Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

hindi Rehana

208 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

hindi Rehana

 1. 1. ´ÉÉ MÉ
 2. 2. ºÉÆMÉhÉEð +ÊvÉʹ`iÉ Ê¶ÉIÉhÉ
 3. 3. EðɱÉäVÉ +ÉÄ¡ð ʤÉ.Bb. ]ÅäÊxÉMÉ ´ÉÉʹÉSSɱÉ, EÖðb{{ÉxÉƨÉ
 4. 4. UÉjÉÉvªÉÉÊ{ÉEðÉ EðÉ xÉÉ¨É : ®½xÉɤÉÒMÉ¨É Ê´É¹ÉªÉ : ʽxnÒ <EðÉ<Ç : nÉä ={É<EðÉ< Ç : xÉ½Ó ¤ÉÆnÚEð, ¥ÉVÉÉÄB ¤ÉÉĺÉÖ®Ò
 5. 5. {ÉÉ`廃 BE´ð ɺiÉÖ ÊnxÉ ..................... ..... .............................. ....... ............... ¡ð]Éä ʨÉ]Â]Ò ºÉä * ªÉÖnÂvÉ EðÉ o¶ªÉ
 6. 6. +Én¶ÉÇ ´ÉÉSÉx +xÉÖÉEð®hÉ ´ÉÉSÉxÉ
 7. 7. ¶É¤nEðÉä¶É ºÉ½ºÉÉ - s]s«¶v ÊxÉEð±ÉÉ þ- ]pd-s¸«p ÊIÉÊiÉVÉ þ- N{ I-hmfw SÉÉèEð - m¡-he ¡ð]Ò - ]nfÀ¶v
 8. 8. ´ªÉɶ´ªÉÉ BÆ´É BÊEð´ ɶʱnxÉÉ ä¹+ÉSÉhÉxÉÉEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ ¶É½® ¨Éå ºÉÚªÉÇ EðÉ =nªÉ ½Ö+É ±ÉäÊEðxÉ +ɶSɪÉÇ EðÒ ¤ÉÉ¨É ªÉ½ lÉÒ ÊEð ªÉ½ ºÉÚ®VÉ +ÉEðÉ¶É ¨Éå xÉ½Ó ¤ÉʱEð ʽ®ÉäʶɨÉÉ xÉMÉ® Eä ¤ÉÒSÉÉå¤ÉÒSÉ
 9. 9. MÉÊiÉÊ 1´. ɪÉÖÊnÂvvÉ EäÉ𠤪ÉÉÉ®äÉ ¨ÉåÄ BEð {ÉÉäº]® iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 2. ªÉÖnÂvÉ Eäð ʴɯðnvÉ BEð {±ÉEðÉ]Ç iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB? 3. ªÉÖnÂvÉ Eäð ¤ÉÉ®ä ¨Éå BEð ±ÉJÉÖ ±ÉäJÉxÉ iÉèªÉÉ® EðÒÊVÉB?
 10. 10. ÉiÉ ¨ÉÖ±ªÉÉÆE • Eð½ÉÄ ºÉÖ®VÉ ÊxÉEð±ÉÉ lÉÉ* • vÉÚ{É EðÄ½É ´ÉÖ®ºÉÒ lÉÉ? • <ºÉ EðÊ´ÉiÉÉ EðÉèxÉ ½è? ðxÉ EðÉ ±ÉäJÉEð =kÉ® • xÉMÉ® Eäð SÉÉèEð {É® * • ¡ð]Ò Ê¨É]Â]Ò ºÉä *
 11. 11. +xÉÖ¤ÉxvÉ Ê½®EÉðäÊɶɪ¨ÉÉÉÇ EðÊ ´ÉiÉÉ EðÉä {ÉÊ®SÉªÉ Eð®ÉiÉä ½ÖB + {ÉxÉä ʨÉjÉ Eäð xÉÉ¨É BEð {ÉjÉ Ê±ÉÊJÉB*
 12. 12. vÉxª É ´ÉÉn

×