Publicité

איציק דנציגר שותפים לשינוי

CEO à IsraelGives.org
14 Sep 2014
Publicité

Contenu connexe

Similaire à איציק דנציגר שותפים לשינוי(20)

Publicité

איציק דנציגר שותפים לשינוי

  1. שותפים לשינוי אתגרים והזדמנויות בפילנתרופיה לשינוי חברתי איציק דנציגר סגן נשיא הקרן החדשה לישראל
  2. מה זה שינוי חברתי? טיפול בשורש הבעיה  שינוי מאזן הכוחות בחברה  יותר כוח ומשאבים למי שאין לו  ערעור על הסדר הקיים  שינוי מדיניות ציבורית  שינוי תפיסה חברתית 
  3. איך הגעתי לכאן? דרכי הפילנתרופית הנחת היסוד: גיוס לשינוי חברתי מורכב יותר מאשר גיוס לתחומים אחרים במגזר החברתי
  4. קשיים ובעיות שחוויתי בדרכי הפילנתרופית •שפה של תשומות ותפוקות- לא של תוצאות ואימפקט accountability -היעדר •אין אזכור של "הסביבה התחרותית", ריבוי ארגונים בתחום זהה אין שת"פים או מיזוגים, הרבה אגו •תורמים מתייחסים לתשתיות ולניהול כתקורה=בזבוז כסף •חלק מתפקידי הארגונים נתפס בעיני התורמים כתפקיד הממשלה -הארגונים מעודדים את המדינה להתנער מאחריותה
  5. אתגר 1:חידוד ותקשור מטרות הארגון ופעילותו •המחשה איך חיי אוכלוסיית היעד יושפעו •הצורך •מטרות •אסטרטגיות פעולה שונות להתמודדות עם המורכבות וטווח הזמן •יעדים ומדדי הצלחה
  6. אתגר 2: מדידה והערכה (outputs) ולא רק תפוקות (outcomes) •תוצאות (ToC) •תיאורית שינוי •מורכבות, אי וודאות וטווח זמן ארוך לתוצאות-<יעדי ביניים Baseline •מדידת •דוגמאות למדדי הצלחה באסטרטגיות פעולה שונות: - סיקור תקשורתי - מודעות ציבורית - קידום חקיקה ושינויי מדיניות
  7. אתגר 3: תפקיד המדינה מול תפקידי ארגונים לשינוי חברתי •הארגונים כקטליזטורים לשינוי חברתי •הארגונים כמשלימים את עבודת הממשלה •תפקידים שממשלה אינה יכולה לעשות -סינגור וקידום שינויי מדיניות -פיקוח על עבודת השלטון המרכזי/המקומי- "כלב שמירה"
  8. אתגר 4: כפילויות/ריבוי ארגונים בנושא זהה •ניתוח "הסביבה התחרותית" •הדגשת הייחודיות של הארגון -תפקיד - תחום/אוכלוסיות יעד - אסטרטגיות פעולה •שיתופי פעולה/קואליציות לקידום מטרה משותפת
  9. אתגר 5: פעילות הארגון נתפסת כבעלת גוון פוליטי • הדגשת הערכים האנושיים והחברתיים המניעים את העשייה - איך פעילות הארגון תשפיע על חיי קהל היעד והחברה
  10. ארגון "ערוס אל בחר"
Publicité