Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Tietoasiantuntija 2–3 / 2016 23 22  Tietoasiantuntija 2–3 / 2016
novation Community, GrabCAD
Workbench, jne.) eroja suhtee...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan. Artikkeli julkaistu Tietoasiantuntija -lehdessä 2-3/2016.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan

  1. 1. Tietoasiantuntija 2–3 / 2016 23 22  Tietoasiantuntija 2–3 / 2016 novation Community, GrabCAD Workbench, jne.) eroja suhteessa asiakkailta oppimiseen ja asiakkai- den kanssa oppimiseen sosiaalises- sa mediassa. Mallia on mahdollista hyödyntää myös vertailemaan esi- merkiksi organisaation omia sosi- aalisen median lähestymistapoja kilpailijoihin tai vastaaviin organi- saatioihin. Jos et tiedä mistä lähteä liikkeelle tai haluat kehittää oman organisaatiosi sosiaalisen median toimintatapoja, suosittelen kokeile- maan mallia: http://sometutkijalle. fi/blogi/sosiaalisen-asiakasoppimi- sen-malli/. Viitatut artikkelit • Jussila, J 2015, Social Media in Business- to-Business Companies’ Innovation. Tam- pere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1333, Tampere University of Technology. • Lakkala, H, Rainio, T, Jussila, J, Kärkkäi- nen, H, Pirttilä, O, Seppänen, M & Peltola, T 2015, Teollisuusyrityksen digipolku: Kat- saus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta. Tekes Review 319/2015, TE- KES, National Technology Agency, Finland, Helsinki. • Jussila, J, Kärkkäinen, H, Multasuo, J, Allen, E, Anttila, S & Isokangas, A 2012, Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Ali Con- sulting Oy. Kirjoittaja toimii tutkijatohtorina Tampereen teknillisen yliopiston Novi- tutkimusryhmässä. Organisaatiot voivat merkit- tävistä tehostaa innovaatiotoimin- taa sosiaalisen median avulla. In- novaatioprosessin alkupäässä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteisöl- listen menetelmien hyödyntämistä ideoinnissa ja ideoiden yhteiskehit- telyssä. Procter & Gamblessa siir- ryttiin uudenlaiseen Connect + De- velop toimintamalliin, jossa sisäisen tuotekehityksen lisäksi hyödynnet- tiin ulkopuolisia innovaation lähtei- tä sosiaalisen median palvelun kaut- ta. Malli tuotti merkittävää tulosta, vähensi tuotekehityskustannuksia, ja samanaikaisesti kaksinkertais- ti menestyneiden innovaatioiden määrän. Some-yhteisöistä täydentävää osaamista Monille ammattialoille on kehit- tynyt laajoja sosiaalisen median yhteisöjä, jotka ovat avoimesti käy- tettävissä kaikille organisaatioille. Esimerkiksi GrabCAD yhteisössä on noin 3 miljoonaa mekaniikka- suunnittelijaa, TopCoder yhteisössä Teksti: Jari Jussila Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan Sosiaalinen media puhkoo reikiä organi- saatioiden seiniin, samalla se avaa entistä helpomman pääsyn ulkopuoli- seen informaatioon ja lyhentää etäi- syyttä ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja sidosryhmiin. Tätä voidaan hyödyntää innovaatiotoimin- nassa. TEEMA noin miljoona ohjelmistokehittäjää, 99designs yhteisössä yli miljoona designeria ja uTest yhteisössä yli 200 000 testaajaa. Osalle organisaa- tioista tämänkaltaiset yhteisöt ovat keino hankkia sellaista osaamista ja resursseja, mitä niillä itsellä ei ole. Toisille organisaatioille, yhteisöt voivat tarjota esimerkiksi täyden- tävää osaamista ja resursseja silloin kun omat resurssit ovat kiinnitetty muihin projekteihin tai eivät ole vä- liaikaisesti saataville. Konecranes muun muassa jouk- koisti uudenlaisia konsepteja nostu- rinsa ketjun kulumisen tarkkailuun GrabCAD yhteisöstä. Tuloksena oli kymmeniä jopa ammattilaistasoisia ratkaisuja, joiden tekemistä omilla resursseilla olisi joutunut odotta- maan jopa kaksi vuotta. Joukkois- tamalla omaan ydinosaamiseensa liittymättömiä tehtäviä Konecranes sai myös merkittäviä säästöjä ja markkinoinnillisia hyötyjä. Muita tunnettuja suomalaisia joukkoista- misesimerkkejä ovat muun muas- sa Iron Sky -elokuva joka hyödyn- si tekijöiden itsensä kehittämää WreckAMovie joukkoistamisalustaa käsikirjoituksen kirjoittamiseen, vuorosanojen nauhoittamiseen ja mainosvideoiden tekemisen, Sen- ja opettaa sinulle ruotsia Facebook -ryhmän teksteistä koottu Senja opettaa sinulle ruotsia -kirja, luki- joiden itse kirjoittama Oma Olivia -lehti, sekä Fonectan Scoopshot- palvelusta joukkoistamat valokuvat yritysten julkisivuista ja palveluiden käyttämisestä. Vahvistaa brändi- uskollisuutta, voi tuoda tuotekehitysideoita Monissa organisaatioissa on nähty tärkeäksi rakentaa oma yhteisö in- novaatiotoiminnan tehostamisek- si. Genelec rakensi oman yhteisön, Genelec Communityn, avoimen lähdekoodin phpBB alustan päälle. Sosiaalinen media asiakaskokemuk- sessa raportissa Terho Savolainen kertoi useita hyviä syitä perustaa oma yhteisö: se vahvistaa brändius- kollisuutta ja sitä voidaan käyttää omana markkinointikanavana, oma yhteisö lisää word-of-mouth- näkyvyyttä ja hakukonenäkyvyyt- tä, yhteisön avulla käyttäjät voivat antaa teknistä tukea toisilleen, ja yhteisöstä voidaan saada tuoteke- hitysideoita. Yhteisöjen ei tarvitse aina olla suunnattuja käyttäjille tai asiakkaille, myös muita sidosryh- miä voidaan osallistaa innovaatio- toimintaan. Beckhoff Suomi näki hyödyllisemmäksi rakentaa kump- paniyhteisön Google Apps for Work palveluiden päälle. Tekesin Teolli- suusyrityksen digipolku katsauk- sessa kumppaniyhteisön hyötyinä pidettiin muun muassa tiedon koh- dennetumpaa tiedon jakamista: pal- velu lähettää automaattisesti ilmoi- tuksia vain niille kumppaneille, jota kyseinen tieto tai projekti koskee tai mahdollisesti kiinnostaa. resurs- sien säästäminen joka syntyy kun dokumenttien yhteisöllisellä muok- kaamisella voidaan välttää turhaa sähköposti- ja puhelinliikennettä; yhteistyön tehostuminen, joka on seurausta toimitusprojekteihin parhaiten soveltuvimpia kumppa- neiden helpommasta löytymises- tä ja ajantasaisemmasta tiedosta kumppaneiden osaamisesta. Lisäk- si kumppaniyhteisö on innostanut uusiin yhteisöllisiin toimintatapoi- hin myös muussa yrityksen sisäises- sä toiminnassa. Somen analytiikka- työkalut käyttöön Monissa organisaatiossa ollaan kui- tenkin niin alkumetreillä sosiaali- sen median hyödyntämisessä, että edellä kuvatut esimerkit saattavat tuntua kaukaisilta. On kuitenkin olemassa myös kevyempiä tapoja lähteä liikkeelle sosiaalisen median hyödyntämisessä innovaatiotoi- minnassa. Liikkeelle voi lähteä esi- merkiksi ihan vaan kuuntelemalla mitä organisaatiosta puhutaan so- siaalisessa mediassa. Vaikka organi- saatio ei olisi itse edes sosiaalisessa mediassa läsnä, voi organisaatiosta ja sen tuotteista tai palveluista käy- täviä keskusteluita ottaa seurantaan erilaisia sosiaalisen median analy- tiikkatyökaluja käyttäen. Erilaisten sosiaalisen median lähestymistapojen valintaa helpot- tamaan olen kuvannut väitöskirjas- sani sosiaalisen asiakasoppimisen mallin. Mallia voi käyttää vertaile- maan erilaisten sosiaalisen median työkalujen (esim. Slack, Yammer, Twitter, LinkedIn, Jakamo, Skill- hive, Innopinion, Jive, HYVE In- Oma yhteisö lisää word-of-mouth- näkyvyyttä ja haku- konenäkyvyyttä.

×