Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016

Plus De Contenu Connexe

Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016

 1. 1. Pressupost Liquidació 2016
 2. 2. Liquidació pressupost 2016 2 Amb el compromís de l’equip de govern d’ICV-EUiA i PSC de garantir el principi de transparència en tota l’activitat municipal, es fa públic el balanç econòmic informant de com s’han generat els ingressos i a què s’han destinat les despeses durant l’any 2016. Aquest document consta de dues parts: • El resultat pressupostari econòmic: ingressos i despeses. • Les actuacions per àrees.
 3. 3. Liquidació pressupost 2016 3 Liquidació pressupost 2016 • Els resultats de l’exercici són positius en ajustar-se les despeses i les inversions als ingressos, a més de generar estalvi. • Els objectius de la gestió econòmica del govern han estat: fer possible el manteniment dels serveis i alhora incrementar les polítiques socials i d’igualtat d’oportunitats. • El resultat econòmic d’aquesta gestió es reflecteix en dos indicadors: - El romanent de tresoreria (principal indicador) és la suma dels resultats de tots els anys. En aquesta dada es basen el sistema financer i el Govern Central per avaluar la situació de l’economia municipal. - El resultat pressupostari és la diferència entre els ingressos i despeses de l’any.
 4. 4. Liquidació pressupost 2016 4 Resultat econòmic 2013 2015 2014 2016 2012 Romanent tresoreria -670.000 D Romanent tresoreria 2.345.000 D Romanent tresoreria -488.120 D Romanent tresoreria 1.205.000 D Romanent tresoreria 1.840.000 D Resultat pressupostari -1.600.000 D Resultat pressupostari 3.808.000 D Resultat pressupostari 1.462.000 D Resultat pressupostari -2.104.000 D Resultat pressupostari 4.117.000 D 1 Diferència entre ingressos i despeses. 2 Suma de resultats de tots els anys.
 5. 5. Liquidació pressupost 2016 5 Com s’ha aconseguit aquest resultat • Els ingressos corrents han tingut una lleu reducció global en relació a l’any anterior. • S’han congelat els impostos i preus públics, majoritàriament. • S’han aconseguit altres ingressos procedents d’altres administracions i de la gestió patrimonial i la prestació de serveis. • El control de la despesa corrent ha permès que aquesta segueix situant-se per sota dels ingressos. • Continua la reducció de despeses financeres per l’amortització de préstecs. • El període mig de pagament a proveïdors segueix molt per sota dels límits de la normativa sobre morositat. Al 4t trimestre de 2016 ha estat de 16,78 dies.
 6. 6. Liquidació pressupost 2016 6 Pressupost ordinari 2016. Ingressos Pressupost Liquidació Diferència Impostos municipals 21,44 21,10 -0,34 Taxes i preus públics 5,22 5,22 0,00 Transferències ordinàries d’altres administracions 10,81 13,5 2,69 Ingressos patrimonials 0,66 0,55 -0,11 Total 38,13 40,37 2,24 • Acurada gestió dels ingressos. • Menor recaptació fruit de la congelació d’impostos i taxes derivades de l’activitat econò- mica de l’IAE i de les plusvàlues, llicències i taxes urbanístiques relacionades amb la construcció. • Increment de les transferències d’altres administracions supramunicipals. • Una major utilització de les escoles bressol municipals, casals d’estiu i Escola Municipal de Música ha permès un increment d’ingressos.
 7. 7. Liquidació pressupost 2016 7 Pressupost ordinari 2016. Despeses • Manteniment de llocs de treball i congelació salarial. • Increment dels recursos destinats a plans d’ocupació derivats del finançament d’altres administracions. • Estabilització dels costos dels serveis. • Contenció en subministraments i contractacions externes. • Lleugera disminució de costos vinculats a la càrrega financera. Pressupost Liquidació Diferència Despeses de personal 16,20 17,10 0,9 Despeses de funcionament 14,01 14,39 0,38 Amortització de crèdits 3,03 2,99 -0,04 Despeses financeres 0,57 0,33 -0,24 Transferències 3,98 4,19 0,21 Fons de contingències 0,19 0,00 -0,19 Total 37,98 39,00 1,02
 8. 8. Liquidació pressupost 2016 8 Liquidació pressupost ordinari 2016 • L’endeutament de l’exercici ha estat destinat exclusivament a finançar inversions. • Disminució de l’endeutament en termes absoluts en relació a l’any anterior. La ràtio de deute viu per a inversions continua estant molt per sota del límit legal (75%). Exercici Deute pendent Ingressos corrents Ràtio legal 2011 21.430.411,48 36.076.243,24 59,40% 2012 17.451.492,07 38.430.396,21 45,41% 2013 17.352.623,48 37.168.029,84 46,69% 2014 17.686.662,00 41.847.296,52 42,26% 2015 17.319.158,79 41.837.184,31 41,40% 2016 17.122.880,86 40.364.267,86 42,42%
 9. 9. Liquidació pressupost 2016 9 Pressupost d’inversions • Prioritat en inversions de proximitat i de reposició a la via pública. Ampliació Biblioteca Montserrat Roig Rehabilitació polígons industrials Inversions de reposició en equipaments municipals Pl. Rafael Alberti Pla de millora de l’enllumenat Remodelació del Casal de Joves Espai esportiu i juvenil de Mas Lluí Pla Director del Centre (fase 2) Pla de Millora de l’Espai Urbà Millores en edificis d’escoles públiques Remodelació escola A. Gaudí Reurbanització pl. Salut Rehabilitació pont verd Can Maginàs-La Salut Reforma del Centre Polivalent Falguera Remodelació espai per a gent gran Centre Cívic Tovalloles Obres de millora al Casal Municipal de la Gent Gran Implantació de noves tecnologies Executat En execució Finalitzat 2017 Finalitzat 2017 Finalitzat 2017 Finalitzat 2017 Traspassat 2018
 10. 10. Liquidació pressupost 2016 10 Conclusions • Estalvi net positiu de 560.046,50 €. • S’assoleix l’objectiu d’estabilitat amb la capacitat de finançament positiva. • Rati d’endeutament del 42,42%, molt per sota del límit legal (75%). • Ha augmentat el nombre de persones usuàries de serveis municipals gràcies a la tarifació social (escoles bressol i Escola Municipal de Música) i a les bonificacions (casals d’estiu). • Es redueix el període mig de pagament a proveïdors. L’exercici es tanca a 16,78 dies.
 11. 11. Liquidació pressupost 2016 11 Conclusions Compliment de totes les ràtios legals: Paràmetres legals a complir Objectius Dades Liquidació 2016 Periode mitjà de pagament a proveïdors 60 dies 16,78 dies* (entre data de recepció i de pagament) (30 + 30) POSITIVA 1.104.211,05 € Estabilitat pressupostària Regla de la despesa Màxim despesa computable Despesa feta computable 35.317.028,51 € 34.494.950,47 € Ràtio d’endeudament <75% 42,42% Estalvi net POSITIU 560.046,50 € Romanent de Tresoreria POSITIU 1.836.334,18 € * Mitjana de pagament del 4t trimestre.
 12. 12. Liquidació pressupost 2016 12 Què vam dir i què hem fet Actuacions per àrees
 13. 13. 13 Alcaldia • El Pla de Rescat Social s’aprova inicialment el mes d’octubre. Té com a objectiu esdevenir l’eix vertebrador de les polítiques socials destinades als col·lectius de risc social. • Identifica cinc línies estratègiques d’actuació: alimentació, habitatge, educació, treball, autonomia personal i salut. • Es posa en marxa nou Portal de Transparència integrat amb el Portal de transparència de Catalunya, on es centralitza tota la informació pública de l’Ajuntament. • A l’abril es renova el Segell Infoparticipa per la transparència a la comunicació pública: 100% d’indicadors assolits. • Es posa en funcionament del tràmit d’accés a la informació pública: 13 peticions gestionades durant l’any. • El PAM 2016-19, aprovat al mes d’abril, s’estructura en 4 objectius de ciutat: Eix 1: Fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats Eix 2: Impulsar el desenvolupament econòmic i vetllar pel dret al treball Eix 3: Consolidar l’entorn urbà i natural, adequant-lo a les persones i les seves necessitats Eix 4: Aprofundir en un model obert i participatiu de govern • Per a la seva elaboració s’incorpora la visió interna i externa. • L’alcalde participa a Madrid a la reunió de constitució de la Comissió de seguiment del protocol signat el 2006 entre el Ministeri de Foment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu per al soterrament. • Els ajuntaments de Sant Feliu, L’Hospitalet i Montcada, amb el suport de la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fan diverses accions reivindicatives per reclamar al Ministeri de Foment les inversions necessàries a la Xarxa de Rodalies: • L’Ajuntament vol avançar de manera col·laborativa en la definició d’una estratègia de gestió intel·ligent de la ciutat. En aquest sentit, s’està treballant la identificació d’agents que puguin col·laborar en aquest projecte. • Es milloren els canals de comunicació municipal amb la incorporació de 6 pantalles digitals a equipaments municipals. • S’amplia el nombre de xarxes dels serveis municipals a fi de fer més efectiva la comunicació amb els públics objectius dels serveis (Escola Municipal de Música, escoles bressol municipals, etc.). Rescat social: prioritat per garantir els drets a l’alimentació, l’educació i l’habitatge (nova política de lloguer social a Sant Feliu) i foment de l’ocupació. Exercici permanent de transparència i comunicació: seguiment de l’acció de govern a través d’indicadors, tenint novament en compte el caràcter plural del consistori. Aprovar el Pla de Mandat 2016-19 amb més implicació ciutadana i el màxim consens amb els grups municipals. En un context de nous governs a l’Estat i a la Generalitat, exercir la màxima pressió per situar el soterrament de les vies del tren en les respectives agendes polítiques. Definir, amb la participació dels vuit grups municipals, una estratègia de ciutat i d’ajuntament per als objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i per a la reforma municipal després de 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques. A més... Què vam dir Què hem fet No executatExecutat No assolit al 100%
 14. 14. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Polítiques Socials • Aprovació d’una línia d’ajuts vinculats a l’habitatge, ampliant la quantia dels ajuts i ajustant-los a la capacitat econòmica de les persones sol·licitants i la seva unitat de convivència. S’atorguen ajuts a 245 nuclis familiars. • Millora la coordinació entre l’Ajuntament i les empreses subministradores per atendre les situacions de vulnerabilitat i evitar els talls de serveis. Durant l’any no es produeix cap tall de subministrament a famílies en seguiment pels Serveis Socials. • Els Serveis Socials atenen 2.328 famílies, amb les que s’ha fet un treball en xarxa amb altres serveis per donar resposta a les seves necessitats. • L’import destinat a ajuts econòmics d’urgència social s’incrementa un 35% respecte el 2015 amb 479 persones ateses. Import: 110.811 €. • Posada en marxa d’un servei per garantir l’atenció d’urgència social les 24 hores. • Durant l’any s’analitzen accions sobre la viabilitat, però no s’implanta. • Es fan 538 derivacions als Bancs d’aliments per garantir el dret a l’alimentació, atenent 1.075 persones. • Es concedeixen els ajuts, alguns d’ells canalitzats a través dels centres educatius: - Sortides escolars: 313 ajuts - Llibres: 274 ajuts - Lleure educatiu: 250 ajuts • El Consell Comarcal (per part de la Generalitat) concedeix 259 ajuts. L’Ajuntament completa el 13% dels ajuts concedits, atorgant 46 que queden exclosos dels barems de la Generalitat. • Durant l’estiu es donen 30 ajuts de menjador a infants dels casals d’estiu en situació de vulnerabilitat econòmica. • Increment dels serveis d’atenció a domicili en un 46% respecte de 2015: 433 serveis prestats, cobrint totes les persones que tenen reconeguda una situació de grau 1 de dependència. • Un total de 659 persones es beneficien del servei de teleassistència, al qual s’aplica la tarifació social. Ajuts econòmics fins al 50% de l’import del rebut de l’IBI. Evitar la pobresa energètica: cap tall de llum, gas o aigua per impagament de rebuts. Més recursos per a la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa. “Tarja-moneder” per a famílies usuàries dels bancs d’aliments per comprar productes frescos. Increment de la partida d’ajuts a famílies (beques menjadors escolars, educació en el lleure, sortides escolars, etc...). Alimentació dels infants els dotze mesos de l’any. Incrementa l’import destinat als Serveis Municipals d’Atenció Domiciliària i Teleassistència fins a cobrir el grau 1 de dependència. Què vam dir Què hem fet 14No executatExecutat No assolit al 100%
 15. 15. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Gent Gran i Persones amb Discapacitats • Millores del Casal Municipal de la Gent Gran: ampliació de l’escenari, nous camerinos i noves mesures de seguretat. • Remodelació de l’espai per a gent gran del Centre Cívic Les Tovalloles. • S’inicia un treball amb les entitats i col·lectius de gent gran per conèixer la seva realitat i copsar les seves necessitats. • Ampliació de l’oferta d’activitats per a gent gran, formada per unes 40 propostes temàtiques diferents (esportives, culturals, tecnològiques, de salut, etc.). • Es facilita la participació mitjançant les activitats específiques i/o amb suport per facilitar la integració en activitats normalitzades. • Campanya informativa adreçada a empreses locals sobre els avantatges de donar feina a les persones dels Centres Especials de Treball. • S’atenen 358 peticions de viatges esporàdics, a les quals cal afegir 318 gestionades a través del Consell Comarcal. A més es presta servei a 10 persones en rutes fixes de dilluns a divendres. Pressupost destinat: 26.273 € • Es fan 283 visites individualitzades, donant assessorament i facilitant informació i orientació. • Les entitats específiques ubicades al municipi disposen de suport tècnic i econòmic del Programa per desenvolupar els seus projectes i/o activitats en benefici de les persones amb discapacitats. • Creació de 6 places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a prop d’equipaments. Contempla millores al Casal de la Gent Gran i a d’altres espais de gent gran. Promou les entitats i activitats per aconseguir gent gran més activa i activitats de caire intergeneracional. Fomenta la participació en activitats per millorar la integració social, donant suport als Centres Especials de Treball. Destina més recursos a reforçar el servei de transport adaptat “porta a porta”. Atenció especialitzada a les persones amb discapacitat i les seves famílies. Nous aparcaments en superfície per a persones amb mobilitat reduïda al voltant de serveis i equipaments públics. Suport a les entitats de l’àmbit per desenvolupar projectes. Què vam dir Què hem fet 15No executatExecutat No assolit al 100%
 16. 16. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Educació • L’estiu de 2016 s’han fet actuacions de millora en diferents equipaments educatius de la ciutat. El projecte més destacat ha estat el realitzat a l’Escola Gaudí per reduir consums energètics, reformar els lavabos i millorar les instal·lacions. També s’actua a les escoles Nadal i Salvador Espriu i l’Escola bressol Tambor. La inversió total ha estat 328.000€ • Creació del Projecte Cordes a primària a les escoles Arquitecte Gaudí i Falguera que fomenta l’educació artística a través de l’aprenentatge musical. • Signatura de convenis amb les totes les AMPA de centres públics per promoure l’èxit escolar amb projectes com els tallers d’estudi assistit i les biblioteques escolars. • 44.882 alumnes participen en les 130 activitats del Programa municipal d’activitats. • 150 famílies participen en el Programa de suport a les AMPA, amb projectes com l’Escola de famílies. • Es treballa per comissions sobre temes fiscals, jurídics, comptables i s’amplia la presència de la comissió de colles de gegants i tabalers de les AMPA. • Es passa de 13 activitats al curs 2015-2016 a 19 durant el curs 2016- 2017, que inclouen activitats de coneixement del patrimoni de la ciutat. Participació de 6.000 alumnes. • Al 2016 es realitza amb la Diputació la diagnosi i el pla de treball. La jornada de presentació es fa al maig 2017 i el Fòrum del Projecte Educatiu de Ciutat a la tardor del 2017. • Des del Departament d’Educació s’incrementa la presència i participació a les diferents xarxes temàtiques de ciutats educadores. Destina el doble de diners que el 2015 per a millores en edificis escolars públics. Treballa per fomentar l’èxit escolar amb les AMPA, centres i serveis educatius. Dona suport i fa l’acompanyament a les AMPA i promou la participació de mares i pares. Difon el patrimoni i la història locals entre mestres, alumnat i AMPA. Impulsa el Pla Sant Feliu Ciutat Educadora (Projecte Educatiu de Ciutat). Què vam dir Què hem fet 16No executatExecutat No assolit al 100%
 17. 17. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Esports • La mitjana d’altes mensuals ha estat de 27 persones i la mitjana de renovacions mensuals, de 185 persones. • Programa de formació en Suport Vital Bàsic per a entitats esportives. • Es defineixen, conjuntament amb el Programa de Salut, rutes saludables al municipi (implantació, 2017). • Elaboració d’un estudi per aplicar la tarifació social als abonaments de la Piscina Municipal de l’Escorxador i a l’Estadi Municipal d’Atletisme (aplicació, 2017). • Es treballa en el projecte amb les aportacions de les entitats usuàries de la instal·lació. Inici d’obres, principis de 2018. • Organització de la VI Diada de l’Handbol Femení; exposició al Palau Falguera “75 anys d’Handbol a Sant Feliu”; finals de la Supercopa de Catalunya d’Handbol Masculina i Femenina i la fase final del Campionat de Catalunya Juvenil Femení i Masculí; entrenaments de les seleccions catalanes i celebració de la Festa de l’Handbol Català. Manté els ajuts municipals per a persones aturades al Complex. Posa en marxa les línies de treball aprovades al Pla Estratègic d’Esports. El 2016 Sant Feliu esdevé Ciutat del Handbol. Inicia l’elaboració del projecte de remodelació i construcció de vestidors al camp de futbol Falguera. Què vam dir Què hem fet 17No executatExecutat No assolit al 100%
 18. 18. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Cultura • Es treballa en la implementació i seguiment de les línies del Pla Estratègic, d’acord amb el Consell Municipal de Cultura. • Finalitza la instal·lació de l’equipament escènic de la Sala Ibèria, que inclou millores en mesures de seguretat, insonorització de la 1a planta, digitalització de so i llums més de l’adequació de la caixa escènica i nous de bucs d’assaig. • S’habilita un espai com a biblioteca provisional a la Torre del Roser. • Al desembre finalitzen les obres del nou edifici. A partir del gener de 2017 s’inicien els treballs interiors (mobiliari, il·luminació, etc.) i s’inaugura al juny de 2017. • Es manté la col·laboració Arxiu Comarcal/Ajuntament en totes les activitats de patrimoni promogudes per l’Ajuntament i de manera especial en el marc de la Comissió de Patrimoni. • Completada la recuperació botànica del Roserar, s’han iniciat la realització de tallers botànics, amb col·laboració amb l’associació Amics de les Roses. • En funció de les dotacions pressupostàries, es mantenen, i en algun cas es milloren, les programacions culturals com per exemple la Setmana de la Poesia i el Cicle Joves Intèrprets-Trans Art, conjuntament amb Joventut. • Es treballa en la redacció del Protocol de la Festa de Tardor, en el marc de la Comissió de Mocadors d’Honor i la participació de FETS. • Es dona suport a la celebració del Congrés El Baix a Debat, impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que se celebra al Palau Falguera al juny. Desenvolupa les línies de treball aprovades en el Pla Estratègic de Cultura. Finalitza la millora de l’equipament escènic de la Sala Ibèria Construcció de la nova Biblioteca Montserrat Roig i obre una biblioteca provisional a la Torre del Roser Potencia l’Arxiu Comarcal com a centre cultural del patrimoni local i comarcal. Posa en marxa el nou espai cívic i cultural del Roserar de Dot i de Camprubí i inicia un procés d’estudi, recerca i divulgació de les col·leccions de roses. Desenvolupament del protocol de la Festa de Tardor per avançar en els treballs de promoció i divulgació de la mateixa. I a més. Dona continuïtat a les programacions culturals. Què vam dir Què hem fet 18No executatExecutat No assolit al 100%
 19. 19. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Joventut • Les obres comencen al novembre de 2017. • 423 joves de la ciutat han participat al programa (orientació laboral, formació…), 9 dels quals van ser contractats durant 6 mesos per l’Ajuntament. • S’avalua l’anterior Pla Jove, es crea el grup impulsor del nou pla. El procés participatiu es porta a terme al 2017. • El servei és ofert per un informador juvenil i la impulsora del programa de garantia juvenil. • S’han atès 1.846 consultes i s’han fet 6 xerrades monogràfiques sobre temes d’ocupació i sexualitat. • Es desenvolupa el programa Punt d’Informació i Dinamització als instituts Olorda i Martí Dot, posant a l’abast del jovent recursos informatius d’interès. • Es comencen els estudis previs per posar en marxa el Carnet Jove, compromís adoptat al ple a partir d’una moció d’ERC. Fa el seguiment del Programa de garantia juvenil, adreçat a joves en situació d’atur. Inicia les obres d’ampliació del Casal de Joves. Desenvolupa el Pla Jove i inicia el procés del proper pla. Promou el Punt d’assessorament i orientació per a joves. Programa tallers i activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents i joves. Què vam dir Què hem fet 19No executatExecutat No assolit al 100%
 20. 20. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Dones i polítiques d’Igualtat • Realització de 13 tallers a primària, 18 a ESO, 5 a batxillerat i 2 a educació especial. • S’inicien accions a les escoles bressol amb la participació dels infants i les seves famílies. • Un taller adreçat als infants de 2 i 3 anys de l’escola bressol Fàbregas on participen 30 famílies. • Creació d’una nova entitat de dones “Compartim idees”. • Dinamització del Consell Municipal de les Dones, mitjançant comissions de treball per temàtiques d’interès. • Realització de tallers a primària, ESO, batxillerat, educació especial i escola de persones adultes, amb la participació de 1.100 alumnes. • Avaluació del 1r any d’aplicació del III Pla d’igualtat realitzat amb la ciutadania i el personal municipal. • Es mantenen els convenis amb aquestes administracions i entitats. Impulsa diferents accions coeducatives adreçades a infants i joves per assolir una societat més igualitària. Promou la participació de les dones a través de les seves entitats i també del Consell Municipal de les Dones. Desenvolupa accions formatives i de sensibilització contra la violència masclista als centres educatius. Segueix les accions del Pla d’Igualtat. Convenis amb Benestar i Família pel Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. Què vam dir Què hem fet 20No executatExecutat No assolit al 100%
 21. 21. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Salut i Consum • Presentació dels resultats de l’enquesta de salut a alumnes de 4t ESO en col·laboració amb la Diputació. • Activitats: Dillunsalut (6 xerrades), ioga al parc (4 sessions). • Taller-formació en dispensació responsable d’alcohol per a responsables d’entitats que posen barres en festes populars (29 persones). • Estands informatius a les festes de maig i octubre, a càrrec de Somnit i Energy control. • Es fan activitats relacionades amb el Dia de l’activitat física i el Dia mundial contra el tabac. • Taller “Esmorzars saludables” a l’institut Olorda en el qual participen 110 alumnes d’ESO. • Campanya de prevenció del glaucoma. • Control, en conveni amb l’Agència de Salut Pública, del risc a 51 establiments minoristes d’alimentació . • Curs manipuladors d’aliments (13 persones). • Mosquit tigre: gestió de les queixes i avisos de les instal·lacions municipals (escoles i escoles bressol) i de 3 particulars; tractament preventiu als embornals en la via pública (6.192). • Controls de legionel·la i coloms. • S’atenen 790 casos (600 reclamacions i 188 consultes) i es fa una xerrada sobre malbaratament dels aliments • Es realitzen 100 visites sobre compliment de requisits mínims de consum a establiments. • Després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentencia al desembre que les entitats bancàries han de tornar els diners de les clàusules sol, l’Ajuntament anuncia la posada en marxa d’un servei gratuït d’assessorament a la ciutadania a partir del gener de 2017. Consolida els projectes de l’àmbit de la salut que estan en marxa. Redueix els riscos pel consum d’alcohol en menors. Promou hàbits saludables. Treballa en controlar el risc en establiments d’alimentació. Promou la sanitat ambiental (controls de la legionel·la, mosquit tigre i coloms). Dona continuïtat a l’OMIC. Ofereix informació a establiments i població en general en l’àmbit del consum. A més... Què vam dir Què hem fet 21No executatExecutat No assolit al 100%
 22. 22. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Participació Ciutadana • Es treballen les propostes que s’executaran a l’estiu del 2017 en diferents fases. Finalment es validen 28 propostes que són votades per prop de 800 persones. • Al 2016 només queda vigent la Xarxa del Barri Falguera. A la resta de barris es treballen altres tipus de dinàmiques més relacionades amb els centres cívics del seu barri. • Elaboració del contingut d’una guia de suport a les comunitats veïnals que s’editarà al 2017. • Processos de participació en el 2016: PAM, diagnosi del teixit associatiu de gent gran, Pla de Rescat Social, Pla Local d’Habitatge i Pla d’igualtat extern. • Aprovat el Reglament de funcionament i establiment del Servei de mediació ciutadana, optimitzant i potenciant aquest servei per a la resolució de conflictes. • Es treballen les bases per a la seva posada en marxa al 2017, amb el suport de la Diputació de Barcelona. • A través d’un pla d’ocupació d’informadores ambientals s’ha fet conscienciació en diferents àmbits: gestió dels residus, difusió de l’app de seguretat ciutadana i diagnosi dels pipicans municipals. • Es treballarà dins la comissió d’entitats del Centre. Els ciutadans i ciutadanes votaran les obres d’estiu, que prèviament hauran proposat. Dinamització de les xarxes de barri de Falguera, Mas Lluí i La Salut. Impuls de la Comissió Tècnica de Convivència i el Servei de Mediació. Posada en marxa del Punt de Voluntariat Ciutadà. Desenvolupament de campanyes cíviques. Inici del procés de participació per a la reforma del Centre Cívic Roses. Processos participatius en altres àmbits de l’administració. Aplicació de la nova estratègia de treball comunitari amb les entitats veïnals. Què vam dir Què hem fet 22No executatExecutat No assolit al 100%
 23. 23. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Solidaritat, Cooperació i Nova Ciutadania • A través de la Xarxa d’acollida, la ciutadania interessada participa i fa l’acompanyament a les persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional que arriben a Sant Feliu. • Es destina el 0,7% del pressupost municipal a projectes d’ajut al desenvolupament. • L’Ajuntament, en col·laboració amb la Fundació Món 3 i amb el suport de la Diputació, desenvolupa un projecte de cooperació a la ciutat de Figuig (Marroc), dirigit a dones i joves. • Sant Feliu és una de les primeres ciutats a oferir-se com a ciutat acollidora de persones refugiades. • S’organitzen esdeveniments amb el Consell Solidari, entitats i escoles com: Dia Escolar de la No Violència i la Pau, Jornades de Pau i no Violència, Jornades la Ciutat i els Drets o la Fira de la Solidaritat. • Es continuen impulsant projectes municipals de cooperació directa amb la Diputació, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de Cooperació i l’Agència Espanyola de Cooperació. • Es col·labora en projectes supramunicipals d’entitats. • Es presta el servei d’acollida, atenció i suport a les persones estrangeres residents a Sant Feliu. • El Consell Solidari dona suport a les persones nouvingudes perquè puguin participar en la vida associativa de la ciutat. Treballa en l’acollida de persones refugiades, mitjançant el Pla Sant Feliu, Ciutat Acollidora. 0,7% dels ingressos propis per a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Impulsa projectes municipals de cooperació i dóna suport a iniciatives solidàries ciutadanes. Ofereix orientació professional i assessorament jurídic per a la tramitació dels documents d’estrangeria. Promou la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu. Treballa l’educació en valors i la cultura de la pau, per incorporar la perspectiva de la diversitat. Què vam dir Què hem fet 23No executatExecutat No assolit al 100%
 24. 24. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Habitatge • Conveni amb l’IMPSOL per adjudicar 4 pisos de lloguer social assequible, adreçats a famílies derivades i en seguiment per part de Serveis Socials. • S’impulsa una convocatòria de subvencions per a persones propietàries d’habitatges perquè els posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social. • Inici del procés de cessió del solar municipal d’Anselm Clavé i de la 3a planta de l’edifici del carrer del Pla núm. 2 per a l’IMPSOL. • A la Borsa Municipal d’Habitatge entren 19 habitatges i se signen un total de 15 contractes nous (40 persones allotjades). • El total de contractes supervisats ha estat de 223. • Hi va haver un total de 76 sol·licituds. • El SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge) és un servei gratuït que ofereix la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat, els consells comarcals i els col·legis d’advocats de Barcelona. Aquest servei treballa per prevenir, informar, assessorar jurídicament i intercedir davant les entitats financeres per tal que les persones afectades i les seves famílies pugin mantenir el seu habitatge. • Durant l’any s’obren 6 expedients. • Des de Serveis Socials es gestionen 203 ajuts econòmics d’urgència social vinculats a l’habitatge, destinant un import de gairebé 75.000 €. • Aprofitant la línia de subvencions per a persones propietàries d’habitatges es fa difusió dels serveis de la Borsa Municipal d’Habitatge. • Es fan actuacions amb els habitatges buits. • S’han establert contactes amb l’Agència Catalana d’Habitatge a fi d’intercanviar informació sobre habitatge social. • S’aproven convenis de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per al Programa de Mediació per al lloguer Social d’Habitatges i per a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. Adquisició de 4 habitatges de l’IMPSOL per a urgències socials. Foment del lloguer social, compensant als propietaris amb ajuts econòmics. Projectar una promoció d’habitatge social. Posar en contacte propietaris que volen llogar el seu pis amb possibles llogaters. Fer de mitjancers amb bancs i caixes en situacions d’impagament d’hipoteques. Habitatge per a famílies ateses pels Serveis Socials. Identificar els propietaris dels habitatges buits perquè els vinculin a la Borsa Municipal d’Habitatge. Promoure els convenis de col·laboració amb les diferents entitats col·laboradores. Què vam dir Què hem fet 24No executatExecutat No assolit al 100%
 25. 25. Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials Seguretat Ciutadana • S’aproven convenis de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per al Programa de Mediació per al lloguer Social d’Habitatges i per a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. • A través de l’apartat d’actualitat del web municipal, es fa difusió d’activitats de la Policia Local per posar en valor els seus serveis. • Es treballa en la millora i dinamització de continguts de l’APP de Seguretat Ciutadana. • Es constitueix el Consell Local de Seguretat, òrgan de participació previst al Pla Local de Seguretat. Promoure els convenis de col·laboració amb les diferents entitats col·laboradores. Augmenta la presència en els mitjans de comunicació municipals i en les xarxes socials. A més... Què vam dir Què hem fet 25No executatExecutat No assolit al 100%
 26. 26. Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica Urbanisme • Es debat l’Avanç de Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat al febrer de 2017. Aquesta modificació acompanya al nou Pla Especial de Collserola i al nou Planejament del Torrent del Duc. • Al novembre s’aprova definitivament la modificació del Pla General Metropolità a l’Illa de Can Ricart que permetrà l’ampliació i ordenació de la plaça de Lluís Companys. La plaça passarà dels 3.000 m2 de superfície actuals als 4.600 m2 . El projecte s’aprova al juny de 2017. • S’executen les obres de millora de la pl. Rafael Alberti amb la reurbanització de la plaça, dels vuit accessos i de les voreres dels carrers que l’envolten • S’adjudiquen les obres de remodelació integral de la pl. La Salut i dels seus accessos. Les obres s’inicien al febrer de 2017. • S’executen obres de millora de la via pública i en infraestructures de telecomunicacions (fibra òptica) i enllumenat, aparcament, accessibilitat i senyalització amb l’objectiu de fer més competitives i sostenibles les zones industrials de la ciutat. • A l’estiu es fan les obres de millores de l’espai urbà més votades per la ciutadania en el procés participatiu de 2016. • Es liciten les obres d’un espai per a l’esport i el jovent. S’inaugura al juliol de 2017. • Es treballa en el projecte amb el veïnat per arribar al màxim de consens. El projecte s’aprova al juny de 2017 i les obres s’iniciaran a l’octubre. Desenvolupa el planejament del Torrent del Duc, de forma consensuada i en el marc del Consell Assessor d’Urbanisme. Desenvolupa l’illa de la plaça de Lluís Companys, que suposarà l’ampliació de la plaça Projecte de la remodelació de la pl. Francesc Macià. Creació d’una zona de lleure per a joves a Mas Lluí. Desenvolupament del Pla d’Espais de Millores de l’Espai Urbà mitjançant un procés participatiu. Millores en les infraestructures dels polígons industrials. Remodelació de la plaça de Rafael Alberti i inici d’obres a la plaça de la Salut. Què vam dir Què hem fet 26No executatExecutat No assolit al 100%
 27. 27. Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica Serveis municipals i Espai Públic • Es fan 12 actuacions relacionades amb millores en accessibilitat de cruïlles i passos de vianants, supressió de barreres arquitectòniques i arranjament de voreres i paviments. • Al maig s’aprova el projecte. Les obres de renovació d’enllumenat led comencen a finals de 2016 i continuen fins al juliol de 2017. • S’aprova l’establiment del servei i de les noves taxes de la instal·lació i es fa l’estudi econòmic d’explotació a efectes de decidir el tipus de gestió final. • El projecte s’aprova a l’octubre i l’adjudicació es fa a l’abril 2017. Les obres d’enjardinament s’iniciaran a l’estiu de 2017. • Es fan 4 intervencions de reforma a escoles públiques i 3 actuacions a polígons industrials. Execució de les obres d’estiu decidides per la ciutadania: supressió de barreres arquitectòniques, millora de paviments i voreres i reparacions de mobiliari urbà. Continua amb la renovació d’enllumenat públic per reduir els consums. Gestió de la deixalleria sota criteris d’economia social. Millores en l’enjardinament del parc d’Europa. A més... Què vam dir Què hem fet 27No executatExecutat No assolit al 100%
 28. 28. Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica Medi Ambient i Mobilitat • S’aproven el projecte i les fases constructives de reforma al juny. Es fan les obres prèvies d’impermeabilització i estintolament. Les obres de reforma del projecte de la Masia de la “Gleva de la Salut” s’inicien al 2017. • Es consoliden els horts socials del c/ Pla. • Els horts lúdics del barri de Mas Lluí comencen a funcionar al 2016, adjudicant-se el 100%. • S’aprova el Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic: adequació de 3.147 punts d’enllumenat exterior, per millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions. • Instal·lacions de sistemes eficients: caldera de biomassa a l’escola Gaudí, plaques fotovoltaiques per a aigua calenta sanitària a l’edifici de Serveis de la Ciutat i a l’edifici de la piscina Municipal de l’Escorxador. • Es presenta al Consell Municipal de Medi Ambient al maig de 2017. • Es desenvolupa un projecte d’economia circular amb el Centre Tecnològic de l’Aigua d’Aigües de Barcelona. • Es fa una prova pilot amb polígons industrials per determinar les necessitats. Es sol·licita participar en el projecte europeu LIFE al 2016 i es preveu millorar la qualitat de l’aigua al 2017. • Al 2016 es desenvolupen actuacions de compostatge a escoles públiques, accions de reposició d’enllumenat a la via pública i certificació energètica a l’edifici de la Creu Roja. • També es fan campanyes de sensibilització i es signa un compromís d’adhesió per a la compra d’energia verda. • Es creen noves zones de prioritat per a vianants al barri Centre. • Activitats de sensibilització (Setmana de la Mobilitat). • Noves mesures de fiscalitat per a vehicles menys contaminants. • Instal·lació de pantalles amb sistema d’informació a temps real a 4 parades. • El Servei de Manteniment incorpora 1 furgoneta i 9 bicicletes elèctriques. • 16 punts nous de recàrrega gratuïta a l’aparcament del centre comercial de Sant Feliu. • Instal·lació d’una fotolinera per a la recàrrega gratuïta a l’aparcament del Casal Municipal de la Gent Gran, que entra en funcionament al 2017. Treballa conjuntament amb el parc de Collserola en millores a la masia de la Salut i en el patrimoni municipal del parc. Consolida dels projectes d’horts socials i horts lúdics. Desenvolupa sistemes d’eficiència energètica a la via pública i als equipaments municipals. Aprovació del Pla de Protecció del Parc Agrari. Impuls del projecte de reutilització d’aigües regenerades. Desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana. Desenvolupament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible als equipaments municipals. Implantació de punts per recarregar vehicles elèctrics Què vam dir Què hem fet 28No executatExecutat No assolit al 100%
 29. 29. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Treball i Formació • S’han portat a terme 9 plans d’ocupació, finançats per l’AMB, la Diputació i el SOC. Contractació de 74 persones desocupades per a tasques de manteniment, administratives, d’atenció al públic i d’auxiliar de la llar. • Desenvolupament del Programa Joves per l’Ocupació (40 joves) i del Programa Fem Ocupació per a Joves (20 joves). • S’han realitzat 9.458 hores de formació adreçada a 388 alumnes, de les quals 1.760 hores han estat de pràctiques en empreses, en què han col·laborat 113 empreses. • Durant l’any 2016 s’han atès 886 persones en el Servei Local d’Ocupació, dels quals 205 han fet 29 tallers formatius. • S’han gestionat 316 llocs de treball que s’han concretat en 210 contractes, amb una cobertura del 66%. Programes de formació i treball per a joves (Programa Garantia Juvenil). Nous plans d’ocupació. Prioritza accions perquè les persones en atur de llarga durada o en risc d’exclusió social tinguin dret a formació i a treball i així facilitar la seva reincorporació al mercat de treball: Programes de formació per a persones en situació d’atur. Accions d’orientació i formació per a la inserció laboral. Treballa per incrementar el nombre d’ofertes de treball gestionades pel Servei Local d’Ocupació. Què vam dir Què hem fet 29No executatExecutat No assolit al 100%
 30. 30. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Comerç • Es fomenten accions de dinamització comercial amb la participació del comerç local com ara la campanya de Nadal, la participació en la Festa de Tardor, accions de comerç al carrer, etc. • Es preveu la creació d’una associació única de comerciants durant l’any 2017. • Es varen realitzar un total de 18 accions formatives. • Conjuntament amb la Diputació de Barcelona, es planifiquen els treballs per a l’anàlisi de les potencialitats del municipi en l’àmbit turístic, que es desenvoluparan durant l’any 2017. • S’engega una campanya per descobrir els atractius turístics de cinc municipis del Baix Llobregat viatjant amb el Tram. Propicia l’associacionisme i la participació del comerç local en accions de dinamització Formació a comerciants per millorar la gestió i difusió dels seus establiments. Anàlisi de les potencialitats del municipi en l’àmbit del turisme per a la seva promoció. Què vam dir Què hem fet 30No executatExecutat No assolit al 100%
 31. 31. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Empresa i Emprenedoria • Convocatòria de 2 línies d’ajuts municipals: s’han atorgat 28 subvencions per a autònoms i 37 per a contractes i pròrrogues de contractes. • Es preveu disposar del nou espai dins del segon semestre d’aquest exercici 2017. • S’han desenvolupat treballs per al disseny de la futura Oficina d’Atenció Empresarial (OAE), punt d’interlocució integral per a empreses, comerços i persones emprenedores. En aquest procés de definició s’implica a agents econòmics i socials per captar les seves necessitats respecte aquest nou servei. • S’ha fet un estudi d’optimització de la gestió energètica de 3 empreses amb una proposta d’estalvi d’uns 15.000 € en total. El projecte subvencionat per la Diputació finalitza el 30 d’abril de 2017. • S’han realitzat 2 plenaris i 3 reunions de la Comissió de Treball de Foment de l’Activitat Econòmica. • Es posen en marxa 3 projectes i/o accions acordades per la Mesa: Cercles d’activitat econòmica, Projecte Mentoring i Subvencions de Foment de l’empresa i Foment de l’ocupació. • Actualització del cens de naus buides als polígons. • Projecte de millora de les infraestructures dels polígons. • Suport a la creació i implantació d’una associació empresarial única dels polígons de la ciutat, la qual es crea al juny de 2017. Prioritza polítiques per afavorir la creació i la sostenibilitat de les empreses i la contractació de nous treballadors i treballadores: Línies d’ajuts per a emprenedors i per a la contractació de persones en situació d’atur. Assessorament a empreses i comerços des de l’Oficina d’atenció integral. Creació d’un espai de trobada de noves persones emprenedores i de suport a la seva consolidació. En el marc de la Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, es contempla l’anàlisi de necessitats, la proposta d’accions i el desenvolupament de projectes. Recerca de nous inversors que ofereixin més serveis i ocupació, paral·lelament a la millora de polígons. Suport a les empreses perquè siguin més eficients. Què vam dir Què hem fet 31 No executatExecutat No assolit al 100%
 32. 32. Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Fires i Mercats • S’inaugura el nou mercat municipal, marcant l’inici de la nova etapa d’aquest centre. • Es fa difusió dels concursos públics per sol·licitar noves parades al Mercat Municipal. • Un tècnic en consolidació fa assessorament als parcers. • La Fira ubica a la plaça de la Vila una mostra d’activitats econòmiques vinculades a la rosa. La participació del comerç local es manté. • De moment es considera inviable la posada en marxa d’un nou mercat de pagès setmanal i mantenir alhora el de Torreblanca. Acompanyament en l’impuls i la gestió del nou mercat municipal La Plaça perquè esdevingui motor comercial. Aposta per fer de la Fira l’aparador del comerç i l’activitat econòmica de la ciutat, aprofundint en els vincles amb l’Exposició Nacional de Roses. Projecta la posada en marxa d’un mercat de pagès setmanal com a foment de l’activitat econòmica, del consum sostenible i de proximitat. Què vam dir Què hem fet 32No executatExecutat No assolit al 100%
 33. 33. Àrea de Govern Obert i Serveis Generals Serveis Econòmics i Organització • Execució d’inversions en espai públic i millora d’escoles públiques amb el romanent de 2015. • Compliment de tots els indicadors de transparència així com del rendiment de comptes establert a la normativa. • Inici de la prospecció per presentar la informació de forma més interactiva i entenedora. • Millora de l’accés a la informació econòmica per part de tots els membres del Consistori. • Es continua la línia de compliment en els terminis de pagament a proveïdors. • Se signa el préstec amb l’IDAE d’un 1,5 milions d’euros a 0 interès per a la Millora de l’enllumenat. • Presentació d’un projecte sobre economia circular al Programa europeu LIFE. • Cal avançar en la recerca de més projectes europeus o en col·laboració amb els privats. • Es treballa per a la consecució de l’expedient electrònic integral. • Implantació de les carpetes de les comissions informatives i de la carpeta de les regidories en línia. • Simplificació de procediments (incorporació progressiva de les declaracions responsables i comunicacions prèvies). • Interconnexió amb plataformes d’altres administracions. • Es recupera la paga extra i s’aplica un 1% d’augment en els salaris. • Implantació de quadres de comandament (seguiment expedients, dades tramitació, dades atenció ciutadana, etc.). • Desenvolupament d’un servei de generació de còpies autenticades de documents electrònics. • Es redueix considerablement el temps mitjà de resposta de les instàncies. Control de la despesa corrent per destinar recursos a l’atenció a persones i inversions sostenibles. Transparència en la gestió econòmica. Pagament a proveïdors a 30 dies. Adequació dels sistemes de gestió i tramitació a la nova normativa. El personal de l’Ajuntament recupera una part de la paga extra de 2012 i els salaris s’augmenten un 1%. Desenvolupament de sistemes d’informació de govern obert a la ciutadania. A més... Prospecció de noves fonts de finançament en el marc europeu i col·laboració públic-privada. Què vam dir Què hem fet 33No executatExecutat No assolit al 100%
 34. 34. Àrea de Govern Obert i Serveis Generals Tecnologies i Gestió del Coneixement • Aprovació de l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica. • Implantació del tràmit de Dret d’Accés a la Informació. • Actualització i automatització progressiva d’indicadors al Portal de Transparència. • Implantació de 10 tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per facilitar la informació i tramitació integral de les activitats. • Auditoria d’accessibilitat de continguts web (desplegament 2017). • Millora dels mapes de la ciutat publicats al web (mobilitat i itineraris, barreres arquitectòniques, ruta modernista, planejament urbanístic...). • Incorporació de nous sistemes d’identificació electrònica en mobilitat (MobileID, idCat-SMS). I el Servei VàLid com integrador dels diferents mecanismes d’identificació (idCAT Mòbil,Cl@ve i Autenticació amb certificat qualificat o reconegut). • Atenció ciutadana multicanal (telefònica, presencial, web i xarxes socials). • Establiment d’un Model d’Atenció Ciutadana Integral (MOSAIC) per homogeneïtzar l’atenció ciutadana a tots els àmbits de l’Ajuntament (desplegament 2017). • Desenvolupament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, d’un sistema per atendre les incidències en la tramitació electrònica (desplegament 2017). • Desplegament de la xarxa base de comunicacions sobre la qual s’implantaran els sistemes de gestió intel·ligent. • Substitució de 100% dels punts de llum previstos en el projecte. • Mapeig i identificació de 123 iniciatives d’innovació social a la comarca. • Realització del programa Baix Innova Social (BIS’16), en el marc de la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat (XISC), per prototipar i impulsar 6 projectes d’innovació social comarcals. • Nova edició del Programa Yuzz d’emprenedoria jove, amb un total de 20 participants seleccionats d’entre 53 sol·licituds rebudes. Impulsa el Pla Estratègic de Govern Obert. Amplia els tràmits electrònics i la informació en línia per a la ciutadania. Millora l’accés de la ciutadania als serveis públics amb nous sistemes d’identificació i signatura des de dispositius mòbils. Implanta sistemes de gestió intel·ligent en projectes de polígons industrials. Impulsa projectes d’innovació social. Nova edició programa Yuzz. Ofereix diferents canals per informar i atendre la ciutadania. Què vam dir Què hem fet 34No executatExecutat No assolit al 100%
 35. 35. Gràcies per la vostra atenció www.santfeliu.cat

×