Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO

18 519 vues

Publié le

Detailed Lesson Plan (AP)

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO

  1. 1. 1 Republic of the Philippines DEPARTMENT OF EDUCATION Region VI-WESTERN VISAYAS Schools Division of Iloilo CABATUAN NATIONAL COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL MASUSING BANGHAY-ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN 10 (Mga Kontemporaryong Isyu) February 07, 2018 I. LAYUNIN A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng pagkamamayaan at pakikilahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa at may pagkakaisa. B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral; ay nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at pulitikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling pamayanan. C. KASANAYAN SA PAGKATUTO a. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga karapatang pantao upang matugunan ang ibat ibang isyu at hamong panlipunan D. TIYAK NA LAYUNIN 1. Naiisa-isa ang mga organisasyon na nagtataguyod sa karapatang pantao. 2. Naipaliliwanag ang layunin ng ibat-ibang organisasyon na nagtataguyod ng karapatang pantao. 3. Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng mga karapatang pantao upang matugunan ang ibat-ibang mga isyu at hamong panlipunan. II. NILALAMAN A. Paksa: B. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao. III. KAGAMITANG PAMPAGKATUTO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa gabay ng guro: 361-362 2. Mga pahina sa kagamitang pang mag-aaral: pp. 383-387 B. Iba pang Kagamitan: Laptop, Telebisyon, Powerpoint Presentation
  2. 2. 2 IV. PAMAMARAAN Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A.Panimulang Gawain 1. Panalangin Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. 2. Balik- aral Mag balik-aral muna tayo, sa nakalipas na aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa Bill of Rights. Tanong: Ano ang naging batayan ng ating bansa sa pagkabuo ng Bill of Rights? Tanong: Sa anong Artikulo ng 1987 Saligang Batas ng ating bansa makikita ang Bill of Rights? Very Good! B.Paglinang na Gawain 1.Pagganyak Bago natin simulan ang ating bagong aralin magkakaroon muna tayo ng isang gawain, ang gawaing ito ay “Photo Bucket”. Gamit ang bond paper, gumuhit kayo ng isang simbolo/bagay na may kaugnayan sa mga karapatang pantao. Pagkatapos ay ipaliwanag. Gabay na Tanong: 1. Ano ang sinisimbolo ng bagay na iyong ginuhit? 2. Ano ang kanyang layunin sa pagprotekta sa karapatang pantao ng isang mamamayan? 3. Sino-sino ang mga saklaw nito? 2.Paglalahad Ang ating bagong aralin ay tungkol sa mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao. 3.Pagtalakay Maraming organisasyon sa iba’t ibang panig ng daigdig ang binuo upang itaguyod ang mga karapatang pantao at tuluyang wakasan ang pagmamalabis sa mga karapatang ito. Bagama’t may mga kani-kaniyang pamamaraan at may partikular na kasapi ng lipunan ang pinagtutuonan ng pansin, nagkakaisa naman ang mga samahang ito sa pagasasagawa ng mga kampanyang magbibigay-proteksiyon sa mga karapatan ng tao at magpapalakas ng kanilang kakayahang tiyakin na paggiit ng mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. Tatayo ang mga mag- aaral at mananalangin. Ang Universal Declaration of Human Rights Artikulo III ng 1987 Saligang Batas
  3. 3. 3 Karaniwan sa matatagumpay na pandaigdigang samahang nagtataguyod ng mga karapatang pantao ay nagmula sa mga NGO o nongovernmental organization kung saan pinangungunahan ng mga karaniwang mamamayan at hindi ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga samahang ito. Mga Organisasyong Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 1. Amnesty International – ito ay isang pandaigdigang kilusan na may kasapi at tagasuportang umaabot sa mahigit pitong milyong katao. Ang motto nito ay “It is better to light a candle than to curse the darkness.” Pangunahing adhikain nito ang magsagawa ng pagsasaliksik at kampanya laban sa pang-aabuso ng mga karapatang pantao sa buong daigdig. Gayundin ang mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Aktibo Aktibo ang organisasyong ito sa Pilipinas. 2. Human Rights Action Center (HRAC) – Itinatag ito ni Jack Healey na isang kilalang human rights activist. Naging tagapagtaguyod ito ng mga karapatang pantao sa buong daigdig at nagsilbing-boses ng mga walang boses at tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa buong daigdig. Nakikipag- ugnayan din ang HRAC sa mga pinuno ng pandaigdigang sining tulad sa musika, teatro, pelikula, at maging ng printed material upang maipalaganap ang kahalagahan ng karapatang pantao. 3. Global Rights –Pangunahing layunin ng pandaigdigang samahang ito na itaguyod at pangalagaan ang karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa lipunan at pamahalaan. Pinalalakas din nito ang mga aktibong kalahok ng samahan na itala at ilantad ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga repormang patungkol sa karapatang pantao at makapagbigay ng serbisyong-legal. 4. Asian Human Rights Commission (AHRC) – Itinatag ito noong 1984 ng mga tanyag na grupong aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao sa Asya. Layunin ng samahang ito ang magkaroon ng higit na
  4. 4. 4 kamalayan tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan nito sa buong Asya. 5. African Commission on Human and People’s Rights – Ito ay isang quasi-judicial body na pinasinayaan noong 1987 sa Ethiopia. Layon nitong proteksiyonan at itaguyod ang karapatan ng mga tao at magbigay ng interpretasyon sa African Charter on Human and People’s Rights. Activity 1: Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Unang Pangkat: Isulat sa semantic web ang mga tanyag na pandaigdigang organisasyong nagbibigay proteksiyon sa mga karapatang pantao. Ikalawang Pangkat: Ipapaliwanag ang bawat organisasyon sa isinulat ng unang pangkat. Pilipinas Sa Pilipinas, ang Commission on Human Rights (CHR) ang may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan. Kinikilala ang CHR bilang “National Human Rights Institution (NHRI)” ng Pilipinas. Nilikha ito ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa Seksyon 17 (1) ng Artikulo 1.________________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________
  5. 5. 5 XIII. Nagkakaloob ang CHR ng mga pangunahing programa at serbisyo upang maprotektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ilan sa mga ito ay pagdodokumento at pangangasiwa ng mga reklamo tungkol sa paglabag sa karapatang pantao, pagbigay ng tulong at serbisyong legal sa mga biktima, pagsubaybay sa kalagayan ng mga piitan at rehabilitation center kung may kaso ng paglabag sa karapatang pantao, at pagsasagawa ng mga forensic at medico-legal service. Binibigyang-tuon din ng CHR ang iba’t ibang programa, estratehiya, at advocacy campaign upang higit na makapagbigay ng impormasyon at aktibong makalahok ang mga mamamayan sa pangangalaga ng mga karapatang pantao sa bansa. Nongovernmental Organization sa Pagtaguyod ng mga Karapatang Pantao ng mga Pilipino. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) – itinatag ang alyansang ito noong 1986 at nilahukan ng mahigit sa 100 organisasyon mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Nilalayon ng PAHRA na itaguyod, pangalagaan, at isakatauparan ang tunay na pag-iral ng mga karapatang pantao sa bansa. Philippine Human Rights Information Center (PhilRights) – isang organisasyon na nakarehistro sa SEC simula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations Department of Public Information (UNDPI) at sa UN Economic and Social Council. Hangad ng PhilRights na magkaroon ng bansang may kultura ng pagkakapantay-pantay ng tao. KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights – ito ay alyansa ng mga indibidwal, organisasyon, at grupo na itinatag noong 1995. Itinataguyod at pinangangalagaan nito ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Ilan sa mga programa ng alyansa ang magkaroon ng mataas na antas ng kamalayan ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan, maging aktibo sa pagsuporta sa mga gawaing
  6. 6. 6 magttaguyod sa mga karapatang pantao. Free Legal Assistance Group (FLAG) – ito ay isang pambansang grupo ng mga human rights lawyer na nagtataguyod at nangangalaga ng mga karapatang pantao. Itinatag ito noong 1974 nina Jose W. Diokno, Lorenzo Tanada Sr. at Joker Arroyo. Ilan sa mga adbokasiya ng FLAG ay ang paglaban sa pag-usig sa mga indibidwal sa kadahilanang politikal, pang-aabuso ng militar at kapulisan at parusang kamatayan. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) – Itinatag ito noong 1974. Sinimulan ito na may adhikaing matulungan ang mga political prisoner. Nagkakaloob din ang samahan ng suportang legal, pinansiyal, at moral sa mga political prisoner at kanilang pamilya. Activity 2: Punan ang talahanayan. Isulat sa kalahating bahagi ng papel (1/2 crosswise). Nongovernmental Organization sa Pagtaguyod ng mga Karapatang Pantao ng mga Pilipino. Organisasyon Layunin Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) Philippine Human Rights Information Center (PhilRights) KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights Free Legal Assistance Group (FLAG) Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
  7. 7. 7 Analysis: Pamprosesong mga Tanong 1. Anu-ano ang limang tanyag na pandaigdigang organisyon na nagtataguyod ng karapatang pantao? 2. Anu-ano ang ang mga Nongovernmental Organization sa Pagtaguyod ng mga Karapatang Pantao ng mga Pilipino? Abstraction Hagdan ng Pagsasakatuparan Pumili ng isang organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao sa daigdig o sa ating bansa. Magsaliksik sa piniling organisasyon. Pagkatapos ay buuin ang diyagram batay sa hinihingi ng bawat baitang sa hagdan. Isulat ang sagot sa ilalim ng baitang. Mga Gabay na Tanong 1. Nararapat ba na pagtuunan ng pansin ng iyong piniling organisasyon ang isyung inilahad sa diyagram? Bakit? 2. Kung ikaw ang pinuno ng nasabing organisasyon, anong hakbang o solusyon ang iyong isasakatuparan upang matugunan ang naturang isyung may kaugnayan sa karapatang pantao? C.Pangwakas na Gawain 1.Paglalahat Bilang paglalahat sa ating aralin, anu- ano ang ibat-ibang organisasyon na nagtataguyod sa karapatang pantao? Amnesty International HRAC Global Rights AHRC African Commission on Human and People’s Right PAHRA PhilRights KARAPATAN FLAG TFDP  Amnesty International  Human Action Rights Center  Global Rights  Asian Human Rights Commission  African Comission on Human and People’s Rights  Commission on Human Rights  Philippine Alliance of Human Rights Advocates  Philippine Human Rights Information Center  KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights  Free Legal Assistance Group (FLAG)  Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) AKSIYONG NAGAWA ISYUNG BINIGYAN- PANSIN ADBOKASIYA NG ORGANISASYON
  8. 8. 8 2.Paglalapat Tanong: Maktwiran at epektibo ba ang aksiyong isinasagawa ng mga organisayon upang maitahuyod/mapangalagaan ang karapatang pantao ng mga sangkot/biktima? Bakit? Paano? 3.Pagpapahalaga Tanong: Bilang isang mag-aaral, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumuo ng isang organisasyon upang maitaguyod ang karapatang pantao, ano ito? Ano ang layunin nito? V. PAGTATAYA (Formative) Panuto: Gumawa ng isang organizational chart tungkol sa lahat ng mga organisasyon na nagpoproteka sa karaptang pantao, at ibigay ang kanilang layunin. MGA ORGANISASYON Pandaigdigan Pilipinas
  9. 9. 9 VI. TALA (REMARKS) VII. PAGNINILAY A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nagangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyonan sa tulong ng aking cooperating teacher? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa kong guro? Prepared by: JORILYN P. LEGAYADA Grade 10- Student Teacher Checked by: _JOYCE A. DUREZA_ Cooperating Teacher Noted by: MARIANNE G. BASTIERO__ Head, Social Studies Department

×