Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TOPIK 1 : PENGENALAN ILMU KETAMADUNANBAB 1- BAB 71. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam Bahasa Arab unt...
5. Fakta manakah yang tepat menggambarkan faktor-faktor pendorong kepadakemunculan sesebuah tamadun?I Kesengsaraan hidup.I...
8. Merujuk kepada peradaban awal dunia seperti Mesir, Mesopotamia, Greekdan Rome merupakan peradaban yang telah jatuh. Kem...
1. Tamadun Islam menjadikan pandangan semester Islam mengenai konsepkehidupan manusia sebagai asas perkembangannya. Pilih ...
1. Tamadun Islam adalah tamadun yang berteraskan aqidah tauhid, Berikutadalah penyataan yang benar tentang aqidah tauhid d...
A Rabbaniyyah bermaksud segala konsep, prinsip, nilai, hukum, danperaturan secara mutlak daripada Allah swtB Alamiyyah ber...
BAB 4 : PENDIDIKAN DALAM TAMADUN ISLAM1. Beberapa istilah yang berkaitan dengan definisi pendidikan Islam selain dari”tarb...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Contoh soalan TITAS

 • Soyez le premier à commenter

Contoh soalan TITAS

 1. 1. TOPIK 1 : PENGENALAN ILMU KETAMADUNANBAB 1- BAB 71. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam Bahasa Arab untukmemberi maksud “civilization” kecuali….A HadarahB HarakahC MaddanaD Umran2. Berikut adalah elemen-elemen asas pembentukan tamadun kecuali:A Hayat penghidupan stabil yang panjang.B Lahir dan berkembangnya daya kekreatifan dan meningkatnyapenciptaan sains dan teknologi.C Adanya undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawalperlakuan anggota masyarakatnya.D Wujud organisasi bukan kerajaan (NGO) dalam bidang politik,ekonomi, sosial dan pendidikan yang teratur dan sistematik.3. Tamadun manusia secara tipologi dibahagikan kepada 4 ciri, pilih 4 ciri yangdimaksudkan:.I Tamadun Mistik.II Tamadun Intelektual.III Tamadun Materialistik.IV Tamadun berasaskan wahyu.A I, II dan III.B I, II dan IV.C I, III dan IV.D Semua di atas.4. Hubungan, pertemuan, komunikasi dan sebagainya di antara individu,kelompok, masyarakat dan seterusnya negara adalah apa yang dikatakansebagai:A Toleransi peradaban.B Pertemuan peradaban.C Interaksi antara peradaban.D Pertembungan peradaban (the clash of civilization).
 2. 2. 5. Fakta manakah yang tepat menggambarkan faktor-faktor pendorong kepadakemunculan sesebuah tamadun?I Kesengsaraan hidup.II Kemenangan di dalam peperangan.III Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni.IV Rangsangan daripada semangat wanita-wanita dan kaum ibu.A I, II dan III.B I, II dan IV.C I, III dan IV.D Semua di atas.6. Salah satu daripada kenyataan berikut bukan merupakan sifat-sifat utamasesebuah tamadun.A Kewujudan satu atau beberapa bahasa yang serumpun dengansistem tulisan yang tersendiri.B Kewujudan sebuah sistem sosial meliputi politik, perekonomian danpendidikan yang tersusun.C Kewujudan satu kepercayaan (agama) yang dapat menyatukan seluruhmasyarakat dalam wilayah tamadun tersebut.D Kewujudan penempatan manusia di sesebuah kawasan atau beberapakawasan yang disatukan membentuk kota atau sistem (Madinah).7. Interaksi budaya merupakan salah satu daripada jenis interaksi peradabanyang paling jelas berlaku dalam banyak Tamadun. Antara faktor-faktorberikut, yang manakah telah menyebabkan berlakunya interaksi budaya?I Pengalaman sejarah, diserang, berperang dan sebagainya.II Faktor geografi; Lokasi strategik akan lebih terdedah kepadainteraksi contohnya Tamadun Melaka.III Faktor perdagangan; pengalaman berinteraksi melaluiperdagangan akan menyebabkan tamadun berkenaan lebihterbuka.IV Faktor kepimpinan; contohnya Maharaja Jepun; Maharaja Meijiberpendapat untuk mengelak dari dijajah Jepun perlu berinteraksidengan Barat. Jepun hanya mahu ilmu barat sahaja.A I, II dan III.B II, III dan IV.C I, II dan IV.D Semua di atas.
 3. 3. 8. Merujuk kepada peradaban awal dunia seperti Mesir, Mesopotamia, Greekdan Rome merupakan peradaban yang telah jatuh. Kemerosotan, kejatuhandan berakhirnya tamadun-tamadun tersebut adalah disebabkan olehkepincangan dalam beberapa aspek peradaban. Antara berikutmanakah BUKAN menunjukkan ciri-ciri kepincangan tersebut.A Bencana alam dan penyakit yang terukB Rakyat yang bersungguh-sungguh mengumpul harta.C Pemimpin mengabaikan kebajikan dan kemudahan rakyat.D Pembinaan monumen-monumen besar yang menggambarkankemewahan.9. Berikut menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi olehkehidupan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang bertamadun.I Peperangan.II Konflik antara agama dan kaum.III Kemelesatan ekonomi dunia dan negara.IV Kegawatan sosial.A I, II dan III.B I, II dan IV.C I, III dan IV.D I, II, III dan IV.10 Antara berikut yang manakah menggambarkan interaksi tamadun dalambentuk yang negatif.A Kejadian gempa bumi dan bencana alam seperti tsnunami.B Pertembungan Tamadun Islam dan Tamadun Barat membawakepada berlakunya Perang Salib (1096-1291).C Perletakkan jawatan sesetengah pemimpin berlaku disebabkan tekananoleh golongan rakyat.D Pembunuhan tokoh-tokoh penting di dunia disebabkan interaksi yanggagal.TOPIK 2 : TAMADUN ISLAMBAB 1 : ISLAM DALAM TAMADUN MANUSIA
 4. 4. 1. Tamadun Islam menjadikan pandangan semester Islam mengenai konsepkehidupan manusia sebagai asas perkembangannya. Pilih kenyataanyang SALAH tentang konsep kehidupan manusia.A Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam aspek rohani danjasmani.B Manusia telah mengakui keesaan Allah swt ketika di alam Roh.C Kehidupan di alam barzakh akan mempengaruhi alam dunia sepertipenjelmaan semula dan berkomunikasi.D Setiap amalan manusia di dunia akan mendapat balasan di hari akhiratkelak.2. Berikut adalah kenyataan yang tidak benar mengenai hakikat alamBarzakh.I Bahagia atau derita bergantung amalan semasa di alam dunia.II Roh akan mempengaruhi alam dunia seperti berinteraksi dansabagainya.III Terpisah di antara Roh dan Jasad .IV Ruh berkuasa terhadap kehidupan manusia yang masih hidup didunia.A I, II dan III.B I, II dan IV.C I, III dan IV.D I, II, III dan IV.3. Matlamat tamadun Islam adalah untuk memelihara keselamatan mengikuturutan keutamaan iaitu :I Aqal FikiranII Nyawa (Hak Hidup).III Kehormatan dan keturunan.IV Hak dan kebebasan.V Harta Benda .A. I, II, III, IV,VB. II, I, III, IV,VC. I, II, III, V, IVD. II, I, III,V, IV.BAB 2 : KONSEP TAMADUN ISLAM
 5. 5. 1. Tamadun Islam adalah tamadun yang berteraskan aqidah tauhid, Berikutadalah penyataan yang benar tentang aqidah tauhid dalam tamadunIslam KECUALIA Mengesakan Allah SWT sebagai ILAH pada keyakinan, ucapan danpengamalan seharian.B Garis pemisah membezakan tamadun Islam dengan tamadun lain.C Ikatan yang menghubungkan semua nabi dan rasul.D Melahirkan sifat taqlid dan jumud kepada umat Islam.2. Tamadun Islam menjadikan pandangan semester Islam sebagai asasperkembangannya. Pilih kenyataan yang SALAH tentang pandangansemester IslamA Al-Quran sebagai satu-satunya sumber rujukan umat Islam.B Islam adalah ajaran yang mengandungi aspek aqidah, syariah danakhlak.C Setiap amalan manusia di dunia akan direkodkan dan akan mendapatbalasan di hari akhirat kelak.D Tujuan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt.3. Syariah adalah intipati asas dalam tamadun Islam. Berikut adalahpenyataan yang benar tentang Syariah dalam tamadun Islam KECUALIA Panduan dalam kehidupan individu dengan tuhannya, berkeluarga,bermasyarakat dan bernegara.B Asas perkembangan sistem sosial, ekonomi dan politik IslamC Terdapat unsur yang berbentuk fleksible berdasarkan kesuaian masa,tempat, budaya dan bangsa sesebuah masyarakat Islam.D Berkuatkuasa sepenuhnya sebelum penghijrahan Rasulullah saw keMadinah.4. Berikut adalah kenyataan yang terdapat dalam cirri-ciri khusus dalamTamadun Islam. Pilih kenyataan yang SALAH tentang cirri-ciri khususTamadun Islam
 6. 6. A Rabbaniyyah bermaksud segala konsep, prinsip, nilai, hukum, danperaturan secara mutlak daripada Allah swtB Alamiyyah bermaksud persamaan sesama manusia yang berbilangbangsa, kaum dan darjat. Umat manusia di setiap tempat dan zaman,tanpa dibatasi oleh batasan politik, budaya, bangsa ataupun sempadangeografi.C Konsep toleransi Islam membenarkan dan menggalakkan penerusansesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidakbertentangan dengan syariat Islam dan tidak menjejaskan hak orang laindalam tamadun tersebutD Konsep tabieyyah tamadun Islam memupuk sifat-sifat positif dan sifatsemula jadi yang ada pada manusia seperti memerlukan panduankerohanian dan ilmu, sukakan keindahan dan kesenian, suka kemajuandan perubahan, berinovatif, bersistematik bermula pada diri, keluarga,masyarakat dan negaraBAB 3 : PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM9. Pilih kenyataan yang tepat tentang Tamadun Jahiliyyah menurut pandanganSaid HawaA Kemajuan masyarakat berpegang teguh dengan perasaan asabiyyahB Kemajuan metarial tanpa mengambil kira aspek moralC Kemajuan fizikal yang menolak kefahaman agamaD Kemajuan masyarakat tanpa ada kekuatan jatidiri10 Pada zaman Jahiliyah, struktur masyarakat arab Hadhari (tinggal dibandar)dan Badwi (tinggal di padang pasir) tertakluk kepada sistem yangberlandaskan semangat ’Asabiyah’ .Berikut adalah kenyataan yang benartentang asabiyah KECUALIA Pertalian darah dan keturunanB Semangat kejirananC Memandang hina khabilah lainD Perasaan setiakawan
 7. 7. BAB 4 : PENDIDIKAN DALAM TAMADUN ISLAM1. Beberapa istilah yang berkaitan dengan definisi pendidikan Islam selain dari”tarbiah” ialah:A ta’lim, ta’dib, irsyad dan tadrisB ta’lim, taqrib, irsyad dan tadrisC ta’lim, ta’dib, takhrij dan tadrisD ta’lim, ta’dib, tahdis dan tadris2. Pelbagai istilah dalam pengertian pendidikan Islam yang perlu difahami,dihayati dan diaplikasikan untuk membina generasi Islam yang sempurna.Pilih kenyataan yang SALAH tentang istilah pendidikan Islam.A. Tarbiyyah – ialah proses membentuk keperibadian manusia darisatu tahap ke satu tahap sehingga mencapai matlamat terakhiriaitu insan yang sempurna mengabdikan diri dengan tulus ikhlaskepada Allah s.w.t.B. Ta’lim – ialah proses pengajaran atau pemindahan ilmu kepadamanusia untuk merealisasikan fungsi , tugas dan statusnya sebagaikhalifah Allah di muka bumi ini.C. Ta’dib – ialah proses mendidik manusia agar mampumemperkembangkan segala potensi ke arah pembentukantatasusila perlakuan atau adab sebagaimana yang dikehendakioleh Islam.D. Irsyad – bermaksud pengajaran yang dilakukan olehseseorang kepada penuntut tentang sesuatu subjek

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Lysis1977

  Apr. 2, 2018
 • MuhammadAzrin5

  Apr. 10, 2018
 • musalma1

  Apr. 20, 2018
 • qalifiman73

  Jul. 24, 2018
 • MarlianaAscung

  Sep. 6, 2018
 • ainahasanah

  Oct. 10, 2018
 • aeyesdark96

  Dec. 27, 2018
 • famochaaa

  Dec. 30, 2018
 • MuhammadAlFatehAlAfa

  Apr. 7, 2019
 • TehYen

  Jun. 5, 2019
 • FheeZhah

  Jun. 7, 2019
 • NicoWong5

  Aug. 13, 2019
 • dybaabas

  Sep. 29, 2019
 • FettyAsmira

  Oct. 30, 2019
 • ClarissaSim2

  Nov. 15, 2019
 • adlynnatasha

  Dec. 25, 2019
 • maznihanisah

  Feb. 2, 2020
 • NurulAthirah76

  Feb. 26, 2020
 • chuiyenyap

  Jul. 9, 2020
 • AmirahMohdNorRizan

  Jun. 10, 2021

Vues

Nombre de vues

101 113

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

58

Actions

Téléchargements

2 021

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

70

×