SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
MODYUL 3: PAG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG:
TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PANDAIGDIGANG
KAMALAYAN
PAG-USBONG NG BOURGEOISIE
 Bourgeoisie – inuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval france na binubuo ng mga artisan at
mangangalakal.
 Artisan – mga manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may partikular na gamit
o pandekorasyon lamang.
 Ang mga bourgeoisie ay naiiba sa pamumuhay ng mga aristokrasya, magsasaka at mga pari.
 Ang daigdig ng mga bourgeoisie ay hindi ang manor o simbahan kundi ang pamilihan.
 Hindi nakatali ang mga kasapi sa panginoong lupa.
 Ang kanilang yaman ay hindi nanggaling sa lupa kundi industriya at kalakalan.
 Sa huling bahagi ng 17 siglo, naging isang makapangyarihang puwersa ang mga ito sa Europe.
 Binubuo sila ng mangangalakal, banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko), mga shipower (nagmamay-ari
ng mga barko), mga pangunahing namumuhunan, at mga negosyante.
 Hindi na kabilang ang mga artisan sa panahong ito sapagkat sila ay maiuuri na sa mga manggagawa.
 Ang kapangyarihan ng mga bourgeoisie ay bungang kayamanan atpakikipag-alyansa sa hari laban sa mga landlord.
 Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.
 Maiuugat sa EnglishRevolution,AmericanRevolution,at French Revolutionsa pagnanais ng bourgeosie napalayain
ang sarili mula sa anino ng piyudalismo, sa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan, at sa karapatan sa
kalakalan at pagmamay-ari.
 Noong 19 siglo, nagkaroon ng politikal na karapatan ang mga bourgeoisie.
 Sa pamamgitan ng pagtataguyod ng liberalismo, nagkamit sila ng karapatng politikal, panrelihiyon at sibil.
MERKANTILISMO
 Nakatulong ito sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state sa Europe.
 Nabuo upang itaguyod ang kaunlarang pang-ekonomiya at kapangyarihang politikal sa isang bansa.
 Bagama’t kadalasang kinakategorya bilang patakarang pang-ekonomiya, ang merkantilismo ay isang sistema na
ang pangunahing mga layunin ay politikal.
 Ang layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng
mga barko,mapondohanang kanyang hukbo,at magkakroonng pamahalaang katatakutan at rerespetuhinng buong
daigdig.
 Ang doktrinang bullionism ay isang sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay
ng isang bansaay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.
 Kung mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang
buwis. Ibig sabihin ay ito na mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.
 Mula ito sa karanasan ng Spain na yumaman at naging makapangyarihan dahil sa mahalagang metal na nanggaling
sa mga kolonya nito sa South America at Central America.
 Ang isang bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at pilak nang madalian ay dapat na mas paunlarin pa
ang kalakalan nito sa iba pag bansa.
 Kung titiyakin lamang ng pamahalaan na mas marami ang iniluluwas kaysa inaangkat, mas maraming ginto at pilak
ang papasok sa bansa. Sa gayong paraan, mapananatili nito ang kalamangan sa balance ng kalakalan.
 Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state ay ang tinatawag na
nasyonalismong ekonomiko.
 Ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtataas
sa dami ng iniluluwas na produkto, hindi na aasa ang bansa sa mga produktong dayuhan.
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
 Malaki ng naitulong ng pagtatatag ng national monarchy sa paglakas ng Europe.
 Noong panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan.
 Mahina ang kapangyarihan ng hari.
 Noble ang tawag sa mga naghahari na siyang mga panginoong may lupa.
 Dahil sa tulong ng bourgeoisie, nabago ang katayuan ng monarkiya, sapagkat ang hari na dating mahina ang
kapangyarihan ay unti-unting namayagpag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatg
na sentralisadong pamahalaan.
 Humirang siya ng mga mamamayang nagpatupad ng batas at nagsagawa ng paglilitis at pagpaparusa sa korte ng
palasyo.
 Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na
may kakayahang protektahan sila.
 Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
 Dahil sa buwis, nagkaroon ng pondo ang hari na magbayad ng sundalo.
 Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na dating ibinibigay ng mga knight ng panginoong maylupa.
 Dahil ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari silang gamitin ng hari laban sa mga knight ng panginoong
maylupa kung kinakailangan.
 Bukod dito, maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong mamamayan bilang kolektor ng buwis, hukom,
sekretarya, at administrador.
PAG-USBBONG NG MGA NATION-STATE
 Sa pagbabago ng konsepto ng monarkiya, naitatag rin ang batayan ng mga nation-state sa Europe.
 Ang nation-state ay tumutukoy sa isang estado na panananahanan ng mga mamayanan na may magkakatulad na
wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.
 Dahil sa kanilang pagkakahalintulad na kultural, ang mga mamamayan ay isang nagkakaisang lahi.
 Bukod sa pagiging nasyon, isa rin silang estado sapagkat nananahan sila sa isang tiyak na teritoryo at may
pamahalaan silang may soberanidad o kasarinlan. Isa silang nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
 Mahalagang katangian ng nation-state sa panahong ito ang pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng
isang pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan na magpatupad ng batas sa buong
nasasakupan.
 May mga bagong institusyon na umusbong bunga ng pagiging nation-state. Isa rito ang pagkabuo ng isang hukbo
ng mga propesyunal na sundalo na tapat sa hari.
 Tungkulin ng hukbo na palawigin ang teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit mangahulugan ito ng digmaan.
 Nagsimula rin ang institusyon ng burukrasya sa mga opisyal o kawani na may kasanayan para patakbuhin ang
pamahalaan ayon sa kautusan ng monarkiya. Kabilang sa katungkulan ng mga opisya atkawani ang pangongolekta
ng buwis, pagpapatupad ng batas, at pagkakaloob ng hustisya.
 Dahil sa makapangyarihan ang mga nation-state, nagpakita ng ibayong lakas ang Europe.
 Nabuo sa Europe ang mga bagong institusyong pampolitika, panlipunan, at pang-ekonomiya.
 Ang paglakas ng Europe ay nagbigay-daan din sa pagpapalawak nito ng impluwensiya.
 Naganap ito sa panghihimasok atpananakop ng mga Europeong nation-state sa Asya, America, atnang kinalaunan,
sa Africa.
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
 Habang nababawasan ang katapatan ng ordinaryong mamamayan sa mga panginoong maylupa, nakikita naman
nila ang Simbahan bilang bagong sentro ng debosyon.
 Sa loob mismo ng Simbahan ay tinuligsa ang pang-aabuso ng mga hari na naging dahilan upang lalong lumakas ang
kapangyarihan ng Papa.
 Sa pagsapitng 1073, naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII na ang lipunan
ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.
 Bilang pinakamataas na lider-espiritwal at tagapagmana ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro, ang Papa ang
may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina.
 Kaugnay nito, ang lahat ng Obispo ay dapatna mapasailalim sa kanya,gayundin ang mga hari na ang kapangyarihan
ay dapat lamang diumanong gamitin sa layuning Kristiyano.
 May karapatan ang Papa na tanggalin sa hari ang karapatang mamuno kung hindi tumupad ang hari sa kanyang
obligasyong Kristiyano.
 Ang Investiture Controversy ay sumasalamin sa tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan kaugnay ng
mga ideya ni Papa Gregory VII.
 Hindi nagustuhan ng Haring German na si Henry IV ang ideya ni Papa Gregory VII.
 Para kay Henry,ang relihiyong panatisismoni Papa Gregory VIIay tuwirang nakaapekto sa mgakaugalian atusaping
politikal sa Germany.
 Dahil dito, humingi ng tulong si Henry IV sa mga obispong German na pababain na sa puwesto ang Papa.
 Bilang tugon, idineklara ng Papa na ekskomulgado si Henry IV sa Simbahang Katoliko.
 Hiniling ng hari na alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya.
 Nang hindi ito gawin ng Papa, tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa hilagang
Italya ng tatlong araw noong 1077.
 Bagaman pinatawad din kalaunan ng Papa si Henry, ang nasabing insidente ay lalong nagpatibay sa kapangyarihan
ng Simbahan. Kalaunan, upang malutas ang nasabing isyu, nagkaroon ng kompromiso sa pagitan ng Simbahan at
ni Henry V.
 Ito ang tinatawag na Concordat of Worms noong 1122 na kumilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider-
espiritwal ng Simbahan at panginoong maylupa.
 Kinilala nito ang Simbahan bilang isang nagsasariling institusyon na pinamumunuan ng Papana hindi napapasailalim
sa sinumang hari.
 Ang simbahan ang pinakamakapangyarihang institusyon sa panahon Middle Ages.
 Malawak ang lupang pag-aari nito.
 Ito ang nagtakda sa Europe ng pamantayan ng pag-uugali at moralidad.
 Ito din ang namamhala sa edukasyon.
 Maging ang hari ay kaya niyang utusan o pasunurin.
 Sa pangunguna ng simbahan, nabuo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristyano – ang
Republica Christiana na pinamumunuan ng mga hari sa patnubay ng Papa.
 Sa kabuuan, ang Europe sa simula ng ika-11 siglo hanggang sa ika-13 siglo ay lumakas.
 Lumaki ang populasyon ay nanumbalik ang dating siglang pangkalakalan, umusbong ang mga lungsod at kalaunan
ay mga nation-state, at lumakas ang kapangyariham ng simbahan.
 Ang mga salik na ito ay ang nagbigay-daan sa paglakas ng Europe at sa kaganapan sa mga susunod na panahon.

Contenu connexe

Tendances

Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europeedmond84
 
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisiePag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisieMary Grace Ambrocio
 
Paglakas ng europe renaissance
Paglakas ng europe  renaissancePaglakas ng europe  renaissance
Paglakas ng europe renaissanceJared Ram Juezan
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisieJared Ram Juezan
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation Stateedmond84
 
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMOANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMOEric Valladolid
 
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninUnang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
 
Modyul 12 ang repormasyon
Modyul 12  ang repormasyonModyul 12  ang repormasyon
Modyul 12 ang repormasyon南 睿
 
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalMga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalAnalie May Padao
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchyJared Ram Juezan
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katolikoJared Ram Juezan
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigSMAP Honesty
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng EuropeKevin Ticman
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)enrico baldoviso
 

Tendances (20)

Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
 
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisiePag usbong ng terminong bourgeoisie
Pag usbong ng terminong bourgeoisie
 
Paglakas ng europe renaissance
Paglakas ng europe  renaissancePaglakas ng europe  renaissance
Paglakas ng europe renaissance
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
 
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMOANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
 
piyudalismo
piyudalismopiyudalismo
piyudalismo
 
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluraninUnang yugto ng imperyalismong kanluranin
Unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Modyul 12 ang repormasyon
Modyul 12  ang repormasyonModyul 12  ang repormasyon
Modyul 12 ang repormasyon
 
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong MedievalMga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
Mga Pangyayaring Nag bibigay-daan Sa pagusbong ng Europe sa Panahong Medieval
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
 
Pyudalismo
PyudalismoPyudalismo
Pyudalismo
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
 
Kontra Repormasyon
Kontra RepormasyonKontra Repormasyon
Kontra Repormasyon
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
 
Paglakas ng Europe
Paglakas ng EuropePaglakas ng Europe
Paglakas ng Europe
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 

En vedette

Kabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africaKabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africaJonathan Husain
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoJonathan Husain
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europeJared Ram Juezan
 

En vedette (8)

Kabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africaKabihasnang egypt sa africa
Kabihasnang egypt sa africa
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
 
AP G8/G9 lm q3
AP G8/G9 lm q3AP G8/G9 lm q3
AP G8/G9 lm q3
 
Kabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng TsinoKabihasnan ng Tsino
Kabihasnan ng Tsino
 
Kabihasnang mesoamerica
Kabihasnang mesoamericaKabihasnang mesoamerica
Kabihasnang mesoamerica
 
Ang Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greekAng Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greek
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
 

Similaire à AP 8 Modyul 3 Summary

Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfVergilSYbaez
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeFrancis Nicko Badilla
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9evannacua
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Jeremie Corto
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxetheljane0305
 
pagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epekto
pagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epektopagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epekto
pagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epektoKitashirukawaML
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxMiaGretchenLazarte1
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonSMAP_G8Orderliness
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxandrew699052
 
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...Macaronneko
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxMayDeGuzman9
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigSMAP_G8Orderliness
 
kasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidigkasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng DaigidigThelai Andres
 
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasPaglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasjackelineballesterosii
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxCARLOSRyanCholo
 
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxJePaiAldous
 
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
 

Similaire à AP 8 Modyul 3 Summary (20)

Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdfAralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
Aralin 1 Paglakas ng Europa.ikatlong markahanpdf
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
 
3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx3RD QUARTER.pptx
3RD QUARTER.pptx
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
 
pagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epekto
pagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epektopagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epekto
pagusbong-ng-europa.pptx mga salik at epekto
 
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
merkantilismo.pptx
merkantilismo.pptxmerkantilismo.pptx
merkantilismo.pptx
 
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
kasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidigkasaysayan ng Daigidig
kasaysayan ng Daigidig
 
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakasPaglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
Paglakas ng simbahan at papel nito sa paglakas
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
 
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
 
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
Aralin 20 piyudalismo at manoryalismo (3rd yr.)
 

Plus de Janna Naypes

Fil tanikalang lagot_copy
Fil tanikalang lagot_copyFil tanikalang lagot_copy
Fil tanikalang lagot_copyJanna Naypes
 
Traditional vs modern biotechnology
Traditional vs modern biotechnologyTraditional vs modern biotechnology
Traditional vs modern biotechnologyJanna Naypes
 
Tour of the basics
 Tour of the basics Tour of the basics
Tour of the basicsJanna Naypes
 
South, central, and west asian music
South, central, and west asian musicSouth, central, and west asian music
South, central, and west asian musicJanna Naypes
 

Plus de Janna Naypes (6)

Fil tanikalang lagot_copy
Fil tanikalang lagot_copyFil tanikalang lagot_copy
Fil tanikalang lagot_copy
 
History of futsal
History of futsalHistory of futsal
History of futsal
 
Elements
ElementsElements
Elements
 
Traditional vs modern biotechnology
Traditional vs modern biotechnologyTraditional vs modern biotechnology
Traditional vs modern biotechnology
 
Tour of the basics
 Tour of the basics Tour of the basics
Tour of the basics
 
South, central, and west asian music
South, central, and west asian musicSouth, central, and west asian music
South, central, and west asian music
 

Dernier

Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxSINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxcamillebaybayon
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 

Dernier (20)

Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxSINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 

AP 8 Modyul 3 Summary

 • 1. MODYUL 3: PAG-USBONG NG MAKABAGONG DAIGDIG: TRANSPORMASYON TUNGO SA PAGBUO NG PANDAIGDIGANG KAMALAYAN PAG-USBONG NG BOURGEOISIE  Bourgeoisie – inuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval france na binubuo ng mga artisan at mangangalakal.  Artisan – mga manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may partikular na gamit o pandekorasyon lamang.  Ang mga bourgeoisie ay naiiba sa pamumuhay ng mga aristokrasya, magsasaka at mga pari.  Ang daigdig ng mga bourgeoisie ay hindi ang manor o simbahan kundi ang pamilihan.  Hindi nakatali ang mga kasapi sa panginoong lupa.  Ang kanilang yaman ay hindi nanggaling sa lupa kundi industriya at kalakalan.  Sa huling bahagi ng 17 siglo, naging isang makapangyarihang puwersa ang mga ito sa Europe.  Binubuo sila ng mangangalakal, banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko), mga shipower (nagmamay-ari ng mga barko), mga pangunahing namumuhunan, at mga negosyante.  Hindi na kabilang ang mga artisan sa panahong ito sapagkat sila ay maiuuri na sa mga manggagawa.  Ang kapangyarihan ng mga bourgeoisie ay bungang kayamanan atpakikipag-alyansa sa hari laban sa mga landlord.  Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.  Maiuugat sa EnglishRevolution,AmericanRevolution,at French Revolutionsa pagnanais ng bourgeosie napalayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo, sa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan, at sa karapatan sa kalakalan at pagmamay-ari.  Noong 19 siglo, nagkaroon ng politikal na karapatan ang mga bourgeoisie.  Sa pamamgitan ng pagtataguyod ng liberalismo, nagkamit sila ng karapatng politikal, panrelihiyon at sibil. MERKANTILISMO  Nakatulong ito sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state sa Europe.  Nabuo upang itaguyod ang kaunlarang pang-ekonomiya at kapangyarihang politikal sa isang bansa.  Bagama’t kadalasang kinakategorya bilang patakarang pang-ekonomiya, ang merkantilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ay politikal.  Ang layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko,mapondohanang kanyang hukbo,at magkakroonng pamahalaang katatakutan at rerespetuhinng buong daigdig.  Ang doktrinang bullionism ay isang sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansaay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.  Kung mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis. Ibig sabihin ay ito na mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.  Mula ito sa karanasan ng Spain na yumaman at naging makapangyarihan dahil sa mahalagang metal na nanggaling sa mga kolonya nito sa South America at Central America.  Ang isang bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at pilak nang madalian ay dapat na mas paunlarin pa ang kalakalan nito sa iba pag bansa.  Kung titiyakin lamang ng pamahalaan na mas marami ang iniluluwas kaysa inaangkat, mas maraming ginto at pilak ang papasok sa bansa. Sa gayong paraan, mapananatili nito ang kalamangan sa balance ng kalakalan.
 • 2.  Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state ay ang tinatawag na nasyonalismong ekonomiko.  Ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtataas sa dami ng iniluluwas na produkto, hindi na aasa ang bansa sa mga produktong dayuhan. PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY  Malaki ng naitulong ng pagtatatag ng national monarchy sa paglakas ng Europe.  Noong panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan.  Mahina ang kapangyarihan ng hari.  Noble ang tawag sa mga naghahari na siyang mga panginoong may lupa.  Dahil sa tulong ng bourgeoisie, nabago ang katayuan ng monarkiya, sapagkat ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatg na sentralisadong pamahalaan.  Humirang siya ng mga mamamayang nagpatupad ng batas at nagsagawa ng paglilitis at pagpaparusa sa korte ng palasyo.  Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila.  Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.  Dahil sa buwis, nagkaroon ng pondo ang hari na magbayad ng sundalo.  Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na dating ibinibigay ng mga knight ng panginoong maylupa.  Dahil ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari silang gamitin ng hari laban sa mga knight ng panginoong maylupa kung kinakailangan.  Bukod dito, maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong mamamayan bilang kolektor ng buwis, hukom, sekretarya, at administrador. PAG-USBBONG NG MGA NATION-STATE  Sa pagbabago ng konsepto ng monarkiya, naitatag rin ang batayan ng mga nation-state sa Europe.  Ang nation-state ay tumutukoy sa isang estado na panananahanan ng mga mamayanan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.  Dahil sa kanilang pagkakahalintulad na kultural, ang mga mamamayan ay isang nagkakaisang lahi.  Bukod sa pagiging nasyon, isa rin silang estado sapagkat nananahan sila sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaan silang may soberanidad o kasarinlan. Isa silang nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.  Mahalagang katangian ng nation-state sa panahong ito ang pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan na magpatupad ng batas sa buong nasasakupan.  May mga bagong institusyon na umusbong bunga ng pagiging nation-state. Isa rito ang pagkabuo ng isang hukbo ng mga propesyunal na sundalo na tapat sa hari.  Tungkulin ng hukbo na palawigin ang teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit mangahulugan ito ng digmaan.  Nagsimula rin ang institusyon ng burukrasya sa mga opisyal o kawani na may kasanayan para patakbuhin ang pamahalaan ayon sa kautusan ng monarkiya. Kabilang sa katungkulan ng mga opisya atkawani ang pangongolekta ng buwis, pagpapatupad ng batas, at pagkakaloob ng hustisya.  Dahil sa makapangyarihan ang mga nation-state, nagpakita ng ibayong lakas ang Europe.  Nabuo sa Europe ang mga bagong institusyong pampolitika, panlipunan, at pang-ekonomiya.  Ang paglakas ng Europe ay nagbigay-daan din sa pagpapalawak nito ng impluwensiya.  Naganap ito sa panghihimasok atpananakop ng mga Europeong nation-state sa Asya, America, atnang kinalaunan, sa Africa. PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
 • 3.  Habang nababawasan ang katapatan ng ordinaryong mamamayan sa mga panginoong maylupa, nakikita naman nila ang Simbahan bilang bagong sentro ng debosyon.  Sa loob mismo ng Simbahan ay tinuligsa ang pang-aabuso ng mga hari na naging dahilan upang lalong lumakas ang kapangyarihan ng Papa.  Sa pagsapitng 1073, naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.  Bilang pinakamataas na lider-espiritwal at tagapagmana ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro, ang Papa ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina.  Kaugnay nito, ang lahat ng Obispo ay dapatna mapasailalim sa kanya,gayundin ang mga hari na ang kapangyarihan ay dapat lamang diumanong gamitin sa layuning Kristiyano.  May karapatan ang Papa na tanggalin sa hari ang karapatang mamuno kung hindi tumupad ang hari sa kanyang obligasyong Kristiyano.  Ang Investiture Controversy ay sumasalamin sa tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII.  Hindi nagustuhan ng Haring German na si Henry IV ang ideya ni Papa Gregory VII.  Para kay Henry,ang relihiyong panatisismoni Papa Gregory VIIay tuwirang nakaapekto sa mgakaugalian atusaping politikal sa Germany.  Dahil dito, humingi ng tulong si Henry IV sa mga obispong German na pababain na sa puwesto ang Papa.  Bilang tugon, idineklara ng Papa na ekskomulgado si Henry IV sa Simbahang Katoliko.  Hiniling ng hari na alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya.  Nang hindi ito gawin ng Papa, tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa hilagang Italya ng tatlong araw noong 1077.  Bagaman pinatawad din kalaunan ng Papa si Henry, ang nasabing insidente ay lalong nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan. Kalaunan, upang malutas ang nasabing isyu, nagkaroon ng kompromiso sa pagitan ng Simbahan at ni Henry V.  Ito ang tinatawag na Concordat of Worms noong 1122 na kumilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider- espiritwal ng Simbahan at panginoong maylupa.  Kinilala nito ang Simbahan bilang isang nagsasariling institusyon na pinamumunuan ng Papana hindi napapasailalim sa sinumang hari.  Ang simbahan ang pinakamakapangyarihang institusyon sa panahon Middle Ages.  Malawak ang lupang pag-aari nito.  Ito ang nagtakda sa Europe ng pamantayan ng pag-uugali at moralidad.  Ito din ang namamhala sa edukasyon.  Maging ang hari ay kaya niyang utusan o pasunurin.  Sa pangunguna ng simbahan, nabuo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristyano – ang Republica Christiana na pinamumunuan ng mga hari sa patnubay ng Papa.  Sa kabuuan, ang Europe sa simula ng ika-11 siglo hanggang sa ika-13 siglo ay lumakas.  Lumaki ang populasyon ay nanumbalik ang dating siglang pangkalakalan, umusbong ang mga lungsod at kalaunan ay mga nation-state, at lumakas ang kapangyariham ng simbahan.  Ang mga salik na ito ay ang nagbigay-daan sa paglakas ng Europe at sa kaganapan sa mga susunod na panahon.