Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ส่วนประกอบต่างๆ

415 vues

Publié le

ส่วนประกอบต่างๆ word2010

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ส่วนประกอบต่างๆ

  1. 1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 1 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Word 2010 โดยทั่วไปเมื่อเราเรียกใช้งาน Word 2010 ขึ้นมา เราจะพบกับส่วนประกอบต่างๆดังนี้ A. แถบเครื่องมือด่วน เป็นปุ่มคาสั่งที่เรียกใช้งานบ่อย B. แท็บแฟ้ม ทาหน้าที่รวบรวมคาสั่งสาคัญเพื่อจัดการกับไฟล์ Word 2010 C. ไตเติลบาร์ แสดงชื่อเอกสาร D. ริบบอน ประกอบไปด้วยแท็บต่างๆ ซึ่งภายในแท็บประกอบไปด้วยคาสั่งต่างๆฟังก์ชันการทางานที่ วางเป็นแถว และมีแถบเครื่องมือย่อยให้ผู้เลือกใช้เลือกเครื่องมือต่างๆตามความเหมาะสมกับรูปแบบ งานที่กาลังทาอยู่ E. เคอร์เซอร์ เป็นตัวบอกตาแหน่งในการพิมพ์ข้อความ หรือแทรกรูปภาพ F. หน้าต่างเอกสาร เป็นพื้นที่สาหรับพิมพ์ข้อความ แทรกรูปภาพหรือตาราง G. ย่อ-ขยายหน้าเอกสาร ใช้ย่อ/ขยายหน้าเอกสารตามความต้องการ A B C DE F G

×