Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Modyul 4 lipunang sibil

62 114 vues

Publié le

module 4 EsP 9

Publié dans : Formation

Modyul 4 lipunang sibil

  1. 1. Modyul 4: Lipunang Sibil Bb. Jo Marie Nel C. Garcia
  2. 2. Lipunang Sibil O Ang kusang pag-oorganisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa’t-isa. O Hindi ito isinusulong ng mga pulitiko o ng mga negosyante na may pansariling interes. O Ito ay ibinubunsod ng pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan (business).
  3. 3. O Ang lipunang sibil ay nagsasagawa ng mga pagtugon na sila mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas kayang pag- unlad (sustainable development) na hindi tulad ng minadali at pansamantalang solusyon ng pamahalaan at kalakalan. Halimbawa: 1994- Peace Advocates Zamboanga – adbokasiyang palakasin ang ugnayan ng mga Kristiyano at Muslim 1984- Gabriela Movement – isinulong at naisabatas ang Anti-Sexual Harrassment Act (1995), Anti-Violence Against Women and their Children Act (2004), at iba pa.
  4. 4. Ang Media O Anumang bagay na “nasa pagitan” o namamagitan sa nagpadala at pinadalhan ay tinatawag sa Latin na medium (o media kung marami). O Kung maramihan at sabay-sabay ang paghahatid na ginagawa natin, tinatawag natin itong mass media: diyaryo, radyo, telebisyon, pelikula o internet O Sa pagpapalutang ng mahahalagang impormasyon ay napananatili mo ang ikabubuti ng iba pang kasapi ng lipunan.
  5. 5. O Ang pangunahinglayunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan, at kagyat na pagtutuwid sakali mang may naipahatid na maling impormasyon na maaaring maging batayan ng iba sa pagpapasya ng ikikilos. O Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti ninuman ang kasinungalingang bunga ng pagdadagdag-bawas sa katotohanan.
  6. 6. O Papa Juan Pablo II: “Ang kapangyarihan ng media ay hindi isang lakas na nananalasa kundi isang pag-ibig na lumilikha.” O San Ignacio: “Kapag naglihim tayo, doon magtatrabaho ang demonyo.” O Malala Yousafzai: walong taong gulang nang magsimulang sumulat ng blog na naglalarawan kung gaano kadelikado ang mag-aral sa gitna ng panggigipit ng mga Taliban. Ngayon kapag may nagagawing Taliban sa kanilang bayan, hinaharap ito ng mga kabataang babae at buong tapang nilang idinedeklarang “Ako si Malala.”
  7. 7. Ang Simbahan O Gaano man karami ang iyong matamo para sa sarili, makararamdam ka pa rin ng kahungkagan o ng kawalan ng katuturan. O Sa pagiging mananampalataya mo ay hindi nawawala ang iyong pagkamamamayan. Sa katunayan, ang iyong pananampalataya ay naisasabuhay mo sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan, at pagtugon sa panawagan ng lahat na, “Paki lang.”
  8. 8. Katangian ng iba’t-ibang Anyo ng Lipunang Sibil O Pagkukusang-loob O Bukas na pagtatalastasan O Walang pang-uuri O Pagiging organisado O May isinusulong na pagpapahalaga
  9. 9. Pangkatang Gawain O Magpangkat-pangkat nang tig-limang kasapi at isulat sa papel ang sagot sa mga sumusunod na tanong: 1. Sa anu-anong paraan tinutugunan ng lipunang sibil ang mga pagkukulang ng lipunan? Ipaliwanag. 2. Magbigay ng iba pang mga usapin na hini natutugunan ng lipunang sibil. Patunayan. 3. Magmungkahi ng mga adbokasiya na tutugon sa mga usaping ito.

×