Proyekto sa Instrukura ng Wikang Filipino

Jorebel Billones
Jorebel BillonesTeam Member à Mary Immaculate Parish iYouth Ministry
Instruktura
 ng Wikang
  Filipino
Ipinasa ni: Jorebel E. Billones

Ipinasa kay: Mrs. Salvacion Frondozo
Ponolohiya- ang
tawag sa pag-
aaral ng mga
pattern ng mga
tunog ng wika.
Ponema- ito ay
  binubuo ng
makabuluhang tunog.
Articulatory phonetics- isang paraan upang
ilarawan kung paano binibigkas ang mga
fonema ng isang wika.
 Tatlong salik ang kailangan upang
 makapagsalita ang tao:
 1. ang pinanggagalingan ng lakas o
 enerhiya
 2. ang kumakatal na bagay o artikulador
 3. ang patunugan o resonador

Ang hangin ang nagiging midyum o
 pahatiran ng mga alon ng tunog na siya
 naman nating naririnig.
Mga ponemang katinig
/p/ vs. /b/    /?/ vs. /h/     /m/ vs. /b/    /w/ vs. /y/
/pa . sa/ pasa  /?i . liN/ iling  /ma . ta/ mata   /la . wa/ lawa
/ba . sa/ basa  /hi . liN/ hiling  /ba . ta/ bata   /la . ya/ laya

/t/ vs. /d/    /n/ vs. /d/     /n/ vs. /g/
/ta . tay/ tatay /no . on/ noon    /na . ta/ nata
/da. tay/ datay /do . on/ doon    /ga . ta/ gata

/k/ vs. /g/    /s/ vs. /h/     /l/ vs. /r/
/kuloN/ kulong  /si . pag/ sipag  /ku . lot/ kulot
/guloN/ gulong  /hi . pag/ hipag  /ku . rot/ kurot
Mailalarawan ang mga katinig ng Filipino sa
pamamagitan ng limang punto ng artikulasyon:

 1. Panlabi- ang ibabang labi ay dumidiit
  sa labing itaas. /p,b,m/
  2. Pangngipin – ang dulo ng dila ay
  dumidiit sa loob ng mga ngiping itaas.
  /t,d,n/
  3. Panggilagid – ang ibabaw ng dulo ng
  dila ay lumalapit o dumidiit sa punong
  gilagid. /s,l,r/
  4. (Pangngalangala) Velar – ang ibabaw ng
  puno ng dila ay dumidiit sa velum o
  malambot na bahagi ng ngalangala. /k,g,n/
  5. Glottal – ang mga babagtingang ay
  nagdidiit o naglalapit at hinaharang o
  inaabala ang presyon ng papalabas na
  hininga upang lumikha ng paimpit o
  pasutsot na tunog.
Diptonggo – Ito ay magkasamang patinig at
malapatinig sa isang pantig. Ang diptonggo ng
Filipino ay ay, ey, iy, oy, uy, aw at iw.

  Klaster o kambal katinig- ang magkasunod
  na dalawang magkaibang katinig sa isang
  pantig. /pl/, /tr/,/dr/, /kl/, at /bl/.
  Pares Minimal- ito ay pares ng salita na
  magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad
  ang bigkas maliban sa isang ponema na nasa
  parehong pusisyon sa salita.
Hal: gulay-kulay    sabaw-sabay
Ponemang malayang nagpapalitan- ang isa sa
  mga ponema nito ay naipagpapalit ng ibang
  ponema ngunit hindi naman nagbabago ang
  kahulugan ng nasabing salita.
Hal: kurut- kurot   binte-binti
Ang Kaurian ng Palatunugan sa Wikang
Filipino:

A. Malumay
2. Ito ay binibigkas ng marahan o
  banayad at walang impit sa
  lalamunan.
3. Ito ay hindi ginagamitan ng bantas
  o tuldik.
4. Maaaring magtapos sa patinig o
  katinig.
Mga halimbawa:
buhay     kawayan    kama
B. Mabilis
2. Ito ay binibigkas ng tuluy-tuloy at walang impit
  sa lalamunan.
3. Ito ay ginagamitan ng bantas na pahilis.
4. Ito ay karaniwang nagtatapos sa patinig o
  katinig.
Mga halimbawa:
buhay    katawan      dalawa
mapula      marumi       makulit
C. Malumi
2. Ito ay binibigkas ng marahan o
  banayad ngunit may impit sa
  lalamunan.
3. Ito ay ginagamitan ng bantas na
  paiwa (‘).
4. Ito ay karaniwang nagtatapos sa
  patinig.
Mga halimbawa:
makata    muta     suka
sakali    puno       bata
D. Maragsa
2. Ang diing maragsa ay binibigkas ng
  tuluy-tuloy ngunit may impit sa
  lalamunan.
3. Ito ay karaniwang nagtatapos sa
  patinig.
4. Ang bantas na ginagamit ay
  pakupya (^).
Mga halimbawa:
dugo        dukha    ginto
sampu     kaliwa    wala
ARALIN 2
MORPOLOHIYA
Morpolohiya

  Sa linggwistika, kilala din sa katagang palabuuan.
  Tawag sa pag-aaral kung paanong ang bawat bahagi ng
  salita ay pinagsasama-sama upang makabuo ng salita.
  Ito ay pag-aaral ng istraktura ng mga salita at ng relasyon
  nito sa iba pang mga salita.
Morpema


  pinakamaliit na yunit ng wika na may kahulugan.
  Ito ay maaaring salita o bahagi lamang ng salita.
  Ang morpema ay laging may kahulugang taglay sa sarili.

    Halimbawa:
     mabait = ma- + bait
     matalino = ma- + talino
Anyo ng morpema

  Morpemang salitang ugat
   binubuo lamang ng salitang ugat.

   Ito ay mga salitang-hubad dahil sa hinubaran ang

   salita ng panlapi o walang kasamang panlapi.
   malayang morpema, ito ay maaaring makapag-isa o

   may taglay na kahulugan kahit walang kasamang
   panlapi.

    Halimbawa:
    Itlog, langit, bahay, yaman, talino, diwa, sulat, atbp.
  Morpemang binubuo ng panlapi
   ang mga panlapi, kahit hindi buong salita, ay mayroon

   parin kahulugan dahil sa dumadagdag ito sa
   kahulugan ng salitang ugat.
   di-malayang morpema; hindi makikita ang tiyak na

   taglay na kahulugan hanggang hindi naisasama sa
   ibang morpema.

   Halimbawa:
     ma- + bait
     ma- + talino
Mga uri ng morpema

  Morpemang may kahulugang leksikal
   mga morpemang may natatanging kahulugan na

   madaling malaman.
   Content-morphemes

   Open class, dahil sa maari itong madagdagan ng mga

   bagong salita.

   Halimbawa:
    dahon, ganda, lakad, at karunungan
  Morpemang may kahulugang pangkayarian
   Mga morpemang nag bibigay ng impormasyon tungkol

   sa gramatikal na gamit sa pamamagitan ng pag-
   uugnay ng mga salita sa pangungusap.
   Ito ay nakapagpapalinaw ng kahulugan ng buong

   pangungusap.
   Function-morphemes

   Close class, dahil sa hindi ito nadadagdagan ng mga

   bagong miyembro.

   Halimbawa:
    ang, si, ng, sa, pero, dahil, kung, kahit, atbp.
Mga Pagbabagong morpoponemiko

  Ito ay tumutukoy sa alin mang pagbabagong nagaganap
  sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa
  impluwensiya ng kaligiran nito.
  Ang nakaiimpluwensiyang ponema ay maaaring yung
  sinusundan ng morpema o yung sumusunod dito,
  bagama’t karaniwang nang ang sinusundang ponema
  ang nakaiimpluwensiya.
Uri ng pagbabagong morponemiko

1. Asimilasyon
   Pagbabagong karaniwang nangyari sa tunog na /n/
    sa mga panlaping pang-, mang-, hing- o sing-
    dahilan sa impluwensiya ng kasunod na tunog.

     Halimbawa:
     pang- + bansa = pangbansa = pambansa
     mang- + bola = mangbola = mambola
     sing- + tamis = singtamis = sintamis
2 uri ng Asimilasyon

 1.1 Asimilasyong di ganap
   –  Ito ang pagbabagong nagaganap sa pusisyong pinal ng isang
     morpema dahilan sa impluwensiya ng kasunod na tunog.


     Halimbawa:
     pang- + tukoy = pangtukoy = pantukoy
     mang- + dukot = mangdukot = mandukot
     sing- + puti = singputi = simputi
     mang- + bola = mangbola = mambola
1.2 Asimilasyong ganap
  –  Minsan, bukod sa parsyal o di-ganap na asimilasyon,
    nawawala pa rin ang unang tunog ng salitang nilalapian.


    Halimbawa:
    pan- + talo = pantalo = panalo
    mang- + kuha = mangkuha = manguha
2. Pagkawala ng Ponema
   Nawawala ang huling patinig ng salitang-ugat kapag
    nilagyan ito ng hulapi.

   Halimbawa:
   tira + -an = tirahan = tirhan

   dakpin     sarhan         kamtan
   [dakip] [-in]  [sara] [-an]  [kamit] [-an]
3. Paglilipat-diin
   Ito ay nagaganap kapag ang salitang-ugat ay

   hinuhulapian.

   Halimbawa:
   sira:in  hawa:kan        putu:lin
   [si:ra] [-in]  [ha:wak] [-an]  [pu:tol] [-an]

   Subuking bigkasin ang mga sumusunod na salita:

    iwas      sira       lapat

   Ngayon, bigkasin ang nilapiang mga salita:

    iwasan         sirain       lapatan
4. Pagbabago ng ponema
   may mga tunog na nagbabago sa ponema
   Halimbawa:
   ma- + dami = madami = marami
   ma- + dapat = madapat = marapat

   Madikit ‘sticky’ at hindi marikit ‘lovely’
5. Pagkakaltas ng ponema
   Nangyayari ang pagbabagong ito kung ang huling

   ponemang patinig ng salitang-ugat ay nawawala
   kapag nilalagyan ng hulapi.

   Halimbawa:
   takip + -an = takipan = takpan
   sara + -an = sarahan = sarhan
PAGBUBUO NG MGA SALITA
3. PAGLALAPI
4. PAG – UULIT
5. PAGTATAMBAL NG SALITA
1. PAGLALAPI
 - sa pagkakapit ng iba’t–ibang uri ng panlapi sa
 isang salitang-ugat, nakabubuo ng iba’t-ibang
 salita na may kani-kaniyang kahulugan.

Halimbawa:
 TUBIG
   ma- + tubig = matubig [ maraming tubig ]
   pa- + tubig = patubig [ padaloy ng tubig ]
   tubig + -an = tubigan [ lagyan ng tubig ]
   tubig + -in- = tinubig [ pinarusahan sa tubig ]
2. PAG-UULIT
 - isa pang paraan ng pagbuo ng salita mula sa
 morpemang salitang-ugat.

 - ang pag-uulit ay maaaring ganap, parsyal o
 maaaring pareho.

Halimbawa:
h. Pag-uulit na ganap – kapag ang salita ay inuulit.

   Salitang-ugat  Pag-uulit
   taon      taun-taon
   bahay      bahay-bahay
   araw      araw-araw
b. Pag-uulit na Parsyal – kapag ang bahagi lang ng salita ang
inuulit.


    Salitang-ugat     Pag-uulit
    usok         uusok
    balita        bali-balita
    tahimik        tahi-tahimik


c. Pag-uulit na parsyal at ganap


    Salitang-ugat     Pag-uulit
    sigla         masigla-sigla
    saya         masaya-saya
    matuto        matuto-tuto
Samantala, sa pagtatambal rin ng dalawang salitang-uga
namang makalikha ng ikatlong kahulugan.

Halimbawa:
   basag + ulo = basagulo
   anak + pawis = anakpawis
   dalaga + bukid = dalagambukid
3. PAGTATAMBAL NG SALITA

  - isa pang paraan ng pagbubuo ng salita ay ang pagsasama ng
   dalawang morpemang salitang-ugat. Tinatawag itong tambalang
   salita. Sa pagsasama ng dlawang salitang-ugat maaaring manatili ang
   kahulugan ng dalawang-salita.

h. Inilalarawan ng ikalawang salita ang unang salita
  Halimbawa: taong-bundok, kulay-dugo

k. Tinatanggap ng unang salita ang ginagawa ng unang salita
  Halimbawa: ingat-yaman, pamatid-uhaw

n. Ipinapakita ng ikalawang salita ang gamit ng unang salita
  Halimbawa: bahay-aliwan, silid-aralan

q. Isinasaad ng ikalawang salita ang pinagmulan ng unang salita
  Halimbawa: batang-lansangan, kahoy-gubat

t. Kasabay o katimbang ng ikalawang salita ang unang salita
  Halimbawa: urong-sulong, lulubog-lilitaw
1 sur 32

Contenu connexe

Tendances

MorpolohiyaMorpolohiya
Morpolohiyageli6415
16K vues20 diapositives
Mga Istruktura ng Wikang FilipinoMga Istruktura ng Wikang Filipino
Mga Istruktura ng Wikang Filipinoeijrem
74.7K vues26 diapositives
Pagbabagong morpoponemikoPagbabagong morpoponemiko
Pagbabagong morpoponemikoAllan Ortiz
51K vues7 diapositives

Tendances(20)

MorpolohiyaMorpolohiya
Morpolohiya
geli641516K vues
Ang linggwistika at ang guroAng linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guro
RosalynDelaCruz518.5K vues
Alomorp ng morpemaAlomorp ng morpema
Alomorp ng morpema
Makati Science High School21.3K vues
Pagbabagong morpoponemikoPagbabagong morpoponemiko
Pagbabagong morpoponemiko
Allan Ortiz51K vues
Uri ng Pagbabagong MorpoponemikoUri ng Pagbabagong Morpoponemiko
Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko
Eldrian Louie Manuyag10K vues
Fil 103 ponolohiya suprasegmentalFil 103 ponolohiya suprasegmental
Fil 103 ponolohiya suprasegmental
Edwin Del Rosario24.7K vues
ANG DIPTONGGO NG WIKANG FILIPINOANG DIPTONGGO NG WIKANG FILIPINO
ANG DIPTONGGO NG WIKANG FILIPINO
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT1.3K vues
MorpemaMorpema
Morpema
Reina Mikee99.9K vues
Lexical at istruktura semantika.docxLexical at istruktura semantika.docx
Lexical at istruktura semantika.docx
Charlene346176693 vues
MORPOLOHIYAMORPOLOHIYA
MORPOLOHIYA
clauds0809119.6K vues
PonolohiyaPonolohiya
Ponolohiya
Kate Sevilla13.3K vues
SintaksSintaks
Sintaks
JezreelLindero53K vues
Ikalawang pangkat sa filipino iIkalawang pangkat sa filipino i
Ikalawang pangkat sa filipino i
Airez Mier90K vues
Mga pagbabagong morpoponemikoMga pagbabagong morpoponemiko
Mga pagbabagong morpoponemiko
arnielapuz296.7K vues
MorpoponemikoMorpoponemiko
Morpoponemiko
rosemelyn109.6K vues
morpolohiyamorpolohiya
morpolohiya
Ann Pacuño12.4K vues
Kasaysayan ng linggwistika (1)Kasaysayan ng linggwistika (1)
Kasaysayan ng linggwistika (1)
University of Rizal System416K vues

En vedette

AsimilasyonAsimilasyon
AsimilasyonLove Bordamonte
57.8K vues14 diapositives
Lesson k12 englishLesson k12 english
Lesson k12 englishAdik Libro
24.8K vues6 diapositives
Magbugtungan tayo!Magbugtungan tayo!
Magbugtungan tayo!Alma Reynaldo
20.7K vues13 diapositives
Fil1 morpemaFil1 morpema
Fil1 morpemaFely Vicente
104.7K vues11 diapositives

En vedette(18)

AsimilasyonAsimilasyon
Asimilasyon
Love Bordamonte57.8K vues
Mtb mle-tagalog-ortograpiya1Mtb mle-tagalog-ortograpiya1
Mtb mle-tagalog-ortograpiya1
EDITHA HONRADEZ15.4K vues
Lesson k12 englishLesson k12 english
Lesson k12 english
Adik Libro24.8K vues
Magbugtungan tayo!Magbugtungan tayo!
Magbugtungan tayo!
Alma Reynaldo20.7K vues
Fil1 morpemaFil1 morpema
Fil1 morpema
Fely Vicente104.7K vues
kayarian ng mga salitakayarian ng mga salita
kayarian ng mga salita
melaaamicosa112.3K vues
Epp v 4th gradingEpp v 4th grading
Epp v 4th grading
EDITHA HONRADEZ37.3K vues
The One Page ProposalThe One Page Proposal
The One Page Proposal
University of Victoria - Distance Education Services120.3K vues
k to 12 Filipino Grade 2 lm k to 12 Filipino Grade 2 lm
k to 12 Filipino Grade 2 lm
Ahtide Agustin386.7K vues
Ang Pagbuo Ng Konseptong PapelAng Pagbuo Ng Konseptong Papel
Ang Pagbuo Ng Konseptong Papel
allan jake525.5K vues
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
Noel Tan571.3K vues
Strategic Performance Management SystemStrategic Performance Management System
Strategic Performance Management System
Daisy Punzalan Bragais53.4K vues
Strategic Performance ManagementStrategic Performance Management
Strategic Performance Management
Elijah Ezendu48.9K vues

Similaire à Proyekto sa Instrukura ng Wikang Filipino

PonemaPonema
PonemaMckoi M
19.9K vues8 diapositives
1112734 6344665938144425001112734 634466593814442500
1112734 634466593814442500Tyron Ralar
31.1K vues39 diapositives
Ponolohiya.pptxPonolohiya.pptx
Ponolohiya.pptxaldrinorpilla1
98 vues36 diapositives
Slide showSlide show
Slide showIvy Lontoc Capistrano
3K vues19 diapositives

Similaire à Proyekto sa Instrukura ng Wikang Filipino(20)

Ponoloji, Morpoloji, LeksikalPonoloji, Morpoloji, Leksikal
Ponoloji, Morpoloji, Leksikal
CarloPMarasigan36.4K vues
PonemaPonema
Ponema
Mckoi M19.9K vues
KAYARIAN NG SALITA.pdfKAYARIAN NG SALITA.pdf
KAYARIAN NG SALITA.pdf
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT488 vues
1112734 6344665938144425001112734 634466593814442500
1112734 634466593814442500
Tyron Ralar31.1K vues
Ponolohiya.pptxPonolohiya.pptx
Ponolohiya.pptx
aldrinorpilla198 vues
Slide showSlide show
Slide show
Ivy Lontoc Capistrano3K vues
MorpolohiyaMorpolohiya
Morpolohiya
Nathalie Lovitos323.1K vues
PonolohiyaPonolohiya
Ponolohiya
Jose Emmanuel Maningas286.1K vues
Fil101 istruktura ng wikaFil101 istruktura ng wika
Fil101 istruktura ng wika
University of Santo Tomas20.6K vues
AsimilasyonAsimilasyon
Asimilasyon
Allan Ortiz43.3K vues
MORPOLOHIYA.pptxMORPOLOHIYA.pptx
MORPOLOHIYA.pptx
LOVELYJOYCALLANTA19 vues
Yunit 3 istruktura ng wikaYunit 3 istruktura ng wika
Yunit 3 istruktura ng wika
Rita Mae Odrada290.9K vues
Ponolohiya (FIL 101)Ponolohiya (FIL 101)
Ponolohiya (FIL 101)
NeilStephen19209K vues
PonemaPonema
Ponema
Vanessa Rae Baculio357K vues
PonemaPonema
Ponema
Love Bordamonte7.5K vues
Ponema 110207003034-phpapp01Ponema 110207003034-phpapp01
Ponema 110207003034-phpapp01
Noemi Morales11K vues
Aralin 4.2 Aralin 4.2
Aralin 4.2
JANETHDOLORITO159 vues

Dernier(11)

Proyekto sa Instrukura ng Wikang Filipino

 • 1. Instruktura ng Wikang Filipino Ipinasa ni: Jorebel E. Billones Ipinasa kay: Mrs. Salvacion Frondozo
 • 2. Ponolohiya- ang tawag sa pag- aaral ng mga pattern ng mga tunog ng wika.
 • 3. Ponema- ito ay binubuo ng makabuluhang tunog.
 • 4. Articulatory phonetics- isang paraan upang ilarawan kung paano binibigkas ang mga fonema ng isang wika.  Tatlong salik ang kailangan upang makapagsalita ang tao:  1. ang pinanggagalingan ng lakas o enerhiya  2. ang kumakatal na bagay o artikulador  3. ang patunugan o resonador Ang hangin ang nagiging midyum o pahatiran ng mga alon ng tunog na siya naman nating naririnig.
 • 5. Mga ponemang katinig /p/ vs. /b/ /?/ vs. /h/ /m/ vs. /b/ /w/ vs. /y/ /pa . sa/ pasa /?i . liN/ iling /ma . ta/ mata /la . wa/ lawa /ba . sa/ basa /hi . liN/ hiling /ba . ta/ bata /la . ya/ laya /t/ vs. /d/ /n/ vs. /d/ /n/ vs. /g/ /ta . tay/ tatay /no . on/ noon /na . ta/ nata /da. tay/ datay /do . on/ doon /ga . ta/ gata /k/ vs. /g/ /s/ vs. /h/ /l/ vs. /r/ /kuloN/ kulong /si . pag/ sipag /ku . lot/ kulot /guloN/ gulong /hi . pag/ hipag /ku . rot/ kurot
 • 6. Mailalarawan ang mga katinig ng Filipino sa pamamagitan ng limang punto ng artikulasyon:  1. Panlabi- ang ibabang labi ay dumidiit sa labing itaas. /p,b,m/  2. Pangngipin – ang dulo ng dila ay dumidiit sa loob ng mga ngiping itaas. /t,d,n/  3. Panggilagid – ang ibabaw ng dulo ng dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. /s,l,r/  4. (Pangngalangala) Velar – ang ibabaw ng puno ng dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. /k,g,n/  5. Glottal – ang mga babagtingang ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog.
 • 7. Diptonggo – Ito ay magkasamang patinig at malapatinig sa isang pantig. Ang diptonggo ng Filipino ay ay, ey, iy, oy, uy, aw at iw.  Klaster o kambal katinig- ang magkasunod na dalawang magkaibang katinig sa isang pantig. /pl/, /tr/,/dr/, /kl/, at /bl/.  Pares Minimal- ito ay pares ng salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa isang ponema na nasa parehong pusisyon sa salita. Hal: gulay-kulay sabaw-sabay Ponemang malayang nagpapalitan- ang isa sa mga ponema nito ay naipagpapalit ng ibang ponema ngunit hindi naman nagbabago ang kahulugan ng nasabing salita. Hal: kurut- kurot binte-binti
 • 8. Ang Kaurian ng Palatunugan sa Wikang Filipino: A. Malumay 2. Ito ay binibigkas ng marahan o banayad at walang impit sa lalamunan. 3. Ito ay hindi ginagamitan ng bantas o tuldik. 4. Maaaring magtapos sa patinig o katinig. Mga halimbawa: buhay kawayan kama
 • 9. B. Mabilis 2. Ito ay binibigkas ng tuluy-tuloy at walang impit sa lalamunan. 3. Ito ay ginagamitan ng bantas na pahilis. 4. Ito ay karaniwang nagtatapos sa patinig o katinig. Mga halimbawa: buhay katawan dalawa mapula marumi makulit
 • 10. C. Malumi 2. Ito ay binibigkas ng marahan o banayad ngunit may impit sa lalamunan. 3. Ito ay ginagamitan ng bantas na paiwa (‘). 4. Ito ay karaniwang nagtatapos sa patinig. Mga halimbawa: makata muta suka sakali puno bata
 • 11. D. Maragsa 2. Ang diing maragsa ay binibigkas ng tuluy-tuloy ngunit may impit sa lalamunan. 3. Ito ay karaniwang nagtatapos sa patinig. 4. Ang bantas na ginagamit ay pakupya (^). Mga halimbawa: dugo dukha ginto sampu kaliwa wala
 • 13. Morpolohiya  Sa linggwistika, kilala din sa katagang palabuuan.  Tawag sa pag-aaral kung paanong ang bawat bahagi ng salita ay pinagsasama-sama upang makabuo ng salita.  Ito ay pag-aaral ng istraktura ng mga salita at ng relasyon nito sa iba pang mga salita.
 • 14. Morpema  pinakamaliit na yunit ng wika na may kahulugan.  Ito ay maaaring salita o bahagi lamang ng salita.  Ang morpema ay laging may kahulugang taglay sa sarili. Halimbawa: mabait = ma- + bait matalino = ma- + talino
 • 15. Anyo ng morpema  Morpemang salitang ugat  binubuo lamang ng salitang ugat.  Ito ay mga salitang-hubad dahil sa hinubaran ang salita ng panlapi o walang kasamang panlapi.  malayang morpema, ito ay maaaring makapag-isa o may taglay na kahulugan kahit walang kasamang panlapi. Halimbawa: Itlog, langit, bahay, yaman, talino, diwa, sulat, atbp.
 • 16. Morpemang binubuo ng panlapi  ang mga panlapi, kahit hindi buong salita, ay mayroon parin kahulugan dahil sa dumadagdag ito sa kahulugan ng salitang ugat.  di-malayang morpema; hindi makikita ang tiyak na taglay na kahulugan hanggang hindi naisasama sa ibang morpema. Halimbawa: ma- + bait ma- + talino
 • 17. Mga uri ng morpema  Morpemang may kahulugang leksikal  mga morpemang may natatanging kahulugan na madaling malaman.  Content-morphemes  Open class, dahil sa maari itong madagdagan ng mga bagong salita. Halimbawa: dahon, ganda, lakad, at karunungan
 • 18. Morpemang may kahulugang pangkayarian  Mga morpemang nag bibigay ng impormasyon tungkol sa gramatikal na gamit sa pamamagitan ng pag- uugnay ng mga salita sa pangungusap.  Ito ay nakapagpapalinaw ng kahulugan ng buong pangungusap.  Function-morphemes  Close class, dahil sa hindi ito nadadagdagan ng mga bagong miyembro. Halimbawa: ang, si, ng, sa, pero, dahil, kung, kahit, atbp.
 • 19. Mga Pagbabagong morpoponemiko  Ito ay tumutukoy sa alin mang pagbabagong nagaganap sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensiya ng kaligiran nito.  Ang nakaiimpluwensiyang ponema ay maaaring yung sinusundan ng morpema o yung sumusunod dito, bagama’t karaniwang nang ang sinusundang ponema ang nakaiimpluwensiya.
 • 20. Uri ng pagbabagong morponemiko 1. Asimilasyon  Pagbabagong karaniwang nangyari sa tunog na /n/ sa mga panlaping pang-, mang-, hing- o sing- dahilan sa impluwensiya ng kasunod na tunog. Halimbawa: pang- + bansa = pangbansa = pambansa mang- + bola = mangbola = mambola sing- + tamis = singtamis = sintamis
 • 21. 2 uri ng Asimilasyon 1.1 Asimilasyong di ganap – Ito ang pagbabagong nagaganap sa pusisyong pinal ng isang morpema dahilan sa impluwensiya ng kasunod na tunog. Halimbawa: pang- + tukoy = pangtukoy = pantukoy mang- + dukot = mangdukot = mandukot sing- + puti = singputi = simputi mang- + bola = mangbola = mambola
 • 22. 1.2 Asimilasyong ganap – Minsan, bukod sa parsyal o di-ganap na asimilasyon, nawawala pa rin ang unang tunog ng salitang nilalapian. Halimbawa: pan- + talo = pantalo = panalo mang- + kuha = mangkuha = manguha
 • 23. 2. Pagkawala ng Ponema  Nawawala ang huling patinig ng salitang-ugat kapag nilagyan ito ng hulapi. Halimbawa: tira + -an = tirahan = tirhan dakpin sarhan kamtan [dakip] [-in] [sara] [-an] [kamit] [-an]
 • 24. 3. Paglilipat-diin  Ito ay nagaganap kapag ang salitang-ugat ay hinuhulapian. Halimbawa: sira:in hawa:kan putu:lin [si:ra] [-in] [ha:wak] [-an] [pu:tol] [-an] Subuking bigkasin ang mga sumusunod na salita: iwas sira lapat Ngayon, bigkasin ang nilapiang mga salita: iwasan sirain lapatan
 • 25. 4. Pagbabago ng ponema  may mga tunog na nagbabago sa ponema Halimbawa: ma- + dami = madami = marami ma- + dapat = madapat = marapat Madikit ‘sticky’ at hindi marikit ‘lovely’
 • 26. 5. Pagkakaltas ng ponema  Nangyayari ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang-ugat ay nawawala kapag nilalagyan ng hulapi. Halimbawa: takip + -an = takipan = takpan sara + -an = sarahan = sarhan
 • 27. PAGBUBUO NG MGA SALITA 3. PAGLALAPI 4. PAG – UULIT 5. PAGTATAMBAL NG SALITA
 • 28. 1. PAGLALAPI - sa pagkakapit ng iba’t–ibang uri ng panlapi sa isang salitang-ugat, nakabubuo ng iba’t-ibang salita na may kani-kaniyang kahulugan. Halimbawa: TUBIG ma- + tubig = matubig [ maraming tubig ] pa- + tubig = patubig [ padaloy ng tubig ] tubig + -an = tubigan [ lagyan ng tubig ] tubig + -in- = tinubig [ pinarusahan sa tubig ]
 • 29. 2. PAG-UULIT - isa pang paraan ng pagbuo ng salita mula sa morpemang salitang-ugat. - ang pag-uulit ay maaaring ganap, parsyal o maaaring pareho. Halimbawa: h. Pag-uulit na ganap – kapag ang salita ay inuulit. Salitang-ugat Pag-uulit taon taun-taon bahay bahay-bahay araw araw-araw
 • 30. b. Pag-uulit na Parsyal – kapag ang bahagi lang ng salita ang inuulit. Salitang-ugat Pag-uulit usok uusok balita bali-balita tahimik tahi-tahimik c. Pag-uulit na parsyal at ganap Salitang-ugat Pag-uulit sigla masigla-sigla saya masaya-saya matuto matuto-tuto
 • 31. Samantala, sa pagtatambal rin ng dalawang salitang-uga namang makalikha ng ikatlong kahulugan. Halimbawa: basag + ulo = basagulo anak + pawis = anakpawis dalaga + bukid = dalagambukid
 • 32. 3. PAGTATAMBAL NG SALITA - isa pang paraan ng pagbubuo ng salita ay ang pagsasama ng dalawang morpemang salitang-ugat. Tinatawag itong tambalang salita. Sa pagsasama ng dlawang salitang-ugat maaaring manatili ang kahulugan ng dalawang-salita. h. Inilalarawan ng ikalawang salita ang unang salita Halimbawa: taong-bundok, kulay-dugo k. Tinatanggap ng unang salita ang ginagawa ng unang salita Halimbawa: ingat-yaman, pamatid-uhaw n. Ipinapakita ng ikalawang salita ang gamit ng unang salita Halimbawa: bahay-aliwan, silid-aralan q. Isinasaad ng ikalawang salita ang pinagmulan ng unang salita Halimbawa: batang-lansangan, kahoy-gubat t. Kasabay o katimbang ng ikalawang salita ang unang salita Halimbawa: urong-sulong, lulubog-lilitaw