Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20150330 auditoria externa resum

Consultez-les par la suite

1 sur 12
1 sur 12

Plus De Contenu Connexe

20150330 auditoria externa resum

 1. 1. Informe-auditoria econòmica externa dels comptes municipals 2014
 2. 2. Informe-auditoria dels comptes municipals  Un dels objectius de l’equip de govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU en el Pla d’Actuació del Mandat 2011-2015 es convertir l’Ajuntament en una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal i incrementant la transparència en la gestió.  En aquest sentit s’han desenvolupat actuacions com la realització anual d’audiències públiques del pressupost, la publicació d’informes trimestrals sobre l'execució del pressupost en el web municipal o la informació dels principals indicadors, entre altres.
 3. 3. Informe-auditoria dels comptes municipals Per què s’ha encarregat un informe-auditoria extern?  L’equip de govern va anunciar a l’inici del mandat que encarregaria un informe extern a experts independents perquè que auditessin la situació econòmica de l’Ajuntament.  És una auditoria voluntària que neix de la intenció del govern de donar el màxim de transparència a la gestió econòmica del mandat.  Aquests professionals acreditats presenten un informe de revisió i verificació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, darrer exercici complert del mandat, el qual estableix la situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 4. 4. Informe-auditoria dels comptes municipals Qui l’ha fet?  L’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL és una consultoria altament especialitzada en la prestació de serveis d’auditoria i consultoria als sectors privat i públic.  Ha treballat per a: • Ajuntaments de: Madrid, Barcelona, Girona, Cerdanyola del Vallès, Mataró, Tortosa, La Seu d’Urgell, Tàrrega, Falset, Hospitalet de l’Infant, Figueres, Calonge, Agramunt, Portbou, Maçanet de la Selva, etc. • Altres administracions: Generalitat de Catalunya, Sindicatura de Comptes de Catalunya, Diputació de Barcelona, Institut Català del Sòl, Consorci Localret, Consell Comarcal de la Garrotxa, Agència de Residus de Catalunya, TABASA, Teatre Nacional de Catalunya, etc. • Altres: Puigvert, Institut Guttmann. • Entitats bancàries: BBVA, Deutsche Bank, La Caixa, etc. • Companyies asseguradores: Mútua de Terrassa, RACC, etc.
 5. 5. Informe-auditoria dels comptes municipals  Revisant i verificant el darrer exercici complert del mandat a 31 de desembre 2014, d’acord amb els Principis i Normes d’Auditoria del Sector Públic i ha consistit en la realització d’aquelles proves i revisions de procediments que han considerat necessàries.  La metodologia de treball ha tingut en compte tota la normativa vigent.  Els treballs realitzats s’han fet d’acord amb la Guia d’actuació núm. 19 de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Com s’ha fet?
 6. 6. Informe-auditoria dels comptes municipals Indicadors auditats de la liquidació de 2014:  Resultat pressupostari: 4.116.652.28 €  Romanent de tresoreria: 2.344.808,14 €  Rati d’endeutament: 42% (molt per sota del límit legal del 75%)  Estalvi net: 4.505.103.38 €  Estabilitat: capacitat de finançament positiva.  Regla de la despesa: compliment.
 7. 7. L’auditoria constata que:  És correcta la metodologia utilitzada per l’Ajuntament pel que fa al procediment, contingut i estructura del pressupost, així com les modificacions realitzades.  És un pressupost realista: hi ha un elevat grau de precisió en la determinació dels imports, en el grau de recaptació i en l'execució del pressupost.  No hi ha incidències en la gestió de les ordenances fiscals, ni en la recaptació, ni en l’emissió i notificació de les liquidacions, ni tampoc en l’anulació d’ingressos. Informe-auditoria dels comptes municipals
 8. 8. Informe-auditoria dels comptes municipals  S’ha utilitzat romanent dels exercicis 2012 i 2013 per a plans d’ocupació que haurien suposat un augment del resultat i del romanent dels exercicis 2012 i 2013 i una disminució del resultat de 2014 en 249.898,05 €.  Els ingressos reconeguts com a conseqüència d’atorgaments de subvencions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Àrea Metropolitana de Barcelona) compleixen la normativa vigent.  Les retribucions dels òrgans de govern s’ajusten a la normativa vigent.  El nombre de càrrecs eventuals compleix el que preveu l’article 104.bis de la Llei de Racionalització del Sector Públic.
 9. 9.  Existeix catàleg però no relació de llocs de treball, fet que genera dificultat a l’hora de fer valoracions individualitzades en el complement de productivitat.  El complement específic de la nòmina dels treballadors municipals supera el límit establert, però no així el conjunt de complements.  En un 2,4% dels proveïdors no s’han seguit els procediments de contractació amb publicitat.  Les dades del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria presenten clars valors positius. Informe-auditoria dels comptes municipals
 10. 10.  El rati d’endeutament (42%) està clarament per sota del màxim legal (75%).  Hi ha capacitat positiva de finançament i per tant estabilitat pressupostària, el que suposa que no cal aprovar un pla econòmic financer.  Es compleix la regla de la despesa.  Davant el reparament de la intervenció realitzat a la liquidació sobre el reconeixement de les subvencions i transferències rebudes, l’informe considera que els criteris aplicats per l’Ajuntament han estat els correctes, tal com es venia fent anteriorment de conformitat amb la intervenció. Informe-auditoria dels comptes municipals
 11. 11. Informe-auditoria dels comptes municipals Conclusions:  La liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2014 ha estat preparada i aprovada d’acord amb les disposicions i requeriments legals i reglamentaris.  Es ratifiquen les dades presentades al ple de febrer de 2015 sobre la liquidació  La situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està sanejada i compleix els indicadors econòmics establerts per la legislació vigent. Informe-auditoria elaborat per Uniaudit Oliver Camps, SL.
 12. 12. www.santfeliu.cat/transparencia

×