Publicité

Aarsmote Finnmark BF

Section leader à The Norwegian Union of Librarians
11 Mar 2018
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Aarsmote Finnmark BF

 1. Bibliotek – hva nå? utfordringer og muligheter Årsmøte Bibliotekarforbundet – Finnmark- 8. mars 2018 Jannicke Røgler, forbundsleder - Bibliotekarforbundet
 2. Utfordringer
 3. Bærekraftig velferdsstat •Begrenset med penger •Kommune 3.0 •Fra «servicesamfunnet" til "fellesskapssamfunnet". Brukeren er ikke en kunde, men en innbygger som skal bidra til fellesskapet (KS).
 4. Ny offentlig tjenestepensjon • Levealdersjustering innført fra 2011, som en følge av pensjonsreformen. Større gap mellom de yngste og eldste i arbeidslivet. • Reformen delvis innført i offentlig sektor. Beholdt bruttoordningen, 66 % av sluttlønna i pensjon • I juni 2015 - utredning av nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor • 3 prinsipper: • At alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening • At tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden • At pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
 5. Ny offentlig tjenestepensjonensjon • Videre behandling i Unio av fremforhandlet avtale. Frist 1. juli. • Hvor finner du mer informasjon: • BFs nettsider • Unio har laget en artikkel som gir deg svar på en rekke spørsmål: https://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2018/spoersmaal-og-svar- om-ny-tjenestepensjon-i-offentlig-sektor • Utdanningsforbundet har gjort det samme - anbefales
 6. • Sannsynlighet for at bibliotekaryrket blir tatt over av datamaskiner innen 2035 Kilde: NRK,
 7. Ny opplæringslov https://www.regjeringen.no/contentassets/6 7542f186a5a4471a8933b5da8b648f5/mand at.pdf § 9-2. Rådgiving og skolebibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek.
 8. Forventningene til folkebibliotekene øker etter endringene i Bibliotekloven, men… • 2010 – 0,37 ansatt per 1000 innbyggere • 2016 – 0,34 ansatt per 1000 innbyggere I samme periode har det vært en befolkningsvekst på 7% Vi er allerede få, og har ingen å miste. År Antall ansatte Antall årsverk 2010 2495 1794 2016 2364 1779
 9. Kassering er det enkleste tiltaket for å øke omløpet Utdaterte samlinger
 10. Papirboka beholder sin posisjon, men…
 11. Digitale tjenester • Nasjonalbiblioteket har nå fått i oppdrag å forhandle frem en avtale om e-lydbøker • Nasjonale lisenser for å sikre kvalitetssikret innhold til alle • Attraktive og brukervennlige tjenester • Øke bestillerkompetansen • Kassering av e-bøker
 12. Elydbøker • Samlaget selger elydbøkene i pakker på 10 til en gjennomsnittspris på 280 kr (9 titler, varierer fra 179 - 399) • Viatone selger klassikere (Dostojevskij og Hemingway) i pakker på 10 til en gjennomsnittspris på 220 kr ((12 titler, varier fra 80 - 300) • Harry Potter på engelsk selges for 475 kroner i pakker på 10 utlån. • Vigmostad & Bjørke selger katalogen til Anne Holte (36 titler) og Jan Guillou (19 titler) ++ for 50 kr per utlån (Klikk)
 13. Meråpent betyr ikke innsparing • Meråpent innebærer at biblioteket er ubetjent i deler av bibliotekets åpningstid. • Meråpent og automatisering gir nye muligheter. Det frigjør personalressurser til å veilede publikum, flere arrangement og utviklingstiltak. • Meråpent er et flott tilbud, men det gir mer arbeid med rydding og tilrettelegging av lokalet.
 14. Kun halvparten låner noe på biblioteket
 15. MULIGHETER CC: Pixaby
 16. Hva er et bibliotek i 2018? Fra utlånsstasjon til et sted å være, lære, gjøre og oppleve (4-romsmodellen)
 17. Politikerne liker oss
 18. KS har begynt å snakke om bibliotek
 19. Samfunnsoppdraget «Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn.» (David Lankes)
 20. Kjerneoppgavene etter Bibliotekloven •Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet •Stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet •Uavhengig møteplass •Aktiv formidling •Arena for offentlig samtale og debatt •Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet
 21. Kommunereformen •Jobbe for å opprettholde antallet bibliotek på dagens nivå fordi de er en viktig tjeneste for befolkningen. •Bibliotekene er sentrale i by- og stedsutviklingen. •De nye avdelingsbibliotekene må sikres som fullverdige bibliotek.
 22. Regionale og nasjonale kampanjer og fellestjenester • Bibliotekene har en lang tradisjon for samarbeid • Sommerles • Nye formidlingstiltak • Arenamidler i ny form?
 23. Formidling, formidling, formidling… Fra ord til data til handling
 24. Veiledning i digitale tjenester
 25. Motvirke digitale skiller - veiledere på internett • Digital dømmekraft • Kildekritikk • Nettvett • Tiltak: • Digihjelpen – KMD og KS • 23 offentlige ting – nettkurs om utvalgte offentlige digitale tjenester
 26. Bibliotek som attraktive arbeidsplasser • Attraktive folkebibliotek bibliotekarer ønsker å jobbe i. • BF ønsker: Statlig kompetanseprogram for etter- og videreutdanning. • BF ønsker: Statlig finansiert program for lederutvikling. • Gode fagmiljø med muligheter for kontinuerlig faglig utvikling på arbeidsplassen.
 27. Hva kan BF gjøre for å snakke opp bibliotekarer og deres kompetanse? • Digitaliseringen vender opp ned på alt. • Yrker som har med folk å gjøre står sterkere. • Unio opptatt av morgendagens arbeidsplasser. • Rendyrke kjernekompetansen og vise hvor bibliotekaren gjør en forskjell. • Samarbeide med utdanningene. • Bruke bibforb.no og «Bibliotekaren». • Synlighet i media
 28. Hva kan den enkelte bibliotekar gjøre? • Øk din egen kompetanse og attraktivitet i arbeidsmarkedet • Snakk pent om andre bibliotekarer og ta godt imot nye bibliotekarer • Profesjonell yrkesutøvelse • Bibliotekutvikling i din daglige praksis • Erfarings- og kunnskapsbasert praksis • Del dine erfaringer og skriv i fagtidsskriftene • Diskuter fag på egen arbeidsplass • Tidsskriftsklubb
 29. Koble oss på viktige samfunnsområder: •Utdanning og livslang læring •Folkehelse •Lokal møteplass •Inkludering •Digihjelpen – offentlige digitale tjenester •By- og stedsutvikling •Arrangement
 30. Utvikle eller dø Aat Vos som fornyer av norske bibliotek
 31. Målet er…. • Bibliotektjenester av høy kvalitet i alle kommuner. • Attraktive og fleksible lokaler. • Kompetente bibliotekansatte med oppdatert kunnskap. • Gode og relevante digitale tjenester. Nyoppusset barneavdeling i Nedre Eiker. Flickr CC
 32. Takk for meg! Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro Jannicke.rogler@bibforb.no
 33. Referanser • Digidel.no • Fra ord til data til handling

Notes de l'éditeur

 1. Fakta om ny offentlig tjenestepensjon Levealdersjustering ble innført fra 2011, som en følge av pensjonsreformen Reformen ble bare delvis innført i offentlig sektor, og man beholdt bruttoordningen som sier at man skal ha 66 prosent av sluttlønna i pensjon I juni 2015 bestemte regjeringa at et utvalg i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) skulle lage en utredning av nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor I oppdraget sa regjeringen at den nye ordninga skulle baseres på tre prinsipper: At alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening, at tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden og at pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
 2. Digitaliseringen vender opp ned på alt. Yrker som har med folk å gjøre står sterkere. Yrker som er i fare for å forsvinne innen 2035 Sannsynlighet for at yrket blir tatt over av datamaskiner https://www.nrk.no/urix/mckinsey-tror-roboter-kan-_stjele_-800-millioner-jobber-1.13802245 Undersøkelsen fra McKinsey går i samme retning som en tre år gammel rapport fra universitetet i Oxford. Gir også muligheter, men dersom ikke bibliotekaren kan vise at hun er relevant så har vi ingen framtid.
 3. Forventningene til bibliotekene øker etter endringene i Bibliotekloven, men antallet årsverk synker. De gamle normene sa 1 årsverk per 1500 innbyggere. Vi er langt unna dette i dag. Den store befolkningsveksten skyldes i hovedsak tilflytting til Norge. Dette er personer som har ekstra stort behov for bibliotektjenester. Bibliotekarer i folkebibliotek står i fare for å komme på rødlista over utrydningstruede arter. Den lokale selvråderetten er nærmest hellig i Norge, men på dette området trenger man statlige intensiver for å få gjennomført nødvendige tiltak.
 4. Du skal ikke behøve å være student
 5. Politikerne er villig til å bruke penger på ting de oppfatter som viktige. Bibliotekene har blitt viktigere fordi vi bidrar til å løse problemer politikerne oppfatter som viktige.
 6. Alt dette er med på å sikre våre jobber og gjøre bibliotekene fortsatt relevant for folk flest.
 7. Lankes er bibliotekforsker og ser vår rolle i samfunnsutviklingen. Det er ikke det at du registrerer 30 bøker som teller lenger, det er i hvilken grad du bidrar til læring og leselyst. Bibliotekarer jobber med grunnleggende viktige samfunnsoppgaver. Funksjonelle språkferdigheter er avgjørende for å kunne klare seg i samfunnet. Rundt halvparten av de som er i NAV systemet har mangelfulle funksjonelle språkferdigheter som gir store problemer med å klare seg i samfunnet.
 8. Oppgaver etter formålsparagrafen gir retning på bibliotekenes arbeid.
 9. Digihjelpen vil være viktig i 2018. 23 offentlige ting er en god måte å drive kompetanseheving på.
 10. Navigering på internett er krevende for de fleste. Bibliotekarer har en klar rolle etter bibliotekloven å veilede i offentlig informasjon. Etter hvert som de offentlige tjenestene digitaliseres blir behovet større for å ha et sted å gå for å få hjelp til å bruke tjenestene. Digihjelpen skal være et tilbud i alle kommuner hvor innbyggerne kan få hjelp. Nettkurset 23 offentlige ting er et nettkurs utviklet for å gi bibliotekansatte grunnleggende kunnskap om et utvalg av de mest sentrale offentlige digitale tjenestene.
 11. Målet må være ingen flere vingeklippede biblioteksjefer som blir fratatt økonomi- og personalansvar. Bibliotekmeldingen fra 2009 trakk fram behovet for et kompetanseløft. Dette har i liten grad blitt gjennomført. Den kommunale selvråderetten må ikke bety frihet til å ha en dårligst mulig bibliotektjeneste.
 12. Drahjelp fra Unio Jobbe mot departement, direktorater Snakke opp bibliotekaren Samarbeide med utdanningene om fremtidsrettede og robuste utdanninger Jobbe med ledernettverk og mentorordning BF må koble seg på alle prosesser som går Nettverksbygging og synliggjøring Oppfordre til enda mer kunnskapsdeling – del din kunnskap på BFs nettsider
Publicité