Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in

3 002 vues

Publié le

Samen wonen; een online platform om communicatie te stimuleren gebaseerd op een afstudeeronderzoek in Real Estate & Housing aan de TU Delft.

Publié dans : Immobilier
  • Soyez le premier à commenter

Scriptie met nieuwe media het ontwikkelproces in

  1. 1. atting env & sam hlights hig Joris Burggraaff 9 november 2012met nieuwe media het ontwikkelproces inSamen wonen; een online platform om communicatie te stimuleren
  2. 2. met nieuwe media het ontwikkelproces in multimedia Slideshare: Presentatie Slideshare: Scriptie Youtube: Video werking platform Website: Uitleg ontwerpprincipes Blogspot: OnderzoeksprocesTitel! ! ! ! ! Met nieuwe media het ontwikkelproces inSubtitel!! ! ! ! Samen wonen; een online platform om communicatie te stimulerenAuteur! ! ! ! ! Joris BurggraaffStudentnummer! ! ! 1310100Adres! ! ! ! ! Adelheidstraat 195! ! ! ! ! 2595 EV, Den HaagTelefoonnummer! ! ! +31 (0) 6 18185988Email! ! ! ! ! j.h.burggraaff@student.tudelft.nlDatum! ! ! ! ! 9 november 2012Universiteit! ! ! ! Technische Universiteit DelftFaculteit! ! ! ! BouwkundeWebsite! ! ! ! www.bk.tudelft.nlAfdeling! ! ! ! Real Estate & HousingAfstudeerrichting! ! ! GebiedsontwikkelingHoofdmentor! ! ! ! Dr. ir. T.A. DaamenEmail! ! ! ! ! T.A.Daamen@tudelft.nlTweede mentor!! ! ! Dr. ir. L. H.M.J. LousbergEmail! ! ! ! ! L.H.M.J.Lousberg@tudelft.nlGecommitteerde ! ! ! Ir. K.J. VollersEmail! ! ! ! ! K.J.Vollers@tudelft.nlscriptie Joris Burggraaff! iii
  3. 3. met nieuwe media het ontwikkelproces inhighlightsdeel 1. Beschrijving van het onderzoek deel 2. De theorie.De verschuiving van de woningmarkt zorgt ervoor Er is literatuur vanuit drie verschillende onderwerpendat de woningzoekenden intensiever worden gebruikt om tot een theoretisch kader te komen. Inbetrokken in het ontwikkelproces. Waarbij de dit kader bevinden zich de literatuurresultaten diewoningzoekende in een aanbodmarkt voornamelijk onderbouwd worden vanuit meerdere perspectieven,van belang was voor de afzet van woningen wordt zie figuur 0.2.deze in een vragersmarkt ook van belang voor hetafstemmen van de plannen op de vraag. literatuurresultaten OPKOMENDE gebruikers MEDIA waarom? wie? wat? hoeveel? hoe duur ? COMMUNICATIEF portfolio past h et bij b ¤ edrijf? locatie waar? wanne er? me t wie? COMMUNICATIE PLANNEN realisatie hoe? Figuur 0.2: Totstandkoming literatuurresultaten Figuur 0.1: Karakteriserende weergave vragersmarkt Tijdens communicatieprocessen is het volgendeDit onderzoek is gericht op het gebruik van nieuwe van belang (Turner, 2007, p. 842):media in een vragersmarkt. Het doel is als volgt - De ontvanger begrijpt de gecommuniceerde informatie.gedefinieerd: onderzoeksdoel - De ontvanger voelt zich comfortabel met de - Inzicht verschaffen in de mogelijkheden om met hoeveelheid verstrekte informatie. nieuwe media de betrokkenen van het - De communicatievorm is gepast voor de situatie. ontwikkelproces hun woonwensen en belangen - De inspanning om te communiceren en het te laten delen om op deze manier integrale belang van de inhoud zijn in balans. waarde aan de woning toe te voegen. - Een bijdrage leveren aan de ontwerpprincipes De toenemende mate van complexiteit en de van een online platform om dit communicatie- steeds groter wordende rol van de particulier, proces te stimuleren. brengen een eis naar transparantie in het proces met zich mee. Dit wordt versterkt en versneld doorEen online platform is een digitale ontmoetingsplaatswaar informatie gedeeld wordt, gekoppeld aan één de mogelijkheden van internet. De consistentie dieof meerdere onderwerpen. Ontwerpprincipes zijn zeer belangrijk is in het communicatieproces kanalgemene regels die bij keuzes in het ontwerpproces hiermee vergroot worden.van een online platform hulp bieden. Deze zijn tot In de nieuwste vorm van internet, web 3.0stand gekomen als resultaat van dit onderzoek. genoemd, wordt het contact gelegd op basis vanscriptie Joris Burggraaff! ii
  4. 4. met nieuwe media het ontwikkelproces inhet onderwerp. Een bekend voorbeeld hiervan zijn deel 3. Theorie & praktijkdiscussiefora en Linkedin groepen. Met web 3.0wordt het mogelijk om met een grotere groep Uit een analyse van vijftien bestaande woonplatformsmensen op efficiëntere wijze een gesprek aan te blijkt dat het overgrote deel zich richt op tweegaan. Doordat het gemak toeneemt zal er meer en functies. De eerste functie is mogelijk in het beginsneller gecommuniceerd worden door alle partijen van het ontwikkelproces, tijdens de voorlopig(Schwier and Balbar, 2002, Lanting, 2011). ontwerpfase. Deze functie is erop gericht om, zoBouw Informatie Model-literatuur (BIM) toont een lang er nog aanpassingsmogelijkheden, informatiecommunicatiestructuur waarbij het model als te verzamelen over de woonwensen vancentraal platform dient. Doordat alle informatie verschillende stakeholders de plannen hiercentraal is neemt de consistentie van informatie en optimaal op af te stemmen. Dit noemen weinzicht toe. Hierdoor worden fouten eerder planoptimalisatie. De tweede functie, voorafgaandeopgemerkt. aan de start van de verkoop van de woningen, richtDe literatuur over communicatief plannen (Innes zich erop zo vroeg mogelijk potentiële klanten teand Booher, 2003) beschrijft een manier van betrekken bij het project. Dit gebeurt door met henplanvorming om integraal waarde te optimaliseren. te communiceren middels een online platform. DitDit wordt gedaan door verschillende stakeholders noemen we klantenbinding. initiatief ontwerp bouw beheer ... Figuur 0.3: Platformfunctiesin een ontwikkelproces te laten communiceren. Derol van de planner verandert richting een Op basis van de literatuur en bovenstaandefaciliterende rol. Niet langer is hij de technicus, die analyses is er een platformbeschrijving geformuleerd.middels een aantal scenario’s andere belang- Dit is een theorie over hoe een online platform inhebbenden van het meest geschikte scenario elkaar zou moeten zitten om communicatie tussenprobeert te overtuigen, maar hij is de organisator woningzoekenden en andere stakeholders in hetvan de dialoog. Op deze wijze kunnen lokale ontwikkelproces te stimuleren. Figuur 0.4 verwijstdeelnemers, bijvoorbeeld omwonenden of naar een video over de werking. Om invulling tewoningzoekenden, gebruikt worden voor hun geven aan de platformbeschrijving is er een reeksspecifieke kennis. met ontwerpprincipes samengesteld. Deze reeks isEen online platform kan de voorkennis vergroten Samen wonen genoemd en vormt de kern van ditwaardoor de (online) deelnemers vooraf al tijdkrijgen om over stellingen na te denken. Dit zal de onderzoek.kwaliteit van de dialoog ten goede komen. Figuur 0.4: Video van de werking van Samen wonen (http://youtu.be/0SCgetWs0IA)scriptie Joris Burggraaff! iii
  5. 5. met nieuwe media het ontwikkelproces indeel 4. De resultaten binden omdat het te lang duurt tot de oplevering van de woning.Verspreid over drie rondes zijn er circa dertig Het betrekken van professionele partijen bij eeninterviews met experts vanuit verschillende disciplines online platform is lastig. Er blijkt een groot verschilbinnen de woningmarkt gehouden. Op basis in het belang van informatie lezen en -delen te zijn.hiervan zijn de ontwerpprincipes aangescherpt en Zodra er weinig informatie afkomstig van deaangevuld. Op www.platformsamenwonen.nl woningzoekenden op het platform aanwezig is,kunnen de resultaten bekeken worden. Dit zijn de hebben zij weinig belang in het platform. Zijn deontwerpprincipes die hulp bieden bij het ontwerpen woonwensen en behoeftes van de woningzoekendenvan een online projectplatform. Deze zijn afhankelijk gedeeld op het platform dan neemt de interessevan in welke fase het project zich bevindt en wat de van professionele partijen in het platform toe. Eendoelgroep voor het project is. aanbeveling is dan ook om het platform in vroege fasen te richten op de woningzoekenden, om later Figuur 0.5: De resultaten / ontwerpprincipes in het traject de overige stakeholders te betrekken. (www.platformsamenwonen.nl) Het gebruik van Samen wonen gaat samen met een grotere nadruk op vraaggericht ontwikkelen.deel 5. De conclusies Dit kan een grote invloed op een organisatie hebben waardoor het weerstand op kan roepen.Dit onderzoek is gericht op de vraag of het mogelijk Waar de projectontwikkelaar voorheen de centraleis om nieuwe media in te zetten om het partij was waar alle informatie samen kwam, zalcommunicatieproces tussen de woningzoekenden deze een keuze moeten maken. Als een onlineen overige betrokkenen te stimuleren. locatie aangesteld wordt als centrale plaats geeft hij een deel van zijn macht op.Ja het is mogelijk om de communicatie tussenwoningzoekenden en overige betrokkenen testimuleren door de ontwerpprincipes van Samenwonen in een online platform te implementeren.Enkele nuances zijn echter wel op hun plaats.Een toename van communicatie kan in een vroegstadium leiden tot planoptimalisatie doordat ermeer informatie over de woonwensen en belangenbekend is. Verder in het traject zijn de aanpassingenop de plannen te kostbaar. Een toename vancommunicatie in een later stadium kan leiden totbinding aan de woning. Dit zorgt voor een lagerafzet risico. Belangrijk is dat dit twee gescheidenfuncties zijn. Het lijkt dus niet mogelijk om in eenvroeg stadium deelnemers aan de woning tescriptie Joris Burggraaff! iv
  6. 6. samenvattingThis summary has been written in the dutch language.An English summary is provided in chapter 20.deel 1. Beschrijving van het onderzoek Figuur 0.6: Woningverkoop daalt met 18 procent (Kuit, 2012)introductie van het onderwerpNa jarenlange prijsstijgingen kelderen de huizenprijzen in 2012. vraag & antwoor dDe afname van het aantal woningverkopen in het eerste kwartaalvan 2012 ten opzichte van een jaar eerder betrof maar liefst 18,3 1. Welke rol speelt communicatie inprocent (Kuit, 2012). De woningmarkt in Nederland bevindt zich de woningmarkt?anno 2012 in een zware tijd. Volgens Van Randeraat (2008, p. 18) speelt “communicatie een vitaleEen medium is een online ontmoetingsplaats, -communicatiekanaal rol in gebiedsontwikkeling”. Dit is bijof website. Media kunnen zich van elkaar onderscheiden door zowel professionele-, private- enmiddel van gebruiksvriendelijkheid, doel, doelgroep en/of werking. publieke partijen te zien. Door wisselwerking tussen partijen teDe bekendste online media zijn social media. 85 procent van de creëren ontstaat er een grotereNederlandse bevolking was in 2011 via deze communicatiekanalen integrale toegevoegde waardete bereiken (Van den Hoff, 2011). Facebook heeft inmiddels 7,3 (Homan et al., 2007). Dit kan ervoormiljoen gebruikers in Nederland en meer dan 800 miljoen zorgen dat de plannen beter op dewereldwijd (Oosterveer, 2012). Vanwege het grote bereik van vraag worden afgestemd, hetonline communicatie kan met lage inspanning een grote groep afzetrisico van de ontwikkelaarmensen worden bereikt. Bij veel media kunnen de ontvangers van afneemt en het draagvlak van deinformatie direct reageren. plannen vergroot wordt. De huidige methodes en technieken om met deeen verschuiving van de markt eindgebruiker te kunnen com-Bovenstaande trends zorgen ervoor dat de vragersmarkt opkomt. municeren zijn zeer kostbaar enDit type woningmarkt verlangt intensievere communicatie en tijdrovend (Innes and Booher,eerder contact met de eindgebruikers in ontwikkelproces (Van 2004), waardoor het vaak uitblijft.Joolingen et al., 2009).Hierdoor verandert voor de professionele partijen in een ontwikkelproces van woningen de manier vanwerken. Toenemende mate van complexiteit, toenemende invloed van eindgebruikers en een afnemendezekerheid van afzet zorgen ervoor dat de regisserende partijen een verschuiving ondervinden vanprojectmatig - naar procesmatig werken. Hierbij worden niet meer alle prognoses vooraf vastgesteld, externeonzekerheden afgebakend en belanghebbende partijen buitengesloten. Nieuwe samenwerkingsmodellengebaseerd op de processtructuur zijn beter geschikt om het juiste vastgoed, vanuit de eindgebruikers, te
  7. 7. met nieuwe media het ontwikkelproces inontwikkelen (Franzen and Hobma, 2010, Beenders, 2011, Peek vraag & antwoor dand Remmen, 2012). Het onderzoek is verricht vanuit hetperspectief van de regisserende partij, de project- en 2.Wat zijn kenmerken van degebiedsontwikkelaar. transformerende woningmarkt in relatie tot communicatie en deIn een vragersmarkt is het van groot belang om integraal te betrokkenheid van verschillendedenken. In de huidige markt hebben veel partijen moeite om partijen?achter standpunten van anderen te komen (Van der Werff, 2009). De markt is aan het verschuiven vanDaarom dienen er bruggen gebouwd te worden tussen publiek, een aanbod- naar een vragersmarkt.privaat en particulier, zodat alle belanghebbenden een optimaal aanbodmarktresultaat kunnen bereiken. De rol van de ontwikkelaar ondervindtde grootste verandering. Waar de eindgebruikers in eenaanbodmarkt achteraan in het proces nodig waren om de portfolio wat? w anneer ? hoev ¤ eel? waar? locatie hoe du ur? met wie?woningen af te zetten, worden zij in een vragersmarkt vooraan al potentiele afzetbetrokken om de plannen te optimaliseren. Dit gebeurt door de wie?dialoog met ze aan te gaan (Philipsen and Koekoek, 2011, Van realisatieJoolingen et al., 2009). hoe? Zoals hierboven weergegeven is, isonderzoeksopzetHet inleidende onderzoek kan worden vertaald naar de volgende de eindgebruiker met name vanprobleemdefinitie: belang voor de afzet. vragersmarkt probleemdefinitie gebruikers - De verschuiving naar een vragersmarkt verlangt intensievere waarom? wie? wat? hoeveel? hoe duur ? communicatie met woningzoekenden om hun woonwensen en belangen te achterhalen. - De huidige methodes zijn bij toenemende communicatie zeer portfolio past he t bij be ¤ drijf? waar? locatie wanne er? met wie? kostbaar en nemen veel tijd in beslag. - Het is onduidelijk of en op welke wijze dit communicatieproces realisatie hoe? met nieuwe media ondersteund kan worden. 3.Op welke wijze kan communicatie aan de ontwikkeling van woningenDit onderzoek is erop gericht om een bijdrage aan de oplossing bijdragen?van dit probleem te leveren. Dit wordt gedaan door op zoek te In een vragersmarkt wordt degaan naar het antwoord op de volgende hoofdvraag: eindgebruiker eerder en meer in het onderzoeksvraag proces betrokken door met hen te - In hoeverre is het mogelijk om nieuwe media in te zetten om communiceren. Dit gebeurt als het communicatieproces van een woningontwikkeling tussen professionele partijen procesmatig de woningzoekenden en de overige betrokkenen te stimuleren? gaan werken waarbij de gezamenlijke - Op welke wijze? belangen voorop staan. Hierdoor kan er eerder integrale waarde aan het proces worden toegevoegd.scriptie Joris Burggraaff! vi
  8. 8. met nieuwe media het ontwikkelproces inOm tot een antwoord te komen is er een stip op de horizon gedefinieerd. Hiermee wordt de richting bepaald.Dit is samengevat in het onderzoeksdoel: onderzoeksdoel - Inzicht verschaffen in de mogelijkheden om met nieuwe media de betrokkenen van het ontwikkelproces hun woonwensen en belangen te laten delen om op deze manier integrale waarde aan de woning toe te voegen. - Een bijdrage leveren aan de ontwerpprincipes van een online platform om dit communicatieproces te stimuleren.De hoofdvraag is opgesplitst in twaalf deelvragen. Deze worden bondig in de rechterkolommen beantwoordbij de bijbehorende hoofdstukken. Een online platform is een digitale ontmoetingsplaats waar informatiegedeeld wordt, gekoppeld aan één of meerdere onderwerpen. De ontwerpprincipes zijn algemene regels diebij keuzes in het ontwerpproces van een online platform hulp bieden. Hierin worden spanningsveldenbeschreven zodat duidelijk wordt hoe woonwensen en belangen meer gedeeld kunnen worden. Om tot deontwerpprincipes te komen is er op basis van de literatuur een platformbeschrijving samengesteld. Hierinworden alle aanknopingspunten van het vooronderzoek omgezet tot een theorie over het opzetten van eenonline communicatieplatform. De ontwerpprincipes geven vervolgens invulling in deze theorie. De ontwerpprincipes platformbeschrijving concept- concept- concept- definitieve komen tot stand door onderzoek onderzoek onderzoek onderzoek versie 1 versie 2 versie 3 versie onderzoekend te ontwerpen. Hierin wordt het ontwerp- proces continue onder- Figuur 0.7: Onderzoekend ontwerpen steund door het onderzoek.Het cluster van ontwerpprincipes wordt in dit onderzoek ‘Samen wonen’ genoemd. Een Samen wonen-platform is een platform gebaseerd op de ontwerpprincipes van dit onderzoek.Het onderzoek is in vijf fasen verdeeld. Iedere fase (met uitzondering van de eerste) wordt afgesloten meteen conceptversie, bestaande uit de ontwerpprincipes, zoals in figuur 0.8 te zien is. Tijdens het onderzoek iser een scheiding gemaakt tussen principes die gedurende het hele traject geëvalueerd zijn en principes dielater in het traject aan een ontwerp zijn toegevoegd. Dit zijn de originele- en bijkomende ontwerpprincipesgenoemd. Dit wijst niet op een verschil in belang, slechts op een verschil in validiteit vanwege deonderzoekstijd (Baarda et al., 1998).scriptie Joris Burggraaff! vii

×