Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Going concern København(20)

Publicité

Plus de Jesper Seehausen(20)

Going concern København

 1. Going concern Revifora – BDO København 9. marts 2011 Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. Introduktion
 3. Hvad er going concern, og hvorfor er det interessant?
 4. Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrol
 5. Nyhedsbrev for Bestyrelser – 27. august 2010
 6. Nyhedsbrev for Bestyrelser – 5. november 2010
 7. Børsen – 5. januar 2011
 8. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af og rapportering om kvalitetskontrol (2:4)
 9. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af og rapportering om kvalitetskontrol (3:4)
 10. Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af og rapportering om kvalitetskontrol (4:4)
 11. Udvalgte domme og afgørelser om going concern Erstatnings- og disciplinærretligt
 12. Udvalgte erstatningsretlige domme om going concern ” In solidum”-erstatning fra ledelse og revisor på i alt DKK 8 mio. med renter UfR 2004.2253 H (C & C Bankieraktieselskab) Erstatning fra revisor på DKK 100.000 men modkrav på DKK 50.000 UfR 1982.1062 ØL (Poul Schnack) ” In solidum”-erstatning fra ledelse og revisor på i alt DKK 200.000 med renter UfR 1982.595 H (Bønnelycke Træ) Sanktioner Domme
 13. Udvalgte disciplinærretlige afgørelser om going concern (1:2) Bøde på DKK 100.000 til revisor (nedsat fra DKK 125.000) Revisornævnets kendelse af 8. juni 2001 i sag nr. 2001-20.446 Bøde på DKK 10.000 til revisor (nedsat fra DKK 25.000) Revisornævnets kendelse af 8. juni 2001 i sag nr. 2000-76.446 Bøde på DKK 25.000 til revisor Revisornævnets kendelse af 11. november 2000 i sag nr. 2000-78.911 Bøde på DKK 10.000 til revisor (nedsat fra DKK 35.000) Revisornævnets kendelse af 16. maj 2000 i sag nr. 1999-157.839 Bøde på DKK 25.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 22. december 1999 i sag nr. S-27/1994 Advarsler til to revisorer Disciplinærnævnets kendelse af 12. maj 1998 i sag nr. S-17/1995 Bøde på DKK 15.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 24. april 1998 i sag nr. S-13/1997 Sanktioner Afgørelser
 14. Udvalgte disciplinærretlige afgørelser om going concern (2:2) Bøde på DKK 20.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 11. marts 2003 i sag nr. R-13/2002 Bøde på DKK 50.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 4. maj 2004 i sag nr. S-30/2002 Bøde på DKK 50.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 27. april 2006 i sag nr. 4-2005-R Bøde på DKK 25.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 12. september 2006 i sag nr. 21-2005-R Bøde på DKK 125.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 29. august 2007 i sag nr. 35-2002-S Bøde på DKK 50.000 til revisor Disciplinærnævnets kendelse af 20. juni 2008 i sag nr. 62-2006-R Sanktioner Afgørelser
 15. Udvalgte avisartikler om going concern
 16. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (1:2)
 17. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (2:2)
 18. Børsen – 20. oktober 2010 (1:2)
 19. Børsen – 20. oktober 2010 (2:2)
 20. FRR’s virksomhedsbarometer
 21. FRR’s virksomhedsbarometer (1:4)
 22. FRR’s virksomhedsbarometer (2:4)
 23. FRR’s virksomhedsbarometer (3:4)
 24. FRR’s virksomhedsbarometer (4:4)
 25. Børsen – 12. oktober 2010 (1:2)
 26. Børsen – 12. oktober 2010 (2:2)
 27. Ledelsens ansvar i relation til going concern
 28. Going concern-forudsætningen
 29. Going concern – en undersøgelse af konkursramte selskaber
 30. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angående going concern (1:2)
 31. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angående going concern (2:2) Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret
 32. Reguleringen af going concern-forudsætningen – – – Diverse notater m.v. Øvrig ”soft law” FASB’s udkast til en ny SFAC om going concern IAS 1 IFRS’en for SMV’er – RV 1 RV’en for mindre virksomheder Vejledninger og standarder – – 4. direktiv ÅRL Lovgivning m.v. (FASB’s begrebs-ramme) IASB’s begrebs-ramme – – Begrebs-rammer Den amerikanske regulering FASB Den internationale regulering IASB Den fællesskabs-retlige regulering Den danske regulering
 33. Årsregnskabet og ledelsesberetningen
 34. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (2:2)
 35. Nye anbefalinger for god selskabsledelse
 36. Nye anbefalinger for god selskabsledelse (1:2)
 37. Ledelsens vurdering af going concern
 38. Ledelsens vurdering af going concern – væsentlige elementer (1:2) Der skal anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder fra balancetidspunktet i forbindelse med ledelsens vurdering af going concern Tidligere skulle der anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder fra tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten Tidshorisonten for ledelsens vurdering af going concern Ledelsens vurdering af going concern skal foretages på tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten Den tidsmæssige placering af ledelsens vurdering af going concern Ledelsen skal vurdere going concern-forudsætningens tilstedeværelse på aktivitetsniveauet Dette indebærer, at årsrapporten kan udarbejdes på going concern-basis i relation til en eller flere aktivitet og på non going concern-basis i relation til en eller flere andre aktiviteter Niveauet for ledelsens vurdering af going concern Ledelsens vurdering af going concern er af proaktiv karakter Ledelsen skal derfor altid foretage en vurdering af going concern Ledelsens pro- eller reaktive vurdering af going concern
 39. Ledelsens vurdering af going concern – væsentlige elementer (2:2) Kriteriet for redegørelsen for evt. going concern-problemer i årsrapporten er et kvalificeret usikkerhedskriterium Der skal således redegøres herfor i årsrapporten, hvis ledelsen vurderer, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med going concern-forudsætningens tilstedeværelse Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern er et realismekriterium Årsrapporten skal således udarbejdes på non going concern-basis, hvis ledelsen vurderer, at det ikke er realistisk, at virksomheden kan fortsætte driften inden for den relevante tidshorisont Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern Ledelsen skal tage hensyn til ”… alle givne oplysninger …” i forbindelse med vurderingen af going concern Indholdet af ledelsens vurdering af going concern afhænger af ”… den enkelte virksomheds forhold” Indholdet af ledelsens vurdering af going concern
 40. Grader af usikkerhed forbundet med going concern Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern Kriteriet for redegørelsen for evt. going concern-problemer i årsrapporten 95-100 % Fuldstændig 70-95 % Meget væsentlig 50-70 % Væsentlig 20-50 % Betydelig 10-20 % Lille 0-10 % Ingen Procent Usikkerhed
 41. Revisors ansvar i relation til going concern
 42. Reguleringen af revisors ansvar i relation til going concern Diverse notater Diverse notater Erklærings-vejledningen og diverse notater Øvrig ”soft law” SAS Interpretation (AU 9341 og 9508) – UR 2007-3 Udtalelser og fortolkninger SAS No. 59 (AU 341) SAS No. 58 (AU 508) ISA 570 (redrafted) ISA 706 (revised and redrafted) RS 570 RS 701 (ajourført) Standarder Securities Exchange Act of 1934 – Erklærings-bekendtgørelsen Lovgivning Den amerikanske regulering ASB og PCAOB m.v. Den internationale regulering IAASB Den danske regulering
 43. Årsregnskabet og ledelsesberetningen
 44. Erklæringsbekendtgørelsen
 45. RS-systemet
 46. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger RS og UR Revision RS og UR Andre erklæringsopgaver med sikkerhed RS 700 RS 701 RS 720 RS 800 RS 3000 RS 3400 RS 3411 RS og UR Review Beslægtede opgaver RS og UR Beslægtede opgaver RS 4400 RS 4410 RS 2400 RS 2410 RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 47. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og RS-systemet RS 3411 RS 3400 RS 720 RS 4410 RS 3000 RS 2410 RS 701 RS 4400 RS 800 RS 2400 RS 700 – §§ 13-16 §§ 9-12 §§ 3-8 Erklæringer uden sikkerhed Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber
 48. Typer af revisionspåtegninger efter erklæringsbekendtgørelsen, RS 700 og RS 701 Afkræftende konklusion Konklusion kan ikke udtrykkes Konklusion med forbehold Supplerende oplysninger Konklusion uden forbehold Forhold, der påvirker revisors konklusion Revisionspåtegning med forbehold Forhold, der ikke påvirker revisors konklusion ” Blank” revisions-påtegning Konklusion uden forbehold Modificerede revisionspåtegninger Umodificerede revisions-påtegninger
 49. RS 701 Modificerede revisionspåtegninger
 50. Forbehold efter RS 701 – ” Som følge af det i forbeholdet anførte kan vi ikke …” ”… bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte giver …” Begrænsning i omfanget af revisors arbejde – Væsentlige og gennemgribende forhold Konklusion kan ikke udtrykkes ”… som følge af det i forbeholdet anførte ikke giver …” Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion ”… bortset fra det i forbeholdet anførte giver …” Uenighed med ledelsen Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold
 51. RS 570 Going concern
 52. RS 570 – eksempler på ”red flags” + mange flere Negative økonomiske nøgletal Ændringer i lovgivning eller forvaltning, der forventes at påvirke virksomheden negativt Arbejdskonflikter eller mangel på vigtige leverancer Negative pengestrømme fra driften vist i realiserede eller budgetterede opgørelser Verserende retssager eller tilsynssager mod virksomheden, der – hvis de lykkes – kan resultere i krav, der sandsynligvis ikke vil blive honoreret Tab af større marked, franchise, licens eller hovedleverandør Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte fra långivere og andre kreditorer Manglende opfyldelse af kapitalkrav eller andre lovmæssige krav Tab af nøglepersoner i ledelsen uden genansættelse Lån, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller indfrielse, eller for stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver Andre forhold Driftsforhold Økonomiske forhold
 53. RS 570 – eksempler på revisionshandlinger Analyse af og drøftelse med ledelsen om pengestrømme, overskud og andre relevante prognoser Analyse og drøftelse af de seneste perioderegnskaber for virksomheden Gennemgang af betingelserne for gældsbreve og låneaftaler og fastlæggelse af, hvorvidt nogle af aftalerne er misligholdt Gennemlæsning af referater fra generalforsamlinger, møder i den øverste ledelse og relevante udvalg for omtale af finansielle problemer Forespørgsel til virksomhedens advokat omkring eksisterende retstvister og krav samt rimeligheden i ledelsens bedømmelse af deres udfald og bedømmelse over de økonomiske følger Bekræftelse af eksistensen, lovgyldigheden og retskraften af aftaler med tilknyttede virksomheder og tredjeparter om at yde eller opretholde finansiel støtte samt vurdering af sådanne parters økonomiske evne til at tilføre yderligere likviditet Overvejelse af virksomhedens planer for at behandle uopfyldte ordrer Gennemgang af begivenheder efter periodens udgang for at identificere de begivenheder, der enten mindsker eller på anden måde påvirker virksomhedens evne til at fortsætte driften
 54. Revisors rapportering om going concern efter erklæringsbekendtgørelsen, RS 701 og RS 570 (Afkræftende konklusion) (Ikke relevant valg) Supplerende oplysning Relevant valg Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Afkræftende konklusion Ikke relevant valg Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Supplerende oplysning Relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Tilstrækkelig Omtale af usikkerhed Betydelig problematik om fortsat drift
 55. Det går somme tider galt … (1:5)
 56. Det går somme tider galt … (2:5)
 57. Det går somme tider galt … (3:5)
 58. Det går somme tider galt … (4:5)
 59. Det går somme tider galt … (5:5)
 60. RS U 570 (omskrevet) Fortsat drift (going concern)
 61. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger
 62. Diskussionsopgave
 63. Modificering af revisionspåtegningen (1:2) Marker en eventuel modificering af revisionspåtegningen: – Gør nødvendige forudsætninger – Der kan være flere ”rigtige” svar
 64. Modificering af revisionspåtegningen (2:2) Marker en eventuel modificering af revisionspåtegningen: – Gør nødvendige forudsætninger – Der kan være flere ”rigtige” svar
 65. Revisors vurdering af og rapportering om going concern
 66. Revisors vurdering af og rapportering om going concern –væsentlige elementer (1:2) Der skal anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder fra balancetidspunktet i forbindelse med revisors vurdering af going concern Tidligere skulle der anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder fra tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen Tidshorisonten for revisors vurdering af going concern Revisor skal være opmærksom på going concern-problemer igennem hele revisionsprocessen, herunder i både planlægnings-, udførelses- samt afslutnings- og rapporteringsfasen Den tidsmæssige placering af revisors vurdering af going concern Revisor skal formentlig vurdere going concern-forudsætningens tilstedeværelse på aktivitetsniveauet Niveauet for revisors vurdering af going concern Revisors vurdering af going concern er af proaktiv karakter Revisor skal derfor altid foretage en vurdering af going concern Revisors pro- eller reaktive vurdering af going concern
 67. Revisors vurdering af og rapportering om going concern –væsentlige elementer (2:2) Overbevisningskriteriet for revisors rapportering om going concern knytter sig til begrebet høj grad af sikkerhed og er derfor et kvalificeret sikkerhedskriterium Revisor skal således ikke afgive en modificeret revisionspåtegning med en afkræftende konklusion, hvis revisor vurderer, at virksomheden med høj grad af sikkerhed kan fortsætte inden for den relevante tidshorisont Overbevisningskriteriet for revisors rapportering om going concern var tidligere et åbenbarhedskriterium Overbevisningskriteriet for revisors rapportering om going concern Revisor skal foretage en vurdering af going concern-forudsætningens tilstedeværelse samt tilstedeværelsen af going concern-problemer og tilstrækkeligheden af oplysningerne om evt. sådanne problemer i årsrapporten Indholdet af ledelsens vurdering af going concern
 68. Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern
 69. Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern (1:3) Ledelsen skal løbende være opmærksom på, dels om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, og om selskabet har ”tabt” halvdelen af selskabskapitalen, dels om det er forsvarligt at fortsætte selskabets drift I realiteten sammenfald mellem ledelsens og ansvar, hvis ledelsens selskabs- og erstatningsretlige ansvar medtages Tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen Revisor skal dog være opmærksom på going concern-problemer igennem hele revisionsproces-sen, Tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten Tidsmæssig placering Per definition sammenfald mellem ledelsens og revisors ansvar Formentlig aktivitetsniveauet Aktivitetsniveauet Niveau Sammenfald mellem ledelsens og revisors ansvar Proaktiv vurdering Proaktiv vurdering Pro- eller reaktiv vurdering Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar Revisors ansvar Ledelsens ansvar Væsentlige elementer
 70. Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern (2:3) I realiteten sammenfald mellem ledelsens og revisors ansvar Revisor skal foretage en vurdering af going concern-forudsætningens tilstedeværelse samt tilstedeværelsen af going concern-problemer og tilstrækkeligheden af oplysningerne om evt. sådanne problemer i årsrapporten Ledelsen skal tage hensyn til ”… alle givne oplysninger …” i forbindelse med vurderingen af going concern Indholdet af ledelsens vurdering af going concern afhænger af ”… den enkelte virksomheds forhold” Indhold Per definition sammenfald mellem ledelsens og revisors ansvar Mindst 12 måneder fra balance-tidspunktet Mindst 12 måneder fra balance-tidspunktet Tidshorisont Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar Revisors ansvar Ledelsens ansvar Væsentlige elementer
 71. Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern (3:3) Per definition sammenfald mellem ledelsens og revisors ansvar Kvalificeret sikkerhedskrite-rium (høj grad af sikkerhed) Realismekriterium Overbevisnings-kriteriet Sammenhængen mellem ledelsens og revisors ansvar Revisors ansvar Ledelsens ansvar Væsentlige elementer
 72. Retlige aspekter af going concern
 73. Retsområder, begreber og ansvarsformer (1:2) – Kapitalberedskabs- og kapitaltabsbegreberne Ledelsens selskabsretlige ansvar i relation til going concern Selskabsretten Revisors (revisionsretlige) ansvar i relation til going concern – Revisionsretten – Going concern-forudsætningen Ledelsens (regnskabsretlige) ansvar i relation til going concern Regnskabsretten Revisor Ledelsen Retsområde
 74. Retsområder, begreber og ansvarsformer (2:2) Revisors erstatningsretlige ansvar i relation til going concern (kun direkte) Revisors strafferetlige ansvar i relation til going concern (kun direkte) Ledelsens strafferetlige ansvar i relation til going concern (både direkte og indirekte) Strafferetten Revisors disciplinærretlige ansvar i relation til going concern (direkte) – Disciplinærretten Ledelsens erstatningsretlige ansvar i relation til going concern (både direkte og indirekte) Erstatningsretten – Insolvensbegrebet Konkursretten (insolvensretten) Revisor Ledelsen Retsområde
 75. Sammenhængen mellem begreberne og ansvarsområderne Hverken likviditet eller soliditet men bredere Alene likviditet Alene soliditet Formentlig både likviditet og soliditet Hverken likviditet eller soliditet men bredere Indhold Væsentligt kortere end 12 måneder Løbende forpligtelse Selskabs-niveauet Proaktiv vurdering Ledelsens erstatnings-retlige ansvar Væsentligt kortere end 12 måneder Ingen tidshorisont Formentlig længere end 12 måneder Mindst 12 måneder fra balance-tidspunktet Tidshorisont – Løbende forpligtelse Løbende forpligtelse Tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten Tidsmæssig placering Virksomheds-niveauet Selskabs-niveauet Selskabs-niveauet Aktivitets-niveauet Niveau – Proaktiv vurdering Proaktiv vurdering Proaktiv vurdering Pro- eller reaktiv vurdering Det konkurs-retlige insolvens-begreb Ledelsens selskabs-retlige ansvar Kapitaltabs-begrebet Ledelsens selskabs-retlige ansvar Kapital-beredskabs-begrebet Ledelsens regnskabs-retlige ansvar Going concern-forudsæt-ningen Væsentlige elementer
 76. Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern (1:2) Non going concern-basis? Ikke forsvarligt at fortsætte selskabets drift Going concern-basis? Forsvarligt at fortsætte selskabets drift Ledelsens erstatningsretlige ansvar Non going concern-basis? insolvent Going concern-basis? Ikke insolvent Det konkursretlige insolvensbegreb Non going concern-basis? Kapitaltab Going concern-basis? Ikke kapitaltab Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitaltabsbegrebet Non going concern-basis? Ikke forsvarligt kapitalberedskab Going concern-basis? Forsvarligt kapitalberedskab Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitalberedskabsbegrebet
 77. Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern (2:2) Non going concern-basis Ikke forsvarligt at fortsætte selskabets drift GC-basis? Forsvarligt at fortsætte selskabets drift Ledelsens erstatningsretlige ansvar Non going concern-basis insolvent GC-basis? Ikke insolvent Det konkursretlige insolvensbegreb Non GC-basis? Kapitaltab GC-basis? Ikke kapitaltab Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitaltabsbegrebet Non GC-basis? Ikke forsvarligt kapitalberedskab Going concern-basis Forsvarligt kapitalberedskab Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitalberedskabsbegrebet
 78. Going concern En undersøgelse af konkursramte selskaber
 79. Undersøgelsen …
 80. … og de relaterede artikler (1:8)
 81. … og de relaterede artikler (2:8)
 82. … og de relaterede artikler (3:8)
 83. … og de relaterede artikler (4:8)
 84. … og de relaterede artikler (5:8)
 85. … og de relaterede artikler (6:8)
 86. … og de relaterede artikler (7:8)
 87. … og de relaterede artikler (8:8)
 88. Sammensætningen af den samlede population 1.030 (92%) 253 (93%) 777 (92%) – anpartsselskaber 87 (8%) 20 (7%) 67 (8%) – aktieselskaber 1.117 (100%) 273 (100%) 844 (100%) Selskaber uden årsrapport 2.493 79%) 669 (78%) 1.824 (79%) – anpartsselskaber 674 (21%) 185 (22%) 489 (21%) – aktieselskaber 3.167 (100%) 854 (100%) 2.313 (100%) Selskaber med årsrapport 3.523 (82%) 922 (82%) 2.601 (82%) – anpartsselskaber 761 (18%) 205 (18%) 556 (18%) – aktieselskaber 4.284 (100%) 1.127 (100%) 3.157 (100%) Selskaber (med eller uden årsrapport) i alt I alt 1. kvartal 2009 2008
 89. Sammensætningen af stikprøven 620 (79 %) 167 (79 %) 453 (79 %) – anpartsselskaber 168 (21 %) 45 (21 %) 123 (21 %) – aktieselskaber 788 (100 %) 212 (100 %) 576 (100 %) Selskaber i alt – 25 % af 854 25 % af 2.313 Stikprøve I alt 1. kvartal 2009 2008
 90. Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret
 91. Antal måneder fra dato for årsrapport (ledelsespåtegning) til dato for konkursdekret
 92. Forbehold og/eller supplerende oplysninger
 93. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angående going concern (1:2)
 94. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angående going concern (2:2) Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret
 95. Afslutning
Publicité