Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Liquidacio pressupost 2015_presentacio

Plus De Contenu Connexe

Liquidacio pressupost 2015_presentacio

 1. 1. Pressupost Liquidació 2015
 2. 2. Liquidació pressupost 2015 2 Amb el compromís de l’equip de govern d’ICV-EUiA i PSC de garantir el principi de transparència en tota l’activitat municipal, es fa públic el balanç econòmic informant de com s’han generat els ingressos i a què s’han destinat durant l’any 2015. Aquest document consta de dues parts: • El resultat pressupostari econòmic: ingressos i despeses. • Les actuacions per àrees.
 3. 3. Liquidació pressupost 2015 3 Liquidació pressupost 2015 • Des d’un punt de vista global els resultats de l’exercici són positius, atesa la capacitat de contenció de la despesa i l’amortització d’interessos del deute de l’Ajuntament. • Els objectius del govern han estat mantenir els serveis i incrementar les polítiques socials i d’igualtat d’oportunitats. • El resultat econòmic d’aquesta gestió es reflecteix en dos indicadors: - El romanent de tresoreria (principal indicador) és la suma dels resultats de tots els anys. En aquesta dada es basen el sistema financer i el Govern Central per avaluar la situació de l’economia municipal. - El resultat pressupostari és la diferència entre els ingressos i despeses de l’any.
 4. 4. Liquidació pressupost 2015 4 Quin ha estat el resultat econòmic 2012 2014 2013 2015 2011 Romanent tresoreria -670.000 D Romanent tresoreria 2.345.000 D Romanent tresoreria -488.120 D Romanent tresoreria 1.205.000 D Romanent tresoreria2 -1.660.000 D Resultat pressupostari -1.600.000 D Resultat pressupostari 3.808.000 D Resultat pressupostari -2.104.000 D Resultat pressupostari 4.117.000 D Resultat pressupostari1 -350.000 D 1 Diferència entre ingressos i despeses. 2 Suma de resultats de tots els anys.
 5. 5. Liquidació pressupost 2015 5 Com s’ha aconseguit aquest resultat • Increment d’ingressos propiciat per una lleugera recuperació econòmica que ha generat noves plusvàlues i construccions. • Reducció d’ingressos per impostos vinculats a l’activitat econòmica. • Baixada de les subvencions procedents d’altres administracions. • Contenció en subministraments i estalvi en consum energètic. • Reducció de despeses financeres per l’amortització de préstecs. • Rati d’endeutament molt per sota del límit legal (75%): 41,40% • Estalvi net positiu de 507.702,99 €. • El període mig de pagament a proveïdors és inferior als límits de la normativa sobre morositat. Al 4t trimestre de 2015 és de 16,78 dies.
 6. 6. Liquidació pressupost 2015 6 Pressupost ordinari 2015. Ingressos Pressupost Liquidació Diferència Impostos municipals 19,92 21,39 1,47 Taxes i preus públics 4,92 6,63 1,71 Transferències ordinàries d’altres administracions 11,87 13,10 1,23 Ingressos patrimonials 0,65 0,72 0,07 Total 37,36 41,84 4,48 • Acurada gestió dels ingressos. • Descens dels ingressos per IAE i augment de plusvàlues, llicències i taxes urbanístiques per un lleuger repunt de la construcció. • Disminució de les aportacions de la Generalitat per a escoles bressol municipals i del Fons de Cooperació. • Increment d’ingressos per l’augment d’usuaris en serveis (escoles bressol municipals o Escola Municipal de Música), donat que s’han ajustat els preus a la renda de les persones amb la tarifació social.
 7. 7. Liquidació pressupost 2015 7 Pressupost ordinari 2015. Despeses • Manteniment de llocs de treball i continuïtat dels plans d’ocupació. • Congelació salarial. • Manteniment de serveis. • Contenció en subministraments i contractacions externes. • Disminució de costos vinculats a la càrrega financera. Pressupost Liquidació Diferència Despeses de personal 15,79 17,21 1,42 Despeses de funcionament 14,27 13,62 -0,65 Amortització de crèdits 3,00 4,08 1,08 Despeses financeres 0,59 0,47 -0,12 Transferències 3,53 4,18 0,65 Fons de contingències 0,18 0,00 -0,18 Total 37,36 39,56 2,2
 8. 8. Liquidació pressupost 2015 8 Liquidació pressupost ordinari 2015 • Disminució de l’endeutament i disminució de la ràtio de deute viu per a inversions. La ràtio d’endeutament continua estan molt per sota del límit legal (75%). Exercici Deute pendent Ingressos corrents Ràtio legal 2011 21.430.411,48 36.076.243,24 59,40% 2012 17.451.492,07 38.430.396,21 45,41% 2013 17.352.623,48 37.168.029,84 46,69% 2014 17.686.662,00 41.847.296,52 42,26% 2015 17.319.158,79 41.837.184,31 41,40%
 9. 9. Liquidació pressupost 2015 9 Pressupost d’inversions • Prioritat en inversions de proximitat i de reposició a la via pública. Rehabilitació del Mercat Municipal La Plaça Inversions de reposició en equipaments municipals Pla Director de Centre (1a fase) Piscina Municipal de l’Escorxador (edifici de serveis) Adequació polígons industrials Ampliació biblioteca Rehabilitació Casal de la Gent Gran Pl. Rafael Alberti Pla de Millora Urbana i inversions en mobilitat Remodelació de la pl. Catalunya Millores en enllumenat públic Sala Ibèria i Palau Falguera Horts urbans Casal de Joves Pas al Mas Lluí entre pg. Comte Vilardaga i c/ Roses PendentAssolit En obres
 10. 10. Liquidació pressupost 2015 10 Conclusions • Estalvi net positiu de 507.702,99 €. • S’assoleix l’objectiu d’estabilitat amb la capacitat de finançament positiva. • Rati d’endeutament del 41,40%, molt per sota del límit legal (75%). • Ha augmentat el nombre de persones usuàries de serveis municipals per l’adequació de preus a la renda dels ciutadans i ciutadanes amb la tarifació social (escoles bressol municipal o Escola Municipal de Música) i també pels ajuts (casals d’estiu). • Per segon any consecutiu s’han concedit ajuts per al pagament de l’IBI i la taxa de residus a famílies en situació de risc social. • Es redueix el període mig de pagament a proveïdors. L’exercici es tanca a 16,78 dies.
 11. 11. Liquidació pressupost 2015 11 Conclusions Compliment de totes les ràtios legals: Paràmetres legals a complir Objectius Dades Liquidació 2015 Periode mitjà de pagament a proveïdors 60 dies 16,78 dies* (entre data de recepció i de pagament) (30 + 30) POSITIVA 1.104.211,05 € Estabilitat pressupostària Regla de la despesa Màxim despesa computable Despesa feta computable 35.823.346,73 € 34.692.562,39 € Ràtio d’endeudament <75% 41,40% Estalvi net POSITIU 507.702,99 € Romanent de Tresoreria POSITIU 1.205.484,27 € * Mitjana de pagament del 4t trimestre.
 12. 12. Liquidació pressupost 2015 12 Què vam dir i què hem fet Actuacions per àrees
 13. 13. 13 Alcaldia • Realitzat informe econòmic extern, que té caràcter d’auditoria independent, de revisió i verificació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. • El web municipal disposa d’un espai amb l’estat d’execució i informació de totes les actuacions contemplades al PAM 2011-2015. • El Pla, aprovat al ple de gener, conclou que no hi ha dèficits importants. • Defineix una vintena de possibles actuacions, algunes de les quals s’ha executat, estan en fase d’execució o es contemplen al Pla d’Inversions de Mandat. • Al llarg de l’any s’han anat desenvolupant accions dels diferents plans estratègics, que trobareu concretats a l’apartat de cada àrea. • El ple aprova una moció per demanar la derogació de la LRSAL o en el seu defecte, la devolució a les entitats locals de les competència en matèria de prestació dels serveis socials, promoció i reinserció social. • Arran de l’aprovació per part de l’Estat del Pla d’Infraestructures del Transport i l’Habitatge (PITVI), que no contempla el soterrament, s’han presentat esmenes al pressupost de 2016 i s’ha convocat la Comissió de seguiment del Soterrament. Informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament sobre la liquidació del pressupost de 2014. Informe de l’acompliment del PAM 2012-2015. Desenvolupament del Pla d’equipaments. Desenvolupament dels plans estratègics aprovats en aquest mandat. Participar en les negociacions i mobilitzacions en defensa de les competències i el finançament dels ajuntaments. Plantejar als nous governs de l’Estat i de la Generalitat la urgència i la prioritat del soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu. Què vam dir Què hem fet No executatExecutat No assolit al 100%
 14. 14. Àrea de Drets de Ciutadania Serveis Socials i Salut • Ampliació de la partida d’ajuts d’urgència social (360.000 €) a 460.000 €. • En total s’han donat 450 ajuts per a habitatge, pobresa energètica, etc. • S’ha establert una nova organització i funcionament entre els diferents bancs d’aliments i l’Ajuntament, que ha permès millorar la gestió i l’atenció de les 582 persones usuàries. • El menjador social ha atès 40 persones. • Universalització dels ajuts escolars complementaris (sortides escolars, casals d’estiu, beques menjador). S’han donat 1.000 ajuts per import total de 100.760 €. • Continuïtat del projecte de reutilització de llibres de text, gràcies al conveni entre l’Ajuntament i les AMPA de les escoles públiques. A més, els Serveis Socials han tramitat 340 ajuts individuals per a alumnes de famílies amb dificultats per adquirir llibres. • S’han garantit les beques menjador durant el curs escolar i l’estiu a través dels casals. 257 infants han estat becats, entre beques menjador i ajuts complementaris per a aliments. • El programa s’ha desenvolupat durant els primers mesos de l’any, però no s’ha pogut estabilitzar per manca de coordinació dels actors implicats. • S’han desenvolupat programes d’activitats de salut i d’esport de lleure, com els camins saludables ja existents i l’organització de 2 dies d’activitats per fer visibles l’esport i la salut. Prioritzar la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa, incrementant la partida d’ajuts d’urgència social. Posar en funcionament el “rebost solidari”: productes frescos per a les famílies ateses en els bancs d’aliments. Incrementar la partida d’ajuts ordinaris a famílies (beques de menjadors escolars, esplais, sortides escolars, etc.) per evitar l’exclusió per dificultats econòmiques i potenciar la igualtat d’oportunitats. Garantir la cobertura d’aliments a la nostra infància durant tot l’any. Consolidar el programa “Agents joves de salut“ per promocionar hàbits saludables en els joves. A més... Què vam dir Què hem fet 14No executatExecutat No assolit al 100%
 15. 15. Àrea de Drets de Ciutadania Gent Gran i Persones amb Discapacitats • S’ha ampliat a les persones amb grau 1 de dependència. • Els Serveis d’atenció personal han arribat a 160 persones. • El Servei de neteja i manteniment de la llar s’ha prestat a 136 usuaris. • El Pla d’Ocupació Promoció de l’autonomia personal ha estat reconegut com a Bona Pràctica Local pel Banc de Bones Pràctiques i ha atès a 94 persones. • Readequació dels espais del centre per donar resposta a les necessitats d’espai de la gent gran. • Descentralització de les activitats de gimnàstica i tallers de memòria per disposar de més espais. • La partida d’ajuts s’ha incrementat generant una despesa de prop de 24.000 €. Han participat 46 persones en activitats per millorar l’autonomia personal i la inclusió social. • Des del Programa de persones amb discapacitats s’han fet 280 visites individualitzades, donant assessorament i facilitant informació i orientació. • S’han atès 328 peticions de viatges esporàdics, als que cal afegir 325 que s’han gestionat a través del Consell Comarcal. També s’ha prestat servei a 10 persones que fan rutes fixes cada setmana. L’aportació de l’Ajuntament ha estat de 22.209 €. Incrementar l’import destinat als Serveis Municipals d’Atenció Domiciliària i Teleassistència per garantir l’accés de tothom. Reorganitzar les activitats per a la gent gran, incorporant el nou Centre Cívic Les Tovalloles. Incrementar ajuts destinats a facilitar la integració social de les persones amb discapacitat, fomentant la seva participació en activitats ordinàries. Garantir l’atenció especialitzada a les persones amb discapacitats i les seves famílies. Incrementar els ajuts destinats a garantir la mobilitat de les persones amb discapacitats reforçant el servei de transport adaptat “porta a porta”. Què vam dir Què hem fet 15No executatExecutat No assolit al 100%
 16. 16. Àrea de Drets de Ciutadania Educació • S’han signat convenis amb les AMPA per promoure l’èxit escolar amb projectes com els tallers d’estudi assistit i les biblioteques escolars. En total s’han destinat més de 67.000 € dels que s’han beneficiat més de 4.000 alumnes. • Creació d’un grup de treball del taller d’estudi assistit amb la participació de tots els agents educatius implicats. • El Programa de suport a les AMPA ha posat en marxa a l’octubre el curs de formació, Escola de famílies, adreçat a mares i pares d’infants de primària i secundària. • S’han constituït comissions de treball sobre temes fiscals, jurídics i comptables. També s’ha constituït la comissió coordinadora de colles de gegants i tabalers d’AMPA. • S’ha consolidat la Jornada d’AMPA, amb la celebració de la tercera, amb xerrades-col·loqui i la presentació de bones pràctiques. • S’ha passat de 5 activitats al curs 2014-2015 (2.491 alumnes) a 13 durant el curs 2015-2016 (3.920). Inclouen activitats de coneixement del patrimoni de la ciutat. • L’Ajuntament col·labora en la creació de l’app Un món de poesia, una nova eina interactiva i didàctica per a infants que permet conèixer l’obra de Joana Raspall a través d’Internet. • S’aprova una moció per impulsar l’elaboració d’un projecte educatiu de ciutat i es comença a treballar amb la Diputació i els agents implicats. • S’ha ampliat l’horari d’inici del servei d’acollida de matí a les escoles bressol i s’ha ofert horari d’acolliment de tarda (de 17 a 18 h) per adequar el servei a les necessitats de les famílies. • Els serveis de Casal de Nadal i de Setmana Santa no s’ha prestat per no haver-hi demanda. • La tarifació social ha contribuït a què més gent pugui gaudir del servei, arribant als 450 alumnes. • Més presència de l’Escola en activitats ciutadanes com: Festes de Primavera, Festival Simfònic, Flautada 2015, etc. Fomentar l’èxit escolar amb les AMPA, centres i serveis educatius. Donar suport a les AMPA i promoure la participació de mares i pares. Millorar el coneixement del patrimoni i la història local entre mestres, alumnat i famílies. Impulsar el Pla Sant Feliu Ciutat Educadora. Ampliar l’horari d’acollida als centres 0-3 i oferir els serveis de Casal de Nadal i de Setmana Santa. Ampliar les places de l’Escola Municipal de Música, consolidant la tarifació social i fomentant la presència de la música a la ciutat. Què vam dir Què hem fet 16No executatExecutat No assolit al 100%
 17. 17. Àrea de Drets de Ciutadania Esports • Increment de la difusió i el coneixement de les activitats esportives dels agents que la regulen. • Establiment de relacions entre l’esport escolar/jocs escolars i l’esport federat. • Programa de formació per a tècnics. • Increment del suport tècnic i administratiu a les entitats esportives. • S’ha donat suport a les entitats en la seva adaptació a la legislació actual. • S’han desenvolupat i s’han donat a conèixer els programes d’activitats d’esport de lleure i de salut, com els camins saludables ja existents i l’organització de 2 dies d’activitats per fer visibles l’esport i la salut. • S’ha dissenyat el projecte de l’espai situat al costat de l’escola Miquel Martí i Pol per convertir-lo en una zona per a la pràctica de diferents disciplines esportives a l’aire lliure. Les obres es liciten al 2016. • La temporada s’inicia amb un seguit de millores a la piscina (nous vasos, menys fondària, nova gespa, aigua sense clor, etc.). L’edifici de serveis no entra en funcionament fins a l’estiu de 2016. • S’han beneficiat una mitjana de 350 usuaris al mes. La subvenció ha estat de 87.084,80 €. Consolidar el programa “Juga Verd Play” als Jocs Escolars de Catalunya. Impulsar nous espais esportius al carrer. Mantenir els ajuts municipals per a persones aturades al Complex. Posar en funcionament l’edifici de serveis de la Piscina de l’Escorxador. Què vam dir Què hem fet 17No executatExecutat No assolit al 100%
 18. 18. Àrea de Drets de Ciutadania Cultura • S’han començat a aplicar les directrius del Pla Estratègic de Cultura, principalment en l’àmbit del patrimoni cultural. • Les principals obres de la Sala Ibèria s’han realitzat i resten pendents petits arranjaments. • Coincidint amb les vacances de Nadal es buida l’edifici i es trasllada el material a la nova biblioteca provisional. Les obres s’inicien a principis de 2016. • L’Arxiu comença la seva activitat a la nova seu a finals de març de 2015. • S’ha construït un nou espai cívic al Roserar i s’ha continuat amb la tasca de recuperació de la col·lecció de rosers. • S’ha programat el Cicle Primavera Escènica (5 obres de març a juny), Trans-art (arts plàstiques), exposicions, Setmana de la Poesia i s’ha impulsat el Premi de Poesia Martí Dot. • S’ha elaborat un esborrany de protocol de la Festa de mutu acord amb les colles que cal acabar de consensuar. Desenvolupar les línies de treball aprovades al Pla Estratègic de Cultura. Finalitzar les obres de millora de la Sala Ibèria. Iniciar les obres de la nova Biblioteca Montserrat Roig. Traslladar i posar en funcionament el nou edifici de l’Arxiu Comarcal al Mas Lluí. Continuar l’impuls de noves programacions d’arts escèniques i plàstiques, i de promoció de la literatura. Avançar amb les colles en la creació del protocol de Festa. Posar en marxa el nou espai cívic i cultural del Roserar de Dot i de Camprubí i finalitzar la recuperació de la col·lecció de rosers. Què vam dir Què hem fet 18No executatExecutat No assolit al 100%
 19. 19. Àrea de Drets de Ciutadania Joventut • El PIJ ha atès 1.596 consultes, s’han fet 8 xerrades monogràfiques sobre temes d’ocupació i mobilitat internacional i ha estat present a la Diada de Sant Jordi a la pl. Vila. • El PIJ als instituts (informador juvenil) ha atès 370 consultes. A més s’han fet xerrades sobre consum responsable i patologia alimentària. • Al 2015 es liciten les obres del projecte de remodelació. • S’han fet diferents reunions amb entitats juvenils i de seguiment del Pla Jove. Resta pendent l’avaluació final, atès que finalitza al 2016. • El programa no s’ha pogut desenvolupar per dificultats tècniques i per canvis normatius. • S’ha posat en marxa en el marc del Programa de Garantia Juvenil. Es dóna assessorament i orientació laboral personalitzada al jovent. S’han organitzat 6 xerrades en col·laboració amb el PIJ. • Emmarcat en el Pla Jove s’han fet 18 tallers, concerts i activitats de l’Okupa la Nit. • S’han mantingut les aules d’estudi i a més de les activitats que es desenvolupen habitualment al Casal de Joves. Iniciar les obres d’ampliació del Casal de Joves. Apropar el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) als equipaments i als espais de referència del jovent. Continuar desenvolupant accions i actuacions previstes al Pla Jove. Promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat, amb el desenvolupament del Programa de Voluntariat Ciutadà. Potenciar els tallers i les activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents i joves. Posar en marxa el Punt d’Assessorament i Orientació per a Joves. Què vam dir Què hem fet 19No executatExecutat No assolit al 100%
 20. 20. Àrea de Drets de Ciutadania Dones • S’han establert criteris de priorització dels casos. S’han fet enquestes de satisfacció a usuàries i s’han iniciat treballs en grups. • L’Ajuntament forma part de l’Observatori com a soci. • El conveni pel SIE es manté mitjançant el Programa Contracte amb la Generalitat. • Publicat un nou treball: “Dones entre reixes. Les santfeliuenques i la repressió franquista (1939-1950)”. • S’ha aprovat el tercer Pla d’igualtat. Donar continuïtat al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Mantenir els convenis amb Benestar i Família pel Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. Consolidar la Beca Blanca Bardiera, com a reconeixement de l’aportació de les dones en la història de Sant Feliu. A més... Què vam dir Què hem fet 20No executatExecutat No assolit al 100%
 21. 21. Àrea de Drets de Ciutadania Participació Ciutadana • Al gener es crea la Xarxa de barri de Mas Lluí. • Es continua donant suport a les xarxes de Falguera i La Salut. • Resta pendent la Xarxa de barri de Can Calders, tot i que funciona una comissió de treball. • El 2015 l’entitat veïnal de Les Grases s’ha incorporat a les dinàmiques de treball existents amb la resta d’entitats. • S’ha donat suport i s’han gestionat les demandes de les entitats veïnals en les seves activitats anuals i s’ha treballat en la coordinació de les festes dels barris i de les demandes de caire social. • Per primera vegada s’engega un procés perquè la ciutadania pugui decidir les obres d’estiu. Es posen en marxa els mecanismes per votar les obres de l’estiu de 2016. • El programa no s’ha pogut desenvolupar per dificultats tècniques i per canvis normatius. • El procés participatiu es porta a terme entre els mesos de febrer i març. Impulsar les xarxes de barri de Can Calders i Mas Lluí i consolidar el suport a les xarxes ja existents a Falguera i La Salut. Donar suport al moviment associatiu veïnal com a motor del treball comunitari als barris. Debatre i aprovar el procés de remodelació de la plaça de Francesc Macià. Posar en marxa el Programa de Voluntariat Ciutadà. Continuar treballant en l’urbanisme participatiu. Què vam dir Què hem fet 21No executatExecutat No assolit al 100%
 22. 22. Àrea de Drets de Ciutadania Solidaritat, Cooperació i Nova Ciutadania • Es destina el 0,7% del pressupost municipal a projectes d’ajut al desenvolupament. • L’Ajuntament, en col·laboració amb la Fundació Món 3 i amb el suport econòmic de la Diputació, desenvolupa un projecte de cooperació a la ciutat de Figuig (Marroc). • Sant Feliu ha estat una de les primeres ciutats a oferir-se com a ciutat acollidora de persones refugiades. L’Ajuntament, conjuntament amb el Consell Solidari, engeguen diferents iniciatives. • S’han organitzat diferents esdeveniments per promoure la cultura de la pau, conjuntament amb el Consell Solidari, entitats i escoles (Dia Escolar de la No Violència i la Pau, Jornades de Pau i no Violència, Jornades la Ciutat i els Drets). • La Fira de la Solidaritat ha permès donar a conèixer els projectes de les entitats. • Es continuen impulsant projectes municipals de cooperació directa amb la Diputació, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de Cooperació i l’Agència Espanyola de Cooperació. • Es col·labora en projectes supramunicipals d’entitats. • Amb el suport de les entitats del Consell Solidari s’assegura que les persones nouvingudes participin en la vida associativa de la ciutat. Destinar el 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Treballar l’educació en valors i la cultura de la pau, per incorporar la perspectiva de la diversitat. Promoure la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu. Impulsar projectes municipals de cooperació i donar suport a iniciatives solidàries ciutadanes. Què vam dir Què hem fet 22No executatExecutat No assolit al 100%
 23. 23. Àrea de Drets de Ciutadania Policia Local • Implantació d’un sistema de GPS a les unitats mòbils que permet visualitzar i gestionar la informació de forma més ràpida. • El servei funciona en torns de matí i tarda. A la nit el servei queda cobert per patrulles amb vehicles. Per disponibilitat de personal el servei de motorista a la nit no s’ha cobert al 100%. • S’ha anat consolidant l’ús de l’aplicació de seguretat ciutadana i la consulta de la mateixa per part de la ciutadania. • S’ha aprovat el Pla Local de Seguretat, confeccionat conjuntament amb el Cos de Mossos d’Esquadra, amb els objectius estratègics següents: l’avaluació continuada de l’estat de la seguretat pública, la millora continuada de la qualitat dels serveis de seguretat i la millora continuada de la prevenció de riscos. Implantar un sistema de gestió a les unitats mòbils amb localització georeferenciada en el mapa del municipi i en temps real. Implantar el servei de motorista les 24 hores del dia, com a policia preventiva. Finalitzar la confecció del Pla Local de Seguretat. Posar en marxa una aplicació (app) de seguretat ciutadana per facilitar la comunicació de la ciutadania amb la Policia Local. Què vam dir Què hem fet 23No executatExecutat No assolit al 100%
 24. 24. Territori i Sostenibilitat Urbanisme i Habitatge • L’acord de desestiment del planejament del Torrent del Duc va ser aprovat en el ple de febrer de 2015. El 2016 es debatrà al ple un Avanç de Pla. • Les obres d’ampliació van finalitzar l’agost de 2015. No obstant, la part de Sant Feliu tindrà una inversió complementària al 2017. • Pl. Rafael Alberti: l’any 2015 s’ha fet el procés d’adjudicació. Les obres s’han iniciat al març de 2016. • Pl. Catalunya: obres finalitzades al setembre de 2015. • Parc del Llobregat: obres finalitzades al setembre de 2015. • Casal de Joves: el 2015 s’ha fet el procés de licitació i les obres s’iniciaran al setembre de 2016. • Es va aprofitar el Nadal per buidar l’edifici i traslladar el material a la nova biblioteca provisional. Les obres s’inicien a principis de 2016 per entrar en funcionament al 2017. • La temporada s’inicia amb un conjunt de millores a la piscina (nous vasos, menys fondària, nova gespa, aigua sense clor, etc.) però l’edifici de serveis no entra en funcionament fins a l’estiu de 2016. • El 12 de novembre es reinicia l’activitat de venda al Mercat Municipal La Plaça, en un edifici remodelat i millorat. • Les obres s’inicien a l’agost de 2015 i finalitzaran a l’estiu de 2016. • El projecte es va enllestir al maig de 2015. Es licitarà al 2016 per iniciar les obres a principis de 2017. Preservar les zones verdes i d’equipaments de Mas Lluí, desestimant la modificació del planejament del Torrent del Duc. Ampliar el parc d’Europa, connectant-lo amb el parc Iulia Quieta de Sant Just. Aprovar l’avantprojecte de la pl. La Salut. Iniciar les obres del Pla Director Centre (fase 2). Remodelar el Mercat Municipal. Completar les obres de la Piscina de l’Escorxador Iniciar les remodelacions de les places de Rafael Alberti i Catalunya, del parc del Llobregat, del Casal de Joves i de la Biblioteca Montserrat Roig. Què vam dir Què hem fet 24No executatExecutat No assolit al 100%
 25. 25. Territori i Sostenibilitat Urbanisme i Habitatge • El projecte es va aprovar al maig de 2015. Les obres s’inicien al juliol de 2016. • A mitjans de 2015 es desplega el Servei d’Intermediació de Deutes Hipotecaris, amb el suport de la Diputació de Barcelona. • Es negocia amb l’IMPSOL el lloguer de 4 pisos de protecció oficial amb opció de compra. • S’inicien 22 expedients sancionadors d’habitatges desocupats. Desenvolupar el Pla de Millora dels Polígons Industrials. Ampliar els serveis de suport a les famílies amb problemes hipotecaris. Promoure el mercat de pisos de lloguer social, amb contraprestacions als propietaris. Què vam dir Què hem fet 25No executatExecutat No assolit al 100%
 26. 26. Territori i Sostenibilitat Via Pública • S’executa el Pla de Manteniment i Millora de l’Espai Urbà 2015, suprimint barreres arquitectòniques, millorant la mobilitat i l’eficiència energètica de l’enllumenat públic a diferents carrers. • S’aconsegueix un préstec de l’IDAE que permetrà substituir totes les lluminàries de la via pública per un sistema de leds de baix consum. Les obres es liciten al 2016 i començaran a principis de 2017. • Es posa en marxa una campanya informativa, que s’estructura en sis eixos: neteja, convivència, reciclatge, mascotes i accessibilitat. Pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’avançar plegats en aquests àmbits. Alhora, dóna a conèixer les darreres millores impulsades per l’Ajuntament en cada eix. • El gruix de les obres s’efectua durant el 2015. La finalització total de les obres serà al 2016. Nou Pla de Manteniment i Millora de l’Espai Públic. Continuar amb l’adequació de la xarxa d’enllumenat per millorar el servei i reduir el consum elèctric. Campanya de civisme amb la col·laboració de les associacions de veïns. Adaptar l’edifici de Manteniment de la ctra. Sànson per unificar tots els serveis municipals relacionats amb la via pública. Què vam dir Què hem fet 26No executatExecutat No assolit al 100%
 27. 27. Territori i Sostenibilitat Medi Ambient • S’aprova l’Ordenança de foment de l’energia solar i altres energies renovables. • S’adquireix un vehicle elèctric i bicicletes elèctriques per als desplaçaments del personal municipal. • Les noves concessionàries inclouen vehicles elèctrics. • Es realitza l’obra d’arranjament del camí de la riera de la Salut, des del parc del Llobregat fins al Parc Agrari. • S’encarrega a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la construcció d’un gual inundable que permetrà creuar les dues ribes. • Durant el 2015 es fa el sorteig i s’adjudiquen els horts urbans, els quals entren en funcionament al febrer de 2016. • Els horts socials continuen funcionant amb l’objectiu d’afavorir la inserció social de les persones que hi participen, contribuir al seu benestar personal, tant en l’àmbit de la salut com de l’alimentació, i millorar la seva qualitat de vida. • S’elabora el Pla i s’inicia la incoació d’expedients de disciplina urbanística. • S’estableix un preacord amb Aigües de Barcelona i la Fundació Cetaqua per captar recursos europeus que possibilitin les obres de remodelació de l’estació depuradora i poder realitzar el rec a la ciutat amb aigües regenerades. El conveni se signa al 2016. • Els àmbits de la prova es definiran dins del Pla de Residus. Aplicar mesures d’estalvi energètic a carrers, vehicles i edificis públics. Connexió de l’itinerari amb bicicleta de Collserola al riu Llobregat. Continuar la creació d’horts socials i horts lúdics. Aprovar i aplicar el Pla de Protecció del Parc Agrari per adequar el seu ús a la seva naturalesa agrícola i així afavorir-ne la preservació. Impulsar el projecte de reutilització d’aigües regenerades per regar parcs. Definir àmbits de prova del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Què vam dir Què hem fet 27No executatExecutat No assolit al 100%
 28. 28. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Formació i Ocupació Comerç • Executats 7 programes de formació i ocupació, amb la contractació de 113 persones per un termini de 6 mesos. • S’han format un total de 101 joves en 7 especialitats (5.400 hores de formació). • Un total de 86 alumnes han realitzat pràctiques a 54 empreses. • S’han gestionat un total de 266 ofertes de treball per un total de 323 contractes. El grau de cobertura ha estat del 67% i el nombre d’empreses que han posat ofertes ha estat de 166. • El 12 de novembre es reinicia l’activitat de venda al Mercat Municipal La Plaça, en un equipament remodelat i millorat. • Consolidació de c/ Laureà Miró dins el recinte firal i com a enllaç amb l’Exposició Nacional de Roses. • Participació de 90 comerços de la ciutat amb un increment d’un 12% respecte a l’any anterior. • Diumenge d’obertura a tot el comerç de la ciutat. Nous plans d’ocupació per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de llarga durada i en risc d’exclusió social. Remodelar el Mercat Municipal. Data d’obertura: campanya de Nadal 2015. Donar continuïtat als programes de formació i treball per a joves (PTT i Joves per l’Ocupació). Continuar treballant en potenciar la visualització del comerç local a la Fira. Continuar col·laborant amb les empreses per a la recerca de llocs de treball. Què vam dir Què vam dir Què hem fet Què hem fet 28No executatExecutat No assolit al 100%
 29. 29. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Emprenedors i Empresa • S’han atorgat ajuts a 31 nous projectes d’activitat econòmica ubicats al municipi i s’han donat ajuts per a la contractació de 44 persones en situació d’atur. • 40 empreses han rebut ajut per a la contractació de persones de Sant Feliu en situació d’atur. • Al setembre de 2015 es posa a l’abast de les empreses un servei d’assessorament per a la consolidació de nous projectes tot i no disposar d’un espai de trobada. El servei s’adreça a les activitats econòmiques creades en els darrers 3 anys. Al llarg de l’exercici 2015 s’han assessorat un total de 14 empreses. • Elaboració de qüestionaris per fer una diagnosi de l’estat de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a les empreses del municipi. • Recull de bones pràctiques ambientals. Detectades més de 150 bones pràctiques de les quals es va donar difusió a la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat. • Difusió i sensibilització al teixit empresarial en matèria de RSE, especialment en la vessant ambiental. S’ha fet 6 sessions de sensibilització i una jornada d’eficiència energètica a la indústria. Donar continuïtat a les línies d’ajuts als emprenedors/es i a la contractació de personal. Crear un espai de trobada dels nous emprenedors/es i de suport a la seva consolidació. Fer de Sant Feliu un territori socialment responsable. Desenvolupar una estratègia per innovar l’economia al municipi des de l’Ecoinnovació. Què vam dir Què hem fet 29No executatExecutat No assolit al 100%
 30. 30. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Innovació • Assessorament a tots els participants del Centre Yuzz Sant Feliu 2015 emprenedoria jove de base TIC. • Assessorament a altres emprenedors de base TIC (JobLab, etc.). • Formació, acompanyament i mentoring per impulsar i accelerar la posada en marxa dels projectes de base tecnològica i amb alt potencial dels 20 participants joves del Centre Yuzz Sant Feliu 2015. • Utilització de l’ecosistema públic local (coworking) pel desenvolupament i connexió de projectes d’emprenedoria de base tecnològica d’una part dels participants del Centre Yuzz Sant Feliu 2015. • 15 iniciatives allotjades a l’espai de Coworking. • Renovació de l’oferta mensual de capacitació i apoderament tecnològic. • Tendència en augment del nombre de persones participants a les accions formatives i canvi en la tipologia d’usuàries i usuaris. Assessorament personalitzat basat en innovació i TIC adreçat al teixit productiu (persones emprenedores, micropimes...). Impulsar la creació, l’acceleració i la preincubació d’empreses del sector de les tecnologies digitals i d’Internet. Renovar l’oferta de formació tecnològica dels Punt TIC adaptant-la a les noves necessitats. Consolidar Co-Work-TIC, l’espai de coworking (model de treball basat en la col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees i coneixement). Què vam dir Què hem fet 30No executatExecutat No assolit al 100%
 31. 31. Economia i Serveis Generals Organització i Recursos Humans • S’han implantat millores en els sistemes d’informació de la gestió dels recursos humans. • El Pla de formació 2015 va donar resposta majoritàriament a la detecció de necessitats formatives realitzada prèviament (participació de 161 treballadors/es). S’ha fet formació adreçada als diferents col·lectius de treballadors, incorporant de forma gradual un major nombre d’accions sota la modalitat semipresencial. • Es garanteix la prestació de tots els serveis municipals, malgrat la contenció en la despesa en recursos humans que marca la normativa. • S’ha fet un seguiment efectiu dels índex d’absentisme del personal. • Desenvolupament de processos selectius per a la provisió de personal directiu. • Creació de carpetes informatives electròniques per als regidors i regidores per facilitar un major accés a la informació. • S’ha fet un estudi d’optimització de potència de 39 equipaments municipals. Sistema de gestió integral de recursos humans. Elaborar el Pla de formació a l’Ajuntament. Continuar amb el seguiment i control de la despesa de subministraments i telecomunicacions. Continuar amb la política de contenció i eficiència dels recursos humans. Desplegament del nou ROM. Seguiment i atenció de les baixes laborals (IT). Què vam dir Què hem fet 31No executatExecutat No assolit al 100%
 32. 32. Economia i Serveis Generals Serveis Econòmics • Liquidació 2015 amb romanent de tresoreria per despeses generals positiu d’1.205.484,27 €. • Contenció de la despesa corrent. Anàlisi de l’evolució mensual de l’execució del pressupost per detectar possibles desviacions i realitzar correccions. • Elaboració del pressupost 2016 amb previsions realistes i amb criteris de prudència. • Implementació de la infraestructura de gestió, pendent de desplegament. • Al Ple de març de 2016 es va aprovar la modificació de crèdit 1/2016 per la qual es van destinar 900 mil € del romanent de tresoreria, procedent de 2015, a inversions financerament sostenibles, concretament a la reforma del escola Gaudí i al Pla de millora de l’espai públic 2016. • Període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre: 16,78 dies. • Control de la facturació rebuda així com del seu estat de tramitació per detectar possibles desviacions respecte als terminis previstos. • Informació als proveïdors de l’estat de tramitació de les seves factures mitjançant el web. • Realitzat informe econòmic extern, amb caràcter d’auditoria independent, de revisió i verificació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, darrer del mandat. Mantenir l’equilibri pressupostari amb un romanent de tresoreria positiu. Presentar un informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament en base a la liquidació del pressupost de 2014. Iniciar el procés per incorporar la comptabilitat analítica de costos. Mantenir el pagament a proveïdors a 30 dies. Utilitzar el romanent de tresoreria per finançar inversions sostenibles. Què vam dir Què hem fet 32No executatExecutat No assolit al 100%
 33. 33. Economia i Serveis Generals Tecnologies i Gestió del Coneixement • Actuacions en infraestructures TIC en equipaments municipals per a la millora dels serveis públics que s’hi presten (Torre del Roser, Centre Cívic Les Tovalloles, Casal de la Gent Gran, Can Maginàs, Palau Falguera, Can Ricart, Manteniment, Casal de Joves i Roserar). • Implantació d’un sistema de gestió a les unitats mòbils de la Policia Local amb localització en temps real per millorar les tasques de seguretat. • Lectura automatitzada dels comptadors de llum dels equipaments a través d’una aplicació de gestió. • Accés a les dades de consum del comptadors d’aigua, en base al desplegament de 15 antenes en edificis per a la telemesura de comptadors. • Adjudicació del contracte per a la instal·lació de pantalles en 11 equipaments municipals i per disposar d’una plataforma de gestió dels continguts. • Ampliació de la presència en xarxes socials de diferents serveis per tal de millorar la difusió entre el públic objectiu. • Augment del nombre de seguidors i d’interaccions a les diferents xarxes socials i les interaccions amb la ciutadania. Incorporar millores en el desplegament d’infraestructures tecnològiques de ciutat. Posar en marxa dispositius de telegestió i control per assolir nivells d’eficiència energètica raonables. Potenciar la comunicació amb la ciutadania a través de les xarxes socials. Instal·lar pantalles informatives en edificis municipals. Què vam dir Què hem fet 33No executatExecutat No assolit al 100%
 34. 34. Economia i Serveis Generals Tecnologies i Gestió del Coneixement • Des de 2015 diferents operadores han realitzat el desplegament de xarxa de fibra òptica fins a les llars (FTTH). En concret, Orange i Vodafone han desplegat una xarxa de fibra que ja cobreix prop de 15.000 habitatges del casc urbà de Sant Feliu. • Prop del 80% de les llars de Sant Feliu ja poden accedir a l’oferta de serveis de comunicacions per fibra òptica que comercialitza Orange. • Telefónica ha desenvolupat la xarxa de fibra òptica a polígons industrials. • S’ha aprovat un projecte de desplegament d’infraestructures de banda ampla a polígons per millorar la competitivitat de les empreses. • Desplegament de la xarxa de 4G Telefónica, Vodafone i Orange. • Actualització d’indicadors per compliment ITA i Infoparticip@ i (100% indicadors - renovació per tercer any de la Distinció Infoparticipa). • Adaptació del disseny del Portal de Transparència i reorganització dels continguts als requeriments del portal genèric de l’AOC i les noves lleis de transparència estatals i autonòmiques. • Implementar el tràmit perquè la ciutadania pugui exercir el dret d’accés a la informació pública. • Desenvolupament d’un nou portal de participació ciutadana. • Publicació de l’agenda de l’alcalde. • Eina de seguiment del Pla d’Actuació del Mandat per fer avaluació de les accions estratègiques. Fomentar la presència i desplegament dels operadors de telecomunicacions al territori, per a banda ampla fixa i mòbil. Aprofundir en les polítiques de millora de la transparència, participació i col·laboració amb la ciutadania (Govern Obert). Què vam dir Què hem fet 34No executatExecutat No assolit al 100%
 35. 35. www.santfeliu.cat Gràcies per la vostra atenció

×