مروری بر فریمورک های CSS

reza janmohammadi
reza janmohammadiSoftware Developer à Techno2000
‫بر‬ ‫مروری‬CSS Framework‫ها‬
‫محمدی‬ ‫جان‬ ‫رضا‬
‫مشلک‬:
•‫بسازم؟‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫قالب‬ ‫چطور‬
•‫گرا‬ ‫واکنش‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫چطور‬(Responsive)‫بسازم؟‬
•‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫چطور‬‫اکثر‬‫گر‬ ‫مرور‬‫ها‬‫دهم؟‬ ‫نمایش‬ ‫درستی‬ ‫به‬
•‫کنم؟‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دکمه‬ ‫چطور‬
•‫کنم؟‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫منوی‬ ‫چطور‬
•‫چطور‬...
‫حل‬ ‫راه‬:
1-‫د‬ ‫را‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫مناسب‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ر‬.
1.1-‫صفحه‬ ‫اجزا‬ ‫یکپارچگی‬ ‫حفظ‬.
1.2-‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫اجزا‬ ‫تداخل‬.
1.3-‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کد‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تکرار‬.
2-‫از‬CSS Framework‫کنیم‬ ‫استفاده‬.
CSS Framework‫چیست‬‫؟‬
‫دهنداگن‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫وب‬(‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬)‫رفته‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مشالکت‬‫رف‬‫ته‬‫کرده‬ ‫حل‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫طی‬
‫اند‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬،‫چهارچوب‬ ‫یک‬‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مستند‬‫اند‬.‫که‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫به‬
‫میباشند‬ ‫نیز‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫شامل‬ ‫عموما‬CSS Framework‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.
‫دیگر‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬:
‫یک‬CSS Framework‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫س‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اماکنات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬‫یستم‬‫ی‬‫جهت‬
‫صفحات‬ ‫ساخت‬‫وب‬‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬.
‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬CSS Framework‫ها‬:
‫انواع‬CSS Framework‫ها‬:
1-‫تک‬‫منظوره‬:‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫موردی‬ ‫که‬.‫مثال‬:‫ا‬ ‫چیدمان‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫بندی‬ ‫قالب‬‫صفحه‬ ‫جزا‬.
http://getskeleton.com/
2-‫جامع‬:‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫ظاهری‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫اکثر‬.‫مثال‬:‫ج‬ ،‫ها‬ ‫دکمه‬ ،‫صفحه‬ ‫چیدمان‬‫ها‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫داول‬...
http://gumbyframework.com/
3-UI Framework:‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫ظاهری‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫تمام‬‫یدهند‬.
‫مثال‬:‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬+JS‫و‬HTML‫صفحه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫آماده‬.
http://getbootstrap.com/
http://foundation.zurb.com/
‫عمل‬ ‫در‬:
▪‫فرم‬ ‫یک‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬Login‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ساده‬Foundation‫و‬Bootstrap‫بسازیم‬.
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬CSS/UI Framework:
▪‫توسعه‬ ‫زمان‬ ‫اکهش‬
▪‫خطاها‬ ‫اکهش‬
–‫مخت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫استایل‬ ‫تداخل‬‫صفحه‬ ‫ل‬
–‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫در‬ ‫نمایش‬
▪‫صفح‬ ‫اجزا‬ ‫یکپارچگی‬ ‫حفظ‬‫ه‬
▪‫استاندا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫کمک‬‫ها‬ ‫رد‬
‫مثال‬:‫اساس‬ ‫بر‬ ‫طراحی‬Grid System‫ها‬
▪‫گروهی‬ ‫اکر‬ ‫انجام‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬
▪‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫کردن‬ ‫ساده‬‫آینده‬ ‫در‬ ‫توسعه‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشالکت‬CSS/UI Framework:
▪‫است‬ ‫دشوار‬ ‫نسبتا‬ ‫ظاهر‬ ‫کردن‬ ‫سفارشی‬
▪‫اکر‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬CSS Framework‫ها‬
▪‫شده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اضافی‬ ‫اماکناتی‬‫اند‬‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫استفاده‬ ‫هرگز‬ ‫و‬(80/20)
▪‫برنامه‬ ‫خالقیت‬ ‫اکهش‬‫نویسان‬
▪‫برنامه‬ ‫دانش‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫نویسان‬
‫از‬ ‫باید‬ ‫آیا‬CSS/UI Framework‫کرد؟‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫باید‬ ‫آیا‬CSS/UI Framework‫کرد؟‬ ‫استفاده‬
‫خاص‬ ‫های‬ ‫طراحی‬‫رایج‬ ‫های‬ ‫طراحی‬
‫استفاده‬‫میزان‬
‫یک‬ ‫چطور‬Framework‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬
▪‫اهداف‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
▪‫کردن‬ ‫سفارشی‬ ‫قابلیت‬Framework
▪‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬Framework‫نظر‬ ‫مد‬
▪‫تیم‬ ‫دهنداگن‬ ‫توسعه‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫توانایی‬
‫سواالت‬:
janmohammadi.reza@gmail.com
1 sur 13

Recommandé

Breadcrumb چیست؟ par
Breadcrumb چیست؟Breadcrumb چیست؟
Breadcrumb چیست؟kasra khoshkhooy
257 vues6 diapositives
T20 assignment par
T20 assignmentT20 assignment
T20 assignmentmayankvns
401 vues12 diapositives
Search 101 par
Search 101Search 101
Search 101Joses Sacilioc
414 vues15 diapositives
English for industrial mahinery students. par
English for industrial mahinery students.English for industrial mahinery students.
English for industrial mahinery students.Cristian Romero
175 vues4 diapositives
Blog and passive voice par
Blog and passive voiceBlog and passive voice
Blog and passive voiceEvelyn Perez
142 vues2 diapositives
Robots de peliculas famosas par
Robots de peliculas famosasRobots de peliculas famosas
Robots de peliculas famosasMartuPuente1
595 vues12 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Herramientas de busqueda de internet noëlle sonneville 2 comunicacion par
Herramientas de busqueda de internet noëlle sonneville 2 comunicacionHerramientas de busqueda de internet noëlle sonneville 2 comunicacion
Herramientas de busqueda de internet noëlle sonneville 2 comunicacionJulian Pina
200 vues7 diapositives
Presentación par
PresentaciónPresentación
PresentaciónCYTLALI Marcos Sanchez
115 vues4 diapositives
Búsqueda avanzada de información en internet par
Búsqueda avanzada de información en internetBúsqueda avanzada de información en internet
Búsqueda avanzada de información en internetmanuacosta2002
114 vues4 diapositives
Cyber Security Demistyified par
Cyber Security DemistyifiedCyber Security Demistyified
Cyber Security DemistyifiedMicrosoft UK
484 vues7 diapositives
Resume par
Resume Resume
Resume manishkumar saini
103 vues3 diapositives
Bookings Challenge par
Bookings ChallengeBookings Challenge
Bookings ChallengeRachel Glenn
299 vues14 diapositives

En vedette(6)

Similaire à مروری بر فریمورک های CSS

Digital Publisher par
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
575 vues12 diapositives
Semantic ui - web front-end framework par
Semantic ui - web front-end frameworkSemantic ui - web front-end framework
Semantic ui - web front-end frameworkOmid Khosrojerdi
3.9K vues18 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop par
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshopکارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin WorkshopEsmail MohammadiPanah
212 vues110 diapositives
Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K vues26 diapositives
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتگروه زوم تک
315 vues7 diapositives

Similaire à مروری بر فریمورک های CSS(20)

Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop par Esmail MohammadiPanah
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshopکارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran par Hamed Takmil
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Hamed Takmil360 vues
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94 par pani ansari
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
pani ansari624 vues
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94 par pani ansari
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
pani ansari2K vues
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم par Web Standards School
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستمتفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم
تفکر واکنش‌گرا و ارتباط آن با مشتریان یک سیستم

مروری بر فریمورک های CSS

  • 2. ‫مشلک‬: •‫بسازم؟‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫قالب‬ ‫چطور‬ •‫گرا‬ ‫واکنش‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫چطور‬(Responsive)‫بسازم؟‬ •‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫چطور‬‫اکثر‬‫گر‬ ‫مرور‬‫ها‬‫دهم؟‬ ‫نمایش‬ ‫درستی‬ ‫به‬ •‫کنم؟‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دکمه‬ ‫چطور‬ •‫کنم؟‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫منوی‬ ‫چطور‬ •‫چطور‬...
  • 3. ‫حل‬ ‫راه‬: 1-‫د‬ ‫را‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫مناسب‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫ر‬. 1.1-‫صفحه‬ ‫اجزا‬ ‫یکپارچگی‬ ‫حفظ‬. 1.2-‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫اجزا‬ ‫تداخل‬. 1.3-‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کد‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تکرار‬. 2-‫از‬CSS Framework‫کنیم‬ ‫استفاده‬.
  • 4. CSS Framework‫چیست‬‫؟‬ ‫دهنداگن‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫وب‬(‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬)‫رفته‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مشالکت‬‫رف‬‫ته‬‫کرده‬ ‫حل‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫اند‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬،‫چهارچوب‬ ‫یک‬‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مستند‬‫اند‬.‫که‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫میباشند‬ ‫نیز‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫شامل‬ ‫عموما‬CSS Framework‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬. ‫دیگر‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬: ‫یک‬CSS Framework‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫س‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اماکنات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬‫یستم‬‫ی‬‫جهت‬ ‫صفحات‬ ‫ساخت‬‫وب‬‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬.
  • 6. ‫انواع‬CSS Framework‫ها‬: 1-‫تک‬‫منظوره‬:‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫موردی‬ ‫که‬.‫مثال‬:‫ا‬ ‫چیدمان‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫بندی‬ ‫قالب‬‫صفحه‬ ‫جزا‬. http://getskeleton.com/ 2-‫جامع‬:‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫ظاهری‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫اکثر‬.‫مثال‬:‫ج‬ ،‫ها‬ ‫دکمه‬ ،‫صفحه‬ ‫چیدمان‬‫ها‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫داول‬... http://gumbyframework.com/ 3-UI Framework:‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫ظاهری‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫تمام‬‫یدهند‬. ‫مثال‬:‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬+JS‫و‬HTML‫صفحه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫آماده‬. http://getbootstrap.com/ http://foundation.zurb.com/
  • 7. ‫عمل‬ ‫در‬: ▪‫فرم‬ ‫یک‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬Login‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ساده‬Foundation‫و‬Bootstrap‫بسازیم‬.
  • 8. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬CSS/UI Framework: ▪‫توسعه‬ ‫زمان‬ ‫اکهش‬ ▪‫خطاها‬ ‫اکهش‬ –‫مخت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫استایل‬ ‫تداخل‬‫صفحه‬ ‫ل‬ –‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ▪‫صفح‬ ‫اجزا‬ ‫یکپارچگی‬ ‫حفظ‬‫ه‬ ▪‫استاندا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫کمک‬‫ها‬ ‫رد‬ ‫مثال‬:‫اساس‬ ‫بر‬ ‫طراحی‬Grid System‫ها‬ ▪‫گروهی‬ ‫اکر‬ ‫انجام‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬ ▪‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫کردن‬ ‫ساده‬‫آینده‬ ‫در‬ ‫توسعه‬
  • 9. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشالکت‬CSS/UI Framework: ▪‫است‬ ‫دشوار‬ ‫نسبتا‬ ‫ظاهر‬ ‫کردن‬ ‫سفارشی‬ ▪‫اکر‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬CSS Framework‫ها‬ ▪‫شده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اضافی‬ ‫اماکناتی‬‫اند‬‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫استفاده‬ ‫هرگز‬ ‫و‬(80/20) ▪‫برنامه‬ ‫خالقیت‬ ‫اکهش‬‫نویسان‬ ▪‫برنامه‬ ‫دانش‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫نویسان‬
  • 10. ‫از‬ ‫باید‬ ‫آیا‬CSS/UI Framework‫کرد؟‬ ‫استفاده‬
  • 11. ‫از‬ ‫باید‬ ‫آیا‬CSS/UI Framework‫کرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫طراحی‬‫رایج‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫استفاده‬‫میزان‬
  • 12. ‫یک‬ ‫چطور‬Framework‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ▪‫اهداف‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ▪‫کردن‬ ‫سفارشی‬ ‫قابلیت‬Framework ▪‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬Framework‫نظر‬ ‫مد‬ ▪‫تیم‬ ‫دهنداگن‬ ‫توسعه‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫توانایی‬