Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1
by Thanchanok Chaisri

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

ใบงานที่ 1

  1. 1. ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง33201(คอมพิวเตอร์) ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง33201(คอมพิวเตอร์) : jro.jjb@gmail.com : tthanch.blogspot.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง33201(คอมพิวเตอร์) ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง33201 : Oil Thanchanok : http://www.scribd.com/jro_jjb หรือ Thanchanok Chaisri ชื่อ-สกุล ธัญชนก ไชยศรี เลขประจาตัว 44107 เลขที่ 21 ชื่อเล่น ออย กรุ๊ปเลือด โอ ที่อยู่ 133 หมู่ 7 ตาบลแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0856238583 แบบสารวจและประวัติของ นางสาวธัญชนก ไชยศรี ชั้นม.6/3 เลขที่ 21
  2. 2. แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  3. 3. > ชื่อบิดา-มารดา นาย เสน่ห์ ไชยศรี โทรศัพทร์ 0861953107 (บิดา) นาง อารี ไชยศรี โทรศัพท์ 0895568478 (มารดา) > ชื่อผู้ปกครอง นาย เสน่ห์ ไชยศรี โทรศัพทร์ 0861953107 ความสัมพันธ์กันนักเรียน เป็น บิดา อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว > จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ที่เคยเรียนมา ได้แก่ Microsoft word / Microsoft Power Point / Photoshop / Visual Basic / Dreamweaver โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Power Point โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน – > มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ > ความใฝ่ฝันในอนาคต ทางานที่มั่นคงมีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงพ่อแม่ และ เป็นครูสอนเด็กบนดอย คติประจาใจ ถ้าท้อง่าย เหนื่อยง่าย ก็ไม่ควรได้รับความสาเร็จ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
  4. 4. ข้อมูลเพิ่มเติม > คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.75 จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ > คะแนนเฉลี่ยม.5 3.29 > ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี > การได้รับรางวัลเกียรติบัตร – > คณะที่อยากเรียน คณะศึกษาศาสตร์

×