Publicité

Webinar 30.05.2013

CEO à IsraelGives.org
2 Jun 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Webinar 30.05.2013

 1. ‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫ושדרוגים‬ ‫שינויים‬ 30.05.2013 ‫בן‬ ‫יונתן‬-‫דור‬ yonatan@israelgives.org
 2. ‫מבוא‬ ‫הכי‬ ‫המערכת‬ ‫הינה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הסליקה‬ ‫מערכת‬ ‫בארץ‬ ‫פופולרית‬,‫מעל‬ ‫שמשרתת‬1,100‫ארגונים‬. ‫מאז‬ ‫פועלת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009,‫וב‬-2012‫חוותה‬ ‫של‬ ‫גידול‬66%‫מקוונות‬ ‫בהכנסות‬,‫ל‬-15‫מיליון‬₪. ‫היא‬ ‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫הממוצאת‬ ‫התרומה‬220₪. ‫בארה‬ ‫מתורמים‬ ‫הממוצאת‬ ‫התרומה‬"‫היא‬ ‫ב‬108,$ 40%‫בארה‬ ‫ממוצאת‬ ‫מתרומה‬ ‫יותר‬"‫ב‬(‫שהיא‬77$‫לפי‬ Philanthropy.com)
 3. 2‫חדשים‬ ‫אתרים‬ •‫לעמותות‬ Amuta.israeltoremet.org Amuta.israelgives.org •‫לתורמים‬ ‫הקרוב‬ ‫בשבוע‬ ‫יעלה‬
 4. ‫תקן‬PCI •‫בעולם‬ ‫החשוב‬ ‫המידע‬ ‫אבטחת‬ ‫תקן‬ •‫כשנה‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫לאחר‬,‫הבינלאומי‬ ‫בתקן‬ ‫מלאה‬ ‫עמידה‬ •‫האשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫לפרטי‬ ‫חדשה‬ ‫הצפנה‬ ‫צורת‬ •‫האשראי‬ ‫לפרטי‬ ‫חיצוני‬ ‫גישה‬ ‫אין‬ •‫בתקן‬ ‫שעומדת‬ ‫מערכת‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫סיכוני‬ ‫בפני‬ ‫חשופים‬ ‫אתם‬ ‫תביעות‬
 5. ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫הנפקת‬ ‫כה‬ ‫עד‬: •‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫אם‬ ‫בחרו‬ ‫עמותות‬‫השקליים‬‫שלהם‬,‫את‬ ‫לגלגל‬ ‫או‬ ‫גיבס‬ ‫ישראל‬ ‫לקרן‬ ‫האחריות‬(‫ע‬"‫ר‬) •‫עמלות‬ ‫פירוט‬ ‫עם‬ ‫חודשית‬ ‫חשבונית‬ ‫קיבלו‬ ‫שלא‬ ‫התלוננו‬ ‫עמותות‬ ‫אבל‬; •‫לא‬ ‫שהתרומה‬ ‫התלוננו‬ ‫תורמים‬ ‫גם‬‫היתה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫מוכרת‬46‫לפקודה‬, ‫אישור‬ ‫בעלת‬ ‫תרמו‬ ‫שאליה‬ ‫שהעמותה‬ ‫למרות‬46. •‫עמלות‬ ‫יותר‬ ‫שילמו‬ ‫עמותות‬(‫גיבס‬ ‫ישראל‬ ‫קרן‬ ‫שגבתה‬ ‫העמלה‬ ‫עקב‬)‫וגם‬ ‫התרומות‬ ‫להעברת‬ ‫עד‬ ‫יתר‬ ‫זמן‬ ‫חיכו‬ ‫עכשיו‬: •‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫תנפיק‬ ‫עמותות‬ ‫כל‬‫השקליים‬‫שלה‬ •‫חודשית‬ ‫מפורטת‬ ‫קבלה‬ ‫מס‬ ‫חשבונית‬ ‫תקבל‬ ‫עמותה‬ ‫כל‬ •‫יותר‬ ‫אין‬‫של‬ ‫עמלה‬49‫ש‬"‫ח‬‫מסלולים‬ ‫בחירת‬ ‫על‬ •‫במט‬ ‫קבלות‬"‫ע‬ ‫יונפקו‬ ‫ח‬"‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫השותפים‬ ‫י‬‫תורמת‬
 6. ‫דיגיטליות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬ ‫מערכת‬ ‫עד‬‫כה‬: •‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫שלהם‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫מנפיקות‬ ‫עמותות‬ •‫גבוהות‬ ‫עלויות‬:‫בולים‬,‫מעטפות‬,‫עבודה‬ ‫זמן‬ •‫הקבלה‬ ‫לקבלת‬ ‫עד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫מחכים‬ ‫תורמים‬ ‫עכשיו‬: •‫דיגיטליות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬ ‫מערכת‬;‫שת‬"‫אתר‬ ‫עם‬ ‫פ‬invoice4u.co.il,‫מערכת‬ ‫דיגיטליים‬ ‫קבצים‬ ‫להנפקת‬,‫ע‬ ‫מוכרת‬"‫לעמותות‬ ‫גם‬ ‫ומתאימה‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫י‬ •‫לקבלה‬ ‫דוגמא‬:.pdf137917amuta.israelgives.org/img/Dhttp:// •‫הארגון‬ ‫בשם‬ ‫אוטומטי‬ ‫האופן‬ ‫נוצרה‬ ‫הקבלה‬,‫התרומה‬ ‫לאישור‬ ‫ומצורפת‬ ‫שנשלח‬‫לתורם‬ •u4http://amuta.israeltoremet.org/donationforms#invoice ‫רגילה‬ ‫עלות‬:‫הקמה‬ ‫דמי‬–600₪,110₪‫לחודש‬ ‫בלבד‬ ‫לחודש‬ ‫מבצע‬:‫הקמה‬ ‫דמי‬–0₪,79₪‫לחודש‬
 7. ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תשלום‬ ‫כה‬ ‫עד‬: •‫שהתקבלו‬ ‫מהתרומות‬ ‫השירותים‬ ‫עמלות‬ ‫את‬ ‫הורדנו‬ •‫מבלבל‬ ‫להן‬ ‫שהיה‬ ‫התלוננו‬ ‫עמותות‬ •‫תרומות‬ ‫לביטול‬ ‫חשש‬ ‫עקב‬ ‫התרומות‬ ‫העברת‬ ‫דחינו‬ ‫גם‬ ‫עכשיו‬: •‫מיוחדים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫קבע‬ ‫הוראת‬ ‫טופס‬ ‫באמצעות‬ ‫תשלום‬. •‫התרומות‬ ‫העברת‬ ‫תדירות‬ ‫הכפלת‬–‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫במקום‬ ‫בחודש‬ ‫פעמיים‬ •‫שלכם‬ ‫החשבון‬ ‫דרך‬:‫פרופיל‬>>‫והוראת‬ ‫מנוי‬‫קבע‬
 8. ‫תוכנית‬‫החדשה‬ ‫מינויים‬ ‫כה‬ ‫עד‬: ‫כלשהם‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ ‫גבתה‬ ‫לא‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫כתוצאה‬,‫מוגבל‬ ‫היה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬ ‫עכשיו‬: •‫של‬ ‫התחלתי‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬49-149₪ •‫בכלל‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬ ‫לשלם‬ ‫לא‬ ‫אופציה‬,‫מוגדלת‬ ‫עמלה‬ ‫תמורת‬ •‫ופעילות‬ ‫שירותים‬ ‫הוספת‬: •‫מייסייט‬‫חינם‬,‫המנוי‬ ‫לשווי‬ ‫עד‬,‫עד‬17‫מטבעות‬,‫בריטיים‬ ‫לתורמים‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬, ‫טלפונית‬ ‫שירות‬ ‫נציג‬,‫תרומה‬ ‫טופס‬‫לפייסבוק‬(‫בינלאומי‬ ‫למנוי‬ ‫חינם‬),‫חשבון‬ ‫מתקדם‬ ‫תרומות‬ ‫ניהול‬,‫ועוד‬ •Amuta.israeltoremet.org/membership
 9. ‫מתקדם‬ ‫ניהול‬ ‫חשבון‬ /http://amuta.israeltoremet.org •‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לכולם‬ ‫פתוח‬30‫יום‬ •‫מכאן‬ ‫לאחר‬,‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫מינויי‬ ‫לכל‬ ‫חינם‬ •‫ל‬ ‫כנסו‬"‫כניסה‬>>‫תקומות‬ ‫ניהול‬ ‫חשבון‬"‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫בשימוש‬(‫מספר‬ ‫או‬ ‫עמותה‬)‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫שלכם‬,‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫וסיסמתכם‬.
 10. ‫ציבורית‬ ‫ופעילות‬ ‫בכנסת‬ ‫לובי‬ •‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬,‫המיסים‬ ‫רשות‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫נוהל‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ •‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫לאירוע‬ ‫מרתון‬ ‫הפיכת‬ ‫על‬ ‫אביב‬ ‫ותל‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫חברתי‬. •‫קידום‬"Giving Tuesday"‫בישראל‬ •‫מכירת‬"‫תרומה‬ ‫תווי‬" •‫קידום‬JRaise
 11. ‫סליקה‬ ‫עמלות‬ ‫הורדת‬ •2009-2011:5% •2011-2012:4% •2013:3.5%-3.9% •‫מט‬ ‫תרומות‬"‫ח‬:‫של‬ ‫הנחה‬0.25%‫בלעדיות‬ ‫על‬ •Amuta.israeltoremet.org/fees
 12. ‫מטבעות‬ •‫כה‬ ‫עד‬:‫ב‬ ‫לגייס‬ ‫יכולתם‬-5‫בלבד‬ ‫מטבעות‬ •‫עכשיו‬,‫מערכת‬ ‫במסגרת‬‫מייסייט‬:17‫מטבעות‬ •‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫כולל‬
 13. ‫למובייל‬ ‫חדש‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬,‫פייסבוק‬ •‫הנייד‬ ‫המכשיר‬ ‫דרך‬ ‫תרומות‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫בנוי‬ ‫הטופס‬(‫כ‬-10%‫מתורמים‬ ‫היום‬) •‫אחד‬ ‫בעמוד‬ ‫סליקה‬ •‫הסליקה‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫מלאה‬ ‫אינטגרציה‬,‫תרומה‬ ‫אישורי‬ ‫מערכת‬,‫ומערכת‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬. •‫לדוגמא‬:://debug.israelgives.org/newcustom/lekethttp
 14. ‫לבניית‬ ‫אשף‬‫ממותגים‬ ‫תרומה‬ ‫טפסי‬‫מייסייט‬ •‫תרומה‬ ‫טפסי‬ ‫ליצירת‬ ‫אשף‬ •‫אין‬ ‫מספר‬ ‫ליצור‬-‫אחד‬ ‫במחיר‬ ‫טפסים‬ ‫של‬ ‫סופי‬ •‫ע‬ ‫העלות‬"‫שימוש‬ ‫ב‬ •‫החבר‬ ‫לדמי‬ ‫השווה‬ ‫מלא‬ ‫זיכוי‬ •‫הקרובים‬ ‫בשבועות‬ ‫וגישה‬ ‫פרטים‬
 15. ‫חדש‬ ‫הוקרה‬ ‫כרטיס‬(‫מישהו‬ ‫בשם‬ ‫תרומה‬) •‫תורמים‬ ‫כאשר‬‫בוחרים‬‫לתרום‬‫לזכר‬‫או‬‫לכבודו‬‫של‬‫מישהו‬,‫מערכת‬ ‫התרומות‬‫תייצר‬‫אלקטרוני‬ ‫כרטיס‬‫ממותג‬‫שיישלך‬‫שבחר‬ ‫לנמען‬ ‫התורם‬. •‫של‬ ‫התרומה‬ ‫טפסי‬ ‫בכל‬ ‫החדש‬ ‫הכרטיס‬ ‫במבנה‬ ‫צפו‬‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫דוא‬ ‫אישורי‬"‫ל‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫שולחת‬ ‫המערכת‬‫בדוא‬ ‫תרומה‬ ‫קבלת‬ ‫אישור‬"‫ל‬‫בשם‬ ‫העמותה‬.‫בארגון‬ ‫גורמים‬ ‫למספר‬ ‫להישלח‬ ‫יכולים‬ ‫עותקים‬.
 16. ‫תדירות‬ ‫חד‬ ‫לתרומות‬ ‫בנוסף‬-‫פעמיות‬,‫הוראות‬ ‫להציב‬ ‫יכולים‬ ‫תורמים‬ ‫או‬ ‫חודשיות‬ ‫קבע‬‫שנתיות‬‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬.‫טופס‬ ‫לקבלת‬ ‫קבע‬ ‫להוראת‬ ‫ייחודי‬ ‫תרומה‬,‫לכתובת‬ ‫כנסו‬: http://amuta.israeltoremet.org/horaatkeva ‫חודשית‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ ‫לגביית‬ ‫טופס‬ ‫לכתובת‬ ‫כנסו‬ ‫לפרטים‬: http://amuta.israeltoremet.org/membershipfees
 17. ‫דיווח‬‫מקוון‬‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫ואינטגרציה‬ ‫לקוחות‬(CRM)
 18. ‫חיבור‬‫למערכות‬CRM ‫לייצא‬ ‫ניתן‬‫פרטי‬ ‫את‬‫התרומות‬,‫התורמים‬,‫והקבלות‬‫ישירות‬ ‫ה‬ ‫למערכת‬-CRM‫שלכם‬,‫כמו‬SalesForce(‫בזכות‬nptech.) ‫אחרת‬,‫בפורמט‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫באפשרותכם‬CSV‫ולייבא‬ ‫ה‬ ‫למערכת‬ ‫אותו‬-CRM‫עת‬ ‫בכל‬ ‫שלכם‬.
 19. ‫ה‬ ‫לאחר‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬-'‫מכירה‬'
 20. ‫שלי‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫הצילו‬! •‫נכשל‬ ‫לתרום‬ ‫שניסיונותיהם‬ ‫התורמים‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫מגיש‬,‫או‬ ‫סיימו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫התרומה‬ ‫טופס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫שהתחילו‬. •‫שנכשלו‬ ‫קבע‬ ‫הוראות‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫מגיש‬ ‫גם‬. •‫עצמית‬ ‫שירות‬+‫שירות‬‫מלא‬ •‫נוספים‬ ‫לפרטים‬: http://amuta.israeltoremet.org/savemydonation
 21. ‫אבטחה‬
 22. ‫ל‬ ‫מתרצה‬-HTTPS‫ו‬-PCI ‫בסביבת‬ ‫מאורחים‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫טפסי‬HTTPS ‫בתל‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השרת‬ ‫על‬ ‫מאובטחת‬-‫אביב‬.‫מערכת‬ ‫בתקן‬ ‫מתרצה‬ ‫שלנו‬ ‫התרומות‬PCI‫כרטיסי‬ ‫ופרטי‬ ‫המחייב‬ ‫לחלוטין‬ ‫מוצפנים‬ ‫במערכת‬ ‫שנשמרים‬ ‫האשראי‬. ‫תמיכה‬ ‫צוות‬‫שלנו‬ ‫הטכנולוגיה‬‫מבטיחים‬‫של‬ ‫מערכת‬ ‫זמינות‬99.9% ‫ופיקוח‬ ‫ותמיכה‬‫מלאה‬.
 23. ‫ידידים‬ ‫אגודות‬ ‫עם‬ ‫לעמותות‬ ‫סליקה‬ ‫מערכת‬ ‫בינלאומיים‬
 24. ‫מישראל‬ ‫תרומות‬ ‫בדולרים‬ ‫תרומות‬ ‫קנדי‬ ‫בדולר‬ ‫תרומות‬ ‫בפאונד‬ ‫תרומות‬ ‫ישראלית‬ ‫עמותה‬ ‫בארה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬"‫ב‬ ‫בקנדה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫באנגליה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫הבעייה‬:‫נפרדות‬ ‫תרומה‬ ‫מערכות‬ ‫ארבע‬ •‫הוצאות‬4 x •‫ב‬ ‫נמצא‬ ‫ותרומות‬ ‫תורמים‬ ‫על‬ ‫מידע‬-4‫שונות‬ ‫מעררכות‬ •‫התורמים‬ ‫פרטי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫הישראלית‬ ‫לעמותה‬ ‫אין‬ ‫הזרים‬ •‫הגיוס‬ ‫בסיכויי‬ ‫ופוגעת‬ ‫מבלבלת‬ ‫היא‬ ‫התורם‬ ‫חויית‬ •‫המטבעות‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫השפות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫אין‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬1 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬2 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬3 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬4
 25. ‫תרומה‬ ‫טופס‬ ‫ישראלית‬ ‫עמותה‬ ‫בארה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬"‫ב‬ ‫ארגון‬‫בקנדה‬ ‫חבר‬ ‫באנגליה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫פתרון‬:‫כל‬ ‫את‬ ‫שמשרת‬ ‫תרומות‬ ‫מרכז‬ ‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הידידים‬ ‫אגודות‬ •‫המטבע‬ ‫לפי‬ ‫החבר‬ ‫לארגון‬ ‫מכוונת‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬ •‫ב‬ ‫מופחתות‬ ‫הוצאות‬-75% •‫קבלות‬‫מקוונות‬‫לתורמים‬ ‫נשלחות‬‫בשם‬‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הארגון‬ •‫התורם‬ ‫לפרטי‬ ‫גישה‬ ‫מקבל‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬,‫מקבלת‬ ‫הישראלית‬ ‫והעמותה‬ ‫המדינות‬ ‫מכל‬ ‫התורמים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫לפרטיו‬ ‫גישה‬ •‫שפה‬ ‫בכל‬ ‫מטבע‬ ‫בכל‬ ‫לתורם‬ ‫ניתן‬(‫לדוגמא‬,‫עברית‬ ‫דובר‬ ‫ישראלי‬ ‫תורם‬ ‫בלוס‬ ‫שגר‬‫אנגלס‬‫ארה‬ ‫בדולר‬ ‫לתורם‬ ‫יכול‬"‫ב‬) ‫נתונים‬ ‫בסיס‬
 26. ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הממותג‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬ ‫בדולר‬ ‫לתרום‬ ‫בוחר‬ ‫תורם‬ ‫הישראלית‬(‫מאוחד‬ ‫טופס‬) ‫הישראלית‬ ‫העמותה‬ ‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬ ‫ה‬-PayPal‫או‬Merchant Account‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בארה‬ ‫החבר‬"‫ב‬ ‫תהליך‬–‫זר‬ ‫במטבע‬ ‫תרומה‬(‫לדוגמא‬,‫ארה‬ ‫דולר‬"‫ב‬) ‫מקוונת‬ ‫קבלה‬ ‫מיידית‬ ‫מקבל‬ ‫תורם‬ ‫בארה‬ ‫החברים‬ ‫ארגון‬ ‫בשם‬"‫ב‬ ‫הבינ‬ ‫הידידים‬ ‫ארגון‬"‫ל‬ ‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫עותקים‬- ‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬ ‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫של‬ ‫בנק‬ ‫והעמותה‬ ‫הידידים‬ ‫ארגון‬ ‫הישראלית‬‫מייד‬‫יכולים‬ ‫התרומה‬ ‫בפרטי‬ ‫לצפות‬
 27. ‫בש‬ ‫לתרום‬ ‫בוחר‬ ‫תורם‬"‫ח‬ ‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬ ‫ישראכרט‬/‫כאל‬/‫פייפאל‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫תהליך‬–‫בש‬ ‫תרומה‬"‫ח‬ ‫ה‬‫תודה‬ ‫הודעת‬ ‫מיידית‬ ‫מקבל‬ ‫תורם‬ ‫בקובץ‬PDF‫מ‬-Invoice4U.co.il ‫בישראל‬ ‫עמותה‬ ‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫עותקים‬- ‫מופקדים‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫הבנק‬ ‫בחשבון‬ ‫העמותה‬ ‫הישראלית‬ ‫העמותה‬ ‫מייד‬‫יכולה‬‫לצפות‬ ‫בפרטי‬‫והתורם‬ ‫התרומה‬
Publicité