesìs SkeÀ®e ue#³e!SkeÀ®e ue#³e! DeO³e#e MIRZAMIRZA CHARITABLECHARITABLE TRUSTTRUST Deyeg Gyewo efcepee&Deyeg Gyewo efcepee& j#eeyebOeve keÀer MegYekeÀeceveeSWj#eeyebOeve keÀer MegYekeÀeceveeSW Opp : Madina Masjid, Laxmi Baug,M.G.Road, Kela Bakhar, Sion (w),Mumbai-400022 TRADERSSpecialist in: ALL KINDS OF T-SHIRT, SHIRT, NIGHT DRESS,ETC.WHOLESALER DEALER Saffu Bhai Mohsin Khan 9594298984 8652773484 9321886945 9702244201 S.K. mecemle osMeJeeefme³eeW keÀesmecemle osMeJeeefme³eeW keÀes mecemleosMeJeeefme³eeWkeÀesj#eeyebOevekeÀerMegYekeÀeceveeSW! yesuì yekeÌkeÀume, Met efHeÀefìbie, ye@ie efHeÀefìbie leLee nj lejn kesÀ SkeÌmeHeesì& keÌJeeefueìer kesÀ cesìue efHeÀefìbie kesÀ efvecee&lee~ Mee@He-yeer-33,ieesHeerveeLe keÀe@ueveer veb.-1, OeejeJeer, cegbyeF&-400017 ³egvee³eìs[ +(91)-22-24076811 +(91)-22-24096984 cesìue JekeÌme&cesìue JekeÌme& :met®evee: efYeJeb[er mes ` peveefnle efJepe³e` keÀe Òeefleefvee- fOelJe keÀj jns DeeefmeHeÀ Keeve keÀes GvekesÀ mece³e DeYeeJe leLee peveefnle efJepe³e keÀes ³eesi³e mece³e / O³eeve vee osves kesÀ keÀejCe efJeMes<e mebJeeooelee kesÀ Heo mes nìe³ee pee jne nw Deewj efjkeÌle peien kesÀ efue³es ³eesi³e ÒeefleefveOeer keÀer DeeJeM³ekeÌlee nw F®ígkeÀ Òel³eeMeer mebHetCe& y³eesjs kesÀ meeLe mebHeke&À keÀjW~ ®eebo HeeMee meceepe mesJekeÀ cegbyeF& - cegbyeF& neF& JeÀesì& ves hegÑfu- eme JeÀes cegbyeF& Deewj veJeer cegbyeF& ceW Fpeepele kesÀ efyevee ceefmpeoeW kesÀ Thej ueieeS ieS ueeG[mheerJeÀjeW JeÀes nìeves JeÀe efveoxμe efo³ee nw~ peefmìme Jeer.Sce.JeÀeve[s Deewj peefmìme heer[er JeÀes[s JeÀer ef[efJepeve yeW®e ves SJeÀ peveefnle ³eeef®ekeÀe hej Deheves H¾Àwmeues ceW JeÀne efJeÀ ®eens ieCesμeeslmeJe nes, veJejeef$e ³ee ceefmpeo peneb JeÀneR Yeer iewjJeÀevet- veer lejerkesÀ mes ueeG[mheerJeÀj ueies nQ peyle JeÀj efueS peeSb~ JeÀesì& ves meYeer veeieefjJeÀeW mes OJeefve Òeot<eCe kesÀ efKeueeheÀ SJeÀ meeLe Deeves JeÀe Dee»eve efkeÀ³ee nw~ neue ceW SJeÀ DeejìerDeeF& mes efceueer peeveJeÀejer kesÀ cegleeefyeJeÀ, Fme FueekesÀ ceW 49 ceW mes 45 ceefmpeoeW hej ueeG[mheerJeÀj DeveeefOeke=Àle lejerkesÀ mes ueieeS ieS nQ~ peveefnle ³eeef®eJeÀe ceW veJeer ce- gbyeF& kesÀ efveJeemeer meblees<e he®eeueeie ceefmpeoeW Üeje ueeG[mheerJeÀj kesÀ iewjJeÀevetveer Fmlesceeue JeÀe cegÎe Gþe³ee Lee~ he®eeueeie kesÀ JeJeÀerue [erpeer Oevegjs ves JeÀne efkeÀ Deiej ueeG[mheerJeÀj efyevee Gef®ele Fpee- pele kesÀ ueieeS pee jns nQ lees hegefueme FvnW peyle JeÀj meJeÀleer nw~ GvneWves JeÀesì& kesÀ meeceves DeejìerDeeF& kesÀ DeebJeÀ›s Yeer pecee JeÀjeS efpemekesÀ cegleeeffyeJeÀ ieCeheeffle Deewj veJejeeff$e ceb[ue ves ueeG[mheerJeÀj ueieeves kesÀ efueS Òeμeemeve mes Fpeepele ueer Leer~ peefmìme JeÀeve[s ves JeÀne efkeÀ jesieer Deewj yegpegiees¥ JeÀes ueeG[mheerJeÀj JeÀer DeeJeepe mes hejsμeeveer nesleer nw~ osKee ie³ee nw efkeÀ veJejeef$e Deewj ieCesμeeslmeJe kesÀ oewjeve Yeer JeÀeheÀer μeesj nes meJeÀlee nw~ ³es meye ueieeleej OJeefve Òeot<eCe H¾Àwueeles nQ~ GvneWves JeÀne ÑfJeÀ peneb JeÀneR Yeer DeveeefOeke=Àle ueeG[mheerJeÀj ueieeS ieS nQ, peyle JeÀj efueS peeSb~ ceefmpeoeW hej ueies iewjJeÀevetveer ueeG[mheerJeÀj nìeSb- neF& JeÀesì& l³eesnejeW kesÀ oewjeve ueeT[ mheerJeÀj Deewj [erpes mes nesves Jeeues JeÀeve heÀe[t μeesj μejeyes JeÀes uesJeÀj þeCes hegefueme ves Fme yeej JeÀ›e ©Ke DeefKle- ³eej efJeÀ³ee nw~ hegefueme ves Deeves Jeeues ieCesμeeslmeJe, ke=À<Ce pevceeäceer leLee veJeje$eer kesÀ ceÎsvepej μenj ceW nesves Jeeues μeesjμejeyes JeÀes 65 [seffmeyeue leJeÀ ÒeefleyebefOele JeÀjves JeÀer ³eespevee yeveeF& nw~ hegÑfueme JeÀer lejheÀ mes leceece ceb[ueOeejJeÀeW leLee [erpes JeÀes efveoxμe efo³ee ie³ee nw effJeÀ Jes ueeG[mheerJeÀj leLee [erpes JeÀer DeeJeepe JeÀes 65 [seffmeyeue leJeÀ meereffcele jKeW~ ³eefo Fmemes p³eeoe DeeJeepe n§F&, lees Deeosμe JeÀe GuuebIeve JeÀjves Jeeues ceb[ue leLee [erpes kesÀ efKeueeheÀ JeÀ›er JeÀej&JeeF& nesieer~ cevehee DeefOeJeÀejer, Òeot<eCe efve³eb$eCe ceb[ue kesÀ DeefOeJeÀejer, efJeefYevve ceb[ueeW kesÀ ÒeefleefveefOe leLee [erpes OeejJeÀeW kesÀ meeLe ngF& SJeÀ ceereEìie ceW þeCes Hegefueme kesÀ pee@Fbì JeÀeffceMvej Jeer. Jeer. ue#ceerveeje³eCe ves ³en efveoxμe efo³ee~ ieewjleueye nw efkeÀ megÒeerce JeÀesì& kesÀ Deeosμe kesÀ cegleeefyeJeÀ DeewÐeesefieJeÀ #es$e ceW 75, J³eJemeeef³eJeÀ heefjmej ceW 65 leLee efveJeemeer heefjmej ceW 55 [seffmeyeue mes DeeffOeJeÀ DeeJeepe JeÀes OJeefve Òeot<eCe ceevee ie³ee nw~ ueseffJeÀve þeCes μenj ceW l³eesnejeW kesÀ DeJemej hej 100 [sefmeyeue mes DeÑfOeJeÀ JeÀe μeesjμejeyee Deece nw~ veS pee@Fbì JeÀefceMvej ue#ceerveeje³eCe ves Fme cegÎs JeÀes iebYeerjlee mes uesles ngS meYeer [erpes OeejJeÀeW JeÀes efveoxμe efo³ee nw efkeÀ Jes Deheveer ceμeerve ceW efkeÀmeerr cewkesÀefvepece JeÀe Ghe³eesie JeÀj DeeJeepe JeÀes 65 [sefmeyeue leJeÀ meerefcele JeÀjW, Jejvee Debpeece Yegieleves JeÀes lew³eej jnW~ GvneWves DeeJeepe JeÀes efve³ebef$ele JeÀjves kesÀ JeÀF& lejerkesÀ ceer- eEìie kesÀ oewjeve ueesieeW JeÀes yeleeS~ ue#ceerveeje³eCe kesÀ Deeosμe kesÀ cegleeefyeJeÀ JeÀevetve JeÀe GuuebIeve JeÀjves Jeeues kesÀ ÑfKeueeheÀ hegÑfueme Üeje `Dee@ve o mhee@ ì` JeÀej&JeeF& JeÀer peeSieer Deewj [erpes leLee ueeT[ mheerJeÀj peyle JeÀj legjble mebyebefOele J³eeqkeÌle kesÀ ÑfKeueeheÀ ceeceuee ope& nesiee~ l³eesnejeW ceW veneR ®euesiee μeesjμejeyee! efYeJeb[er kesÀ mejJeÀejer Demheleeue ceW FbpeskeÌMeve osves mes 18 ye®®eeW JeÀer neuele ngF& iebYeerj mebJeeooelee- þeCes mes meìs efYeJeb[er JôÀs FbefojeieeBOeer cesceeefj³eue Demheleeue ceW Gme JeJôÌle DeheÀje leheÀjer JeÀe ceenewue nes ie³ee peye efmemìj ves 18 mes 20 ye®®ees JeÀes FbpeskeÌMeve efo³ee,ye®®eeW JôÀs yeove ceW Ssþve JôÀs meeLe Gueìer þb[er JôÀs meeLe peJeÀ›ve nesves ueieer efpemeJôÀs JeÀejCe ye®®ees kesÀ DeefYeYeeJekeÀeW ceW Ieyejenì nes ieF& legjble ye›s [ekeÌìj JeÀes yeguee³ee ie³ee ,[e@keÌìj ves legjble DeefceJeÀeefmeve Deewj ì@keÌmeerve Fb- peskeÌMeve JeÀer peeB®e JeÀer Deewj legjble meYeer ye®®ees JeÀes Deueie Sbìer [esme oJee osJeÀj efyeie›les neuele hej JeÀeyet efkeÀ³ee peye JeÀer oes ye®®ees JeÀes Dee@ keÌmeerpeve hej jKevee he›e ,Ieìvee JeÀer Keyej ueieles ner DeefYeYeeJekeÀ yeenj kesÀ [e@keÌìj JeÀes uesJeÀj ne@efmheìue hen§b®es j#eeyebOeve keÀer MegYekeÀeceveeSW veeW peer GÊej kesÀ mene³eJeÀ Dee³egkeÌle Mejo GIeæ[s keÀes OeejeJeer keÀe oewje keÀjJee³ee Deewj mee³eve mìsMeve mes ceeefnce keÀer Deesj peeves Jeeueer meæ[keÀ keÀer ogo&Mee keÀe pee³eæpee keÀjJee³ee Fme DeJemej Hej GvekesÀ meeLe efMeJemesvee MeeKee 176 MeeKee ÒecegKe jefJevê keÀes[ce leLee Yeejleer³e efJeOeeLeea mesveekesÀ Ghe efJeYeeie ÒecegKe DeμeesJeÀ iee[sJeÀj Je Dev³e keÀe³e&keÀlee& Je efMeJemewefvekeÀ GHeefmLele Les Fve meYeer keÀe³eex keÀes osKekeÀj Ssmee ueielee nw efkeÀ Deeieeceer efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW efMeJemesvee He#eÒecegKe G×Jepeer þekeÀjs keÀer Deesj mes OeejeJeer efJeOeevemeYee keÀe GcceeroJeej jepesvê meg³e&JebMeer keÀes Ieesef<ele efkeÀ³ee peeS lees efkeÀlevee De®íe nes efkeÀ OeejeJeerkeÀjeW keÀes DeHeves nkeÀ keÀe DeHeves Iej keÀe DeHevee GcceeroJeej efceue peeS pees GvekeÀer mecem³eeDeeW keÀes meguePeeves ceW efovejele ueiee jns keÀeMe ! keÀeMe Ssmee nes pee³es~ keÀeMe meYeer veiejmesJekeÀ Ssmes nesles lees pevelee keÀer meYeer mecem³eeSW otj nes peeleer Deewj Gvns yeej yeej cele ceebieves kesÀ efue³es nj ojJeepes Hej peevee veneR Heæ[lee keÀe³e&mece´eìveiejmesJekeÀ“jepesvêmeg³e&JebMeer“keÀe³e&mece´eìveiejmesJekeÀ“jepesvêmeg³e&JebMeer“ keÀece yeesuelee nw ` nce veneR`keÀece yeesuelee nw ` nce veneR`He=ÿ 8 keÀe Mes<e Meem$eer veiej Meew®eeue³e keÀer cejccele efMeJeepeer veiej, efoefueHe keÀoce ceeie& Hej efmLele yeeJeæ[er keÀer cejccele leLee meeHeÀ meHeÀeF& efMeJeke=ÀHee meesmee³eìer efmLele yeeJeæ[er keÀer cejccele leLee meeHeÀ meHeÀeF& meesvesjer iee[&ve ces HesJeme& yuee@keÀ efyeþe³ee ie³ee efoefueHe keÀoce ceeie& Hej Mes[ leLee mìspe keÀe efvecee&Ce uesefPece cewoeve keÀe ueeoerkeÀjCe DeVee Mesþ ®eeue ceW keÀesyee mene³ekeÀ Dee³egkeÌle keÀes mee³eve-ceeefnce jes[ keÀer pepe&j DeJemLee efoKeeles ngS~mene³ekeÀ Dee³egkeÌle keÀes mee³eve-ceeefnce jes[ keÀer pepe&j DeJemLee efoKeeles ngS~ ieìjeW keÀer meeHeÀ meHeÀeF& keÀjJeeles ngS~
  4. 4. keÀesF& peVele keÀe leeefueye nw keÀesF& æiece mes HejsMeeb nw, æiejæpe meæpeoe keÀjJeeleer nw , Fyeeole keÀewve keÀjlee nw cebieueJeej 5 mes 11 Deiemle-2014 www.janhitvijay.webs.com mebHeeokeÀer³emebHeeokeÀer³e peveefnle efJepe³e (efnvoer meeHleeefnkeÀ) met®evee : peveefnle efJepe³e meeHleeefnkeÀ ceW ÒekeÀeefMele efkeÀmeer Yeer mecee®eej ³ee uesKe keÀer efpeccesoejer mJe³eb uesKekeÀ DeLeJe He$ekeÀej keÀer nesieer efkeÀmeer Yeer lejn kesÀ efJeJeeo kesÀ efue³es mebHeeokeÀ efpeccesoej veneR nesiee, efkeÀmeer Yeer efJeJeeo keÀe efveHeìeje cegbyeF& ceW nesiee~ janhitnews@yahoo.co.in, www.janhitnews.webs.com mebHeeokeÀ - Sme.Sme.DeefJeve- 9326093219 ¬eÀeF&ce efjHeesì&j - jHeÀerkeÀ mew³eo- 7498736470, efJeMes<e mebJeeooelee - Deyogue jMeero kegÀjwMeer -9773215725, cegbye´e mebJeeooelee - efYeJeb[er y³egjes - uesKe/DeeuesKeuesKe/DeeuesKe Dev³ee³e Deewj Ye´äe®eej kesÀ efKeueeHeÀ`ækeÀuece keÀe efmeHeener` peveefnleefJepe³ee` 4 4 veerueg HeeqyuekesâMeve meeF& yeeyee cebefoj kesâ Heeme,mecePeewlee yeskeâjer kesâ meeceves,ue#ceer yeeie, kesâuee yeKeej,meeÙeve,cegbyeF&-400022 DeeJeM³ekeÀlee nw~ ``peveefnle efJepe³e`` meeHleeefnkeÀ keÀes He$ekeÀej megefMeef#ele (10/12Heeme) efve[j, efve<He#e, yesyeekeÀ, mceeì& ³egJekeÀ /³egJeefle³eeW keÀer DeeJeM³ekeÀlee nw~ (efnvoer-cejeþer-Debûespeer keÀe %eeve DeeJeM³ekeÀ) F®ígkeÀ ³egJekeÀ/³egJeleer legjble mebHeke&À keÀjW~ DeLeJee efjp³egce F&cesue keÀjW-9326093219 janhitnews@yahoo.co.in jeKeer mesvìj GVM-A/164, efceueve veiej ue#ceer yeeie,kesÀuee yeKeej, mee³eve cegbyeF& -400022. HeÀesve : 9821469166 ÒeesHeje³eìj : mel³ece HeìJeeÒeesHeje³eìj : mel³ece HeìJee nj ÒekeÀej kesÀ jeKeer efJe¬esÀlee ieCeHeleer /osJeer [skeÀesjsMeve ce@ ìsefj³eue kesÀ nesuemesue efJe¬esÀlee~ nj ÒekeÀej kesÀ jeKeer efJe¬esÀlee ieCeHeleer /osJeer [skeÀesjsMeve c @ ìsefj³eue kesÀ nesuemesue efJe¬esÀlee~ ³egJejepe³egJejepe³egJejepe³egJejepe nesuemesue Deewj jerìsue meHleen keÀer MeeqKme³elemeHleen keÀer MeeqKme³ele cegbyeF& : Deepe kesÀ he$eJeÀej SJeÀoce peeieªJeÀ nQ~ Jes heueheue meeJeOeeve jnJeÀj meceepe JeÀer yegjeF³eeW JeÀes otj JeÀjles nQ~ GvekesÀ efueS he$ekeÀeefjlee JeÀesμe yen§le Ghe³eesieer nw~ ³en yeeleW cenejeä^ jepÕ kesÀ JeðeesÐeesie ceb$eer DeeefjheÀ vemeerce Keeve ves JeÀner~ Jes ÑfJeuesheeuex ÑfmLele μegYece ne@ue ceW nce ueesie mebmLee Üeje Dee³eesÑfpele he$ekeÀeefjlee JeÀesμe 2014 kesÀ ÑfJecees®eve meceejesn kesÀ DeJemej hej cegKÕ DeÑfleÑfLe kesÀ ªhe ceW yeesue jns Les~ Fme DeJemej hej Ñfj³eue Fmìsì kesÀie´enJeÀeWkesÀÑfueSGheÕesieerJesyemeeFì JeÀes Yeer ueeb®e ÑfJeÀ³ee ie³ee~ meceejesn ceW ÒecegKe DeÑfleÑfLe kesÀ ªhe ceW cene- jeä^ kesÀ hetJe& ie=njep³eceb$eer Je ÑfJeOee- ÕJeÀ JôÀ=heeμebJeÀj eEmen ves he$eJôÀÑfejlee JeÀes heÑfJe$e ÒeesH¾Àsμeve JeÀer meb%ee oer Deewj he$eJôÀeÑfjlee JeÀesμe kesÀ Fme DebJeÀ JeÀer YetÑfjYetÑfj Òeμebmee JeÀer~ GvneWves yeeF&jeFì cegbyeF& veeceJeÀ JesyemeeFì JeÀes YeJeve Ñfvecee&lee Deewj ie´enJeÀeW JôÀs ÑfueS yen§he³eesieer yelee³ee~ oeshenj JeÀe meecevee kesÀ JeÀe³e&JeÀejer mebheeoJeÀ Òesce μegkeÌue ves JeÀne ÑfJeÀ DeeheÀleeye Deeuece Üeje mebheeÑfole he$eJôÀeÑfjlee JeÀesμe JeÀe ³en 14 meeue nw~ FmekesÀ ceeO³ece mes osμe Yej kesÀ uesKeJeÀ he$eJeÀejeW JeÀer MeeqkeÌle yeæ{er nw~ Fmemes he$eJôÀeÑfjlee mebyebÑfOele mecem³eeSb JeÀeheÀer JeÀce nes peeleer nQ~ meceejesn DeO³e#e Òee®ee³e& DeeF& yeer eE- men ves meceepe mebmJôÀ=Ñfle jepeveerÑfle meeÑfnl³e kesÀ Deble&mebyebOeeW JeÀer jesμeveer ceW he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe JeÀes jen Ñfo- Keeves Jeeuee JeÀne~ pevceYetÑfce JôÀs mebheeoJeÀ JôÀgbove J³eeme ves `he$eJeÀeÑfjlee JeÀesμe` kesÀ 14 JeW DebJeÀ kesÀ Ñfve³eÑfcele ÒeJeÀeμeve JeÀes YeieerjLe Òe³eeme yelee³ee Deewj JeÀne ÑfJeÀ ³en JeÀesμe osμe JôÀs meYeer jep- ³eeW JôÀs yeer®e mebJeeo JeÀe mesleg nw~ Þ¾er J³eeme ves JeÀne ÑfJeÀ Deepe he$eJôÀeÑfjlee JeÀe #es$e DeeJeÀ<e&Ce JeÀe #es$e nes ie³ee nw uesÑfJeÀve ³en H¾Àwμeve veneR hesμeve nw ~ veJeYeejle JôÀs μenj mebheeoJeÀ ye=peceesnve heeb[s³e ves he$eJeÀejeW JeÀes ncesμee meJeÀejelceJeÀ mees®e jKeves hej yeue Ñfo³ee~ GvneWves JeÀne ÑfJeÀ meJeÀe- jelceJeÀ mees®e mes nce Deheves meeÑfLe³eeW JeÀes uesJeÀj Deeies yeæ{ meJeÀles nQ Deewj Deheveer JeÀÑfce³eeW JeÀes otj JeÀj meJeÀles nQ pees osμe JôÀs ÑfJeJeÀeme JôÀs ÑfueS Del- Õble DeeJeM³eJeÀ nw~ cegbyeF& Ñfce$e/Je=Êe Ñfce$e JôÀs mecetn meb- heeoJeÀDeÑfYepeerlejeCesveshe$eJôÀeÑfjlee JeÀesμe JeÀes SJeÀ Ssmee hegue yelee³ee pees osμe JôÀs uesKeJeÀ he$eJeÀejeW JeÀes SJeÀ ceb®e hej ueelee nw~ GvneWves JeÀne ÑfJeÀ ceerÑf[³ee JôÀs #es$e ceW Deeves JôÀs F®ígJeÀ veJeerve ÑfJeÐeee|Le³eeW JôÀs ÑfueS ³en JeÀe- heÀer Ghe³eesieer nw~ oyebie ogÑfve³ee JôÀs mebheeoJeÀ veerueJôÀbþ heejìJeÀj ves JeÀne ÑfJeÀ mecee®eej ceeO³ece meceepe JôÀs ÑfJeJeÀeme JeÀe meyemes ÒeYeeJeer ceeOÕce nw~ Deepe JôÀs yeoueles oewj ceW mecee®eej ceeO³ece JeÀes veS ¢ÑfäJeÀesCe mes osKevee nesiee leYeer nceejs meceepe JeÀe ÑfJeJeÀeme nes meJeÀlee nw~ veerìer JôÀs jepeYee<ee DeÑfOeJeÀejer megjsμe®ebê pewve ves JeÀne ÑfJeÀ cee$e 168 he=÷eW mes ÒeejbYe n§Dee Õn JeÀesμe Deepe 1000 he=÷eW JeÀes heej JeÀj ie³ee nw~ Fmemes meeheÀ helee ®euelee nw ÑfJeÀ JeÀesμe JeÀer ueesJeÀÑfÒe³elee lees Ñfve- jblej yeæ{ jner nw uesÑfJeÀve cetu³e Gme- JeÀer leguevee ceW JeÀeheÀer JeÀce nw Deewj ³en ceerÑf[ÕeJeÀe|ce³eeW JôÀs De®ís Ñfove ueieeleej peejer jnves JeÀe mebJôÀsle nw~ DeeheÌìjvetve JôÀs cegKÕ mebJeeooelee Ñf- heÀÑfuehe Jee|ieme ves JeÀne ÑfJeÀ Òesme oerhe mlebYe JeÀe JeÀece JeÀj jne nw~ Deewj meYeer Òesme JeÀes SJeÀ met$e ceW yeebOeves JôÀs ÑfueS he$eJôÀeÑfjlee JeÀesμe JeÀe ³en Òe³eeme Devetþe nw~ cegbyeF& ÑfJeMJeÑfJeÐeeue³e JôÀs eEnoer ÑfJeYeeieeO³e#e [e@. JeÀªCeeμebJeÀj GheeO³ee³e ves YeÑfJe<³e JeÀer leJeÀveer- JeÀ JôÀs meeLe he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe JeÀes Deewj Ghe³eesieer yeveeves hej peesj Ñfo- ³ee~ GvneWves he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe JeÀes ceerÑf[³eeJeÀe|ce³eeW Je meeÑfnlÕJeÀe|ce³eeW JôÀs ÑfueS SJeÀ mebheJôÀ& met$e JeÀe meyemes GÊece meeOeve yelee³ee~ uesceve v³etpe ®ewveue JôÀs cegK³e JeÀe- ³e&JeÀejer mebheeoJeÀ mew³eo meueceeve ves JeÀne ÑfJeÀ osμe ceW peve peeieªJeÀlee ueeves JôÀs ÑfueS DeKeyeejeW Deewj he$eHeef$eJeÀeDeeW JeÀes meeLe uesJeÀj ®eueves JeÀer DeeJeM³eJeÀlee nw ~ JeÀe³e&JôÀ´ce JeÀer μegªDeele GheÑfmLele meYeer DeÑfleÑfLe³eeW Üeje oerhe Òe™Jeueve Je mejmJeleer Ñf®e$e hej ceeu³eehe&Ce mes n§F&~DeJeOesμe ÑfJeMJeJeÀcee& JeÀer me- jmJeleer Jebovee leLee megjsμe ÑfceÞ¾, [e@. cegJôÀsμe ieewlece leLee meeiej Ñf$eheeþer JôÀs JeÀeJ³e heeþ JôÀs yeeo DeÑfleÑfLe³eeW JeÀe mJeeiele Òees. o³eevebo ÑfleJeejer, DeeμeerJee&o JôÀs ÑfveosμeJeÀ [e@. GceeJeÀeble yeepehe³eer, DeeEpekeÌ- ³e cenejeä^ JôÀs mebheeoJeÀ Þ¾erheeo vee³eJeÀ, uesÑfKeJeÀe ue#ceer ³eeoJe, JeÑfj÷ he$eJeÀej nÑfjveeLe ³eeoJe, uesKeJeÀ meueece μesKe, ÑfJeJeÀueebie JeÀer hegJeÀej JôÀs JeÀe³e&JeÀejer mebheeoJeÀ me- jleepe cesnoer, jeJeÀebhee JôÀs ³egJee veslee IeveM³eece iegHlee, DeeÑfo ves ÑfJeÀ³ee~ nceueesie JôÀs DeO³e#e S[. ÑfJepe³e eEmen ves ÒemleeÑfJeJeÀ J³eJôÌleJ³e Ñfo³ee Deewj yeeF&jeFì cegbyeF& veeceJeÀ Jesye- meeFì JeÀes mece³e JeÀer peªjle yelee- ³ee~ GvneWves JeÀne ÑfJeÀ FmeJôÀs ceeO³ece mes Kejeroej Deewj ÑfJeJôÀ´slee oesveeW JeÀer mecem³eeDeeW JeÀe meceeOeeve nesiee~ S[. DeveeÑfceJeÀe eEmen ves JesyemeeFì JôÀs yeejs ceW ÑfJemle=le peeveJeÀejer oer~ he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe JôÀs mebheeoJeÀ Dee- heÀleeye Deeuece ves Deheves J³eJeÀleJ³e ceW JeÀne ÑfJeÀ Ñfheíues SJeÀ oμeJeÀ ceW he$eJôÀeÑfjlee JeÀe JeÀeheÀer ÑfJemleej n§Dee nw Ñfpememes he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe ceW veeceeW JeÀer mebK³ee ceW ueieeleej Je=Ñf× nes jner nw~ GvneWves JeÀne ÑfJeÀ ³en JeÀesμe ve ÑfmeH¾À& osμe JôÀs ceerÑf[³ee Je meeÑfnl³eJeÀe|ce³eeW JôÀs ÑfueS Ghe³eesieer yeÑfuJeÀ ÑfJeosμeeW ceW jnves Jeeues ÒeJeemeer Yeejleer³e uesKeJeÀeW JôÀs ÑfueS Yeer DeÑfle Ghe³eesieer nw~ Fme DeJemej hej Debleje&ä^er³e μee³ej leLeeæ JôÀglegyevegcee Heef$ekeÀe JôÀs JeÀe- ³e&JeÀejer mebheeoJeÀ meeiej Ñf$eheeþer, ueesJeÀcebieue JôÀs DeOÕ#e JeÀvnw³eeueeue mejeheÀ, ueesJeÀeÑfOeJeÀej mesJee meÑfceÑfle JôÀs DeO³e#e ®ebêμesKej μegkeÌue, YeJebme meesceeveer JeÀe@uespe JôÀs Òees. meblees<e Ñfle- Jeejer, ÒeKÕele he$eJeÀej ceveer Ñf[cesuees leLee æJôÀglegyevegcee JeÀer mebheeoJeÀ [e@. jepece veìjepece, pJeueme& ìg[s he$eÑfJeÀe JôÀs mebheeoJeÀ ueÑfuele pewve leLee Ñfnvogmleeve JeÀer DeeJeepe JôÀs meb- heeoJeÀ cegJeÀerce μesKe JeÀes ÑfJeμes<e ªhe mes mecceeÑfvele ÑfJeÀ³ee ie³ee~ JeÀe³e&JôÀ´ce ceW meeceeÑfpeJeÀ JeÀe³e&JeÀlee& JôÀsleve ieejesÑf[³ee Je yesmì JôÀs hetJe& DeO³e#e jece peveJeÀ eEmen JeÀes nceueesie ieewjJe mecceeve2014 Òeoeve ÑfJeÀÕe ie³ee~ Fmeer ÒeJeÀej, he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe nsleg met®eveeSb SJeÀÑf$ele JeÀjves JôÀs ÑfueS GÊejeKeb[ JôÀs met®evee ÒeYeejer Je ìeGve Jeelee& JôÀs mebheeoJeÀ jcesμe peg- ³eeue JeÀes Þ¾s÷ met®evee ÒeYeejer leLee JeÀu³eeCe JôÀs met®evee yÕtjes Je oyebie ogÑfve³ee JôÀs þeCes y³etjes ®eerheÀ Sme.Sve. ogyes JeÀes Þ¾s÷ met®evee y³etjes mecceeve Òeoeve ÑfJeÀ³ee ie³ee~ Fme DeJemej hej pegÑfve³ej pee@veer ueerJej, JeÀewceer hewieece JôÀs mebheeoJeÀ [e@. Debmeejer, yee@ueerJeg[ yuee@ie JôÀs mebheeoJeÀ ceveespe ³eeoJe, ieerleJeÀej ÑfovesMJej heeb[s³e oerve, μee³ej Kevvee cegpeheÌheÀjhegjer, jcesμe JôÀgceej, Deveg- hece cesue JôÀs mebheeoJeÀ Ñfovesμe yewme- Jeejer, Ñfnceebμeg ÑfJeMJeJeÀcee&, vÕt FbÑf[³ee SM³eesjWme JôÀs jepeYee<ee DeÑfOeJeÀejer ÑfJeÐeeYet<eCe ÑfleJeejer, KeyejW ieewjJe JôÀs mebheeoJeÀ ÑfovesMJej ceeueer, DeμeesJeÀ ogyes, ceerÑf[³ee neTme JôÀs mew³eo DeeÑfμeJeÀ Deueer, peveÑfnle ÑfJepe³e JôÀs mebheeoJeÀ DeÑfJeveeμe met³e&Jebμeer, KeyejW hetJee¥®eue JôÀs mebheeoJeÀ jÑfJevê ogyes, lespemJeer ogÑfve³ee JôÀs mebheeoJeÀ censμe μecee&, oerheJeÀ GheeO³ee³e, [e@. Sme.Sce.S®e.ÑfjpJeer, JeÀeWJeÀCe yeQJeÀ (ieesJeb[er μeeKee) JôÀs ÑfveosμeJeÀ DeuleeheÀ JeÀepeer, hetJee¥®eue Òesme keÌueye JôÀs DeO³e#e Je he$eJeÀej njerμe eEmen, JôÀWêer³e ceeÑflmÕJeÀer Ñfμe#ee mebmLeeve JôÀs Ghe ÑfveosμeJeÀ(jepeYee<ee) [e@. jepesMJej GÑfve³eeue, ÑfvejbJôÀgμe JeÀuece JôÀs mebheeoJeÀ peeheÀj μesKe, μeesOe MeeqkeÌle JôÀs mebheeoJeÀ heJeve ÑfleJeejer, %eevehegbpe JôÀs mebheeoJeÀ Sme. Sve. ³eeoJe, mecejme ®eslevee JôÀs mebheeoJeÀ jÑfJe ³eeoJe, uenjer Ñfce³eeb, DeeÑfo JeÀes Yeer jepÕceb$eer vemeerce Keeve leLee ÑfJeOee³eJeÀ JôÀ=heeμebJeÀj eEmen ves heg<heieg®í osJeÀj mecceeÑfvele ÑfJeÀ³ee~ JeÀe³e&JôÀ´ce ceW JeÑfj÷ he$eJeÀej megjWê ÑfceÞ¾, ÑfJepe³e eEmen JeÀewÑfμeJeÀ, ÑfJeveeso ³eeoJe, mebpe³e eEmen þeJôÀgj, DeeÑfol- ³e ogyes, jeJôÀsμe ogyes, Òees. jlvee Pee, [e@. pes.heer.yeIesue, [e@. yeveceeueer ®elegJexoer, [e@. mel³eosJe Ñf$eheeþer, Oece&Wê heeb[s³e, Ñfovesμe YeejÜepe, ÑfJeμeeue eEmen, mebieþve Yeejle JôÀs mebheeoJeÀ jepeÑfJeÀμeesj ÑfleJeejer, Dee- Ñfo meÑfnle ceerÑf[³ee Je meeÑfnlÕ #es$e JôÀs mewJeÀ›eW ueesie ceewpeto Les~ JeÀe³e&JôÀ´ce JeÀe meb®eeueve he$eJôÀÑfejlee JeÀesμe JôÀs mene³eJeÀ mebheeoJeÀ jepesμe ÑfJeJôÀ´eble Je DeeYeej Òeoμe&ve DeÑfKeuesμe ÑfceÞ¾ ves ÑfJeÀ³ee~ he$ekeÀeefjlee JeÀesμe 2014 leLee yee³ejeFì JesyemeeFì JeÀe efJecees®eve efYeJeb[er : Meem$eer veiej Jee[& ¬ebÀceekeÀ 33 ceW HewÀueer Yeejer ieboieer keÀes meeHeÀ keÀjves keÀer ceebie ceneje<ì^ veJeefvecee&CemesveekesÀefYebJeb[erHetJe&DeO³e#eneªveKeeve ves ceveHee mes keÀer nw~ yeleuee oW efkeÀ Jee[& ¬ebÀ 33 kesÀ Meem$eer veiej #es$e ceW Deevebo nesìue kesÀ Heerís ieboieer keÀe meece´ep³e HewÀuee ngDee nw Deewj veeues leLee ieìj keÀer meHeÀeF& vee nesves kesÀ keÀejCe ogie¥Oe Je ieboieer ®eejes Deesj HewÀueer ngF& nw efpemekesÀ keÀejCe Deece jenieerjeW, veeieefjkeÀeW leLee efJeÐeeefLe&³eeW keÀes Yeejer lekeÀueerHeÀ keÀe meecevee keÀjvee Heæ[lee nw Deewj Ye³ebkeÀj yeerceeefj³eeb HewÀueves keÀer DeeMebkeÀe yeveer ngF& nw~ GkeÌle #es$e ceW meHeÀeF& keÀe þskeÀe efpeme þskesÀoej keÀes efo³ee ngDee nw GmekeÀe þskeÀe jÎ efkeÀ³ee peeS leLee efyeueeW keÀe Yegieleeve jeskeÀ keÀj SkeÀ meHleen kesÀ De- boj ³eefo meeHeÀ meHeÀeF& keÀj Gme peien Hej keÀerì veeMekeÀ Deew<eefOe³eeW keÀe efíæ[keÀeJe veneR efkeÀ³ee ie³ee lees Gûe Deeboesueve efkeÀS peeves keÀer ®esleeJeveer ceneje<ì^ Jee[& ¬ebÀceekeÀ 33 ceW HewÀueer Yeejer ieboieer keÀes meeHeÀ keÀjves keÀer ceebie veJeefvecee&Ce mesvee kesÀ efYebJeb[er HetJe& DeO³e#e neªve Keeve ves efYeJeb[er ceneveiej HeeefuekeÀe keÀes oer nw~ Fme meHleen Got& Òesme hej ieepee ceW ÑfheÀÑfuemleerÑfve³eeW JeÀer ogKece³e F&o, osμe JôÀs ÑfJeÑfYevve YeeieeW ceW yeæ{les yeueelJeÀej, hegCes ceW YetmKeueve JeÀer Ye³eeveJeÀ Ieìvee, DecesÑfjJeÀer ÑfJeosμe ceb$eer JeÀer Yeejle ³ee$ee Deewj peemet- meer JeÀe cegÎe ÒecegKe jns. FveJôÀsDeeueeJee,osμeceWmeebÒeoeÑf³eJeÀ Gvceeo Deewj eEnmee hej ÒeOeeveceb$eer JeÀer ®egHheer, veìJej eEmen JeÀer hegmleJeÀ ceW meesÑfve³ee hej Ñfveμeevee, ªme hej DecesÑfjJeÀer ÒeÑfleyebOe Deewj heeÑfJeÀm- leeve Je DeheÀieeÑfvemleeve ceW eEnmeJeÀ DeelebJeÀJeeoer IeìveeDeeW hej Deece veeieÑfjJeÀeW JeÀer ÒeÑfleÑfJôÀ´³ee pewmes cegÎs ner DeÑfOeJeÀ íeS n§S nQ Deewj Fve hej mebheeoJeÀer³e Yeer ÒeJeÀeÑfμele ÑfJeÀS ieS nQ. Got& owÑfveJeÀ `cegbÑfmeheÀ` nwojeyeeo ves `ÒeOeeveceb$eer JeÀer meeLe&JeÀ ®egHheer` μeer<eJôÀ& JôÀs lenle Deheves mebheeoJeÀer³e ceW ÑfueKee nw ÑfJeÀ neue ner ceW mecee- Hle nesves Jeeues ®egveeJeeW ceW vejWê ceesoer JeÀer ®egveeJeer cegÑfnce ye›er ner peyejomle Leer. FmeceW ceerÑf[³ee ceW ÑfJe%eeheveeW JeÀe SJeÀ ye›e ÑfmeueÑfmeuee Yeer μeeÑfceue Lee. ceerÑf[³ee ceW Deeves Jeeues Ssmes ner SJeÀ ÑfJe%eeheve ceW ceve- ceesnve eEmen JeÀer ®egHheer JeÀes Ñfveμeevee yeveeles n§S SJeÀ veeje yevee³ee ie³ee Lee. uesÑfJeÀve Ñfheíues leerve cenerveeW mes JeÀF& cenlJehetCe& cegÎeW hej ÒeOeeveceb$eer ceesoer JeÀer ®egHheer JeÀes osKeles n§S ³en mees®evee he› jne nw ÑfJeÀ keÌÕe GvneWves Deheves ÑfueS Keeceesμe jnves JeÀer YetÑfceJeÀe ®egveer nw? ÑfJeμes<e ªhe mes DeuhemebKÕJeÀeW JeÀer mecem³eeDeeW Deewj Gvemes mebye× cegÎeW hej lees vejWêceesoer ÑfyeuJôÀgue ®eghe nQ. neue ceW cenejeä^ JôÀs JeÀF& μenjeW ceW H¾ÀsmeyegJeÀ hej SJeÀ heesmì [eueves JeÀer met®evee hej obies n§S Deewj hegCes ceW SJeÀ veewpeJeeve FbpeerÑfve³ej JeÀe Yeer JeÀlue n§Dee. uesÑfJeÀve Fme ceeceues ceW ÒeOeeveceb$eer ves ÑfyeuJôÀgue ®egHheer meeOes jKeer. FmeJôÀs yeeo cegjeoeyeeo ceW SJeÀ hetpeemLeue ceW ceeFJeÀ ueieeves JôÀs ceeceues JeÀes uesJeÀj ie›ye› n§F&, menejvehegj ceW oes DeuhemebK³eJeÀ mebÒeoe³eeW ceW ìJeÀjeJe n§Dee, uesÑfJeÀve ceesoer peer ceewve jns. Got& owÑfveJeÀ `jeä^er- ³e meneje` ves `Fpeje³eue Deewj ÑfJeée mecegoe³e` μeer<eJôÀ& JôÀs lenle Deheves mebheeoJeÀer³e ceW ÑfueKee nw ÑfJeÀ ieepee hej Fpeje³eueer DeeJôÀ´ceCeeW JeÀe ÑfmeueÑfmeuee peejer nw, uesÑfJeÀve hetjer ogÑfve³ee Keeceesμe nw. ieepee JôÀs peyeeÑfue³ee #es$e ceW SJeÀ mJôÀtue hej Fpeje³eueer mesvee JeÀer yeceyeejer ves meejs ÑfJeée JeÀes nwjeve JeÀj Ñfo³ee nw. mebÕgJôÌle jeä^ mebIe ves mJôÀtue ceW μejCe ÑfueS n§S ÑfheÀÑfuemleerveer ye®®eeW Deewj ceÑfnueeDeeW hej nceueeW JeÀes hetjer ogÑfve³ee JeÀe Deheceeve JeÀjej Ñfo³ee nw. nJeÀerJeÀle lees ³en nw ÑfJeÀ Fpeje- Õue JôÀs Deye leJeÀ ieepee hej ÑfJeÀS ieS meYeer nceues ner ÑfJe mecegoe³e JôÀs Deheceeve pewmes nQ. FmeÑfueS ÑfJeÀ hetjer otÑfve³ee ceW Ñfheíues leerve nheÌleeW mes Fpeje³eue JôÀs ÑfKeueeheÀ ueieeleej ÑfJejesOe Je Òeoμe&veeW JeÀe ÑfmeueÑfmeuee peejer jnves JôÀs yeeJepeto heerÑf›le Ñf- heÀÑfuemleerveer veeieÑfjJeÀeW JôÀs ÑfJe©× Fpeje³eueer nceueeW Je yeceyeejer ceW JeÀesF& JeÀceer veneR DeeF& nw. FmeJôÀs Gueì Fpeje³eueer DelÕe®eejeW JeÀe ÑfmeueÑfmeuee Deewj p³eeoe yeæ{lee pee jne nw. Deble ceW Fme he$e ves ÑfueKee nw ÑfJeÀ ÑfmLeÑfle ³en nw ÑfJeÀ ieepee, Fpeje³eue Deewj efJeMJe mecegoe³e Demeo jpee Deye leJeÀ Fme ³eg× mes 1300 mes DeÑfOeJeÀ ÑfheÀÑfuemleerveer ceejs pee ®egJôÀs nQ Deewj Fve cejves JeeueeW ceW yen§mebK³eJeÀ, Deece yeenjer nQ. FveceW ye®®es, yetæ{s Deewj ceÑfnueeSb μeeÑfceue nQ. neueebÑfJeÀ JeÀF& osμe ³eg×ÑfJejece JôÀs ÑfueS Ò³eÕemejle nQ hejbleg nceeme JeÀer oueerue nw ÑfJeÀ meele Je<e& hegjeveer Fpeje³eueer Iesjeyeboer Kelce ÑfJeÀS Ñfyevee ³eg×ÑfJejece ÑfveLe&JeÀ nw. Õn yeele GuuesKeveerÕ nw ÑfJeÀ Fpeje- ³eue ves Ñfheíues meele Je<eex mes ieepee JeÀer Deee|LeJeÀ veeJôÀsyeboer JeÀer n§F& nw ÑfpemeJôÀs JeÀejCe Jeneb JeÀer pevelee JeÀes meKle JeÀÑfþveeF³eeW JeÀe meece- vee JeÀjvee he›lee nw. Fve neueele ceW ³eÑfo ³eg×ÑfJejece JeÀer JeÀesÑfμeμeW JeÀeceÕeye Yeer nesleer nQ lees FmeceW veeJeÀeyeboer JeÀes μeeÑfceue JeÀjvee Yeer peªjer nw. FmeJôÀs Ñfyevee ³eg×ÑfJejece JeÀe JeÀesF& Yeer ÒemleeJe ÑfheÀÑfuem- leerve hej Del³ee®eej pewmee nesiee. peneb leJeÀ Fpeje³eue JeÀe mebyebOe nw lees Gmeves Deheves 16 npeej DeejÑf#ele mewÑfveJeÀeW JeÀes lew³eej jnves JeÀe Deeosμe osJeÀj Deheves eEveoveer- ³e FjeoeW JeÀes peeÑfnj JeÀj ÑfoÕe nw. osKevee nw ÑfJeÀ ieepee JôÀs SJeÀ mJôÀtue hej nceuee JeÀjJôÀs ÑfJeée mecegoe³e JeÀe Deheceeve JeÀjves Jeeues Fpeje³eue JôÀs ÑfKeueeheÀ ÑfJeée mecegoe³e ke̳ee ¢ÑfäJeÀesCe Deheveelee nw. Got& owÑfveJeÀ`FbJeÀueeye` ves Yeer ieepee ceW Fpeje³eueer Del³ee®eejeW Deewj ÑfJeveeμeJeÀejer nceueeW hej meb³egJôÌle jeä^ mebIe JeÀer ceewÑfKeJeÀ eEveoe hej Deheves mebheeoJeÀer³e ceW ÑfueKee nw ÑfJeÀ Fpeje³eueer mesvee ves ieepee ceW meb- ³egJôÌle jeä^ mebIe kesÀ SJeÀ mJôÀtue JeÀes Yeer veä ÑfJeÀ³ee ÑfpemeceW 15 ye®®es ceejs ieS Deewj DevesJeÀ Iee³eue n§S. ³en ÑfJeée mebmLee JeÀes Fpeje³eue JeÀe SJeÀ mebosμe Lee ÑfpemeJôÀs Üeje μee- ³eo ³en yeleevee ceJeÀmeo Lee ÑfJeÀ nce ³eÑfo efJeée kesÀ JeÀevetveeW JeÀes hewjeW mes jeQoles nQ lees ÑfJe mebmLee (me³ebgJôÌle jeä^ mebIe) Yeer nceejer þesJeÀj ceW nw cegbyeF& : keÀesUer meceepe keÀer ceebiees keÀes ueskeÀj keÀesUer mebieþveeW ves jcesMe Heeìerue kesÀ vesle=lJe ceW oeoj mes meesce³³ee cewoeve ®egvee YeÆer lekeÀ SkeÀ cees®ee& efvekeÀeuee Deewj DeHeveer ceebies mejkeÀej kesÀ meeceves jKeer Fme cees®ex ceW keÀesUer meceepe kesÀ Deveble lejs, jepenbme ìHekesÀ, ÒekeÀeMe yeesyeæ[er,jeceke=À<Ce kesÀCeer, kewÀueeme j.Heeìerue, keÀceuesMe Heeìerue Fl³eeefo ceev³eJej GHeefmLele Les~ l³eesnejeW keÀe ceewmece nw DeeHemeer YeeF®eeje Deewj meewneo& yeveeSs jKeW~ DeHeÀJeeneW Hej O³eeve vee oW~ Hegefueme keÀe men³eesie keÀjW~ -S.yeer.HeJeej (Jeefjÿ Hegefueme efveefj#ekeÀ) OeejeJeer Hegefueme þeCes I,Mohammed keyamul haque Residing at house no 157,room no 306,paradise building,sector 12,Navi Mumbai,Kopar Khairne, Thane,Maharashtra-400709.Have Changed My Name As Mohd Keyamul Haque Shaikh s/o Mohd Anaitullah Shaikh Change of Name Fme keÀe@uece ceW Menj keÀer Ssmeer MeeqKme³ele kesÀ yeejs ceW ÒekeÀeefMele efkeÀ³ee pee³esiee efpemeves `Metv³e mes efMeKej` keÀe meHeÀj le³e efkeÀ³ee nes HeeþkeÀ DeHeves ³ee efkeÀmeer Dev³e kesÀ yeejs ceW peevekeÀejer osvee ®eenW lees efvemebkeÀes®e 9326093219 Hej mebHeke&À keÀjW~
  5. 5. let DeHeves ækeÀeefleueeW keÀes Yeer Fbmeeb yevee mekesÀ ~ Ssmee ngvej efceues lees peneb ceW leueeMe keÀj!! cebieueJeej 5 mes 11 Deiemle-2014 5www.janhitvijay.webs.com ceefnuee/³egJee/mesnle Cell-9220976457Cell-9220976457 njlejnkeÀerefmeueeF&ceMeerveefjHes³ejJeyes®eerrkeÀerpeeleernw Near Kela Bakhar, Beside Sai Baba Mandir, Laxmi Baug, Social Nagar, Sion-Dharavi, Mumbai-22 Deyogue nHeÀerpe Fojermeer ABDUL HAFIZ IDRISI All Kinds of Sewing Machiene Repairing & sales Dev³ee³e Deewj Ye´äe®eej kesÀ efKeueeHeÀ`ækeÀuece keÀe efmeHeener` peveefnleefJepe³ee` 5 cees.meeefyej Meencees.meeefyej Meen GHeeO³e#e yuee@keÀ 34 keÀebûesme keÀceerìer efyeeqmceuueen keÀefceìer efj³eeæpe Denceo MesKe (DeO³e#e), MesKe efìHHet (GHeeO³e#e), mew³eo DeceervegÎerve (mes¬esÀìjer), cees.meeefpeo Meen, cees.ækeÀeefmece Keeve ì^eeqvpemì ke@ÀcHe, yuee@keÀ veb.-2, jepeerJe ieebOeer veiej, OeejeJeer, cegbyeF&-400017 cees.DeækeÀeruecees.DeækeÀerue nj lejn kesÀ ³egefveHeÀece&, Meì&dme, ues[eræpe kegÀleea Fl³eeefo kesÀ efJe¬esÀlee ue#ceer yeeie, kesÀuee yeKeej, mee³eve, cegbyeF&-22, HeÀesve 9320560788 / 9987419813 / 9222122135 Spl in : All Types of Uniforms meceerj FbìjÒee³epesme efkeÀjve ieebOeer nye&ume 9892583231/ 022-6594791 efkeÀjve ieeOeer nye&ue Meener nueJee Heþeveer Deepe keÀer jHeÌleej efpevoieer ceW DeeHekesÀ Mejerj keÀes YejHetj cee$ee ceW MeefkeÀleJeOe&keÀ efJeìeefceve keÀer DeeJeM³ekeÀlee Heæ[leer nQ efpemekesÀ vee efceueves mes Mejerj ceW efJeefYevve He´keÀej kesÀ jesie DeHevee Iej yeveeves ueieles nw... uesefkeÀve Deye ef®eblee keÀer DeeJeM³ekeÀlee vener yejmees keWÀ DevegYeJe Deewj cesnvele kesÀ yeeo` efkeÀjve ieebOeer ueeS nQ.... Meener nueJee Heþeveer pees DeeHekesÀ Mejerj keÀer meYeer keÀceer keÀes Hegje keÀjlee nw Deewj Mejerj keÀes efJeìeefceve Deewj ke@ÀefuMe³ece YejHetj cee$ee ceW oslee nw efpememes Mejerj , efoue , iegoe& Deewj efoceeæie cepeyetle neslee nw~ ieefþ³ee,pees[eW keÀe oo&, keÀcej oo&, jer{ keÀe oo& Deewj Hegjeves veæpeues ceW keÀeHeÀer HeÀe³eoscebo nQ~ TM ceoveHegje :- veepe ieebOeer 022-64146273, kegÀuee&:- vetj ieebOeer 022-2642956 efYeb[eryeepeej : HesÀv[´me mìesme& 022-3272809, pejercejer keÀepetHee[e :Mecee iebeOeer 9768727202 efYebJe[er : yewlegueefnkeÀcele :9320663158 mebieceveiej : ngmewve iebeOeer:9322821470 veeieHegj : Deceerve cesef[keÀue: 9823634884 meYeerpeienGHeueyOenw ke̳ee DeeHe ceesìeHes mes HejsMeeve nQ Mejerj keÀe ceesìeHee Fbmeeve keÀer megbojlee keÀes Kelce keÀj oslee nw~ Deewj Fbmeeve nerve YeeJevee mes ie´mle nes peelee nw uesefkeÀve Deye ef®eblee keÀjves efkeÀ keÀesF& DeeJeM³ekeÀlee venerb `efkeÀjve ieebOeer ` Meener HeeJe[j Deepe neR Kejeros ~ `Mebner Deesyeer HeeJe[j ` Mejerj mes DeveeJeMmekeÀ ®eyeea keÀce keÀj Hesì keÀes keÀce keÀjlee nw Mejerj keÀer metpeve keÀes otj keÀj Mbjerj keÀes meg[ewue yeveelee nQ~ Mejerj ®egmle Deewj HegÀleeauee yeveekeÀj iewme , keÀype, yeonpceer keÀes otj keÀj jernerr yeeoer yeJeemeerj keÀes otj keÀjlee nQ efkeÀjve iebeOeer nye&ume meYeerpeienGHeueyOenw r s b r b sMejerj keÀe ceesìeHee Fbmeeve keÀer megbojlee keÀes Kelce keÀj oslee nw~ Deewj Fbmeeve nerve YeeJevee mes ie´mle g w Meener Deesyeer HeeG[jMeener Deesyeer HeeG[j keÀuuet YeeF& kegÀjwMeer keÀuuet Deeì&keÀuuet Deeì& uesyej pee@ye JekeÌme& ceeye&ue leLee ìeBF&ume efHeÀefìvie jepeerJe ieebOeer veiej,ì^ebefpemì ke@ÀcHe, OeejeJeer, cegbyeF-17 cell : 9867854744 njHeÀveceewuee`efkeÀMeesjkegÀceej`njHeÀveceewuee`efkeÀMeesjkegÀceej` ceO³e Òeosμe kesÀ Keb[Jee μenj ceW 4 Deiemle1929JeÀespevceuesvesJeeues yee@ueerJeg[ kesÀ vee³eJeÀ Deewj iee³eJeÀ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej Deepe Yeer ueesieeW kesÀ ÑfoueeW ceW yemeles nQ~ SJeÀ ceO- ³eceJeieea³e yebieeueer heÑfjJeej ceW pevceW ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves Ñfnvoer Ñfmevescee kesÀ leerve vee³eJeÀeW JeÀes cenevee³eJeÀ JeÀe opee& Ñfoueeves ceW cenlJehetCe& YetÑfceJeÀe Deoe JeÀer~ GveJeÀer DeeJeepe JôÀs peeot mes osJeDeevebo meoeyenej nerjes JeÀnuee³es Deewj jepesμe Kevvee JeÀes meghej mìej yeveeves JeÀe Þ¾s³e Yeer GvnW ner peelee nw~ JeÀne peelee nw ÑfJeÀ ÑfJeÀμeesj JeÀer DeeJeepe kesÀ JeÀejCe ner DeÑfceleeYe ye®®eve cenevee³eJeÀ JeÀnueeves ueies~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej Fvoewj JôÀs ÑfJôÀ´ÑfM®e- ³eve JeÀe@uespe ceW heæ{s Les Deewj GveJeÀer Deeole Leer JeÀe@uespe JeÀer JeÀQìerve mes GOeej uesJeÀj Kego Yeer Keevee Deewj oesmleeW JeÀes Yeer ÑfKeueevee~ Jen Ssmee mece³e Lee peye 10-20 hewmes JeÀer GOeejer Yeer yen§le cee³eves jKel- eer Leer~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej hej peye JeÀQìerve Jeeues JôÀs heeb®e ©he³ee yeejn Deevee GOeej nes ieS Deewj JeÀQìerve JeÀe ceeÑfueJeÀ peye GveJeÀes Deheves SJeÀ ©heÕe yeejn Deevee ®egJeÀeves JeÀes JeÀnlee lees Jes JeÀQìerve ceW yewþJeÀj ner ìsyeue hej Ñfieueeme, Deewj ®ecce®e yepee yepeeJeÀj heeB®e ©he³ee yeejn Deevee ieeieeJeÀj JeÀF& Oegve Ñfve- JeÀeueles Les Deewj JeÀQìerve Jeeues JeÀer yeele Devemegveer JeÀj osles Les~ yeeo ceW GvneWves Deheves SJeÀ ieerle ceW Fme heeb®e ©he³ee yeejn Deevee JeÀe yen§le ner Ketyemetjleer mes Fmlesceeue ÑfJeÀ³ee~ μee³eo yen§le JeÀce ueesieeW JeÀes heeB®e ©he³ee yeejn Deevee Jeeues ieerle JeÀer ³en Demeueer JeÀneveer ceeuetce nesieer~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer μeg©Deele SJeÀ DeÑfYeveslee JôÀs ªhe ceW ÑfheÀuce ÑfμeJeÀejer (1946) mes n§F&~ Fme ÑfheÀuce ceW GvekesÀ ye›s YeeF& DeμeesJeÀ JôÀgceej ves ÒecegKe YetÑfceJeÀe JeÀer Leer~ GvnW henueer yeej ieeves JeÀe ceewJeÀe Ñf- ceuee ÑfheÀuce 1948 ceW yeveer ÑfheÀuce ÑfpeÎer ceW~ ÑfpemeceW GvneWves osJe Deevebo JôÀs ÑfueS ieevee iee³ee Lee~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JôÀs. Sue. menieue JôÀs ]peyeo&mle ÒeμebmeJeÀ Les, FmeÑfueS GvneWves ³en ieerle Gve JeÀer μewueer ceW ner iee³ee~ `ÑfpeÎer` JeÀer meheÀuelee JôÀs yeeJepeto GvnW ve lees hen®eeve Ñfceueer Deewj ve JeÀesF& Keeme JeÀece Ñfceuee~ GvneWves 1‘51 ceW heÀCeer cepetceoej Üeje Ñfvee|cele ÑfheÀuce `Deeboesueve` ceW nerjes JôÀs ªhe ceW JeÀece ÑfJeÀ³ee ceiej ÑfheÀuce heÌuee@he nes ieF&~ 1954 ceW GvneWves Ñfyeceue je³e JeÀer `veewJeÀjer` ceW SJeÀ yesjespeieej ³egJeJeÀ JeÀer mebJesoveμeerue YetÑfceJeÀe JeÀj Deheveer ]peyeo&mle DeÑfYeve³e ÒeÑfleYee mes Yeer heÑfjÑf®ele ÑfJeÀ³ee~ FmeJôÀs yeeo 1955 ceW yeveer `yeehe js yeehe`, 1956 ceW `veF& Ñfouueer`, 1957ceW`Ñfce.cesjer`Deewj`Deeμee`, Deewj 1958 ceW yeveer `®eueleer JeÀe veece iee›er` Ñfpeme ceW ÑfJeÀμeesj JôÀg- ceejves Deheves oesveeW YeeF&³eeW DeμeesJeÀ JôÀgceej Deewj Devethe JôÀgceej JôÀs meeLe JeÀece ÑfJeÀ³ee Deewj GveJeÀer DeÑfYeves$eer Leer ceOegyeeuee~ ³en Yeer cepesoej yeele nw ÑfJeÀ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer μeg©Deele JeÀer JeÀF& ÑfheÀuceeW ceW ceesncceo jheÀer ves ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JôÀs ÑfueS Deheveer DeeJeepe oer Leer~ ceesncceo jheÀer ves ÑfheÀuce `jeÑfieveer` leLee `μejejle` ceW ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀes Deheveer DeeJeepe GOeej oer, lees cesnveleevee Ñfue³ee ÑfmeH¾À& SJeÀ ©he- ³ee~ JeÀece JôÀs ÑfueS ÑfJeÀμeesj JôÀgceej meyemes henues Sme [er yece&ve JôÀs heeme ieS Les~ ÑfpevneWves henues Yeer GvnW 1950 ceW yeveer ÑfheÀuce `H³eej` ceW ieeves JeÀe ceewJeÀe Ñfo³ee Lee~ Sme [er yece&ve ves GvnW ÑfheÀj `yenej` ÑfheÀuce ceW SJeÀ ieevee ieeves JeÀe ceewJeÀe Ñfo³ee~ JôÀgmegj Deehe JeÀe Deewj ³en ieevee yen§le Ñfnì n§Dee~ μegª ceW ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀes Sme [er yece&ve Deewj Dev³e mebieerle JeÀejeW ves DeÑfOeJeÀ iebYeerjlee mes veneR Ñfue³ee Deewj Gvemes nuJôÀs mlej JôÀs ieerle ieJeeS ieS, uesÑfJeÀve ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves 1957 ceW yeveer ÑfheÀuce `H¾Àbìtme` ceW ogKeer ceve cesjs ieerle Deheveer Ssmeer OeeJeÀ peceeF& ÑfJeÀ peeves ceeves me- bieerleJeÀejeW JeÀes ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer ÒeÑfleYee JeÀe ueesne ceevevee he›e~ FmeJôÀs yeeo Sme[er yece&ve ves ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀes Deheves mebieerle Ñfveoxμeve ceW JeÀF& ieerle ieeves JeÀe ceewJeÀe Ñfo³ee~ Deej [er yece&ve JôÀs mebieerle Ñfveoxμeve ceW ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves `cegveerce peer`, `ìwkeÌmeer [^eFJej`, `H¾Àbìtμe`, `veewoes iÕejn`, `hesFbie iesmì`, `ieeF&[`, `pJesue LeeræheÀ`, `Òescehegpeejer`, `lesjs cesjs meheves` pewmeer ÑfheÀuceeW ceW Deheveer peeogF& DeeJeepe mes ÑfheÀuceer mebieerle JôÀs oerJeeveeW JeÀes Dehevee oerJeevee yevee Ñfue³ee~ SJeÀ Devegceeve JôÀs ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves Je<e& 1940 mes Je<e& 1980 JôÀs yeer®e JôÀs Deheves JeÀÑfjÕj JôÀs oewjeve JeÀjerye 574 mes DeÑfOeJeÀ ieeves ieeS~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves Ñfnvoer JôÀs meeLe ner leÑfceue, cejeþer, Demeceer, iegpe- jeleer, JeÀvve›, Yeespehegjer, ceue- Õeuece Deewj GÑf›³ee ÑfheÀuceeW JôÀs ÑfueS yeer ieerle ieeS~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀes Deeþ ÑfheÀuce H¾ÀsÕj DeJee[& Ñfceues, GveJeÀes henuee ÑfheÀuce H¾ÀsÕj De- Jee[& 1969 ceW DejeOevee ÑfheÀuce JôÀs ieerle ªhe lesje cemleevee H³eej cesje oerJeevee JôÀs ÑfueS Ñfo³ee ie³ee Lee~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer KeeÑfme³ele ³en Leer ÑfJeÀ GvneWves osJe Deevebo mes uesJeÀj jepesμe Kevvee, DeÑfceleeYe ye®®eve JôÀs ÑfueS Deheveer DeeJeepe oer Deewj Fve meYeer DeÑfYevesleeDeeW hej GveJeÀer DeeJeepe Ssmeer j®eer yemeer ceevees ÑfJeÀμeesj Kego GveJôÀs Deboj ceewpeto neW~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves 81 ÑfæheÀuceeW ceW DeÑfYeve³e ÑfJeÀ³ee Deewj 18 ÑfheÀuceeW JeÀe Ñfveoxμeve Yeer ÑfJeÀ- ³ee~ ÑfæheÀuce `he›esmeve` ceW GvneWves Ñfpeme cemle ceewuee Deeoceer JôÀs ÑfJeÀ- joej JeÀes ÑfveYee³ee Jener ÑfJeÀjoej Jes eEpeoieer Yej Deheveer Demeueer eEpeoieer ceW ÑfveYeeles jns~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves ®eej μeeÑfo³eeb JeÀer ÑfheÀj Yeer GveJôÀs peerJeve ceW HÕej JeÀer JeÀceer jner. eEpeoieer JôÀs nj#es$e ceW cemleceewuee jnves Jeeues ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JôÀs ÑfueS GveJeÀer ueJe ueeF- heÀ Yeer ye›er DeveesKeer Leer~ H³eej, iece Deewj pegoeF& mes Yejer GveJeÀer eEpeoieer ceW ®eej heÑflve³eeb DeeF¥~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer henueer μeeoer ªcee osJeer mes n§F& Leer, uesÑfJeÀve peuoer ner μeeoer ìtì ieF&~ FmeJôÀs yeeo GvneWves ceOegyeeuee JôÀs meeLe ÑfJeJeen ÑfJeÀ³ee~ uesÑfJeÀve μeeoer JôÀs veew meeue yeeo ner ceOegyeeuee JeÀer ceewle JôÀs meeLe ³en μeeoer Yeer ìtì ieF&~ meeue 1976 ceW ÑfJeÀμeesj JôÀgceej ves DeÑfYeves$eer ³eesÑfielee yeeueer mes μeeoer JeÀer uesÑfJeÀve ³en μeeoer Yeer p³eeoe veneR ®eue heeF&~ FmeJôÀs yeeo meeue 1980 ceW GvneWves ®eewLeer Deewj DeeÑfKejer μeeoer ueervee ®ebêeJejJeÀj mes JeÀer, pees Gce´ ceW GveJôÀs yesìs De- Ñfcele mes oes meeue ye›er LeeR~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer Ñfvepeer eEpeoieer ceW ogKeeW JeÀe ÑfmeueÑfmeuee JôÀgí Fme JeÀoj ner ®euelee jne Deewj SJeÀ Ñfove 13 DekeÌìtyej meeue 1987 JeÀes Ñfoue JeÀe oewje he›ves JôÀs JeÀejCe GveJeÀer ceewle nes ieF&~ ÑfJeÀμeesj JôÀs meoeyenej ieeves jepesμe Kevvee JeÀes ncesμee Ñfnì c³egÑfpeJeÀ Ñfceuee~ GvneWves jesceebÑfìJeÀ ÑfheÀuceW p³eeoe JeÀer nw, FmeÑfueS GvnW yesnlejerve ieerle Ñfceues~ jepesμe Deheveer DeoeDeeW mes Fve ieerleeW JeÀes ³eeoieej yevee osles Les Deewj ³ener Jepen jner ÑfJeÀ Gve hej ÑfheÀuceeS ieS DeÑfOeJeÀebμe ieerle Ñfnì jns Deewj Deepe Yeer ®eeJe mes megves peeles nQ~ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JeÀer DeeJeepe Gve hej yen§le peceleer Leer~ Jes Ñfvecee&leeDeeW JeÀnles Les ÑfJeÀ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej mes ner Gve hej ÑfheÀuceeS peeves Jeeues ieerle ieJeeSb~ peye ÑfJeÀμeesj oe iegpej ieS Les, lees jepesμe Kevvee ves JeÀne Lee ÑfJeÀ cesjer DeeJeepe ®eueer ieF&~ hesμe nQ ÑfJeÀμeesj JôÀgceej JôÀs JôÀgí Ñfnì ieeves... 1. eEpeoieer JôÀwmeer nw hensueer ne³e (Deevebo) 2. cesjs meheveeW JeÀer jeveer (DeejeOevee) 3. ceQves lesjs ÑfueS ner meele jbie (Deevebo) 4. JeÀneR otj peye Ñfove {ue peeS (Deevebo) 5. eEpeoieer H³eej JeÀe ieerle nw (meewleve) 6. De®íe lees nce ®eueles nQ (Deeve Ñfceuees mepevee) 7. Deiej legce ve nesles (Deiej legce ve nesles) 8. ®euee peelee ntb (cesjs peerJeve meeLeer) ‘. eE®eieejer JeÀesF& Ye›JôÀs (Decej Òesce) 10. oerJeevee uesJeÀ Dee³ee nw (cesjs peerJeve meeLeer) 11.Ñfoue me®®ee Deewj ®esnje Petþe (me®®ee Petþe) 12. oer³es peueles nQ (veceJeÀ njece) 13. ieesjs jbie hes vee Flevee (jesìer) 14. npeej jenW ceg› JôÀs osKeer (Lees›er meer yesJeheÀeF&) 15. nceW legcemes H³eej ÑfJeÀlevee (JôÀgojle) 16. pe³e pe³e ÑfμeJe μebJeÀj (Deehe JeÀer JeÀmece) 17.JeÀjJeìW yeoueles jns meejer (Deehe JeÀer JeÀmece) 18. peerJeve mes Yejer lesjer DeebKeW (meheÀj) 1‘. JeÀYeer yesJeÀmeer ves ceeje (Deueie Deueie) 20.JeÀesje JeÀeiepe Lee ³es ceve cesje (DeejeOevee) 21. JôÀgí lees ueesie JeÀnWies (Decej Òesce) 22. ceQ μee³ej yeoveece (veceJeÀ njece) 23. cesjs Ñfoue ceW Deepe ke̳ee nw (oeie) 24. cesjs Ñfoue ves le›he JôÀs (DevegjesOe) meYeer kesÀ heeme heeb®e FbÑfê³eeb nesleer nQ, uesÑfJeÀve GmekesÀ heeme ín nQ. GmeJeÀer íþer FbÑfê³e GmeJeÀe ceesy- eeFue heÀesve nw. ®eueles ÑfheÀjles, yeele JeÀjles Deewj ³eneb leJeÀ ÑfJeÀ yeeLeªce peeles JeJôÌle Yeer ceesyeeFue JeÀe JeÀesF& iewpesì GmekesÀ cegbn, JeÀeve ³ee neLe ceW neslee ner nw. yeele®eerle JeÀjles JeÀjles Jen yeer®e ceW ³ee lees Dehevee heÀesve ®esJeÀ JeÀj jner nesleer nw ³ee ÑfJeÀmeer cewmespe hej nbme jner nesleer nw Deewj peye De®eeveJeÀ Gmes ueielee nw ÑfJeÀ yeele®eerle ceW JeÀesF& Keueue he› jne nw lees Jen JeÀnleer nw, ’neb, ceQ megve jner ntb. Deiej Gmemes JeÀne peeS ÑfJeÀ Jen ceesyeeFue JeÀe Fmlesceeue kegÀí pÕeoe ner JeÀj jner nw lees Jen ÑfJeÀmeer μesjveer JeÀer lejn ®eerKe he›leer nw Deewj Peie[æves ueieleer nw. GmekesÀ heeme ncesμee SJeÀ ner peJeeye neslee nw, ’Dee@ÑfheÀme mes heÀesve Lee. Jen vepejW ye®eeJeÀj ìsyeue kesÀ veer®es Yeer Deheves ceesyeeFue ceW ner pegìer jnleer nw. JeÀYeer JeÀYeej Jen heeieueeW JeÀer lejn Dehevee heÀesve Keespeves ueieleer nw, peyeÑfJeÀ yeeo ceW helee ueielee nw ÑfJeÀ heÀesve lees GmekesÀ neLe ceW ner Lee. ÑfheÀj JeÀYeer Gmes ueielee nw ÑfJeÀ GmeJeÀe heÀesve yepe jne nw, peyeÑfJeÀ Gme hej ve lees JeÀesF& JeÀe@ue DeeF& nesleer nw Deewj ve ner JeÀesF& cewmespe. GmekesÀ yeejs ceW oesmleeW JeÀer je³e nw ÑfJeÀ Jen yen§le GyeeT nw. Deiej DeeheJeÀer JôÀwÑfheÀ³ele Yeer JôÀgí Ssmeer ner nw lees ÕJeÀerve ceeÑfveS ÑfJeÀ Deheves ceesyeeFue heÀesve JôÀs meeLe DeeheJeÀe DeH¾ÀsÕj ®eue jne nw Deewj DeeheJeÀes FmeJeÀer YeveJeÀ leJeÀ veneR nw. Deehe meesles nQ lees Gmeer kesÀ meeLe Deewj peeieles nQ lees Gmeer JeÀes ÑfueS n§S. Ñfove ceW Deewmeleve [sæ{ meew yeej Deehe Deheves heÀesve JeÀes Ñfvenejles nQ. yeele JeÀjves, cewmespe Yespeves, cesue JeÀjves, ®ewì, ye´eGeEpeie, ÑfìdJeìj ³ee H¾ÀsmeyegJeÀ JeÀjves kesÀ ÑfueS. yene- vee ®eens pees Yeer nes. FmeJôÀs DeueeJee Deehe heÀesve hej iesce Kesueles nQ, Ñf- heÀuce osKeles nQ, KeyejW osKeles nQ, ieeves yeoueles nQ, SsHme osKeles nQ, Dee@veueeFve Kejeroejer JeÀjles nQ, mece³e osKeles nQ Deewj Gmes Hueie ³ee DeveHueie JeÀjves ceW pegìs jnles nQ. Ñfove ceW 16 Iebìs pees Deehe peieles nQ, GmeceW 23 yeej cewmespe osKeles nQ, Yespeles nQ ³ee heæ{les nQ. Ñfove ceW JeÀce mes JeÀce 22 yeej JeÀe@ue ÑfjmeerJe JeÀjles nQ, Ñfceme JeÀjles nQ, [^e@he JeÀjles nQ ³ee Gvemes ye®eles nQ. Deewj nj yeej peye Deehe Ssmee JôÀgí Yeer JeÀj jns nesles nQ lees DeehekesÀ ceÑfmle<JeÀ ceW ceesyeeFue JeÀer OJeÑfve mes Jener jmee³eve hewoe nes jne neslee nw, pees DeehekesÀ ÑfÒe³epeveeW kesÀ JeÀjerye jnves mes neslee nw. ³eneb meJeeue ³en hewoe neslee nw ÑfJeÀ DeeÑfKej leye keÌ- ³ee ÑfmLeÑfle nesieer, peye Deehe Deheveer ÑfÒe³e Jemleg JeÀes peªjle mes pÕeoe ®eenvee μegª JeÀj oWies? ceesyeeFue heÀesve leJeÀveerJeÀ kesÀ ÑfJemheÀesì kesÀ Fme oewj ceW Deepe Yeejle ceW FmeJeÀer uele kesÀ ÑfμeJeÀej ueesieeW JeÀer yeeæ{meer Dee ®egJeÀer nw. ³es Jes ueesie nQ, pees De- heves ceesyeeFue kesÀ Òesce ceW Fme JeÀoj [tye ®egkesÀ nQ ÑfJeÀ GveJeÀe mecet®ee J³eJenej, mJeemL³e Deewj peerJeve ner GmekesÀ ®ekeÌJeÀj ceW yeouelee pee jne nw. Fme #es$e ceW JeÀece JeÀj jns ceveesJew%eeÑfveJeÀ ceesyeeFue heÀesve Deewj Gmes jKeves Jeeues kesÀ yeer®e kesÀ Fme jnm³ece³e ÑfjMles JeÀes Gpeeiej JeÀjves ceW pegìs nQ. ÒeÑfleÑf÷le he$eÑfJeÀeDeeW ceW Fme mecem³ee mes peg›s n§S leceece DeO³e- ³eve jespeevee íhe jnsnQ. Fmeer JôÀ´ce ceW neue ner ceW osμe kesÀ ÒeÑfleÑf÷le ceeveÑfmeJeÀ Ñf®eÑfJeÀlmeeue³e yebieuegª ÑfmLele vesμeveue Fbmìerìd³etì Dee@ heÀ ceWìue nsuLe Sb[ v³etjes meeFbme ceW ceesyeeFue heÀesve SÑf[keÌμeve ³eeveer uele kesÀ Fueepe kesÀ ÑfueS SJeÀ kesÀbê Keesuee ie³ee nw. nes meJeÀlee nw ÑfJeÀ ceesyeeFue Òesceer Jen ³egJeleer otmejeW kesÀ ÑfueS GyeeT nes, uesÑfJeÀve Fme osμe ceW Jen FJeÀueewleer Ssmeer veneR nw. 90 JeÀjes› ceesyeeFue GheYeesJôÌleeDeeW kesÀ yeer®e Jen yeme SJeÀ ®esnje nw. Yeejle ceW ³en mebK³ee ®eerve JôÀs yeeo ogÑfve³ee ceW otmejs vebyej hej nw. FmekesÀ DeueeJee Jen Gve 15 heÀermeoer Yeejleer³eeW ceW μeeÑfceue nw, pees jespeevee leerve Iebìs JeÀe JeJôÌle ceesyeeFue hej Fbìjvesì hespe osKeves ceW pee³ee JeÀjles nQ. ³eÑfo SJeÀ Yeejleer³e Deewmeleve jespeevee ®eej Iebìs Deheves ceesyeeFue hej Ke®e& JeÀjlee nw (DecesÑfjJeÀe ceW ³en mece³e {eF& Iebìs nw) lees Fme uele JeÀer ÑfμeJeÀej Jen ³egJeleer Fmemes JeÀneR p³eeoe ceesyeeFue JeÀe Fm- lesceeue JeÀjleer nw. Ssmes ueesieeW JeÀer mebKÕe 68 heÀermeoer nw, pees ceeveles nQ ÑfJeÀ GvnW Deheves heÀesve JeÀer uele ueieer n§F& nw. FmekesÀ DeueeJee Jes Gve 43 heÀermeoer ueesieeW ceW nQ, pees ÑfJeÀmeer Yeer Deeheele ÑfmLeÑfle ceW meyemes henues Deheves heÀesve JeÀer megj#ee JeÀj- vee hemebo JeÀjWies. lees ke̳ee ³en JeemleJe ceW μejeye ³ee ceeoJeÀ heoeLees¥ JeÀer uele pew- meer JeÀesF& ®eerpe nw? ³ee ÑfheÀj ³en jespeceje& kesÀ J³eJenej JeÀes peye- jve Ñf®eÑfJeÀlmeJeÀer³e peecee henveeves JeÀer JeÀesÑfμeμe nw? Ssmee veneR nw. ÑfJeμes<e%e Fme cegÎs JeÀes uesJeÀj JeÀeheÀer iebYeerj nQ.keÌueerÑfveJeÀ mee|Jeme heÀe@j nsuoer ³etpe Dee@heÀ ìskeÌveesuee@peer kesÀ ÒeYeejer ÑfkeÌueÑfveJeÀue ceveesJew%eeÑfveJeÀ [e@. ceveespe JôÀgceej μecee& JeÀnles nQ, ’JôÀgí ueesieeW JeÀes ceesyeeFue Fmles- ceeue JeÀjvee Flevee De®íe ueielee nw ÑfJeÀ Jes ueieeleej ³ener JeÀjles jnles nQ GveJeÀe JÕJenej Kego GvnW ³ee ot- mejeW JeÀes vegJeÀmeeve hen§b®ee jne neslee nw. ÑfheÀj Yeer Jes Kego JeÀes jesJeÀ veneR heeles. ³en þerJeÀ ÑfJeÀmeer uele JeÀer lejn ner nw. Jes JeÀnles nQ, ’SceDee- jDeeF mJôÀwve mes helee ®euee nw ÑfJeÀ leceece Ssmes Deeie´ner J³eJenej nQ, pees Ñfoceeie ceW ÑfJeÀmeer [^ie ³ee μejeye JeÀer ner lejn ner megKe JôÀWêeW JeÀes peeie=le JeÀj osles nQ. peuo ner ceesyeeFue heÀesve JeÀer uele JeÀes ceveesÑfJeJeÀejeW JôÀs ÑfJeMJeJeÀesμe [e³eiveesÑfmìJeÀ Sb[ mìwÑfìÑfmìJeÀue cewvegDeue Dee@heÀ ce- Wìue Ñf[mee@[&me& ceW μeeÑfceue ÑfJeÀ³ee pee meJeÀlee nw. ÑfheÀueneue Deeieeceer μeesOe kesÀ ÑfueS Fmes heÑfjÑfμeä ceW ope& ÑfJeÀ³ee ie³ee nw. meJeeue ³en nw ÑfJeÀ heÀesve JeÀer uele ÑfJeÀmes ueie meJeÀleer nw? peJe- eye nw, ÑfJeÀmeer JeÀes Yeer. JeÀesF& Yeer Ssmee J³eÑfJôÌle Ñfpemes jesceeb®e JeÀer ®een nes, pees DeJemeeo ceW nes, yesno leveeJeie´mle nes, DeJôÀsuee nes Deewj Ñfpemes otmejeW kesÀ meeLe Ñfve- jblej mebJeeo ceW jnves JeÀer peªjle cenmetme nesleer nes. heerpeerDeeFSc eF&Deej,®eb[erieæ{ ceW ÑfkeÌueÑfveJeÀue ceveesJew%eeÑfveJeÀ [e@. Àe+leg vesnje JôÀs cegleeÑfyeJeÀ, ’JeÀF& ueesieeW JôÀs ÑfueS ³en Kejeye cet[ mes Ñfveyeìves JeÀe SJeÀ meeOeve nw.-ceesyeeFue heÀesve JeÀer Ñfvepelee JeÀer Dee› ceW JeÀF& ÑfJeÀmce JeÀer J³eJenejiele mecem³eeSb hewoe nes peeleer nQ. cemeueve, yebieuegª JeÀer SJeÀ 35 meeue JeÀer ceÑfnuee JeÀe GoenjCe uesles nQ. oes meeue henues Gmeves Deheves ®eej meeue kesÀ yesìs JeÀes mebYeeueves kesÀ ÑfueS veewJeÀjer íes› oer ke̳eeWÑfJeÀ GmekesÀ heÑfle JeÀe leyeeouee neslee jnlee Lee. Jen DekesÀuesheve Deewj Tye mes ìtì jner Leer. ÑfheÀj Gmes Deheveer Ye›eme ÑfveJeÀeueves JeÀe SJeÀ meeOeve Ñfceuee mceeì&heÀesve. Jen Gme hej iesce Kesueves ueieer. ÑfheÀj Gmes Deeole he›leer ieF&. Jen Kego JeÀes mecePeeleer ÑfJeÀ SJeÀeOe Iebìs ner iesce Kesuesieer, uesÑfJeÀve iesce KesuelesKesueles jele yeerle peeleer. Jen JeÀnleer nw, ’peye Deehe Ssmeer ÑfmLeÑfle ceW nesles nQ, leye meeheÀ mees®e veneR heeles. FmeJeÀe Demej GmekesÀ ye®®es hej he[æves ueiee Deewj Jen ceeb JeÀer DeeoleW heJeÀ[æves ueiee. ³en Kelejs JeÀer Iebìer Leer. Jen Õeo JeÀjles n§S JeÀnleer nw, ’Deiej Jen Fme Gce´ ceW heÀesve mes Ñf®eheJeÀ ie³ee lees helee veneR ceQ DekesÀueer JôÀwmes peer heeTbieer. Gmeves μecee& JeÀes JeÀe@ue ÑfJeÀ³ee Deewj meIeve Ghe®eej mes iegpejer. Ghe®eej kesÀ yeeo mes Gmeves SJeÀ Yeer ieseEceie meeFì veneR osKeer nw. ³en JeÀneveer yeleeleer nw ÑfJeÀ ceesyeeFue JeÀer uele JeÀe Ghe®eej nes meJeÀlee nw. peye ceesyeeFue Deheves jespe veS GÊespeJeÀ meYeer kesÀ heeme heeb®e FbÑfê³eeb nesleer nQ, uesÑfJeÀve GmekesÀ heeme ín nQ. GmeJeÀer íþer FbÑfê³e GmeJeÀe ceesy- hej nw. FmekesÀ DeueeJee Jen Gve 15 heÀermeoer Yeejleer³eeW ceW μeeÑfceue nw, pees jespeevee leerve Iebìs JeÀe JeJôÌle ceesyeeFue JeÀer yeæ{leer ceneceejerceesyeeFue JeÀer yeæ{leer ceneceejer -oce³ebleer oÊee heÀer®ejeW kesÀ meeLe nceejer eEpeoieer ceW hewþ yeveelee pee jne nw Deewj yeeleeW JeÀe μeewJeÀerve ³en osμe GmeJeÀer uele kesÀ Deeieesμe ceW meceelee pee jne nw, JeÀce mes JeÀce ³en SJeÀ jenle Jeeueer yeele nw. FmekesÀ Ghe®eej kesÀ Jew%eeÑfveJeÀ henuegDeeW kesÀ Kegueves kesÀ meeLe ner Deye [e@keÌìj Gve ®eerpeeW JeÀer met®eer yeveeves ceW pegì ieS nQ, Ñf- peveJeÀer ceoo mes ceesyeeFue leJeÀveer- JeÀ mes hewoe nesves Jeeues Demeblegueve mes ue›e pee meJeÀlee nes. DeJeÀmej SJeÀ megPeeJe ³en Ñfo³ee peelee nw ÑfJeÀ JôÀgí mece³e JôÀs ÑfueS heÀesve mes otj Deewj JôÀgojle kesÀ JeÀjerye jnW. otmeje Fueepe Õn nw ÑfJeÀ Keeves JeÀer cespe hej heÀesve mes otj jnW Deewj jele ceW hetjer veeRo ueW. yegÑfve³eeoer yeele ³en nw ÑfJeÀ peerJeve ceW SJeÀ meblegueve hewoe JeÀjW Deewj peeieªJeÀ jnW. ceesyeeFue heÀesve JeÀer uele peeveuesJee veneR nw, FmeÑfueS Deheves ceÑfmle<JeÀ JeÀes me- blegÑfuele JeÀjves JôÀs SJeÀeOe vegmKes DeheveeJeÀj Deehe ceesyeeFue heÀesve kesÀ meeLe ncesμeencesμee JôÀs ÑfueS ®ewve mes peer meJeÀles nQ. `ce[&jFvene³eJes`efHeÀucekesÀieeveeW keÀer efjkeÀe@ef[¥ie mebHevve efYeJeb[er : keÀeWkeÀe efHeÀuce Òee@[keÌMeve kesÀ ye@vej leues yeve jner efHeÀuce ` ce[&j Fve ne³eJes` kesÀ ieeveeW keÀer jskeÀeef[¥ie DebOesjer kesÀ meyee c³egefpekeÀ Jeu[& (kegÀceej Meevet mìtef[³eeW DebOesjer) ceW ngF& Fme DeJemej Hej Òees[îegmej : keÀeWkeÀe ue#ceer veeje³eCe,[e³ejskeÌìj : Decej yesleeye, ieeef³ekeÀe : KegMyet Jeelmeu³e leLee cegK³e DeefleLeer censvê iee³ekeÀJeeæ[ (efYeJeb[er Menj efjHeeF& DeO³e#e), He$ekeÀej ÞeerefveJeeme Þeerceuues, meueeGÎerve MesKe,efHeÀuce keÀueekeÀej Òemeeo ogmmee,ieerle Meen,kesÀmej Fêermeer,Deej iegueMeve,meeefpeoe MesKe Je Dev³e GHeefmLele Les~ peveefnle mespeveefnle mes pegæ[W, peveefnlepegæ[W, peveefnle kesÀ keÀece keÀjWkesÀ keÀece keÀjW

×