Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20100623 gesop informe de resultats

Plus De Contenu Connexe

20100623 gesop informe de resultats

 1. 1. Informe de resultats Maig de 2010 E N Q U E S T A Imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net
 2. 2. 2 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Í n d e x Presentació i fitxa tècnica 3 Població entrevistada 5 Posicionament polític de la població 9 Mitjans d’informació 14 Viure a Sant Feliu 28 La gestió municipal 43 Comportament ciutadà 62 Política municipal 66 Expectatives electorals 73 Conclusions 77 Evolució 81
 3. 3. Presentació i fitxa tècnica
 4. 4. 4 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 El següent document presenta l’informe de resultats de l’Enquesta d’Imatge municipal realitzada a Sant Feliu de Llobregat per tal de conèixer l’opinió dels ciutadans sobre la situació del seu municipi, de la gestió municipal, així com les expectatives electorals de les diferents formacions polítiques. L’enquesta manté una continuïtat temporal, iniciada al 2004 i que permet analitzar l’evolució de les percepcions dels ciutadans en els diversos àmbits. D’altra banda, a més del comentari dels resultats relatius al conjunt de la ciutat, en l’anàlisi es posa èmfasi en les diferències detectades entre els diversos segments poblacionals, així com les existents entre els districtes de la ciutat. L’informe s’ha estructurat en diferents apartats. El primer fa una presentació gràfica de les característiques sociodemògrafiques dels entrevistats i el seu posicionament polític. El segueix un bloc que fa referència a la satisfacció dels ciutadans de viure a Sant Feliu i quins són els aspectes positius i els principals problemes que en destaquen. A continuació, es dedica un capítol als hàbits informatius dels santfeliuencs, en el que s’inclou el seguiment dels mitjans locals. Acte seguit, s’exposa la valoració que en fan de la gestió municipal, tant en general com per a certs àmbits d’actuació, a més de la consulta entorn de projectes i activitats, inclosa la possible aprovació d’una ordenança municipal per penalitzar els comportaments incívics. Per finalitzar, s’exposa la notorietat i valoració que els enquestats fan dels líders polítics locals per a continuació plantejar les expectatives electorals de les diverses formacions municipals. L’informe inclou un capítol final de conclusions i l’evolució des de la consulta de 2004. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Sant Feliu de Llobregat. Univers: Població de 18 i més anys empadronada a Sant Feliu. Número d’entrevistes: 400 entrevistes. Error de la mostra: ± 5,0% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. Tipus de mostreig: Estratificat per districtes. Selecció aleatòria de les llars i selecció de la persona a entrevistar per quotes creuades de sexe i edat d’acord a la distribució real de la població. El treball de camp s’ha dut a terme entre els dies 10 i 11 de maig de 2010. FITXA TÈCNICA:
 5. 5. Població entrevistada
 6. 6. 6 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Set de cada deu entrevistats viu a Sant Feliu de tota la vida o fa més de 20 anys que s’hi va establir. ○ Seguint la distribució per sexes* de la població de Sant Feliu de Llobregat, el 51,5% són dones i el 48,5% homes. ○ Per edats, un 17,5% té entre 18 i 29 anys, el 34,3% de 30 a 44%, un 23,5% en té entre 45 i 59 i un 24,8% 60 anys o més. ○ Segons el lloc de naixement, un 27,0% dels entrevistats ha nascut a Sant Feliu de Llobregat, per un 39,3% que ho ha fet a la resta de Catalunya i un 28,8% a la resta d’Espanya. El 4,5% va néixer a l’estranger. ○ En relació al temps de residència al municipi, el 27,0% ha viscut tota la vida a Sant Feliu de Llobregat i un 44,0% hi porta més de 20 anys. Una cinquena part hi va arribar fa fins a 10 anys i un 9,3% entre 11 i 20 anys. ○ Pel que fa a la llengua d’ús habitual, la majoria, el 56,0%, s’expressa habitualment en castellà, per un 31,3% que diu ser catalanoparlant. Un 12,0% afirma emprar ambdues llengües per igual. ○ L’ús del català creix a mesura que augmenta l’edat i el nivell d’estudis de l’entrevistat. ○ Un 33,8% té un nivell d’estudis baix, és a dir no ha finalitzat els estudis primaris o ha deixat d’estudiar als 16 anys, un 44,0% ha assolit un nivell d’estudis mitjà i un altre 21,5% ha acabat els estudis universitaris. ○ En referència a la situació professional, més de la meitat dels entrevistats treballava en el moment de realitzar el treball de camp, per un 11,8% que es trobava en situació d’atur. El 20,5% està jubilat o és pensionista, un 9,8% es dedica a les tasques de la llar i un 6,5% estudia. * Població de 18 anys i més empadronada a Sant Feliu de Llobregat
 7. 7. 7 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Sexe Edat Lloc de naixement Home 48,5 Dona 51,5 17,5 34,3 23,5 24,8 0 10 20 30 40 50 60 De 18 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 59 anys 60 i més 27,0 39,3 28,8 4,5 0 10 20 30 40 50 60 Sant Feliu Resta Catalunya Resta d'Espanya Estranger Temps residint al municipi 19,3 9,3 44,0 27,0 0 10 20 30 40 50 60 Fins a 10 anys D'11 a 20 anys Més de 20 anys Tota la vida
 8. 8. 8 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Situació professional Nivell d’estudisLlengua habitual 31,3 56,0 12,0 0,3 0 10 20 30 40 50 60 Català Castellà Les dues Altres 51,3 9,8 20,5 11,8 6,5 0,5 0 10 20 30 40 50 60 Treballa Mestressa de casa Jubilat / Pensionista Aturat Estudiant NC 33,8 44,0 21,5 0 10 20 30 40 50 60 Baix Mig Alt
 9. 9. Posicionament polític de la població
 10. 10. 10 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 La majoria dels entrevistats es considera ideològicament d’esquerres i tan català com espanyol ○ Si es demana als entrevistats que s’ubiquin a l’eix ideològic esquerra – dreta, la majoria dels entrevistats diu ser d’esquerra (33,8%) o centre esquerra (16,8%), per un 8,3% que s’ubica al centre i un 9,3% que es declara de dreta (4,0%) o centre – dreta (5,3%). ○ Pel que fa al sentiment de pertinença nacional, la majoria dels entrevistats se sent tant espanyol com català (50,3%), per un 30,6% que se sent més català que espanyol (18,3%) o únicament català (12,3%) i un 14,3% que diu sentir-se més espanyol que català (5,5%) o únicament espanyol (8,8%). ○ Situant els diferents electorats en un gràfic de dispersió on els eixos són la ideologia i el sentiment de pertinença nacional, s’observa que l’electorat socialista és el que més s’acosta a l’elector mitjà del municipi, juntament amb els abstencionistes. El PP (a la dreta i de sentiment més espanyol) i ERC (a l’esquerra i de sentiment més català) són els partits més allunyats de la mitjana. ○ En general, les dades reprodueixen el perfil de cadascuna de les eleccions a la ciutat. CiU obté majors suports a les autonòmiques i PSC a les generals i municipals. En l’àmbit municipal també és on obté els millors registres ICV.
 11. 11. 11 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Escala ideològica Sentiment de pertinença 33,8 16,8 8,3 5,3 4,0 14,5 17,6 0 10 20 30 40 50 60 Esquerra Centre Esquerra Centre Centre dreta Dreta Apolític NS / NC 8,8 5,5 50,3 18,3 12,3 2,5 0,7 0 10 20 30 40 50 60 Únicament espanyol Més espanyol que català Tan espanyol com català Més català que espanyol Únicament català Ni català ni espanyol NS/NC
 12. 12. 12 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 POSICIONAMENT ELECTORATS (*) Mitjanapertinença Mitjana ideologia Record Municipals 2007 Record Generals 2008 Record Autonòmiques 2006 ESQUERRA DRETA ÚNICAMENT CATALÀ ÚNICAMENT ESPANYOL (*) Mitjanes de les respostes dels mateixos enquestats segons record de vot a les Eleccions Municipals, Autonòmiques i Generals
 13. 13. 13 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Eleccions Autonòmiques Eleccions Generals Eleccions Municipals PP 6,7 3,3 1,8 CiU 14,6 12,5 16,0 ERC 5,6 6,3 4,5 PSC (PSOE) 19,3 29,3 16,0 ICV/EUiA (IU) 7,8 7,3 7,8 Altres 4,0 1,5 0,5 En blanc 1,6 3,3 5,5 No va votar 40,4 17,3 9,8 No sap/ No recorda 8,8 28,8 No contesta 10,8 9,5 Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot PP 12,3 5,8 5,8 CiU 11,5 5,8 9,5 ERC 3,5 3,8 2,8 PSC (PSOE) 39,5 42,3 24,5 ICV/EUiA (IU) 5,1 4,0 4,3 Altres 2,4 1,0 0,3 En blanc 1,6 4,3 5,8 No va votar 24,1 16,0 10,8 No sap/ No recorda 6,5 26,8 No contesta 10,8 9,8 Intenció de vot Resultats reals (% cens) Record de vot PP 4,9 3,5 2,5 CiU 6,7 7,8 6,5 ERC 4,0 3,8 3,0 PSC (PSOE) 19,8 33,0 16,8 ICV/EUiA 15,9 12,0 11,0 C's 2,2 0,5 0,3 Altres 0,3 En blanc 2,0 3,0 7,0 No va votar 44,5 21,3 12,3 No sap/ No recorda 5,3 32,0 No contesta 9,8 8,8 Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot
 14. 14. 14 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Mitjans d’informació
 15. 15. 15 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 El Butlletí és el mitjà d’informació més habitual per informar-se del que passa a Sant Feliu ○ El 62,8% dels entrevistats esmenta el butlletí municipal com a principal mitjà per informar-se del que passa a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, molt per davant de la resta de mitjans. ○ Aquest ha estat el mitjà més mencionat a tots els segments de població analitzats. ○ A força distància, un 27,0% diu que s’assabenta del que passa a la ciutat parlant amb la gent, especialment les dones, els entrevistats de més edat i aquells amb menor nivell d’estudis, per davant dels que esmenten el web municipal santfeliu.cat (14,5%). ○ Santfeliu.cat, en canvi, l’han esmentat més els dos segments de població més joves i aquells que han finalitzat estudis universitaris. ○ Ja per sota del 10%, els entrevistats citen Ràdio Sant Feliu (8,5%), la premsa en general (8,5%), ETV-Llobregat Televisió (6,8%) o el butlletí digital (5,3%). ○ La resta de mitjans obtenen percentatges inferiors, apareixent l’agenda d’activitats “On anem” (3,3%), cartells i plafons al carrer (2,8%), fulletons i revistes (2,8%), altres pàgines d’Internet, entre les que destaca Facebook, (2,8%), el diari de Sant Feliu (1,8%), altres televisions (1,5%) i el portal ciutadà santfeliu.net (1%). ○ Un 1,8% ha citat altres mitjans de comunicació (associacions de veïns i culturals, l’Ajuntament,...), un 4,3% afirma que no s’informa i un 2,6% no dóna una resposta concreta. ○ En relació a ara fa quatre anys hi ha hagut un increment en les cites referents a diferents pàgines d’Internet, minvant les referents al butlletí municipal en paper i el diari de Sant Feliu principalment.
 16. 16. 16 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 62,8 27,0 14,5 8,5 8,5 6,8 5,3 3,3 2,8 2,8 2,8 1,8 1,5 1,0 1,8 46,0 16,3 8,5 5,5 3,8 3,3 3,5 1,5 0,8 1,5 0,8 0,5 0,3 1,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 El butlletí Parlant amb la gent Web municipal (santfeliu.cat) Ràdio Sant Feliu Premsa general ETV Llobregat Televisió Butlletí digital L'agenda d'activitats "On anem" Carrer (cartells, plafons) Fulletons, revistes Altres Internet (Facebook) Diari de Sant Feliu Altres TV Portal ciutadà (santfeliu.net) Altres Total 1ª resposta Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? (espontània) –total respostes i 1ª resposta- Cap mitjà / No s’informa: 4,3% NS / NC: 2,6%
 17. 17. 17 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? (espontània) –Evolució. Primera resposta- 2004 2005* 2006* 2010* El Butlletí 61,9 54,0 61,3 46,0 Parlant amb la gent 9,0 14,0 9,8 16,3 Web municipal (santfeliu.org) 1,7 2,0 1,5 8,5 Ràdio Sant Feliu 2,0 5,3 4,0 5,5 Premsa general 1,7 1,3 2,3 3,8 Butlletí digital 3,5 ETV - Llobregat televisió 0,7 1,5 2,0 3,3 L'agenda d'activitats "On anem" 1,0 1,5 Altres Internet (Facebook) 1,5 Diari de Sant Feliu 19,2 4,3 9,3 0,8 Carrer (cartells, plafons) 0,8 Altres TV 0,5 Portal ciutadà (Santfeliu.net) 0,3 0,3 0,3 Diari Sant Feliu Ciutat 13,5 4,0 Altres 2,7 3,2 2,8 1,3 Cap mitjà / No s'informa 4,3 NS / NC 1,0 1,0 2,1 2,6 * A partir de juny de 2005 es demana dues respostes; els valors corresponen a la primera resposta
 18. 18. 18 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? (espontània) –Resultats per segments de població, total de respostes- Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) El butlletí 62,8 64,4 61,2 58,6 67,9 64,9 56,6 59,3 67,0 60,5 57,3 70,9 62,5 Parlant amb la gent 27,0 21,6 32,0 18,6 22,6 28,7 37,4 33,3 25,6 20,9 32,4 19,7 26,1 Web municipal (santfeliu.cat) 14,5 14,4 14,6 18,6 21,2 12,8 4,0 5,9 17,0 23,3 9,2 15,7 23,9 Ràdio Sant Feliu 8,5 9,3 7,8 8,6 6,6 9,6 10,1 9,6 8,5 7,0 9,2 9,4 5,7 Premsa general 8,5 12,4 4,9 5,7 6,6 10,6 11,1 10,4 4,5 14,0 8,1 7,1 11,4 ETV Llobregat Televisió 6,8 8,2 5,3 5,7 6,6 6,4 8,1 11,9 4,0 4,7 7,6 7,9 3,4 Butlletí digital 5,3 2,6 7,8 4,3 10,2 3,2 1,0 2,2 7,4 5,8 4,9 7,1 3,4 L'agenda d'activitats "On anem" 3,3 1,5 4,9 1,4 2,9 1,1 7,1 3,0 3,4 3,5 3,2 3,9 2,3 Carrer (cartells, plafons) 2,8 3,6 1,9 4,3 2,9 1,1 3,0 2,2 3,4 2,3 2,7 2,4 3,4 Fulletons, revistes 2,8 4,6 1,0 1,4 2,2 4,3 3,0 1,5 4,0 2,3 1,6 5,5 1,1 Altres Internet (Facebook) 2,8 2,6 2,9 7,1 2,9 2,1 0,7 3,4 4,7 2,7 3,1 2,3 Diari de Sant Feliu 1,8 1,5 1,9 4,3 0,7 2,1 1,0 0,7 1,7 3,5 1,1 3,9 Altres TV 1,5 2,1 1,0 1,5 2,1 2,0 2,2 1,7 2,2 1,6 Portal ciutadà (santfeliu.net) 1,0 1,5 0,5 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8 1,1 Altres 1,8 1,5 1,9 2,9 0,7 3,2 1,0 0,7 2,3 1,2 1,1 2,4 2,3 Cap mitjà / No s'informa 4,3 5,7 2,9 7,1 2,2 5,3 4,0 5,2 3,4 3,5 5,4 2,4 4,5 NS / NC 2,6 2,0 2,9 1,4 1,5 1,1 6,1 4,4 1,1 2,3 3,7 1,6 1,1 SEXE EDAT Total ESTATUSFORMACIÓ
 19. 19. 19 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 L’agenda d’activitats “On anem” és el canal de comunicació pel que més entrevistats s’assabenten de les activitats que es fan a Sant Feliu ○ Quan es suggereixen un seguit de canals de comunicació, l’agenda d’activitats “On anem” és la que més entrevistats fan servir per assabentar-se de les activitats que hi ha a Sant Feliu. En concret la citen el 40,8% dels entrevistats. ○ Un terç dels santfeliuencs diu que els cartells són el principal canal pel que se n’assabenten, seguit d’un 29,0% que diu informar-se per la web municipal santfeliu.cat. Cal dir, però, que la pàgina de l’Ajuntament és el segon canal més citat com a primera opció. ○ En menor mesura, els entrevistats diuen assabentar-se per les pantalles digitals (12,3%), per correu postal (10,5%), correu electrònic (7,0%) i un 0,5% per missatge de telèfon mòbil. ○ Un 4,5% ha esmentat altres canals com: el Butlletí, per la gent o altres mitjans d’abast més ampli. Un 11,8% diu que no s’informa i l’1,1% no ha donat una opció concreta de resposta. ○ L’agenda d’activitats “On anem” la citen més els entrevistats de 30 a 44 anys, en tant que els més joves s’informen més pels cartells. ○ La web municipal la citen més els menors de 45 anys i a mesura que incrementa el nivell formatiu de l’entrevistat. ○ En els col·lectius on el nivell de no resposta és més alt és entre els més grans, els que tenen un nivell formatiu menor i tenen un estatus més baix. ○ Les cites a l’agenda d’activitats “On anem” i a la pàgina municipal santfeliu.cat han augmentat considerablement respecte al 2006, en tant que les referents als cartells es mantenen. Altres canals, com les del correu postal o les pantalles digitals, es redueixen.
 20. 20. 20 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 40,8 33,0 29,0 12,3 10,5 7,0 0,5 4,5 27,8 18,8 21,3 5,8 7,5 3,5 0,5 2,3 0 10 20 30 40 50 L'agenda d'activitats "On anem" Cartells Web municipal (santfeliu.cat) Pantalles digitals Correu postal Correu electrònic SMS - missatge mòbil Altres Total 1ª resposta De la llista de canals de comunicació que li llegiré a continuació, quin utilitza per assabentar-se de les activitats que hi ha a Sant Feliu? I el segon? (espontània) - Total respostes i 1ª resposta- Cap mitjà / No s’informa: 11,8% NS / NC: 1,1% - Evolució. Suma de les dues respostes- 2006 2010 L’agenda d’activitats “On anem” 23,3 40,8 Cartells 33,8 33,0 Web municipal (santfeliu.cat) 13,8 29,0 Pantalles digitals 15,5 12,3 Correu postal 17,3 10,5 Correu electrònic 2,5 7,0 SMS – missatge mòbil 2,0 0,5 Parlant amb la gent 4,8 Altres 7,8 4,5 Cap mitjà / No s'informa 11,8 NS / NC 19,0 1,1
 21. 21. 21 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 De la llista de canals de comunicació que li llegiré a continuació, quin utilitza per assabentar-se de les activitats que hi ha a Sant Feliu? I el segon? (espontània) - Resultats per segments de població, total de respostes- Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) L'agenda d'activitats "On anem" 40,8 37,1 44,2 25,7 48,9 44,7 36,4 31,9 43,2 51,2 33,5 48,0 45,5 Cartells 33,0 36,1 30,1 38,6 29,2 34,0 33,3 34,8 34,1 29,1 32,4 37,8 27,3 Web municipal (santfeliu.cat) 29,0 29,4 28,6 44,3 43,8 20,2 6,1 12,6 33,0 46,5 17,3 36,2 43,2 Pantalles digitals 12,3 15,5 9,2 8,6 8,0 23,4 10,1 11,1 11,9 15,1 13,5 8,7 14,8 Correu postal 10,5 10,8 10,2 14,3 11,7 10,6 6,1 6,7 11,9 12,8 7,6 15,0 10,2 Correu electrònic 7,0 5,7 8,3 7,1 10,9 7,4 1,0 2,2 9,1 9,3 4,3 5,5 14,8 SMS - missatge mòbil 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,1 0,5 0,8 Altres 4,5 4,6 4,4 1,4 3,6 4,3 8,1 7,4 4,0 1,2 5,4 4,7 2,3 Cap mitjà / No s'informa 11,8 11,9 11,7 10,0 6,6 9,6 22,2 20,7 9,1 3,5 18,9 5,5 5,7 NS / NC 1,1 0,5 1,5 4,0 2,2 2,1 Total ESTATUSSEXE EDAT FORMACIÓ
 22. 22. 22 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Més de vuit de cada deu rep regularment l’agenda “On anem”. Els que la reben la valoren amb un 7,5 de nota mitjana ○ El 83,3% dels santfeliuencs diu rebre sempre (65,8%) o a vegades (17,5%) l’agenda d’activitats ”On anem”. Un 14,0% diu que no la rep i un 2,8% no dóna resposta. ○ Respecte l’anterior consulta es manté la tendència d’increment dels que diuen rebre amb alguna freqüència l’agenda “On anem”, augmentant un 28,8%. ○ Les dones, les persones de 30 a 44 anys, enquestats amb estudis superiors i els veïns del districte 7è, són els que més diuen rebre aquesta publicació. ○ Pel contrari, els entrevistats de més edat, els que tenen un menor nivell formatiu i els residents als districtes 6è i 4rt són els que menys la reben. ○ Entre els que la reben amb alguna freqüència, la valoren amb un 7,5 de mitjana. Així, un 48,6% li posa un notable (7 o 8), prop d’una quarta part un excel·lent (9 o 10), un 19,2% li posa un aprovat (5 o 6) i només un 3,0% una nota inferior al 5. ○ Respecte la consulta del 2006, millora la valoració mitjana en tres dècimes. ○ En general, en tots els grups de població prevalen les valoracions positives, encara que són relativament més crítics els homes, els entrevistats de menys de 30 anys, amb un nivell formatiu i un estatus més alts i que viuen al districte 4rt.
 23. 23. 23 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 57,5 83,3 42,8 53,0 39,3 14,0 2,8 4,3 3,3 0 20 40 60 80 100 2005 2006 2010 La rep No la rep NS / NC 3,0 3,5 3,0 28,6 24,8 19,2 45,6 47,4 48,6 19,9 17,8 24,3 2,9 6,5 4,8 2005 (n=171) 2006 (n=215) 2010 (n=333) Suspès (0 - 4) Aprovat (5 - 6) Notable (7- 8) Excel·lent (9 - 10) NS/NC Vostè rep l’agenda d’activitats “On anem”? En una escala de 0 a 10 com valora l’agenda d’activitats “On anem”? Mitjana: 7,2 Mitjana: 7,2 Mitjana: 7,5 -Rep l’agenda d’activitats “On anem”-
 24. 24. 24 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Gairebé la meitat dels entrevistats visita santfeliu.cat amb alguna freqüència. Els que hi accedeixen la valoren amb un 7,0 de mitjana ○ El 23,5% dels enquestats visita més d’una vegada al mes la pàgina de l’Ajuntament i un 24,5% amb menor freqüència. Un 51,5% diu no visitar-la mai i un 0,5% no dóna cap resposta. ○ Com amb l’agenda d’activitats “On anem”, incrementa de manera substancial la proporció d’entrevistats que accedeixen a la pàgina santfeliu.org en relació a ara fa quatre anys. ○ La majoria dels majors de 59 anys, així com els que tenen un menor nivell formatiu i estatus no hi accedeixen mai o quasi mai a la pàgina de l’Ajuntament. ○ Pel contrari, entre els entrevistats de 30 a 44 anys en fan més ús d’aquest mitjà, com també és més emprat entre les persones que tenen estudis universitaris. ○ Aquells que hi accedeixen amb alguna freqüència li posen un 7,0 de valoració mitjana, la mateixa nota que obtenia al 2006. ○ Concretament, més de la meitat dóna notes de notable, i un 30,2% d’aprovat. El 9,4% li assigna 9 o 10, i un 3,0% la suspèn. ○ La pàgina santfeliu.cat obté les millors valoracions entre les dones, els més grans de 59 anys i els que tenen un menor nivell formatiu.
 25. 25. 25 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 5,0 9,54,5 7,3 9,5 24,5 10,0 9,0 14,0 51,5 75,077,8 0,5 1,5 0,50 20 40 60 80 100 2005 2006 2010 Setmanalment Algunes vegades al mes Amb menor freqüència No la visita NS / NC 3,4 1,1 3,0 40,2 33,0 30,2 47,1 53,2 52,6 8,0 10,6 9,4 1,1 2,1 4,7 2005 (n=87) 2006 (n=94) 2010 (n=192) Suspès (0 - 4) Aprovat (5 . 6) Notable (7- 8) Excel·lent (9 - 10) NS/NC En una escala de 0 a 10 com valora la pàgina web de l’Ajuntament santfeliu.cat?Amb quina freqüència visita la pàgina web de l’Ajuntament santfeliu.cat? Mitjana: 6,8 Mitjana: 7,0 Mitjana: 7,0 -Visita amb la pàgina santfeliu.cat- 21,8 23,5 48,0
 26. 26. 26 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Prop del 20% dels entrevistats escolta Ràdio Sant Feliu amb alguna freqüència. Els oients de l’emissora la valoren amb un 7,0 de mitjana. ○ Poc més del 10% dels enquestats diu que escolta Ràdio Sant Feliu almenys una vegada a la setmana i un 9,0% ho fa amb menor freqüència. Més de vuit de cada deu santfeliuencs diu escoltar-la mai o quasi mai. ○ En comparació a ara fa quatre anys, es manté la tendència d’increment d’aquells que no l’escolten mai o quasi mai, que ha crescut més d’onze punts. ○ A tots els segments de població analitzats són àmplia majoria aquells que afirmen no escoltar Ràdio Sant Feliu, sobretot entre els entrevistats de 30 a 44 anys i els que tenen un nivell formatiu i d’estatus més alt. També té menys oients entre els veïns del districte 7è. ○ Els entrevistats que escolten Ràdio Sant Feliu amb alguna freqüència la valoren amb un 7,0 de mitjana, tres dècimes per sobre de la nota mitjana obtinguda al 2006. ○ Així, un 46,8% li posa un notable (7 o 8), un 32,5% un aprovat (5 o 6) i un 11,7% un excel·lent (9 o 10). Ràdio Sant Feliu suspèn entre el 3,9% dels oients. ○ Totes les valoracions són relativament positives, que millora a mesura que augmenta l’edat de l’entrevistat i entre les persones amb un nivell formatiu i un estatus relativament més baixos.
 27. 27. 27 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 12,0 10,3 20,3 9,5 11,0 9,0 68,0 69,5 80,8 2,3 7,50 20 40 60 80 100 2005 2006 2010 Setmanalment Amb menor freqüència No l'escolta NS / NC 9,2 6,5 3,9 26,1 38,0 32,5 43,6 35,9 46,8 17,6 13,0 11,7 3,3 6,5 5,2 2005 (n=119) 2005 (n=86) 2005 (n=77) Suspès (0 - 4) Aprovat (5 . 6) Notable (7- 8) Excel·lent (9 - 10) NS/NC En una escala de 0 a 10 com valora Ràdio Sant Feliu?Amb quina freqüència escolta Ràdio Sant Feliu? Mitjana: 7,0 Mitjana: 6,7 Mitjana: 7,0 -Escola Ràdio Sant Feliu- 29,8 23,0 19,3
 28. 28. Viure a Sant Feliu
 29. 29. 29 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 En manté la percepció de millora en el municipi, tant pel que fa al darrer any com de cara al futur immediat. ○ El 85,3% dels entrevistats està molt (28,3%) o bastant satisfet (57,0%) de viure al municipi, mantenint-se en els valors de les passades consultes. Aquest sentiment és compartit en tots els grups de població analitzats. ○ Per record de vot a les darreres municipals, però, només el 57,1% dels electors del PP diuen estar-ne satisfets. ○ El 45,0% dels entrevistats opina que la Sant Feliu ha millorat respecte a l’any anterior, en tant que un 27,3% creu que ha empitjorat. El 25,3% considera que està igual que ara fa un any i un 2,6% no es posiciona. ○ Respecte a les consultes precedents es manté la proporció d’entrevistats que opinen que la ciutat està millor, per bé que s’incrementen les valoracions negatives, arribant a valors d’ara fa cinc anys. ○ Augmenten les crítiques, sense arribar a superar a les valoracions positives, entre les persones de 45 a 59 anys, els que tenen un major nivell formatiu i un estatus socioeconòmic mig. Per altra banda, creixen les valoracions negatives al 4t. districte*. Així mateix, mostren major disconformitat amb l’evolució recent del municipi els votants del PP (57,1%) i d’ICV (45,8%)**. ○ En relació amb les expectatives de futur, dos terços dels entrevistats creu que la ciutat millorarà, per un 15,3% que opina que anirà a pitjor. Un 4,3% creu que es mantindrà igual i un 13,3% no es pronuncia. ○ Les percepcions positives respecte a l’evolució futura són similars a les de les anteriors consultes. En canvi, els pessimistes augmenten lleugerament des del 2006. ○ Si bé en cap col·lectiu les expectatives negatives superen a les positives, hi ha un increment de les primeres entre els entrevistats de 30 a 44 anys, els que tenen un nivell formatiu alt, els residents als districte 4rt i 6è i els votants d’ICV-EUiA. * S’han realitzat 58 entrevistes al districte 1, 98 al districte 2, 75 al districte 3, 52 al districte 4, 19 al districte 5, 46 al districte 6 i 52 al districte 7, que tot i ser les que corresponen pel número de residents, conviden, pel seu volum, a considerar els resultats de manera més qualitativa que quantitativa. ** A l’hora d’interpretar els resultats per record de vot cal tenir present que, en alguns casos, el nombre d’entrevistes amb què es treballa és reduït: així, 132 persones diuen que van votar al PSC a les municipals de 2007, 48 a ICV-EUiA, 31 a CiU, 15 a ERC i 14 al PP.
 30. 30. 30 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 85,3 83,0 87,4 94,3 82,5 79,8 87,9 90,3 84,1 81,4 86,5 85,0 83,0 57,1 77,4 86,7 94,7 77,1 83,5 82,8 90,8 85,3 82,7 73,7 86,9 82,6 14,3 16,0 12,7 4,3 17,5 20,2 11,1 8,8 15,9 18,6 12,4 15,0 17,0 35,7 22,6 13,3 5,3 23,0 16,5 17,2 9,2 13,3 17,3 26,3 10,9 17,3 0,5 1,0 2,2 7,1 1,0 1,4 1,1 1,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Molt + bastant satisfet Poc + gens satisfet NS/NC Em podria dir si vostè se sent molt, bastant, poc o gens satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat? 90,3 89,0 85,3 89,8 10,0 9,8 11,0 14,3 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2010 Molt + bastant Poc + gens Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis
 31. 31. 31 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 45,0 45,4 44,7 48,6 42,3 35,1 55,6 51,9 41,5 39,5 51,4 39,4 39,8 28,6 35,5 46,7 51,5 31,3 38,8 41,4 49,0 46,7 36,5 52,6 58,7 32,7 25,3 24,7 25,7 25,7 25,5 33,0 17,2 20,7 30,7 22,1 24,9 21,3 31,8 14,3 29,0 40,0 26,5 22,9 28,2 24,1 22,4 28,0 23,1 21,1 17,4 38,5 27,3 28,4 26,2 21,4 29,2 31,9 24,2 24,4 25,6 36,0 22,2 35,4 26,1 57,1 29,0 13,3 20,5 45,8 27,1 31,0 26,5 20,0 36,5 26,3 23,9 28,8 6,4 5,3 2,0 1,5 2,2 3,9 1,6 2,4 2,3 2,9 4,3 3,4 1,5 3,8 3,0 2,6 3,0 5,9 3,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS/NC En el darrer any, vostè creu que Sant Feliu ha millorat o ha empitjorat? 45,047,8 43,0 44,3 25,3 32,0 26,8 41,5 11,9 27,8 18,8 27,3 2,61,52,52,2 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2010 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis
 32. 32. 32 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 67,3 68,0 66,5 74,3 67,2 70,2 59,6 62,2 71,0 66,3 67,0 65,4 70,5 50,0 54,8 73,3 76,5 54,2 70,6 72,4 63,3 70,7 65,4 78,9 63,0 65,4 4,3 4,1 4,4 2,9 4,4 6,4 3,0 4,4 4,0 4,7 4,3 4,7 3,4 14,3 3,2 13,3 3,0 5,9 5,2 5,1 6,7 3,8 1,9 15,3 16,0 14,6 12,9 19,7 13,8 12,1 11,1 15,9 20,9 11,4 18,1 19,3 14,3 16,1 12,9 22,9 12,9 10,3 15,3 10,7 21,2 5,3 21,7 19,2 2,2 2,1 13,5 12,1 10,6 22,2 13,3 25,2 9,6 13,0 13,3 21,4 11,8 14,6 10,0 8,7 9,6 9,1 8,2 17,3 11,8 6,8 7,6 20,9 16,3 12,0 15,8 25,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Millorará Continuarà igual Empitjorarà NS/NC De cara al futur, vostè creu que Sant Feliu millorarà o empitjorarà? 17,7 11,8 67,2 66,3 70,5 67,3 7,5 5,3 6,8 4,3 15,3 11,0 17,5 7,7 11,0 13,3 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2010 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis
 33. 33. 33 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 La qualitat de vida i les comunicacions continuen sent els aspectes que els santfeliuencs consideren els més positius de la ciutat ○ S’ha demanat als entrevistats quin creuen que és l’aspecte més positiu de Sant Feliu de Llobregat, agrupant les respostes obtingudes en grans blocs. ○ Un 45,1% estan relacionades amb l’estil de vida, destacant la quarta part dels entrevistats que parla de la qualitat de vida, tranquil·litat o comoditat. En menor mesura, es fa referència a l’ambient i la gent (9,8%), que és com un poble (7,0%) i la seguretat (2,8%). ○ A continuació, un 21,3% dels entrevistats parla de les comunicacions i transports, sent aquest el segon aspecte més valorat com a positiu a la ciutat de Sant Feliu. ○ L’estil de vida destaca més entre els homes, els entrevistats de 30 a 44 anys i els que tenen un nivell formatiu i estatus mitjà o alt. En canvi, es refereixen més a les comunicacions i el transport els més joves, els entrevistats de 45 a 59 anys i els que tenen estudis universitaris. L’estil de vida és més destacat entre els veïns del 7è i 1r districtes, en tant que la comunicació i els transports entre els que viuen al districte 5è. ○ Un 20,9% destaca positivament l’urbanisme, amb un èmfasi especial en parcs i zones verdes (9,3%), i en menor mesura s’esmenten les obres noves i millores (6,5%), el soterrament de la via (2,3%), l’urbanisme en general ((2,0%) i el creixement de la ciutat (0,8%). ○ Els canvis urbanístics i zones verdes es citen especialment entre les dones i els majors de 59 anys, així com els residents al 2n districte. ○ Una altra cinquena part s’ha referit a la situació geogràfica de Sant Feliu, destacant la proximitat a Barcelona (16,8%). També han parlat de la proximitat amb el medi natural (2,3%) i la situació geogràfica en general (1,5%). ○ Els homes, els entrevistats de 45 a 59 anys i els que tenen tant una formació com l’estatus més alts són els que més citen la situació geogràfica, així com els residents als districtes 1r i 7è. ○ En darrer lloc, el 18,4% dels entrevistats menciona els serveis i equipaments dels que disposa Sant Feliu: els serveis socials, com sanitat, joventut o gent gran, citat per un 5,8%, els bons serveis en general i que té de tot (3,0%), l’oci i la cultura (3,0%), la neteja (2,3%), el comerç (1,8%), les instal·lacions esportives (1,5%) o l’habitatge (1,0%). ○ Les dones, els més joves i els residents als districtes 1r i 2n es refereixen lleugerament més als equipaments i serveis. ○ També han esmentat, entre altres, que els agrada el municipi (2,8%) o alguns barris i zones concretes (1,0%). Un 19,6% no esmenta cap aspecte concret, especialment els més grans i els que tenen un menor nivell formatiu, així com els veïns dels districtes 6è i 4rt. ○ Respecte a ara fa quatre anys, augmenten les cites als transports i la bona comunicació així com la proximitat a Barcelona i els bon serveis socials, en tant que minven les referents als parcs i zones verdes, que té de tot, el soterrament de la via i les instal·lacions esportives.
 34. 34. 34 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 25,5 9,8 7,0 2,8 21,3 9,3 6,5 2,3 2,0 0,8 16,8 2,3 1,5 5,8 3,0 3,0 2,3 1,8 1,5 1,0 2,8 1,0 3,5 0 5 10 15 20 25 30 Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat Ambient, la gent Ciutat petita ("és com un poble") Seguretat Ben comunicada (transports) Parcs i zones verdes, espais oberts Obres noves/ canvis i millores Soterrament via Urbanisme Creixement, ciutat gran Proximitat Barcelona Proximitat medi natural Situació geogràfica Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) Té de tot / bons serveis en general Oci i cultura Ciutat neta Comerç Instal·lacions esportives Habitatge Li agrada Barris o zones concretes Altres Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Suma de les tres les respostes- Cap / Tot / NS / NC: 19,6% Estil de vida: 45,1% Serveis i equipaments: 18,4% Situació geogràfica: 20,6% Comunicacions: 21,3% Altres: 7,3% Urbanisme, zones verdes: 20,9%
 35. 35. 35 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Evolució. Suma de les tres les respostes- 2004 2005 2006 2010 Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat 30,6 25,0 25,3 25,5 Ben comunicada (transports) 17,4 16,8 14,8 21,3 Proximitat Barcelona 15,9 11,5 9,0 16,8 Ambient, la gent 12,4 14,3 8,5 9,8 Parcs i zones verdes, espais oberts 15,7 15,8 12,8 9,3 Ciutat petita ("és com un poble") 10,7 4,0 8,3 7,0 Obres noves/ canvis i millores 3,0 6,5 6,3 6,5 Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) 3,7 2,8 1,8 5,8 Té de tot / bons serveis en general 7,2 9,0 7,5 3,0 Oci i cultura 2,5 8,8 3,8 3,0 Li agrada 3,2 0,8 3,5 2,8 Seguretat 1,5 1,8 1,0 2,8 Soterrament via 5,0 2,3 Ciutat neta 2,5 4,8 2,8 2,3 Proximitat medi natural 2,5 4,3 2,3 2,3 Urbanisme 3,5 2,0 1,3 2,0 Comerç 1,5 2,0 1,5 1,8 Instal·lacions esportives 3,3 1,5 Situació geogràfica 2,2 2,0 2,3 1,5 Habitatge 3,5 1,8 2,8 1,0 Barris o zones concretes 5,0 2,3 2,5 1,0 Creixement, ciutat gran 4,2 4,0 0,5 0,8 Altres 6,7 3,3 3,0 3,5 Cap 1,0 4,3 2,0 1,8 Tot 1,0 1,3 5,8 0,5 NS/NC 11,7 9,8 10,8 17,3
 36. 36. 36 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Quin considera que és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Resultats per segments de població. Suma de les tres respostes - Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) ESTIL DE VIDA 45,1 51,5 38,9 41,4 54,7 44,7 34,3 37,1 50,0 48,8 39,9 48,8 50,0 Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat 25,5 26,8 24,3 20,0 34,3 24,5 18,2 23,0 28,4 24,4 25,4 25,2 26,1 Ambient, la gent 9,8 12,4 7,3 11,4 10,2 6,4 11,1 8,9 9,7 11,6 8,6 11,8 9,1 Ciutat petita (és com un poble) 7,0 7,7 6,3 8,6 6,6 10,6 3,0 3,7 7,4 11,6 4,3 7,1 12,5 Seguretat 2,8 4,6 1,0 1,4 3,6 3,2 2,0 1,5 4,5 1,2 1,6 4,7 2,3 BEN COMUNICADA / TRANSPORTS 21,3 22,2 20,4 27,1 19,7 26,6 14,1 21,5 18,2 26,7 19,5 22,0 23,9 URBANISME, ZONES VERDES 20,9 17,0 24,3 19,9 21,8 12,8 27,2 21,4 21,0 18,6 22,2 19,7 19,3 Parcs i zones verdes, espais oberts 9,3 8,8 9,7 7,1 10,9 4,3 13,1 13,3 6,8 8,1 11,4 10,2 3,4 Obres noves / canvis i millores 6,5 5,2 7,8 7,1 5,8 5,3 8,1 5,9 6,8 7,0 7,0 3,9 9,1 Soterrament de la via 2,3 1,5 2,9 2,2 3,2 3,0 0,7 3,4 1,2 2,2 2,4 2,3 Urbanisme 2,0 1,5 2,4 5,7 2,2 1,0 3,4 2,3 1,1 2,4 3,4 Creixement, ciutat gran 0,8 1,5 0,7 2,0 1,5 0,6 0,5 0,8 1,1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 20,6 24,8 16,5 15,8 19,7 35,2 11,1 11,1 21,0 34,9 15,7 19,6 31,8 Proximitat a Barcelona 16,8 18,6 15,0 12,9 17,5 27,7 8,1 8,9 17,6 27,9 13,0 16,5 25,0 Proximitat al medi natural 2,3 3,6 1,0 2,9 0,7 4,3 2,0 0,7 2,3 4,7 1,6 3,1 2,3 Situació geogràfica 1,5 2,6 0,5 1,5 3,2 1,0 1,5 1,1 2,3 1,1 4,5 SERVEIS I EQUIPAMENTS 18,4 15,9 20,4 30,0 15,5 11,8 20,1 15,6 20,5 18,7 15,1 22,1 19,3 Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) 5,8 3,6 7,8 5,7 6,6 3,2 7,1 5,2 6,3 5,8 4,9 6,3 6,8 Té de tot / bons serveis en general 3,0 3,6 2,4 7,1 1,5 1,1 4,0 3,0 4,0 1,2 1,6 4,7 3,4 Oci i cultura 3,0 3,1 2,9 7,1 1,5 2,1 3,0 0,7 3,4 5,8 2,2 4,7 2,3 Ciutat neta 2,3 3,1 1,5 1,4 1,5 4,3 2,0 3,0 2,3 1,2 3,2 0,8 2,3 Comerç 1,8 1,0 2,4 2,9 2,2 2,0 1,5 1,1 3,5 1,1 2,4 2,3 Instal·lacions esportives 1,5 1,0 1,9 2,9 0,7 1,1 2,0 1,5 2,3 1,6 1,6 1,1 Habitatge 1,0 0,5 1,5 2,9 1,5 0,7 1,1 1,2 0,5 1,6 1,1 ALTRES 7,3 7,1 7,3 2,8 4,4 8,5 13,1 10,4 5,7 5,8 9,7 4,8 5,7 Li agrada 2,8 1,5 3,9 1,4 1,5 2,1 6,1 5,2 0,6 3,5 3,8 1,6 2,3 Barris o zones concretes 1,0 1,5 0,5 0,7 3,0 3,0 1,6 0,8 Altres 3,5 4,1 2,9 1,4 2,2 6,4 4,0 2,2 5,1 2,3 4,3 2,4 3,4 CAP / TOT / NS / NC 19,6 18,0 20,9 11,4 18,2 19,1 27,2 28,2 17,6 9,4 23,8 17,3 13,6 ESTATUSFORMACIÓSEXE EDAT Total
 37. 37. 37 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Quin considera que és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Resultats per districtes. Suma de les tres respostes - Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=58) (n=98) (n=75) (n=52) (n=19) (n=46) (n=52) ESTIL DE VIDA 45,1 50,0 43,9 37,4 44,2 36,9 34,8 65,4 Qualitat de vida, tranquil·litat, comoditat 25,5 24,1 24,5 18,7 25,0 26,3 19,6 44,2 Ambient, la gent 9,8 12,1 11,2 8,0 13,5 5,3 8,7 5,8 Ciutat petita (és com un poble) 7,0 13,8 5,1 8,0 3,8 4,3 9,6 Seguretat 2,8 3,1 2,7 1,9 5,3 2,2 5,8 BEN COMUNICADA / TRANSPORTS 21,3 13,8 23,5 17,3 21,2 42,1 23,9 21,2 URBANISME, ZONES VERDES 20,9 24,0 27,6 21,4 13,4 21,1 17,3 13,4 Parcs i zones verdes, espais oberts 9,3 8,6 14,3 8,0 1,9 15,8 8,7 7,7 Obres noves / canvis i millores 6,5 8,6 8,2 6,7 5,8 5,3 4,3 3,8 Soterrament de la via 2,3 3,4 1,0 2,7 1,9 4,3 1,9 Urbanisme 2,0 3,4 3,1 4,0 Creixement, ciutat gran 0,8 1,0 3,8 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 20,6 31,0 14,2 21,3 15,3 10,5 17,4 30,8 Proximitat a Barcelona 16,8 24,1 11,2 20,0 11,5 10,5 13,0 25,0 Proximitat al medi natural 2,3 1,7 1,0 1,3 3,8 2,2 5,8 Situació geogràfica 1,5 5,2 2,0 2,2 SERVEIS I EQUIPAMENTS 18,4 22,4 23,4 17,3 19,1 21,1 10,9 9,5 Serveis socials (sanitat, joves, gent gran) 5,8 5,2 7,1 6,7 9,6 2,2 3,8 Té de tot / bons serveis en general 3,0 3,4 6,1 1,3 1,9 4,3 Oci i cultura 3,0 5,2 4,1 2,7 1,9 2,2 1,9 Ciutat neta 2,3 4,1 1,3 5,3 2,2 3,8 Comerç 1,8 1,7 1,0 2,7 1,9 10,5 Instal·lacions esportives 1,5 5,2 1,0 1,3 1,9 Habitatge 1,0 1,7 1,3 1,9 5,3 ALTRES 7,3 6,8 6,1 5,3 13,4 5,3 8,7 5,7 Li agrada 2,8 3,4 1,0 2,7 3,8 5,3 2,2 3,8 Barris o zones concretes 1,0 1,0 1,3 1,9 1,9 Altres 3,5 3,4 4,1 1,3 7,7 6,5 CAP / TOT / NS / NC 19,6 12,0 22,5 24,0 19,2 15,8 26,1 11,5 Total DISTRICTES
 38. 38. 38 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 La manca de neteja i els temes de mobilitat són els problemes més importants al parer dels ciutadans ○ Pel que fa al principal problema de Sant Feliu de Llobregat, la llista de respostes obtinguda és amplia i variada i també s’ha agrupat en blocs. ○ Els temes de mobilitat preocupen a més de la meitat dels entrevistats. Destaquen les referències al tren, amb cites al soterrament de les vies (16,8%), la manca d’aparcament (14,5%) i els transports, especialment el metro i trambaix (14,0%). També citen les comunicacions i accessos (4,3%) i la circulació (2,5%). ○ D’altra banda, prop de quatre de cada deu entrevistats els preocupa l’estat de l’espai públic, amb èmfasi en els temes de neteja, el problema més citat del municipi (26,3%). També parlen de l’estat de parcs i zones verdes (7,3%), la brutícia dels gossos (3,5%) i que la ciutat i els barris estan descuidats (2,0%). ○ A més d’una quarta part dels santfeliuencs els preocupa la manca de serveis i equipaments, tant en general (6,5%) com de manera particular. Entre els darrers destaquen, entre altres, els equipaments educatius i culturals (7,5%), l’habitatge (3,5%), atenció a la joventut (2,8%), les instal·lacions esportives (2,5%) o els serveis sanitaris (2,5%). ○ Un 16,8% de les mencions fan referència a problemes econòmics, sobretot degut a la preocupació per l’atur (8,0%), per davant de la manca de comerç (4,5%) o els impostos i preus (4,3%). ○ En relació a la seguretat ciutadana (11,8%) han citat: la inseguretat ciutadana (6,5%), l’incivisme de la gent (2,0%) o la manca de policia o vigilància (1,8%). ○ Un 10,8% esmenta temes d’urbanisme: un 8,5% l’urbanisme i les obres en general i un 2,3% centrant-se en les infraestructures. ○ Un 11,1% esmenta altres aspectes amb valors inferiors: la immigració (1,8%), la massificació, crítiques a la gestió de l’Ajuntament, pol·lució, pèrdua de qualitat de vida, etc. Un 9,1% no en cita cap. ○ Segons grups de població, els homes citen més els problemes de mobilitat, en tant que entre les dones destaquen els relatius a l’estat de l’espai públic i la manca d’equipament i serveis. ○ La mobilitat preocupa menys a mesura que augmenta l’edat de l’entrevistats, en tant que amb els temes d’inseguretat ciutadana succeeix a la inversa. L’estat de l’espai públic preocupa més als entrevistats de 45 a 59 anys i tant la manca de serveis com la situació econòmica als que tenen entre 30 i 44. ○ Pel que fa a les diferències segons territori, la mobilitat preocupa més al 7è districte, l’estat de l’espai públic al tercer, la manca de serveis als districtes 1r i 7è, la situació econòmica al quart districte, la inseguretat ciutadana als districtes 2n i 5è i l’urbanisme i obres al 6è districte. ○ En relació a anteriors consultes, han citat més la manca de neteja, l’aparcament, els temes d’urbanisme i els problemes generats per l’augment de l’atur, en tant que es redueixen les cites relatives al soterrament de les vies del tren i l’habitatge.
 39. 39. 39 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 16,8 14,5 14,0 4,3 2,5 26,3 7,3 3,5 2,0 7,5 6,5 3,5 2,8 2,5 2,5 0,8 0,3 0,3 8,0 4,5 4,3 6,5 2,0 1,8 1,5 8,5 2,3 1,8 0,8 8,5 0 5 10 15 20 25 30 Tren (soterrament via) Aparcament Transports (metro i trambaix) Comunicacions i accessos Circulació Neteja Parcs i zones verdes Brutícia gossos Ciutat i barris descuidats Cultura, educació, escoles Manca d'altres equipaments i serveis Habitatge Atenció joventut (equipaments) Instal·lacions esportives Serveis sanitaris Atenció / Equipaments Gent gran Escoles bressol Piscina Atur (manca de feina) Manca de comerç Impostos, preus Seguretat ciutadana Incivisme de la gent Policia (vigilància) Soroll Urbanisme i obres Infraestructures Immigració Massificació Altres Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Suma de les tres respostes- Mobilitat: 52,1% Serveis i equipaments: 26,7% Urbanisme i obres: 10,8% Espai públic: 39,1% Inseguretat ciutadana: 11,8% Altres: 11,1% Situació econòmica: 16,8% Cap / Tot / NS / NC: 9,1%
 40. 40. 40 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Evolució. Suma de les tres respostes- 2004 2005 2006 2010 Neteja 9,5 26,5 21,5 26,3 Tren (soterrament via) 14,9 7,3 20,0 16,8 Aparcament 8,0 11,0 7,3 14,5 Transports (metro i trambaix) 25,1 17,5 16,8 14,0 Urbanisme i obres 3,0 3,5 5,8 8,5 Atur (manca de feina) 2,0 2,0 1,3 8,0 Cultura, educació, escoles 3,2 3,3 3,0 7,5 Parcs i zones verdes 6,2 5,3 5,0 7,3 Manca d'altres equipaments i serveis 3,5 3,3 7,0 6,5 Seguretat ciutadana 9,2 7,3 6,5 6,5 Manca de comerç 3,0 4,0 1,5 4,5 Comunicacions i accessos 6,0 5,5 4,8 4,3 Impostos, preus 3,5 4,5 3,8 4,3 Habitatge 9,7 8,5 10,8 3,5 Brutícia gossos 3,0 3,8 1,3 3,5 Atenció joventut (equipaments) 5,0 3,8 1,0 2,8 Instal·lacions esportives 4,0 4,0 4,0 2,5 Circulació 4,0 5,0 3,8 2,5 Serveis sanitaris 3,5 3,5 3,5 2,5 Infraestructures 0,5 0,8 1,8 2,3 Incivisme de la gent 3,5 3,3 2,0 Ciutat i barris descuidats 1,5 1,3 2,3 2,0 Policia (vigilància) 4,2 5,0 3,8 1,8 Immigració 3,0 3,8 3,5 1,8 Soroll 3,5 3,5 3,0 1,5 Massificació 2,7 1,8 4,0 0,8 Atenció / Equipaments Gent gran 1,2 1,5 1,5 0,8 Escoles bressol 2,0 2,8 1,0 0,3 Piscina 1,7 1,8 0,5 0,3 Altres 16,6 12,3 9,8 8,5 Cap 1,2 5,0 3,5 0,3 NS/NC 9,7 3,8 5,3 8,8
 41. 41. 41 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Resultats per segments de població. Suma de les tres respostes* - Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) MOBILITAT 52,1 57,8 46,6 64,3 57,7 51,0 36,3 42,2 62,5 47,7 47,0 61,4 48,9 Tren (soterrament via) 16,8 19,6 14,1 12,9 17,5 10,6 24,2 22,2 15,3 11,6 21,1 17,3 6,8 Aparcament 14,5 15,5 13,6 18,6 16,8 19,1 4,0 11,1 18,8 11,6 13,0 16,5 14,8 Transports (metro i trambaix) 14,0 16,0 12,1 25,7 16,8 9,6 6,1 5,9 19,3 16,3 9,7 17,3 18,2 Comunicacions i accessos 4,3 3,1 5,3 5,7 4,4 7,4 6,3 7,0 0,5 8,7 5,7 Circulació 2,5 3,6 1,5 1,4 2,2 4,3 2,0 3,0 2,8 1,2 2,7 1,6 3,4 ESPAI PÚBLIC 39,1 31,5 46,1 18,6 39,3 50,0 42,5 41,4 31,8 51,1 40,0 36,1 40,9 Neteja 26,3 22,2 30,1 10,0 27,7 33,0 29,3 25,9 21,6 37,2 27,6 22,0 29,5 Parcs i zones verdes 7,3 5,2 9,2 4,3 7,3 10,6 6,1 8,9 5,1 9,3 6,5 9,4 5,7 Brutícia dels gossos 3,5 1,5 5,3 3,6 3,2 6,1 4,4 3,4 2,3 4,3 3,1 2,3 Ciutat i barris descuidats 2,0 2,6 1,5 4,3 0,7 3,2 1,0 2,2 1,7 2,3 1,6 1,6 3,4 SERVEIS I EQUIPAMENTS 26,7 20,3 32,6 27,1 35,0 21,2 19,1 16,4 25,7 45,5 22,0 22,8 40,8 Cultura, educació, escoles 7,5 5,2 9,7 8,6 8,8 5,3 7,1 5,2 6,3 14,0 7,0 6,3 10,2 Manca d'altres equipaments i serveis 6,5 5,7 7,3 2,9 10,2 7,4 3,0 3,0 6,8 11,6 3,8 5,5 13,6 Habitatge 3,5 2,1 4,9 7,1 3,6 2,1 2,0 1,5 4,5 4,7 3,2 3,1 4,5 Atenció a la joventut (equipaments) 2,8 2,1 3,4 7,1 1,5 2,1 2,0 3,0 2,3 3,5 2,7 3,1 2,3 Instal·lacions esportives 2,5 2,1 2,9 6,6 1,1 2,3 7,0 0,5 2,4 6,8 Serveis sanitaris 2,5 2,1 2,9 1,4 2,9 2,1 3,0 2,2 2,3 3,5 3,8 0,8 2,3 SITUACIÓ ECONÒMICA 16,8 18,0 15,5 17,1 19,7 16,0 13,1 13,3 18,7 18,6 14,5 20,5 15,9 Atur, manca de feina 8,0 11,3 4,9 2,9 7,3 12,8 8,1 8,1 8,5 7,0 9,7 7,9 4,5 Manca de comerç 4,5 3,6 5,3 7,1 7,3 1,1 2,0 1,5 4,5 9,3 3,2 3,9 8,0 Impostos, preus 4,3 3,1 5,3 7,1 5,1 2,1 3,0 3,7 5,7 2,3 1,6 8,7 3,4 INSEGURETAT CIUTADANA 11,8 11,9 11,7 4,3 9,4 11,8 20,2 14,8 9,7 11,7 14,6 11,0 6,7 Seguretat ciutadana 6,5 6,2 6,8 2,9 5,8 4,3 12,1 5,9 7,4 5,8 7,6 6,3 4,5 Incivisme de la gent 2,0 1,0 2,9 2,2 3,2 2,0 3,0 0,6 3,5 2,2 3,1 Policia (vigilància) 1,8 2,1 1,5 0,7 1,1 5,1 4,4 1,2 3,2 1,1 Soroll 1,5 2,6 0,5 1,4 0,7 3,2 1,0 1,5 1,7 1,2 1,6 1,6 1,1 URBANISME I OBRES 10,8 11,4 10,2 10,0 8,1 13,8 12,1 11,8 10,8 9,3 10,8 12,6 7,9 Urbanisme i obres 8,5 8,8 8,3 8,6 6,6 10,6 9,1 9,6 8,0 8,1 8,1 10,2 6,8 Infraestructures 2,3 2,6 1,9 1,4 1,5 3,2 3,0 2,2 2,8 1,2 2,7 2,4 1,1 ALTRES 11,1 10,7 11,2 10,1 10,2 12,8 11,0 7,3 11,3 15,2 11,8 7,1 14,7 Immigració 1,8 1,5 1,9 2,9 1,5 2,1 1,0 2,8 2,3 1,6 0,8 3,4 Altres 8,5 8,7 8,3 7,2 8,0 9,6 9,0 6,6 7,9 11,7 10,2 5,5 9,0 CAP / NS / NC 9,1 9,3 8,8 10,0 8,7 7,4 10,1 13,3 8,0 2,3 9,7 9,4 6,8 ESTATUSFORMACIÓ Total SEXE EDAT (*) No es contemplen els valors per sota de l’1,0%
 42. 42. 42 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Resultats per districtes. Suma de les tres respostes* - Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=58) (n=98) (n=75) (n=52) (n=19) (n=46) (n=52) MOBILITAT 52,1 48,4 50,9 48,0 55,7 52,6 47,7 63,5 Tren (soterrament via) 16,8 19,0 12,2 20,0 21,2 10,5 15,2 17,3 Aparcament 14,5 12,1 16,3 10,7 15,4 26,3 23,9 5,8 Transports (metro i trambaix) 14,0 12,1 20,4 9,3 11,5 10,5 4,3 23,1 Comunicacions i accessos 4,3 5,2 1,0 5,3 3,8 5,3 11,5 Circulació 2,5 1,0 2,7 3,8 4,3 5,8 ESPAI PÚBLIC 39,1 36,2 40,8 44,1 34,6 31,6 36,9 40,4 Neteja 26,3 27,6 28,6 26,7 30,8 15,8 23,9 21,2 Parcs i zones verdes 7,3 1,7 6,1 12,0 1,9 10,5 6,5 13,5 Brutícia dels gossos 3,5 1,7 6,1 2,7 1,9 5,3 4,3 1,9 Ciutat i barris descuidats 2,0 5,2 2,7 2,2 3,8 SERVEIS I EQUIPAMENTS 26,7 34,4 27,5 22,5 21,0 15,8 19,6 36,5 Cultura, educació, escoles 7,5 6,9 8,2 13,3 3,8 10,5 4,3 3,8 Manca d'altres equipaments i serveis 6,5 12,1 4,1 5,3 3,8 2,2 15,4 Habitatge 3,5 3,4 6,1 1,3 1,9 5,3 4,3 1,9 Atenció a la joventut (equipaments) 2,8 6,9 2,0 1,3 5,8 2,2 Instal·lacions esportives 2,5 3,4 2,0 1,3 1,9 7,7 Serveis sanitaris 2,5 1,7 3,1 3,8 2,2 5,8 SITUACIÓ ECONÒMICA 16,8 18,9 10,2 14,7 24,9 15,8 19,5 19,2 Atur, manca de feina 8,0 6,9 5,1 8,0 17,3 5,3 10,9 3,8 Manca de comerç 4,5 10,3 1,0 2,7 3,8 4,3 9,6 Impostos, preus 4,3 1,7 4,1 4,0 3,8 10,5 4,3 5,8 INSEGURETAT CIUTADANA 11,8 12,0 18,4 6,6 5,8 21,1 13,0 7,6 Seguretat ciutadana 6,5 8,6 8,2 5,3 5,8 15,8 4,3 1,9 Incivisme de la gent 2,0 1,7 4,1 1,3 4,3 Policia (vigilància) 1,8 4,1 2,2 3,8 Soroll 1,5 1,7 2,0 5,3 2,2 1,9 URBANISME I OBRES 10,8 6,9 8,2 10,6 11,5 10,5 19,5 11,5 Urbanisme i obres 8,5 6,9 4,1 9,3 9,6 10,5 15,2 9,6 Infraestructures 2,3 4,1 1,3 1,9 4,3 1,9 ALTRES 11,1 5,1 12,2 12,1 17,2 10,6 10,8 7,6 Immigració 1,8 1,0 2,7 3,8 5,3 1,9 Altres 8,5 5,1 9,2 9,4 13,4 5,3 10,8 3,8 CAP / NS / NC 9,1 5,2 11,2 10,6 5,8 10,5 10,9 7,7 Total DISTRICTES (*) No es contemplen els valors per sota de l’1,0%
 43. 43. La gestió municipal
 44. 44. 44 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Quatre de cada deu entrevistats valora positivament la gestió de l’actual Ajuntament. En una escala de 0 a 10 obté una mitjana de 5,3 ○ El 41,6% dels entrevistats consideren que la gestió de l’actual consistori és bona (40,8%) o molt bona (0,8%), per un 28,8% que pensa que és dolenta (19,8%) o molt dolenta (9,0%). El 26,3% creu que no és ni bona ni dolenta i un 3,5% no es manifesta. ○ En relació al 2006, augmenten les valoracions crítiques vers la gestió municipal, en detriment de les positives. ○ Les valoracions positives de la gestió municipal són més freqüents entre els més joves, els que tenen un menor nivell formatiu i els veïns dels districtes 5è i 4rt. ○ Per contra, les persones de 45 a 59 anys i els enquestats amb estudis universitaris són els que es mostren més crítics, juntament amb els residents als districtes 1r i 7è. ○ Segons grups de votants, només entre els electors del PSC predominen les valoracions positives, sent majoria les crítiques entre els del PP i ICV-EUiA, i les neutres entre els nacionalistes catalans. ○ En una escala de 0 a 10, els entrevistats valoren la gestió municipal amb una nota mitjana de 5,3, obtenint una valoració mitjana cinc dècimes més baixa que la d’ara fa quatre anys i que és la menor de la sèrie. ○ Concretament, un 43,3% dels entrevistats valoren l’actual govern municipal amb un aprovat (5-6), per davant del 25,0% que li assigna un notable (7-8) i el 2,5% que li posa un excel·lent (9- 10). Un 25,8% de la població suspèn la gestió de l’actual govern municipal. ○ L’actual consistori obté notes per sobre del 5 a la majoria de segments de població, si bé suspenen la seva actuació els entrevistats de 45 a 59 anys i els que tenen un nivell d’estudis i estatus alts. ○ Pel que fa al record de vot, obté la millor valoració entre els electors del PSC (5,9) i suspèn entre els que es van decantar pel PP (3,6) o ICV-EUiA (4,2).
 45. 45. 45 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 41,6 43,3 39,8 45,7 43,0 36,2 41,4 46,7 40,9 36,0 41,1 42,5 40,9 21,4 22,6 20,0 54,6 31,3 44,7 34,5 40,8 38,7 51,9 63,2 37,0 40,4 26,3 23,2 29,1 24,3 20,4 25,5 36,4 31,1 23,9 23,3 30,3 23,6 21,6 14,3 45,2 60,0 25,0 10,4 22,4 29,3 29,6 30,7 17,3 10,5 30,4 21,2 28,8 31,0 26,7 28,6 32,8 36,1 16,1 18,5 32,4 36,0 24,3 33,1 31,8 64,3 32,3 20,0 18,9 56,3 23,5 32,7 25,5 26,6 30,8 26,4 28,3 32,7 3,5 6,1 3,7 9,4 3,4 5,8 4,0 4,1 2,1 1,5 5,7 0,8 4,3 4,7 2,8 2,1 3,6 1,4 4,4 2,6 4,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Molt dolenta + dolenta NS/NC Com qualificaria la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis 40,0 41,6 54,3 49,3 26,3 26,824,0 28,1 28,8 22,3 16,8 11,9 3,54,5 2,3 19,9 0 10 20 30 40 50 60 2004 2005 2006 2010 Bona + molt bona Ni bona ni dolenta Dolenta + molt dolenta NS / NC
 46. 46. 46 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 5,3 5,1 5,5 5,2 5,2 4,8 6,0 5,8 5,2 4,9 5,6 5,1 4,8 3,6 5,1 5,5 5,9 4,2 5,4 5,2 5,4 5,2 5,4 5,4 5,4 5,1 0 2 4 6 8 10 Total (n=386) Home (n=188) Dona (n=198) De 18 a 29 (n=68) De 30 a 44 (n=134) De 45 a 59 (n=92) 60 i més (n=92) Baix (n=125) Mitjà (n=174) Alt (n=84) Mig-baix/Baix (n=176) Mig (n=124) Alt/Mig-alt (n=86) PP(n=14) CiU (n=29) ERC (n=14) PSC (n=127) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=81) Districte 1 (n=57) Districte 2 (n=94) Districte 3 (n=74) Districte 4 (n=51) Districte 5 (n=17) Districte 6 (n=44) Districte 7 (n=49) En una escala del 0 al 10 com valoraria la gestió de l’actual Ajuntament? Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis 14,4 19,9 13,0 25,8 45,5 47,3 49,8 43,3 22,4 27,8 30,5 25,03,7 2,8 2,8 2,513,9 2,5 4,0 3,6 2004 2005 2006 2010 Suspès (0 - 4) Aprovat (5 - 6) Notable (7- 8) Excel·lent (9 - 10) NS/NC -Valoració mitjana per segments de població- Mitjana: 5,8 Mitjana: 5,6 Mitjana:5,8 Mitjana:5,3
 47. 47. 47 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 En general, els ciutadans de Sant Feliu valoren de forma més positiva els diferents aspectes de a gestió municipal suggerits. Neteja i manteniment continuen estant entre els menys valorats ○ S’ha demanat als entrevistats que valoressin alguns aspectes concrets de la gestió de l’Ajuntament. En general, els entrevistats els avaluen més positivament que al 2006. ○ El bus urbà és el servei que es valora amb una nota mitjana més elevada (7,0), dues dècimes per sobre de la valoració anterior. Un 15,3% dels entrevistats el valoren amb un excel·lent, un 36,6% amb un notable i un 21,5% amb un aprovat. Tan sols el 6,6% dels entrevistats suspenen el servei de bus urbà. Una cinquena part no el valora. ○ La valoració dels serveis a la gent gran també millora, en aquest cas 3 dècimes, arribant al 6,7 de mitjana. El 31,5% la valora amb un notable, per un 10,0% que ho fa amb un excel·lent i un 22,3% amb un aprovat. Un 7,3% suspèn la gestió de l’Ajuntament en aquesta qüestió. El 29,1% no es posiciona. ○ Els entrevistats valoren amb la mateixa nota, 6,1, l’estat de les instal·lacions esportives, que millora sis dècimes respecte el 2006, i els equipaments culturals, que millora lleugerament. ○ Concretament, un 41,0% valora les instal·lacions esportives amb un notable, un 25,1% amb un aprovat i un 7,5% amb un excel·lent. Pel que fa als equipaments culturals, obtenen un notable del 31,8% dels entrevistats, un aprovat del 37,8% i un 9 o un 10 del 6,5%. Suspenen aquests àmbits de la gestió municipal el 16,8% i el 13,2% dels santfeliuencs, respectivament. ○ Els entrevistats valoren la policia municipal amb una nota mitjana de 5,9, cinc dècimes més que al 2006. Un terç li posa un notable, el 33,5% un aprovat, un 9,0% un excel·lent i un 19,1% un suspès. Un 6,3% no es posiciona. ○ La gestió de les escoles bressol rep un 5,8 de mitjana, si bé quatre de cada deu no la valoren. Això representa una millora de sis dècimes en quatre anys. Un 20,0% li posa un notable, un 19,3% un aprovat, el 5,6% un excel·lent i un 14,1% una nota inferior al 5. ○ La gestió de la recollida de residus també millora respecte al 2006, passant del 5,2 al 5,6. En concret, el 32,8% li posa un aprovat, un 31,8 un notable i el 7,6 un excel·lent. La suspenen el 27,1% dels entrevistats. ○ El manteniment de parcs i zones verdes el valoren amb un 5,4 de mitjana i és l’únic servei la nota del qual empitjora, encara que sigui una dècima. El 31,5% li posa un notable, un 31,3% un aprovat i un 30,9% suspèn el servei. Obté un excel·lent del 5,0% dels entrevistats. ○ Pel que fa a la neteja viària i d’espais públics, els entrevistats l’avaluen amb un 5,2 de mitjana, dues dècimes més que fa quatre anys. El 33,8% li posa 5 o 6, un 30,3% un notable, el suspèn el 30,7% i li posa un excel·lent un 4,5% dels entrevistats. ○ Els serveis oferts als joves són l’aspecte de la gestió pitjor valorat, tot i millorar tres dècimes respecte la darrera consulta, amb una nota de 4,9. El 26,5% li posa un aprovat, un 15,0% un notable i el 2,1% un excel·lent. El 23,7% suspenen aquests serveis i un terç no eme cap judici.
 48. 48. 48 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 En una escala de 0 a 10, valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu 6,6 7,3 16,8 13,2 19,1 14,1 27,1 30,9 30,7 23,7 21,5 22,3 25,1 37,8 33,5 19,3 32,8 31,3 33,8 26,5 36,6 31,5 41,0 31,8 32,3 20,0 31,8 31,5 30,3 15,0 15,3 10,0 7,5 6,5 9,0 5,6 7,6 5,0 4,5 20,3 29,1 9,8 11,0 6,3 41,3 33,12,1 1,0 1,6 1,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bus urbà Serveis a la gent gran Instal·lacions esportives Equipaments culturals Policia municipal Escoles bressol Recollida de residus Manteniment de parcs i zones verdes Neteja viària i d'espais públics Serveis als joves Suspès (0-4) Aprovat (5-6) Notable (7-8) Excel·lent (9-10) NS/NC Valoració mitjana 7,0 6,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9
 49. 49. 49 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 En una escala de 0 a 10, valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu -Evolució- 2004 2005 2006 2010 Bus urbà 6,6 7,0 6,8 7,0 Serveis a la gent gran 6,5 6,7 6,4 6,7 Instal·lacions esportives 5,4 5,3 5,5 6,1 Equipaments culturals 6,1 6,1 6,0 6,1 Policia municipal 5,2 5,3 5,4 5,9 Escoles bressol 5,5 5,2 5,8 Recollida de residus 6,7 5,6 5,2 5,6 Manteniment de parcs i zones verdes 5,5 5,4 Neteja viària i d'espais públics 5,7 5,2 5,0 5,2 Serveis als joves 4,6 4,8 4,6 4,9 (1) (2) (3) 1) Fins al 2006 l’enunciat era “Recollida d’escombraries” 2) Fins al 2006 l’enunciat era “Manteniment de zones verdes” 3) Fins al 2006 l’enunciat era “Neteja i manteniment d’espais públics”
 50. 50. 50 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 En una escala de 0 a 10, valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu S’ha ombrejat les valoracions màximes (blau) i mínimes (gris) als diferents districtes per a cada servei. Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) Bus urbà 7,0 6,8 7,2 7,2 6,7 6,9 7,3 7,6 6,9 6,4 7,3 6,9 6,4 Serveis a la gent gran 6,7 6,7 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,9 6,7 6,3 6,9 6,5 6,5 Instal·lacions esportives 6,1 6,0 6,3 6,7 5,7 5,6 7,0 6,8 6,1 5,2 6,9 5,8 5,2 Equipaments culturals 6,1 6,1 6,1 5,5 6,1 6,0 6,6 6,6 6,0 5,7 6,3 6,1 5,7 Policia municipal 5,9 5,6 6,2 5,8 5,9 5,6 6,3 6,0 5,9 5,8 6,0 6,0 5,7 Escoles bressol 5,8 5,5 6,2 5,8 5,8 5,5 6,3 5,9 6,0 5,5 6,1 5,9 5,5 Recollida de residus 5,6 5,4 5,7 5,8 5,3 5,3 6,0 5,9 5,6 4,8 5,9 5,5 4,9 Manteniment de parcs i zones verdes 5,4 5,3 5,5 6,1 5,4 4,9 5,6 5,8 5,6 4,7 5,6 5,5 5,2 Neteja viària i d'espais públics 5,2 5,2 5,3 5,9 4,9 4,9 5,6 5,7 5,4 4,4 5,6 5,2 4,6 Serveis als joves 4,9 4,9 4,9 4,7 5,1 4,5 5,4 4,9 5,0 4,6 5,0 4,9 4,7 ESTATUSFORMACIÓ Total SEXE EDAT Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=58) (n=98) (n=75) (n=52) (n=19) (n=46) (n=52) Bus urbà 7,0 6,9 7,2 6,9 7,2 7,2 7,1 6,5 Serveis a la gent gran 6,7 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 7,0 Instal·lacions esportives 6,1 5,9 6,5 6,1 6,1 7,1 6,8 4,9 Equipaments culturals 6,1 5,8 6,4 6,0 5,9 6,5 6,2 6,0 Policia municipal 5,9 5,5 5,8 6,1 6,2 6,3 5,9 6,0 Escoles bressol 5,8 5,6 6,2 5,8 5,6 4,4 6,2 5,9 Recollida de residus 5,6 5,8 5,7 5,3 4,9 5,3 5,8 5,9 Manteniment de parcs i zones verdes 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 6,2 5,9 5,2 Neteja viària i d'espais públics 5,2 4,8 5,1 5,4 5,1 6,3 5,6 5,2 Serveis als joves 4,9 4,0 5,2 4,7 5,1 5,1 5,1 5,1 DISTRICTES Total
 51. 51. 51 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Els ciutadans de Sant Feliu atorguen una importància elevada als projectes pels que s’ha demanat. La prolongació del metro i l’urbanització de la superfície del soterrament del tren, els més importants ○ D’altra banda, es va demanar als enquestats que valoressin en una escala de 0 a 10 el grau d’importància d’un seguit de projectes o activitats de Sant Feliu. ○ Tots enregistren valoracions per damunt de 7. Cal dir, però que en alguns casos el nivell de no resposta és força elevat, arribant al 22,8% en el cas del nou mercat municipal. ○ Al parer dels enquestats, el projecte més important és la prolongació de la L3 de metro fins a Sant Feliu, al que atorguen una importància de 8,5 de mitjana. Així, més de cada sis de cada deu considera que és molt important, el 22,3% que és bastant important, un 8,8% que té una importància regular i un 4,6% que és poc important. ○ La urbanització de la superfície del soterrament del tren és el segon projecte en importància, només una dècima per darrera de la prolongació de la L3, amb un 8,4 de mitjana pel que fa a la importància associada. Sis de cada deu considera que és molt important, un 22,6% que ho és bastant, el 7,8% que té una importància regular i un 5,8% que és gens important. ○ Tant al projecte de nova biblioteca a la nau gran de Can Bertrand com a la prolongació del tramvia fins als barris de La Salut i Can Maginàs els atorguen una importància similar, un 7,8 i 7,7 respectivament. ○ En darrer lloc, els entrevistats associen una importància de 7,2 al nou mercat municipal i un 7,0 a la construcció d’habitatge social a Mas Lluí. ○ Per districtes, els que donen més importància a la majoria d’aquests projectes són els veïns del 5è districte (especialment la urbanització de la superfície del soterrament del tren). Al 1r districte és on donen més importància a la prolongació de la L3 i a la construcció d’habitatge social a Mas Lluí. El mercat municipal el consideren més important al districte 7è. ○ Al 7è districte és on els veïns donen menor importància a la majoria de projectes, tret de la prolongació de la L3, considerada menys important al districte 5è, i el nou mercat municipal, valorat amb un menor grau d’importància al 4rt districte. També en aquest darrer districte és on es considera, junt amb el 7è, com a menys important l’urbanització de la superfície del soterrament del tren.
 52. 52. 52 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Dels projectes i activitats de Sant Feliu que li llegiré a continuació, valori’ls en una escala de 0 a 10 segons el grau d’importància que tenen per vostè (sent 0 gens important i 10 molt importants) Valoració mitjana 4,6 5,8 6,6 9,8 5,3 13,3 8,8 7,8 10,8 12,8 20,1 20,8 22,3 22,6 36,6 29,8 29,8 28,5 62,0 60,6 33,1 45,0 22,3 27,6 2,6 3,5 13,3 2,8 22,8 10,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prolongació de la L3 de metro fins a Sant Feliu Urbanització de la superfície del soterrament del tren Nova biblioteca a la nau gran de Can Bertrand Prolongació del tramvia fins als barris de La Salut i Can Maginàs Nou mercat municipal Construcció d'habitatge social a Mas Lluí Gens important (0-4) Regular (5-6) Bastant important (7-8) Molt important (9-10) NS/NC 8,5 8,4 7,8 7,7 7,2 7,0
 53. 53. 53 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Dels projectes i activitats de Sant Feliu que li llegiré a continuació, valori’ls en una escala de 0 a 10 segons el grau d’importància que tenen per vostè (sent 0 gens important i 10 molt importants) S’ha ombrejat les valoracions màximes i mínimes als diferents districtes per a cada projecte o activitat. Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) Prolongació de la L3 de metro fins a Sant Feliu 8,5 8,7 8,3 8,9 8,3 8,6 8,4 8,3 8,6 8,4 8,3 8,8 8,4 Urbanització de la superfície del soterrament del tren 8,4 8,4 8,4 8,1 8,5 8,2 8,7 8,7 8,5 7,7 8,5 8,5 8,0 Nova biblioteca a la nau gran de Can Bertrand 7,8 7,7 7,9 7,5 7,6 8,0 8,0 8,2 7,9 6,9 8,2 7,9 6,8 Prolongació del tramvia fins als barris de La Salut i Can Maginàs 7,7 7,6 7,8 8,0 7,4 7,6 7,9 8,1 7,7 7,0 8,1 7,6 7,1 Nou mercat municipal 7,2 7,2 7,3 7,1 7,2 7,4 7,2 7,6 7,2 6,8 7,5 7,5 6,5 Construcció d'habitatge social a Mas Lluí 7,0 6,8 7,2 7,6 6,6 7,0 7,3 7,5 7,0 6,5 7,4 7,1 6,4 ESTATUSFORMACIÓ Total SEXE EDAT Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=400) (n=58) (n=98) (n=75) (n=52) (n=19) (n=46) (n=52) Prolongació de la L3 de metro fins a Sant Feliu 8,5 8,8 8,5 8,5 8,2 7,8 8,2 8,7 Urbanització de la superfície del soterrament del tren 8,4 8,5 8,4 8,0 8,3 9,3 8,5 8,3 Nova biblioteca a la nau gran de Can Bertrand 7,8 7,7 8,0 7,6 7,8 8,1 8,0 7,2 Prolongació del tramvia fins als barris de La Salut i Can Maginàs 7,7 7,9 7,8 7,7 7,8 8,5 7,8 6,7 Nou mercat municipal 7,2 7,1 7,3 7,0 6,7 7,2 7,5 7,6 Construcció d'habitatge social a Mas Lluí 7,0 7,7 7,5 7,2 7,0 7,1 7,0 5,3 Total Districtes
 54. 54. 54 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Els temes de millora i manteniment de l’espai públic han millorat en el darrer any al parer dels entrevistats. En canvi, expressen opinions més crítiques en relació a la pol·lució. ○ Els enquestats consideren que quatre dels sis aspectes concrets pels que es va preguntar han millorat en el darrer any. ○ L’aspecte que més entrevistats creuen que ha millorat en el darrer any és la rehabilitació i millora de l’espai públic, donat que un 59,8% ho pensa. D’altra banda, un 13,5% opina que ha empitjorat i un 20,3% que està igual. El 6,6% no es posiciona. ○ Amb valors similars, al voltant del 45% dels entrevistats opinen que han millorat en el darrer any la recollida de residus (45,8%), el manteniment de parcs i zones verdes ha millorat (44,8%) i la neteja dels carrers (43,8%). Poc més d’una quarta part dels santfeliuents considera que aquests tres aspectes del municipi han empitjorat en el darrer any. ○ Hi ha divisió d’opinions quan es pregunta pel soroll: un 30,8% considera que la situació és millor en aquests moments, davant d’un 29,0% que creu que ha empitjorat. ○ Només en el cas de la contaminació, aquells que opinen que ha empitjorat en el darrer any és superior (27,0%) als que creuen que ha millorat (19,3%), si bé predomina la creença que es manté igual (36,8%). ○ Respecte a les respostes obtingudes al 2006, en general la percepció de millora dels diversos aspectes augmenta, sobretot en el cas del soroll i, en menor mesura, en la neteja del carrer, o bé es manté, com en el cas de la contaminació. El que és una constant és la reducció de les opinions més crítiques. ○ En general, els més joves i els que tenen menor nivell formatiu opinen més que la resta que el municipi ha millorat en els diversos aspectes pels que s’ha demanat. En contraposició, són més crítics els entrevistats de 45 a 59 anys i els que tenen estudis universitaris, aquests darrers en els quatre ítems relacionats amb la millora i manteniment de l’espai públic. ○ Els entrevistats del 2n districte es mostren més crítics pel que fa als temes de neteja i recollida de residus, si bé són els que mostren una actitud més favorable cap a la rehabilitació i millora dels espais públics, juntament amb als del 5è. ○ Els residents als districtes 4rt i 5è tenen una percepció més negativa de l’evolució tant de la recollida de residus com de la contaminació. ○ Al districte 6è consideren en major mesura que la recollida de residus, la neteja, el manteniment de parcs i zones verdes, han millorat. Els entrevistats del 5è districte també aprecien la millora dels parcs i zones verdes i els del 1r districte en el soroll.
 55. 55. 55 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 59,8 45,8 44,8 43,8 30,8 19,3 13,5 24,8 25,3 26,3 29,0 27,0 20,3 26,3 27,8 28,0 33,3 36,8 6,6 3,3 2,3 2,0 7,0 17,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rehabilitació i millora dels espais públics Recollida de residus Manteniment de parcs i zones verdes Neteja del carrer Soroll Contaminació Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu...
 56. 56. 56 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 59,8 60,3 59,2 71,4 62,8 44,7 61,6 61,5 63,6 51,2 60,5 59,8 58,0 42,9 51,6 60,0 63,6 52,1 61,2 58,6 71,4 48,0 53,8 73,7 69,6 48,1 13,5 13,9 13,1 12,9 13,9 18,1 9,1 11,1 15,3 14,0 10,8 18,1 12,5 7,1 19,4 6,7 10,6 22,9 10,6 17,2 7,1 17,3 13,5 5,3 15,2 17,3 6,6 4,6 8,3 2,9 2,9 6,4 14,1 11,1 2,8 5,8 9,7 3,1 4,5 21,4 6,5 7,6 2,1 7,1 5,2 4,1 10,7 5,7 5,3 4,3 9,6 15,2 25,0 19,0 21,2 16,3 20,3 22,6 15,8 24,0 17,3 22,9 18,2 25,0 18,9 18,9 29,1 18,2 30,9 20,4 12,9 19,4 21,1 28,6 33,3 10,9 26,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... La rehabilitació i millora dels espais públics 59,8 13,5 20,3 6,6 0 20 40 60 80 100 Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC
 57. 57. 57 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 45,8 44,8 46,6 50,0 45,3 39,4 49,5 50,4 46,0 37,2 47,6 47,2 39,8 42,9 38,7 46,7 47,7 31,3 54,1 46,6 45,9 45,3 32,7 31,6 60,9 50,0 24,8 26,3 23,3 18,6 24,8 31,9 22,2 23,0 25,0 27,9 23,8 25,2 26,1 35,7 29,0 6,7 26,5 31,3 16,5 17,2 24,5 22,7 44,2 42,1 17,4 17,3 3,3 2,6 3,9 4,3 1,4 4,3 4,0 3,7 2,8 2,3 4,9 4,5 7,1 3,2 2,3 3,5 3,4 1,0 8,0 1,9 5,3 2,2 1,9 21,2 19,6 46,7 14,3 26,3 26,2 27,1 28,5 24,5 26,1 32,6 23,8 27,6 29,5 23,5 37,5 28,6 24,0 21,1 29,0 26,3 23,0 25,9 32,8 30,8 24,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... Recollida de residus 43,0 45,8 31,3 24,8 24,3 26,3 1,5 3,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2010 * Al 2006 l’enunciat era “Recollida d’escombraries” *
 58. 58. 58 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 44,8 44,8 44,7 54,3 45,3 38,3 43,4 47,4 46,6 37,2 43,2 46,5 45,5 50,0 35,5 60,0 46,2 33,3 45,9 43,1 44,9 41,3 38,5 68,4 67,4 28,8 25,3 26,3 24,3 17,1 24,1 36,2 22,2 23,7 24,4 30,2 23,2 26,8 27,3 28,6 22,6 6,7 24,2 45,8 22,4 22,4 30,6 24,0 28,8 15,8 17,4 26,9 2,3 1,5 2,9 1,4 0,7 1,1 6,1 3,7 1,1 1,2 3,2 1,6 1,1 14,3 1,5 3,5 5,2 2,0 2,7 1,9 1,9 28,3 42,3 29,3 28,2 25,2 27,8 41,9 15,8 32,0 22,4 20,8 28,0 26,1 25,2 30,3 31,4 27,8 24,5 29,9 27,1 28,2 27,3 7,1 33,3 15,2 30,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... Manteniment de parcs i zones verdes 40,0 44,8 26,8 25,3 30,3 27,8 3,0 2,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2010
 59. 59. 59 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 43,8 44,8 42,7 47,1 38,0 40,4 52,5 50,4 42,0 36,0 44,9 48,0 35,2 14,3 38,7 40,0 46,2 37,5 47,1 46,6 42,9 38,7 44,2 47,4 54,3 38,5 26,3 25,8 26,7 15,7 31,4 30,9 22,2 23,7 25,0 33,7 23,8 23,6 35,2 64,3 29,0 26,7 23,5 45,8 15,3 24,1 31,6 26,7 26,9 21,1 21,7 23,1 2,0 1,5 2,4 1,4 2,2 2,1 2,0 1,5 2,8 3,2 1,6 6,7 2,3 3,5 1,0 2,7 10,5 2,2 3,8 28,8 21,7 26,7 21,4 27,8 28,2 35,7 28,5 26,6 30,1 30,2 28,1 26,8 29,5 28,0 16,7 24,5 32,0 21,1 32,3 28,0 24,4 34,1 29,3 34,6 23,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... La neteja del carrer 38,5 43,8 33,3 26,3 27,8 28,0 0,5 2,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2010
 60. 60. 60 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 30,8 27,8 33,5 32,9 31,4 27,7 31,3 33,3 27,8 32,6 33,0 29,1 28,4 14,3 9,7 26,7 38,6 20,8 28,2 44,8 27,6 20,0 26,9 31,6 37,0 34,6 29,0 30,4 27,7 28,6 30,7 31,9 24,2 31,1 30,7 22,1 26,5 34,6 26,1 50,0 16,1 26,7 25,0 27,1 31,8 15,5 36,7 28,0 30,8 36,8 30,4 25,0 7,0 7,2 6,8 5,7 3,6 10,6 9,1 5,9 8,6 4,7 8,7 6,3 4,5 7,1 9,7 6,7 4,5 8,3 7,1 3,4 8,2 12,0 5,7 5,3 2,2 7,7 35,4 32,7 36,2 32,9 29,6 33,3 64,5 26,3 40,0 27,6 43,8 31,8 40,9 29,9 31,9 40,7 33,0 29,8 34,3 32,9 32,0 34,5 28,6 40,0 30,4 36,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... El soroll 18,0 30,8 50,0 29,0 30,0 33,3 2,0 7,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2010
 61. 61. 61 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 19,3 20,1 18,4 24,3 16,8 20,2 18,2 20,0 20,5 16,3 20,5 17,3 19,3 14,3 16,1 26,7 23,5 18,8 14,1 15,5 25,5 20,0 17,3 10,5 23,9 11,5 27,0 22,2 31,6 30,0 25,5 31,9 22,2 26,7 26,7 27,9 25,9 25,2 31,8 35,7 16,1 20,0 27,3 27,1 28,2 22,4 19,4 32,0 42,3 42,1 26,1 19,2 17,0 19,6 14,6 17,1 18,2 10,6 21,2 19,2 14,2 18,6 18,9 13,4 18,1 14,2 19,4 6,7 11,4 16,7 27,1 22,4 15,3 12,0 17,3 10,5 17,4 23,1 23,1 32,6 46,7 35,7 38,1 35,4 28,6 39,4 37,2 38,6 37,2 34,6 44,1 30,7 37,9 37,5 39,8 36,0 36,8 48,4 36,8 34,1 30,6 39,7 46,2 38,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Ha millorat Ha empitjorat Igual NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis Dels temes que li llegiré a continuació, digui’m si durant l’últim any vostè considera que han millorat o han empitjorat a Sant Feliu... La contaminació 19,8 19,3 38,0 27,0 34,0 36,8 8,3 17,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2010
 62. 62. Comportament ciutadà
 63. 63. 63 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Més de vuit de cada deu entrevistats creu que és positiva l’aprovació d’una nova ordenança municipal que incrementi les sancions pels comportaments incívics. ○ Divisió d’opinions en la valoració dels comportament dels ciutadans en relació al manteniment i cura de la ciutat: un 36,8% el valora bé o molt bé, un 31,1% malament o molt malament i un 31,3% ni bé ni malament. Un 1,1% no dóna cap resposta. ○ Les opinions benèvoles amb el comportament dels ciutadans de Sant Feliu incrementen entre els entrevistats de 18 a 29 anys i els residents als districtes 5è i 1r, així com entre els abstencionistes i els votants d’ERC. ○ Pel contrari, es mostren més crítics amb el comportament dels seus conciutadans els entrevistats de 45 a 59 anys, els que tenen un nivell formatiu i un estatus més alts i els veïns del districte 7è i 4rt. Pel que fa al record de vot, són més negatius els votants de PP i CiU ○ El 86,5% dels entrevistats opina que és positiva l’aprovació d’una nova ordenança municipal que incrementi les sancions pels comportaments incívics, per un 9,3% que opina el contrari i un 4,3% que no es posiciona. ○ Les dones, els entrevistats de 30 a 44 anys i els residents al districte 7è creuen més que la resta que és positiu, en tant que entre els més joves, els entrevistats amb un major estatus i els residents als districtes 5è i 2n n’hi ha més que en són contraris. ○ Per record de vot a les darreres municipals, entre els electors de PSC i CiU n’hi ha més que consideren que es tracta d’una iniciativa positiva, mentre que entre els d’ICV-EUiA i els del PP es manifesten més contraris.
 64. 64. 64 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 36,8 38,6 35,0 44,3 34,3 35,1 36,3 38,5 34,1 39,5 36,8 38,6 34,1 28,6 22,6 40,0 37,1 33,4 44,7 41,4 34,7 37,4 36,5 42,1 36,9 32,7 31,3 28,4 34,0 34,3 31,4 29,8 30,3 33,3 33,5 23,3 37,3 27,6 23,9 28,6 35,5 33,3 33,3 31,3 29,4 32,8 34,7 28,0 25,0 36,8 39,1 25,0 31,1 32,5 29,6 18,5 32,8 35,1 33,4 28,1 30,7 36,1 26,0 33,1 38,7 42,8 42,0 20,0 28,0 35,5 24,8 22,4 30,6 34,6 36,5 21,1 23,9 40,4 1,9 3,4 1,2 1,1 1,9 6,7 0,5 1,5 2,9 1,4 1,7 1,2 0,8 3,4 1,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Molt bé + bé Ni bé ni malament Malament + molt malament NS/NC En general, com valora el comportament dels ciutadans en relació al manteniment i cura de la ciutat? Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis 2,3 34,5 31,3 23,3 7,8 1,1 0 10 20 30 40 50 60 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC
 65. 65. 65 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 86,5 83,0 89,8 77,1 90,5 84,0 89,9 88,9 85,2 86,0 86,5 89,8 81,8 78,6 93,5 80,0 93,9 77,1 78,8 89,7 82,7 88,0 80,8 84,2 87,0 94,2 9,3 10,8 7,8 18,6 5,8 10,6 6,1 6,7 9,7 11,6 8,6 7,9 12,5 14,3 6,5 6,7 3,0 22,9 12,9 6,9 12,2 10,7 11,5 15,8 6,5 1,9 4,0 3,8 3,4 8,2 4,4 4,3 1,3 5,1 3,0 5,7 2,4 4,8 2,3 5,1 5,4 3,6 4,3 2,4 6,2 7,1 13,3 6,5 7,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Sí No NS/NC Considera positiva l’aprovació d’una nova ordenança municipal que incrementi les sancions pels comportaments incívics? Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis 86,5 9,3 4,3 0 20 40 60 80 100 Sí No NS/NC
 66. 66. Política municipal
 67. 67. 67 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 La meitat dels entrevistats citen espontàniament el nom de l’alcalde. Els que el coneixen, li posen una nota mitjana de 5,4. ○ Quan es demana espontàniament, la meitat dels ciutadans de Sant Feliu sap quin és el nom de l’alcalde, lleugerament per sota de la notorietat obtinguda al 2005, el valor més alt de la sèrie, i més de deu punts per sobre de l’obtinguda al 2006. ○ La notorietat espontània és més elevada entre els homes, els entrevistats de 30 a 44 anys i a mesura que incrementen tant el nivell formatiu com l’estatus. ○ A nivell territorial, el coneixen més els veïns del 1r districte. ○ El nivell de coneixement de l’alcalde és més reduït entre els votants del PP. ○ A continuació s’ha demanat als entrevistats que valorin de 0 a 10 l’actuació de l’alcalde. Més del 85% dels entrevistats ha donat alguna valoració. Entre els que l’han valorat l’alcade obté un 5,4 de mitjana. ○ En concret, un 37,8% l’aprova, un 24,0% li dóna un notable i el 3,3% una nota d’excel·lent. L’actuació de l’alcalde rep una valoració inferior al cinc entre el 21,8% dels entrevistats. En consonància amb el grau de coneixement espontani, hi ha un 13,3% que no el valora. ○ En general, tots els col·lectius de població aproven Juan Antonio Vázquez. Entre els majors de 59 anys, les persones amb nivell formatiu baix, un estatus menor i els veïns del districte 6è rep valoracions més altes. ○ L’alcalde rep les millors valoracions entre els votants del PSC. El valoren per sota de l’aprovat els entrevistats del PP i ICV.
 68. 68. 68 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 50,0 56,7 43,7 38,6 55,5 51,1 49,5 38,5 52,8 62,8 44,3 52,8 58,0 28,6 67,7 53,3 55,3 66,7 37,6 63,8 50,0 46,7 53,8 31,6 52,2 40,4 0 20 40 60 80 100 Total (n=400) Home (n=194) Dona (n=206) De 18 a 29 (n=70) De 30 a 44 (n=137) De 45 a 59 (n=94) 60 i més (n=99) Baix (n=135) Mitjà (n=176) Alt (n=86) Mig-baix/Baix (n=185) Mig (n=127) Alt/Mig-alt (n=88) PP(n=14) CiU (n=31) ERC (n=15) PSC (n=132) ICV-EUiA (n=48) No va votar (n=85) Districte 1 (n=58) Districte 2 (n=98) Districte 3 (n=75) Districte 4 (n=52) Districte 5 (n=19) Districte 6 (n=46) Districte 7 (n=52) Em podria dir el nom de l’alcalde de Sant Feliu? -Saben el nom de l’alcalde per segments de població- 60,7 45,3 58,3 48,1 53,3 39,8 50,0 36,3 3,0 1,5 2,0 2,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2004 2005 2006 2010 Correcte Incorrecte NS/NC Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis
 69. 69. 69 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 5,4 5,4 5,5 5,1 5,4 5,0 6,1 6,0 5,4 5,0 5,8 5,2 5,0 4,4 5,1 5,7 6,3 4,1 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,2 5,7 5,2 0 2 4 6 8 10 Total (n=347) Home (n=173) Dona (n=174) De 18 a 29 (n=55) De 30 a 44 (n=122) De 45 a 59 (n=83) 60 i més (n=87) Baix (n=112) Mitjà (n=155) Alt (n=78) Mig-baix/Baix (n=156) Mig (n=113) Alt/Mig-alt (n=78) PP (n=12) CiU (n=29) ERC (n=12) PSC (n=113) ICV-EUiA (n=46) No va votar (n=66) Districte 1 (n=50) Districte 2 (n=88) Districte 3 (n=65) Districte 4 (n=46) Districte 5 (n=13) Districte 6 (n=43) Districte 7 (n=42) En una escala del 0 al 10 com valora l’actuació de l’actual alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez? Sexe Edat Estatus socioeconòmic Districte Record vot municipals Nivell estudis -Valoració mitjana per segments de població- 8,9 15,1 12,3 21,8 36,9 46,1 39,3 37,8 19,6 23,3 29,8 24,0 3,7 6,0 3,0 3,330,8 9,9 15,8 13,3 2004 2005 2006 2010 Suspès (0 - 4) Aprovat (5 - 6) Notable (7- 8) Excel·lent (9 - 10) NS/NC / No coneix Mitjana: 5,9 Mitjana: 5,8 Mitjana: 5,9 Mitjana: 5,4
 70. 70. 70 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Burgui és el líder polític local més conegut, a banda de l’alcalde i Rosa Maria Martí qui obté una millor valoració ○ Quan es suggereixen els noms d’un seguit de polítics municipals, Josep Lluís Fernández Burgui de CiU és el més conegut, amb una notorietat de 45,3%, seguit de Carles Soriano d’ERC, a qui coneixen quatre de cada deu santfeliuencs. ○ Per darrera, un 34,3% diu conèixer a Jordi San José d’ICV, un 28,5% a Rosa Maria Martí de CiU, un 26,3% a la socialista Lourdes Borrell i el 21,8% a Joan Grisó també del PSC. Un 12,3% coneix al polític popular Sergio Jiménez. ○ Pel que fa a les valoracions*, Rosa Maria Martí és la política local que obté una valoració mitjana més alta (6,2), seguida per Jordi San José, a qui valoren amb un 6,0 de mitjana ○ A continuació a Carles Soriano el valoren amb un 5,5, a Lourdes Borrell li posen un 5,4, a Joan Grisó un 5,1 i a Sergio Jiménez un 5,0. Només el polític convergent Fernández Burgui obté una valoració inferior al 5 (4,8). ○ Les dones, les persones de més edat, els més joves i els que tenen menor nivell formatiu tendeixen a donar millors notes mitjanes als diferents polítics municipals. Destaquen les valoracions que obté Sergio Jiménez entre els homes i les obtingudes per Jordi San José entre els de 30 a 59 anys. ○ Jordi San José d’ICV-EUiA és el polític que obté una millor nota mitjana, 7,1, entre els seu propi electorat. Per darrera se situen Carles Soriano que rep un 6,5 dels votants d’ERC, Rosa Mª Martí i Lourdes Borrell, ambdues amb un 6,3 dels seus respectius votants, Jon Grisó, amb un 6,2, Fernández Burgui, que obté un 6,1, i en darrer lloc el líder popular, al que posen un 5,0. (*) A l’hora d’interpretar les valoracions cal tenir en compte que, donat el diferent nivell de notorietat que tenen els polítics, no tots són puntuats pel mateix nombre d’enquestats. Així, posen nota a Sergio Jiménez 34 enquestats, 70 a Rosa Mª Martí, 122 a Josep Lluís Fernàndez Burgui, 99 a Carles Soriano, 61 a Lourdes Borrell, 42 a Joan Grisó i 90 a Jordi San José
 71. 71. 71 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Coneixement de polítics locals –Suggerits- Valoració de polítics locals –Suggerits- 45,3 40,5 34,3 28,5 26,3 21,8 12,3 0 20 40 60 80 100 Josep Lluís Fernández Burgui (CiU) Carles Soriano (ERC) Jordi San José (ICV-EUiA) Rosa Maria Martí (CIU) Lourdes Borrell (PSC) Joan Grisó (PSC) Sergio Jiménez (PP) 6,2 6,0 5,5 5,4 5,1 5,0 4,8 0 2 4 6 8 10 Rosa Maria Martí (CIU) Jordi San José (ICV-EUiA) Carles Soriano (ERC) Lourdes Borrell (PSC) Joan Grisó (PSC) Sergio Jiménez (PP) Josep Lluís Fernández Burgui (CiU)
 72. 72. 72 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 (*) No s’inclouen les valoracions obtingudes amb menys de 10 enquestats, amb l’excepció de la diagonal del record de vot. VALORACIÓ DE LÍDERS POLÍTICS LOCALS PP CiU ERC PSC ICV-EUiA No votà (n=400) (n=14) (n=31) (n=15) (n=132) (n=48) (n=85) Sergio Jiménez (PP) 5,0 5,0 * * 5,7 * * Rosa Maria Martí (CIU) 6,2 * 6,3 * 6,2 5,2 * Josep Lluís Fernández Burgui (CiU) 4,8 * 6,1 * 4,7 4,2 5,1 Carles Soriano (ERC) 5,5 * 5,1 6,5 5,9 5,4 5,2 Lourdes Borrell (PSC) 5,4 * * * 6,3 4,8 * Joan Grisó (PSC) 5,1 * * * 6,2 4,4 * Jordi San José (ICV-EUiA) 6,0 * 5,1 * 6,0 7,1 5,4 Total RECORD VOT MUNICIPALS Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) Sergio Jiménez (PP) 5,0 5,2 4,9 6,2 5,4 4,3 4,5 6,0 5,2 4,2 5,7 5,4 3,9 Rosa Maria Martí (CIU) 6,2 6,1 6,2 6,5 5,9 5,5 7,0 6,3 6,5 5,6 6,7 6,1 5,6 Josep Lluís Fernández Burgui (CiU) 4,8 4,5 5,3 5,6 4,4 4,4 5,5 5,3 4,9 4,2 5,2 4,8 4,1 Carles Soriano (ERC) 5,5 5,3 5,7 6,3 5,6 4,8 5,8 5,5 5,8 5,0 6,1 5,2 5,0 Lourdes Borrell (PSC) 5,4 5,2 5,5 5,0 5,6 4,4 6,5 6,0 5,7 4,6 6,4 5,4 4,4 Joan Grisó (PSC) 5,1 4,8 5,6 6,7 4,6 4,5 6,4 5,9 5,4 4,3 5,7 5,4 4,2 Jordi San José (ICV-EUiA) 6,0 5,9 6,2 5,7 6,1 6,2 5,9 6,0 6,1 6,0 6,0 5,9 6,2 ESTATUSNIVELL D'ESTUDIS Total SEXE EDAT
 73. 73. 73 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Expectatives electorals
 74. 74. 74 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 16,8 11,0 6,5 3,0 2,5 0,3 7,0 12,3 32,0 8,8 PSC-PSOE ICV-EUiA CiU ERC PP C's En blanc No va votar No sap / No recorda No contesta En intenció directa de vot, el PSC es manté com a partit preferit a Sant Feliu, lleugerament per davant d’ICV-EUiA ○ Si ara se celebressin eleccions municipals el 16,8% dels enquestats diu que votaria al PSC. Per darrera, un 11,0% votaria a ICV-EUiA, el 6,5% votaria a CiU, un 3,0% a ERC, el 2,5% al PP i un 0,3% a Ciutadans. ○ Un 7,0% votaria en blanc i un 12,3% s’abstindria. Un 40,8% no es posiciona al respecte. ○ Es constata, un notable increment d’indecisos i vots en blanc. ○ Els socialistes s’imposen a la majoria de segments de població, tret d’entre els que tenen estudis universitaris, entre els que prevalen ICV-EUiA. Entre els més joves i els que tenen de 45 a 59 anys els votants estan indecisos entre socialistes i ICV. ○ En relació a la fidelitat de vot els nivells de fidelitat són relativament baixos. El partit que genera una major fidelitat de vot és ICV-EUiA, a qui votarien el 64,6% dels que el van votar al 2007. ○ La fidelitat de la resta de partits és menor: del 46,7% per ERC, del 45,2% per CiU, d’un 44,7% per PSC i d’un 35,7% pel PP. Intenció directa de vot
 75. 75. 75 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Si en aquests moments es celebressin eleccions municipals a Sant Feliu, a quin partit votaria? Matriu de transvasament: intenció directa de vot segons record de vot a les eleccions municipals de 2007 PP CiU ERC PSC ICV No votà (n=400) (n=14) (n=31) (n=15) (n=132) (n=48) (n=85) PP 2,5 35,7 1,5 1,2 CiU 6,5 45,2 6,8 3,5 ERC 3,0 3,2 46,7 1,5 2,4 PSC (PSOE) 16,8 44,7 7,1 ICV 11,0 6,7 6,1 64,6 4,7 C's 0,3 Blanc / No votaria / NS / NC 60,1 64,2 51,7 46,7 39,4 35,4 81,3 Fidelitat 35,7 45,2 46,7 44,7 64,6 Canvi de vot 3,1 6,6 15,9 No es defineix 64,2 51,7 46,7 39,4 35,4 Total Record de vot municipals '07 3,0 3,3 2,8 2,5 6,2 5,8 6,3 6,5 3,03,8 5,5 5,0 16,8 25,0 24,8 31,1 11,09,5 14,8 13,2 0,3 60,1 52,3 46,3 40,5 0 10 20 30 40 50 60 70 2004 2005 2006 2010 PP CiU ERC PSC-PSOE ICV-EUiA C's No es defineix
 76. 76. 76 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 Intenció directa de vot -Segments de població- Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=400) (n=194) (n=206) (n=70) (n=137) (n=94) (n=99) (n=135) (n=176) (n=86) (n=185) (n=127) (n=88) PP 2,5 2,6 2,4 2,9 2,9 4,3 3,0 3,4 1,6 5,5 CiU 6,5 7,7 5,3 7,1 5,8 4,3 9,1 5,9 7,4 5,8 4,9 8,7 6,8 ERC 3,0 2,1 3,9 1,4 5,8 2,1 1,0 1,5 4,5 2,3 1,6 3,1 5,7 PSC (PSOE) 16,8 19,1 14,6 11,4 19,7 17,0 16,2 22,2 13,6 15,1 17,8 16,5 14,8 ICV 11,0 10,8 11,2 11,4 11,7 17,0 4,0 5,9 11,9 17,4 7,6 14,2 13,6 C's 0,3 0,5 1,4 0,6 0,5 Blanc 7,0 7,2 6,8 11,4 5,8 7,4 5,1 3,7 7,4 10,5 6,5 3,9 12,5 No votaria 12,3 13,4 11,2 8,6 13,1 11,7 14,1 13,3 14,2 7,0 12,4 14,2 9,1 NS 32,0 25,8 37,9 41,4 29,2 28,7 32,3 33,3 29,5 33,7 36,2 27,6 29,5 NC 8,8 10,8 6,8 2,9 5,8 7,4 18,2 11,1 7,4 8,1 10,8 6,3 8,0 ESTATUSFORMACIÓ Total SEXE EDAT
 77. 77. Conclusions
 78. 78. 78 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública Enquesta d’imatge municipal a Sant Feliu de Llobregat. Maig de 2010 PEL QUE FA A LA CIUTAT ○ Àmplia satisfacció amb viure a Sant Feliu de Llobregat. El 45,0% dels entrevistats opina que la ciutat ha millorat en el darrer any i dos terços que ho continuarà fent. ○ Es mantenen, amb una tendència lleugerament a la baixa, els indicadors sobre la satisfacció i l’evolució de la ciutat. ○ La qualitat de vida, les bones comunicacions i proximitat a Barcelona són els aspectes més apreciats per la població de Sant Feliu. ○ Per altra banda, la manca de neteja i els temes de mobilitat són les principals preocupacions dels entrevistats. PEL QUE FA ALS MITJANS D’INFORMACIÓ ○ El Butlletí és el principal mitjà per informar-se del que passa a Sant Feliu de Llobregat. D’altra banda, l’agenda d’activitats “On anem” és el canal pel que els entrevistats s’assabenten de les activitats que es fan a la ciutat ○ Incrementa tant la proporció d’entrevistats que rep l’agenda d’activitats “On anem” com la d’aquells que accedeixen a la pàgina santfeliu.cat. En canvi, es redueixen els oients de Ràdio Sant Feliu. ○ Els tres canals reben valoracions de notable per part dels seus usuaris.

×