Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

การวางแผนอัตรากําลัง
(Manpower Planning)

Present By : Jktom
Jirasub.git@hotmail.com
วัตถุประสงค์ ของการวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning)
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

1. เพือการคาดคะเน กําลังแรงงาน...
ความหมาย การวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning)
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

เป็ นการคาดคะเนจํานวน ประเภทพนักงานที...
ความสําคัญของการวางแผนอัตรากําลังคน
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

ความสําคัญของการวางแผนกําลังคน ทําให้ ทราบว่า
- จะต้ ...
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

การคาดการกําลังคน ในช่วงเวลาทีธุรกิจมีความต้ องการ
โด...
กระบวนการหรื อขันตอนของการวางแผนกําลังคน
%
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

1. ด้ านบุคคลทีมีอยู่ในปั จจุบน (Manpower inve...
ปั จจัยทีควรพิจารณาในการวางแผนอัตรากําลังคน

T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

1. เปาหมายของธุรกิจ การผลิต การขาย และการบริ...
การวิเคราะห์อตรากําลัง
ั
(Workforce Analysis)
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

การวิเคราะห์อตรากําลัง เป็ นกิจกรรมหนึงในกร...
เมือไรทีต้องทําการวิเคราะห์อตรากําลัง ???
ั
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

การวิเคราะห์อตรากําลัง อาจจะจัดขึ.น ในกรณี ใด...
ขันตอนการวิเคราะห์อตรากําลัง
%
ั
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

1. ศึกษาขอบเขตภาระหน้ าทีของหน่วยงานทีจะทําการวิเคราะห์อ...
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

- ปั จจัยวัดงาน หมายถึง ผลขันสุดท้ าย (OUTPUT) อันเกิดจากการ
%
ปฏิบตงานของพนักงาน ซึงก่อใ...
เทคนิคการวิเคราะห์อตรากําลัง
ั
โดยส่วนใหญ่หลายๆองค์กรจะใช้ วิธีการและเทคนิควิเคราะห์อตรากําลัง ดังนี %
ั
T
H
E
B
E
S
T
K
N...
เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน
ั
ั
อัตราส่วนประสิทธิภาพ
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

• จํานวน...
เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน
ั
ั
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพ
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

กําลั...
เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน
ั
ั
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพ (ต่อ)
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E
...
เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน
ั
ั
อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพ (ต่อ)
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

...
เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน
ั
ั
อัตราส่ วนผูใต้บงคับบัญชากับผูบงคับบัญชา
้ ั
้ ั
T
H
E
B
E
S
T...
เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน
ั
ั
อัตราส่ วนระหว่างกําลังคนในงานทีเกียวข้องกัน
T
H
E
B
E
S
T
K
N...
- คํานวณจากหน้าทีรับผิดชอบ(Function)

T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

วิธีนี %ไม่ส้ จะดีนก จะใช้ กบหน่วยงานใหม่หรื อหน่วย...
คํานวณโดยถือกระบวนการของงาน
T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

วิธีน. ีพิจารณาจาก งานชิ.นหนึ งๆมีข. นตอนการทํางานอย่างไร(Wor...
คํานวณโดยการผลัดเปลียนเวรเป็ นหลัก

T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

วิธีนี %เหมาะสําหรับงานบางลักษณะทีต้ องปฏิบตงานตลอด
ั...
การวิเคราะห์โดยใช้ Job Description

T
H
E
B
E
S
T
K
N
O
W
L
E
D
G
E

วิธีนี %เป็ นการวิเคราะห์โดยการแบ่งหน้ าทีทีต้ องรับผ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

การวางแผนกำลังคน Manpower planning

การวางแผนกำลังคน Manpower planning ผมได้ทำการเขียนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเคยได้ทำการอบรมให้แก่ผู้จัดการและหัวหน้างานในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล แต่สามารถนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มธุรกิจครับ

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

การวางแผนกำลังคน Manpower planning

 1. 1. T H E B E S T K N O W L E D G E การวางแผนอัตรากําลัง (Manpower Planning) Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 2. 2. วัตถุประสงค์ ของการวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning) T H E B E S T K N O W L E D G E 1. เพือการคาดคะเน กําลังแรงงานให้ เหมาะสมกับงานและระยะเวลา โดยคํานึงถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถตามตําแหน่งงานนันๆ % 2. เพือเป็ นแนวทางในการกําหนดแผนกลยุทธ์ ในแต่ละด้ านขององค์กร เช่น ด้ านการตลาด ด้ านการบริ การ และด้ านอืนๆ 3. เพือให้ ผ้ ทีเกียวข้ องในองค์กรมีความเข้ าใจในกรอบและแผนอัตรา ู กําลังคน สําหรับเตรี ยมหามาตรการรองรับ และแก้ ไขปั ญหาเกียวกับแรงงาน ในอนาคต 4. เพือสร้ างความเข้ าใจร่วมกันเกียวกับสภาพของทรัพยากรบุคคลใน หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ ซึงจะเชือมโยง ไปถึงการไกล่เกลียกําลังคน ระหว่างหน่วยงานในอนาคต Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 3. 3. ความหมาย การวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning) T H E B E S T K N O W L E D G E เป็ นการคาดคะเนจํานวน ประเภทพนักงานที"มีความสามารถ เหมาะสมที"จะมาปฏิบัตงานให้ พอเพียงกับการขยายตัว หรื อ ิ ลดขนาดขององค์ กร เพื"อความเหมาะสมของขนาดองค์ กร ในอนาคต การวางแผนอัตรากําลังคนนีจัดเป็ นการวางแผน ) ประเภทหนึ"ง เช่ นเดียวกับการวางแผนการผลิต หรือ การตลาด Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 4. 4. ความสําคัญของการวางแผนอัตรากําลังคน T H E B E S T K N O W L E D G E ความสําคัญของการวางแผนกําลังคน ทําให้ ทราบว่า - จะต้ องเตรี ยมเพิมหรื อลดคนประเภทใด จํานวนเท่าใด เมือใด - กรณีทีต้ องเพิมคน จะสรรหาคนได้ จากทีไหน - จะฝึ กอบรมพัฒนาพนักงานอย่างไร จึงจะมีคณภาพตามทีต้ องการ ุ - ควรพัฒนาพนักงานขึ %นไปในระดับสูงกว่าปั จจุบนอย่างไร ั - ค่าใช้ จ่ายด้ านค่าจ้ างแรงงานจะเป็ นเท่าใด - ต้ องเตรี ยมเรื องอืนๆอย่างไร เช่นสถานทีทํางาน อุปกรณ์เครื องใช้ ฯลฯ Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 5. 5. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ T H E B E S T K N O W L E D G E การคาดการกําลังคน ในช่วงเวลาทีธุรกิจมีความต้ องการ โดยทําการกําหนดกลยุทธ์การวางแผนกําลังคนด้ วยการประเมิน สภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับบริ ษัทที เกียวข้ อง Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 6. 6. กระบวนการหรื อขันตอนของการวางแผนกําลังคน % T H E B E S T K N O W L E D G E 1. ด้ านบุคคลทีมีอยู่ในปั จจุบน (Manpower inventory) จะต้ องมีพร้ อมทังในแง่ของ ั % ข้ อมูลและ รายละเอียดว่า กําลังคนในปั จจุบนทีมีอยู่นนในเชิงปริ มาณและคุณภาพ ั ั% เป็ นอย่างไรบ้ าง 2. การคาดการณ์กําลังบุคคลในอนาคต (Manpower forecast) ต้ องมีการคาดการณ์ และระบุไว้ พร้ อมว่า ในระยะเวลาข้ างหน้ าในอนาคตทีกําหนดไว้ นนกําลังบุคคลที ั% ต้ องการมีอะไรเท่าไหร่ อย่างไรบ้ าง ทังในแง่ของจํานวนรวมและแยกประเภท % ตลอดจนเป็ นการระบุเป็ นรายละเอียดลงไปถึงคุณสมบัติตางๆ เช่น ความชํานาญ ่ งาน พื %นฐานการศึกษา และประสบการณ์ 3. แผนกําลังคน (Manpower plans) หรื อแผนเฉพาะทีแน่นอนสําหรับทีจะนํามาใช้ ปฏิบติเพือเสริ มส่วนทีขาดระหว่างข้ อแตกต่างทีเกิดขึ %นจากกําลังคน ทีคาดการณ์ ั และกําลังคนทีมีอยู่ Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 7. 7. ปั จจัยทีควรพิจารณาในการวางแผนอัตรากําลังคน T H E B E S T K N O W L E D G E 1. เปาหมายของธุรกิจ การผลิต การขาย และการบริการ ้ - ในช่วงทีจะวางแผนปี ต่อปี หรื อในอนาคตอีก 5 ปี ข้ างหน้ า 2. กําลังคนปั จจุบันมีอย่ างไร มีข้อที"ควรพิจารณา 2 ประเด็น ได้ แก่ 2.1 กรณีท" มีคนเกิน ให้ คานึงถึงระยะยาวเป็ นหลัก คือ ี ํ - จะสามารถโอนย้ าย สับเปลียนไปยังหน่วยงานใดทีขาดคนได้ หรื อไม่ - ถ้ าไม่มีทางเลือก อาจจะต้ องเตรี ยมปลดออกเพราะล้ นงาน 2.2 กรณีท" มีคนขาด อาจจะต้ องพิจารณาสรรหาจากคนภายในก่ อน ซึ"งจะเกิดผลดี คือ ี - หากเป็ นตําแหน่งงานในระดับสูง จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทีมีอยู่เดิมมีทางได้ ก้าวหน้ าในอาชีพการงาน ซึง จะเป็ นการสร้ างขวัญกําลังใจแก่พนักงาน - การสรรหา/คัดเลือกจากภายในก่อน ยังจะทุ่นเวลาและค่าใช้ จ่ายในการคัดเลือก และฝึ กคนใหม่ได้ มากกว่า 3. สิ"งแวดล้ อมภายนอก - ได้ แก่ การเปลียนแปลงด้ านวิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ และการนําอุปกรณ์เครื องจักรเข้ ามาใช้ ทดแทนคน 4. อื"นๆได้ แก่ 4.1 การเปลียนแปลงด้ านนโยบายบุคคล เช่น การลด/ขยายเวลาเกษี ยณอายุงาน 4.2 การเลือน ลด ปลด ย้ าย พนักงานด้ วยเหตุผลต่างๆทีอาจเกิดขึ %น 4.3 ทัศนคติเกียวกับการกําหนดอัตรากําลังคน (กําลังคนมากไม่ได้ แสดงถึงความสําคัญของ สายงานหรื อผู้บงคับบัญชาเสมอไป) ั Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 8. 8. การวิเคราะห์อตรากําลัง ั (Workforce Analysis) T H E B E S T K N O W L E D G E การวิเคราะห์อตรากําลัง เป็ นกิจกรรมหนึงในกระบวนการวางแผน ั กําลังคน เพือคํานวณกําลังคนทีเหมาะสมทีจะใช้ งานตามแผนงานของ องค์การ และเป็ นเครื องมืออย่างหนึงในการทบทวนตรวจสอบกําลังคนที องค์การทีมีในปั จจุบนว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ั Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 9. 9. เมือไรทีต้องทําการวิเคราะห์อตรากําลัง ??? ั T H E B E S T K N O W L E D G E การวิเคราะห์อตรากําลัง อาจจะจัดขึ.น ในกรณี ใดกรณี หนึ ง ดังต่อไปนี. ั 1. เมือมีการทําแผนกําลังคน ํ 2. เมือต้องการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวิเคราะห์กาลังคนในองค์การ 3. เมือมีการจัดตั.งหน่วยงานใหม่ 4. เมือมีการขยายงานหรื อลดงานในหน่วยงานเดิม 5. เมือมีการเปลียนแปลงวิธีการทํางานหรื อนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ํ 6. เมือต้องการตรวจหรื อทบทวนการใช้กาลังคนทีมีอยู่ Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 10. 10. ขันตอนการวิเคราะห์อตรากําลัง % ั T H E B E S T K N O W L E D G E 1. ศึกษาขอบเขตภาระหน้ าทีของหน่วยงานทีจะทําการวิเคราะห์อตรากําลัง ั 2. หาปั จจัยวัดงาน (Task) และหน่วยนับ 3. หาปริ มาณงานแต่ละ Task ทีต้ องทํา 4. คํานวณอัตรากําลังทีต้ องใช้ ในแต่ละงาน (Task) 5. สรุปอัตรากําลังรวมของแต่ละหน่วยงาน Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 11. 11. T H E B E S T K N O W L E D G E - ปั จจัยวัดงาน หมายถึง ผลขันสุดท้ าย (OUTPUT) อันเกิดจากการ % ปฏิบตงานของพนักงาน ซึงก่อให้ เกิดการเพิมผลผลิต ัิ (PRODUCTIVITY) ขององค์การ ซึงอาจออกมาในรูปของผลผลิต ( (PRODUCTS) หรื อบริ การ (SERVICES) - หน่วยนับ หมายถึง หน่วยนับของผลงาน ซึงอาจมีหน่วยเป็ นชิ %นงาน โครงการ หรื อ เป็ นหน่วยนับของเวลา เช่น นาที ชัวโมง หรื อวัน เป็ นต้ น Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 12. 12. เทคนิคการวิเคราะห์อตรากําลัง ั โดยส่วนใหญ่หลายๆองค์กรจะใช้ วิธีการและเทคนิควิเคราะห์อตรากําลัง ดังนี % ั T H E B E S T K N O W L E D G E - เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั - คํานวณจากหน้ าทีรับผิดชอบ(Function) - คํานวณโดยถือกระบวนการของงาน (Work Flow) - คํานวณโดยการผลัดเปลียนเวรเป็ นหลัก - การวิเคราะห์โดยใช้ Job Description Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 13. 13. เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั อัตราส่วนประสิทธิภาพ T H E B E S T K N O W L E D G E • จํานวนผลงานทีจะได้ รับจากผู้ปฏิบติงาน 1 คน โดยเฉลีย อาจคิดจากจํานวนชิ 1นงานหรื อลูกค้ า ั ทีมาติดต่อ หรื อพื 1นทีในการปฏิบติงาน ั อัตราส่วนผู้ใต้ บงคับบัญชากับผู้บงคับบัญชา ั ั • ใช้ คํานวณหาอัตรากําลังตําแหน่งผู้บงคับบัญชา ในกรณีทีสามารถคํานวณอัตรากําลังพนักงาน ั ในระดับปฏิบติการได้ จํานวนหนึง ั อัตราส่วนระหว่างกําลังคนในงานทีเกียวข้ องกัน • ใช้ คํานวณกําลังของตําแหน่งงานทีมีลกษณะให้ บริ การแก่หน่วยงานอืน ั Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 14. 14. เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพ T H E B E S T K N O W L E D G E กําลังคนทีต้ องการ = ปริ มาณงานทีต้ องทําตามแผน อัตราส่วนประสิทธิภาพ ตัวอย่างที 1 คํานวณจากชิ 1นงาน แผนกตัดเย็บเสื 1อผ้ าสําเร็ จรูป กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเย็บเสื 1อสําเร็ จรูป สําหรับพนักงาน 1 คน จะต้ องสามารถตัดเย็บเสื 1อสําเร็ จรูปได้ เดือนละ 20 ตัว ในปี 2552 แผนกดังกล่าวมีแผนงานทีจะต้ องผลิตเสื 1อผ้ าสําเร็ จรูปให้ ได้ 6,000 ตัว ดังนัน 1 กําลังคนทีต้ องจัดเตรี ยม = 6,000 = 25 คน 20 x 12 Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 15. 15. เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพ (ต่อ) T H E B E S T K N O W L E D G E ตัวอย่างที 2 คํานวณจากพื 1นที บริ ษัท ก. ไก่ กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้ บริการของแผนกรักษาความ ปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน จะต้ องรับผิดชอบดูแลรถลูกค้ า ในพื 1นที ทีต้ องรับผิดชอบคนละ 1,500 ตารางเมตร โดยพื 1นทีทีแผนกรักษาความ ปลอดภัยจะต้ องรับผิดชอบในการดูแลรถและบริ การทีจอดรถมีทงหมด 6,000 ั1 ตารางเมตร ดังนัน 1 กําลังคนทีต้ องจัดเตรี ยม = 6,000 1,500 = 4 คน ต่อ 1 กะ Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 16. 16. เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพ (ต่อ) T H E B E S T K N O W L E D G E ตัวอย่างที 3 คํานวณจากจํานวนลูกค้ าทีมาติดต่อ ร้ านอาหารแห่งหนึงกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้ บริ การลูกค้ าของพนักงาน เสริ ฟอาหาร จะต้ องสามารถบริ การลูกค้ าได้ คนละ 50 รายต่อวัน จากการพยากรณ์ ์ ปริ มาณลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ มีลกค้ าเฉลียประมาณวันละ 400 ราย ดังนัน ู 1 จํานวนพนักงานเสริ ฟ = 400 ์ 50 = 8 คน Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 17. 17. เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั อัตราส่ วนผูใต้บงคับบัญชากับผูบงคับบัญชา ้ ั ้ ั T H E B E S T K N O W L E D G E อัตรากําลังผู้บงคับบัญชา = ั จํานวนผู้ใต้ บงคับบัญชาทังหมด ั % อัตราส่วนผู้ใต้ บงคับบัญชากับผู้บงคับบัญชา ั ั ตัวอย่าง ห้ างสรรพสินค้ าแห่งหนึง คํานวณอัตรากําลังพนักงานเก็บเงินในพื 1นทีขายได้ ทงหมด ั1 จํานวน 150 คน ต้ องการทีจะกําหนดจํานวนตําแหน่งหัวหน้ าพนักงานเก็บเงิน โดย ได้ กําหนดอัตราส่วนของผู้ใต้ บงคับบัญชา ต่อผู้บงคับบัญชา เท่ากับ 10:1 ดังนัน ั ั 1 จํานวนหัวหน้ าพนักงานเก็บเงิน10/1 150 = 15 คน = Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 18. 18. เทคนิคในการวิเคราะห์อตรากําลังคนโดยการวิเคราะห์อตราส่วน ั ั อัตราส่ วนระหว่างกําลังคนในงานทีเกียวข้องกัน T H E B E S T K N O W L E D G E จํานวนพนักงานผู้ให้ บริ การ = จํานวนผู้ใช้ บริ การ อัตราส่วนของผู้ใช้ บริ การ ต่อ ผู้ให้ บริ การ ตัวอย่าง โรงพยาบาล ก.ไก่มีพนักงานทังสิ 1น 250 คน ได้ เริ มจัดตังแผนกบุคคลขึ 1นใหม่ต้องการ 1 1 กําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในแผนกบุคคล โดยกําหนดอัตราส่วนกําลังคนที เกียวข้ องไว้ วาเจ้ าหน้ าทีบุคคล 1 คน จะดูแลพนักงาน 50 คน ดังนัน ่ 1 จํานวนเจ้ าหน้ าทีบุคคล = 250 = 5 คน 50/1 Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 19. 19. - คํานวณจากหน้าทีรับผิดชอบ(Function) T H E B E S T K N O W L E D G E วิธีนี %ไม่ส้ จะดีนก จะใช้ กบหน่วยงานใหม่หรื อหน่วยงานเก่าทีไม่ได้ เก็บสถิติ ู ั ั ปริ มาณงานไว้ แต่บางครังอาจต้ องใช้ วิธีนี %เพราะไม่อาจหาสถิติเชิงปริ มาณงานได้ หรื อเป็ น % งานทีมีความยากง่ายต่างกันในเรื องเดียวกัน หรื ออาจเป็ นงานใหม่ทียังไม่ได้ มีการ ปฏิบติงาน หรื อเป็ นงานเดิมแต่มิได้ เก็บสถิติตวเลขเป็ นปริ มาณงานเอาไว้ หรื อเป็ นงานทีไม่ ั ั สามารถเก็บสถิติเป็ นตัวเลข วิธีการคํานวณจากหน้ าทีรับผิดชอบ(Function)นี % คํานวณจากการแบ่งหน้ าที รับผิดชอบออกเป็ นกลุมๆ เช่น แผนกบัญชี การเงิน จัดซื %อ และหลายๆแผนก ซึงแต่ละงาน ่ จะมีความยากง่ายของเนื %องาน และเวลาทีใช้ ในการปฏิบติงานไม่เท่ากัน จากนันพิจารณา ั % ว่าแต่ละงานควรใช้ เจ้ าหน้ าทีในการปฏิบติงาน 1 หรื อ 2 คน หรื อมากกว่านัน และควรใช้ ั % อัตรากําลังเริ มต้ นทีน้ อยทีสุดไว้ ก่อนเพือทดลองปฏิบติงาน แล้ วให้ เพิมขึ %นในภายหลังเมือ ั พบว่าภาระงานมากเกินไปทีจะรับผิดชอบได้ ซึงจะดีกว่าการทีให้ มีจํานวนเจ้ าหน้ าทีมากเกิน ความจําเป็ นในครังแรก แล้ วต้ องมาลดลงในภายหลัง ซึงอาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาตามมา % มากมายในองค์กร Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 20. 20. คํานวณโดยถือกระบวนการของงาน T H E B E S T K N O W L E D G E วิธีน. ีพิจารณาจาก งานชิ.นหนึ งๆมีข. นตอนการทํางานอย่างไร(Work Flow) ั กีขั.นตอน และในแต่ละขั.นตอนนั.นทําอะไรบ้าง โดยพิจารณาจากสถิติและปริ มาณงาน บางครั.งอาจต้องใช้วธีการคํานวณแบบอืนๆ มาประกอบด้วย เพือคํานวณว่าในแต่ละ ิ ขั.นตอนของงานควรมีเจ้าหน้าทีกีคน Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 21. 21. คํานวณโดยการผลัดเปลียนเวรเป็ นหลัก T H E B E S T K N O W L E D G E วิธีนี %เหมาะสําหรับงานบางลักษณะทีต้ องปฏิบตงานตลอด ัิ 24 ชัวโมง เช่น การรักษาความปลอดภัย , การรักษาพยาบาล , งานไฟฟา-ประปา-โทรศัพท์ เป็ นต้ น ซึงจําเป็ นต้ องมีการ ้ ผลัดเปลียนเวรกันใน 24 ชัวโมง อาจเป็ นผลัดๆ วันละ 2-4 ผลัด Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
 22. 22. การวิเคราะห์โดยใช้ Job Description T H E B E S T K N O W L E D G E วิธีนี %เป็ นการวิเคราะห์โดยการแบ่งหน้ าทีทีต้ องรับผิดชอบ ของเจ้ าหน้ าทีในแผนกนันๆ และจัดสรรความรับผิดชอบในงานที % ทําของแต่ละส่วนงาน วิธีนี %เป็ นวิธีทีผู้บริหารหรื อผู้พิจารณาใน การอนุมตอตรากําลัง จะสามารถพิจารณาในการอนุมตหรื อไม่ ัิ ั ัิ อนุมตได้ ดีทีสุด ซึงจะทําให้ ร้ ูวาเจ้ าหน้ าทีของแผนกนันมีหน้ าทีๆ ัิ ่ % รับผิดชอบอะไรบ้ าง Present By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com

×