SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  47
Ano ang
kahulugan ng
KABIHASNAN?
• Ang kabihasnan ay
isang lipunan na may
mataas na antas ng
pamumuhay,
organisadong
pamahalaan, relihiyon,
sistema ng paggawa, at
antas ng lipunan.(
Ayon sa mga
Historyador)
• Ayon kay Roger
Osborne, isang
Amerikanog
historyador, ang
Kabihasnan ay
repleksiyon ng tao at
Ano ang
kahulugan ng
SIBLISASYON?
• Ang sibilisasyon ay
nagmula sa salitang
Latin na nag ibig
sabihin ay ‘lungsod.’
• Ang sibilisasyon ay
nangangahulugang
isang lungsod estado na
may mataas na antas ng
lipunan, politika,
pamahalaan at
relihiyon .
Limang batayan ng pagtukoy kung
may sibilisasyon o kabihasnang
nagaganap sa isang lipunan.
• Pamahalaan
• Ekonomiya
• Relihiyon
• Sistema ng Pagsusulat
• Mataas na antas ng kagaamitan o
teknolohiya
Sinaunang Kabihasnan sa
Daigdig
Kabihasnang
Asyano
Kabihasnang
Aprikano
Mesopota
-mia
Ehipsyano
Tsino
Indus
FERTILE CRESCENT
Ilog Euphrates
Ilog Tigris
M
E
S
O
P
O
T
A
M
I
A
• Nagmula sa salitang Latin na
“meso” na nangangahulugang
“gitna” at “potamus” na
nangangahulugang “ilog”.
• Tinagurian ito bilang “lupain sa
pagitan ng dalawang ilog.”
• Itinuturing na pinakamatandang
sibilisasyon sa buong daigdig.
Ang Mga Sumerians
• Sila ang mga kinikilalang nagtatag ng
kaBihasnang Mesopotamia sapagkat sila ang
unang pangkat ng sibilisasyong nanirahan sa
pagitan ng kambal na ilog.
• Uri ng Pamahalaan
– Theocracy – uri ng pamahalaang nasa ilalim ng
pamumuno ng simbahan
– Patesi- ang tawag sa kanilang pinuno
• Relihiyon
– Naniniwala sila sa iba’t ibang diyos diyosa kung
kayat tinawag silang POLYTHEISTIC.
– Anu – diyos ng langit at lupa
– Enlil – diyos ng hangin at bagyo
– Ea – diyos ng tubig at katubigan Pagsasaka at
Kalakalan-pagsasaka pinakamahalagang
hanapbuhay-animal domestication.
– Naniniwala silang ang kanilang mga diyos ang may
control sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng tao lalo
sa mga puwersa ng kalikasan.
– ZIGGURAT ang tawag sa isang templo kung saan
dito nila ginaganap ang kanilang mga ritwal at iba
pang gawaing magpapasaya sa kanilang mga diyos.
• Uri ng Pamumuhay
– Nabubuhay sila sa simpleng pagsasaka.
– Sa tuwing umaapaw ang kambal na ilog, nasisira ang
kanilang mga hanap buhay kung kayat natuto silang
mag imbak ng kanilang mga pagkain para
napapanahong pag apaw ng tubig.
• Antas ng Lipunan
• Dahilan ng Pagbagsak
– Dahil sa iba’t ibang estilo ng pamumuno ng iba’t
ibang pinuno ng bawat lungsod estado ay
nagkaroon sila ng mga alitan at hindi pagkakaisa
na siyang naging hudyat ng madalali nilang
pagkakasakop ng ibang pangkat ng mandirigma.
• Sistema ng Pagsulat
– CUNEIFORM ang tawag sa kanilang sisitema ng
pagsulat
– Nagtataglay ito ng 600 na cuneiform na tanda ng
paggamit nila ng ladrilyo.
– natuklasan nina Pietro della Valle at HenryCreawic
ke Rawlinson noong 1846
• IBA PANG AMBAG
–Gulong
–Kalendaryong Lunar
–Sexagesimal
Mga Akkadian
• Ito ay naitatag noong 2,300 BCE ni Sargon I,
isang manlalakbay mula sa Akkad.
• Pinaniniwalaang ang panahon ng mga
Akkadian naitatag ang KAUNA UANHANG
IMPERYO sa daigdig sa pamumuno ni Haring
Sargon I.
• Ang mga Akkadians ay nagtagal ng 180 tao.
• Dahilan ng Pagbagsak
– Nang mamatay si Sargon I, mahinang mga
pinuno ang pumalit sakanya kung kayat unti
unti itong nasakop at bumagsak.
Ang Mga Baby lonians
• Itinatag ni Hammurabi noong humigit
kumulang 1700 BCE.
• Nagmula sa lupaing ngayon ay tinatawag na
bansang Syria.
• Pinuno: Haring Hammurabi
– Isang mahusay at makatarungang pinuno
– Sa panahon nya nakilala ang Mesopotamia bilang
Babylonia na nangangahulugang “Gate of Gods”
– Hinangad niya ang organisado at
makatarungang lipunan.
– Sa kanya nagsimula ang kauna unahang
naisulat na batas. Ang kodigo ni Hmmurabi.
• Relihiyon at Paniniwala
– Epic of Creation
paglikha ni Marduk sa sang sinukob
– Epic of Gilgamesh
paglalakbay ni Erech
Relihiyon - unang sinamba ang mga diyos ng Sumeria,
subalit nang lumaon, sinamba nila si Marduk
bilang punong-diyos.
• Pag-unlad at Pagbagsak
– napag-isa ang buuong buong Babylonia ng batas
niHamurrabi
– -napabagsak ito dahil sapaglusob ng mga barbarong
Indo-European (inapo ng tribong Kassite) at paglusob
ng mga Hittite na kilala at kinatatakutan
sa paggamit ng bakal sa digmaan
Ang Mga Assyrians
• Pagkalaan ang pagkamatay ni Hammurabi,
madaling sinakop ng mga barbaryong mula sa
kabundukan ng Armenia sa hilagang Mesopotamia
ang Babylonia kung kayat sila ang namuno sa
Imperyong ito at tinawag silang mga Assyrians.
• Maikli lamang ang panahon ng pamumuno nila
dahil sa mga mahinag estratehiya ng ng mga
pinuno
• Nakaimbento sila ng mga ilang kagamitang
pandigma tulad ng mga itak, Helmet at sibat.
• Sinasabing mababangis ang kanilang mga pinuno
kung kayat maraming tumutuligsang mga
mamamayan rito, at nang salakayin sila ng mga
grupong Neo- Babylonians.
Ang Mga Chaldeans
• Pinatalsik ng mga Chaldean ang mga
Assyrians sa ilalim ng mahusay na pamumuno
ni Haring Nebuchadnezzar.
• Sa panahon niya umusbong ang
pagkamalikhain ng mga mamamayan kung
kayat nakapagpatayo sila ng isang
magandang gusali sa ilalim ng pamumuno ni
Nebuchadnezzar at ito ay tinawag na Hanging
Gardens of Babylons.
Iba pang Kabihasnan sa Kanlurang
Asya
Hebrew sa Timog na
bahagi ng Kaharian
ng Phoenicia.
Itinatag ang
relihiyong Judaismo
Walang pagkakaisa
ng mga Judio
Hittite sa Asia Minor
Paggamit ng chariot
at sandatang gawa sa
bakal
Sinalakay ng mga
dayuhan mula sa
hilagang bahagi ng
Asia Minor
Phoenician sa
Hilagang baybayin
ng Fertile Crescent
Kahusayan sa
paglalayag at
pakikipagkalakalan
Sinakop ng mga
dayuhang barbaryo
Alpabetong may 22
katinig na siyang
naging batayan ng
alpabetong Greek, na
naging batayan din
naman ng
makabagong alpabeto
Naimbento ang kulay
na lila mula sa kabibe
ng murex
Lydians sa dulong
kanluran ng Fertile
Crescent at silangan
ng Meditteranean
Kauna-uanahang
gumamit ng barya sa
pakikipagkalakalan.(
Gawa ang baryang ito
sa pinaghalong ginto
at pilak
Sinakop at
pinaahalaan ng mga
Persiano
Kabihasnang Indus
• Pinaniniwalaang ang kabihasnang Indus ay
umusbong sa Lambak ng Ilog Indus pati na rin sa
Ilog Ganges.
• Ito ay binanabantayan ng mga kabunbdukan sa
hilaga tulad ng kabundukan ng Himalayas at
Hindu kush.
Ang tubig ng
Ilog ay
nagmula sa
kabundukan
ng Himalayas
Dalawang Pangunahing Syudad
• Mohenjo-Daro at Harappa
Ang Mga Aryans
• Bago pa man nakilala ang mga Aryans,
tinatayang may mga mas nauna nang
mga tao ang namuhay sa India particular
na sa lugar ng Mohenjo-daro at Harappa.
• Pinaniniwalaang bumagsak ang lipunang
ito dahil sa mga sumusunod:
–Malaking sakuna na lumipol sa mga
taga-Indus, tulad ng lindol at pagbaha
–Pananalakay ng mga grupo ng Aryans.
• Tinatayang ang mga Aryans ay mga
pangkat ng lagalag na tao na mula sa
hilagang-kanluran at tumawid at
dumaan sa Khyber Pass tungo sa Lambak
ng Indus.
• Dahil sa husay nila sa pakikidigma,
madali lamang nilang nasakop ang mga
taga-Indus kung kayat maraming nabago
sa lugar na ito lalong-lalo na sa kultura.
• Sa pangkat nga ng mga Aryans
nagmula ang isang panibagong
Mga Impluwensya ng mga
Aryans
• Pamahalaan
–Ang pamahalaan nila ay pinamumunuan ng
isang Raja
–Taglay ng isang Raja ang kakayahang
ipagtanggol ang pinamumunuan.
–Hindi lubos ang kaniyang kapangyarihan
sapagkat kinailangan din niyang sumunod
sa mga batas.
–Kaagapay niya sa pagbuo at pagpapatupad ng
mga batas ang isang tribal council na binubuo
ng pinakamahusay na mandirigma.
• Lipunan
– Sa pananakop ng mga Aryan sa India ay pinairal
ang pagpapangkat-pangkat ng tao sa lipunan na
tinawag na sistemang caste.
• Ekonomiya
– Nakipagkalakalan ang mga Indian sa iba’t
ibang bansa sa Timog Silangang Asya tulad
ng Burma (kasalukuyang Myanmar),
Thailang at Indonesia, gayundin sa Silangang
Asya tulad ng China, Japan at Korea.
• Relihiyon
– Sa pagdating ng mga Aryan sa India,
umusbong at naipalaganap ang mga relihiyong
Hinduism, Buddhism, at Jainism.
• Sistema ng Pagsulat
– Ginamit at ipinalaganap ng mga Aryan ang
Sanskrit.
–Gamit ang wikang Sanskrit, naitala nila
ang mahahalagang pangyayari sa
kanilang buhay sa pagitan ng 1500 at
1400 BCE- tinatawag sa kasaysayan ng
India bilang Panahon ng Vedic.
–Mababasa ito sa kalipunan ng mga banal
na aklat ng Hinduismo ang Vedas.
Ang Pag-usbong ng mga Imperyo sa
India
• Sa kabila ng pagkakaroon ng natural na
hangganan India, nagawa parin itong
salakayin ng mga dayuhan.
• Noong 600 BCE, sinakop ng mga
Persiano sa pamumuno nina Cyrus the
Great at Darius I ang India.
• Makalipas ng 200 taon, napasok naman
ng Imperiong Macedonian ang India sa
pamumuno ni Alexander the Great.
• Sa kabila ng mga pananakop ng mga
dayuahan, umusbong din ang mga
katutubong kaharian ng India kung
saan pinamunuan ito ng mga
makapangyarihan at matapang na
pinuno.
IMPERYO
TANYAG NA
PINUNO
MAHALAGANG
AMBAG
DAHILAN NG
PAGBASAK
Imperyong
Maurya
(321-232
BCE)
Chandra-
gupta
Maurya
Hinati ni
Chandragupta
Maurya ang
kaharian sa mga
lalawigan at
Walang
humaliling
mahusay na
pinuno
matapos ang
Distrito upang madaling
mapamahalaan;
nagpagawa ng mga
kalsada at pinaunlad
ang sistema ng koreo at
kalakalan.
Ang pamumuno
ni Asoka
Asoka
Sa panahon ni Asoka
narating ng kabihasnang
Indian ang kabantugan
nito.
Pinaunlad niya ang
kalakalan at komersyo;
pinaghusay ang sistema ng
transportasyon at
komunikasyon; at
itinaguyod ang
pagpapahalaga sa bawat
mamayan.
Imperyong
Gupta
Chandra
Gupta I
Pinalakas ni Chandra
Gupta ang imperyo sa
pamamgitan ng
pakikipag-alyansa sa
mga pamilyang
namumuno sa lambak
ng Ganges
Humina ang
imperyo dulot ng
pananalakay ng
mga Hun, isang
tribong lagalag
mula sa
hilagang-
kanluran ng
India.
Samudra
Gupta
Pinalawak ni Samudra
Gupta ang Imperyo sa
pamamagitan ng
pakikidigma
Chandra
Gupta II
Naganap sa panahon ni
Chandra Gupta II ang
Ginintuang Panahon sa
India na tumagal ng 200
taon
IMPER-
YONG
MUGHAL/
Mogol/
Mogul
(1526-
1851)
Babur Sinakop ni Babur ang
hilagang India
Humina at
tuluyang
bumagsak ang
imperyo dulot
ng rebelyon
laban sa hindi
makatarungang
patakaran at ng
alitan sa
pamilya ni
Aurangzeb.
Akbar Higit na pinalawak ni
Akbar ang imperyo na
umabot mula sa
Himalayas hanggang sa
Ilog Godavari at mula
Kashmir hanggang sa Ilog
Ganges at Brahmaputra.
Pinahihintulutan niyang
mamuno ang mga Muslim
at binigyan niya ng
kalayaan sa relihiyon ang
mga mamamayan.
Shah
Jahan
Sinakop ni Shah Jahan ang
Deccan Plateau at ang
Samarkand at ipinatayo ang
Taj Mahal.
Aurang-
zeb
Ipinagbawal ni Aurangzeb ang
pagtatayo ng templong Hindu
at pagsasagawa ng suttee, o
pagsunog sa balo ng yumaong
Hindu.
Sapitlitan niyang ginawang
Muslim ang may ibang
pananmpalataya. Pinatawan
rin niya ng mataas na buwis
ang mga hindi Muslim.
ILOG HUANG HO
ILOG YANGTZE

Contenu connexe

Tendances

Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnanKontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnanJousee
 
Sinaunang Kabihasnan ng Sumer
Sinaunang Kabihasnan ng SumerSinaunang Kabihasnan ng Sumer
Sinaunang Kabihasnan ng SumerLouise Balicat
 
kabihasnang Mesopotamia
 kabihasnang Mesopotamia kabihasnang Mesopotamia
kabihasnang MesopotamiaWennson Tumale
 
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanKahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanJohn Mark Luciano
 
Ang Kabihasnang Egyptian
Ang Kabihasnang EgyptianAng Kabihasnang Egyptian
Ang Kabihasnang EgyptianDanz Magdaraog
 
Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa DaigdigMga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdigiyoalbarracin
 
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)ExcelsaNina Bacol
 
Sinaunang kabihasnan sa asya
Sinaunang kabihasnan sa asyaSinaunang kabihasnan sa asya
Sinaunang kabihasnan sa asyaPadme Amidala
 
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyoModyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyoEvalyn Llanera
 
Kabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaKabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaLoureAndrei
 
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang AsyaAng Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asyaeliasjoy
 
Kabihasnang Inca
Kabihasnang IncaKabihasnang Inca
Kabihasnang Incaanettebasco
 
Kabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaKabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaJeric Presas
 
Heograpiya ng indus kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharian
Heograpiya ng indus  kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharianHeograpiya ng indus  kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharian
Heograpiya ng indus kabihasnang indus - pagbuo ng mga kahariankelvin kent giron
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaCynthia Labiaga
 
Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko Male Dano
 
PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO
PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO    PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO
PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO Lyka Zulueta
 

Tendances (20)

Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnanKontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
Kontribusyon ng tsina sa sinaunang kabihasnan
 
Sinaunang Kabihasnan ng Sumer
Sinaunang Kabihasnan ng SumerSinaunang Kabihasnan ng Sumer
Sinaunang Kabihasnan ng Sumer
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 
kabihasnang Mesopotamia
 kabihasnang Mesopotamia kabihasnang Mesopotamia
kabihasnang Mesopotamia
 
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng KabihasnanKahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan
 
Ang kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsinoAng kabihasnang tsino
Ang kabihasnang tsino
 
Ang Kabihasnang Egyptian
Ang Kabihasnang EgyptianAng Kabihasnang Egyptian
Ang Kabihasnang Egyptian
 
Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa DaigdigMga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
Mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig
 
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)
Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (SUMER,INDUS at SHANG)
 
Sinaunang kabihasnan sa asya
Sinaunang kabihasnan sa asyaSinaunang kabihasnan sa asya
Sinaunang kabihasnan sa asya
 
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyoModyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
 
Kabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog AsyaKabihasnang Indus sa Timog Asya
Kabihasnang Indus sa Timog Asya
 
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang AsyaAng Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
 
Kabihasnang Inca
Kabihasnang IncaKabihasnang Inca
Kabihasnang Inca
 
Kabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsinaKabihasnang huang ho o tsina
Kabihasnang huang ho o tsina
 
Heograpiya ng indus kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharian
Heograpiya ng indus  kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharianHeograpiya ng indus  kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharian
Heograpiya ng indus kabihasnang indus - pagbuo ng mga kaharian
 
Kabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaeanKabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaean
 
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamiaMga unang kabihasnan sa mesopotamia
Mga unang kabihasnan sa mesopotamia
 
Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko Panahong paleolitiko
Panahong paleolitiko
 
PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO
PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO    PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO
PAG-UNLAD NG KULTURA NG SINAUNANG TAO: PANAHON NG BATO
 

En vedette

Timog Silangang Asya - Mga Kabihasnan
Timog Silangang Asya - Mga KabihasnanTimog Silangang Asya - Mga Kabihasnan
Timog Silangang Asya - Mga KabihasnanRach Mendoza
 
Pag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa Daigdig
Pag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa DaigdigPag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa Daigdig
Pag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa DaigdigMichelleCabli
 
Kabihasnang Klasikal ng Africa at America
Kabihasnang Klasikal ng Africa at AmericaKabihasnang Klasikal ng Africa at America
Kabihasnang Klasikal ng Africa at AmericaMhae Medina
 
Imperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd year
Imperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd yearImperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd year
Imperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd yearApHUB2013
 
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYAANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYARitchell Aissa Caldea
 
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA)
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA) KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA)
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA) Noemi Marcera
 
Aral.Pan. (Heograpiya ng Africa
Aral.Pan. (Heograpiya ng AfricaAral.Pan. (Heograpiya ng Africa
Aral.Pan. (Heograpiya ng AfricaEemlliuq Agalalan
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnanJared Ram Juezan
 
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asyaMga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asyaDulce Tiongco
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyajhe Bunso
 
KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA
KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKAKABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA
KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKANoemi Marcera
 
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa AfricaSinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa AfricaDaron Magsino
 

En vedette (17)

World history Africa, America, and Ocenia
World history Africa, America, and OceniaWorld history Africa, America, and Ocenia
World history Africa, America, and Ocenia
 
Timog Silangang Asya - Mga Kabihasnan
Timog Silangang Asya - Mga KabihasnanTimog Silangang Asya - Mga Kabihasnan
Timog Silangang Asya - Mga Kabihasnan
 
Pag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa Daigdig
Pag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa DaigdigPag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa Daigdig
Pag-usbong ng mga Unang Kabihasnan sa Daigdig
 
Kaharian
KaharianKaharian
Kaharian
 
Unang kabihasnan
Unang kabihasnanUnang kabihasnan
Unang kabihasnan
 
Kabihasnang Klasikal ng Africa at America
Kabihasnang Klasikal ng Africa at AmericaKabihasnang Klasikal ng Africa at America
Kabihasnang Klasikal ng Africa at America
 
Imperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd year
Imperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd yearImperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd year
Imperyong ghana, mali, at songhai - reports - quarter 1 - 3rd year
 
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYAANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA
 
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA)
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA) KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA)
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA (HEOGRAPIYA)
 
Aral.Pan. (Heograpiya ng Africa
Aral.Pan. (Heograpiya ng AfricaAral.Pan. (Heograpiya ng Africa
Aral.Pan. (Heograpiya ng Africa
 
Kabihasnang klasikal
Kabihasnang klasikalKabihasnang klasikal
Kabihasnang klasikal
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
 
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asyaMga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
Mga mahahalagang pangyayari sa timog silangang asya
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 
Mga imperyo
Mga imperyoMga imperyo
Mga imperyo
 
KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA
KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKAKABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA
KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA
 
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa AfricaSinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
 

Similaire à Mga sinaunang kabihasnan sa asya

Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
 
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptxAP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptxSarahLucena6
 
Araling panlipunan outline
Araling panlipunan outlineAraling panlipunan outline
Araling panlipunan outlineYña Tejol
 
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptxANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptxAgnes Amaba
 
Ang mga kabihasnan sa timog asya
Ang mga kabihasnan sa timog asya Ang mga kabihasnan sa timog asya
Ang mga kabihasnan sa timog asya Erica Mae Gonzales
 
LAS kabihasnag indus at shang.docx
LAS kabihasnag indus at shang.docxLAS kabihasnag indus at shang.docx
LAS kabihasnag indus at shang.docxJackeline Abinales
 
Kabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at Mughal
Kabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at MughalKabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at Mughal
Kabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at Mughalria de los santos
 
Unang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asyaUnang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asyaiyoalbarracin
 
Ancient India at China [Autosaved].pptx
Ancient        India at China [Autosaved].pptxAncient        India at China [Autosaved].pptx
Ancient India at China [Autosaved].pptxStephanyDelaPea
 
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02zurcyrag23
 
ASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYON
ASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYONASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYON
ASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYONKen Kalim Labor
 
Modyul 8 sinaunang kanlurang asya
Modyul 8 sinaunang kanlurang asyaModyul 8 sinaunang kanlurang asya
Modyul 8 sinaunang kanlurang asyaEvalyn Llanera
 
PPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptx
PPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptxPPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptx
PPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptxsophiadepadua3
 
Mga sinaunang kabihasnan melcs based week 6-7)
Mga sinaunang kabihasnan  melcs based week 6-7)Mga sinaunang kabihasnan  melcs based week 6-7)
Mga sinaunang kabihasnan melcs based week 6-7)JePaiAldous
 
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryankelvin kent giron
 

Similaire à Mga sinaunang kabihasnan sa asya (20)

kabihasnan
kabihasnankabihasnan
kabihasnan
 
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
 
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptxAP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
AP 8 W6-7 Kabihasnan sa Daigidig.pptx
 
Araling panlipunan outline
Araling panlipunan outlineAraling panlipunan outline
Araling panlipunan outline
 
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptxANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
 
Ang mga kabihasnan sa timog asya
Ang mga kabihasnan sa timog asya Ang mga kabihasnan sa timog asya
Ang mga kabihasnan sa timog asya
 
LAS kabihasnag indus at shang.docx
LAS kabihasnag indus at shang.docxLAS kabihasnag indus at shang.docx
LAS kabihasnag indus at shang.docx
 
Kabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at Mughal
Kabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at MughalKabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at Mughal
Kabihasnang India at ang mga Imperyong Maurya, Gupta at Mughal
 
Unang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asyaUnang kabihasnan asya
Unang kabihasnan asya
 
Ancient India at China [Autosaved].pptx
Ancient        India at China [Autosaved].pptxAncient        India at China [Autosaved].pptx
Ancient India at China [Autosaved].pptx
 
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
 
ASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYON
ASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYONASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYON
ASYA DUYAN NG MGA UNANG SIBILISASYON
 
Modyul 8 sinaunang kanlurang asya
Modyul 8 sinaunang kanlurang asyaModyul 8 sinaunang kanlurang asya
Modyul 8 sinaunang kanlurang asya
 
PPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptx
PPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptxPPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptx
PPT sinanuang kabihasnan ap 8 COT 1 2023.pptx
 
Mga sinaunang kabihasnan melcs based week 6-7)
Mga sinaunang kabihasnan  melcs based week 6-7)Mga sinaunang kabihasnan  melcs based week 6-7)
Mga sinaunang kabihasnan melcs based week 6-7)
 
Timog asya
Timog asyaTimog asya
Timog asya
 
A.p
A.pA.p
A.p
 
Kabihasnang Induss.pptx
Kabihasnang Induss.pptxKabihasnang Induss.pptx
Kabihasnang Induss.pptx
 
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
 
Fertile crescent
Fertile crescentFertile crescent
Fertile crescent
 

Dernier

Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 

Dernier (20)

Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

 • 1.
 • 2.
 • 3. Ano ang kahulugan ng KABIHASNAN? • Ang kabihasnan ay isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay, organisadong pamahalaan, relihiyon, sistema ng paggawa, at antas ng lipunan.( Ayon sa mga Historyador) • Ayon kay Roger Osborne, isang Amerikanog historyador, ang Kabihasnan ay repleksiyon ng tao at
 • 4. Ano ang kahulugan ng SIBLISASYON? • Ang sibilisasyon ay nagmula sa salitang Latin na nag ibig sabihin ay ‘lungsod.’ • Ang sibilisasyon ay nangangahulugang isang lungsod estado na may mataas na antas ng lipunan, politika, pamahalaan at relihiyon .
 • 5. Limang batayan ng pagtukoy kung may sibilisasyon o kabihasnang nagaganap sa isang lipunan. • Pamahalaan • Ekonomiya • Relihiyon • Sistema ng Pagsusulat • Mataas na antas ng kagaamitan o teknolohiya
 • 7.
 • 9. M E S O P O T A M I A • Nagmula sa salitang Latin na “meso” na nangangahulugang “gitna” at “potamus” na nangangahulugang “ilog”. • Tinagurian ito bilang “lupain sa pagitan ng dalawang ilog.” • Itinuturing na pinakamatandang sibilisasyon sa buong daigdig.
 • 10. Ang Mga Sumerians • Sila ang mga kinikilalang nagtatag ng kaBihasnang Mesopotamia sapagkat sila ang unang pangkat ng sibilisasyong nanirahan sa pagitan ng kambal na ilog. • Uri ng Pamahalaan – Theocracy – uri ng pamahalaang nasa ilalim ng pamumuno ng simbahan – Patesi- ang tawag sa kanilang pinuno • Relihiyon – Naniniwala sila sa iba’t ibang diyos diyosa kung kayat tinawag silang POLYTHEISTIC. – Anu – diyos ng langit at lupa – Enlil – diyos ng hangin at bagyo
 • 11. – Ea – diyos ng tubig at katubigan Pagsasaka at Kalakalan-pagsasaka pinakamahalagang hanapbuhay-animal domestication. – Naniniwala silang ang kanilang mga diyos ang may control sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng tao lalo sa mga puwersa ng kalikasan. – ZIGGURAT ang tawag sa isang templo kung saan dito nila ginaganap ang kanilang mga ritwal at iba pang gawaing magpapasaya sa kanilang mga diyos. • Uri ng Pamumuhay – Nabubuhay sila sa simpleng pagsasaka. – Sa tuwing umaapaw ang kambal na ilog, nasisira ang kanilang mga hanap buhay kung kayat natuto silang mag imbak ng kanilang mga pagkain para napapanahong pag apaw ng tubig.
 • 12. • Antas ng Lipunan
 • 13. • Dahilan ng Pagbagsak – Dahil sa iba’t ibang estilo ng pamumuno ng iba’t ibang pinuno ng bawat lungsod estado ay nagkaroon sila ng mga alitan at hindi pagkakaisa na siyang naging hudyat ng madalali nilang pagkakasakop ng ibang pangkat ng mandirigma. • Sistema ng Pagsulat – CUNEIFORM ang tawag sa kanilang sisitema ng pagsulat – Nagtataglay ito ng 600 na cuneiform na tanda ng paggamit nila ng ladrilyo. – natuklasan nina Pietro della Valle at HenryCreawic ke Rawlinson noong 1846
 • 14. • IBA PANG AMBAG –Gulong –Kalendaryong Lunar –Sexagesimal
 • 15.
 • 16. Mga Akkadian • Ito ay naitatag noong 2,300 BCE ni Sargon I, isang manlalakbay mula sa Akkad. • Pinaniniwalaang ang panahon ng mga Akkadian naitatag ang KAUNA UANHANG IMPERYO sa daigdig sa pamumuno ni Haring Sargon I. • Ang mga Akkadians ay nagtagal ng 180 tao. • Dahilan ng Pagbagsak – Nang mamatay si Sargon I, mahinang mga pinuno ang pumalit sakanya kung kayat unti unti itong nasakop at bumagsak.
 • 17.
 • 18. Ang Mga Baby lonians • Itinatag ni Hammurabi noong humigit kumulang 1700 BCE. • Nagmula sa lupaing ngayon ay tinatawag na bansang Syria. • Pinuno: Haring Hammurabi – Isang mahusay at makatarungang pinuno – Sa panahon nya nakilala ang Mesopotamia bilang Babylonia na nangangahulugang “Gate of Gods” – Hinangad niya ang organisado at makatarungang lipunan. – Sa kanya nagsimula ang kauna unahang naisulat na batas. Ang kodigo ni Hmmurabi.
 • 19. • Relihiyon at Paniniwala – Epic of Creation paglikha ni Marduk sa sang sinukob – Epic of Gilgamesh paglalakbay ni Erech Relihiyon - unang sinamba ang mga diyos ng Sumeria, subalit nang lumaon, sinamba nila si Marduk bilang punong-diyos. • Pag-unlad at Pagbagsak – napag-isa ang buuong buong Babylonia ng batas niHamurrabi – -napabagsak ito dahil sapaglusob ng mga barbarong Indo-European (inapo ng tribong Kassite) at paglusob ng mga Hittite na kilala at kinatatakutan sa paggamit ng bakal sa digmaan
 • 20.
 • 21. Ang Mga Assyrians • Pagkalaan ang pagkamatay ni Hammurabi, madaling sinakop ng mga barbaryong mula sa kabundukan ng Armenia sa hilagang Mesopotamia ang Babylonia kung kayat sila ang namuno sa Imperyong ito at tinawag silang mga Assyrians. • Maikli lamang ang panahon ng pamumuno nila dahil sa mga mahinag estratehiya ng ng mga pinuno • Nakaimbento sila ng mga ilang kagamitang pandigma tulad ng mga itak, Helmet at sibat. • Sinasabing mababangis ang kanilang mga pinuno kung kayat maraming tumutuligsang mga mamamayan rito, at nang salakayin sila ng mga grupong Neo- Babylonians.
 • 22. Ang Mga Chaldeans • Pinatalsik ng mga Chaldean ang mga Assyrians sa ilalim ng mahusay na pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. • Sa panahon niya umusbong ang pagkamalikhain ng mga mamamayan kung kayat nakapagpatayo sila ng isang magandang gusali sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar at ito ay tinawag na Hanging Gardens of Babylons.
 • 23.
 • 24. Iba pang Kabihasnan sa Kanlurang Asya Hebrew sa Timog na bahagi ng Kaharian ng Phoenicia. Itinatag ang relihiyong Judaismo Walang pagkakaisa ng mga Judio Hittite sa Asia Minor Paggamit ng chariot at sandatang gawa sa bakal Sinalakay ng mga dayuhan mula sa hilagang bahagi ng Asia Minor Phoenician sa Hilagang baybayin ng Fertile Crescent Kahusayan sa paglalayag at pakikipagkalakalan Sinakop ng mga dayuhang barbaryo
 • 25. Alpabetong may 22 katinig na siyang naging batayan ng alpabetong Greek, na naging batayan din naman ng makabagong alpabeto Naimbento ang kulay na lila mula sa kabibe ng murex Lydians sa dulong kanluran ng Fertile Crescent at silangan ng Meditteranean Kauna-uanahang gumamit ng barya sa pakikipagkalakalan.( Gawa ang baryang ito sa pinaghalong ginto at pilak Sinakop at pinaahalaan ng mga Persiano
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. Kabihasnang Indus • Pinaniniwalaang ang kabihasnang Indus ay umusbong sa Lambak ng Ilog Indus pati na rin sa Ilog Ganges. • Ito ay binanabantayan ng mga kabunbdukan sa hilaga tulad ng kabundukan ng Himalayas at Hindu kush. Ang tubig ng Ilog ay nagmula sa kabundukan ng Himalayas
 • 30. Dalawang Pangunahing Syudad • Mohenjo-Daro at Harappa
 • 31. Ang Mga Aryans • Bago pa man nakilala ang mga Aryans, tinatayang may mga mas nauna nang mga tao ang namuhay sa India particular na sa lugar ng Mohenjo-daro at Harappa. • Pinaniniwalaang bumagsak ang lipunang ito dahil sa mga sumusunod: –Malaking sakuna na lumipol sa mga taga-Indus, tulad ng lindol at pagbaha –Pananalakay ng mga grupo ng Aryans.
 • 32. • Tinatayang ang mga Aryans ay mga pangkat ng lagalag na tao na mula sa hilagang-kanluran at tumawid at dumaan sa Khyber Pass tungo sa Lambak ng Indus. • Dahil sa husay nila sa pakikidigma, madali lamang nilang nasakop ang mga taga-Indus kung kayat maraming nabago sa lugar na ito lalong-lalo na sa kultura. • Sa pangkat nga ng mga Aryans nagmula ang isang panibagong
 • 33. Mga Impluwensya ng mga Aryans • Pamahalaan –Ang pamahalaan nila ay pinamumunuan ng isang Raja –Taglay ng isang Raja ang kakayahang ipagtanggol ang pinamumunuan. –Hindi lubos ang kaniyang kapangyarihan sapagkat kinailangan din niyang sumunod sa mga batas. –Kaagapay niya sa pagbuo at pagpapatupad ng mga batas ang isang tribal council na binubuo ng pinakamahusay na mandirigma.
 • 34. • Lipunan – Sa pananakop ng mga Aryan sa India ay pinairal ang pagpapangkat-pangkat ng tao sa lipunan na tinawag na sistemang caste.
 • 35. • Ekonomiya – Nakipagkalakalan ang mga Indian sa iba’t ibang bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Burma (kasalukuyang Myanmar), Thailang at Indonesia, gayundin sa Silangang Asya tulad ng China, Japan at Korea. • Relihiyon – Sa pagdating ng mga Aryan sa India, umusbong at naipalaganap ang mga relihiyong Hinduism, Buddhism, at Jainism. • Sistema ng Pagsulat – Ginamit at ipinalaganap ng mga Aryan ang Sanskrit.
 • 36. –Gamit ang wikang Sanskrit, naitala nila ang mahahalagang pangyayari sa kanilang buhay sa pagitan ng 1500 at 1400 BCE- tinatawag sa kasaysayan ng India bilang Panahon ng Vedic. –Mababasa ito sa kalipunan ng mga banal na aklat ng Hinduismo ang Vedas.
 • 37.
 • 38. Ang Pag-usbong ng mga Imperyo sa India • Sa kabila ng pagkakaroon ng natural na hangganan India, nagawa parin itong salakayin ng mga dayuhan. • Noong 600 BCE, sinakop ng mga Persiano sa pamumuno nina Cyrus the Great at Darius I ang India. • Makalipas ng 200 taon, napasok naman ng Imperiong Macedonian ang India sa pamumuno ni Alexander the Great.
 • 39. • Sa kabila ng mga pananakop ng mga dayuahan, umusbong din ang mga katutubong kaharian ng India kung saan pinamunuan ito ng mga makapangyarihan at matapang na pinuno. IMPERYO TANYAG NA PINUNO MAHALAGANG AMBAG DAHILAN NG PAGBASAK Imperyong Maurya (321-232 BCE) Chandra- gupta Maurya Hinati ni Chandragupta Maurya ang kaharian sa mga lalawigan at Walang humaliling mahusay na pinuno matapos ang
 • 40. Distrito upang madaling mapamahalaan; nagpagawa ng mga kalsada at pinaunlad ang sistema ng koreo at kalakalan. Ang pamumuno ni Asoka Asoka Sa panahon ni Asoka narating ng kabihasnang Indian ang kabantugan nito. Pinaunlad niya ang kalakalan at komersyo; pinaghusay ang sistema ng transportasyon at komunikasyon; at itinaguyod ang pagpapahalaga sa bawat mamayan.
 • 41. Imperyong Gupta Chandra Gupta I Pinalakas ni Chandra Gupta ang imperyo sa pamamgitan ng pakikipag-alyansa sa mga pamilyang namumuno sa lambak ng Ganges Humina ang imperyo dulot ng pananalakay ng mga Hun, isang tribong lagalag mula sa hilagang- kanluran ng India. Samudra Gupta Pinalawak ni Samudra Gupta ang Imperyo sa pamamagitan ng pakikidigma Chandra Gupta II Naganap sa panahon ni Chandra Gupta II ang Ginintuang Panahon sa India na tumagal ng 200 taon
 • 42. IMPER- YONG MUGHAL/ Mogol/ Mogul (1526- 1851) Babur Sinakop ni Babur ang hilagang India Humina at tuluyang bumagsak ang imperyo dulot ng rebelyon laban sa hindi makatarungang patakaran at ng alitan sa pamilya ni Aurangzeb. Akbar Higit na pinalawak ni Akbar ang imperyo na umabot mula sa Himalayas hanggang sa Ilog Godavari at mula Kashmir hanggang sa Ilog Ganges at Brahmaputra. Pinahihintulutan niyang mamuno ang mga Muslim at binigyan niya ng kalayaan sa relihiyon ang mga mamamayan.
 • 43. Shah Jahan Sinakop ni Shah Jahan ang Deccan Plateau at ang Samarkand at ipinatayo ang Taj Mahal. Aurang- zeb Ipinagbawal ni Aurangzeb ang pagtatayo ng templong Hindu at pagsasagawa ng suttee, o pagsunog sa balo ng yumaong Hindu. Sapitlitan niyang ginawang Muslim ang may ibang pananmpalataya. Pinatawan rin niya ng mataas na buwis ang mga hindi Muslim.
 • 44.
 • 45.
 • 46.