Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

BeWise loeng: Tiia Raudmägi "Kuidas kaitsta oma õigusi" @ TTÜ 26.03.2015

691 vues

Publié le

Selleks, et saaks oma õigusi realiseerida, on vaja neist esmalt teadlik olla. Oma loengus tutvustas Tiia Raudmägi erinevate sihtgruppide õigusi, eelkõige erinevate lepingute sõlmimisel (nt. tööleping, juhatuse liikme leping, autorileping).

Õigusest vähemoluline ei ole ka adekvaatne käitumine oma „õiguste nõudmisel“ - mis on siin oluline?

Lisaks viidi läbi grupiarutelu kuulajate kogemuste alusel ning tehti praktilisi harjutusi.

Tiia Raudmägi on töötanud juristina üle 10 aasta eraõiguse valdkonnas ning tegelenud kinnisvara, IT- lepingute, autori-, töö- ja äriõiguse küsimustega. 2009 asutas Tiia oma õigusbüroo, lisaks tegeleb ta coachinguga. Alates 2008 on ta JCI GO koja liige ning hetkel oma koja president. Tiiat huvitavad ka väga psühholoogia, tervisliku eluviisi ja vaimse arengu teemad.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

BeWise loeng: Tiia Raudmägi "Kuidas kaitsta oma õigusi" @ TTÜ 26.03.2015

 1. 1. Tiia Raudmägi IURING Lutheri õigusbüroo
 2. 2.  AS Mustmäe Kinnisvarahaldus (Minu Vara) kohtuasjade jurist  MicroLink/Delfi - jurist (IT lepingud, äriõigus, tööõigus)  IURING Lutheri õigusbüroo  Kokku ligi 15 aastat õigusalase töö kogemust erasektoris  Supervisioon ja coaching (alustavad ettevõtjad)  JCI GO Koda – President 2015
 3. 3.  Ootused?  Senised juhtumid ja õppetunnid?
 4. 4.  Õiguste kaitse: - Töötaja - Tööandja - Juhatuse liige - Tarbija - Autor  Õiguste kaitse realiseerimine= läbirääkimised
 5. 5.  https://www.riigiteataja.ee/  http://www.riigikohus.ee/
 6. 6.  Õigused vs kohustused  Vastutus ja vastutustunne  Usaldus  Hea usu ja mõistlikkuse põhimõte  Kokkulepete sõlmimine, läbirääkimised
 7. 7. Vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest Vastutuse võtmine või andmine tähendab teadmist, et tegevust hinnatakse ja hinnangu tulemusel on moraalsed või materiaalsed tagajärjed (hüved, positsioon) inimesele või organisatsioonile, mida inimene esindab. Wikipedia
 8. 8. Vastutusvõime on suutlikkus tagajärgedega tegevuses arvestada. Vastutust kergendav asjaolu- nt. vaimupuue, raskete asjaolude kokkusattumine Vastutust raskendav asjaolu: narkootikumide või alkoholi mõju all olemine/ korduv tegevus.
 9. 9.  Töötajal on õigus nõuda kirjaliku töölepingu sõlmimist.  Töötaja tööle lubamine võrdub töölepingu sõlmimisega.  Töölepingule kohustuslikud tingimused – TLS § 5-6.  Töölepingu tingimuste tõendamine vaidluse korral (nt. e-mailid, kõnesalvestused, tunnistajad)
 10. 10. 1) Tööandja ja töötaja andmed 2) Tööle asumise aeg 3) Tööülesanded ja ametinimetus 4) Töötasu, lisatasud, palgapäev ja maksud 5) Muud hüved, kui nendes on kokku lepitud 6) Tööaeg 7) Töö tegemise koht 8) Puhkuse kestus
 11. 11. 9) Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad või viide neile 10) Viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele 11) Viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. 12) Katseaja pikkus (vaikimisi 4 kuud); 13) Tähtajalise töölepingu korral põhjus 14) Konkurentsipiirangu sisu 15) Kaugtöö võimalus
 12. 12. 16) renditöö korral vastav info 17) Summeeritud tööaja rakendamisel tööajakava teatavaks tegemise info
 13. 13.  Töötasu alammäär 2015 - 390 EUR  Maksud töötasuga seoses: Näide: brutotasu 1000 EUR Tööandja kogukulu 1338 EUR, s.h. sotsiaalmaks 330 ja töötuskindlustus 8 (0,8%) Töötaja maksud: kogumispension 20 EUR (2%), töötuskindlustus 16 EUR (1,6%), Tulumaks 162 EUR (20%). Netopalk 802 EUR  Maksuvaba tulu 154 EUR/kuu  Abiks http://www.kalkulaator.ee/
 14. 14.  Ei ole otsest alluvussuhet  Ei ole puhkust/ ei ole miinimumpalga nõuet  Füüsiline isik- maksud samas mis töötaja korral  FIE või juriidiline isik- makse arve alusel arvel näidatud summas  Käibemaks 20%, kui teine pool on käibemaksukohuslane
 15. 15. 1. Õigus teha kokkulepitud tööd (NB! Kokkulepe tööülesannetes) 2. Õigus järgida tööaega. Ületunnitöö kokkuleppel! Puhkeaja reeglid-TLS § 51 3. Õigus teha tööd kokkulepitud kohas. Lähetuse korral on õigus nõuda kulude hüvitamist ette – TLS § 40 lg. 4. Töölähetus max 30 päeva, pikem kokkuleppel- TLS § 21 lg. 2. 4. Õigus saada kokkulepitud töötasu ja õigus nõuda teatisi töötasu osas
 16. 16. 5. Õigus saada puhkust min 28 päeva/aastas (NB! Mitte käsunduslepingu korral) 6. Õigus saada juhendamist (ettevõtte reeglid/ tööohutus jne) ja koolitust 7. Õigus nõuda töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi 8. Õigus privaatsusele (andmekaitse; kaamerad jne) 9. Õigus lisatasule öötöö/riigipüha korral
 17. 17. 1. Hoolsuskohustus ja lojaalsuskohustus 2. Kokkulepitud töö tegemise kohustus (sisu/maht/ koht/ aeg) 3. Tööandja seaduslike korralduste täitmine 4. Teiste töötajatega koostöö kohustus 5. Enesetäiendamise kohustus 6. Töötakistusest viivitamatu teavitamine ja võimalusel kõrvaldamine
 18. 18. 7. Tööandja teavitamise kohustus, s.t teavitab tööandjat kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu tööandjal on õigustatud huvi, 8. tööandja maine kahjustamise ja partnerite usaldamatuse põhjustamise keeld. 9. Ajutisest töövõimetusest teavitamine esimesel võimalusel
 19. 19.  Alus: Töötervishoiu-ja tööohutuse seadus (TTOS)  Õigus nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ja isikukaitsevahendeid;  Õigus saada teavet töökeskkonna ohu- teguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest, tervisekontrolli tulemustest jne;
 20. 20.  keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule;  nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle või oma töötingimuste ajutist kergendamist;  saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist
 21. 21. 1. Õigus nõuda töötajalt tema kohustuste täitmist 2. Õigus anda töötajale korraldusi 3. Õigus hinnata töötaja sobivust (katseajal või hiljem) 4. Õigus töö mitteandmisel vähendada töötasu – 3 kuu jooksul 12 kuulises perioodis – TLS § 37
 22. 22. 5. Õigus nõuda töötajalt kahjude hüvitamist/leppetrahve 6. Õigus koostada tööajakava ja puhkuse ajakava 7. Õigus lõpetada tööleping TLS ettenähtud korras
 23. 23.  Taaskirjalik ülesütlemisavaldus ja tööandjal põhjendused – TLS § 95  Ülesütlemise alused – tööandjal majanduslikud põhjused või töötajast tulenevad põhjused  Etteteatamise tähtajad (0-90 päeva), katseajal 15 päeva – TLS § 96-97  Ülesütlemise hüvitis -TLS § 100
 24. 24.  Konkurentsipiirang  Töötasu nõuded  Töölepingu lõpetamise vaidlused
 25. 25.  Õigused ja kohustused tulenevad äriseadustikust  Õigus nõuda juhatuse liikme lepingut= käsundusleping  Ametiaeg- reeglina tähtajaline  Õigus tasule, puhkusele, lepingu lõpetamishüvitistele - alus poolte kokkulepe  Kõrgendatud vastutus
 26. 26.  Alus: tarbijakaitseseadus, võlaõigusseadus (VÕS) 1. Õigus saada tarbija elule, tervisele ja varale ohutut teenust/kaupa; 2. Õigus saada teavet tarbijaõiguste ja kasutusjuhendite osas 3. Õigus saada abi Tarbijakaitseametist 4. Õigus nõuda kahju hüvitamist
 27. 27.  Väljaspool äriruume sõlmitav leping  Sidevahendi abil sõlmitud lepin  Reeglina 14 päevane taganemisõigus  Lepingueelne teave
 28. 28. Varalised ja isiklikud autoriõigused:  Isiklikud – õigus autori nimele, teose lisadele, teose avaldamisele jne. (autoriõiguste seadus § 12)  Varalised- õigus teose levitamiseks, reprodutseerimiseks, tõlkimiseks, töötlemiseks jne (autoriõiguste seadus § 13)
 29. 29.  Lihtlitsents  Ainulitsents  Õiguste loovutamine  Töölepingu korral lähevad varalised õigused tööandjale, muudel juhtudel vajalik poolte kokkulepe
 30. 30. Läbirääkimised on:  ...protsess, milles osalevad kaks või rohkem osapoolt, kellel on ühine probleem, kuid vasturääkivad huvid.Ury, Fisher  ...tasakaalu otsimine ja tants sinu terviklikkuse, väärtuste ja eesmärkide ning teise osapoole terviklikkuse, väärtuste ja eesmärkide vahel. Dilts  ...ühise otsuse saavutamise protsess, kus osalevatel pooltel on erinevad eelistused. Ettile
 31. 31. VÕS § 8 Lepingu mõiste (1) Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. (2) Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
 32. 32.  Lepingupoole taust ja usaldusväärsus  Määratleda vajadused ja eesmärgid  Detailid paika  Kirjalik /taaskirjalik vorm  Selgus, üheselt mõistetav sõnastus (tõlgendamise probleemid)  Konkreetsus: eriklauslid, viited seadusele  Faktide kontroll, arvutused (nt. viivis)  Tasakaalus leping (motivatsioon täita)  Lepingu täitmise tagatised
 33. 33.  https://ariregister.rik.ee/  https://ettevotjaportaal.rik.ee/  https://www.eesti.ee/est/teenused  http://www.emta.ee/  www.krediidiinfo.ee
 34. 34. Tänan osalemast! Tiia Raudmägi tiia@iuring.ee www.iuring.ee

×