Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cv John Smits 101212

1 326 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Cv John Smits 101212

 1. 1. John Smitsopleiding : Politicologie-bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen (1989) Promotie Universiteit van Tilburg (1995)Geboortedatum : Venlo, 25 maart 1962Burgerlijke staat : gehuwd, drie kinderenWoonplaats : Megenwww.arenaconsulting.nlsmits@arenaconsulting.nlResumé arbeidsverleden2006-heden Managing director en adviseur bij de Arena Consulting Group2000-2006 strategisch adviseur en hoofd Public Management, DHV Ruimte en Mobiliteit1997-2003 deeltijd docent Leerstoelgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap KUN (prof. dr. N.J.M. Nelissen), in het bijzonder rond openbaar bestuur en informatisering1997-2000 afdelingshoofd Beleid en strategie Deloitte & Touche Nederland1995-1997 docent vakgroep Milieu, Natuur en Landschap KUN (prof. dr. P.Leroy)1989-1995 wetenschappelijk medewerker en projectleider Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Brabant (ministerie van VROM)1986-1989 student-assistentschappen Katholieke Universiteit Nijmegen: - Milieukunde (dr. D. Schoof), begeleiding werkgroepen in het kader van de interfacultaire cursus Milieubeleid (1986-1988) - Criminologie (prof. dr. J. Fiselier), grootschalig kwantitatief onderzoek naar patronen van recidive (1987-1989) - Pastoraaltheologie (prof. dr. H. van de Ven), survey naar levensbeschouwing, natuurbeeld en menselijk lijden bij jongeren (1988)1987-1989 NOK-milieusoftware, Freelance Systeemontwikkelaar en programmeurOverigeLid redactieraad BestuurswetenschappenLid Vereniging van Milieuprofessionals (VVM)Lid Vereniging van BestuurskundigenColumnist VROM-totaal
 2. 2. AlgemeenDr. John Smits (1962) is bestuurskundige en nu managing director bij de Arena ConsultingGroup. Hij heeft voorheen onder meer gewerkt bij DHV-Management Consultants, Deloitte, deVROM-inspectie (Noord-Brabant) en de universiteit van Nijmegen. In 1995 is hij aan deuniversiteit van Brabant gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van beleid. Hijheeft circa 20 jaar advies en onderzoekservaring op zijn naam staan.John adviseert alle geledingen van de overheid in strategische vraagstukken op het vlak vanbeleid, bestuur, organisatie en management, met name in de fysieke leefomgeving. Hij kiestvoor een analytisch-creatieve benadering. Hij gaat uit van een out of the box-denken: bij hetzoeken naar oplossingen in complexe vraagstukken redenen van uit de context waarin hetvraagstuk zich aandient. Samenhang in werkprocessen en oog voor flexibiliteit inbesturingsstijlen zijn daarbij zijn handelsmerk.In zijn werk treedt John op als adviseur, projectmanager en onderzoeker. De focus vanvraagstukken is de afgelopen jaren komen te liggen op ontwikkelingen in beleid en organisatiein het grensvlak van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen, beheer openbare ruimte en milieu. Meerin het bijzonder rond vraagstukken in de organisatie(verandering) van het omgevingsrecht. Hijondersteunt verschillende departementen, provincies, samenwerkingsverbanden en gemeenten.Hij was en is onder meer betrokken bij de volgende onderzoeks- en adviesprojecten: - Ex ante beoordeling kwaliteitscriteria omgevingsrecht in opdracht van IPO en VNG - Verkenning rol samenwerking bij betere verankering expertise externe veiligheid in locale beleids- en bedrijfsprocessen, in opdracht van de provincie Noord-Brabant - Begeleiding tot stand komen samenwerkingsovereenkomsten tussen provincie, gemeenten en waterschappen in het kader van de Wabo, in opdracht van de provincie Noord-Brabant - Verzorgen werksessies ter voorbereiding op de implementatie van RUD’s in opdracht van de provincie Gelderland - Onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het bureau Financieel Toezicht in opdracht van het Ministerie van Justitie/WODC - Onderzoek en advies effectiviteit repressieve handhaving Provincie Noord-Holland - Uitvoeren audits bij 55 handhavingsorganisaties in Noord-Holland. - Onderzoek voor het ministerie van Justitie naar het functioneren van het Openbaar Ministerie inzake de strafrechtelijke handhaving van de milieuwetgeving. - Projectleider opstellen handreiking Wabo voor gemeenten. - Opstellen en modernisering stramien aanpak specifieke domeinen in opdracht van LOM. - Opstellen kadernotitie IPO inzake provinciale regierol en ontwikkelingen VTH-Delta. - Doorlichting en advisering organisaties en werkprocessen op doelmatigheid en doeltreffendheid in relatie tot de bestuurlijke opgaven. Onder meer de afdeling milieu bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, de sector Stad en Wijk van de gemeente Spijkenisse, de afdelingen handhaving en vergunningen bij de gemeente Oss en de sector handhaving van de provincie Noord-Holland.
 3. 3. Werkveld Arena Consulting GroupAdviseren en ondersteunen overheden in strategische beleids- en organisatievraagstukken.Daarnaast treedt hij op als coach van professionals.Werkveld DHV (2000-2006)Hoofd public management en strategisch-adviseur op het vlak van bestuurlijke enorganisatorische vraagstukken, in het bijzonder waar het gaat om de ontwikkeling, organisatiesen uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving. Lopende opdrachten zijn onder meerhet opstellen van het handreiking voor de organisatie van de Omgevingsvergunning (ministerievan VROM) en ondersteuning van diverse gemeenten en regio’s op het vlak vanbeleidsontwikkeling en organisatie.Werkveld Deloitte & Touche (1997-2000)Hoofd Beleid en strategie. Het werkveld was gericht op onderzoek, strategie-ontwikkeling,procesbegeleiding, planning, communicatie, informatievoorziening en bedrijfsvoering in hetmilieubeleid. Verantwoordelijk voor opbouw afdeling en rol bij reorganisatie en fusiestussen VB en Deloitte en tussen Deloitte en Bakkenist. Zie verder ook projectlijst.Werkveld Radboud Universiteit Nijmegen (1995-2003)Van januari 1995 tot september 1997 universitair docent bij de vakgroep Milieu, Natuur enLandschap aan de Faculteit Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen(prof. dr. K. Bouwer en prof. dr. P. Leroy). Op 7 december 1995 gepromoveerd op hetproefschrift “Milieubeleid gestuurd? Een onderzoek naar de invloed van het BUGM op hetgemeentelijk milieubeleid in Noord-Brabant”.Als universitair docent (mede)verantwoordelijk voor een zestal vakken:- Instrumentele beleidsvoering (1e jaars)- Milieukundig projectwerk (2e jaars)- Milieubeleid: analyse en sturing (3e jaars)- Milieu & bedrijf (3e jaars)- Methoden van milieubeleidsonderzoek (3e jaars)- Voorbereiding afstuderen (4e jaars)Daarnaast incidentele bijdragen aan andere vakken binnen de eigen opleiding of andereopleidingen binnen en buiten de faculteit en universiteit.Het onderzoek heeft zich in de periode 1995-1997 vooral gericht op sturings- enimplementatievraagstukken in het milieubeleid in een complexe en dynamische omgevingvanuit een contingentie-theoretisch perspectief. Onder meer onderzoek uitgevoerd naarprocessen van institutionalisering van milieusamenwerking en strategische vraagstukkendaaromtrent.Van oktober 1997 tot en met september 2003 één dag in de week verbonden aan de(voormalige) vakgroep Bestuurs- en organisatiewetenschap van de Faculteit de
 4. 4. Beleidswetenschappen aan de KUN (prof. dr N.J.M. Nelissen). Algemene onderzoeks- enonderwijstaak. Onderwijstijd ingevuld met gastcolleges voor de eigen en andereopleidingen. Onderzoek vooral gericht op vraagstukken van institutionalisering enstrategievorming in complexe en dynamische beleids- en (be)sturingsvraagstukken. Eenstructurele bijdrage wordt geleverd aan het onderwijs inzake openbaar bestuur eninformatisering.Werkveld VROM-inspectie (milieu-inspectie) Noord-Brabant (1989-1995)Beleidsmedewerker en later wetenschappelijk medewerker bij de VROM-inspectie mettaken op het vlak van lokaal en regionaal milieubeleid. Als projectleider verantwoordelijkgeweest voor de uitvoering van diverse stimuleringsmaatregelen van het ministerie vanVROM richting gemeenten. Daarnaast zeer veel onderzoek uitgevoerd en adviezenuitgebracht in relatie tot de ontwikkeling in het milieubeleid van (individuele) gemeentenen samenwerkingsverbanden in Noord-BrabantAls relevante projecten kunnen onder meer worden genoemd:- Implementatie landelijk project Gemeentelijk Milieubeleid (uitvoering stimuleringsbeleid), 1989-1995- Ontwikkeling meetinstrumenten en meetprocedures voor het gemeentelijke milieubeleid in het algemeen en de kwaliteit van vergunningverlening, handhaving en milieusamenwerking in het bijzonder- Ontwikkeling gezamenlijke VROM-audit voor inspecties milieuhygiëne, Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening- Evaluatie werkwijze en instrumentarium inspectie inzake gemeentelijk milieubeleid- Intern onderzoek en advisering reorganisatie inspectie Milieuhygiëne- Lid diverse begeleidingscommissies, project- en klankbordgroepen voor onderzoek naar het gemeentelijke en regionale milieubeleid voor o.a. VNG, de directie Bestuurszaken van VROM en de hoofdinspectie milieuhygiëne.
 5. 5. Publicaties19891. Smits, J., HUP-follow-UP. Een praktijk van milieubeleidsevaluatie in Noord-Brabant, Nijmegen, 1989 (doctoraalscriptie)19912. Van HUP naar regionaal MUP in Noord-Brabant, in: BESTUUR EN BELANG nr.4 1991, met M. Kooijman3. Patronen van recidive, in: TIJDSCHRIFT VOOR CRIMINOLOGIE nr.3 1991, met J. Fiselier4. Gemeentelijk milieubeleid in historisch perspectief, in: OPENBAAR BESTUUR, mei 1991, met L. van Eijsden19925. Meetinstrument gemeentelijk milieubeleid, in: MILIEU, nr.3 1992, samen met L. van Eijsden en M. Limburg19936. De stuurkracht en de stuurbaarheid van het gemeentelijke milieubeleid, in: BELEIDSWETENSCHAP, nr.1 19937. Samen Sterker? in: BESTUURSKUNDE, nr.2 1993, met L. van Eijsden en H. de Wit8. Het meten van de NMP-uitvoering door gemeenten, in: MILIEU, nr.4 1993, met M. van Vliet19949. Financiële sturing van het gemeentelijke milieubeleid, in: MILIEU, nr.4 1994199510. Het stimuleren van intergemeentelijke milieusamenwerking, in: MILIEU, nr.2 1995, met R. Iedema11. Milieubeleid gestuurd? Een onderzoek naar de invloed van het BUGM op het gemeentelijk milieubeleid in Noord-Brabant, dissertatie KUB (als boek: Thesis Publishers Amsterdam), 1995199612. Environmental Policy: the contingency approach, paper voor het ICCR-congres ‘environment and innovation’, Wenen 23-26 oktober 1996199713. Verweven wetenschap, in: Leroy, P., Liber Amicorum voor Klaas Bouwer, Nijmegen, 1997, met A.B. Ringeling14. Tussen koffiedik en wetenschap. De toekomst van het (inter)gemeentelijke milieubeleid, preadvies aan de jaarvergadering van de Vereniging voor Milieurecht
 6. 6. 199815. Zicht op Milieubeleid, in: MILIEU, nr. 1 1998, met D. de Wijn en V. Peters.199916. Cultivering van milieusamenwerking, in: BESTUURSWETENSCHAPPEN, nr. 1 1999, met N.J.M. Nelissen17. Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging!, met N.J.M. Nelissen, M.J.S. Bogie en J. Voorzee18. Grip op grondstromen. Alternatieve vormen (be)sturing in het bodembeleid, in: Milieu, nr.3 1999, met D. de Jong, Y. de Bie en O. Hegeman19. Milieumonitor als beleidsinstrument, met F. van Nijkerken, VNG-uitgeverij20. Milieusamenwerking met toekomst, in: Handboek voor Openbaar Bestuur, met A. de Vreeze, Samsom uitgeverij.200021. Intergemeentelijke milieusamenwerking. Dynamiek en schaalniveau van bestuurlijk vermogen, in: N. Nellissen e.a., Bestuurlijk vermogen22. Gemeenten en beleidsuitvoering, in: P. Driessen en P. Glasbergen, Milieu, samenleving en beleid.200123. Passende planning in perspectief, in opdracht van de ECWM200224. Milieubeleid als inspiratie, Praktijkboek gemeentelijke milieubeleidsplanning, VNG- uitgeverij25. Sturing met beleid kent geen tijd, in: En plein public, liber amicorum voor prof. Dr. Nico Nelissen.200326. Zicht op inzicht, onderzoek naar de inzet en doelmatigheid bij de verlening van milieuvergunningen en de afwikkeling van meldingen ex art. 8.40 Wm, in opdracht van de ECWM27. Verwacht verdacht, onderzoek naar de OM-strategie milieuhandhaving, in opdracht het van WODC200428. Ruimte voor kwaliteit – onderzoek naar de Ruimte-voor-Ruimte regeling, in opdracht van de commissie beleidsevaluatie provincie Noord-Brabant200529. Verklaring van geen bezwaar art. 19 Wro, in opdracht van de commissie beleidsevaluatie provincie Noord-Brabant
 7. 7. 30. Mijn favoriete Klassieker: John Kingdon, in: Bestuurswetenschappen, jrg.59, nr. 3 2005200631. Effectief Rekenkameronderzoek, DHV32. De omgevingsvergunning georganiseerd, handreiking Wabo, ministerie van VROM200733. De Wabo – papieren tijger of briljante strategie, Bestuurswetenschappen, nr. 4 2207, SDU, samen met John Rayer34. De nieuwe organisatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving in de praktijk, in: Milieustrafrecht; onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk, Boom Juridische Uitgevers, 2007/2008, samen met John Rayer en Karin van Mil200835. Ruimte voor de VTH-Delta, VROM-totaal, 22 april 200836. What you see now is what you get later, VROM-totaal, 9 juni 200837. Mans genoeg?, VROM-totaal, 12 augustus 200838. De moraal van de Schaal, VROM-totaal 16 oktober 200839. Begrensd Bestuur, VROM-totaal 17 december 2008200940. Systeem in Zaken, in: Toezicht en Inzicht, rapport van de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht, augustus 200941. Plopsaland, VROM-totaal 1 december 2009201042. RUD als virtuele organisatie, in RO-totaal nr. 5, samen met Frank van Nijkerken43. Georganiseerde Veiligheid, in RO-totaal nr. 644. Virtuele RUD als realiteit, in RO-totaal nr. 7, samen met Frank van Nijkerken45. Boekbespreking ‘ Bestuurskundig onderzoek’ van Sandra van Thiel, in Openbaar Bestuur
 8. 8. 46. Projecten, rapporten, nota’s19891. RIMH Noord-Brabant, HUP-follow-UP. Evaluatie van het HUP bij tien Noord-Brabantse gemeenten (hoofdrapport)2. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Waalwijk3. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Hooge en Lage Mierde4. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Berghem5. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Nuland6. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Uden7. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Bakel en Milheeze8. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Gemert9. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Klundert10. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Den Dungen11. RIMH Noord-Brabant, HUP-evaluatie Berlicum12. RIMH Noord-Brabant, HUP-follow-up. Evaluatie van de methodiek199013. Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Evaluatie werkwijze gemeente-onderzoeken 1990, Den Haag14. RIMH Noord-Brabant/KUN, Meetinstrument milieutaakuitvoering. Kwaliteit meten door kwantiteit, ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen15. Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Brabant (RIMH Noord-Brabant), Betrouwbaarheidstoets checklist vergunningverlening, ’s-Hertogenbosch16. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Alphen en Riel 199017. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Huijbergen 199018. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Beek en Donk 199019. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Chaam 1990199120. Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Landelijk handhavingsproject Gemeentelijk milieubeleid 1991, reeks Handhaving milieuwetten, nr.1991/52, Den Haag21. RIMH Noord-Brabant, Uitvoering gemeentelijk milieubeleid Noord-Brabant 1990, ‘s-Hertogenbosch
 9. 9. 22. RIMH Noord-Brabant/KUB, Toetsingskader milieutechnische samenwerking, ‘s-Hertogenbosch-Tilburg23. RIMH Noord-Brabant, Project gemeentelijk milieubeleid 199224. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Nieuw-Vossemeer 199025. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Best 199026. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Geertruidenberg 199027. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente ’s-Gravenmoer 199028. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Bladel en Netersel 199029. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Hoogeloon c.a. 199030. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Heeze 199031. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Luyksgestel 199032. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering gemeente Esch 199033. RIMH Noord-Brabant, Milieutaakuitvoering Heeswijk-Dinther 1991199234. Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Landelijk handhavingsproject Gemeentelijk milieubeleid 1991, reeks Handhaving milieuwetten, nr.1992/60, Den Haag35. RIMH Noord-Brabant/KUN, Evaluatie-instrument uitvoering NMP door gemeenten, ‘s-Hertogenbosch36. RIMH Noord-Brabant, Naar een adequaat niveau! Voortgangsrapportage uitvoering BUGM in Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch37. RIMH Noord-Brabant, Betrouwbaarheid controlelijst vergunningverlening 1992, ’s-Hertogenbosch38. RIMH Noord-Brabant, Uitvoering milieutaken Boekel39. RIMH Noord-Brabant, Uitvoering milieutaken Mill en St.Hubert40. RIMH Noord-Brabant, Uitvoering milieutaken Grave199341. Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Landelijk handhavingsproject Gemeentelijk milieubeleid 1992, reeks Handhaving milieuwetten, nr.1993/74, Den Haag42. Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Evaluatie vier-fasen-model, ‘s-Hertogenbosch-Den Haag43. RIMH Noord-Brabant, Inspectie-strategie Noord-Brabant44. RIMH Noord-Brabant, De inspectie gewaardeerd
 10. 10. 45. RIMH Noord-Brabant, Uitvoering milieutaken Vierlingsbeek46. RIMH Noord-Brabant, Uitvoering milieutaken Erp199447. Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Landelijk handhavingsproject Gemeentelijk milieubeleid 1993, reeks Handhaving milieuwetten, nr.1994/89, Den Haag48. RIMH Noord-Brabant, Naar een adequaat niveau! (II). Voortgang in de uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid in Noord-Brabant, Eindhoven49. RIMH Noord-Brabant, Advies op maat!, Eindhoven199550. RIMH Noord-Brabant, Organisatiemodel IMH199651. Streekgewest Brabant Noordoost, STRATCON dienst VROM (met N.J.M. Nelissen KUN)52. Streekgewest Brabant Noordoost, STRATPLAN, strategisch plan voor de toekomst van de milieusamenwerking (met N.J.M. Nelissen KUN)199753. Strategische Evaluatie Milieusamenwerking Noord-Brabant, onderzoek naar de ontwikkelingen en perspectieven voor milieusamenwerking in opdracht van de provincie Noord-Brabant54. Toekomstverkenning. Achtergrondstudie 3 bij de Strategische Evaluatie Milieusamenwerking Noord-Brabant (provincie Noord-Brabant)55. Regionaal MUP Streekgewest Brabant-Noordoost, in opdracht van het Streekgewest Brabant-Noordoost, samen met vakgroep Bestuurs & Organisatiewetenschap van de KUN (prof.dr. N.J.M. Nelissen)56. Validiteitstoets evaluatie-onderzoek Groen-Label stallen, dienst VROM streekgewest Brabant Noordoost199857. Samenwerkingsverband regio Twente, Haalbaarheidsonderzoek bedrijfsplan milieusamenwerking58. Provincie Noord-Brabant en regio ‘s-Hertogenbosch, Samenwerking met toekomst. Verkenning van milieusamenwerking.59. Gewest Midden-Limburg, Meerjarenvisie milieusamenwerking60. Inter Provinciaal Overleg (IPO) Milieustrategie 1999-2003
 11. 11. 61. Inter Provinciaal Overleg (IPO) Toekomstverkenning ontwikkeling provinciale bodemformatie – achtergrondstudie 262. Regio ‘s-Hertogenbosch, Handhaving met toekomst.63. Zuid-Hollandse Milieufederatie, Monitor Gemeentelijk Milieubeleid64. Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost, Monitor Milieusamenwerking65. Deloitte & Touche Milieu, Startnotitie Locale milieubeleidsplanning199966. Inspectie Milieuhygiëne, Handreiking omgevingsbeleid67. Gemeente Tilburg, Duurzame lessen. Evaluatie milieubeleidsplan68. Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Milieubeleidsplan & milieuprogramma69. Deloitte & Touche Milieu, Werkboek (strategische) workshops70. Gemeente Woensdrecht, Doorlichting uitvoering milieubeleid (VOGM-onderzoek)71. Gemeente Veere, Doorlichting uitvoering milieubeleid (VOGM-onderzoek)72. Gemeente Noord-Beveland, Doorlichting uitvoering milieubeleid (VOGM-onderzoek)73. Gemeente Gennep, Doorlichting uitvoering milieubeleid (VOGM-onderzoek)74. Gemeente Reimerswaal, Doorlichting uitvoering milieubeleid (VOGM-onderzoek)75. Inspectie Milieuhygiëne, Evaluatie systeembenadering76. Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), Evaluatie interne en externe communicatie77. Regionaal Milieubedrijf, Samenwerkingsmonitor 199978. Provincie Noord-Brabant, begeleiding planproces provinciaal milieubeleidsplan richting doelgroep gemeenten79. Ministerie van VROM, Expertgroep evaluatie doelgroepenbeleid gemeenten80. Algemene Energieraad (AER), Raad met daad (evaluatie functioneren AER)200081. Gemeente Woudrichem, milieubeleidsplan & milieuprogramma82. Gemeente Werkendam, milieubeleidsplan & milieuprogramma83. Gemeente Baarn, milieubeleidsplan84. Ministerie van VROM, Evaluatie Bouwstoffenbesluit85. Ministerie van VROM, Evaluatie Amvb’s 8.40 Wet milieubeheer
 12. 12. 86. Ministerie van AMINAL (Vlaams Gewest), Advies opzet Vlaams milieubeleidsplan200187. Gemeente Gennep, Milieuvisie 2002-200588. Provincie Noord-Brabant, Evaluatie mandaatregeling preventieve handhaving milieuwetgeving89. Provincie Noord-Brabant, Voorschriftenboek uitvoering preventieve handhaving90. Provincie Noord-Brabant, Positionpaper Handhaving provinciaal bestuur91. Regio Brabant Noordoost, Verbondenheid in verscheidenheid, regionale milieuvisie92. Provincie Noord-Brabant, Positionpaper Toezicht93. Evaluatie Commissie Wet Milieubeheer, Passende planning in perspectief – evaluatie naar de praktijk van gemeentelijke milieubeleidsplanning in Nederland94. SEPH Midden- en West-Brabant, Handhaving verplicht – meerjarenvisie handhaving en handhavingsprogramma95. Gemeente Venlo, herijking prioritering bedrijfsgerichte milieutaken96. Provincie Noord-Brabant, bestuurlijke quick-scan risico-situaties en aandachtspunten provinciaal beleid inzake externe veiligheid97. Inspectie Milieuhygiëne – VNG, ontwikkeling en implementatie MilieuMonitorManager200298. gemeente Deventer, ontwerp plan- en procesarchitectuur en borging milieubeleidsplan99. VROM-inspectie/LCCM, onderzoek toezicht en handhaving CFK-besluit100. VROM-inspectie, onderzoek naar de kwaliteit van gemeentelijke milieuprogramma’s en milieuverslagen101. VROM-Inspectie, handreiking gemeentelijke milieuprogramma’s en milieuverslagen102. VNG, praktijkboek gemeentelijke milieubeleidsplanning103. Provincie Utrecht, beleidsnota externe veiligheid104. Provincie Zeeland, handhaving en handhavingssamenwerking als managementvraagstuk (conferentie)105. Provincie Noord-Brabant, Veilig vooruitzicht, positionpaper veiligheidszorg.
 13. 13. 106. VROM/VNG, ontwikkeling kwaliteitscriteria professionalisering handhaving107. Keuringsdienst van Waren, Ontwikkeling 2e-lijns toezicht Drank- en Horecawet108. Gemeente Tilburg, Kennismanagement beleidsveld milieu109. Gemeente Deventer, milieubeleidsplan, programma, milieu-atlas en bedrijfsvoering110. Gemeente Sittard-Geleen, modernisering aanpak bedrijfsgerichte milieutaken111. Gemeente Woudrichem, herijking milieubeleidsplan2003112. Provincie Noord-Brabant, projectmanagement integrale Veiligheidszorg113. Gemeente Assen, milieubeleidsplan114. Provincie Zeeland, managementconferentie professionalisering handhaving115. Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM), Zicht op inzet - onderzoek inzake de capaciteitsbehoefte voor vergunningverlening en afwikkeling van meldingen.116. Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), Voorverkenning beleidsperspectieven milieu.117. Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), regionaal milieubeleidsplan118. DHV, Werkzaam workshoppen – handboek workshops119. DHV, Tussen monumentenzorg en duurzaam bouwen – advies inzake toekomstige organisatie unit milieu120. Provincie Noord-Brabant, rapportage nul-meting professionalisering handhaving121. Gemeente Vlissingen, milieubeleidsplan122. Gemeente Vught, milieubeleidsplan123. Provincie Zeeland, second opinion verbeterplannen Zeeland124. Provincie Noord-Brabant, provinciale rapportage verbeterplannen handhaving125. ministerie van Justitie, Verwacht Verdacht - onderzoek naar oorzaken daling milieu- PV’s en koersbepaling OM daarin126. Europese commissie, voorbereiding internationale workshop Milieu en gezondheid
 14. 14. 2004127. gemeente Helmond, Doorlichting inrichtingenbestand128. gemeente Helmond, doorlichting uitvoering bodemtaken door MDRE129. Provincie Zeeland, werkconferentie tussenmeting professionalisering handhaving130. gemeenten Ferwerderadiel, Menaldum, Leeuwarderadeel en Het Bildt, haalbaarheidsonderzoek vorming gezamenlijke frontoffice/backoffice integrale handhaving131. Gemeente St.Michielsgestel, Handhavingsvisie132. Gemeente Werkendam, Herijking milieubeleid in het licht van de ruimtelijke ontwikkelingen133. Provincie Noord-Brabant (cie. Beleidsevaluatie, onderzoek inzake uitvoering Ruimte- voor-Ruimte-regeling134. Gemeente Oss, professionalising handhavingsmanagement135. RIZA, onderzoek naar samenloop vergunningprocedures Wvo, Whh, Gw en Wm2005136. Provincie Noord-Brabant (cie. Beleidsevaluatie), onderzoek inzake provinciale toetsing art. 19 lid 1 en 2 WRO137. Gemeente Eindhoven, opstellen diensverleningsovereenkomst Milieudienst138. Gemeente Eindhoven, opstellen milieuprogramma en herijking milieubeleidsplan139. Gemeente Eindhoven, advies inzake externe veiligheid bestemmingsplan bedrijventerrein ‘De Hurk’140. Gemeente Helmond, advies inzake beheer inrichtingenbestand141. Gemeente Middelburg, ontwikkeling integraal en gebiedsgericht handhavingsbeleid142. Gemeente Helmond, organisatie workshop en voorlichtingsbijeenkomst Luchtkwaliteit143. Gemeente Oss, opstellen managementletter organisatie handhaving144. Ministerie van VROM, uitvoeren onderzoek inzake kernpunten (kritische factoren) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht145. Regionale Milieudienst West-Brabant, begeleiding regionale strategie-ontwikkeling omgevingsvergunning
 15. 15. 146. Gemeente Eindhoven, begeleiding ontwikkeling beleid inzake externe veiligheid gemeenten Eindhoven, Breda, Bladel en Son147. RMD, organisatie werkconferentie omgevingsvergunning2006148. RIZA, onderzoek evaluatie effectiviteit watertoets149. IPO, plan van aanpak implementatie Wabo150. Inspectie verkeer en waterstaat, heroriëntatie toezicht luchtvaarttechnische bedrijven151. Ministerie van VROM, opstellen handreiking inrichting organisatie en werkprocessen Omgevingsvergunning door gemeenten en provincies152. Ministerie van Justitie/WODC, onderzoek inzake implementatie functioneel parket en politie-milieuteams153. Gemeente Helmond, opstellen ruimtelijk milieubeleidsplan154. Gemeente Leeuwarden, begeleiding implementatie Wabo155. Provincie Noord-Holland, Organisatie-onderzoek inzake doelmatigheid gezamenlijke handhaving Onderzoekslocatie Petten (ECN)156. Ministerie van Buitenlandse zaken, evaluatie buitenlandprogramma commissie MER157. Provincie Friesland, begeleiding implementatie omgevingsvergunning158. Ministerie van Economische zaken, Benchmark Europese milieuregelgeving als vestigingsfactor voor bedrijven159. Ministerie van VROM, Ontwikkeling interventiestrategie Methanolketen160. Inspectie verkeer en Waterstaat, Ontwikkeling toezichtstrategie luchtvaarttechnische bedrijven161. Provincie Drenthe, begeleiding implementatie omgevingsvergunning2007162. Landelijk overleg Milieuhandhaving, begeleiding landelijk onderzoek handhaving kernbepalingen163. DHV, coaching professionals
 16. 16. 164. gemeente Oss, strategische verkenning organisatie VTH-taken165. gemeente Helmond, herijking relatie milieudienst regio Eindhoven166. IPO, borging regietaken handhaving167. DHV, procesbegeleiding koersbepaling unit Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed168. IPO, opstellen positionpaper VTH-Delta169. RIZA, verkenning en plan van aanpak structurele inbedding evaluaties in beleid170. Provincie Noord-Holland, doelmatigheid handhaving CORUS171. provincie Noord-Holland, audit handhavingorganisatie172. provincie Noord-Brabant, begeleiding proces impuls handhavingsamenwerking173. gemeente ’s-Hertogenbosch, procesbegeleiding integrale vergunningverlening en handhaving174. provincie Zeeland, ontwikkeling methodiek intervisie bestuurlijke handhavingpartners175. Gemeente Reimerswaal, audit organisatie en uitvoering handhaving176. Provincie Noord-Holland, ondersteuning regiegroep handhaving177. IPO, opstellen positionpaper toekomstige taakstelling handhaving provincies178. Ondersteuning gemeente Oss inzake bestuurlijke discussie handhaving179. LOM, opstellen kaderstellend stramien voor handhavingsuitvoeringsmethoden (HUM)180. Provincie Noord-Holland, uitvoeren audit sector vergunningverlening2008181. gemeente ’s-Hertogenbosch, doorlichting afdeling milieu182. gemeente Oss, opstellen bestuurlijk kader bouwtoezicht en herijking toezicht bestemmingsplan buitengebied en energiebeleid.183. Provincie Noord-Holland, Uitvoering audits toezichtorganisatie bij 65 gemeenten en waterschappen (voorbereidingsfase).184. Provincie Noord-Holland, onderzoek effectiviteit en doelmatigheid repressieve handhaving
 17. 17. 185. Provincie Noord-Brabant, ondersteuning samenwerking vergunningverlening en handhaving door provincies, gemeenten en waterschappen186. Regionale Milieudienst West-Brabant, begeleiding koersbepaling dienstverlening externe veiligheid187. Gemeenten Boskoop en Rijnwoude, ontwikkeling strategische visie herindeling188. Ministerie van Justitie / WODC – Notabel toezicht, onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van het bureau Financieel Toezicht2009189. Den Bosch, risicoanalyse agrarische bedrijven, een verkenning van vernieuwend toezicht190. Provincie Noord-Holland, modernisering provinciale nalevingstrategie (met Pro Facto)191. Provincie Noord-Brabant, herijking gezamenlijke handhavingstrategie (met Pro Facto)192. Provincie Noord-Holland, Uitvoering audits toezichtorganisatie bij 65 gemeenten en waterschappen (uitvoeringsfase).193. Provincie Noord-Brabant, ondersteuning samenwerking vergunningverlening en handhaving door provincies, gemeenten en waterschappen194. Gemeente Spijkenisse, Doorlichting doelmatigheid sector Stad & Wijk195. Provincie Noord-Brabant, Georganiseerde veiligheid196. Provincie Gelderland, Begeleiden werksessies implementatie RUD’s197. IPO/VROM, Toets der kwaliteit – ex ante beoordeling kwaliteitscriteria omgevingsrecht, november 20092010198. gemeente Oss, nul-meting kwaliteitscriteria en basistaken - doorlichting organisatie aan de hand van de hand van de kwaliteitscriteria omgevingsrecht en bepaling consequenties en scenario’s voor de organisatie.199. gemeente Uden, doorlichting organisatie aan de hand van de kwaliteitscriteria omgevingsrecht200. gemeente ´s-Hertogenbosch, postion-paper RUD vorming201. regio Brabant Noord, projectleiding ontwikkelen grondvorm RUD
 18. 18. 202. regio West-Brabant, uitvoering onderzoek naar grondvorm RUD203. regio Samenwerking Milieu Oosterschelde (SMO), verkenning samenwerkingsvorm binnen RUD Zeeland204. provincie Limburg, evaluatie en herijking programma externe veiligheid205. provincie Noord-Brabant (in opdracht van ABP-research), monitoring externe veiligheid206. provincie Noord-Holland, begeleiding en uitvoering nul-meting bouw- en RO-aspecten provinciale inrichtingen (samen met RMB)207. gemeente Spijkenisse, doorlichting doelmatigheid sector Inwoners2011208. Provincie Noord-Holland, begeleiding regioconsulenten bij visievorming en meetbaar maken invulling regierol omgevingsrecht
 19. 19. Onderwijs, scholing en trainingen Cursus Milieubeleid Nijmegen, EnergieWinkel – Milieudefensie (1988) Cursus projectmatig werken, Inspectie Milieuhygiëne (1990-1991) Stuurgroep training ontwikkeling Locale Agenda 21 voor gemeente-ambtenaren, IPP i.s.m. ministerie van VROM, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ministerie van Buitenlandse Zaken (1995-1996) Communicatietraining Inspectie Milieuhygiëne (1999) Gastdocent Landbouwuniversiteit Wageningen Gastdocent Hogeschool Ijselland Gastdocent Universiteit Utrecht Gastdocent Katholieke Universiteit Brabant Docent Beleidsgerichte Milieukunde vakgroep Milieu, Natuur en Landschap Katholieke Universiteit Nijmegen (1995-1997): - Instrumentele beleidsvorming (1e jaars) - Milieubeleid: analyse en sturing (3e jaars) - Milieu & bedrijf (3e jaars) - Methoden van milieubeleidsonderzoek (3e jaars) - Voorbereiding afstuderen (4e jaars) Docent leerstoelgroep Bestuurskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (1997-2003, deeltijd) - Openbaar bestuur en informatisering (3e jaars, 2001) - Comparative governance (3e jaars, 2001/2002) - Besturen in het informatietijdperk (3e jaars, 2003) DHV, curriculum ‘Besturen in de frontlijn’ (2002 ism KUN) DHV, curriculum, ‘consultancy tussen professie en proefballonnen’ (2003, ism KUN) DHV, basiscursus Bestuur en Organisatie (2003, ism KUN) DHV, curriculum Landelijk Gebied (2005, ism RU/LUW) DHV, curriculum Business in Motion (2006, ism RU) VROM, masterclass gevolgen Wabo voor provincies (2007, ism IPO) Arena Consulting, masterclass ‘de generatie organisatie’ (2008) InfoMil, workhop ontwikkelingen organisatie vergunningverlening provincies (2008, Infomil) Opponeren promoties Universiteit van Tiliburg en Radboud Universiteit Nijmegen.
 20. 20. Begeleiding stages, afstudeerscripties en promoties Meetinstrument Gemeentelijk Milieubeleid, L. van Eijsden en M. Limburg (KUN - 1990) Meetinstrument Milieusamenwerking, H. de Wit (KUB -1991) Meetinstrument uitvoering NMP door gemeenten, M. van Vliet (KUN 1991) Om het rendement van het milieu, C.J.P. Laarhoven en M.H.C. Peeters (KUN - 1993) Advies op maat!, L. Ravenhorst (Universiteit Twente - 1994) Gebiedsgerichte monitoring, L. den Uil (KUN - 1995) Orakels rond verdroging, D. de Wijn (KUN - 1996) Milieugedrag op de werkvloer, S. Coolen (KUN - 1996) Afvalbeheer op bedrijfsterreinen, M. Borst (KUN - 1996) Sociaal-psychologische aspecten van milieuvraagstukken, P. Pauli (KUN - 1996) De grondstroom doorgrond, Y. de Bie (KUN - 1997) De problematische implementatie van milieuzorg(en), R. Tacken (KUN - 1997) Integraal ketenbeheer: een web van illusies, J. Bollen (KUN - 1997) Lokaal milieubeleid: tussen VROM(e) wensen en werkelijkheid, S. Paudyal (KUN - 1997) Milieuzorg in complexe bedrijven, I. Veltman (KUN - 1997) Stand van zaken gemeentelijke milieubeleidsplannen, R. Trommel (KUN, 1999) Duurzame stedelijke ontwikkeling in landenvergelijkend perspectief, N. Bouwens (KUN 2000) Opponeren promotie Gerton Heyne, Participeren met beleid (UvT – 2000) Euroconversie als politietaak, M. van den Heuvel (KUN – 2001/2002) Provinciale strategieën in veiligheidszorg, M. Langbroek/I. Platje (KUN 2002, bachelorscriptie) Vraaggerichte zorg, Ch. Van Hulst (KUN – 2003, doctoraalscriptie) E-governance, Jeroen van Bockel (KUN – 2003, bachelorscriptie) Evaluatie-onderzoek bij de rijksoverheid, Jurgen de Jong (KUN 2003, bachelorscriptie) Publiek management, M. Langbroek (KUN – 2004, doctoraalscriptie) Teamsamenstelling projectgroepen, Nienke Kamminga (RU – 2005, bachelorscriptie) Reconstructie landelijk gebied, Mathijs Kop (RU – 2005, bachelorscriptie) Omgevingsvergunning: gemeentelijk loket en provincie als bevoegd gezag, Frank Walenkamp (RU – 2005, bachelorscriptie)
 21. 21. Samira Nahari, coahing bij studieopdrachten opleiding Public Management and policy (UvT– 2007/2008)Zehra Gül: begeleiding stage over diverse projecten rond de organisatie van hetomgevingsrecht (EUR – 2009)Opponeren promotie Sara de Boer, ‘Trances of change’ (onderzoek naar ontwikkelingen inmonumentenzorg in drie landen), (RU – 2010)

×