Quarter 4, module 1

41 452 vues

Publié le

Quarter 4, module 1

 1. 1. Quarter 4, Module 1PROBLEMA SA LUPA
 2. 2. ATING AWITIN
 3. 3. MAGTANIM AY DI BIROMagtanim ay di biro Sa umagang pagkagisingMaghapong nakayuko Lahat ay iisipinDi naman makatayo Kung saan may patanimDi naman makaupo May masarap na pagkain.Bisig koy namamanhid Halina, halina, mga kaliyag,Baywang koy nangangawit. Tayoy magsipag-unat-unat.Binti koy namimintig Magpanibago tayo ng lakasSa pagkababad sa tubig. Para sa araw ng bukasKay-pagkasawing-palad http://tagaloglang.com/Filipino-MusicNg inianak sa hirap,Ang bisig kung di iunat,Di kumita ng pilak.
 4. 4. MGA TANONG
 5. 5. MGA TANONG1. Ano ang mensahe ng awit?2. Sa iyong palagay lahat ba ng mgamagsasakang Pilipino ay nagigingmasaya rin kahit mahirap angkanilang gawain?3.Paano kaya matatamo ng mgamagsasakang Pilipino angkaligayahan sa kanilang kabuhayan?
 6. 6. PANIMULA
 7. 7. PANIMULA Nang matapos ang Ikalawang DigmaangPandaigdig marami ang naghangad ng pagbabagongunit ang pananakop ng mga Amerikano saPilipinas ay naglikha ng hidwaan at tunggalian salipunan. Ang mga kasunduang nabuo sa pagitanng Pilipinas at Amerika, tulad ng Bell Trade Act atMilitary Bases Agreement ay patuloy na nagtali saaspektong pang-ekonomiya at pang-militar natinat nagpalala ng suliranin sa lupa.
 8. 8. PANIMULA Ang ugnayan ng panginoong may lupaat magsasaka o kasama ay higit na lumubhadahil na rin sa ‘di makatwirangpamamahagi ng yaman. Ilan sa mgaorganisadong kilusang bayan ay nagpatuloysa pakikibaka at pagsasagawa ng protestadahil na rin sa patuloy na pagnanais namabago ang kanilang aping kalagayan.
 9. 9. PANIMULA Sa panahon ng panunungkulan niManuel Roxas (1946 – 1948), dahil na rin sapaglala ng suliranin sa lupa, nagkaroon ngrebisyon ang Act No. 4054 o kilala bilang"The Philippine Rice Share Tenancy Act". Ilangbahagi nito ay sinusugan sa ilalim ngRepublic Act No. 34 na pinagtibay noongSetyembre 30, 1946, na nagsasabi na 70 – 30na hatian ng magsasaka at panginoong maylupa.
 10. 10. PANIMULAAyon dito, kung ang magsasaka ang naghanda ng mgagagamitin at bumalikat ng lahat ng gastusin sa pagtatanimat pag-aani magiging pitongpu’t porsiyento (70%) angkanyang magiging bahagi sa kikitain, at tatlumpu’tporsiyento (30%) naman ng kita ang mapupunta sapanginoong maylupa. Ngunit kung ang panginoongmaylupa naman ang naghanda ng gagamitin at bumalikatng lahat ng gastusin sa pagtatanim at pag-aani magigingpitongpu’t porsiyento (70%) ang kayang magiging bahagisa kita at tatlumpu’t porsiyento (30%) naman ang samagsasaka. Sa kabila nito, nanatili ang suliranin sa lupadahil na rin sa pandaraya at paniniil ng panginoong maylupa sa kanyang kasama.
 11. 11. PANIMULA Ang hiling ng magsasaka na makatarungang pagtrato ngpanginoong maylupa at makatuwirang pamamahagi ng lupa ayhindi rin natugunan ng pamunuan ni Elpidio Quirino. Angsuliranin ay sinundan pa ng pangambang maaring pagliit ngproduksiyon sa mga agrikultural na produkto na magbubungang kakapusan sa pagkain at pagtaas ng halaga ng bilihin. Dahildito nagsimulang palakasin ng pamahalaan ang depensa sasiyudad at pagdakip sa lahat nang pinaghihinalaang kasapi ngHuk o maka-Huk. Nadakip ang ilang lider katulad nina JoseLava, Simeon Rodriguez, Ramon Espiritu at iba pa, at isinakdalsa salang paghihimagsik. Sa kabila nito ang pakikipaglaban aynagpatuloy, ang mga Huk na hindi nadakip ay namundok atnagpatuloy sa pakikipaglaban.
 12. 12. Ang Samahanng Magsasaka
 13. 13. ANG SAMAHAN NG MAGSASAKA Ang pagkakaroon ng pagkakataon ng mgaPilipino na makapag-aral at makapagbasa nganumang aklat ay nagbigay daan sa kamalayangpanlipunan. Ang samahang masa ay unti-untingnabuhay at nagsimulang kumilos bilang tugon sapaghihirap na dulot ng kolonyalismong Amerika.Ang pag-oorganisa ng samahan ng magsasaka atmanggagawa ay tuluyang naglunsad ng pag-aalsa,ilang sa mga ito ay ang mga sumusunod:
 14. 14. UNION DE ESTIVADORES1917 Samahan ng mga manggagawamula sa iba’t ibang kompanya naitinatag ni Mariano Ubaldo
 15. 15. CONFEDERACION NATIONAL DEAPARCEROS Y OBREROS AGRICOLASDE FILIPINAS - 1922 Nais ng samahang ito na baguhinang kabuhayan ng mga magsasaka sapamamagitan ng paghingi salehislatura na gawing ilegal ang“talindwa”, “takipan”, “pasunod” atiba pang sinusunod sa hatian sa ani nglupa. Hindi nagtagal ang samahan aypinalitan ng pangalang PambansangKaisahan ng mga Magbubukid
 16. 16. UNYON NG MAGSASAKA SA PILIPINAS1923 Pangkat ng mga magsasakana pinasimulan ni TeodoroSandiko
 17. 17. SAKDALISTA1931 Kilusan ng magsasaka sa katagaluganna pinangunahan ni Benigno R. Ramos.Naging partido politika ito noong 1933 attumutol sa Batas Tydings - Mc Duffie.Nagawa nilang makuha ang Cabuyao,Nueva Ecija at Bulacan nang mag-alasa silanoong Mayo 2, 1935. Ang pag-aalsangginawa ay tahasang nagpapakita napagtanggi sa pananakop ng mga Amerikano
 18. 18. HUKBALAHAP/ HUK / HMB1942 Organisasyon sa panahon ng Hapon, si LuisTaruc ang piniling tagapangulo. Nagpatuloy angpakikipaglaban ng mga Huk o HMB (HukbongMapagpalaya ng Bayan) kahit wala na ang mgaHapon dahil na rin sa di makatwirang pagtrato samagsasaka at manggagawa.
 19. 19. Ang Mga Sistemang Pagpapautang
 20. 20. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Ang mga mahihirap namagsasaka ay umuutang sakanilang panginoong may-ari nglupa upang matugunan angkanilang pangangailangan. Ito angmga sistema ng pagpapa-utang naipinaiiral ng may-ari ng lupa nanagpapahirap sa mga magsasaka:
 21. 21. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Usury - ang labis na pagpapatubosa utang.
 22. 22. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Usury - ang labis na pagpapatubosa utang. Talindwa/ Talinduwa – nauukolsa pagbabayad ng utang na sa bawatisa ay dalawa ang ibabayad ngnangutang sa loob ng isang takdangpanahon.
 23. 23. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Takipan–singkahulugan ng talinduwana ang paraan ng pagpapautang na ang isaay ibabalik ng dalawa.
 24. 24. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Takipan–singkahulugan ng talinduwana ang paraan ng pagpapautang na ang isaay ibabalik ng dalawa. Pasunod – isang uri ng utang ngkasama sa may-ari ng lupa na angpagbabayad ay ginagawa tuwing panahonng pag-aani.
 25. 25. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Baligtaran – kasunduan sa pag-utangna binabayaran ng ani ang salaping inutango ng salapi ang aning inutang. Binabayaranng salapi ang natira pang utang sakalingang halaga ng aning ibinayad ay kulang pasa dapat bayaran.
 26. 26. SISTEMA NG PAGPAPAUTANG Ang mga nakasanayan na pamamalakad ngpanginoong may lupa ay lubhang iniluha atikinagalit ng mga magsasaka, bunga nitonaglunsad ng organisadong pagkilos ang mgamagsasaka sa Gitnang Luzon. Walang pinilingkasarian ang mga lumahok sa pag-aalsa saGitnang Luzon noong dekada 1950.
 27. 27. KONTEKSTONG HISTORIKALNG PROBLEMA SA LUPA
 28. 28. KONTEKSTONG HISTORIKAL NGPROBLEMA SA LUPA Suriin natin ang editoryal cartoon nalumabas sa pahayagan ng The Independentnoong Mayo 18, 1918 kung bakit ang mgamagsasaka ng San Miguel ay naghimagsiklaban sa kanilang mapang apingpanginoong maylupa at iniwan ang lupaingkanilang sinasaka sa mahabang panahonayon sa may-akda.
 29. 29. GAWAIN 1 Pag-aralan at Unawain. Suriin angeditorial cartoon at sagutin ang sumusunodna mga tanong. Ilagay ang sagot sa loob ngkahon
 30. 30. MGA TANONG
 31. 31. GAWAIN 1 1. Ano-ano ang mga imahe saeditorial cartoon? Itala ito. Ano angsinisimbolo ng mga imahe na makikita saeditorial cartoon? 2. Sino ang tinutukoy na “aparcero”sa editoryal cartoon? Ang “aparcero” aysalitang Español, anong salita sa Filipinoang katumbas nito?
 32. 32. GAWAIN 1 3.Sa iyong palagay, bakit inilagay ngeditor sa itaas ng cartoon ang “why theaparcero rebels”? 4. Anong mensahe ng editorialcartoon?
 33. 33. KONTEKSTONG HISTORIKAL NGPROBLEMA SA LUPA Noong Marso 29, 1942 nagkaisa ang mga lider ngTarlac, Pampanga at Nueva Ecija na bumuo ng isangsamahan na papangalanan na Hukbo ng Bayan Laban saHapon o HUKBALAHAP, na pinaikli at ginawang Huk ngmatapos ang digmaan. Hinirang si Luis Taruc bilangtagapangulo ng samahan at si Casto Alejandrino namanang naging pangalawang pangulo. Kinatakutan sa GitnangLuzon ang samahang ito dahil sa walang patawad napagpaparusa sa mga taong nakikiisa sa mga Hapon.Kilalanin natin nang husto si Luis Taruc mula sa isangprimaryang sanggunian. Suriin ang sipi.
 34. 34. KONTEKSTONG HISTORIKAL NGPROBLEMA SA LUPA GlosariEvicted – mapaalisDulang – mababang lamesa kung saan ang kakainay nakalupagi sa sahig.corn grain – sukat ng bigas, katumbas aysampung cavanes ng palay (cavanes = humigitkumulang 100 libra).peso – halaga ng salapi, katumbas ay 50 sentimong dolyar.Parcelled – paghati-hatiin; binahagi
 35. 35. KONTEKSTONG HISTORIKAL NGPROBLEMA SA LUPAPinagkunan: Luis Taruc, Born of the People, anautobiography, 1953, Part I The Social Cancer, TheBarrio pahina 13-14
 36. 36. GAWAIN 2 Paglilinaw ng Detalye. Batay sasiping binasa, isulat ang mahalagangimpormasyon at hinuha sa sumusunod.
 37. 37. MGA TANONG
 38. 38. GAWAIN 21.Anong lugar ang inilalarawan sa sipi? Anoang katangian ng lugar na ito?2. Ano ang hanapbuhay ng mga tao dito?Bakit mahalaga ang hanapbuhay na ito salugar?3. Ano ang suliranin ng mga magsasaka?Paano kaya naapektuhan ang mga tao saSan Luis,Pampanga ng kanilang suliranin?
 39. 39. GAWAIN 3 Larawan at Sipi. Balikan ang editorialcartoon at sipi ni Luis Taruc sa Sanggunian2 at sagutin ang sumusunod na tanong.
 40. 40. GAWAIN 31. Kailan iginuhit ng may akda ang editorialcartoon? (nasa sanggunian 1) Kailan sinulat niLuis Taruc ang kanyang karanasan sa kanilangbaryo? (nasa sanggunian 2) Batay sa petsa naibinigay mo, mayroon bang pagbabago sapamumuhay ng mga magsasaka?2. Aling talata ng sipi ang tumutukoy sa imaheng magsasakang nakuba sa kanyang mga dala?3. Ayon sa sipi, sino ang nagpapahirap samagsasaka?
 41. 41. KALAGAYAN NG MAGSASAKA SA GITNANG LUZON (1950)
 42. 42. GAWAIN 4 Ang paglala ng sitwasyon sa GitnangLuzon ay naglikha ng malaking suliranin dahilmalaking bahagi ng aning palay ay nanggagalingdito. Suriin natin ang sipi tungkol sa kalagayanng mga magsasaka sa panahong ito.Pinagkunan: Luis Taruc, Born of the People, anautobiography, 1953 Part III Struggle for NationalLiberation, The Betrayal of the people pahina 228-231
 43. 43. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC The organize democratic masses in CentralLuzon were called “the peace and order problem”During the election campaign Roxas hadannounced that if elected he would settle “thepeace and order problem” within sixty days. Inhis first press interview after the election he saidthat he “would move with finesse” to eliminate“lawless elements.” In Central Luzon his wordswere followed by a wave of terrorism.
 44. 44. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC In memorandum submitted by the PKM toRoxas on June 10, less than two months after theelection, it was asserted that in the period over500 peasants and peasant leaders had been killedby the MP’s and civilian guards, and thataboutthree times that number had been jailed,tortured, maimed or were missing.
 45. 45. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC The feudal landlords of Central Luzonregarded the Roxas victory as the signal to smashthe peasant movement…..
 46. 46. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC When the brutalities began there occurred aspontaneous reassembling of Huk squadrons. As anorganization, the Huk had been disbanded with theending of the war, and its former members were mostlyabsorbed by the mass peace-time organizations of thepeople, such as the PKM…. Now with their lives nolonger safe from the attacks of landlord armies and ofgovernment troops, they reassembled their wartimesquadrons in self-defense and fought back. No Hukcommand issued such a directive. It was a spontaneousaction by the squadrons. In Pampanga and Nueva Ecijasome clashes occurred.
 47. 47. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC The PKM called for the government purchase of alllanded estates and their sale to tenants, for thereplacement of tenancy everywhere with lease-holdings,for farmers’ loan agencies, for irrigation andmechanization of agriculture, the organization of thecooperatives and home industries, the encouragement ofnative capitalists, the nationalization of public utilities. Itdemanded real independence, arepublican system ofgovernment, opposition to the Bell Trade Act, seating oftheminority Congressmen, dissolution of civilian guards,full recognition of the right to bear arms, and cessation ofhostilities in Central Luzon. It elaborated social,educational, health, and welfare demands.
 48. 48. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC This was a program of reform, not of revolutionarychange. Yet so untenable was the position of the feudallandlords and compradores that with the slightestalteration of the system they had built, they felt that itwould crumble beneath their feet. Most important of all,behind even the tiniest demand in the program they sawthe solid organized masses, and the sight made themtremble.………
 49. 49. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC Upon his election Roxas had appointed anAgrarian Commission to examine the situation, merely agesture on his part. The commission rendered its report atthe end of June. Although going out of its way to attackthe peasant movement, it recommended the revision ofTenancy Act to establish a 70-30 crop sharing formula.The PKM accepted wholeheartedly the 70-30arrangement, urging its adoption. It was universallyattacked by the landlords.
 50. 50. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC The months of July and August marked a crucialperiod for our people. A state of half-truce existedbetween the government forces and peasant movement.The effect only at the top level, between the governmentrepresentatives and peasant leaders. On the level of thefields there was open conflict….
 51. 51. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC While negotiations proceeded, the MP Commandand the civilian guards intensified their raids, arrests,and shootings….During July and August, the“pacification” months, the PKM was compelled to changeover from a legal to a semi-underground basis, to avoidthe torture, and murder of scores of peasant leaders. Atthis time, in southern Luzon, Pedro Villegas and otherHuk and PKM leaders in Laguna and Tayabas, wentbackinto the forest for self-protection, following themurder of several former Huks in Laguna.
 52. 52. PART III STRUGGLE FOR NATIONALLIBERATION, THE BETRAYAL OF THEPEOPLE NI LUIS TARUC Glosaridissolution - pagbuwagcessation - paghinto/ pagtigilintensified - nagpatindipacification - pagpapapayapa
 53. 53. GAWAIN 4 Alamin ang Pangyayari. Ibigay angiyong sagot sa mga katanungan ayon satekstong binasa.
 54. 54. MGA TANONG
 55. 55. GAWAIN 41. Sino ang tinutukoy na “organized democratic masses” sa sipi? Bakit sila’y tinawag na “the peace and order problem”?2. Bakit lumikha ng takot sa Gitnang Luzon ang pahayag ni Roxas na “he would move with finesse” to eliminate “lawless elements”3. Ano ang hinihingi ng mga magsasaka sa pamahalaan? Makatwiran ba?Bakit?4. Paano tinugunan ng pamahalaan ang mga kahilingan ito?
 56. 56. GAWAIN 5 Kung Ikaw ay Ako. Pagkatapos nalamanang ilang pangyayaring kaugnay sa pagsasaka sapanahon ni Manuel Roxas, ilagay ang sarili sasumusunod na sitwasyon at ipahayag ang sagot.?
 57. 57. MGA TANONG
 58. 58. GAWAIN 5 1. Isa ka sa mga mahirap na magsasaka saPampanga noong 1950, sasapi ka ba sa samahanng magsasaka upang mapangalagaan ang iyongkarapatan? Bakit? 2. Ilagay ang sarili bilang panginoong may-ari ng lupa, ano ang iyong magigingpaninindigan upang mapabuti ang kalagayan ngmagsasaka? Bakit? 3. Kung ikaw si Pangulong Manuel Roxas,paano mo bibigyan ng solusyon ang problema ngmga magsasaka?
 59. 59. GAWAIN 6 Saloobin mo, Ihayag mo. Sumulat ng isangsanaysay ukol sa pagpapabuti ng kalagayan ngmagsasaka.
 60. 60. GAWAIN 6 Ayon sa Saligang Batas ng 1987, ang Estado aykinakailangan na magkaroon ng isang programangnakatuon sa repormang agraryo at nakabase sa karapatanng mga magsasaka’t mambubukid na walang lupa upangmailipat ang mga lupang kanilang sinasaka o kaya’ymakatanggap sila ng makatarungang bahagi ng mgabunga. Alinsunod dito ang Comprehensive AgrarianReform Law of 1988 o Republic Act No. 6657 ay napagtibaynoong ika-10 ng Hunyo, 1988 sa ilalim ng panunungkulanng dating pangulo na si Corazon C. Aquino. Ngunit noongika- 7 ng Agosto, 2009 ang RA 6657 ay sinusugan sa ilalimng RA 9700 o Comprehensive Agrarian Reform ProgramExtension with Reforms (CARPER).
 61. 61. GAWAIN 7 Mensahe Ko, Kuha Mo? Gamit ang larawan, sagutinang mga katanungan upang maunawaan ang kalagayan ngmagsasaka sa kasalukuyan. Isulat ang sagot sa patlang.Sanggunian 4: Mga Magsasaka, Nanawagan na Ibigay saKanila ang Lupang Sinasaka
 62. 62. MGA TANONG
 63. 63. GAWAIN 71. Ano ang pangyayaring nagaganap sa larawan?2. Kailan naganap ang panawagan ng mga magsasaka?3. Ano ang suliranin ipinakikita sa larawan na may kaugnayan sa problema sa lupa?4. Magkatulad ba ng suliranin ang nasa larawan at ang mga magsasaka noong 1950? Pangatwiranan.5. Anong mahalagang aral ang natutuhan sa mga karanasan tungkol sa suliranin sa lupa?
 64. 64. GAWAIN 7Pinagkunan:http://www.gmanetwork.com/news/video/12(Date posted:June 8, 2012)http://www.youtube.com/watch?v=sFOridPeS
 65. 65. KAHULUGAN ATKAHALAGAHAN NG KATARUNGANG PANLIPUNAN
 66. 66. KATARUNGANG PANLIPUNAN Ang katarungang panlipunan ayang pagkakapantay ng mga tao salipunan sa aspeto ng karapatan atoportunidad.
 67. 67. PAANO MAKAKAMIT ANGKATARUNGANG PANLIPUNAN? Makakamit ang katarungangpanlipunan sa pamamagitan ngpagbuo ng mga batas na makatao atmakatarungan
 68. 68. HALIMBAWA NG BATAS TUNGKOLSA KATARUNGANG PANLIPUNAN? Ang Act 4054 ay ang unangnaitalang batas na nagtatakda ng mgarelasyong nagmamay-ari ng lupa atmagsasakang umuupa sa Pilipinas.Nilayon nitong protektahan ang mgamagsasaka sa mga pang-aabuso ngmga nagmamay-ari ng lupa.
 69. 69. ACT 4054 ACT NO. 4054AN ACT TO PROMOTE THE WELL-BEING OFTENANTS (APARCEROS) IN AGRICULTURALLANDS DEVOTED TO THE PRODUCTION OFRICE AND TO REGULATE THE RELATIONSBETWEEN THEM AND THE LANDLORDS OFSAID LANDS, AND FOR OTHER PURPOSES
 70. 70. ACT 4054 PART I Share tenancy contract in generalSECTION 4. Form of contract. — The contract on sharetenancy, in order to be valid and binding, shall be drawn intriplicate in the language or dialect known to all the partiesthereto, to be signed or thumb-marked both by thelandlord or his authorized representative and by thetenant, before two witnesses, one to be chosen by eachparty. The party who does not know how to read and writemay request one of the witnesses to read the contents of thedocument.
 71. 71. ACT 4054 SECTION 6. Duration of contract. — Any contract onrice tenancy entered into between landlord and tenant or farmlaborer according to this Act shall last in accordance with thestipulation of the parties: Provided, however, That in the absenceof stipulation, same shall be understood to last only during oneagricultural year: Provided, further, That unless the contract isrenewed in writing and registered as provided in section fourhereof within thirty days after the expiration of the originalperiod, the same shall be presumed to be extinguished:Provided, finally, That in case of renewing the contract withoutchanging the stipulations therein it is sufficient that themunicipal treasurer shall annotate the word "renewed" in thethree copies of the contract and in the Registry of TenancyContracts.
 72. 72. ACT 4054For the purposes of this section, oneagricultural year shall mean the lengthof time necessary for the preparation ofthe land, sowing, planting andharvesting a crop, although it may beshorter or longer than a calendar year.
 73. 73. ACT 4054SECTION 8. Share basis. — In the absence of any writtenagreement to the contrary and when the necessary implementsand the work animals are furnished by the tenant; and theexpenses for planting, harvesting, threshing, irrigation andfertilizer, if any, as well as other expenses incident to the propercultivation of the land, are born equally by both the landlord andtenant, the crop shall be divided equally. The division shall bemade in the same place where the crop has been threshed andeach party shall transport his share to his warehouse, unless thecontrary is stipulated by the parties: Provided, however, Thatwhen the landlord furnishes the work animal gratuitously itshall be deemed as a special consideration, and the tenant shallbe obliged to transport the share of the landlord to hiswarehouse if it is within the municipality where the landcultivated is situated.
 74. 74. ACT 4054 PART III Rights and obligations of landlordSECTION 18. Land taxes, burden andcontribution. — The landlord shall be responsiblefor the payment of taxes imposed by theGovernment upon the land which is the subjectmatter of the contract and it shall be illegal tomake the tenant bear a part of such tax, burdenand contribution, either directly or indirectly.
 75. 75. ACT 4054 SECTION 19. Landlord cannotdismiss his tenant for good causes. — Thelandlord shall not dismiss his tenantwithout just and reasonable cause,otherwise the former shall be liable to thelatter for losses and damages to the extent ofhis share in the product of the farmentrusted to the dismissed tenant.
 76. 76. ACT 4054Any one of the following shall be considered justand reasonable cause for dismissing a tenant bythe landlord before the expiration of the period:(1) Gross misconduct or willful disobedience onthe part of the tenant to the orders of the landlordor of his representative in connection with hiswork.
 77. 77. ACT 4054(2) Negligence on the part of the tenant to do thenecessary farm work expected of him so as toinsure a good harvest.(3) Non-compliance with any of the obligationsimposed upon the tenant by this Act or by thecontract.(4) Fraud or breach of trust in connection withwork entrusted to him.(5) When the tenant leases it or lets to anotherthe use of the land entrusted to him by thelandlord, without the consent of the latter.
 78. 78. ACT 4054 (6) Commission of a crime against theperson of the landlord or his representative, or anymember of the family of the same.
 79. 79. PART IV Rights and obligations of a tenantSECTION 22. Lot for dwelling. — The tenant shall be entitled toconstruct a dwelling on the land cultivated by him, if he so chooses,and once a dwelling is constructed, he shall also be entitled to a fixedresidential lot if there is any available, not exceeding ten per centum ofthe total area cultivated by him, but in no case shall it exceed fivehundred square meters, wherein he can have a garden, poultry andsuch other minor industries necessary for his livelihood: Provided,however, That the tenant shall be given forty-five days within which toremove his house from the land of the landlord in case of cancellationof the contract of tenancy for any reason: Provided, however, That incase he fails to devote the lot allotted him for the purposes hereinmentioned for a period of six months, it shall revert again to thecultivation of rice.
 80. 80. GAWAIN 8 Pangkatang Talakayan. Pag-usapan sa grupo ang inyong sagot atpaliwanag sa sumusunod na tanongkaugnay sa batas na binasa. Iulat saklase ang nabuong sagot.
 81. 81. TANONG SEKSYON KUNG PAGPAPALIWANAG SAAN MAKIKITA ANG SAGOT1. Ano ang itinatadhana ngAct 4054 tungkol sa mgasumusunod:•Pagkakasulat ng Kontrata• Hatian ng magsasaka at panginoong may lupa• Pagbabayad ng Buwis• Karapatan ng magsasaka sa paninirahan2. Batay sa seksyon 6, ano ang maaring mangyari kapag angkontrata sa pagitan ng may-ari ng lupa at magsasaka ay dinabago, tatlumpung araw bago magwakas ito?
 82. 82. GAWAIN 9 Karapatan ng Bawat Isa. Itala sakaliwang papel ang karapatan ng may-ari ng lupa ayon sa seksyon 19 at sakanang papel ay ang karapatan ngkasama ayon sa seksyon 22 ng Act No.4054. Suriin ang mga naitala sapamamagitan ng pagsagot sa mgakatanungan
 83. 83. KARAPATAN NG MAY-ARI KARAPATAN NG KASAMA NG LUPA
 84. 84. MGA TANONG
 85. 85. GAWAIN 91. Batay sa iyong naitala, kaninong karapatan ang mas binigyan pansin ng Act 4054?2. Sa iyong pananaw, naitaguyod ba ng Act 4054 ang kapakanan ng kasama sa lupang pansakahan? Bakit?
 86. 86. KONSEPTO NGKARAPATANG PANTAO
 87. 87. KARAPATANG PANTAO Ang karapatan ay isa sa mga elemento ngkatarungan. Hindi matatamo ang katarungankung ang tao ay hindi nakakapamuhay ng maydignidad. Ang bawat isa ay may karapatangmabuhay at isulong ang kanyang kapakananupang matamo ang disenteng pamumuhay.Itinakda sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIIIang katarungang panlipunan at karapatang pantaoupang maisulong ang karapatang panlipunan atpangkabuhayan ng bawat
 88. 88. GAWAIN 10 Anunsiyo. Suriin natin ang isanganunsiyo na nakalathala sa ManilaBulletin, noong 1952 at sagutin angsumusunod.
 89. 89. GAWAIN 10
 90. 90. MGA TANONG
 91. 91. GAWAIN 101.Sino ang pinatutungkulan nganunsiyo?2.Ano ang ipinapahayag ng anunsiyo?3.Ano ang kahihinatnan kung hindisusundin ang anunsiyo?4. Kumikilala ba sa karapatang pantaong mga Huk ang anunsiyo?Bakit?
 92. 92. PRODUKTO O PAGGANAP
 93. 93. PRODUKTO O PAGGANAPSulat-Pasasalamat. Gumawa ng isangsulat ng pasasalamat para sa mgamagsasaka dahil sila angnagpapakahirap na magtanim at mag-ani ng palay upang magkaroon tayo ngmakakain na kanin sa ating hapag-kainan. Basahin ang nabuong sulat saklase. Gamitin ang rubric bilang gabaysa paggawa ng sulat.
 94. 94. RUBRICSPAMANTAYAN NAPAKAHUSAY MAHUSAY NALILINANG NAGSISIMULA NATAMONG (4) (3) (2) (1) PUNTOSNilalaman (70%) Napakalinaw ng Malinaw ang Di-gaanong Hindi malinaw mensahe ng mensahe ng malinaw ang ang nais na pasasalamat sa pasasalamat mensahe ng iparating na sulat. sa sulat. pasasalamat. mensahe ng Nakapaglahad Nakapaglahad Nakapaglahad pasasalamat. ng 5 o higit pa ng 3-4 na ng 2 Nakapaglahad na pagpapahalaga pagpapahalaga ng 1 pagpapahalaga sa mga sa mga pagpapahalaga sa mga magsasaka. magsasaka. sa mga magsasaka. magsasaka.Presentasyon Napakalinis at Malinis at Di-gaanong Hindi malinis at(15%) maayos ang maayos ang malinis at maayos ang sulat na ginawa sulat na maayos ang sulat na ginawa ginawa sulat na ginawa
 95. 95. TRANSISYONSA SUSUNODNA MODULE
 96. 96. TRANSISYON Ipinakita ng primaryang sanggunianang suliranin sa lupa at hiling ng magsasakana makatarungang pagtrato ng panginoongmay-lupa. Tinalakay din sa modyul na itoang mga batas na nagtatakda ng relasyon ngmay-ari ng lupa at magsasakang umuupa atpaghahati ng ani. Sa susunod na modyul ay pag-aaralanang mga kasarinlang pang-ekonomiya atugnayang panlabas ng bansa.
 97. 97. SANGGUNIANTeacher’s Guide - Q4, M1 pp. 1-11Learner’s Module – Q4, M1 pp. 1 - 18Microsoft Encartawww.google.com/images
 98. 98. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 99. 99. THANK YOUVERY MUCH! •Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 January 21 - 25, 2013

×