Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

баримт бичгийн-бүрдүүлэлт

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Publicité

Plus récents (20)

баримт бичгийн-бүрдүүлэлт

  1. 1. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргын 20 оны сарын -ны өдрийн дугаар тушаалын хавсралт БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ № Бүрдүүлэх материал Тавигдах шаардлага 1 Зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг - Албан бичгийн шаардлага хангасан байх - Огноо нь гэрээ байгуулсан өдрийн болон ажил эхлэх хугацаа хоёрын дунд байх2 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны баталгаа /ХХАА/ 3 ХХАА-ны ажилтанг томилсон тушаал, сертификат /хугацаа дуусаагүй/-ны хуулбар - Ажилтанг тухайн ажилд томилсон байх - 50.000.000 төгрөгнөөс дээш өртөгтэй ажилд ХХАА-ны ажилтан, даамлыг тус тусад нь томилно 4 Талбайн даамал томилсон шийдвэр, дипломны хуулбар 5 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар - Хийгдэх ажлын төрлөөр тусгай зөвшөөрөлтэй байх - Ажил эхлэх үед тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх, тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-ийн албан бичгийг хавсаргах 6 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар - 7 Гэрээ Баталгаажсан гэрээний эхний 2 хуудсыг хуулбарлан хавсаргах 8 Зураг төсөв Зөвхөн төсвөөр хийгдэж буй ажилд зураг шаардахгүй Төсөвчний тамга ил тод гарсан байх Зурагтай ажилд зургийн шифртэй байх Зураг төсвийн эхний 2 хуудасны хуулбар байх 9 Захирамж Тухайн ажлын хөрөнгийн үндсэн захирамж байх Нийслэлийн ЗД-аас эрх шилжсэн ажилд НЗД, Дүүргийн ЗД-ын захирамжуудын хуулбар Барилга байгууламж шинээр барих ажилд газрын захирамж, техникийн нөхцөлүүд заавал байх 10 Саналын хуудас Хэлтсийн дарга, тасгийн дарга нарын гарын үсгээр баталгаажсан байх Асуулгыг бүрэн бөглөсөн байх 11 Зохиогчийн гэрээ Зохиогчийн гэрээ хийгдсэн ажлуудад шаардлагатай
  2. 2. БАРИЛГА ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИССЫН АКТ БАТАЛГААЖУУЛАХ № Бүрдүүлэх материал Тавигдах шаардлага 1 Комиссын акт ЗГ-ын 151 дүгээр тогтоолын 3-р хавсралтын дагуу бүрэн бөглөгдсөн байх Комиссын гишүүдийн бүрэлдэхүүнд ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч, НӨХГ, НАГ, НОБГ, зохиогч, нарийн бичиг болон бусад гишүүд заавал байх 2 Үүрэг даалгаврын биелэлт Комиссын гишүүдийн саналыг дэлгэрэнгүй бичих /Санал давхцаж болно/ Комиссын бүх гишүүдээр хянуулж баталгаажуулсан байх Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 1 бүрчлэн гаргаж фото зургаар баталгаажуулан огноо бичих 3 Хурлын тэмдэглэл Стандартын дагуу бичих /Хэлэлцсэн нь, Сонссон нь, Шийдвэрлэсэн нь/ Комиссын даргаар баталгаажуулах 4 Ажлын явцын зураг Зургийн тайлбар, он сар, өдөр 5 Гүйцэтгэлийн зураг Ажлын зургийг өөрчилсөн үед 6 Акт баталгаажуулах тухай албан бичиг Хавсаргах 7 Хугацаа хэтэрсэн албан бичиг Комисс ажилласан өдрөөс хуанлийн 14-30 хоногийн хугацаанд актыг баталгаажуулаагүй нөхцөлд хугацаа хэтэрсэн албан бичиг хавсаргах эсхүл хуанлийн 30 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Комиссын дарга, хяналтын инженер, гүйцэтгэгч байгууллага, ашиглагч байгууллага нарыг байлцуулсан комиссын актыг баталгаажуулахыг зөвшөөрсөн эсэх тухай хурлын тэмдэглэлийг хавсаргах 8 Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрөл Хуулбарыг хавсаргах 9 Зохиогчийн хяналтын дүгнэлт Зурагтай ажилд шаардагдана. Зохиогчийн эцсийн дүгнэлтийг заавал бичих. /Байнгын ашиглалтанд авах г.м/ гарын үсэг болон зургийн байгууллагын тамгатай байх 10 Гэрээ Хуулбарыг хавсаргах 11 Мэдээллийн санд оруулсан тодорхойлолт Инженерийн шугам шүлжээ, тохижилтын ажлын үед НЕТГ-аас авах 12 Ил далд ажлын акт Батлагдсан маягтын дагуу барилга угсралтын ажлын үе шат бүрээр бүрэн бөглөж огноо, гарын үсгийн тайлал бичих 13 3 жилийн баталгааны албан бичиг Барилгын тухай хуулийн 12.4-т зааснаар албан бичгийг хавсаргах 14 Сертификатын орчуулга Бараа материалын гарал үүслийн сертификатыг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулсан байх /тамгатай/ 15 Хяналт шалгалтын баримт Мэргэжлийн байгууллагын хяналт шалгалт хийгдсэн ажилд холбогдох бичиг баримтыг хавсаргах 16 Саналын хуудас Комиссын гишүүдийн саналын хуудсыг хавсаргах, комисс ажилласан өдрөөр огноо бичигдэнэ. 17 Ашиглагчид хүлээлгэн өгсөн акт 2 талын гарын үсэг болон тамга байна.
  3. 3. ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН /явцын/ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ /Хуудас бүрийг дугаарласан байх/ Ажлын нэр:.......................................................................................................................... Гэрээний дугаар:................................................................................................................ Гүйцэтгэгч компани:........................................................................................................... Хүлээн авсан хугацаа: . . . . . он . . . сар . . . өдөр д/д Баримтын нэр Хуудасны дугаар +/- Тайлбар 1 Гүйцэтгэлийн хяналтын хуудас 2 Гүйцэтгэл /Сангийн сайдын 2012 оны 290-р тушаалын хавсралт № 3А хүснэгтээр/ 3 Гүйцэтгэлийн төсөв /өссөн дүнгээр/ 4 Хөрөнгийн захирамж 5 Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 6 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл 7 Ажлын гэрээ 7.1 Гэрээний тусгай нөхцөл 7.2 Ажлын даалгавар 7.3 Ажил гүйцэтгэх хуваарь 7.4 Үе шатны санхүүжилтийн хуваарь 7.5 Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт 8 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 9 Тусгай зөвшөөрөл/ сунгалт 10 Газрын зөвшөөрөл, захирамж 11 Гүйцэтгэлийн баталгаа (ТББ-нд шаардсан тохиолдолд) 12 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 13 Ажлын зураг төсөл боловсруулах зургийн даалгавар /Холбогдох байгууллагуудаар баталгаажсан/ 14 Техникийн нөхцлүүд 15 Дэвсгэр зураг (Геодизийн дэвсгэр зураг хийлгэхээр бол) 16 Ажлын зургийн нүүр (зохих байгууллагуудаас баталгаажуулсан зөвшөөрөл бүхий) 17 Инженер геологийн дүгнэлт /экспертизээр батлагдсан/ 18 Батлагдсан эскиз зураг 19 Ажлын зургийн баталгаажсан нүүр хуудас /явцын/ 20 Хурал, зөвлөгөөн, уулзалтуудын тэмдэглэл 21 Ажлын явцын тайлан НИЙТ ХУУДАС Хүлээлгэн өгсөн: Гүйцэтгэгч: / . . . . . . . . . . . . . . / Хүлээн авсан: Угтах үйлчилгээний ажилтан: / . . . . . . . . . . . . . . /
  4. 4. ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН /эцсийн/ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ /Хуудас бүрийг дугаарласан байх/ Ажлын нэр:…………………………………………………...................................................................... Гэрээний дугаар:................................................................................................................................. Гүйцэтгэгч компани:............................................................................................................................ Хүлээн авсан хугацаа: . . . . . он . . . сар . . . өдөр д/д Баримтын нэр Хуудасны дугаар +/- Тайлбар 1 Гүйцэтгэлийн хяналтын хуудас 2 Гүйцэтгэл/Сангийн сайдын 2012 оны 290- р тушаалын хавсралт № 3А хүснэгтээр/ 3 Гүйцэтгэлийн төсөв /өссөн дүнгээр/ 4 Гэрээ дүгнэсэн протокол 5 Хөрөнгийн захирамж 6 Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 7 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл 8 Ажлын гэрээ 8.1 Гэрээний тусгай нөхцөл 8.2 Ажлын даалгавар 8.3 Ажил гүйцэтгэх хуваарь 8.4 Үе шатны санхүүжилтийн хуваарь 8.5 Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт 9 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 10 Тусгай зөвшөөрөл/ сунгалт 11 Газрын зөвшөөрөл, захирамж 12 Гүйцэтгэлийн баталгаа (ТББ-нд шаардсан тохиолдолд) 13 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 14 Ажлын зураг төсөл боловсруулах зургийн даалгавар /Холбогдох байгууллагуудаар баталгаажсан 15 Техникийн нөхцлүүд 16 Магадлалын ерөнхий дүгнэлт 17 Ажлын зургийн нүүр (Магадлал хийгдсэн) 18 Төсвийн нүүр (Магадлал хийгдсэн) 19 Холбогдох тооцоо (Шаардлагатай тохиолдолд) 20 Инженер геологийн дүгнэлт /экспертизээр батлагдсан/ 21 Хурал, зөвлөгөөн, уулзалтуудын тэмдэглэл 22 Зураг төсөл хүлээлцсэн акт 23 Ажлын зураг (AutoCad болон pdf хэлбэрээр 24 Төсөв (Est болон pdf хэлбэрээр авна) НИЙТ ХУУДАС Хүлээлгэн өгсөн: Гүйцэтгэгч: / . . . . . . . . . . . . . . / Хүлээн авсан: Угтах үйлчилгээний ажилтан: / . . . . . . . . . . . . . . /
  5. 5. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН /явцын/ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ /Хуудас бүрийг дугаарласан байх/ Ажлын нэр:…………………………………………………………………………………………………. Гэрээний дугаар:............................................................................................................................ Гүйцэтгэгч компани: ...................................................................................................................... Хүлээн авсан хугацаа: . . . . . он . . . сар . . . өдөр Д/д Баримтын нэр Хуудасны дугаар +/- Тайлбар 1 Гүйцэтгэлийн хяналтын хуудас 2 Гүйцэтгэл/Сангийн сайдын 2012 оны 290-р тушаалын хавсралт № 3А хүснэгтээр/ 3 Гүйцэтгэлийн төсөв /өссөн дүнгээр/ 4 Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл 5 Хөрөнгийн захирамж 6 Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 7 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл 8 Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тохиолдолд гүйцэтгэгч болон зургийн байгууллагын хооронд хийсэн гэрээ 9 Зургийн байгууллагад төлбөр төлсөн баримт 10 Ажлын гэрээ 10.1 Гэрээний тусгай нөхцөл 10.2 Ажлын даалгавар 10.3 Ажил гүйцэтгэх хуваарь 10.4 Үе шатны санхүүжилтийн хуваарь 10.5 Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт 11 Гүйцэтгэлийн баталгаа (ТББ-нд шаардсан тохиолдолд) 12 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 13 Тусгай зөвшөөрөл/ сунгалт 14 Улаан шугам, тэг тэнхлэг татсан акт 15 Ил ба далд ажлын баталгаажсан актууд (гүйцэтгэсэн ажлаар) 16 Тоног төхөөрөмжийн баталгаажсан актууд (гүйцэтгэсэн ажлаар) 17 Ил ба далд ажлын фото зургууд, тайлбар, огноотой (гүйцэтгэсэн ажлаар) 18 Бараа материалын чанарын сертификатууд, лабораторийн шинжилгээ, туршилтын баримтууд (гүйцэтгэсэн ажлаар) 19 Гол нэрийн бараа материал худалдан авсан баримтууд (гүйцэтгэсэн ажлаар) НИЙТ ХУУДАС Хүлээлгэн өгсөн: Гүйцэтгэгч: / . . . . . . . . . . . . . . / Хүлээн авсан: Угтах үйлчилгээний ажилтан: / . . . . . . . . . . . . . . /
  6. 6. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН /эцсийн/ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ /Хуудас бүрийг дугаарласан байх/ Ажлын нэр:......................................................................................................................... Гэрээний дугаар:............................................................................................................... Гүйцэтгэгч компани:........................................................................................................... Хүлээн авсан хугацаа: . . . . . он . . . сар . . . өдөр Д/д Баримтын нэр Хуудасны дугаар +/- Тайлбар 1 Гүйцэтгэлийн хяналтын хуудас 2 Гүйцэтгэл/Сангийн сайдын 2012 оны 290-р тушаалын хавсралт № 3А хүснэгтээр/ 3 Гүйцэтгэлийн төсөв өссөн дүнгээр 4 Гэрээ дүгнэсэн протокол 5 Гүйцэтгэгч байгууллагын улсын комисс ажиллуулахыг хүссэн албан бичиг 6 Барилга байгууламж, засвар, шугам сүлжээний угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтанд хүлээж авсан тухай улсын комиссын акт (баталгаажсан) 7 Улсын комиссын гишүүдийн ирц, хурлын тэмдэглэл 8 Улсын комиссын гишүүдийн саналын хуудсууд 9 Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтүүд 10 Магадлашгүй ажлын зардлын товчоо 11 Магадлашгүй ажлын зардал олгох тухай техникийн зөвлөлийн хурлын протокол 12 Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 13 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл 14 Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тохиолдолд гүйцэтгэгч болон зургийн байгууллагын хооронд хийсэн гэрээ 15 Зургийн байгууллагад төлбөр төлсөн баримт 16 Ажлын гэрээ 16.1 Гэрээний тусгай нөхцөл 16.2 Ажлын даалгавар 16.3 Ажил гүйцэтгэх хуваарь 16.4 Үе шатны санхүүжилтийн хуваарь 16.5 Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт 17 Гүйцэтгэлийн баталгаа (ТББ-нд шаардсан тохиолдолд) 18 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 19 Тусгай зөвшөөрөл/ сунгалт 20 Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт 21 Улаан шугам, тэг тэнхлэг татсан акт 22 Ил ба далд ажлын баталгаажсан актууд 23 Тоног төхөөрөмжийн баталгаажсан актууд 24 Ил ба далд ажлын фото зургууд, /тайлбар, огноотой/ 25 Бараа материалын чанарын сертификатууд,
  7. 7. лабораторийн шинжилгээ, туршилтын баримтууд 26 Гол нэрийн материал худалдан авсан баримтууд 27 Мэдээллийн санд бүртгүүлсэн баримт, зураг, CD 28 Ашиглагч байгууллагуудад эд хөрөнгийг хүлээлгэн өгсөн акт НИЙТ ХУУДАС Хүлээлгэн өгсөн: Гүйцэтгэгч: / . . . . . . . . . . . . . . / Хүлээн авсан: Угтах үйлчилгээний ажилтан: / . . . . . . . . . . . . . . / АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ № Бүрдүүлэх материал Тавигдах шаардлага 1 ХҮСЭЛТ /албан бичиг/ Тодорхойлолт гаргуулах ажлын нэр, гүйцэтгэсэн огноог тодорхой бичнэ 2 Ажлын гэрээ /эсвэл гэрээний эхний 2 болон гарын үсэг бүхий сүүлийн хуудас Хуулбар 3 Дууссан ажил бол хүлээн авсан комиссын акт Хуулбар БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ ЧӨЛӨӨЛӨХ № Бүрдүүлэх материал Тавигдах шаардлага 1 Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөхийг хүссэн албан бичиг 2 Гэрээ хуулбар 3 Комиссын акт хуулбар 4 1. Тооцоо нийлсэн акт 5 2. Гэрээ дүгнэсэн протокол 6 3. Тухайн 1 жилд гомдол санал гараагүй, гэрээний дагуу ажил бүрэн хийж гүйцэтгэсэн тухай ашиглагч байгууллагын албан бичиг 7 4. Нэхэмжлэх

×