Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

1ความรอบรู้ok (1)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

1ความรอบรู้ok (1)

 1. 1. 1 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ความรอบรู้ นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประการที่ 1 o เพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาด ความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย ประการที่ 2 เพื่อนาประเทศไทย o สู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็น มาตรฐานสากลเดียวกันและ มีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน ประการที่ 3 เพื่อนาประเทศไทยไป o สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความ เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง นโยบายรัฐบาล (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรี) • รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะ o ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และ o ระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล 1. นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรกจานวน 16 ข้อ 1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 2. เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และความ รุนแรง 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 2) กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม 3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่าง รณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
 2. 2. 2 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง 5) เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ามัน เชื้อเพลิง 1. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง 2. จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสาหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 3. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม 4. แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มกาลังซื้อ 8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 1. พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อย ๓ ปี และปรับโครงสร้างหนี้สาหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 2. ดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 3. จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ o โดยผู้ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท o อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท o อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และ o อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท 3. ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสาหรับสิ่งจาเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่ o บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก 9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล o ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และ o ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย o 1. เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมืองอีกแห่ง ละ 1 ล้านบาท o 2. จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ย จังหวัดละ 100 ล้านบาท • 3. จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ ผนวกกับกลไก
 3. 3. 3 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไก ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ • 4. จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นจานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลาดับขนาดของ หมู่บ้าน 11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน o นาระบบรับจานาสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการ รับจานาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ • ข้าวเปลือกเจ้า ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ราคาเกวียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ o โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (Miracle Thailand Year) o ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหา มงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต สินค้าในท้องถิ่น o 1. สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอัน ทรงคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ o 2. บริหารจัดการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ o เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน o โดยเริ่มทดลองดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงใน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการ ในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง o โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้ อานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช้อานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อ
 4. 4. 4 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียง ประชามติ นโยบายที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปี นโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8 ดังต่อไปนี้ • 2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ • 3. นโยบายเศรษฐกิจ • 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต • 5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม • 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ • 8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นโยบายการศึกษาอยู่ในนโยบาย ข้อที่ 4 ของรัฐบาล คือ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ในข้อ 4.1 นโยบายการศึกษา มี จานวน 7 ข้อ ดังนี้ • 1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา o โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย • 2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย o โดยคานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม • 3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง o โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ o สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู o ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู o พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ที่อิงขีดความสามารถ และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก • 4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ o โดยกระบวนการสร้างระสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และ o สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ o สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ สถานศึกษา • 5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ o โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 5. 5. 5 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง o จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวน ทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต o พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา o พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” • 6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ o พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก • 7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน o โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา กาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิต และบริการ คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคใหม่ “I AM READY” • I : Integrity : ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี (จรรยาบรรณวิชาชีพ) • A1 : Activeness : ขยันตั้งใจทางาน (ปฏิบัติงานเชิงรุก) • M : Morality : มีคุณธรรม (ระบบคุณธรรม) • R : Relevancy : เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย (เป็นเลิศในวิชาชีพ) • E : Efficiency : ทางานมุ่งประสิทธิภาพ • A2 : Accountability : มีความรับผิดชอบ • D : Democracy : มีความเป็นประชาธิปไตย • Y : Yield : การทางานที่มุ่งเน้นผลงาน ทิศทางของ สพฐ.ปี 2555 (ใหม่ล่าสุด) กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 เป็นเรื่องของ สพฐ. ที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สพฐ. ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ และปฏิทินงบประมาณ ดังนี้ วิสัยทัศน์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2563 พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมี ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
 6. 6. 6 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ปี 2555 สพฐ.มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ ดังนี้ 1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 2) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 3) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการที่ 4 : โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ โครงการที่ 5 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก • ASEAN : Association of South East Asian Nations กำเนิดอำเซียน  ASEAN : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “ สมาคมอาเซียน ”  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510  โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์  โดยมีจุดมุ่งหมำย : เพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการ ครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศ สมาชิก
 7. 7. 7 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง  ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา  สมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ  อาเซียน+3 (ASEAN +3) ประกอบด้วย  จีน  เกาหลีใต้  และญี่ปุ่น  อาเซียน+6 (ASEAN +6) ประกอบด้วย  จีน  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย  สัญลักษณ์ ( Symbol of ASEAN) สัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นรูป ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นที่มัดรวมกัน  หมายถึง : ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ที่รวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้าใจเดียวกัน  วงกลม : ความเป็นเอกภาพของอาเซียน  ธงชาติอาเซียน
 8. 8. 8 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ธงชาติอาเซียนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียนสีของธงมีดังนี้ 1. สีน้าเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมั่งคง 2. สีแดง: หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 3. สีขาว: หมายถึง ความบริสุทธิ์ 4. สีเหลือง: หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  คาขวัญอาเซียน " One Vision , One Identity , One Community " (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) • ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ได้ ลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 (ปฏิญญากรุงเทพฯ)  ระบุเป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียนคือ 1. เร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค 2. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมใน การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ  วิสัยทัศน์อาเซียน  เพื่อกาหนดเป้าหมาย 4 ประการ 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations ) 2. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development ) 3. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies )  3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน  ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน ได้แก่
 9. 9. 9 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง  โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit Of ASEAN โดยคัดเลือก โรงเรียนเข้าร่วม โครงการในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  จานวน 68 โรง แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 1. โรงเรียน Sister School จานวน 30 โรง 2. โรงเรียน Buffer School จานวน 24 โรง 3. ASEAN Focus School จานวน 14 โรง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ.  ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ห้อง ประชุมราชวัลลภ โดยมีนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กร หลักและหน่วยงานในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาของ ศธ.  รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘) สรุปสาระสาคัญ ดังนี้  วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาโดย "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง" มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า เทียมทั้งภาคเมืองและภาคชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับทุกคน การศึกษาจะนาไปสู่การสร้าง ความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน  กรอบแนวคิด มุ่งพัฒนาการศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดหลักคุณภาพและความเท่าเทียม รวมทั้งนา เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขยายโอกาสทางการศึกษา ๔ โอกาส คือ ๑) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่าง เท่าเทียมกัน ๒) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ขึ้นกับฐานะ ของผู้ปกครอง ๓) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลก ที่เป็นจริง ผ่านการเรียนรู้บนฐานการทากิจกรรม (Activity-Based Learning) ๔) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่ง เรียนรู้ต่างๆ
 10. 10. 10 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ๗ ยุทธศาสตร์ ๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง - ชุดโครงการสาคัญ (Flagship) คือ จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ปฏิรูป การศึกษาที่เน้นหลักสูตรการวิเคราะห์และมองภาพรวม-ยกเลิกการศึกษาแบบท่องจา มีการส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศโดยเริ่มต้นที่ภาษาอังกฤษและจีน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับทุก ประเภท จัดให้มีครูดีและครูสอนภาษาให้เพียงพอทุกห้องเรียน จัดให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกันทั้งใน เมืองและชนบท จัดให้มีสถาบันอาชีวศึกษาที่สามารถค้นหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกพื้นที่ พัฒนา นักศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ๒) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม - ชุดโครงการสาคัญ (Flagship) คือ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย สนับสนุนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสร้างห้องการเรียนรู้โดยใช้ e-Book การ ลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้คนไทย ที่ไม่จบ ม.๖ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือเข้าเรียนให้จบ ม.๖ ได้ภายใน ๑ ปี และโครงการหนึ่ง โรงเรียนหนึ่งพยาบาล ๓) การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง - ชุดโครงการสาคัญ (Flagship) คือ ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู ฝึกอบรมครูอย่างเข้มให้มี คุณภาพ และลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-สร้างโอกาสให้กับครู ๔) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ - ชุดโครงการสาคัญ (Flagship) คือ จัดระบบการสร้าง ประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เรียนก่อนผ่อนทีหลัง-ส่งคืนเมื่อมี รายได้ สร้างรายได้ระหว่างเรียน กองทุนตั้งตัวได้ สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีหรือเรียน จบพบงาน มีการฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานและบ่มเพาะ ผู้ประกอบการรายใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๕) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ – ชุดโครงการ สาคัญ (Flagship) คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ทันสมัย โดยมีระบบจัดการความรู้ รองรับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย ๖) การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ - ชุดโครงการสาคัญ (Flagship) คือ
 11. 11. 11 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งผลิตนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย-มีทักษะหลากหลาย-สามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้ สร้างเครือข่ายของนักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีคุณภาพระดับโลก และสนับสนุนการวิจัย ทางการศึกษา ๗) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน – ชุด โครงการสาคัญ (Flagship) คือ สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ทั้งนี้ ศธ.จะต้องปรับปรุงแผนงานงบประมาณของ ศธ. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมี ๘ แผนงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์นี้ด้วย ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นาย ศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสาคัญ สรุปดังนี้  การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต จากสถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ส่วนราชการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีแนวทาง ประกอบด้วย การจัดทาแผนสารองฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมภัยธรรมชาติและสาธารณ ภัยต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยแผนสารองฉุกเฉินต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของ ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดาเนินการตามพันธกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง การสื่อสารแผนสารองฉุกเฉิน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง และการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสารอง ฉุกเฉินให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการ ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาวใน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ (มีนาคม ๒๕๕๕) ๒) เตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕) ๓) ซักซ้อมแผนและนาไปปฏิบัติจริง (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) ๔) ส่งเสริมให้มีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน
 12. 12. 12 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง  ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ในส่วนของ ศธ. ได้กาหนดเป็น "๒๒ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ดังนี้ ๑) แท็บเล็ต สาหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนและการสืบค้น องค์ความรู้ ๒) เรียนจบ ม.๖ ทุกคนภายใน ๘ เดือน เรียนในเวลา-นอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก ๓) กองทุนตั้งตัวได้ เป็นเงินทุนขั้นต้น สาหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจใน อนาคต ๔) ๑ อาเภอ ๑ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเก่งในทุกอาเภอ ไปเรียนต่อในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นการสอบแข่งขันให้เด็กเก่งให้มีโอกาส เช่นเดียวกับเด็กยากจน ๕) พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย ๘๐% ของ นักเรียนทั่วประเทศ สื่อสารภาษาได้ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ๖) ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม เน้นการสอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วย ตนเอง ลดการคัดเลือกโดยใช้ดุลพินิจ ๗) เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖ ฟรีค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม ๘) กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตและคอรัปชัน (หมายเหตุ : "ข่าวสานักงานรัฐมนตรี" สะกด "คอรัปชัน" ตามที่ได้เคย สอบถามไปยังราชบัณฑิตยสถานแล้ว) ๙) อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาดทุคน เตรียมความพร้อมเป็นผู้นาประเทศในทุก สาขา ๑๐) สร้างพลังครู แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (นายกรัฐมนตรีได้ฝากประเด็นให้ตระหนักถึงจิตวิญญาณ ทักษะ และความรู้ การเรียนรู้ ของ ครู) ๑๑) เลิกหลักสูตรท่องจา ให้จัดการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ ใช้ปัญญา และให้นักเรียนได้มี จินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ๑๒) Internet ตาบล และหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาความถนัดของตนเอง เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุก เวลา ๑๓) คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ จัดให้มีคูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเด็กและเยาวชนเลือกหนังสือ ตามความพอใจ
 13. 13. 13 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ๑๔) สร้างผู้นาแห่งอาเซียน (Becoming ASEAN Leader Scholarship) ให้ทุนปริญญาโทแก่ นักศึกษาอาเซียนมาเรียนในไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นาแห่งอนาคตในภูมิภาคอาเซียน ๑๕) ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.) ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ทุกระดับ ทุกสาขา เพื่อให้มีโอกาสเรียนต่อ เพิ่มพูนความรู้ และความก้าวหน้าในอนาคต ๑๖) ครูมืออาชีพ ให้ทุกสาขาวิชาเข้ามาเป็นครู โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ ประเทศ ให้เรียนจบแล้วมีงานทา มั่นคงในชีวิต ๑๗) โรงเรียนร่วมพัฒนา รวมพลังครู นักเรียน ทุกตาบลเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการ จัดระบบ โรงเรียนขนาดเล็ก จัดระบบการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน ๑๘) การศึกษาช่วยดับไฟใต้ ส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาไทย/ศาสนา ให้ความสาคัญกับปัญหา ยาเสพติด เด็กไร้สัญชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้นาองค์กรในระดับพื้นที่ ๑๙) เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน เทียบโอนหลักสูตรการเรียน/อาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ๒๐) Fix-it Center ศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชน เพื่อฝึกฝนทักษะอาชีพให้นักเรียนอาชีวศึกษาและ ให้บริการประชาชน ๒๑) พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มพูนประสบการณ์อาชีพให้นักเรียนอาชีวศึกษา ๒๒) จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ จัดให้มีปริญญาตรีสาย ปฏิบัติการ เติมเต็มความรู้คู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพ รมว.ศธ.กล่าวว่า ให้มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับนโยบายที่จะดาเนินการเพื่อประชาชน และจะเร่ง ดาเนินการทุกโครงการตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัว โครงการ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนต่อไปด้วย  โครงการครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาจีน (Chinese Assistance) รมว.ศธ.เห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาครูอาสาสมัครจากจีนมาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของไทยในช่วง มิถุนายนนี้ จานวน ๔,๐๐๐ คน โดยให้ความสาคัญกับการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย  โครงการแข่งขันการประกวดวาดภาพและระบายสี หัวข้อ "อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน" ซึ่ง รมว.ศธ.เห็นชอบให้ ศธ.ดาเนินการโครงการ โดยร่วมมือกับ บริษัทสเต็ดเล่อร์ฯ ประเทศเยอรมนี ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ๑๕๐ ปี ไทย-เยอรมนี ซึ่งมี
 14. 14. 14 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการผ่านการวาดภาพและระบายสี โดย รมว.ศธ.ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การประกวดควรเน้นที่ขนาดและคุณภาพของภาพที่ส่งเข้าประกวด เพื่อ จะได้นาภาพไปใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่งสถานที่สาคัญของราชการต่อไป ทาเนียบรัฐบาล - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขำธิกำรสภาการศึกษา ร่วมงาน รมว.ศธ. กล่าวว่า วันที่ ๒ เมษายน เป็นวันเกิดของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเล่านิทานผู้มีชื่อเสียง ซึ่งคณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน (The International Board on Books for Young People : IBBY) ได้กาหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็น "วันเฉลิมฉลองหนังสือเด็กและส่งเสริมการ อ่านทั่วโลก" มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ สาหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกวันที่ ๒ เมษายนของทุก ปี เป็น "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ" ตามที่ ศธ. เสนอ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปีนั้นเป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ซึ่งรัฐบาลน้อม เกล้าฯ ถวายพระเกียรติเพื่อเป็นการราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นผู้ส่งเสริมการอ่านและได้ ทรงประพันธ์วรรณกรรมสาหรับเด็กมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์อันเป็น ที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของรัฐบาลในการ ส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดงานในครั้งนี้ได้นาเสนอ "หนังสือดีในดวงใจ" ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งหนังสือดีในดวงใจของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ "รอให้ ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว" สาหรับหนังสือดีในดวงใจของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช รมว.ศธ. คือ "ซุนวู" และ "ขงจื๊อ" ส่วนหนังสือดีของนายศักดา คงเพชร รมช.ศธ. คือ "ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจตามรอยวิถีเกษตร ทฤษฎีใหม่"
 15. 15. 15 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการสัมมนาในครั้งนี้ว่า นอกจากจะมีการปฏิบัติธรรมสาหรับ ผอ.สพท.ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว ประเทศแล้ว สพฐ.ยังได้พบปะพูดคุยนโยบายการทางานร่วมกัน โดยมีสาระที่ได้พูดคุยกันในประเด็นเรื่อง ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เพราะถือเป็นความคาดหวังของสังคม รวมทั้งเป็นการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งตนได้บรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันในความมุ่งหมาย และวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญว่าจะมีจุดเน้นด้านใดบ้าง โดยได้ ยกตัวอย่างและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล" ที่ควร จะต้องมีองค์ประกอบใน ๓ เสาหลัก คือ ๑) เสาหลักด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ๒) เสาหลักด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ๓) สมรรถนะและคุณภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนั้น หัวใจอยู่ที่ "คุณภาพของผู้เรียน" ซึ่งเราจะต้องสร้าง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว ที่มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี ทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ โดย สพฐ.ได้กาหนดเป็น บันได ๕ ขั้นในการพัฒนาผู้เรียน คือ ๑) การส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งคาถามหรือสมมุติฐานได้ ๒) การแสวงหาความรู้ ๓) การสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง ๔) การสื่อสาร ซึ่งถือเป็นสมรรถนะที่นักเรียนไทยจาเป็นต้องมีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๕) การนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

×