Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

BeWise loeng: Liisa Raudsepp "Eduka juhi psühholoogiline profiil" @ Tallinna Ülikool 21.10.2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 42 Publicité

BeWise loeng: Liisa Raudsepp "Eduka juhi psühholoogiline profiil" @ Tallinna Ülikool 21.10.2014

Télécharger pour lire hors ligne

Koolitus andis ülevaate eduka juhi psühholoogilisest profiilist nii uuringute kui juhtide praktilise hindamise põhjal. Iga osaleja sai koolituse käigus analüüsida ka iseenda juhipotentsiaali.

Liisa Raudsepp on psühholoog, konsultant ja koolitaja Tripod´s ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse esinaine. Liisa igapäevatöö hulka kuulub töölesoovijate hindamine psühholoogiliste testidega, mis hõlmab ka juhtide hindamist. Samuti õpetab Liisa personalijuhtidele, kuidas parimaid töötajaid leida, ning karjäärinõustajatele, kuidas igaühe eripärast lähtuvalt nõustatava tugevusi üles leida.

Koolitus andis ülevaate eduka juhi psühholoogilisest profiilist nii uuringute kui juhtide praktilise hindamise põhjal. Iga osaleja sai koolituse käigus analüüsida ka iseenda juhipotentsiaali.

Liisa Raudsepp on psühholoog, konsultant ja koolitaja Tripod´s ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse esinaine. Liisa igapäevatöö hulka kuulub töölesoovijate hindamine psühholoogiliste testidega, mis hõlmab ka juhtide hindamist. Samuti õpetab Liisa personalijuhtidele, kuidas parimaid töötajaid leida, ning karjäärinõustajatele, kuidas igaühe eripärast lähtuvalt nõustatava tugevusi üles leida.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Similaire à BeWise loeng: Liisa Raudsepp "Eduka juhi psühholoogiline profiil" @ Tallinna Ülikool 21.10.2014 (20)

Publicité

Plus par JCI Tallinn BeWise (20)

BeWise loeng: Liisa Raudsepp "Eduka juhi psühholoogiline profiil" @ Tallinna Ülikool 21.10.2014

 1. 1. Eduka juhi psühholoogiline profiil Liisa Raudsepp, psühholoog-konsultant 21.10.2014, BeWise JCI
 2. 2. Tripodi tutvustus Testid ja koolitus • Testide väljatöötamine ja arendamine • Testimiskeskkonna haldamine • Hindamisteenused ettevõtetele • Testikasutajate väljaõpe, täiendusseminarid ja supervisioon • Testid nii personalitööks kui ka psühholoogiliseks ja karjääri-nõustamiseks Organisatsiooniuuringud • Töörahulolu uuringud • Sisekliendi rahulolu uuringud • 360-kraadi tagasiside Värbamine uuringud • Avalik otsing • Andmebaasiotsing • Sihtotsing • Tippjuhtide otsing
 3. 3. Juhtide hindamise kogemus • Juhtide hindamine Tripodi juhipaketi testidega: – värbamisel ja valikul, – arenguprogrammide raames, – juhtide järelkasvu programmide raames, – juhtkonna kui meeskonna analüüs, – individuaalne nõustamine probleemide korral
 4. 4. Millest täna juttu tuleb • Kas juhiks sünnitakse või õpitakse? • Vaimse võimekuse ja isiksuse roll juhiks kujunemisel • Isiksuse analüüs ja seosed juhtimisega • Mida saab arendada? • Näited elust • Kokkuvõtvad tähelepanekud
 5. 5. Üks lühike tutvumine • Nimi + Sina-Teie? • Milline on Sinu kokkupuude juhtimisega? • Milline on Sinu kokkupuude psühholoogiliste testidega (isiksus, vaimsed võimed)? • 2-3 minutit kummalegi kõnelejale
 6. 6. Oskused Motivatsioon, väärtushinnangud Isiksus Võimed Hoiakud, minapilt Teadmised Baasilised omadused Käitumuslikud omadused
 7. 7. Kuidas valida parimaid töötajaid? Allikas: Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The validity and utiliy of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.
 8. 8. Näide: Ametialaste nõuete keerukusaste ja intelligentsustestide ennustusväärtus Amet Ennustav valiidsus (varieerub vahemikus 0 - 1, näitaja > .35 on oluline) ametnik .32 autojuht .37 müügimees .55 keskastmejuht .69 insener .70 tippspetsialist .74 Madal keerukusaste Keskmine keerukusaste Kõrge keerukusaste Allikas: Bertua, Anderson & Salgado, 2005. N=60 uurimust, koguvalim=13,262
 9. 9. Kuidas hinnata isiksust ja vaimseid võimeid? • Psühhomeetrilised testid - süstemaatiline ja standardiseeritud meetod hindamaks individuaalseid erinevusi ja eripärasid. • “Psühholoogilised testid peavad olema standardiseeritud, süstemaatiliselt skooritavad ning tuginema statistilisele andmetöötlusele, mis kinnitaks testide valiidsust ning rakendatavust personalitöös.” (Institute of Personnel and Development, IPD)
 10. 10. Tripodi isiksuseküsimustikud Isiksuseküsimustik NEO-TRI/V2 Juhi isiksuseküsimustik IK-JUHT/P Isiksuseküsimustik IK-15: karjäärinõustamiseks
 11. 11. Tripodi vaimse võimekuse skaalad Vaimse võimekuse skaala VVS-5 Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT Ruumilise võimekuse skaala RVS Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT
 12. 12. Tripodi uuring „Eesti juht 2006“
 13. 13. PPrroojjeekkttii eeeessmmäärrkk Koguda piisavalt esinduslik andmehulk Eesti erineva tasandi juhtide seas ja kaardistada standardiseeritud meetodil juhtide erinevad psühholoogilised kompetentsid. • Teoreetiline huvi: – kas ja milliste näitajate poolest erinevad juhid ‘teistest’? – kuidas on juhi edukus seotud püsivate omadustega? • Praktiline väljund: – normeerida juhtide tulemuste põhjal uus testipakett, – mis võimaldaks edaspidi võrrelda juhtivale ametipositsioonile kandideerijate psühholoogilisi kompetentse edukate juhtide vastavate näitajatega ning – hinnata sellest lähtuvalt “tulevikujuhtide” juhipotentsiaali
 14. 14. KKeeddaa uuuurriimmuussssee kkuuttssuuttii?? Uurimuses osalemise kutse said: • Erasektori juhid (kriteeriumiks ‘edukus’) • Avaliku sektori (riigiametid ja ministeeriumid) keskastme- ja tippjuhid • Eesti üldhariduskoolide direktorid • Majandust, ärijuhtimist või -korraldamist vm õppivad tudengid EBS-st, Audentese Ülikoolist ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast • Tripodi testikasutajad • “Normgrupp” • Koostööpartnerina AS Eesti Gaas
 15. 15. UUuurriimmuusseess oossaalleejjaadd Kokku osales 816 inimest. 45% naised ja 55% mehed Keskmine vanus 36 aastat (SD = 11, 19-67 aastat). Osalejad Koguarv Erasektori juhid 147 Avaliku sektori juhid 113 Eesti üldhariduskoolide 102 direktorid Tudengid 346 SH EBS 144 SH Audentese Ülikool 128 SH Tartu Ülikool 74 Normgrupp 108
 16. 16. KKuuii ppaalljjuu oossaalleess jjuuhhttee?? Vastajate jagunemine ametitasandite lõikes: – 156 tippjuhti (19%, sh 116 EraS ja 40 AvS) – 102 üldhariduskoolide koolijuhti – 214 keskastmejuhti (sh 120 EraS ja 94 AvS) – 55 esmatasandi juhti (sh 37 EraS ja 18 AvS) – 153 (tipp- ja keskastme) spetsialisti – 57 ametnikku ja kontoritöötajat – 25 teenindajat, oskus- ja lihttöölist – 54 vastajat ei töötanud vastamise hetkel
 17. 17. AAllaavvaalliimmiidd Tabel 1. Vastajate arv alavalimites, keskmine vanus, sooline jaotuvus ja juhtimiskogemus Alavalim Vastajate arv Vanus (aastat) Naised (%) Mehed (%) Mitu aastat kokku juhina töötanud? Mitu aastat praeguses juhina töötanud? Tippjuht 156 41 29 71 12 6 Koolijuht 102 48 47 53 14 8 Kesk-esmajuht 269 35 55 45 7 4 Spetsialist 153 32 71 29 3 <1 Normgrupp 136 27 74 26 1 ~0 Kokku 816 36 45 55 8 4 Märkus. Analüüsides võib üksikutel juhtudel vastajate arv alavalimites puuduvate andmete tõttu varieeruda.
 18. 18. MMiiddaa uuuurriittii?? Küsimustiku osad: • Taustandmed ja lisainfo • Isiksuslikud küsimustikud: – Isiksuse viis põhiomadust – Kitsamad juhtimisedukusega seotud 10 näitajat • Üldise vaimse võimekuse skaala: – Sõnalise info mõistmine – Numbrilise info mõistmine – Matemaatilis-loogiline mõtlemine – Ruumiline mõtlemine • Motivaatorid ja käitumuslikud eelistused • Avatud küsimused, kommentaarid
 19. 19. Tulemused
 20. 20. „Eesti juht 2006“: Sõnaline võimekus Uurimisprojekt "Eesti juht 2006": Sõnalise info mõistmine Mean Mean±SE Tippjuht Mean±1,96*SE Kesk-esmasjuht Tudeng Normgrupp 58 56 54 52 50 48 46 Standardiseeritud skoor (m=50, 44 42
 21. 21. „Eesti juht 2006“: matemaatilis-loogiline võimekus Uurimisprojekt "Eesti juht 2006": Matemaatilis-loogiline mõtlemine Mean Mean±SE Tippjuht Kesk-esmasjuht Mean±1,96*SE Koolijuht Spetsialist Normgrupp 58 56 54 52 50 48 46 44 42 Standardiseeritud skoor 40 38
 22. 22. „Eesti juht 2006“: ruumiline võimekus Uurimisprojekt "Eesti juht 2006": Ruumiline mõtlemine tK Mean Mean±SE TippjuhSpetsialist Normgrupp Mean±1,96*SE esk-esmasjuht Tudeng 58 56 54 52 50 48 46 Standardiseeritud skoor (m=50, 44 42
 23. 23. Järeldused Vaimse võimekuse alatestide analüüs kinnitab antud uuringu andmete põhjal, et: • tippjuhtidel on teistest ametitasanditest oluliselt kõrgem sõnalise ja numbrilise info valdamisoskus, loogiline mõtlemine ning perspektiivitaju. • kesk- ja esmatasandi juhtide võimete tase ei erine • tudengite analüüsioskuse tase on kõrgem normgrupi omast, kuid jääb alla juhtide omale. Seejuures tudengite tulemustel suur varieeruvus, st tudengite seas nii väga võimekaid kui ka tagasihoidlikumate võimetega inimesi => oluline selekteerida võimekamad ja rohkem “juhitüüpi”.
 24. 24. Mida tähendab “isiksus”?
 25. 25. Isiksus... ...on inimesele omane suhteliselt püsiv viis tajuda, suhelda ja tegutseda Avatus kogemustele Ekstravertsus Suhetele orienteeritus, sotsiaalsus Emotsionaalne stabiilsus Meelekindlus
 26. 26. Emotsionaalne stabiilsus... • … on närvisüsteemi eripära, mis kirjeldab inimese vaimset tasakaalukust, negatiivsete tunnete taju ja nendega toimetulekut. Emotsionaalselt tundlik, vastuvõtlik negatiivsetele emotsioonidele. Pingelistes olukordades muretsev, kergesti ärrituv, madala enesekindlusega. Reageerib pigem emotsioonidest kui loogilistest argumentidest tulenevalt. Emotsionaalselt stabiilne, käitub tasakaalukalt ka kriitilistes olukordades. Hea enesekontroll, enesega rahulolu. Pingelistes olukordades lähtub pigem mõtetest ja loogikast kui emotsioonidest.
 27. 27. Ekstravertsus... • ... loomupärane pidev soov tegutsemise, positiivsete elamuste kogemise ja sotsiaalsete kontaktide järele. Kinnine, vähejutukas, tagasihoidlik, vaoshoitud. Eelistab üksiolemist suurtele rahvamassidele ja seltskonnas olemisele. Väga seltskondlik ja aktiivne, meeldib suhelda, arenenud suhtevõrgustik. Energiline ja optimistlik, otsib sageli uusi elamusi ja kogemusi. Inspireerib aktiivselt tegutsema.
 28. 28. Sotsiaalsus... • ... näitab kõige laiemas hoiakulises mõttes suhtumist teistesse (usaldav vs skeptiline) Iseseisev, oma tegevuses iseenda vajadustest, seisukohtadest ja normidest lähtuv. Võistlev ja umbusklik, oma negatiivse suhtumise näitab ka välja. Meeldib omada võimu. Pöörab tähelepanu inimeste ja organisatsiooni väärtustele ja kirjutamata reeglitele. Tundlik teiste inimeste vajaduste suhtes, kaastundlik, heasüdamlik, abivalmis ja andestav. Püüab teistele alati vastu tulla.
 29. 29. Meelekindlus... • ... näitab inimese edasipüüdlikkust, pühendumist eesmärgi saavutamiseks, sihikindlust, täpsust, distsiplineeritust ja saavutusvajadust. Samaaegselt palju tegevusi ja eesmärke, on paindlik, loov ja spontaanne nende poole püüdlemisel. Oma tegevuses sihikindel ja järjepidev, tegutseb alati plaanipäraselt ja organiseeritult. Usin, järjekindel, hoolikas, korralik. Tugev tahtejõud ja kõrge saavutusvajadus.
 30. 30. Avatus... • ... vastuvõtlikkus uue suhtes, õppimis- ja kujutlusvõime, ideederohkus ning kohanemine. Eelistab tegeleda praktiliste küsimustega, mis vajavad vähe originaalsust ja loomingulisust. Peab kinni tavadest ja väljakujunenud harjumustest, ei otsi uusi kogemusi. Loominguline ja hea kujutlusvõimega. Lai huvide ring ja rikkalik kujutlusvõime. Avatud uutele ideedele ja mittetraditsioonilistele väärtustele.
 31. 31. Eneseanalüüs ja arutelu • Millised on Sinu isiksuslikud ressursid? • Kuidas need toetavad Sinu praegust elurolli? • Milles soovid end veel täiendada? • Soovi korral: mida oleks vaja arendada, et saada paremaks juhiks?
 32. 32. Mõned näited elust: kui mõni isiksuseomadus saab edu takistuseks
 33. 33. Tippjuht tootmis-ettevõttes M= või – A+
 34. 34. Keskastme juht ehitus-ettevõttes Ems- M-Lisaks VVS-
 35. 35. Keskastme juht müügi-ettevõttes (ravimid) Kõik ok, aga S-
 36. 36. IT-juht Kõik ok, aga S+ ... VVS+!
 37. 37. 1 positiivne näide ebatüüpilisest edust
 38. 38. Endine keskastmejuht ehitussektoris: hinnatud kui hea kuulaja, aga ka keerukate süsteemide väljamõtleja Paljuski ebatüüpiline profiil: Ems- E-S- (??) M-Aga A+, lisaks VVS+ +!
 39. 39. Vaimne võimekus: kõrged ja väga kõrged tulemused
 40. 40. Kokkuvõtteks (1) • Kui teed tööd, mille suhtes Sul on olemas nii huvi kui ka vajalikud eeldused, siis oled suurema tõenäosusega seda tööd tehes rahul ja ka edukas. • Siiski ei garanteeri vajalike eelduste olemasolu alati edu (x-faktor). • Edukaks võib saada ka nn ebatüüpiliste eelduste korral.
 41. 41. Kokkuvõtteks (2): pikaajalise tööedu parimad ennustajad • Nutikus, arukus, terasus • Töökus, hoolikus, süsteemsus, keskendumine, usaldusväärsus • Kohanemisvõimelisus, stabiilsus, paindlikkus, hea stressitaluvus • Sarm, emotsionaalne intelligentsus, suhtlemisoskused • Ausus Kas tuled kohale ja annad endast parima? Kas oled meeskonnamängija? Kas sind võib usaldada? Allikas: Prof. Adrian Furnham (2014), ettekanne „The World of Work: 2020“, Tripodi VI konverents
 42. 42. Aitäh! Liisa Raudsepp: liisa.raudsepp@tripod.ee

Notes de l'éditeur

 • Tere, olen Liisa Raudsepp, töötan konsultandina ettevõttes Tripod ja räägin täna „eduka juhi“ psühholoogilisest profiilist.
 • Loosi igale grupile üks omadus.
 • Grupis: jagage lugusid eredatest näidetest. Kuidas avaldub tööalaselt?
 • Järgneb grupitöö? Või vaatame mõnda profiili?

×