Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Индустрија и животна средина

 1. Industrija i životna sredina
 2. Životna sredina VAZDUH VODA ZEMLJIŠTE
 3. U čitavoj svojoj istoriji čovek je uticao i menjao svoju okolinu. Sa procesom industrijalizacije, započetim prvom industrijskom revolucijom krajem XVIII veka, ekološki problemi počinju da se zaoštravaju i ubrzano rastu. Između industrije i ekološkog sistema postoji tesna uzročno- posledična veza, koja se narušava delovanjem čoveka: degradacijom (korišćenjem prirodnih resursa, fizičkim promenama pejzaža, uništavanjem vegetacije) i sve većim zagađivanjem životne sredine. Industrijalizacija je dovela do intenzivnog razvoja urbanizacije (povećanje broja i veličine gradova, i stanovnika koji u njima žive), motorizacije (masovno korišćenje motornih vozila u prevozu ljudi i roba) i dr. Istovremeno, dovela je i do tzv. "industrijalizma", kao načina i stila rada i života ljudi. Industrija
 4. ...neželjene promene fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava životne sredine (voda, vazduh, zemljište) koje mogu nepovoljno delovati na ekosisteme i živa bića u njemu. ZAGA ENJEĐ
 5. • Intoksikacija – otrovna zagađenja, • Kontaminacija – preopterećenje prirode nerastvorljivim ili radioaktivnim elementima, • Pejorizacija – narušavanje estetike pejsaža, • Destrukcija – fizičko razaranje prirodne sredine, • Zagađenje može biti i u obliku neželjene emisije energije, npr. prekomerna toplota, buka ili zračenje. Oblici zaga enja životneđ sredine
 6. VRSTE ZAGA ENJAĐ • AEROZAGAĐENJE • ZAGAĐENJE VODA • ZAGAĐENJE ZEMLJIŠTA
 7. Zaga enje vazduhađ • Zagađen vazduh je onaj koji je poprimio gas, paru, dim, prašinu i druge materije iz različitih izvora u količinama koje mogu štetiti zdravlju stanovnika, životnoj sredini i materijalnim dobrima.
 8. Zaga ivanje vodeđ Najveći zagađivači vode na Zemlji su: - nafta i petrohemijska industrija, - hemijska industrija, - vađenje i obrada mineralnih sirovina, - metalurgija i mašinska industrija, - energetika. Voda se zagađuje na više načina: - mehanički, - hemijski, - bakteriološki, - toplotno.
 9. Za dobijanje 1 t neke mineralne sirovine, na pr. metala iz rude potrebno je oko 70% vode u tehnološkom postupku. Količina otpadnih voda je izuzetno velika, kao i njeni negativni efekti na okolinu. BORSKA REKA Transport nafte tankerima, u slučaju havarije, ugrožava okeansku vodu. Meksički zaliv: iscurelo 750.000 kubnih metara nafte
 10. • Toksični crveni mulj, koji se pre četiri godine izlio iz jedne fabrike aluminijuma na zapadu Mađarske, po razmerama odgovara naftnoj mrlji koja se izlila u Meksičkom zalivu, što je smatra najvećom ekološkom katastrofom u američkoj istoriji. • U zagađenju u Mađarskoj, usled havarije na rezervoaru u fabrici za preradu aluminijuma "MAL", nastradalo je sedam ljudi, dok je najmanje 150 zadobilo opekotine.
 11. Zaga ivanje zemljištađ • Pod zagađivanjem zemljišta podrazumevaju se promene fizičkih,  hemijskih I bioloških svojstava zemljišta, koje dovode do smanjenja  njegove plodnosti i sposobnosti za normalno odvijanje procesa  razlaganja, a samim tim i kruženja materije u prirodi. Znamo da je zemljište za čoveka jedan od osnovnih uslova života,  odnosno jedan od najvažnijih prirodnih resursa.  • Čovek na zemljištu proizvodi hranu I bez zemljišta ne može opstati.  Zemljiste se, kao i voda, zagađuje na razne načine:  - fizički, hemijski, biološki I radioaktivno.     Zagadjivači zemljista su: površinski kopovi, kamenolomi, deponije,  industrija.  • Industrija zagađuje zemljište: neposredno – zauzimanjem terena, i  posredno –zagađivanjem tla preko otpadnih voda i vazduha (kisele  kiše).
 12. Jalovište nekadašnjeg rudnika kod  Krupnja kamenolom površinski kop deponija pepela
 13. Zaga ivanje zemljištađ – deponije industrijskog otpada Direktno zagađivanje zemljišta – deponije industrijskog otpada (pepelišta TE) Deponija pepela TE Kostolac = 250 ha Deponije pepela i šljake u Srbiji zauzimaju 1.800 ha plodnog zemljišta U Srbiji se godišnje produkuje i deponuje 6-7 miliona tona pepela
 14. Eksploatacija uglja i ruda iz površinskih kopova U Svetu se godišnje uništi oko 40 miliona tona plodnog zemljišnog  materijala – “ZEMLJA SE KRUNI”. Površinski kopovi uglja i ruda su prisutni u svim regionima sveta. Površinski kopovi uglja u Srbiji zauzimaju ukupno 11.000 ha.
 15. Posledice industrijskog zaga enjađ • Negativne ekološke posledice industrijskog razvoja predstavljaju najveće i  najteže probleme savremenog društva.  • Ubrzan industrijski rast i razvoj izazvali su stvaranje velike količine raznovrsnog  otpada i potencijalno opasnih i radioaktivnih materija koje se ispuštaju u  prirodne ekosisteme.  •  Posledice toga su neželjeni efekti na zdravstveno stanje ljudi, oštećenja na  biljkama, životinjama, materijalima i izmenama klimatskih uslova, kao i  smanjenje prirodnih resursa potrebnih za dugoročno održivi ekonomski i  ukupni društveni razvoj. • One mogu biti: A) globalne 1. klimatske promene 2. uništavanje ozonskog omotača 3. smanjenje biološke raznovrsnosti B) regionalne i lokalne 1. kisele kiše 2. hemikalije 3. promet opasnog otpada 4. smanjenje obradivih površina i degradacija tla
 16. Svojim funkcionisanjem, masovnom proizvodnjom i širenjem, industrija neprestano iscrpljuje neobnovljive prirodne resurse i zagadjuje životnu sredinu. Medjutim, nemaju sve industrijske grane isti uticaj na životnu sredinu. On zavisi od tehničko-tehnoloških karakteristika primenjene tehnike i tehnologije, kao i od vrste i porekla dobijenih ili preradjenih sirovina u tehnološkim procesima proizvodnje. U Evropi, najveće zagadjenje medju industrijskim granama ima hemijska industrija, industrija papira, celuloze, cementa, čelika i obojenih metala. Njihov uticaj na živi svet još uvek nije u potpunosti sagledan, ni proučen. U prilog tome govori podatak, da se u Evropi godišnje registruje 200-300 novih hemijskih proizvoda, dok ih je trenutno u upotrebi preko 100 hiljada. Posebno štetni, i za zdravlje opasni, su oni hemijski proizvodi koji sadrže azot, fosfor, teške metale, azbest, zatim deterdženti i pesticidi. U zemljama EU do sada je prijavljeno preko 300 genetičkih modifikovanih organizama koji predstavljaju nove vrste virusa, bakterija, gljiva, biljaka, insekata.
 17. Tehnološki parkovi • Industrija koja ne zagađuje životnu sredinu, već je okrenuta ka štednji resursa i energije, i stvaranju bezotpadne proizvodnje je industrija visoke tehnologije. • Hi-Tech industrija se gradi u blizini naučnih centara kako bi se što lakše mogla ostvariti veza nauka-tehnologija- proizvodnja. • Tako se u okolini univerzitetskih gradova stvaraju tehnopolisi – tehnološki parkovi. • Najpoznatiji su: Silikonska dolina u Kaliforniji, Cukuba u Japanu, Sofija Antipolis u Francuskoj.
 18. Silikonska dolina - tehnopolis
 19. Održivi razvoj
Publicité