Publicité

Protokol og kommunikation

Senior Consultant, M.Sc., Ph.D., LL.M., Beierholm | Auditing | Auditors' Reports | Company Law à Other Audit Firms
17 Aug 2011
Publicité

Contenu connexe

Plus de Jesper Seehausen(20)

Publicité

Protokol og kommunikation

 1. Protokol og kommunikation Cand.merc.aud., Aalborg Universitet 24. august 2011 Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. Introduktion 2 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 3. Materiale • Regulering - RL §§ 20 og 21 - RS 210, RS 260, RS 265 - ISA 210 (clarificeret), ISA 260 (ajourført) og ISA 265 samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) • Obligatorisk Litteratur - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 8 - Lars Holgersen og Bjørn R. Mogensen: ”Revisionsprotokollen”, RevisionsOrientering, A 7.1, 2006 • Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 2008 3 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 4. Hvad skal vi igennem i dag? (1:2) • Revisionsprotokollen - EU-kommissionens grønbog - Revisorloven - Selskabsloven - Revisionsstandarder - RS 265 - RS 210 - RS 260 - RS 240 - RS 250 - ”Clarity”-standarder - ISA 260 (ajourført) - ISA 265 - Adgang til revisionsprotokollen - Eksempler på revisionsprotokollater – Beierholms paradigmaer - Til- og fratrædelse generelt - Tiltrædelse - Fratrædelse 4 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 5. Hvad skal vi igennem i dag? (2:2) • Anden kommunikation - Anbefalingerne for god selskabsledelse - ”Management letters” - Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter 5 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 6. Indledende spørgsmål 1. Hvad er en revisionsprotokol? 2. Hvad står der i en revisionsprotokol? 3. Hvilke typer af revisionsprotokollater findes der? 4. Hvem skal underskrive revisionsprotokollen? 5. Hvad er et ”management letter”? 6 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 7. Revisionsprotokollen 7 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 8. EU-kommissionens grønbog 8 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 9. EU-kommissionens grønbog (1:2) • Indledning • Revisors rolle • Revisionsfirmaers styring og uafhængighed • Tilsyn • Koncentration og markedsstruktur • Oprettelse af et europæisk marked • Forenkling – små og mellemstore virksomheder samt revisionsfirmaer • Internationalt samarbejde • Næste skridt 9 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 10. EU-kommissionens grønbog (2:2) 10 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 11. Revisorloven 11 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 12. Revisionsprotokol (1:3) • Revisor skal føre en revisionsprotokol i virksomheder, hvis årsregnskab m.v. revideres (RL § 20, stk. 1) • Revisionsprotokollen skal føres til hvervgivers brug, medmindre andet er krævet - I virksomheder, som har et revisionsudvalg, skal revisionsprotokollen endvidere føres til revisionsudvalgets brug (§ 20, stk. 2) • I revisionsprotokollen skal revisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder samt konklusionen herpå - Revisor skal herunder i det mindste oplyse om følgende, når der er udført revision: - Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol - Forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens stillingtagen til årsregnskabet m.v. - Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed - Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget de oplysninger, der er anmodet om (§ 20, stk. 3) 12 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 13. Revisionsprotokol (2:3) • Oplysninger i revisionsprotokollen kan ikke erstattes af andre meddelelser (§ 20, stk. 4) • Revisionsprotokoller, der vedrører et årsregnskab m.v. aflagt af ”virksomheder af offentlig interesse”, skal revisor endvidere oplyse om følgende: - Andre ydelser end revision, der er leveret til den reviderede virksomhed af revisionsvirksomheden og dens dattervirksomheder - De foranstaltninger, der er iværksat for at mindske evt. trusler mod revisors uafhængighed, som dokumenteret af revisor (§ 24, stk. 6) • Husk også ÅRL § 96, stk. 2 (store virksomheder i regnskabsklasse C) - En stor virksomhed skal angive det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder - Oplysningen skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser - For de i 1. pkt. omhandlede beløb skal angives de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår 13 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 14. Revisionsprotokol (3:3) • En revisionsvirksomhed, der reviderer ”virksomheder af offentlig interesse”, skal sikre, at den eller de revisorer, der underskriver revisionspåtegningen, senest 7 år efter, at der er udpeget til opgaven, udskiftes for en periode af mindst 2 år (RL § 25) - Ikke krav om fratrædelsesprotokollat, da rotationen sker inden for samme revisionsfirma 14 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 15. Selskabsloven 15 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 16. Revisionsprotokol (1:2) • De nugældende regler - Medlemmerne af det øverste ledelsesorgan skal underskrive revisionsprotokollen, hvis det i henhold til RL eller anden lovgivning påhviler revisor at føre en revisionsprotokol, eller revisor i øvrigt efter aftale med selskabet har ført en revisionsprotokol (SL § 129) • De tidligere regler - Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, hvis det i henhold til LSRR eller anden lovgivning påhviler revisor at føre en revisionsprotokol, eller revisor i øvrigt efter aftale med selskabet har ført en revisionsprotokol - Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer (AL § 56, stk. 6) - De tilstedeværende medlemmer af det øverste ledelsesorgan skal underskrive revisionsprotokollen, hvis det i henhold til LSRR eller anden lovgivning påhviler revisor at føre en revisionsprotokol, eller revisor i øvrigt efter aftale med selskabet har ført en revisionsprotokol (ApL § 21, stk. 1) • Det må antages, at det fortsat er god skik, at revisionsprotokollen forelægges på ethvert møde i det øverste ledelsesorgan - Dette gælder ubetinget, hvis der er sker protokoltilførsel 16 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 17. Revisionsprotokol (2:2) • Husk også reglerne om ”formaliaerklæringer” - Revisor skal påse, dels om selskabets ledelse overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, dels om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt (SL § 147, stk. 2) - Konstaterer revisorer, at disse krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen (§ 147, stk. 3) 17 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 18. Tjekspørgsmål 1. Skal revisor føre en revisionsprotokol, hvis der er tale om et selskab, der er undtaget fra revisionspligt, men frivilligt har valgt at lade årsregnskabet revidere? 2. Skal revisor føre en revisionsprotokol, hvis der er tale om et selskab, der er undtaget fra revisionspligt, men frivilligt har valgt at lade revisor udføre review af årsregnskabet? 3. Er det tilstrækkeligt, at revisor afgiver ét revisionsprotokollat årligt? 4. Er det tilstrækkeligt, at formanden for det øverste ledelsesorgan underskriver revisionsprotokollen? 5. Hvordan skal revisor forholde sig, hvis et medlem af det øverste ledelsesorgan nægter at underskrive revisionsprotokollen? Eller årsrapporten? 18 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 19. Revisionsstandarder 19 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 20. RS 265 Revisionsprotokollen 20 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 21. RS 265 • Omhandler revisionsprotokollen • Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter – sammen med RS 210 og RS 260 – af ISA 210 (clarificeret), ISA 260 (ajourført) og ISA 265 • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om form og indhold af revisionsprotokollen - Standarden giver ikke vejledning for anden form for kommunikation med en virksomheds ledelse, herunder f.eks. rapporter til den daglige ledelse (management letters) - Sådanne rapporter kan ikke erstatte indførsler i revisionsprotokollen (afsnit 1) • RS 210 og RS 260 - Standarden skal læses i sammenhæng med RS 210 og RS 260 (afsnit 2) 21 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 22. Generelt om revisionsprotokollen (1:2) • Revisor skal føre en revisionsprotokol, når revisor er engageret til at revidere et årsregnskab for en virksomhed eller anden organisation (RS 265, afsnit 3) • Revisionsprotokollen skal føres til brug for virksomhedens øverste ledelse (afsnit 4) • Revisor skal beskrive arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder samt konklusionen herpå (afsnit 5) • Typer af revisionsprotokollater - Tiltrædelsesprotokollat - Revisionsprotokollat i årets løb - Revisionsprotokollat til årsrapporten - Fratrædelsesprotokollat - Revisionsprotokollat om afgivne rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance (afsnit 8) 22 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 23. Generelt om revisionsprotokollen (2:2) • Revisionsprotokollen skal formuleres på en entydig, klar og forståelig måde samt omfatte alle de forhold, som revisor mener er af ledelsesmæssig interesse (afsnit 9) • Revisionsprotokollen skal være fortløbende pagineret (afsnit 10) • Revisionsprotokollen skal forelægges den øverste ledelse - Alle medlemmer af den øverste ledelse skal med deres underskrift bekræfte, at de er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen (afsnit 11) 23 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 24. Tiltrædelsesprotokollat • Når revisor påtager sig revision af et årsregnskab, skal der afgives et tiltrædelsesprotokollat med et indhold, der opfylder retningslinjerne i RS 210 - Indholdet af denne protokoltilførsel skal opdateres efter de retningslinjer, der er gældende for revisionsaftaler og indeholdt i RS 210 (RS 265, afsnit 16) 24 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 25. Revisionsprotokollat i årets løb • I årets løb skal der afgives revisionsprotokollat, når der er udført revisionsarbejder på delområder, som kan danne grundlag for revisionsmæssige konklusioner, og når der er identificeret andre forhold af ledelsesmæssig interesse som et resultat af de udførte revisionshandlinger (RS 265, afsnit 17) 25 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 26. Revisionsprotokollat til årsrapporten (1:2) • Revisionsprotokollatet til årsrapporten skal udarbejdes, så det foreligger forinden den øverste ledelses behandling og godkendelse af årsrapporten - Revisors endelige konklusion i form af revisionspåtegningen kan dog først afgives, når den øverste ledelses godkendelse af årsrapporten foreligger (RS 265, afsnit 19) • Revisionsprotokollatet til årsrapporten skal indeholde følgende: - Overordnet resultat af det udførte revisionsarbejde, evt. med gengivelse af den forventede konklusion i revisionspåtegningen - Forventes revisionspåtegningen afgives med modifikationer, skal modifikationerne og den forventede konklusion gengives - Forhold af ledelsesmæssig interesse, herunder væsentlige regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt revisors stillingtagen hertil - Redegørelse for de udførte revisionsarbejder og konklusionerne herpå - Redegørelse for revisors kontrol af ledelsens overholdelse af selskabsretlige formalia, hvis dette er krævet i lovgivningen - Afgivelse af lovkrævede oplysninger og erklæringer (afsnit 20) 26 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 27. Revisionsprotokollat til årsrapporten (2:2) • Hvis revisionspåtegningen på årsregnskabet på det foreliggende grundlag agtes afgivet med modifikationer, skal revisor uddybe årsagerne hertil, medmindre revisionspåtegningen redegør fyldestgørende herfor (afsnit 22) • Kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen kan ikke erstatte modifikationer i revisionspåtegningen (afsnit 23) • Hvis der i forbindelse med den øverste ledelses behandling af årsrapporten foretages ændringer i det udkast, hvorom revisor har afgivet revisionsprotokollat, skal revisor udarbejde et yderligere revisionsprotokollat om de vedtagne ændringer (afsnit 28) 27 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 28. Fratrædelsesprotokollat • Hvis revisor fratræder før udløbet af valgperioden eller ikke ønsker genvalg, skal revisor give meddelelse herom i revisionsprotokollen, evt. med angivelse af årsagen hertil (RS 265, afsnit 29) - Ikke krav om fratrædelsesprotokollat, hvis revisor fratræder ved udløbet af valgperioden efter ønske fra klienten, men formentlig god skik 28 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 29. Revisionsprotokollat om rådgivning, assistance m.v. • Er der mellem ledelsen og revisor truffet aftale om udarbejdelse af rapporter eller afgivelse af erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance, skal oplysning om sådanne aftaler og erklæringer indføres i revisionsprotokollen (RS 265, afsnit 30) 29 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 30. RS 210 Revisionsaftaler 30 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 31. RS 210 (1:3) • Omhandler revisionsaftaler • Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter – sammen med RS 260 og RS 265 – af ISA 210 (clarificeret), ISA 260 (ajourført) og ISA 265 • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om: - Indgåelse af aftalevilkår med klienten - Revisors reaktion på anmodning fra klienten om at ændre indholdet af opgaven til en opgave, hvor der gives en mindre grad af sikkerhed (afsnit 1) • RS 265 - Standarden skal læses i sammenhæng med RS 265 (kursivafsnit 1a) 31 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 32. RS 210 (2:3) • Aftalebreve - Revisor og klienten skal aftale opgaven indhold og vilkår - De aftalte vilkår skal dokumenteres i et aftalebrev eller på anden passende måde (afsnit 1) • Tilbagevendende revision - Ved tilbagevendende revision skal revisor vurdere, hvorvidt forholdene nødvendiggør en ændring af revisionsaftalens indhold, og om der er behov for at henlede klientens opmærksomhed på indholdet af den eksisterende revisionsaftale (afsnit 10) - Følgende faktorer kan indicere, at det vil være passende at fremsende et nyt aftalebrev: - Ethvert tegn på, at klienten har misforstået målet med og omfanget af revisionen - Enhver ændring af eller særlige vilkår i revisionsaftalen - En nylig ændring i den daglige eller den øverste ledelse - En betydelig ændring i ejerforholdene - En betydelig ændring i arten eller størrelsen af klientens virksomhed - Krav i lovgivning eller øvrig regulering (afsnit 11) 32 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 33. RS 210 (3:3) • Accept af ændring af opgaven - En revisor, der før færdiggørelsen af den aftalte opgave bliver bedt om at ændre denne til en opgave, hvor der gives mindre grad af sikkerhed, skal overveje det rimelige i at acceptere dette (afsnit 12) • Når indholdet af en opgave ændres, skal revisor og klienten indgå en ny aftale (afsnit 17) • Revisor kan ikke acceptere ændringer i den aftalte opgaver, hvis der ikke er nogen saglig begrundelse herfor - Et eksempel kan være en revisionsaftale, hvor revisor er ude af stand til at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende tilgodehavender, hvorefter klienten anmoder revisor om, at opgaven ændres til et review med det formål at undgå en revisionspåtegning med en konklusion med forbehold eller uden en konklusion (afsnit 18) • Hvis revisor ikke kan acceptere en ændring i opgaven og ikke tillades at fortsætte den oprindelige opgave, bør revisor fratræde (afsnit 19) 33 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 34. RS 260 Kommunikation med den øverste ledelse 34 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 35. RS 260 (1:4) • Omhandler kommunikation af revisionsmæssige forhold til virksomhedens øverste ledelse • Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter – sammen med RS 260 og RS 265 – af ISA 210 (clarificeret), ISA 260 (ajourført) og ISA 265 • Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors kommunikation til virksomhedens øverste ledelse af revisionsmæssige forhold, der viser sig ved revision af et regnskab (afsnit 1) • RS 265 - Standarden skal læses i sammenhæng med RS 265 (kursivafsnit 1a) 35 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 36. RS 260 (2:4) • Kommunikation af revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse - Revisor skal til virksomhedens øverste ledelse kommunikere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse, der viser sig ved revisionen af regnskabet (afsnit 2) - Definition af revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse - Revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse er forhold, der viser sig ved revisionen, og som efter revisors opfattelse er både vigtige og relevante for den øverste ledelse i forbindelse med regnskabsaflæggelsen - Revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse omfatter kun forhold, som revisor har fået kendskab til som et resultat af den udførte revision - Revisor har ikke pligt til at planlægge revisionshandlinger alene med sigte på at identificere forhold af ledelsesmæssig interesse (afsnit 4) • Relevante personer - Revisionsmæssige forhold af interesse for den øverste ledelse skal uanset eksistensen af en revisionskomité kommunikeres i revisionsprotokollen til hele den øverste ledelse (kursivafsnit 7a) 36 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 37. RS 260 (3:4) • Tidspunkt for kommunikation - Revisor skal kommunikere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse rettidigt - Dette gør den øverste ledelse i stand til at iværksætte fornødne tiltag (afsnit 13) • Kommunikationsform - Revisionsmæssig forhold af interesse for den øverste ledelse skal kommunikeres i revisionsprotokollen (kursivafsnit 16a) - Revisor drøfter normalt først revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse med den daglige ledelse, undtagen når disse forhold vedrører spørgsmål om den daglige ledelses kompetence eller integritet - Disse indledende drøftelser med den daglige ledelse er vigtige for at klarlægge fakta og problemer samt for at give den daglige ledelse mulighed for at fremkomme med yderligere information (afsnit 17) • Andre forhold - Hvis revisor vurderer, at en modifikation af revisionspåtegningen på regnskabet er nødvendig, kan kommunikation mellem revisor og den øverste ledelse ikke træde i stedet herfor (afsnit 18) 37 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 38. RS 260 (4:4) - Revisor vurderer, om revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse, som tidligere er blevet meddelt, kan have indvirkning på regnskabet for det aktuelle år - Revisor vurderer, om forholdet fortsat er af ledelsesmæssig interesse, og om det igen skal meddeles den øverste ledelse (afsnit 19) 38 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 39. Eksempler på revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse • Den generelle fremgangsmåde og det overordnede omgang af revisionen, herunder forventede begrænsninger eller yderligere krav • Valg af eller ændringer i anvendt regnskabspraksis, der har eller kan have en væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskab • Den mulige indvirkning på regnskabet af væsentlige risici, som skal oplyses i regnskabet, f.eks. verserende retssager • Væsentlige usikkerheder, der vedrører begivenheder og omstændigheder, der kan medføre betydelig tvivl om virksomhedens mulighed for at fortsætte driften • Uenighed med den daglige ledelse om forhold, der enkeltvist eller samlet kan være betydelige for virksomhedens regnskab eller revisionspåtegningen, herunder om forholdene er afklarede eller ikke og om forholdenes betydelighed • Forventede modifikationer af revisionspåtegningen • Andre forhold, der bør bringes til den øverste ledelses kendskab, f.eks. væsentlige svagheder i de interne kontroller, spørgsmål vedrørende den daglige ledelses integritet og besvigelser, som involverer den daglige ledelse RS 260, afsnit 11 39 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 40. Husk også reglerne om ikke-korrigeret fejlinformation Uvæsentlig Væsentlig fejlinformation fejlinformation Den daglige (ledelseserklæringen) og den øverste ledelse Forbehold i Ikke-korrigeret (revisionsprotokollen) revisionspåtegningen fejlinformation Dog mulighed for en (uenighed med ledelsen) beløbsgrænse for den øverste ledelse Den øverste ledelse Korrigeret fejlinformation – (revisionsprotokollen) 40 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 41. RS 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser 41 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 42. RS 240 (1:3) • Hvis revisor har identificeret en besvigelse eller har opnået information, der indikerer, at en besvigelse kan eksistere, skal revisor hurtigst muligt meddele dette til rette ledelsesniveau (afsnit 93) • Når revisor har opnået bevis for, at besvigelser eksisterer eller måske eksisterer, er det vigtigt, at dette hurtigst muligt bliver bragt til det rette ledelsesniveaus kundskab - Dette gælder, selv om forholdet kan anses for ubetydeligt - Afgørelsen af, hvilket ledelsesniveau der er det rette, kræver professionel dømmekraft og er påvirket af faktorer såsom sandsynligheden for sammensværgelse samt arten og størrelsen af de formodede besvigelser - Sædvanligvis ligger det rette ledelsesniveau mindst et niveau over de personer, som tilsyneladende er involveret i de formodede besvigelser (afsnit 94) 42 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 43. RS 240 (2:3) • Revisor skal hurtigst muligt meddele det til den øverste ledelse, når revisor har identificeret besvigelser, der involverer: - Den daglige ledelse - Medarbejdere med væsentlige roller i den interne kontrol - Andre, hvor besvigelsen resulterer i væsentlig fejlinformation i regnskabet (afsnit 95) • Revisor skal hurtigst muligt gøre den øverste ledelse og den daglige ledelse opmærksom på væsentlige svagheder, som revisor er blevet opmærksom på vedrørende udformning eller implementering af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser (afsnit 99) 43 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 44. RS 240 (3:3) • Revisor skal overveje, om der i relation til besvigelser er yderligere forhold, der skal drøftes med selskabets øverste ledelse - Eksempler på yderligere forhold - Overvejelser vedrørende arten, omfanget og hyppigheden af den daglige ledelses vurdering af etablerede kontroller med henblik på at forebygge og opdage besvigelser samt risikoen for, at regnskabet kan indeholde fejlinformation - Et svigt ved, at den daglige ledelse ikke adresserer identificerede og væsentlige svagheder i den interne kontrol passende - Et svigt ved, at den daglige ledelse ikke reagerer passende på en identificeret besvigelse - Revisors vurdering af virksomhedens kontrolmiljø, herunder spørgsmål om den daglige ledelses kompetence og integritet - Den daglige ledelses handlinger, der kan indikere regnskabsmanipulation - Den daglige ledelses valg og anvendelse af regnskabspraksis, der kan indikere dens forsøg på at resultatstyre for at føre regnskabsbrugerne bag lyset ved at påvirke deres syn på virksomhedens præsentation og indtjening - Overvejelser om, hvorvidt godkendelse af transaktioner, der synes at lige uden for sædvanlig drift, er fyldestgørende og fuldstændige (afsnit 101) 44 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 45. RS 250 Overvejelse af lovgivningen 45 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 46. RS 250 • Revisor skal hurtigst muligt underrette den øverste ledelse eller tilvejebringe revisionsbevis for, at den øverste ledelse er blevet tilstrækkeligt underrettet, om de lovovertrædelser, som er kommet til revisors kendskab - Revisor behøver dog ikke at gøre dette om forhold, som er åbenbart uden konsekvenser eller ubetydelige (afsnit 32) • Hvis revisor vurderer, at overtrædelsen kan være tilsigtet og væsentlig, skal revisor straks rapportere om observationerne (afsnit 33) • Hvis revisor har mistanke om, at medlemmer af den daglige ledelse er involveret i overtrædelsen, skal revisor straks rapportere forholdet til den øverste ledelse i virksomheden (afsnit 34) 46 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 47. ”Clarity”-standarder 47 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 48. IAASB’s hjemmeside 48 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 49. ISA 260 (ajourført) Kommunikation med den øverste ledelse 49 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 50. ISA 260 (ajourført) (1:4) • Omhandler kommunikation med den øverste ledelse - RS 260 omhandler derimod kommunikation af revisionsmæssige forhold til virksomhedens øverste ledelse • Træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere • Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) - Sammenfaldet mellem det overordnede mål med kommunikationen til den øverste ledelse i henholdsvis RL §§21 og 21 samt ISA 260 (ajourført) betyder, at kommunikationen til den øverste ledelse, der følger af en revision udført efter ISA’erne, skal rapporteres i revisionsprotokollen (afsnit 5.2) • Revisionsteknisk Udvalgs notat om de væsentligste nyheder i ”clarity”-standarderne - Generelt vurderes ISA 265 ikke at indebære nye krav for danske revisorers praksis for rapportering, herunder i revisionsprotokollen - Dette vurderes heller ikke at være tilfældet for ISA 260 (ajourført), der i hovedsagen er udvidet med uddybende vejledning 50 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 51. ISA 260 (ajourført) (2:4) • Mål - Revisors mål er: - Klart at kommunikere til den øverste ledelse om revisors ansvar ved en revision af et regnskab samt give den øverste ledelse et overblik over revisionens planlagte omfang og tidsmæssige placering - At indhente information, der er relevant for revisionen, fra den øverste ledelse - At forsyne den øverste ledelse med rettidige observationer, der gøres i forbindelse med revisionen, og som er betydelige og relevante for ledelsens ansvar for at føre tilsyn med regnskabsaflæggelsen - At fremme effektiv tovejskommunikation mellem revisor og den øverste ledelse (afsnit 9) • Forhold, der skal kommunikeres - Revisors ansvar ved revision af regnskaber - Revisor skal kommunikere til den øverste ledelse om sit ansvar i forbindelse med revisionen af regnskabet, herunder: - At revisor er ansvarlig for at udforme og udtrykke en konklusion om det regnskab, der er blevet udarbejdet af den daglige ledelse under tilsyn af den øverste ledelse - At revisionen af regnskabet ikke fritager den daglige ledelse eller den øverste ledelse fra deres ansvar (afsnit 14) 51 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 52. ISA 260 (ajourført) (3:4) - Planlagt omfang og tidsmæssig placering af revisionen - Revisor skal til den øverste ledelse kommunikere en oversigt over revisionens planlagte omfang og tidsmæssige placering (afsnit 15) - Betydelige resultater fra revisionen - Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse: - Revisors holdning til betydelige kvalitative aspekter af virksomhedens regnskabsprincipper, herunder regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet - Evt. betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på under revisionen - Medmindre alle medlemmer af den øverste ledelse deltager i virksomhedens daglige ledelse: – Evt. betydelige forhold, der er opstået under revisionen, og som har været drøftet eller været genstand for korrespondance med den daglige ledelse – Skriftlige udtalelser, som revisor anmoder om - Evt. andre forhold, der måtte være opstået ved revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen (afsnit 16) • Kommunikationens tidsmæssige placering - Revisor skal kommunikere rettidigt med den øverste ledelse (afsnit 21) 52 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 53. ISA 260 (ajourført) (4:4) • Hensigtsmæssigheden i kommunikationsprocessen - Revisor skal vurdere, om tovejskommunikationen mellem revisor og den øverste ledelse har været hensigtsmæssig set i relation til revisionens formål - Hvis det ikke er tilfældet, skal revisor vurdere den mulige indvirkning på revisors vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation samt evne til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og træffe de fornødne foranstaltninger (afsnit 22) 53 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 54. Specifikke krav i andre ISA’er om kommunikation med den øverste ledelse ISA 240 (clarificeret) ISA 560 (clarificeret) • Revisors ansvar vedrørende besvigelser • Efterfølgende begivenheder ISA 250 (clarificeret) ISA 570 (clarificeret) • Love og øvrig regulering • Fortsat drift (going concern) ISA 265 ISA 600 (ajourført) • Kommunikation om mangler i intern • Revision af koncernregnskaber kontrol ISA 705 (ajourført) ISA 450 (ajourført) • Modifikationer til konklusionen • Vurdering af fejlinformation (forbehold) ISA 505 (ajourført) ISA 706 (ajourført) • Eksterne bekræftelser • Supplerende oplysninger ISA 510 (clarificeret) ISA 710 (clarificeret) • Førstegangsrevision – primobalancer • Sammenlignelige oplysninger ISA 550 (ajourført) ISA 720 (clarificeret) • Nærtstående parter • Andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber ISA 260 (ajourført), bilag 1 54 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 55. ISA 265 Kommunikation af mangler i intern kontrol 55 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 56. ISA 265 (1:3) • Omhandler kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse • Træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere • Revisionsteknisk Udvalgs notat om de væsentligste nyheder i ”clarity”-standarderne - Generelt vurderes ISA 265 ikke at indebære nye krav for danske revisorers praksis for rapportering, herunder i revisionsprotokollen • Mål - Revisors mål er på en passende måde at kommunikere til den øverste ledelse og den daglige ledelse om de mangler i intern kontrol, som revisor har konstateret under revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjenes ledelsens opmærksomhed (afsnit 5) 56 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 57. ISA 265 (2:3) • Definitioner - Mangel i intern kontrol - En mangel i intern kontrol foreligger, når: - En kontrol er udformet, implementeret eller anvendt på en sådan måde, at den ikke rettidigt kan forebygge eller opdage og korrigere fejlinformationer i regnskabet eller - Der mangler en kontrol, der er nødvendig for rettidigt at forebygge eller opdage og korrigere fejlinformationer i regnskabet (afsnit 6, litra a) - Betydelig mangel i intern kontrol - En mangel eller kombination af mangler i intern kontrol, som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den øverste ledelses opmærksomhed (afsnit 6, litra b) • Krav - Revisor skal på grundlag af det udførte revisionsarbejde afgøre, om der er konstateret en eller flere mangler i intern kontrol (afsnit 7) - Hvis revisor har konstateret en eller flere mangler i intern kontrol, skal revisor på grundlag af det udførte revisionsarbejde afgøre, om disse enkeltvist eller samlet udgør betydelige mangler (afsnit 8) 57 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 58. ISA 265 (3:3) - Revisor skal rettidigt og skriftligt kommunikere til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen (afsnit 9) - Revisor skal også rettidigt kommunikere til personer på et passende niveau i den daglige ledelse: - Skriftligt om betydelige mangler i intern kontrol, som revisor har kommunikeret eller har til hensigt at kommunikere til den øverste ledelse, medmindre det efter omstændighederne ikke vil være passende at kommunikere direkte til den daglige ledelse - Skriftligt eller mundtligt om andre mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen, og som ikke er blevet kommunikeret til den daglige ledelse af andre parter, og som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den daglige ledelses opmærksomhed (afsnit 10) - Revisor skal i sin skriftlige kommunikation om betydelige mangler i intern kommunikation medtage: - En beskrivelse af mangler og en forklaring på deres potentielle konsekvenser - Tilstrækkelig information til, at den øverste ledelse og den daglige ledelse kan forstå baggrunden for kommunikationen (afsnit 11) 58 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 59. Rapportering af mangler i intern kontrol Mangler i intern kontrol Rapportering Helt ubetydelige mangler Ingen rapportering Mangler Rapportering til den daglige ledelse Rapportering til den øverste ledelse Betydelige mangler (revisionsprotokollen) og den daglige ledelse 59 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 60. Adgang til revisionsprotokollen 60 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 61. Adgang til revisionsprotokollen (1:3) • Revisionsprotokollen føres til det øverste ledelsesorgans brug - Revisorloven - Revisionsprotokollen skal føres til hvervgivers brug, medmindre andet er krævet - I virksomheder, som har et revisionsudvalg, skal revisionsprotokollen endvidere føres til revisionsudvalgets brug (§ 20, stk. 2) - RS 265 - Revisionsprotokollen skal føres til brug for virksomhedens øverste ledelse (afsnit 4) • Det centrale ledelsesorgan er medansvarligt for årsrapporten - Virksomhedens ledelse skal aflægge årsrapport for virksomheden (ÅRL § 8, stk. 1) - Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer underskrive den og daterede underskriften (§ 9, stk. 1) - Definition af virksomhedens ledelse - Medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden (bilag 1, afsnit A, nr. 5) 61 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 62. Adgang til revisionsprotokollen (2:3) • Andre med adgang til revisionsprotokollen - Kurator i tilfælde af konkurs - Rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand i tilfælde af rekonstruktion - Likvidator i tilfælde af likvidation - Nye kapitalejere ved ejerskifte –”due diligence” - Ny revisor ved revisorskifte - Minoritetsrevisor ved valg heraf - Granskningsmand ved beslutning herom • Har det øverste ledelsesorgan ret til at udlevere revisionsprotokollen til andre? - Kapitalejere? - Ja, men kun hvis det sker i selskabets interesse, og revisionsprotokollen udleveres til alle kapitalejere, der anmoder herom - Andre end kapitalejere? - Ja, men kun hvis det sker i selskabets interesse 62 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 63. Adgang til revisionsprotokollen (3:3) • Har det øverste ledelsesorgan pligt til at udlevere revisionsprotokollen til andre? - Kapitalejere? - Nej - Offentlige myndigheder? - Ja, under visse betingelser - Revisionsprotokollen anses som regnskabsmateriale (bogføringslovens § 3) - En offentlig myndighed kan forlange, at den bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, hvad der er nødvendigt til fremfinding af den bogføringspligtiges regnskabsmateriale, til disposition, hvis den pågældende myndighed i henhold til anden lovgivning er berettiget til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet (§ 15, stk. 1) - Eksempler - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (bogføringslovens § 15, stk. 2, ÅRL § 159 og RL § 38) - Fondsrådet (ÅRL § 159a) - Skatte- og afgiftsmyndighederne (f.eks. skattekontrollovens § 6 og momslovens § 74) 63 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 64. Eksempler på revisionsprotokollater Beierholms paradigmaer 64 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 65. Revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse eller ajourføring heraf • Revisionens formål • Ansvar og opgaver • Revisionens tilrettelæggelse og udførelse • Rapportering • Afslutning 65 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 66. Revisionsprotokollat vedrørende revision i årets løb 66 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 67. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport (regnskabsklasse B – lille) • Den udførte revision • Kommentarer til årsregnskabet • Erklæringer 67 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 68. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport (regnskabsklasse C – stor) • Den udførte revision • Den økonomiske udvikling • Kommentarer til årsregnskabet • Erklæringer 68 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 69. Revisionsprotokollat vedrørende fratrædelse 69 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 70. Andre eksempler på revisionsprotokollater • Artiklen om revisionspåtegninger i RevisionsOrientering - Tiltrædelsesprotokollat - Revisionsprotokollat til årsrapporten - Revisionsprotokollat vedrørende revision i årets løb - Fratrædelsesprotokollat 70 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 71. Til- og fratrædelse generelt 71 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 72. Tiltrædelse 72 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 73. Selskabsloven – ledelsens pligter (1:2) • Anvendelsesområde - SL’s regler om tiltrædelse finder alene anvendelse, hvis revisor er valgt af generalforsamlingen til at revidere selskabets årsregnskaber (§ 144, stk. 1) - Det er uden betydning, om der er tale om et selskab, der er underlagt revisionspligt, eller et selskab, der er undtaget fra revisionspligt, men hvor generalforsamlingens frivilligt har besluttet, at selskabet årsregnskaber skal revideres - Reglerne finder derimod ikke anvendelse, hvis revisor er valgt af generalforsamlingen til at foretage review af selskabets årsregnskaber, eller revisor blot udfører regnskabsmæssig assistance for selskabet • Ledelsens pligter - Ændringer vedrørende revisor skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system eller anmeldes til styrelsen (§ 10, stk. 1, og § 148) - Tidsfristen for registrering eller anmeldelse er 2 uger efter, at beslutningen er truffet (§ 9, stk. 1) - Pligten til at sikre, at registrering eller anmeldelse finder sted, påhviler det centrale ledelsesorgan (§ 9, stk. 2) 73 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 74. Selskabsloven – ledelsens pligter (2:2) - Hvis revisorskifte sker inden hvervets udløb, dvs. på en ekstraordinær generalforsamling, skal der med registreringen eller anmeldelsen vedlægges en fyldestgørende forklaring fra det centrale ledelsesorgan på årsagen til hvervets ophør (§ 10, stk. 2, og § 148) - Hvis revisorskifte sker i forbindelse med hvervets udløb, dvs. på den ordinære generalforsamling, har det centrale ledelsesorgan derimod ikke pligt til at give en forklaring på årsagen til hvervets ophør - Det centrale ledelsesorgan har dog stadig pligt til at sikre, at registrering eller anmeldelse af revisorskifte finder sted 74 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 75. Revisorloven – revisors pligter • Anvendelsesområde - RL’s regler om tiltrædelse finder alene anvendelse, hvis revisor afgiver revisionspåtegninger eller andre erklæringer med sikkerhed, herunder reviewerklæringer, på årsregnskaber m.v. (§ 1, stk. 2) - Reglerne finder derimod ikke anvendelse, hvis revisor afgiver assistanceerklæringer eller andre erklæringer uden sikkerhed - Reglerne finder heller ikke anvendelse, hvis revisor afgiver revisionspåtegninger eller andre erklæringer med sikkerhed på andet end årsregnskaber m.v., for eksempel skattemæssige årsregnskaber, åbningsbalancer og vurderingsberetninger • Revisors pligter - Hvis revisor fratræder, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til sin fratræden - Den fratrædende revisor har endvidere pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed, som revisors erklæring vedrører (§ 18, stk. 2) 75 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 76. Revisionsstandarder – revisors pligter • RS 210 - Revisor og klienten skal aftale opgaven indhold og vilkår - De aftalte vilkår skal dokumenteres i et aftalebrev eller på anden passende måde (afsnit 1) • RS 265 - Når revisor påtager sig revision af et årsregnskab, skal der afgives et tiltrædelsesprotokollat med et indhold, der opfylder retningslinjerne i RS 210 - Indholdet af denne protokoltilførsel skal opdateres efter de retningslinjer, der er gældende for revisionsaftaler og indeholdt i RS 210 (afsnit 16) 76 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 77. Ledelsens pligter i forbindelse med tiltrædelse Revisorskifte i Revisorskifte inden forbindelse med hvervets hvervets udløb udløb Registrere eller anmelde revisorskiftet hos Erhvervs- og Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet Give en fyldestgørende forklaring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Nej Ja (kun ved revision) årsagen til hvervets ophør 77 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 78. Revisors pligter i forbindelse med tiltrædelse Revisorskifte i Revisorskifte inden forbindelse med hvervets hvervets udløb udløb Rette henvendelse til den fratrædende revisor, der Ja (både ved revision og Ja (både ved revision og har pligt til at oplyse review) review) grundene til sin fratræden Afgive Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) tiltrædelsesprotokollat 78 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 79. Fratrædelse 79 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 80. Selskabsloven – ledelsens og revisors pligter • Anvendelsesområde - Som ved tiltrædelse (lovpligtig eller frivillig revision) • Ledelsens pligter - Som ved tiltrædelse • Revisors pligter - Revisor kan afsættes af den, der har valgt revisor, dvs. generalforsamlingen - Revisor kan kun afsættes før hvervets udløb, dvs. på en ekstraordinær generalforsamling, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil (§ 146, stk. 1) - Hvis revisor afsættes i forbindelse med hvervets udløb, dvs. på den ordinære generalforsamling, er det derimod ikke et krav, at et begrundet forhold skal give anledning hertil - Hvis revisor fratræder, eller revisionen på anden måde ophører, inden revisors hverv udløber, skal revisor hurtigst muligt meddele dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Hvis fratrædelsen eller ophøret er sket inden hvervets udløb, skal meddelelsen vedlægges en fyldestgørende forklaring på årsagen til hvervets ophør - I selskaber, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, skal revisor tillige hurtigst muligt give meddelelse om sin fratrædelse til det pågældende marked efter reglerne i værdipapirhandelsloven (§ 146, stk. 2) 80 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 81. Revisorloven – revisors pligter • Anvendelsesområde - Som ved tiltrædelse (erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber m.v.) • Revisors pligter - Revisor kan til enhver tid fratræde hvervet, medmindre fratrædelse strider mod god revisorskik – ”bliv og skriv” - Hvis revisor fratræder, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til sin fratræden - Den fratrædende revisor har endvidere pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed, som revisors erklæring vedrører (§ 18, stk. 2) 81 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 82. Revisionsstandarder – revisors pligter • RS 265 - Hvis revisor fratræder før udløbet af valgperioden eller ikke ønsker genvalg, skal revisor give meddelelse herom i revisionsprotokollen, evt. med angivelse af årsagen hertil (afsnit 29) - Ikke krav om fratrædelsesprotokollat, hvis revisor fratræder ved udløbet af valgperioden efter ønske fra klienten, men formentlig god skik 82 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 83. Ledelsens pligter i forbindelse med fratrædelse Revisorskifte i Revisorskifte inden forbindelse med hvervets hvervets udløb udløb Registrere eller anmelde revisorskiftet hos Erhvervs- og Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet Give en fyldestgørende forklaring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Nej Ja (kun ved revision) årsagen til hvervets ophør 83 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 84. Revisors pligter i forbindelse med fratrædelse (1:2) Revisorskifte i Revisorskifte inden forbindelse med hvervets hvervets udløb udløb Hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervs- Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) og Selskabsstyrelsen om hvervets ophør Give en fyldestgørende forklaring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Nej Ja (kun ved revision) årsagen til hvervets ophør Hurtigst muligt give meddelelse til et evt. Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) reguleret marked om hvervets ophør 84 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 85. Revisors pligter i forbindelse med fratrædelse (2:2) Revisorskifte i Revisorskifte inden forbindelse med hvervets hvervets udløb udløb Oplyse grundene til fratrædelsen til den tiltrædende revisor, der Ja (både ved revision og Ja (både ved revision og har pligt til at rette review) review) henvendelse til den fratrædende revisor Give den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om Ja (både ved revision og Ja (både ved revision og den virksomhed, som review) review) revisors erklæring vedrører Ja, hvis revisor ikke Afgive ønsker genvalg (kun ved Ja (kun ved revision) fratrædelsesprotokollat revision) 85 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 86. Fratrædelse i forbindelse med mistanke om eller konstatering af besvigelser (1:2) • RS 240 - Hvis revisor som resultat af fejlinformation opstået som følge af besvigelser eller mistanke herom støder på usædvanlige omstændigheder, der rejser tvivl om revisors muligheder for at fortsætte revisionen, skal revisor: - … - Overveje muligheden for at fratræde - Hvis revisor fratræder: - Drøfte revisors fratrædelse og årsagerne hertil med den daglige ledelse og den øverste ledelse - … (afsnit 103) - Eksempler på usædvanlige omstændigheder, der rejser tvivl om revisors muligheder for at fortsætte revisionen - Virksomheden foretager ikke de afhjælpende handlinger vedrørende besvigelser, som revisor anser for påkrævede under de givne omstændigheder, selv om besvigelserne ikke er væsentlige for regnskabet - Revisors overvejelse af risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser og resultaterne af revisionshandlingerne indikerer en betydelig risiko for væsentlige og altomfattende besvigelser - Revisor nærer en væsentlig bekymring om den daglige ledelses eller den øverste ledelse kompetence og integritet (afsnit 104) 86 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 87. Fratrædelse i forbindelse med mistanke om eller konstatering af besvigelser (2:2) • Revisorloven - Indser revisor, at et eller flere medlemmer af virksomhedens ledelse begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, og har revisor en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, skal revisor straks underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom - Underretningen skal indføres i revisionsprotokollen, hvor revisor fører en sådan - Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter over for revisor dokumenteret at have taget de fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet og rette op på de skader, som den begåede kriminalitet har forårsaget, skal revisor straks underrette SØK om de formodede økonomiske forbrydelser (§ 22, stk. 1) - Finder revisor, at underretning til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat kriminalitet, skal revisor straks underrette SØK om de formodede økonomiske forbrydelser - Tilsvarende gælder, hvis flertallet af virksomhedens ledelsesmedlemmer er involveret i eller har kendskab til de økonomiske forbrydelser (§ 22, stk. 2) - Fratræder revisor, og sker dette i forbindelse med, at revisor har en begrundet formodning om, at der foreligger en situation som omhandlet i § 22, stk. 1, skal revisor straks underrette SØK herom og om grundene til sin fratræden (§ 22, stk. 3) 87 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 88. Tjekspørgsmål 1. Hvis revisor identificerer en besvigelse eller får mistanke herom, er det så tilstrækkeligt, at revisor rapporterer til ledelsen? 2. Er der krav om, at revisor rapporterer om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse? 3. Hvornår har en tiltrædende revisor pligt til at rette henvendelse til den fratrædende revisor? 4. Hvornår har en tiltrædende revisor pligt til at afgive et tiltrædelsesprotokollat? 5. Hvornår har en fratrædende revisor pligt til at afgive et fratrædelsesprotokollat? 88 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 89. Anden kommunikation 89 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 90. Anbefalingerne for god selskabsledelse 90 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 91. Anbefalingerne for god selskabsledelse (1:2) 91 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 92. Anbefalingerne for god selskabsledelse (2:2) • Revision - Kontakt til revisor • Anbefalinger - Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og det øverste ledelsesorgan (anbefaling 9.1.1) - Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem det øverste ledelsesorgan og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget (anbefaling 9.1.2) - Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor uden, at direktionen er til stede (anbefaling 9.1.3) 92 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 93. ”Management letters” 93 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 94. ”Management letters” (1:2) • Modtagere - Typisk direktionen - Men evt. også funktionschefer, f.eks. økonomi- eller regnskabschefen • Ingen formelle regler om ”management letters”, men … • ISA 265 - Revisor skal rettidigt og skriftligt kommunikere til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen (afsnit 9) - Revisor skal også rettidigt kommunikere til personer på et passende niveau i den daglige ledelse: - Skriftligt om betydelige mangler i intern kontrol, som revisor har kommunikeret eller har til hensigt at kommunikere til den øverste ledelse, medmindre det efter omstændighederne ikke vil være passende at kommunikere direkte til den daglige ledelse - Skriftligt eller mundtligt om andre mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen, og som ikke er blevet kommunikeret til den daglige ledelse af andre parter, og som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den daglige ledelses opmærksomhed (afsnit 10) 94 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 95. ”Management letters” (2:2) • Husk også … - Revisorloven - Oplysninger i revisionsprotokollen kan ikke erstattes af andre meddelelser (§ 20, stk. 4) - RS 265 - Standarden giver ikke vejledning for anden form for kommunikation med en virksomheds ledelse, herunder f.eks. rapporter til den daglige ledelse (management letters) - Sådanne rapporter kan ikke erstatte indførsler i revisionsprotokollen (afsnit 1) 95 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 96. Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter 96 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 97. Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter (1:4) • SL indeholder en række rettigheder og pligter for den generalforsamlingsvalgte revisor, det vil sige den revisor der er valgt af generalforsamlingen til at revidere selskabets årsregnskaber (§ 144, stk. 1) - Det er uden betydning, om der er tale om et selskab, der er underlagt revisionspligt, eller et selskab, der er undtaget fra revisionspligt, men hvor generalforsamlingen frivilligt har besluttet, at selskabets årsregnskaber skal revideres • Hvis der er tale om et selskab, der er undtaget fra revisionspligt, men hvor generalforsamlingen frivilligt har besluttet, at selskabets årsregnskaber skal forsynes med en review- eller assistanceerklæring, er revisor underlagt de samme rettigheder og pligter som den generalforsamlingsvalgte revisor, medmindre der ï loven konkret sondres mellem generalforsamlingsvalgte revisorer og andre revisorer - Det samme gælder, hvis revisor i øvrigt skal erklære sig om et selskabs forhold (§ 144, stk. 5) 97 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 98. Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter (2:4) Bestemmelser i SL Revisors rettigheder og pligter Generalforsamlingen § 89, stk. 1 Revisor kan forlange, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling § 103, stk. 1 Revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen og pligt hertil, hvis et medlem af ledelsen eller en kapitalejer anmoder herom § 103, stk. 4 Revisor har pligt til at være til stede på den ordinære generalforsamling, hvis der er tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, eller et statsligt aktieselskab § 103, stk. 2 Revisor har pligt til på generalforsamlingen at besvare spørgsmål om årsrapporten og andre dokumenter, som revisor har erklæret sig om 98 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 99. Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter (3:4) Bestemmelser i SL Revisors rettigheder og pligter Møder i det øverste ledelsesorgan § 123 Revisor kan forlange, at det øverste ledelsesorgan skal indkaldes § 103, stk. 3 Revisor har ret til at deltage i det øverste ledelsesorgans møder under behandlingen af årsrapporten m.v. og pligt hertil, hvis et medlem af det øverste ledelsesorgan anmoder herom 99 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 100. Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter (4:4) Bestemmelser i SL Revisors rettigheder og pligter Adgang til oplysninger m.v. § 133, stk. 1 Ledelsen skal give revisor de oplysninger, der må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet og en evt. koncern § 133, stk. 2 Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige. Ledelsen skal desuden sikre, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv § 133, stk. 3 Ledelsen i et dansk datterselskab har tilsvarende forpligtelser over for modervirksomhedens revisor § 149 Revisor kan af ledelsen kræve de oplysninger, der må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet og en evt. koncern. Det samme gælder i forhold til ledelsen i et dansk datterselskab 100 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 101. Tjekspørgsmål 1. Har revisor ret til at være til stede på en ekstraordinær generalforsamling? 2. Har revisor pligt til at være til stede på den ordinære generalforsamling? 3. Har revisor ret til at deltage i møder i det øverste ledelsesorgan? Har revisor pligt hertil? 4. Hvordan skal revisor forholde sig, hvis ledelsen ikke giver revisor adgang til de oplysninger, som revisor anmoder om? 5. Har revisor ret til at være til stede på generalforsamlingen, hvis der er tale om selskab, der er undtaget fra revisionspligt, men hvor generalforsamlingen frivilligt har besluttet, at selskabets årsregnskaber skal forsynes med en reviewerklæring? 101 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 102. Afslutning 102 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 103. Tak for i dag! Jesper Seehausen jse@beierholm.dk www.jesperseehausen.dk 103 | Protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Publicité