Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentacions Multimedia Eficients

5 410 vues

Publié le

Presentació Multimèdia del seminari: Presentacions Multimèdia Eficients de les VII Jornades Novadors 2010. Realitzada per Juan Fco. Álvarez

Publié dans : Formation, Technologie, Business

Presentacions Multimedia Eficients

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Utilitzar plantilles preexistents, com les que utilitzatotel món i que elsnostresreceptorstenenjaavorridesdonatque són les mateixesque les que utilitzatotel món.
 4. 4. Text difícil de llegir, ambtipusdelletraSerif, apuranttotl’espaide la diapositiva o slide, textque cansa a la vista.
 5. 5. Tamanyde lletramoltxicotet, inferior a 18, això fa que resulte moltdifícil llegir-lodes de les últimes files de la classeo de la sala onestemmostrant la nostrapresentació.
 6. 6. Textambcolorsambpoccontrasto mal contrastambel fonsde la diapositiva o utilitzantvarietatde colors per a diferentsfrases dinsd’unmateixparàgraf, etc.
 7. 7. No kuidar las sintacxis, la ortografia i comentendomoltaserradas d’ortografia, lo que li da un axpectedesquidadoa la nostrapreséntaciómultimieda.
 8. 8. Utilitzarmolts “Bulletpoints”
 9. 9.  açòésun “Bulletpoint”
 10. 10. Llegiro recitar el textde les diapositivesal peude la lletra.
 11. 11. Volerplenaramb tota la informació la nostrapresentació.</li></li></ul><li>
 12. 12.
 13. 13. Les JornadesNovadors: unes Jornades per a compartir experiències i reflexionsenvers la innovacióamb TIC en totselsàmbits del sistema educatiu.<br />Benvinguts/des a les VII Jornadeseducatives de l’AssociacióNovadors.<br />Un anymés, encetem el camífins una nova edició de les jornadesd’innovació educativa que, anyrereany, hemorganitzat en conjuncióamb les diferentsUniversitatspúbliques de la Comunitat Valenciana.<br />L’AssociacióNovadorsorganitzaelsdies 1 i 2 de juliol de 2010 les VII JornadesNovadors, un fòrumobert de debat i reflexió sobre la integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Infantil, Primària, Secundària i Universitària. Les Jornadestindranlloc a l’EscolaPolitècnica Superior de Gandia i enguany porten per lema: ‘Canviant el xip‘<br />28/246<br />
 14. 14. .ppt<br />.odp<br />.pptx<br />.vor<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Si alsnostresalumneselsmostrempresentacionsavorrides…<br />…elsnostresalumnesrealitzaranpresentacionsavorrides…<br />
 18. 18. Podemfer-ho, canviant el xip<br />
 19. 19. Tutorial de PowerPoint<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. Necessitem un canvi<br />
 23. 23. Preparació:<br />80 % de l’éxit<br />
 24. 24. Presentacionsmultimèdiaeficients:<br /> - Suport visual. <br /> - Connexióambl’audiència.<br />
 25. 25. <ul><li>Situació actual
 26. 26. Problema
 27. 27. Solució
 28. 28. Característiques i</li></ul>beneficis.<br /><ul><li>Resum
 29. 29. Nous reptes</li></li></ul><li>llapis i paper<br />
 30. 30. Brainstorming<br />
 31. 31. Storyboard<br />
 32. 32.
 33. 33. Cinema<br />Còmics<br />Publicitat<br />Presentacions<br />
 34. 34. Plantilla<br />
 35. 35. > 18<br />Text<br />
 36. 36. Formal<br />
 37. 37. Informal<br />
 38. 38. Contrast<br />
 39. 39. Audiència<br />
 40. 40. Fotos a pantalla <br /> completa<br />
 41. 41. La mirada <br />busca el text<br />
 42. 42. Fàcils de llegir<br />Espai per al text<br />Si cal, retallades<br />Ambcontingut<br />
 43. 43. Gràfiquesimpactants<br />Fàcils de recordar<br />
 44. 44.
 45. 45. Mètodes:<br /> 1.- Pecha Kucha<br />
 46. 46. Mètodes:<br /> 2.- Ignite<br />20 slides x 15 segons = 5 minuts<br />
 47. 47. Mètodes:<br /> 3.- Kawasaki<br />tamany<br />S L I D E S<br />minuts<br /> de lletra<br />
 48. 48. Mètodes:<br /> 4.- 20 x 1<br />20 slides<br />x<br />1 minut<br />cadascuna<br />=<br />20 minuts<br />
 49. 49. Mètodes:<br /> 5.- 6 x 6<br /><ul><li>sispuntsmàxim en cada slide
 50. 50. sisparaulesmàxim en cada punt
 51. 51. resulta mésfàcilfer un sudoku6x6
 52. 52. que quadraraquesta regla ambperfecció
 53. 53. al menys no cal cumplir-la al 100 %
 54. 54. i per a mostra ahí queda això.</li></li></ul><li>Assajar<br />
 55. 55. Arribar el <br /> primer<br />
 56. 56. Actuar<br />
 57. 57. Resum<br />Nous reptes<br />Agraïments<br />Preguntes<br />
 58. 58. Avaluar<br />
 59. 59. Recursos:<br /> 1.- Programes<br />
 60. 60. Recursos:<br /> 2.- Imatges<br />
 61. 61. Recursos:<br /> 3.- Pujar-les a Internet<br />
 62. 62. Recursos:<br /> 4.- Bibliografia<br />
 63. 63. Recursos:<br /> 5.- Webgrafia<br />http://elartedepresentar.com/<br />
 64. 64. Jordi Adell<br />exemples<br />
 65. 65. Una experiènciaambalumnes<br />
 66. 66. Exemples de presentacions del grup A<br />
 67. 67. Exemples de presentacions del grup B<br />
 68. 68. Resum<br />Canviar el xip.<br />Recolzament visual.<br />Evitar elserrorsclàssics. <br />
 69. 69. Nous reptes<br />Descobrirnous programes i recursos.<br />Experimentar ambels diversos mètodes .<br />Valorar l’aprenentatgedelsnostresalumnes. <br />
 70. 70. Preguntes<br />
 71. 71. juanfra2@ono.com<br />

×