Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SSIITTIIOOSS PPOOTTEENNCCIIAALLEESS PPAARRAA LLAA 
RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN DDEE GGrroossvveennoorriiaa ccaammppiiii RR..MM ...
11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 
 BBiiooddiivveerrssiiddaadd EEccuuaaddoorr ((ppeelliiggrrooss)) 
 EEnnddeemmiissmmoo..
Características 
de la planta: 
Asteraceae, 
árbol de 12 m; 
generalmente 
posee más de 
un tronco con 
considerables 
áre...
SSaann FFrraanncciissccoo:: PPaarrcceellaa TToottaall 
33000000mm22 
EESSPPEECCIIEESS NN°° DDEE IINNDDIIVVIIDDUUOOSS AA..B...
San Francisco: TTrraannsseeccttoo TToottaall 11000000mm22 
EESSPPEECCIIEESS NN°° DDEE IINNDDIIVVIIDDUUOOSS AA..BB..TTOOTTA...
22.. OOBBJJEETTIIVVOO 
 AAnnaalliizzaarr llaa ddiissttrriibbuucciióónn ppootteenncciiaall ddee ééssttaa 
eessppeecciiee..
33.. MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA 
 RReeggiissttrrooss ddee ccoolleecccciioonneess:: HHeerrbbaarriiooss CCHHEEPP,, 
QQCCNNEE,, ...
4. RESULTADOS 
CURVA ROC 
Area Under the Curve 
Asymptotic 95% Confidence 
Interval 
.966 .011 .000 .944 .987 
1.000 .000 ...
MODELO DOMAIN DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Grosvenoria campii 
EN EL ECUADOR
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
 EEll mmooddeelloo DDOOMMAAIINN eessttaabblleecciióó ssiittiiooss 
ppootteenncciiaalleess ddee ...
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS 
 VVeerriiffiiccaarr eenn eell ccaammppoo llaass pprreeddiicciioonneess ddee llooss 
mmood...
GGRRAACCIIAASS
SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR
SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR
SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR
SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR

SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

SITIOS POTENCIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE Grosvenoria campii R.M King & H.Rob (ASTERACEAE) EN EL ECUADOR

 1. 1. SSIITTIIOOSS PPOOTTEENNCCIIAALLEESS PPAARRAA LLAA RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN DDEE GGrroossvveennoorriiaa ccaammppiiii RR..MM KKiinngg && HH..RRoobb ((AASSTTEERRAACCEEAAEE)) EENN EELL EECCUUAADDOORR CCaarraannqquuii JJoorrggee && EEssppiinnoozzaa LLuuiiss
 2. 2. 11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  BBiiooddiivveerrssiiddaadd EEccuuaaddoorr ((ppeelliiggrrooss))  EEnnddeemmiissmmoo..
 3. 3. Características de la planta: Asteraceae, árbol de 12 m; generalmente posee más de un tronco con considerables áreas basales
 4. 4. SSaann FFrraanncciissccoo:: PPaarrcceellaa TToottaall 33000000mm22 EESSPPEECCIIEESS NN°° DDEE IINNDDIIVVIIDDUUOOSS AA..BB..TTOOTTAALL DDRR DDMMRR IIVV MMEELLAASSTTOOMMAATTAACCEEAAEE MMiiccoonniiaa jjaahhnniiii 5511 6644553311..4444 2255..0000 3344..0022 1144..7755 MMiiccoonniiaa bbrraacctteeoollaattaa 3377 5533337711..2299 1188..1144 2288..1144 1111..5577 MMYYRRSSIINNAACCEEAAEE MMyyrrssiinnee ccoorriiaacceeaa 1199 2211441166..6655 99..3311 1111..2299 55..1155 MMyyrrssiinnee aannddiinnaa 1100 77335588..2211 44..9900 33..8888 22..1199 AASSTTEERRAACCEEAAEE GGrroossvveennoorriiaa ccaammppiiii 2211 1133553333..1188 1100..2299 77..1133 88..7722 GGyynnooxxyyss sspp 88 88666677..99 33..9922 44..5577 22..1133 DDeennddrroopphhoorrbbiiuumm ttiippooccoocchheennssiiss 11 7700..8844 00..4499 00..0044 00..1133 AAddeennoosstteemmaa ccff.. HHaarrlliinnggiiii 11 9944..9988 00..4499 00..0055 00..44 SSOOLLAANNAACCEEAAEE SSoollaannuumm vveennoossuumm 1188 11002211..1111 88..8822 00..5544 22..3344 SSeesssseeaa vveessttiittaa 11 4444..1155 00..4499 00..0022 00..1133 EESSCCAALLLLOONNIIAACCEEAAEE EEssccaalllloonniiaa mmyyrrttiillllooiiddeess 1122 1122220088..33 55..8888 66..4444 33..88 AARRAALLIIAACCEEAAEE OOrreeooppaannaaxx eeccuuaaddoorriieennssiiss 1133 22559988..1111 66..3377 11..3377 11..4444
 5. 5. San Francisco: TTrraannsseeccttoo TToottaall 11000000mm22 EESSPPEECCIIEESS NN°° DDEE IINNDDIIVVIIDDUUOOSS AA..BB..TTOOTTAALL DDRR DDMMRR IIVV MMEELLAASSTTOOMMAATTAACCEEAAEE MMiiccoonniiaa bbrraacctteeoollaattaa 3355 33222266..4488 1188..2233 3355..3388 5533..6611 MMiiccoonniiaa ppsseeuuddoocceennttrroopphhoorraa 2244 11339999..7799 1122..5500 1155..3355 2277..8855 MMiiccoonniiaa ccrroocceeaa 44 114411..99 22..0088 11..5566 33..6644 MMiiccoonniiaa ccff.. ddeennttiiccuullaattaa 44 221188..3388 22..0088 22..3399 44..4488 BBrraacchhyyoottuumm lleeddiiffoolliiuumm 33 3355..8822 11..5566 00..3399 11..9966 AASSTTEERRAACCEEAAEE GGrroossvveennoorriiaa ccaammppiiii 2233 11443366..8877 1111..9988 1155..7766 2277..7744 BBaacccchhaarriiss llaattiiffoolliiaa 55 5522..8855 22..6600 00..5588 33..1188 CCrriittoonniiooppssiiss ssooddiirrooii 22 8866..5533 11..0044 00..9955 11..9999 SSOOLLAANNAACCEEAAEE SSeesssseeaa vveessttiittaa 55 225500..3355 22..6600 22..7755 55..3355 SSoollaannuumm vveennoossuumm 3300 669966..1144 1155..6633 77..6633 2233..2266 BBrruuggmmaannssiiaa ssaanngguuiinneeaa 1111 221144..2255 55..7733 22..3355 88..0088 CCeessttrruumm ppeerruuvviiaannuumm 99 110022..3344 44..6699 11..1122 55..8811
 6. 6. 22.. OOBBJJEETTIIVVOO  AAnnaalliizzaarr llaa ddiissttrriibbuucciióónn ppootteenncciiaall ddee ééssttaa eessppeecciiee..
 7. 7. 33.. MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  RReeggiissttrrooss ddee ccoolleecccciioonneess:: HHeerrbbaarriiooss CCHHEEPP,, QQCCNNEE,, QQCCAA,, TTrróóppiiccooss,, AAAAUU..  MMééttooddooss ppaarraa MMooddeellaammiieennttoo:: DDOOMMAAIINN,, MMAAXXEENNTT..
 8. 8. 4. RESULTADOS CURVA ROC Area Under the Curve Asymptotic 95% Confidence Interval .966 .011 .000 .944 .987 1.000 .000 .000 1.000 1.000 Test Result Variable(s) mx_gros do_gros Area Std. Errora Asymptotic Sig.b Lower Bound Upper Bound Under the nonparametric a. assumption b. Null hypothesis: true area = 0.5
 9. 9. MODELO DOMAIN DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE Grosvenoria campii EN EL ECUADOR
 10. 10. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  EEll mmooddeelloo DDOOMMAAIINN eessttaabblleecciióó ssiittiiooss ppootteenncciiaalleess ddee ddiissttrriibbuucciióónn eenn 55 pprroovviinncciiaass..  EELL mmooddeelloo MMaaxxEEnntt pprreeddiijjoo ssiittiiooss ppootteenncciiaalleess ddee ddiissttrriibbuucciióónn eenn 1133 pprroovviinncciiaass pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee ddee llaa ssiieerrrraa ddee EEccuuaaddoorr..
 11. 11. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  VVeerriiffiiccaarr eenn eell ccaammppoo llaass pprreeddiicciioonneess ddee llooss mmooddeellooss ddee ddiissttrriibbuucciióónn ppootteenncciiaall oobbtteenniiddooss,, ppaarraa rreeeevvaalluuaarr eell eessttaattuuss ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee GGrroossvveennoorriiaa ccaammppiiii eenn EEccuuaaddoorr..
 12. 12. GGRRAACCIIAASS

×