SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  62
Télécharger pour lire hors ligne
‫מקוון‬ ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬
‫מתקדמות‬ ‫התרמה‬ ‫מערכות‬
‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬
‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫בפיתוח‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬
‫אינטרנטי‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫תפעול‬
‫והשתלמויות‬ ‫סדנאות‬
‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬,‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬
1.‫מקוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מבוא‬
‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬?
‫ומספרים‬ ‫התורם‬ ‫פרופיל‬
2.‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫כיצד‬
‫פעולה‬ ‫שלבי‬
‫קהילה‬ ‫בניית‬
‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬
‫תרומות‬ ‫מערכות‬
‫חבר‬-‫חבר‬ ‫מתרים‬
‫בוידאו‬ ‫שימוש‬
‫בחו‬ ‫גיוס‬"‫ל‬–‫וחוק‬ ‫תורמים‬ ‫קהילות‬
3.‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫שמציעה‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬
.1‫הוידאו‬ ‫של‬ ‫המסר‬ ‫מהו‬?‫מנסה‬ ‫הוידאו‬ ‫מה‬
‫להגיע‬?
.2‫הכוכב‬ ‫מיהו‬?
.3‫לוידאו‬ ‫מתחבר‬ ‫אני‬ ‫למה‬?
.4‫הזה‬ ‫הוידאו‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬–‫כיצד‬ ‫או‬
‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫הוידאו‬?
.5‫הוידאו‬ ‫מטרת‬ ‫מהי‬?
"‫חם‬ ‫זה‬"-$25‫ב‬ ‫מיליארד‬-2011‫בארה‬"‫ב‬,‫תרומות‬
‫במעל‬ ‫עלו‬ ‫בישראל‬ ‫מקוונות‬500%‫בשנת‬2011.
"‫אובמה‬"–‫גייס‬$500‫שלו‬ ‫בקמפיין‬ ‫מיליון‬,‫כשהתרומה‬
‫הממוצעת‬‫היתה‬‫כ‬-$80.
"‫העתיד‬ ‫זה‬"–‫התורמים‬ ‫עתיד‬ ‫והם‬ ‫שם‬ ‫הצעירים‬ ‫כל‬
‫שלנו‬
"‫מהפך‬ ‫זה‬"–‫המשחק‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬
‫גייסנו‬ ‫תמיד‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬
‫כחולה‬ ‫קופסה‬
‫בדלת‬ ‫הקש‬
‫אס‬-‫אם‬-‫אס‬
‫לתת‬ ‫של‬ ‫התרמה‬ ‫יום‬
‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לציבור‬ ‫לפנות‬
‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫להמונים‬ ‫להגיע‬
‫האינטרנט‬
‫להמונים‬ ‫להגיע‬ ‫לנו‬ ‫שמאפשר‬ ‫מהפכני‬ ‫אמצעי‬,‫לביתיהם‬
‫רגילים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬,‫קטנות‬ ‫תרומות‬ ‫מהם‬ ‫ולגייס‬–‫והכל‬
‫בזול‬!
2008:‫רק‬22%‫שהתמורה‬ ‫דיווחו‬ ‫ישראלים‬ ‫מארגונים‬
‫להשקעה‬ ‫ביחס‬ ‫רבה‬ ‫גדולה‬ ‫אינטרנטי‬ ‫מגיוס‬.
2012:‫רק‬3%‫דרך‬ ‫בהצלחה‬ ‫מתרימות‬ ‫פעילות‬ ‫מעמותות‬
‫האינרטנט‬
‫והמסר‬ ‫המדיום‬
The Medium and the Message
‫טכנולוגיה‬
‫חדשה‬ ‫תקשורת‬ ‫צורת‬
‫לרבים‬ ‫פונה‬,‫אישי‬ ‫ובאופן‬ ‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫אבל‬
(‫טלויזיה‬ ‫לעומת‬,‫רדיו‬)
‫חדשים‬ ‫כלים‬:‫אתרים‬,‫חברתית‬ ‫מדיה‬,‫דיוור‬
‫אינטרנטי‬,‫בלוג‬,‫תרומות‬ ‫מערכת‬,‫התרמה‬ ‫מערכת‬
‫לנייד‬ ‫ממחשב‬(mobile)
‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬
‫התורם‬ ‫לבין‬ ‫העמותה‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫טיב‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫זה‬
‫לבקש‬‫להפעיל‬
‫התורם‬‫פסיבי‬ ‫כשחקן‬‫תורם‬‫אקטיבי‬ ‫כשחקן‬
"‫סטרי‬ ‫חד‬ ‫כביש‬"‫קהילה‬
.1‫שהאינטרנט‬ ‫שחושבות‬ ‫עמותות‬
‫אפשר‬ ‫שבו‬ ‫חדש‬ ‫מדיום‬ ‫הוא‬
‫מסר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לשדר‬–‫ייכשלו‬.
.2‫מעריכות‬ ‫שלא‬ ‫עמותות‬‫את‬
‫טכנולוגיות‬ ‫ולתפעל‬ ‫ללמוד‬ ‫הצורך‬
‫חדשות‬,‫ייכשלו‬.
‫נמוכות‬ ‫עלויות‬
‫שגויס‬ ‫דולר‬ ‫לכל‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬:
‫ישיר‬ ‫דיוור‬:$1.25
‫טלפון‬:$0.63
‫אינטרנט‬:$0.05
(NetworkForGood,2008)
‫מדהימות‬ ‫תוצאות‬
‫כ‬-$25‫באמצעות‬ ‫נתרם‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬
‫ב‬ ‫האינטרנט‬-2011
‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬-8.4%‫מסך‬
‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫ב‬.
‫עולים‬ ‫והמספרים‬..
2.1 2.4
4.1
6.2
10.2
15.1
17.4
22
25
0
5
10
15
20
25
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬(2003-2012( )$‫מיליארד‬)
16%‫אינטרנטיים‬ ‫תורמים‬ ‫הם‬ ‫החדשים‬ ‫מהתורמים‬
27%‫דרך‬ ‫שתרמו‬ ‫מתורמים‬ ‫היו‬ ‫החדשות‬ ‫מההכנסות‬
‫האינטרנט‬
(‫סקר‬,‫טרגט‬‫אנאליטיקס‬,2008)
‫בין‬2010–2011
‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬"‫ב‬ ‫עולה‬ ‫ישראלים‬ ‫י‬-510%
‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬"‫י‬‫ב‬ ‫עולה‬ ‫חולניקים‬-240%
‫ב‬ ‫עולות‬ ‫ההכנסות‬ ‫סך‬-306%
‫בין‬2011–2012
‫של‬ ‫גידול‬191%‫המקוונות‬ ‫התרומות‬ ‫ממספר‬.
‫של‬ ‫גידול‬166%‫מקוונות‬ ‫מתרומות‬ ‫בהכנסות‬.
‫ממוצעת‬ ‫מקוונת‬ ‫תרומה‬:235‫ש‬"‫ח‬;‫מישראלי‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬:
132‫ש‬"‫ח‬
68%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫ישראלים‬ ‫י‬;38%‫מישראלים‬ ‫מההכנסות‬
‫מ‬ ‫מעלה‬-1000‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫רשומות‬ ‫עמותות‬.
0
20
40
60
80
100
120
140
‫במחשבים‬ ‫שימוש‬(‫פר‬100‫תושבים‬)
Computer Use
(computers per 100
residents)
•‫גוגל‬:‫הישראלי‬‫הממוצע‬
‫באינטרנט‬ ‫גולש‬‫במשך‬4.5
‫ביום‬ ‫שעות‬.
•2‫גולשים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬
‫בפייסבוק‬‫יום‬ ‫מדי‬.
1.‫בממוצע‬ ‫מהתורם‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬,‫מדי‬ ‫צעיר‬ ‫לא‬ ‫אבל‬
18-24
1%
25-34
11%
35-44
23%
45-54
25%
55-64
24%
65-74
13%
75+
3%
‫הגיל‬‫החציוני‬‫תורמים‬ ‫של‬
‫בארה‬ ‫אינטרנטיים‬"‫ב‬(2008)
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
1
11
23
25
24
13
3
0
3
10
17
22
23
25
18-2425-3435-4445-5455-6465-74 75+
‫באמצעים‬ ‫תרמו‬
‫אינטרנטיים‬
‫באמצעים‬ ‫תרמו‬
‫אינטרנטיים‬ ‫לא‬
‫לקח‬:‫צעירים‬ ‫בתורמים‬ ‫שמעוניין‬ ‫מי‬(‫הקשישים‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫כדי‬),
‫באינטרנט‬ ‫שיהיה‬ ‫כדאי‬
2.‫בשימוש‬ ‫שתורם‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬ ‫בממוצע‬ ‫תורם‬ ‫הוא‬
‫אחר‬ ‫אמצעי‬
‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬:‫בין‬$127-152
‫בצ‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬'‫במזומן‬ ‫או‬ ‫ק‬:$72
‫למה‬?
.1‫תופעת‬‫האשראי‬ ‫כרטיס‬:‫באופן‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מרגישים‬ ‫לא‬
‫מיידי‬
.2‫יותר‬ ‫בטוח‬(‫ליעד‬ ‫מגיע‬,‫ע‬ ‫מבוטח‬"‫האשראי‬ ‫חברת‬ ‫י‬)
.3‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫הקבלה‬ ‫וקבלת‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬
.4‫נקודות‬ ‫צבירת‬
4.‫לתרום‬ ‫מוכן‬ ‫הוא‬‫גדולים‬ ‫סכומים‬‫סכומים‬ ‫רק‬ ‫ולא‬
‫קטנים‬.
60%‫באמצעות‬ ‫שמגייסות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫מעמותות‬
‫של‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫תרומות‬ ‫קיבלו‬ ‫האינטרנט‬$1,000‫או‬
‫יותר‬.(‫כ‬ ‫בקרב‬ ‫שהתבצע‬ ‫סקר‬-2,000‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬,
NetworkForGood, 2009)
‫של‬ ‫תרומות‬ ‫נתרמו‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫דרך‬$20,000
‫ושל‬50,000‫ש‬"‫ח‬.+
5.‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫תורם‬
‫גייסו‬ ‫עמותות‬22.13%‫תרומות‬ ‫יותר‬‫ב‬ ‫אינטרנטיות‬-
2009‫מאשר‬2008,‫וב‬-2010‫מאפשר‬2009,‫למרות‬
‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬.
(‫סקר‬,‫חברת‬‫בלאקבאוד‬,2009)
‫חברת‬‫בלאקבאוד‬‫הזו‬ ‫למגמה‬ ‫קרא‬"‫הקטן‬ ‫התורם‬
‫העמיד‬"(The resilient micro-donor):‫שסך‬ ‫למרות‬
‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫יורד‬ ‫ב‬,%‫הקטנות‬ ‫התרומות‬,‫בפרט‬
‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬,‫יורד‬ ‫אינו‬
‫פיננסית‬ ‫סיבה‬
‫אפילו‬ ‫זמין‬ ‫עדיין‬ ‫קטן‬ ‫כסף‬
‫משבר‬ ‫בתקופות‬(‫סיכוי‬
‫לך‬ ‫יש‬ ‫שעדיין‬$18‫לתרום‬)
‫פסיכולוגית‬ ‫סיבה‬
‫מעצימה‬ ‫חוויה‬ ‫זאת‬ ‫לתרום‬
‫את‬ ‫ושווה‬ ‫רגשית‬ ‫ומשלימה‬
‫העלות‬.
‫הלקח‬:‫תרומות‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫אפשר‬
‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫קטנות‬
.1‫מבוא‬:‫השינויים‬ ‫מהם‬
‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫בגישתנו‬?
2.‫וטכניקות‬ ‫טכנולוגיה‬:‫איך‬
‫לנו‬ ‫תעזור‬ ‫טכנולוגיה‬
‫השינויים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬?
3.‫משפטיים‬ ‫היבטים‬‫ומיסיים‬
4.‫אדם‬ ‫כוח‬‫וכשרונות‬‫אנושיים‬
‫מדיום‬+‫מסר‬
‫מדיום‬
‫ואינטרנט‬ ‫טכנולוגיה‬:‫והשימוש‬ ‫הטכנוליגי‬ ‫הידע‬ ‫רמת‬
‫לארה‬ ‫בהשוואה‬ ‫בהרבה‬ ‫נמוכה‬ ‫בטכנולוגיה‬"‫ב‬,
‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫ובהשוואה‬.
‫מסר‬
‫אנוכי‬ ‫מסר‬ ‫מעבירות‬ ‫עמותות‬,‫הגיוס‬ ‫לצורות‬ ‫שמתאימות‬
‫האינטרנטיות‬ ‫ולא‬ ‫המסורתיות‬.
‫המסר‬
‫נ‬ ‫מקרנות‬ ‫גיוס‬'‫מהציבור‬ ‫גיוס‬
It’s not about you–‫במרכז‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬
‫האנוכי‬ ‫התורם‬–‫יכולה‬ ‫שלי‬ ‫הקטנה‬ ‫התרומה‬ ‫שינוי‬ ‫איזה‬
‫לעשות‬?
Latet.org.il‫נ‬'Greenpeace.org
‫הקלה‬ ‫הדרך‬
(‫חשיפה‬
‫רנדומלית‬)
‫תרומה‬
‫הקשה‬ ‫הדרך‬
(‫חשיפה‬
‫מכוונת‬)
‫תרומה‬
.1‫נוכחות‬
.2‫קהילה‬ ‫בונים‬
.3‫לארגון‬ ‫חיבור‬ ‫יוצרים‬
.4‫לפעולה‬ ‫מתמרצים‬
1.‫אותנו‬ ‫להכיר‬ ‫בא‬ ‫האדם‬ ‫כיצד‬?‫כי‬‫נוכחות‬ ‫יצרנו‬
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬
‫פייסבוק‬ ‫דף‬
‫טוויטר‬...‫פינינטרסט‬...‫פורומים‬...‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬
2.‫התורם‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫העמותה‬ ‫כיצד‬?‫לקהילה‬ ‫אותו‬ ‫מצרפים‬
‫התפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫אותו‬ ‫מצורפים‬
‫לחוץ‬"‫לייק‬"
‫בטוויטר‬ ‫אחרי‬ ‫עוקב‬
3.‫התורם‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מפתחים‬ ‫כיצד‬?‫אליו‬ ‫מדברים‬,‫ואיתו‬
‫עשייה‬ ‫על‬ ‫שותפים‬ ‫עדכונים‬,‫השפעה‬,‫שינוי‬
‫מראים‬‫להשפיע‬ ‫שלו‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לו‬
‫דו‬ ‫יוצרים‬-‫שיח‬
‫אחרות‬ ‫דרכים‬?
4.‫לפעול‬ ‫אותו‬ ‫מפעילים‬ ‫כיצד‬?‫מבקשים‬
‫תוכן‬ ‫שיתוף‬
‫חברים‬ ‫גיוס‬
‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫תרומה‬
‫מתחדשת‬ ‫חודשית‬ ‫תרומה‬
‫התרמה‬ ‫קמפיין‬
1.‫אינטרנט‬ ‫אתר‬
"‫האינטרנט‬ ‫האתר‬ ‫מאשר‬ ‫לעמותה‬ ‫לתרום‬ ‫אם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫יותר‬ ‫דבר‬ ‫אין‬
‫שלה‬"
(44%‫לתרום‬ ‫אם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הפרטור‬ ‫שזה‬ ‫אומרים‬ ‫התורמים‬
‫לעמותה‬,‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫מתכוונים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬( "Convio,
2009(
‫נוכחות‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬ ‫שימושים‬:
1.‫ה‬ ‫את‬ ‫ומציג‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫לפעילויותיה‬ ‫התורם‬ ‫את‬ ‫חושף‬ ‫הוא‬-"‫אני‬ ‫מי‬"
2.‫ביותר‬ ‫והרלוונטי‬ ‫החיוני‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מגיש‬ ‫הוא‬:‫פרויקטים‬ ‫סיכום‬,‫מסמכים‬
‫ומשפטיים‬ ‫פיננסיים‬
3.‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראויה‬ ‫העמותה‬ ‫למה‬ ‫ומסביר‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ ‫את‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬
‫התורם‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬
4.‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המקצוענות‬ ‫את‬ ‫מראה‬,‫העמותה‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫ניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬
“Dress for Success”–‫את‬ ‫מציגים‬ ‫שאתם‬ ‫איך‬
‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שאתם‬ ‫איך‬ ‫זה‬ ‫עצמכם‬
.1‫טמפלייט‬ ‫קונים‬HTML‫או‬‫וורדפרייס‬ ‫טמפלייט‬
(themeforest.net - $15)
.2‫דומיין‬ ‫רושמים‬(godaddy.com - $7,internic.co.il69‫ש‬"‫ח‬)
.3‫לאתר‬ ‫אחסון‬ ‫חברת‬ ‫מוצאים‬(godaddy.com - $40‫לחודש‬.)
.4‫האתר‬ ‫את‬ ‫בונה‬ ‫עובד‬ ‫או‬ ‫מתנדב‬,‫בשימוש‬ ‫או‬ ‫מעצב‬ ‫בעזרת‬
‫קיים‬ ‫טמפלייט‬
.5‫ו‬...‫זהו‬.
‫טוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫החשובים‬ ‫האלמנטים‬:
.1‫ומסודר‬ ‫נקי‬–"Less is more"-"‫יותר‬ ‫זאת‬ ‫פחות‬"
.2‫ברור‬ ‫מסר‬(8-10‫שניות‬)
.3‫חיובי‬ ‫ודימוי‬ ‫תמונות‬
.4‫דו‬-‫לשוני‬(‫עברית‬ ‫כפתורי‬-‫אנגלית‬)
.5‫מעניין‬ ‫לתוכן‬ ‫גישה‬
.6‫לתרום‬ ‫אותם‬ ‫דוחפים‬
.7‫ובולט‬ ‫ברור‬ ‫תרומה‬ ‫כפתור‬
.8‫הדפדפנים‬ ‫לכל‬ ‫מותאם‬
.9‫וידאו‬!
.1SEO(‫וורדפרס‬)
.2‫גרנטס‬ ‫וגוגל‬ ‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬
.3‫התפוצה‬ ‫ורשימת‬ ‫שלכם‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ערוצי‬ ‫דרך‬
.4‫תוכן‬,‫תוכן‬,‫תוכן‬
‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫בונים‬ ‫איך‬?
‫א‬.‫תורמים‬/‫נתרמים‬
‫ב‬.‫לניוזלטר‬ ‫נרשמים‬/‫עדכונים‬
‫ג‬.‫מתנדבים‬
‫ד‬.‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫חברי‬
‫ה‬.‫שמצאתם‬ ‫אימיילים‬
‫אי‬ ‫איסוף‬-‫מיילים‬:
‫א‬.http://www.google.com/contacts
‫ב‬.
http://www.emailaddressmanager.com/expo
rt_emails.html
‫ארה‬"‫ב‬" :Opt-out"
‫ישראל‬" :Opt in"
""‫פרסומת‬ ‫דבר‬"–‫מסחרי‬ ‫באופן‬ ‫המופץ‬ ‫מסר‬,‫שמטרתו‬
‫כספים‬ ‫הוצאת‬ ‫לעודד‬ ‫או‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫רכישת‬ ‫לעודד‬
‫בדרך‬‫אחרת‬"
‫התקשורת‬ ‫חוק‬(‫ושידורים‬ ‫בזק‬( )‫מס‬ ‫תיקון‬’40),
‫התשס‬"‫ח‬–2008*
‫ניוזלטר‬:
‫אחד‬ ‫טיפ‬:‫קצר‬
‫אל‬ ‫מדברים‬:
‫ניוזלטר‬
‫פייסבוק‬
‫טוויטר‬
‫מדברים‬‫עם‬:‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬
.1‫פרסום‬ ‫באמצעות‬ ‫קהילה‬ ‫בונים‬
.2‫בהמון‬ ‫הדף‬ ‫את‬ ‫מציפים‬‫תוכן‬
‫רלוונטי‬.
.3‫שיחות‬ ‫יוצרים‬,‫תחושה‬ ‫בונים‬
‫וקהילה‬ ‫התחברות‬ ‫של‬,‫מראים‬
‫ושל‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ ‫את‬
‫הארגון‬.
.4‫תרומה‬ ‫מבקשים‬
‫תוצאה‬:‫ענן‬ ‫עמוד‬ ‫מבצע‬:‫של‬ ‫גיוס‬
‫מ‬ ‫מעלה‬-$100,000‫ב‬-5‫ימים‬.
‫נכונים‬ ‫גיוס‬ ‫כללי‬:
1.‫מוחשיות‬
2.‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬
3.‫דחיפות‬
4.‫חיובי‬/‫ייחודי‬
5.‫מתנות‬‫רלונטיות‬
6.‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
‫מטרות‬:
‫אפתיה‬ ‫ליצור‬/‫הזדהות‬
‫להשפיע‬ ‫שלו‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לתורם‬ ‫להראות‬,‫ההשפעה‬ ‫ועל‬
‫תעשה‬ ‫שתרומתו‬,‫התרומה‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫או‬.
‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫לתמרץ‬(call to action)–‫התנדבות‬,‫שיתוף‬
‫הסרטון‬,‫תרומה‬
‫האשם‬ ‫שיטת‬–"‫התרומה‬‫משפיעה‬"
‫בבקשה‬,‫תעזרו‬
‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אשמים‬ ‫תרגישו‬
‫ההעצמה‬ ‫שיטת‬–"‫התורם‬‫משפיע‬"
‫יכולים‬ ‫אתם‬–You
‫בזכותכם‬,‫בעזתכם‬–Thanks to you
‫מראה‬ ‫ובעלת‬ ‫מאובטחת‬ ‫תרומה‬ ‫מערכת‬"‫רצינית‬"‫ו‬-
"‫מקצועית‬"
.1‫ממותג‬
.2‫מראה‬ ‫בעל‬"‫רציני‬"‫ו‬"‫מקצועי‬"‫ומאובטח‬
.3‫מאובטח‬
.4‫לשוני‬ ‫דו‬(‫לפחות‬)
.5‫מטבעי‬ ‫רב‬
.6‫חד‬ ‫תרומה‬-‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תרומה‬ ‫או‬ ‫פעמית‬
.7‫מיידית‬ ‫סליקה‬
.8‫ו‬ ‫קבלות‬ ‫שליחת‬/‫ומיידי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫תודה‬ ‫מכתבי‬ ‫או‬
.9‫לזכר‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬/‫ברכה‬ ‫כרטיסי‬ ‫ושליחת‬ ‫אנשים‬ ‫לכבוד‬
‫הדואר‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אלקטרוניים‬
.10‫התרומות‬ ‫אחרי‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬
.11‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫היה‬ ‫שהתהליך‬ ‫חובה‬:‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומה‬
‫לפעמים‬‫אימפולסיבי‬ ‫מאוד‬ ‫דבר‬
‫א‬.‫רגיל‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬(‫חודשית‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬)
‫ב‬.‫ממותג‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬"mysite"
‫המערכת‬ ‫מאפייני‬-
www.jraise.com/mysite_promo/hebrew.hthttp://
ml
‫תהליך‬‫למען‬ ‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬
‫עמותתכם‬,‫ע‬"‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬
‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬.
‫לתורמים‬ ‫ולהגיע‬ ‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫טובה‬ ‫דרך‬
‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫וחברים‬ ‫משאבים‬ ‫באמצעות‬
‫העמותה‬
‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬
‫הציבור‬
‫העמותה‬
‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬
‫של‬ ‫הקהילה‬
‫העמותה‬
‫הציבור‬
‫חדשה‬ ‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬
‫לעמותה‬
‫המתרים‬
‫שלו‬ ‫החברים‬
‫העמותה‬
‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬
‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬
‫שלהם‬
‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬
‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫חבר‬
‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬
‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬
‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
.1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הקיים‬ ‫הציבור‬ ‫באמצעות‬.
.2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬(‫צעירים‬,
‫עניים‬.)
.3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬."
.4‫סקר‬(2010:)75%‫יתבקשו‬ ‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬
‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫יבקש‬ ‫חבר‬ ‫אם‬)
.1Jraise.co.il
.2Jraise.com
.3JRaiseSport.co.il(‫בקרוב‬ ‫יושק‬)
‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:)
‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬
‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬
‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬
‫החברתית‬ ‫המדיה‬
‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬
‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬
‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬
‫ותרומותיהם‬
‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬
‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬
‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬
‫מאפיינים‬
‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬.
‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬.
‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬.
58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬.
‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.
32%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫חולניקים‬ ‫י‬,‫זה‬ ‫אבל‬
‫מהווה‬62%‫מההכנסות‬
‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬
‫ישראל‬:132‫ש‬"‫ח‬
‫חו‬"‫ל‬:450‫ש‬"‫ח‬
‫חשובים‬ ‫אלמנטים‬
1.‫שפה‬:‫רב‬ ‫ותוכן‬ ‫אתר‬-‫לשוני‬
2.‫מטבע‬:‫זרים‬ ‫במטבעות‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬
3.‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫תרומות‬
‫בחו‬ ‫תורמים‬"‫במס‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ ‫ל‬
‫בארה‬"‫ב‬:‫מוכרות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫רשאיות‬ ‫אמריקאית‬ ‫עמותות‬ ‫רק‬.
‫רשאיות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬ ‫אך‬‫כספים‬ ‫להעביר‬‫זרות‬ ‫לעמותות‬
‫שלהם‬ ‫במנדט‬ ‫זה‬ ‫אם‬.
‫עד‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫תורם‬~50%‫תרומתו‬ ‫מסך‬
‫הקבלה‬ ‫את‬ ‫מגישים‬ ‫תורמים‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫רוב‬
‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
‫בארה‬"‫ב‬:American Support for Israel
‫באנגליה‬:UK Toremet
*‫שלנו‬ ‫התרומה‬ ‫לטופס‬ ‫שלכם‬ ‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫את‬ ‫תחברו‬ ‫או‬.
1
2
3
2
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
<$1M $1-2M $2-5M $5-20M $20-$100M $100M+
‫אינטרנטי‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫המוקדשים‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬(‫או‬ ‫משרות‬
‫ספקים‬)
Full-time Equivalent Staff
1.‫האתר‬ ‫של‬ ‫טכני‬ ‫ניהול‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬,‫הוובים‬ ‫הכלים‬ ‫ושל‬
2.‫עיצוב‬/‫תוכן‬ ‫כתיבת‬:‫רעיונות‬ ‫פיתוח‬,‫קופירייטינג‬,‫גרפי‬ ‫עיצוב‬,
‫ובלוגים‬ ‫ברשת‬ ‫קידום‬,‫פורומים‬
3.‫קמפיינים‬ ‫ניהול‬/‫פרויקטים‬:‫הנדרשות‬ ‫והתארגנות‬ ‫המשימות‬ ‫את‬
‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫ביצירת‬ ‫הנדרשים‬ ‫האלמנטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫כדי‬
‫וגיוס‬ ‫שיווק‬
4.‫ניתוח‬/‫אנליזה‬:‫שיווק‬ ‫ומסעות‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫פרשנות‬
‫אחרות‬ ‫אינטראקטיביות‬ ‫ויזמות‬ ‫ופרסום‬.
5.‫אסטרטגיה‬:‫ועדיפויות‬ ‫פעילות‬ ‫תכנון‬,‫לקופסה‬ ‫מעבר‬ ‫לחשוב‬
‫סיכום‬-‫המומלץ‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬:
‫א‬.‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫אחד‬ ‫עובד‬ ‫לפחות‬,‫רקע‬ ‫עם‬
‫טכנולוגי‬
‫ב‬.‫וייעוץ‬ ‫טכנולוגה‬ ‫לאספקת‬ ‫חיצוני‬ ‫ספק‬

Contenu connexe

Similaire à Onlinefundraising101

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
Tal IsraelGives
 
Creating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsCreating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaigns
Yonatan Ben-Dor
 
כנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםכנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאבים
mushu
 
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליותניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
שוקי גלילי
 
אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל
 אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל
אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל
Elad Goldenberg
 
Tvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעברית
Tvi Express
 
בעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentationבעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentation
Tvi Express
 
אלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרס
אלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרסאלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרס
אלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרס
Elad Goldenberg
 

Similaire à Onlinefundraising101 (20)

Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013
 
אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
 
Creating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsCreating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaigns
 
Donationsystem hebrew
Donationsystem hebrewDonationsystem hebrew
Donationsystem hebrew
 
כנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםכנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאבים
 
כנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאביםכנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאבים
 
iPolitics
iPoliticsiPolitics
iPolitics
 
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
 
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליותניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
 
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media june 2011 --- נחום דוניצה...
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media  june 2011 --- נחום דוניצה...Nahum Donitza from newPR.co.il about social media  june 2011 --- נחום דוניצה...
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media june 2011 --- נחום דוניצה...
 
אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל
 אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל
אלעד גולדנברג: איקומרס טוב למדינה - 3 צעדים לשינוי צרכני אמיתי באינטרנט בישראל
 
מתי בפעם האחרונה גיגלת את השם שלכם? - על שיווק באינטרנט
מתי בפעם האחרונה גיגלת את השם שלכם? - על שיווק באינטרנטמתי בפעם האחרונה גיגלת את השם שלכם? - על שיווק באינטרנט
מתי בפעם האחרונה גיגלת את השם שלכם? - על שיווק באינטרנט
 
חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ?
חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ? חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ?
חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ?
 
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
 
Tvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעברית
 
בעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentationבעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentation
 
Tvi Presentation Heb
Tvi Presentation HebTvi Presentation Heb
Tvi Presentation Heb
 
שיווק דיגיטלי רב ערוצי
שיווק דיגיטלי רב ערוצישיווק דיגיטלי רב ערוצי
שיווק דיגיטלי רב ערוצי
 
אלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרס
אלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרסאלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרס
אלעד גולדנברג: המסחר החברתי החדש - הרצאה על סושיאל קומרס
 

Plus de Yonatan Ben-Dor

עתידו הגדול של התורם הקטן יונתן בן דור
עתידו הגדול של התורם הקטן  יונתן בן דורעתידו הגדול של התורם הקטן  יונתן בן דור
עתידו הגדול של התורם הקטן יונתן בן דור
Yonatan Ben-Dor
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
Yonatan Ben-Dor
 
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראליםיכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
Yonatan Ben-Dor
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Yonatan Ben-Dor
 
Israelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
Israelgivesdonationsystem
Yonatan Ben-Dor
 
IsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaIsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of Soroka
Yonatan Ben-Dor
 

Plus de Yonatan Ben-Dor (8)

עתידו הגדול של התורם הקטן יונתן בן דור
עתידו הגדול של התורם הקטן  יונתן בן דורעתידו הגדול של התורם הקטן  יונתן בן דור
עתידו הגדול של התורם הקטן יונתן בן דור
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
 
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראליםיכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
 
Israelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
Israelgivesdonationsystem
 
J raise webinar
J raise webinarJ raise webinar
J raise webinar
 
אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
IsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaIsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of Soroka
 

Onlinefundraising101

 • 1. ‫מקוון‬ ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מתקדמות‬ ‫התרמה‬ ‫מערכות‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫בפיתוח‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬ ‫אינטרנטי‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫תפעול‬ ‫והשתלמויות‬ ‫סדנאות‬ ‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬,‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬
 • 2. 1.‫מקוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מבוא‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬? ‫ומספרים‬ ‫התורם‬ ‫פרופיל‬ 2.‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫כיצד‬ ‫פעולה‬ ‫שלבי‬ ‫קהילה‬ ‫בניית‬ ‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫תרומות‬ ‫מערכות‬ ‫חבר‬-‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫בוידאו‬ ‫שימוש‬ ‫בחו‬ ‫גיוס‬"‫ל‬–‫וחוק‬ ‫תורמים‬ ‫קהילות‬ 3.‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫שמציעה‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬
 • 3. .1‫הוידאו‬ ‫של‬ ‫המסר‬ ‫מהו‬?‫מנסה‬ ‫הוידאו‬ ‫מה‬ ‫להגיע‬? .2‫הכוכב‬ ‫מיהו‬? .3‫לוידאו‬ ‫מתחבר‬ ‫אני‬ ‫למה‬? .4‫הזה‬ ‫הוידאו‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬–‫כיצד‬ ‫או‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫הוידאו‬? .5‫הוידאו‬ ‫מטרת‬ ‫מהי‬?
 • 4. "‫חם‬ ‫זה‬"-$25‫ב‬ ‫מיליארד‬-2011‫בארה‬"‫ב‬,‫תרומות‬ ‫במעל‬ ‫עלו‬ ‫בישראל‬ ‫מקוונות‬500%‫בשנת‬2011. "‫אובמה‬"–‫גייס‬$500‫שלו‬ ‫בקמפיין‬ ‫מיליון‬,‫כשהתרומה‬ ‫הממוצעת‬‫היתה‬‫כ‬-$80. "‫העתיד‬ ‫זה‬"–‫התורמים‬ ‫עתיד‬ ‫והם‬ ‫שם‬ ‫הצעירים‬ ‫כל‬ ‫שלנו‬ "‫מהפך‬ ‫זה‬"–‫המשחק‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬
 • 5. ‫גייסנו‬ ‫תמיד‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬ ‫כחולה‬ ‫קופסה‬ ‫בדלת‬ ‫הקש‬ ‫אס‬-‫אם‬-‫אס‬ ‫לתת‬ ‫של‬ ‫התרמה‬ ‫יום‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לציבור‬ ‫לפנות‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫להמונים‬ ‫להגיע‬
 • 6. ‫האינטרנט‬ ‫להמונים‬ ‫להגיע‬ ‫לנו‬ ‫שמאפשר‬ ‫מהפכני‬ ‫אמצעי‬,‫לביתיהם‬ ‫רגילים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬,‫קטנות‬ ‫תרומות‬ ‫מהם‬ ‫ולגייס‬–‫והכל‬ ‫בזול‬!
 • 7. 2008:‫רק‬22%‫שהתמורה‬ ‫דיווחו‬ ‫ישראלים‬ ‫מארגונים‬ ‫להשקעה‬ ‫ביחס‬ ‫רבה‬ ‫גדולה‬ ‫אינטרנטי‬ ‫מגיוס‬. 2012:‫רק‬3%‫דרך‬ ‫בהצלחה‬ ‫מתרימות‬ ‫פעילות‬ ‫מעמותות‬ ‫האינרטנט‬
 • 9. ‫טכנולוגיה‬ ‫חדשה‬ ‫תקשורת‬ ‫צורת‬ ‫לרבים‬ ‫פונה‬,‫אישי‬ ‫ובאופן‬ ‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫אבל‬ (‫טלויזיה‬ ‫לעומת‬,‫רדיו‬) ‫חדשים‬ ‫כלים‬:‫אתרים‬,‫חברתית‬ ‫מדיה‬,‫דיוור‬ ‫אינטרנטי‬,‫בלוג‬,‫תרומות‬ ‫מערכת‬,‫התרמה‬ ‫מערכת‬ ‫לנייד‬ ‫ממחשב‬(mobile)
 • 10. ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ ‫התורם‬ ‫לבין‬ ‫העמותה‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫טיב‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫לבקש‬‫להפעיל‬ ‫התורם‬‫פסיבי‬ ‫כשחקן‬‫תורם‬‫אקטיבי‬ ‫כשחקן‬ "‫סטרי‬ ‫חד‬ ‫כביש‬"‫קהילה‬
 • 11. .1‫שהאינטרנט‬ ‫שחושבות‬ ‫עמותות‬ ‫אפשר‬ ‫שבו‬ ‫חדש‬ ‫מדיום‬ ‫הוא‬ ‫מסר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לשדר‬–‫ייכשלו‬. .2‫מעריכות‬ ‫שלא‬ ‫עמותות‬‫את‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ולתפעל‬ ‫ללמוד‬ ‫הצורך‬ ‫חדשות‬,‫ייכשלו‬.
 • 12. ‫נמוכות‬ ‫עלויות‬ ‫שגויס‬ ‫דולר‬ ‫לכל‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬: ‫ישיר‬ ‫דיוור‬:$1.25 ‫טלפון‬:$0.63 ‫אינטרנט‬:$0.05 (NetworkForGood,2008)
 • 13. ‫מדהימות‬ ‫תוצאות‬ ‫כ‬-$25‫באמצעות‬ ‫נתרם‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫ב‬ ‫האינטרנט‬-2011 ‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬-8.4%‫מסך‬ ‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫ב‬. ‫עולים‬ ‫והמספרים‬..
 • 14. 2.1 2.4 4.1 6.2 10.2 15.1 17.4 22 25 0 5 10 15 20 25 30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬(2003-2012( )$‫מיליארד‬)
 • 15. 16%‫אינטרנטיים‬ ‫תורמים‬ ‫הם‬ ‫החדשים‬ ‫מהתורמים‬ 27%‫דרך‬ ‫שתרמו‬ ‫מתורמים‬ ‫היו‬ ‫החדשות‬ ‫מההכנסות‬ ‫האינטרנט‬ (‫סקר‬,‫טרגט‬‫אנאליטיקס‬,2008)
 • 16. ‫בין‬2010–2011 ‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬"‫ב‬ ‫עולה‬ ‫ישראלים‬ ‫י‬-510% ‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬"‫י‬‫ב‬ ‫עולה‬ ‫חולניקים‬-240% ‫ב‬ ‫עולות‬ ‫ההכנסות‬ ‫סך‬-306% ‫בין‬2011–2012 ‫של‬ ‫גידול‬191%‫המקוונות‬ ‫התרומות‬ ‫ממספר‬. ‫של‬ ‫גידול‬166%‫מקוונות‬ ‫מתרומות‬ ‫בהכנסות‬. ‫ממוצעת‬ ‫מקוונת‬ ‫תרומה‬:235‫ש‬"‫ח‬;‫מישראלי‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬: 132‫ש‬"‫ח‬ 68%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫ישראלים‬ ‫י‬;38%‫מישראלים‬ ‫מההכנסות‬ ‫מ‬ ‫מעלה‬-1000‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫רשומות‬ ‫עמותות‬.
 • 17. 0 20 40 60 80 100 120 140 ‫במחשבים‬ ‫שימוש‬(‫פר‬100‫תושבים‬) Computer Use (computers per 100 residents) •‫גוגל‬:‫הישראלי‬‫הממוצע‬ ‫באינטרנט‬ ‫גולש‬‫במשך‬4.5 ‫ביום‬ ‫שעות‬. •2‫גולשים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬ ‫בפייסבוק‬‫יום‬ ‫מדי‬.
 • 18. 1.‫בממוצע‬ ‫מהתורם‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬,‫מדי‬ ‫צעיר‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ 18-24 1% 25-34 11% 35-44 23% 45-54 25% 55-64 24% 65-74 13% 75+ 3% ‫הגיל‬‫החציוני‬‫תורמים‬ ‫של‬ ‫בארה‬ ‫אינטרנטיים‬"‫ב‬(2008) 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 1 11 23 25 24 13 3 0 3 10 17 22 23 25 18-2425-3435-4445-5455-6465-74 75+ ‫באמצעים‬ ‫תרמו‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫באמצעים‬ ‫תרמו‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫לא‬ ‫לקח‬:‫צעירים‬ ‫בתורמים‬ ‫שמעוניין‬ ‫מי‬(‫הקשישים‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫כדי‬), ‫באינטרנט‬ ‫שיהיה‬ ‫כדאי‬
 • 19. 2.‫בשימוש‬ ‫שתורם‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬ ‫בממוצע‬ ‫תורם‬ ‫הוא‬ ‫אחר‬ ‫אמצעי‬ ‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬:‫בין‬$127-152 ‫בצ‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬'‫במזומן‬ ‫או‬ ‫ק‬:$72 ‫למה‬? .1‫תופעת‬‫האשראי‬ ‫כרטיס‬:‫באופן‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מרגישים‬ ‫לא‬ ‫מיידי‬ .2‫יותר‬ ‫בטוח‬(‫ליעד‬ ‫מגיע‬,‫ע‬ ‫מבוטח‬"‫האשראי‬ ‫חברת‬ ‫י‬) .3‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫הקבלה‬ ‫וקבלת‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬ .4‫נקודות‬ ‫צבירת‬
 • 20. 4.‫לתרום‬ ‫מוכן‬ ‫הוא‬‫גדולים‬ ‫סכומים‬‫סכומים‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫קטנים‬. 60%‫באמצעות‬ ‫שמגייסות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫מעמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫תרומות‬ ‫קיבלו‬ ‫האינטרנט‬$1,000‫או‬ ‫יותר‬.(‫כ‬ ‫בקרב‬ ‫שהתבצע‬ ‫סקר‬-2,000‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬, NetworkForGood, 2009) ‫של‬ ‫תרומות‬ ‫נתרמו‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫דרך‬$20,000 ‫ושל‬50,000‫ש‬"‫ח‬.+
 • 21. 5.‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫תורם‬ ‫גייסו‬ ‫עמותות‬22.13%‫תרומות‬ ‫יותר‬‫ב‬ ‫אינטרנטיות‬- 2009‫מאשר‬2008,‫וב‬-2010‫מאפשר‬2009,‫למרות‬ ‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬. (‫סקר‬,‫חברת‬‫בלאקבאוד‬,2009) ‫חברת‬‫בלאקבאוד‬‫הזו‬ ‫למגמה‬ ‫קרא‬"‫הקטן‬ ‫התורם‬ ‫העמיד‬"(The resilient micro-donor):‫שסך‬ ‫למרות‬ ‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫יורד‬ ‫ב‬,%‫הקטנות‬ ‫התרומות‬,‫בפרט‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬,‫יורד‬ ‫אינו‬
 • 22. ‫פיננסית‬ ‫סיבה‬ ‫אפילו‬ ‫זמין‬ ‫עדיין‬ ‫קטן‬ ‫כסף‬ ‫משבר‬ ‫בתקופות‬(‫סיכוי‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫שעדיין‬$18‫לתרום‬) ‫פסיכולוגית‬ ‫סיבה‬ ‫מעצימה‬ ‫חוויה‬ ‫זאת‬ ‫לתרום‬ ‫את‬ ‫ושווה‬ ‫רגשית‬ ‫ומשלימה‬ ‫העלות‬. ‫הלקח‬:‫תרומות‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫אפשר‬ ‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫קטנות‬
 • 23. .1‫מבוא‬:‫השינויים‬ ‫מהם‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫בגישתנו‬? 2.‫וטכניקות‬ ‫טכנולוגיה‬:‫איך‬ ‫לנו‬ ‫תעזור‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫השינויים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬? 3.‫משפטיים‬ ‫היבטים‬‫ומיסיים‬ 4.‫אדם‬ ‫כוח‬‫וכשרונות‬‫אנושיים‬
 • 24. ‫מדיום‬+‫מסר‬ ‫מדיום‬ ‫ואינטרנט‬ ‫טכנולוגיה‬:‫והשימוש‬ ‫הטכנוליגי‬ ‫הידע‬ ‫רמת‬ ‫לארה‬ ‫בהשוואה‬ ‫בהרבה‬ ‫נמוכה‬ ‫בטכנולוגיה‬"‫ב‬, ‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫ובהשוואה‬. ‫מסר‬ ‫אנוכי‬ ‫מסר‬ ‫מעבירות‬ ‫עמותות‬,‫הגיוס‬ ‫לצורות‬ ‫שמתאימות‬ ‫האינטרנטיות‬ ‫ולא‬ ‫המסורתיות‬.
 • 25. ‫המסר‬ ‫נ‬ ‫מקרנות‬ ‫גיוס‬'‫מהציבור‬ ‫גיוס‬ It’s not about you–‫במרכז‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬ ‫האנוכי‬ ‫התורם‬–‫יכולה‬ ‫שלי‬ ‫הקטנה‬ ‫התרומה‬ ‫שינוי‬ ‫איזה‬ ‫לעשות‬? Latet.org.il‫נ‬'Greenpeace.org
 • 27. .1‫נוכחות‬ .2‫קהילה‬ ‫בונים‬ .3‫לארגון‬ ‫חיבור‬ ‫יוצרים‬ .4‫לפעולה‬ ‫מתמרצים‬
 • 28. 1.‫אותנו‬ ‫להכיר‬ ‫בא‬ ‫האדם‬ ‫כיצד‬?‫כי‬‫נוכחות‬ ‫יצרנו‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫טוויטר‬...‫פינינטרסט‬...‫פורומים‬...‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬ 2.‫התורם‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫העמותה‬ ‫כיצד‬?‫לקהילה‬ ‫אותו‬ ‫מצרפים‬ ‫התפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫אותו‬ ‫מצורפים‬ ‫לחוץ‬"‫לייק‬" ‫בטוויטר‬ ‫אחרי‬ ‫עוקב‬ 3.‫התורם‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מפתחים‬ ‫כיצד‬?‫אליו‬ ‫מדברים‬,‫ואיתו‬ ‫עשייה‬ ‫על‬ ‫שותפים‬ ‫עדכונים‬,‫השפעה‬,‫שינוי‬ ‫מראים‬‫להשפיע‬ ‫שלו‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫דו‬ ‫יוצרים‬-‫שיח‬ ‫אחרות‬ ‫דרכים‬? 4.‫לפעול‬ ‫אותו‬ ‫מפעילים‬ ‫כיצד‬?‫מבקשים‬ ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬ ‫חברים‬ ‫גיוס‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫תרומה‬ ‫מתחדשת‬ ‫חודשית‬ ‫תרומה‬ ‫התרמה‬ ‫קמפיין‬
 • 29. 1.‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ "‫האינטרנט‬ ‫האתר‬ ‫מאשר‬ ‫לעמותה‬ ‫לתרום‬ ‫אם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫יותר‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫שלה‬" (44%‫לתרום‬ ‫אם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הפרטור‬ ‫שזה‬ ‫אומרים‬ ‫התורמים‬ ‫לעמותה‬,‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫מתכוונים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬( "Convio, 2009( ‫נוכחות‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬ ‫שימושים‬: 1.‫ה‬ ‫את‬ ‫ומציג‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫לפעילויותיה‬ ‫התורם‬ ‫את‬ ‫חושף‬ ‫הוא‬-"‫אני‬ ‫מי‬" 2.‫ביותר‬ ‫והרלוונטי‬ ‫החיוני‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מגיש‬ ‫הוא‬:‫פרויקטים‬ ‫סיכום‬,‫מסמכים‬ ‫ומשפטיים‬ ‫פיננסיים‬ 3.‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראויה‬ ‫העמותה‬ ‫למה‬ ‫ומסביר‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ ‫את‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ 4.‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המקצוענות‬ ‫את‬ ‫מראה‬,‫העמותה‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫ניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬
 • 30. “Dress for Success”–‫את‬ ‫מציגים‬ ‫שאתם‬ ‫איך‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שאתם‬ ‫איך‬ ‫זה‬ ‫עצמכם‬
 • 31.
 • 32.
 • 33. .1‫טמפלייט‬ ‫קונים‬HTML‫או‬‫וורדפרייס‬ ‫טמפלייט‬ (themeforest.net - $15) .2‫דומיין‬ ‫רושמים‬(godaddy.com - $7,internic.co.il69‫ש‬"‫ח‬) .3‫לאתר‬ ‫אחסון‬ ‫חברת‬ ‫מוצאים‬(godaddy.com - $40‫לחודש‬.) .4‫האתר‬ ‫את‬ ‫בונה‬ ‫עובד‬ ‫או‬ ‫מתנדב‬,‫בשימוש‬ ‫או‬ ‫מעצב‬ ‫בעזרת‬ ‫קיים‬ ‫טמפלייט‬ .5‫ו‬...‫זהו‬.
 • 34. ‫טוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫החשובים‬ ‫האלמנטים‬: .1‫ומסודר‬ ‫נקי‬–"Less is more"-"‫יותר‬ ‫זאת‬ ‫פחות‬" .2‫ברור‬ ‫מסר‬(8-10‫שניות‬) .3‫חיובי‬ ‫ודימוי‬ ‫תמונות‬ .4‫דו‬-‫לשוני‬(‫עברית‬ ‫כפתורי‬-‫אנגלית‬) .5‫מעניין‬ ‫לתוכן‬ ‫גישה‬ .6‫לתרום‬ ‫אותם‬ ‫דוחפים‬ .7‫ובולט‬ ‫ברור‬ ‫תרומה‬ ‫כפתור‬ .8‫הדפדפנים‬ ‫לכל‬ ‫מותאם‬ .9‫וידאו‬!
 • 35. .1SEO(‫וורדפרס‬) .2‫גרנטס‬ ‫וגוגל‬ ‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬ .3‫התפוצה‬ ‫ורשימת‬ ‫שלכם‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ערוצי‬ ‫דרך‬ .4‫תוכן‬,‫תוכן‬,‫תוכן‬
 • 36. ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫א‬.‫תורמים‬/‫נתרמים‬ ‫ב‬.‫לניוזלטר‬ ‫נרשמים‬/‫עדכונים‬ ‫ג‬.‫מתנדבים‬ ‫ד‬.‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫חברי‬ ‫ה‬.‫שמצאתם‬ ‫אימיילים‬
 • 38. ‫ארה‬"‫ב‬" :Opt-out" ‫ישראל‬" :Opt in" ""‫פרסומת‬ ‫דבר‬"–‫מסחרי‬ ‫באופן‬ ‫המופץ‬ ‫מסר‬,‫שמטרתו‬ ‫כספים‬ ‫הוצאת‬ ‫לעודד‬ ‫או‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫רכישת‬ ‫לעודד‬ ‫בדרך‬‫אחרת‬" ‫התקשורת‬ ‫חוק‬(‫ושידורים‬ ‫בזק‬( )‫מס‬ ‫תיקון‬’40), ‫התשס‬"‫ח‬–2008*
 • 41. .1‫פרסום‬ ‫באמצעות‬ ‫קהילה‬ ‫בונים‬ .2‫בהמון‬ ‫הדף‬ ‫את‬ ‫מציפים‬‫תוכן‬ ‫רלוונטי‬. .3‫שיחות‬ ‫יוצרים‬,‫תחושה‬ ‫בונים‬ ‫וקהילה‬ ‫התחברות‬ ‫של‬,‫מראים‬ ‫ושל‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ ‫את‬ ‫הארגון‬. .4‫תרומה‬ ‫מבקשים‬ ‫תוצאה‬:‫ענן‬ ‫עמוד‬ ‫מבצע‬:‫של‬ ‫גיוס‬ ‫מ‬ ‫מעלה‬-$100,000‫ב‬-5‫ימים‬.
 • 42. ‫נכונים‬ ‫גיוס‬ ‫כללי‬: 1.‫מוחשיות‬ 2.‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬ 3.‫דחיפות‬ 4.‫חיובי‬/‫ייחודי‬ 5.‫מתנות‬‫רלונטיות‬ 6.‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
 • 43.
 • 44. ‫מטרות‬: ‫אפתיה‬ ‫ליצור‬/‫הזדהות‬ ‫להשפיע‬ ‫שלו‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לתורם‬ ‫להראות‬,‫ההשפעה‬ ‫ועל‬ ‫תעשה‬ ‫שתרומתו‬,‫התרומה‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫או‬. ‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫לתמרץ‬(call to action)–‫התנדבות‬,‫שיתוף‬ ‫הסרטון‬,‫תרומה‬
 • 45. ‫האשם‬ ‫שיטת‬–"‫התרומה‬‫משפיעה‬" ‫בבקשה‬,‫תעזרו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אשמים‬ ‫תרגישו‬ ‫ההעצמה‬ ‫שיטת‬–"‫התורם‬‫משפיע‬" ‫יכולים‬ ‫אתם‬–You ‫בזכותכם‬,‫בעזתכם‬–Thanks to you
 • 46. ‫מראה‬ ‫ובעלת‬ ‫מאובטחת‬ ‫תרומה‬ ‫מערכת‬"‫רצינית‬"‫ו‬- "‫מקצועית‬"
 • 47. .1‫ממותג‬ .2‫מראה‬ ‫בעל‬"‫רציני‬"‫ו‬"‫מקצועי‬"‫ומאובטח‬ .3‫מאובטח‬ .4‫לשוני‬ ‫דו‬(‫לפחות‬) .5‫מטבעי‬ ‫רב‬ .6‫חד‬ ‫תרומה‬-‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תרומה‬ ‫או‬ ‫פעמית‬ .7‫מיידית‬ ‫סליקה‬ .8‫ו‬ ‫קבלות‬ ‫שליחת‬/‫ומיידי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫תודה‬ ‫מכתבי‬ ‫או‬ .9‫לזכר‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬/‫ברכה‬ ‫כרטיסי‬ ‫ושליחת‬ ‫אנשים‬ ‫לכבוד‬ ‫הדואר‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אלקטרוניים‬ .10‫התרומות‬ ‫אחרי‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬ .11‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫היה‬ ‫שהתהליך‬ ‫חובה‬:‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומה‬ ‫לפעמים‬‫אימפולסיבי‬ ‫מאוד‬ ‫דבר‬
 • 48. ‫א‬.‫רגיל‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬(‫חודשית‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬) ‫ב‬.‫ממותג‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬"mysite" ‫המערכת‬ ‫מאפייני‬- www.jraise.com/mysite_promo/hebrew.hthttp:// ml
 • 49. ‫תהליך‬‫למען‬ ‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫עמותתכם‬,‫ע‬"‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬. ‫לתורמים‬ ‫ולהגיע‬ ‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫טובה‬ ‫דרך‬ ‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫וחברים‬ ‫משאבים‬ ‫באמצעות‬
 • 50. ‫העמותה‬ ‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫העמותה‬ ‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫העמותה‬ ‫הציבור‬
 • 51. ‫חדשה‬ ‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬ ‫לעמותה‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫העמותה‬ ‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬ ‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫חבר‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬ ‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 • 52. .1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הקיים‬ ‫הציבור‬ ‫באמצעות‬. .2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬(‫צעירים‬, ‫עניים‬.) .3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬." .4‫סקר‬(2010:)75%‫יתבקשו‬ ‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬ ‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫יבקש‬ ‫חבר‬ ‫אם‬)
 • 54. ‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
 • 55.
 • 56. ‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:) ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬ ‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬ ‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫ותרומותיהם‬ ‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬ ‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬ ‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬ ‫מאפיינים‬
 • 57. ‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬. ‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬. ‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬. 58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬. ‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.
 • 58. 32%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫חולניקים‬ ‫י‬,‫זה‬ ‫אבל‬ ‫מהווה‬62%‫מההכנסות‬ ‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬ ‫ישראל‬:132‫ש‬"‫ח‬ ‫חו‬"‫ל‬:450‫ש‬"‫ח‬ ‫חשובים‬ ‫אלמנטים‬ 1.‫שפה‬:‫רב‬ ‫ותוכן‬ ‫אתר‬-‫לשוני‬ 2.‫מטבע‬:‫זרים‬ ‫במטבעות‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬ 3.‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫תרומות‬
 • 59. ‫בחו‬ ‫תורמים‬"‫במס‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ ‫ל‬ ‫בארה‬"‫ב‬:‫מוכרות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫רשאיות‬ ‫אמריקאית‬ ‫עמותות‬ ‫רק‬. ‫רשאיות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬ ‫אך‬‫כספים‬ ‫להעביר‬‫זרות‬ ‫לעמותות‬ ‫שלהם‬ ‫במנדט‬ ‫זה‬ ‫אם‬. ‫עד‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫תורם‬~50%‫תרומתו‬ ‫מסך‬ ‫הקבלה‬ ‫את‬ ‫מגישים‬ ‫תורמים‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫רוב‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫בארה‬"‫ב‬:American Support for Israel ‫באנגליה‬:UK Toremet *‫שלנו‬ ‫התרומה‬ ‫לטופס‬ ‫שלכם‬ ‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫את‬ ‫תחברו‬ ‫או‬.
 • 60. 1 2 3 2 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 <$1M $1-2M $2-5M $5-20M $20-$100M $100M+ ‫אינטרנטי‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫המוקדשים‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬(‫או‬ ‫משרות‬ ‫ספקים‬) Full-time Equivalent Staff
 • 61. 1.‫האתר‬ ‫של‬ ‫טכני‬ ‫ניהול‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬,‫הוובים‬ ‫הכלים‬ ‫ושל‬ 2.‫עיצוב‬/‫תוכן‬ ‫כתיבת‬:‫רעיונות‬ ‫פיתוח‬,‫קופירייטינג‬,‫גרפי‬ ‫עיצוב‬, ‫ובלוגים‬ ‫ברשת‬ ‫קידום‬,‫פורומים‬ 3.‫קמפיינים‬ ‫ניהול‬/‫פרויקטים‬:‫הנדרשות‬ ‫והתארגנות‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫ביצירת‬ ‫הנדרשים‬ ‫האלמנטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫כדי‬ ‫וגיוס‬ ‫שיווק‬ 4.‫ניתוח‬/‫אנליזה‬:‫שיווק‬ ‫ומסעות‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫פרשנות‬ ‫אחרות‬ ‫אינטראקטיביות‬ ‫ויזמות‬ ‫ופרסום‬. 5.‫אסטרטגיה‬:‫ועדיפויות‬ ‫פעילות‬ ‫תכנון‬,‫לקופסה‬ ‫מעבר‬ ‫לחשוב‬
 • 62. ‫סיכום‬-‫המומלץ‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬: ‫א‬.‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫אחד‬ ‫עובד‬ ‫לפחות‬,‫רקע‬ ‫עם‬ ‫טכנולוגי‬ ‫ב‬.‫וייעוץ‬ ‫טכנולוגה‬ ‫לאספקת‬ ‫חיצוני‬ ‫ספק‬