Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Publicité
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
Prochain SlideShare
Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter - hva...Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter - hva...
Chargement dans ... 3
1 sur 38
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Plus de Jesper Seehausen(18)

Publicité

Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter

 1. 42 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter
 2. 43Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter • Hvilke konsekvenser har det for udtalelsen om ledelsesberetningen, hvis revisor tager forbehold i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang? • Hvad hvis årsrapporten ikke indeholder en ledelsesberetning, selv om der er krav herom – hvilke konsekvenser har det for revisions- påtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, herunder udtalelsen om ledelsesberetningen? I artiklerne besvares disse og mange andre spørgsmål. Nærværende artikel er opbygget på følgende måde; i afsnit 2 besvares spørgsmålet om, hvornår årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning. I afsnit 3 besvares spørgsmålet om, hvad ledelses- beretningen skal indeholde. Afsnit 4 omhandler reglerne i ÅRL vedrø- rende udtalelsen om ledelsesberetningen. I den forbindelse omtales også 4. direktiv og det nye regnskabsdirektiv, der også indeholder regler vedrørende udtalelsen om ledelsesberetningen. I afsnit 5 og 6 indplaceres udtalelsen om ledelsesberetningen i forhold til henholdsvis RL og erklæringsbekendtgørelsen. Afsnit 7 og 8 omhandler udtalelsen om ledelsesberetningen i henholdsvis revisionspåtegninger på årsrap- porter og erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber. I 1. Indledning Denne artikel omhandler revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter.3 Artiklen fortsættes med en opføl- gende artikel, der bringes i næste nummer af Revision & Regn- skabsvæsen. Disse artikler er relevante, dels fordi der i praksis eksisterer en række – i et vist omfang uafklarede – problemstillinger i relation til udtalelsen om ledelsesberetningen, dels fordi disse problemstillinger er blevet yderligere aktualiseret af, at udtalelsen om ledelsesberetningen ikke længere kun er relevant i relation til revisionspåtegninger, men nu også i relation til erklæringer om udvidet gennemgang. Der er bl.a. tale om følgende problemstillinger: • Hvilke krav stilles der til revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af en udtalelse om ledelsesberetningen? • Skal revisor altid afgive en udtalelse om ledelsesberetningen, hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, eller kan revisor f.eks. afgive en særskilt erklæring om ledelsesberetningen i stedet for en udtalelse om ledelsesberetningen? • Hvornår og hvordan skal revisor anføre ”bemærkninger” i udtalel- sen om ledelsesberetningen? Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsaf- deling, Beierholm og medlem af FSR – danske revisorers Revisions- tekniske Udvalg og seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm, ekstern lektor, Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Uni- versitet og medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe1 2
 3. 44 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter afsnit 9 besvares spørgsmålet om, hvorvidt en udtalelse om ledelses- beretningen også er relevant i relation til andre erklæringer, dvs. andre erklæringer end revisionspåtegninger på årsrapporter og erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber, herunder erklæringer om review af årsregnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og erklæ- ringer om opstilling af finansielle oplysninger. Afsnit 10 omhandler re- visors arbejde i forbindelse med afgivelse af en udtalelse om ledelses- beretningen – dels generelt, dels konkret i relation til redegørelsen for samfundsansvar, jf. ÅRL § 99 a. I afsnit 11 besvares spørgsmålet om, hvorvidt det – i stedet for at revisor afgiver en udtalelse om ledelses- beretningen – er muligt at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab eller at lade ledelsesberetningen være omfattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet. I afsnit 12 besvares spørgsmålet om, hvorvidt revisor – i stedet for at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen – kan afgive en særskilt erklæring om ledelsesberetningen. I den opfølgende artikel i næste nummer af Revision & Regn- skabsvæsen behandles ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelses- beretningen, hvilket kan sammenlignes med forbehold. Desuden behandles konsekvenserne for udtalelsen om ledelsesberetningen af forbehold i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gen- nemgang. Endvidere besvares spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det har for revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, herunder udtalelsen om ledelsesberetningen, hvis årsrapporten ikke indeholder en ledelsesberetning, selv om der er krav herom. 2. Hvornår skal årsrapporten indeholde en ledelsesberetning? En årsrapport består af følgende bestanddele: • Et årsregnskab • Et evt. årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern, dvs. et koncernregnskab • En evt. ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomhe- den ledet koncern • En ledelsespåtegning • Evt. supplerende beretninger, jf. ÅRL § 14, jf. § 2, stk. 1-3. En evt. ledelsesberetning er således en del af årsrapporten, men ikke årsregnskabet. For så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D, skal årsrapporten altid indeholde en ledelsesberetning, jf. § 78, stk. 1, 1. pkt. og § 102, stk. 1, 1. pkt. For så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, skal årsrapporten derimod kun indeholde en ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, jf. § 77, jf. også § 22, stk. 1, 1. pkt. Ledelsesberetningen skal i så fald redegøre for disse ændringer. Hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal års- rapporten derimod ikke indeholde en ledelsesberetning. Det fremgår i den forbindelse af lovbemærkningerne, at ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold må anses for at være væsentlige, hvis ændringerne er af en sådan karakter, at oplys- ning herom kan forventes at påvirke regnskabsbrugernes, herunder kreditorers og investorers, økonomiske beslutninger vedrørende virk- somheden, jf. § 12, stk. 2.4 Det vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering. Oplysningskravet vil sædvanligvis være relevant, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens drift, beskæftigelse, investeringsomfang, finansieringsforhold eller kapitalgrundlag m.v., der har påvirket indeværende regnskabsår, eller som vil påvirke kom- mende regnskabsår. Som eksempler kan nævnes følgende: • Ændring fra produktions- til importvirksomhed • Omstrukturering • Rekonstruktion • Fusion eller spaltning m.v. Steffensen m.fl. (2011) anfører, at hvis der er forekommet enkeltstå- ende, vigtige begivenheder af større betydning for virksomheden, bør disse omtales, ligesom ekstraordinære og usædvanlige forhold normalt er relevante at omtale.5 Hvis der foreligger forhold, der forventes at medføre væsentlige – midlertidige eller varige – ændringer i virksom- hedens finansielle stilling, må sådanne forhold oplyses. Som eksempler kan nævnes følgende: • Optagelse eller forlængelse af lån • Fusion • Koncernetablering • Nedlægning eller oprettelse af aktiviteter • Opgivelse eller erhvervelse af markeder • Foretagne strukturtilpasninger • Omfattende rationaliseringer m.v. Det fremgår af FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalgs regnskabsvejledning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, at det i en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B normalt vil være relevant at omtale f.eks. følgende: • Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed • Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. • Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver • Usikkerhed om going concern • Begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten • Omlægning af regnskabsår, jf. afsnit 6.1.7. For så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, skal års- rapporten som nævnt kun indeholde en ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske
 4. 45Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter forhold. Det fremgår dog af regnskabsvejledningen for virksomhe- der omfattet af regnskabsklasse B eller C, at årsrapporten altid skal indeholde en ledelsesberetning – uanset om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold eller ej, jf. afsnit 6.1.1, 6.1.9 og 6.2.1. Regnskabsteknisk Udvalg anbefaler så- ledes, at årsrapporten – også for virksomheder omfattet af regnskabs- klasse B – altid indeholder en ledelsesberetning. For så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D, skal årsrapporten derimod som nævnt altid indeholde en ledelsesbe- retning. Dette gælder – uanset om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold eller ej. Hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal ledelsesberetningen dog naturligvis redegøre for disse ændringer, selv om ÅRL § 77 ikke eksplicit finder anvendelse på virk- somheder omfattet af regnskabsklasse C eller D, jf. § 78, stk. 1, 4. pkt. og § 102, stk. 1, 3. pkt., begge modsætningsvis. 3. Hvad skal ledelsesberetningen indeholde? I foregående afsnit blev spørgsmålet om, hvornår årsrapporten skal in- deholde en ledelsesberetning, besvaret. I nærværende afsnit besvares spørgsmålet om, hvad ledelsesberetningen skal indeholde. Tabel 1 indeholder en oversigt over kravene til indholdet af ledelses- beretningen for virksomheder omfattet af henholdsvis regnskabsklasse B, C eller D.6 4. Årsregnskabsloven og revisors udtalelse om ledelsesbe- retningen Dette afsnit omhandler reglerne i ÅRL vedrørende udtalelsen om le- delsesberetningen. I afsnit 4.2 nedenfor omtales 4. direktiv og det nye regnskabsdirektiv, der også indeholder regler vedrørende udtalelsen om ledelsesberetningen. I afsnit 4.3 nedenfor besvares spørgsmålet om, hvad der gælder, hvis årsrapporten ikke udarbejdes efter ÅRL, men efter IFRS. 4.1. Årsregnskabsloven Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D har som ud- gangspunkt pligt til at lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere, jf. ÅRL § 135, stk. 1. Virksomheder omfattet af regnskabsklas- se B – men ikke virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D – kan dog vælge at lade ”revisionen” udføre som udvidet gennemgang efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, dvs. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang af årsregnskaber (og FSR – danske revisorers standard om udvidet gen- nemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL), jf. dog § 135, stk. 2 og 3 (samt stk. 7).7 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan desuden undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomhe- den i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf. dog § 135, stk. 2 og 3 (samt stk. 6 og 7): • En balancesum på 4 mio. kr. • En nettoomsætning på 8 mio. kr. • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.8 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D er således altid un- derlagt revisionspligt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B er derimod ikke nødvendigvis underlagt revisionspligt, idet virksomheder omfattet af regnskabsklasse B under visse betingelser kan fravælge revision, ligesom virksomheder omfattet af regnskabsklasse B under visse betingelser kan tilvælge udvidet gennemgang, dvs. vælge at lade ”revisionen” udføre som udvidet gennemgang. Revisionspligten efter § 135, stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ledelsesbe- retningen (og de supplerende beretninger, der indgår i årsrapporten), jf. § 2, stk. 1, nr. 2 (og § 2, stk. 2), jf. § 135, stk. 5, 2. pkt. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetnin- gen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregn- skab, jf. § 135, stk. 5, 3. pkt. Disse bestemmelser finder anvendelse på oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, og oplysninger, der efter ÅRL eller regler, som er udstedt efter loven, offentliggøres andre steder, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. § 135, stk. 5, 4. pkt.9 I det følgende ses der bort fra, at visse oplysninger, der normalt placeres i ledelsesberetnin- gen, kan offentliggøres andre steder, hvortil der henvises i ledelsesbe- retningen. Det antages således, at de relevante oplysninger placeres i ledelsesberetningen. Det ses, at en udtalelse om ledelsesberetningen skal indeholde en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i over- ensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab. ÅRL kræver således ikke, at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt op- lysningerne i ledelsesberetningen er ”rigtige”, men alene en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem- melse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab. § 135, stk. 5, 2. og 3. pkt. (dengang § 135, stk. 5, 1. og 2. pkt.) blev indsat med lov nr. 516 af 17. juni 2008 om ændring af ÅRL, jf. § 1, nr. 51.10 Det fremgår i den forbindelse af lovbemærkningerne, at revisors udta- lelse også vil omfatte sammenhængen mellem ledelsesberetningens op- lysninger og forhold, som revisor er blevet opmærksom på i forbindelse med sin revision. Det forudsættes dog ikke, at revisor foretager særlige handlinger for at fremskaffe sådanne oplysninger. Der er alene tale om oplysninger, som revisor i forvejen er kommet i besiddelse af i forbin- delse med revisionen af årsregnskabet (og et evt. koncernregnskab).
 5. 46 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter TABEL 1: KRAVENE TIL INDHOLDET AF LEDELSESBERETNINGEN FOR VIRKSOMHEDER OMFATTET AF HENHOLDSVIS REGNSKABSKLASSE B, C ELLER D Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C – mellemstore virksomheder Årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksom- hedens aktiviteter og økonomiske forhold. Ledelsesberetningen skal i så fald redegøre for disse ændrin- ger (ÅRL § 77) Hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal ledelsesberetningen redegøre for disse ændringer Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktivi- teter. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, kan beskri- velsen af disse aktiviteter placeres i ledelsesberetningen (ÅRL § 76 a) Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter. Beskrivelsen af disse aktiviteter kan placeres i ledelsesberetningen Ledelsesberetningen skal: • Beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, • Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, • Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb, • Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, • Omtale betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter regnskabsårets afslutning, • Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, • Beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, • Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af, • Beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå, • Beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden samt • Omtale filialer i udlandet (ÅRL § 99, stk. 1) Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest of- fentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil (ÅRL § 100) Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over: • Årets nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af ekstraordinære poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, der efter virksomhedens forhold er nødvendige, samt • De ovenfor nævnte tal for de fire foregående regnskabsår (ÅRL § 101)
 6. 47Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Regnskabsklasse C – store virksomheder Regnskabsklasse D Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Som mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C I det omfang det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling, skal store virksomheder supplere redegørel- sen for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold i ledelsesberetningen med oplysninger om ikke finansielle forhold, der er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personaleforhold (ÅRL § 99, stk. 2) Som store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegø- relse for samfundsansvar. Hvis virksomheden ikke har politikker for sam- fundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen (ÅRL § 99 a) Som store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underre- præsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal i ledelsesberetningen redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsæt- ning. Store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øv- rige ledelsesniveauer, skal desuden redegøre for denne politik. Hvis der ikke foreligger en underrepræsentation af det ene køn i det øverste le- delsesorgan, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. Det samme gælder, hvis der ikke foreligger en underrepræsentation af det ene køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer (ÅRL § 99 b) Som store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Der skal i ledelsesberetningen oplyses om de ledelseshverv, som ledelses- medlemmerne beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra virksomhedens egne 100 % ejede dattervirksomheder (ÅRL § 107) En virksomhed, der har en eller flere kapitalklasser med tilknyttede stemme- rettigheder optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som skaber gennemsig- tighed omkring virksomhedens forhold med det formål at fremme den frie omsætning af virksomhedens kapitalandele (ÅRL § 107 a) En virksomhed, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, skal i ledelsesberetningen medtage en rede- gørelse for virksomhedsledelse (ÅRL § 107 b). Det samme gælder statslige aktieselskaber (ÅRL § 107 c)
 7. 48 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter 4.2.4. direktiv og det nye regnskabsdirektiv ÅRL § 135, stk. 5, 2. og 3. pkt. afspejler implementeringen i dansk ret af 4. direktivs artikel 51, stk. 1, litra b og 7. direktivs artikel 37, stk. 2. Det fremgår af 4. direktivs artikel 51, stk. 1, litra b, at den eller de personer, der foretager revisionen, skal forvisse sig om, at årsberetnin- gen, dvs. ledelsesberetningen, ikke er i strid med årsregnskabet for det år, som årsberetningen angår. Det fremgår tilsvarende af 7. direktivs artikel 37, stk. 2, at den eller de personer, der foretager revision af det konsoliderede regnskab, dvs. koncernregnskabet, skal påse, at den konsoliderede beretning, dvs. ledelsesberetningen for koncernen, er i overensstemmelse med det konsoliderede regnskab for det pågældende regnskabsår. 4. og 7. direktiv er begge erstattet af det nye regnskabsdirektiv, der allerede er trådt i kraft og skal implementeres i national, herunder dansk, ret senest den 20. juli 2015 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, jf. artikel 52, artikel 53, stk. 1 og artikel 54. Det fremgår af dette direktiv, at revisor(erne) eller revisionsfirma(erne) skal: • Afgive en udtalelse om, hvorvidt: • Ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår • Ledelsesberetningen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovkrav • Afgive en udtalelse om, hvorvidt vedkommende på baggrund af viden om og forståelse af virksomheden og dens miljø erhvervet under revisionen har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledel- sesberetningen, jf. artikel 34, stk. 1. Arten af sådanne evt. fejlagtige angivelser skal anføres. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på konsoliderede beretninger og regnskaber, jf. artikel 34, stk. 2. Bestemmelsen i det nye regnskabsdirektiv om, at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår, kan sammenlignes direkte med bestemmelsen i 4. direktiv om, at den eller de personer, der foretager revisionen, skal forvisse sig om, at årsberetningen ikke er i strid med årsregnskabet for det år, som årsberetningen angår, og bestemmelsen i 7. direktiv om, at den eller de personer, der foretager revision af det konsoliderede regnskab, skal påse, at den konsoliderede beretning er i overensstemmelse med det konsoliderede regnskab for det pågældende regnskabsår. Bestemmelserne i det nye regnskabsdirektiv om, at revisor skal afgi- ve dels en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er blevet udar- bejdet i overensstemmelse med gældende lovkrav, dels en udtalelse om, hvorvidt vedkommende på baggrund af viden om og forståelse af virksomheden og dens miljø erhvervet under revisionen har fun- det væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, er derimod nye sammenlignet med 4. og 7. direktiv. Det må derfor antages, at ÅRL skal ændres på dette punkt. Det må dog samtidig antages, at det i praksis alene er formuleringen af udtalelsen om ledelsesberet- ningen der skal ændres, hvorimod revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af en udtalelse om ledelsesberetningen formentlig ikke skal ændres. 4.3. Hvad hvis årsrapporten udarbejdes efter IFRS? Det er uden betydning, for så vidt angår ledelsesberetningen og ud- talelsen herom, hvorvidt årsrapporten udarbejdes efter ÅRL eller IFRS. Dette skyldes, at IFRS ikke regulerer ledelsesberetningen, ligesom IFRS naturligvis ikke regulerer udtalelsen om ledelsesberetningen. Det fremgår således af IFRS-bekendtgørelsen, at årsrapporten – ud over de bestanddele, der er foreskrevet i IFRS – i det mindste skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele, jf. § 3, stk. 1. Dette omfatter – for så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D – bl.a. ledelsesberetningen. Det samme gælder, for så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, jf. ÅRL § 77. Det fremgår i den forbindelse af IFRS-vejledningen, at: • IFRS ikke dækker krav til ledelsesberetningen, revision, godkendelse og indsendelse af regnskaber m.v. Disse områder er derfor fortsat reguleret i den danske lovgivning for de virksomheder, der følger IFRS • Som eksempler på bestemmelser, der videreføres helt (og dermed også gælder for virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS), kan nævnes ÅRL §§ 8-10 om aflæggelse af årsrapporten, §§ 77, 99, 100 og 107 om ledelsesberetningen samt § 135 om revi- sion • ÅRL fortsat kræver visse bestanddele, der ikke kræves efter IFRS, f.eks. ledelsesberetning og revisionspåtegning (eller anden erklæ- ring fra revisor) • IFRS ikke indeholder noget krav om ledelsespåtegning og ledelses- beretning. Det er uden betydning, om årsregnskabet aflægges efter ”Internatio- nal Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven” eller ”International Financial Re- porting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber”. 5. Revisorloven og revisors udtalelse om ledelsesberetnin- gen I dette afsnit indplaceres udtalelsen om ledelsesberetningen i forhold til RL. I næste afsnit indplaceres udtalelsen om ledelsesberetningen i forhold til erklæringsbekendtgørelsen. Det fremgår af IFRS-bekendtgørelsen, at årsrapporten – ud over de bestanddele, der er foreskrevet i IFRS – i det mindste skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele.
 8. 49Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Bestemmelsen i det nye regnskabsdirektiv om, at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelses- beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår, kan sammenlignes direkte med bestemmelsen i 4. direktiv om, at den eller de personer, der foretager revisionen, skal forvisse sig om, at års- beretningen ikke er i strid med årsregnskabet for det år, som årsberetningen angår, og bestemmelsen i 7. direktiv om, at den eller de personer, der foretager revision af det konsoliderede regnskab, skal påse, at den konsolide- rede beretning er i overensstemmelse med det konsoliderede regnskab for det pågældende regnskabsår.
 9. 50 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter RL sondrer mellem følgende typer af erklæringer: • Revisionspåtegninger på regnskaber, herunder udtalelser om ledel- sesberetninger i henhold til ÅRL, og andre erklæringer med sikker- hed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, hvor revisor er omfattet af hele loven, jf. § 1, stk. 2 • Andre erklæringer, dvs. erklæringer uden sikkerhed, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, hvor revisor er omfattet af dele af lo- ven, jf. § 1, stk. 3 • Erklæringer (med eller uden sikkerhed), der ikke kræves i henhold til lovgivningen og udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, hvor revisor slet ikke er omfattet af loven. Det ses, at revisor er omfattet af hele loven ved afgivelse af revisions- påtegninger på regnskaber, herunder udtalelser om ledelsesberetnin- ger, medmindre der undtagelsesvist er tale om en revisionspåtegning på et regnskab, herunder en udtalelse om ledelsesberetningen, der ikke kræves i henhold til lovgivningen, og udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, hvor revisor slet ikke er omfattet af loven.11 Det er i praksis vanskeligt at forestille sig en revisionspåtegning på et regnskab, herunder en udtalelse om ledelsesberetningen, der udeluk- kende er bestemt til hvervgiverens eget brug. I praksis er revisor derfor altid omfattet af hele loven ved afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder udtalelser om ledelsesberetninger. Det ses også, at loven betragter udtalelsen om ledelsesberetningen som en integreret del af revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang, jf. afsnit 8 nedenfor). I henhold til loven er der således ikke tale om to særskilte erklæringer, dvs. dels en revisionspå- tegning (eller en erklæring om udvidet gennemgang), dels en udta- lelse om ledelsesberetningen, men derimod én samlet erklæring, der bl.a. indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen. Dette påpeges også af Jensen m.fl. (2009), der anfører, at udtrykket ”… revisionspåtegninger på regnskaber, herunder …” indikerer, at udtalelsen om ledelsesberetningen er en integreret del af revisionspå- tegningen.12 6. Erklæringsbekendtgørelsen og revisors udtalelse om ledelsesberetningen Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæ- ringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. erklæringsbe- kendtgørelsens § 1, stk. 1. Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalel- ser om ledelsesberetninger. Dette indebærer for det første, at revisor er offentlighedens tillidsre- præsentant ved afgivelse af dels erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgi- verens eget brug, dels udtalelser om ledelsesberetninger, jf. også RL § 16, stk. 1, 1. pkt., hvorefter revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2, dvs. erklæringsopgaver med sikkerhed, hvor erklæringen kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. For det andet indebærer det, at erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse ved afgivelse af dels erklæringer med sikkerhed, der kræ- ves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, dels udtalelser om ledelsesberetninger. Füchsel m.fl. (2010) anfører, at det er vigtigt at slå fast, at udtalelsen om ledelsesberetningen ikke er en erklæring, men netop en udtalelse.13 Dette kan tiltrædes, selv om det kan diskuteres, hvorfor dette er vigtigt at slå fast. For det første er der ingen tvivl om, at RL finder anvendelse, forudsat at der er tale om en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. For det andet er der heller ingen tvivl om, at erklæringsbekendtgørelsen også finder an- vendelse, igen forudsat at der er tale om en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang, der kræves i henhold til lovgivnin- gen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Erklæringsbekendtgørelsen sondrer mellem følgende typer af erklæ- ringer: • Erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. § 1, stk. 1, som er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen, herunder: • Revisionspåtegninger på – underforstået – reviderede regnska- ber, jf. §§ 3-8 • Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, jf. §§ 9-11 • Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, jf. §§ 12-15 • Andre erklæringer med sikkerhed, jf. §§ 16-19 • Erklæringer med sikkerhed, der ikke kræves i henhold til lovgivnin- gen og udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, som slet ikke er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. Erklæringer uden sikkerhed er heller ikke omfattet af erklæringsbe- kendtgørelsen, selv om der er tale om erklæringer, der kræves i hen- hold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgive- rens eget brug. Der er kun krav om, at revisionspåtegninger på reviderede regnskaber og erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber skal indeholde en udtalelse om en evt. ledelsesberetning. Der er derimod ikke krav om, at erklæringer om review af regnskaber skal indeholde en udtalelse om en evt. ledelsesberetning, ligesom der ikke er krav om, at andre erklæ- ringer med sikkerhed skal indeholde en udtalelse om en evt. ledelsesbe- retning. Dette uddybes i henholdsvis afsnit 9.1 og 9.2 nedenfor. Erklæringsbekendtgørelsen definerer et ”regnskab” som: • En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrap- port, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL samt Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger.
 10. 51Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter • Et andet tilsvarende regnskab, der: • Ikke er omfattet af ovenstående opregning, • I det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, • Tjener et generelt formål og • Retter sig mod en bred kreds af brugere, jf. § 2. Det fremgår i den forbindelse af erklæringsvejledningen, at: • Det forhold, at regnskabet skal tjene et generelt formål og rette sig mod en bred kreds af brugere, sædvanligvis vil skulle afgøres ud fra den regnskabsmæssige begrebsramme, som regnskabet er udarbej- det efter. Hvis den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme er udformet med henblik på at imødekomme almindelige oplysnings- behov hos en bred kreds af brugere, vil regnskabet være omfattet af erklæringsbekendtgørelsens definition • Andre former for regnskabsmæssige opstillinger, der er udarbejdet efter regnskabsmæssige begrebsrammer, der skal imødekomme oplysningsbehov hos bestemte brugere, ikke er regnskaber i erklæ- ringsbekendtgørelsens forstand, jf. afsnit 4.2. De anses som andre dokumenter, hvor revisor afgiver en erklæring med sikkerhed efter §§ 13-16 (nu §§ 16-19) om andre erklæringer med sikkerhed. Vejledningen giver en række eksempler på regnskaber henholdsvis an- dre dokumenter. Disse eksempler er vist i tabel 2. TABEL 2: ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSENS REGNSKABSBEGREB – EKSEMPLER PÅ REGNSKABER HENHOLDSVIS ANDRE DOKUMENTER Regnskaber Andre dokumenter Regnskaber, der aflægges efter ÅRL Skatteregnskaber Regnskaber, der aflægges af finansielle virksomheder efter regler fastsat af Finanstilsynet Mellembalancer Regnskaber, der aflægges efter IFRS Åbningsbalancer Regnskaber for ikke-erhvervsdri- vende fonde Likvidationsregnskaber Regnskaber for friskoler og pri- vate grundskoler m.v. Fusionsregnskaber Regnskaber for frie kostskoler Afsluttende boregnskaber ved konkurs Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse Statusoversigter som grundlag for akkord Projektregnskaber Tilskudsregnskaber Det ses, at erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb bl.a. omfat- ter årsrapporter. Afsnit 7.1 nedenfor omhandler erklæringsbekendt- gørelsens regler vedrørende udtalelsen om ledelsesberetningen i revisionspåtegninger på årsrapporter. Afsnit 8.1 nedenfor omhandler erklæringsbekendtgørelsens regler vedrørende udtalelsen om ledelses- beretningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber. 7. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i revisions- påtegninger på årsrapporter Dette afsnit omhandler udtalelsen om ledelsesberetningen i revisions- påtegninger på årsrapporter. Afsnit 8 nedenfor omhandler udtalelsen om ledelsesberetningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber. 7.1. Erklæringsbekendtgørelsen og revisors udtalelse om ledel- sesberetningen i revisionspåtegninger på årsrapporter Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8 omhandler som tidligere nævnt re- visionspåtegninger på reviderede regnskaber. Erklæringer om revision af andet end regnskaber er derimod omfattet af §§ 16-19 om andre erklæringer med sikkerhed. Erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb omfatter som tidligere nævnt bl.a. årsrapporter. Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, der omfatter alle de revi- sionspligtige dele af årsrapporten, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, jf. også ÅRL § 22, stk. 1, 2. pkt. for så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, § 78, stk. 1, 2. pkt. for så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, og § 102, stk. 1, 2. pkt. for så vidt angår virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Hvis års- rapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7, der omtales nedenfor. Det ses, at revisionspåtegningen skal omfatte alle de revisionspligtige dele af årsrapporten. Revisionspligten efter ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt. omfatter som tidligere nævnt ikke ledelsesberetningen, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, jf. § 135, stk. 5, 2. pkt.14 Revisionspåtegningen skal således ikke omfatte ledelsesberetningen. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, jf. § 135, stk. 5, 3. pkt., jf. også erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 2. pkt. Det ses også, at erklæringsbekendtgørelsen – ligesom RL – betragter udtalelsen om ledelsesberetningen som en integreret del af revisionspå- tegningen. I henhold til erklæringsbekendtgørelsen er der således heller ikke tale om to særskilte erklæringer, dvs. dels en revisionspåtegning, dels en udtalelse om ledelsesberetningen, men derimod én samlet er- klæring, der bl.a. indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen.
 11. 52 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Hvis der er udarbejdet en ledelsesberetning, skal revisionspåtegnin- gen bl.a. indeholde en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gen- nemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, jf. også § 3, stk. 2, 2. pkt. og ÅRL § 135, stk. 5, 3. pkt., der begge er omtalt ovenfor. Det ses igen, at erklæringsbekendtgørelsen – ligesom RL – betragter udtalelsen om ledelsesberetningen som en integreret del af revisions- påtegningen. Dette påpeges også af Steffensen m.fl. (2011), der anfører, at udta- lelsen om ledelsesberetningen indgår som en integreret del af revisi- onspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7.15 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i ledel- sesberetningen, der ikke er uvæsentlige, skal udtalelsen om ledelsesbe- retningen indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består, jf. § 5, stk. 7, jf. også § 1, stk. 2, 2. pkt., hvorefter revisor skal tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen eller udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivnin- gen m.v. Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen om ledelsesberet- ningen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf.16 Der er således to situationer, hvor revisor skal anføre ”bemærknin- ger” i udtalelsen om ledelsesberetningen: • Der er ikke overensstemmelse mellem årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i le- delsesberetningen, der ikke er uvæsentlige, eller • Der er væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen i øvrigt, dvs. væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, der ikke relaterer sig til, at der ikke er overensstemmelse mellem årsregnska- bet eller et evt. koncernregnskab og ledelsesberetningen. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i års- regnskabet eller et evt. koncernregnskab, der ikke er uvæsentlige, skal revisor i stedet tage forbehold i revisionspåtegningen. Dette uddybes i den opfølgende artikel i næste nummer af Revision & Regnskabsvæsen. Udtalelsen om ledelsesberetningen skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen”, jf. § 5, stk. 8. Det fremgår af erklæringsvejledningen, at: • Revisor skal gennemlæse ledelsesberetningen og: • Sammenholde oplysningerne i ledelsesberetningen med oplys- ningerne i årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, • Sammenholde oplysningerne i ledelsesberetningen med den viden og de forhold, som revisor er blevet bekendt med i forbin- delse med sin revision, samt • Ud fra sin viden om regelgrundlaget, f.eks. ÅRL, tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen • Revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt der er uoverensstem- melser mellem ledelsesberetningen samt årsregnskabet og et evt. koncernregnskab eller ej. Denne udtalelse omfatter også uoverens- stemmelser i forhold til den viden og de forhold, som revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision. Hvis ledelsesbe- retningen indeholder uoverensstemmelser til årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab, der skyldes fejl i ledelsesberetningen, skal det desuden oplyses, hvori disse uoverensstemmelser består • Hvis revisor herudover har konstateret fejl eller mangler i ledelses- beretningens oplysninger, skal de konstaterede fejl eller mangler beskrives, jf. afsnit 5.7.1. Det skal derimod ikke omtales, hvis revisor ikke har konstateret sådanne fejl eller mangler. Det fremgår desuden af denne vejledning, at: • Revisor skal læse ledelsesberetningen igennem og på den bag- grund afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledel- sesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i de revisionspligtige dele af årsrapporten, dvs. årsregnskabet og et evt. koncernregnskab • Dette ”konsistenstjek” også skal omfatte sammenhængen mellem oplysninger i ledelsesberetningen og oplysninger, som revisor har fået, og forhold, som revisor er blevet opmærksom på, i forbindelse med sin revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab. Re- visor skal ikke foretage nye særskilte arbejdshandlinger for at kunne afgive sin udtalelse om ledelsesberetningen. Der er alene tale om, at revisor ved afgivelse af sin udtalelse skal tage højde for de op- lysninger, som revisor i forvejen er kommet i besiddelse af i forbin- delse med revisionen af årsregnskabet (og et evt. koncernregnskab) – uagtet at disse oplysninger ikke fremgår af årsregnskabet (eller et evt. koncernregnskab)17 • Udtalelsen skal afgives, uanset om revisor har konstateret uoverens- stemmelser mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab eller ej • I udtalelsen vil det i relation til ”konsistenstjekket” være tilstræk- keligt at bekræfte, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, jf. afsnit 5.7.2. Det forudsætter nemlig, at en sådan bekræftelse også indbefatter en stillingtagen til, om der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i ledelsesberetningen og andre oplysninger, som revisor er blevet opmærksom på under sin revision, selv om disse oplysninger ikke fremgår af årsregnskabet (eller et evt. koncernregnskab). Hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, der ikke er uvæ- sentlige, skal udtalelsen om ledelsesberetningen indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består.
 12. 53Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter 7.2. ISA’erne, herunder ISA 700 og ISA 720 7.2.1. ISA’erne generelt Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, giver både ÅRL og erklæringsbekendtgørelsen valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab eller at afgive en udtalelse om ledelsesberet- ningen. For så vidt angår ÅRL, omfatter revisionspligten efter § 135, stk. 1, 1. pkt. som tidligere nævnt ikke ledelsesberetningen, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, jf. § 135, stk. 5, 2. pkt.18 Der er dog ikke noget til hinder for at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab. Hvis ledelsesberetningen ikke er revideret som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberet- ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncern- regnskab, jf. § 135, stk. 5, 3. pkt. ÅRL giver således valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberet- ningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. kon- cernregnskab eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. For så vidt angår erklæringsbekendtgørelsen, skal der som tidligere nævnt – hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret – indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, der omfatter alle de revisionspligtige dele af årsrapporten, jf. § 3, stk. 2. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisions- påtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7. Erklæringsbekendtgørelsen giver således – ligesom ÅRL – valgmu- lighed mellem enten at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. Det fremgår således af erklæringsvejledningen, at hvis virksomheden vælger at lade oplysningerne i ledelsesberetningen underkaste revi- sion, skal revisionspåtegningen ikke indeholde en særskilt udtalelse om ledelsesberetningen, jf. afsnit 5. Ledelsesberetningen vil her være omfattet af revisors revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at revi- sionen også omfatter ledelsesberetningen. Det fremgår desuden af denne vejledning, at revisor altid skal afgive en udtalelse om, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem ledelses- beretningen samt årsregnskabet og et evt. koncernregnskab eller ej, medmindre virksomheden har ladet ledelsesberetningen revidere, jf. afsnit 5.7.1.19 I praksis er der imidlertid ikke valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab eller at afgive en udtalelse om ledelsesberet- ningen, idet det i praksis ikke er muligt at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregn- skab. Dette skyldes, at ISA’erne alene omhandler revision af historiske finansielle oplysninger, og at en ledelsesberetning ikke alene indehol- der historiske finansielle oplysninger. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, skal revisor således (som hovedregel, jf. afsnit 11 og 12 nedenfor) altid afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. Det fremgår således af ISA 200 om den uafhængige revisors over- ordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med ISA’erne, at ISA’erne er formuleret med udgangspunkt i revisors revi- sion af regnskabet, jf. afsnit 2. Standarderne skal tilpasses omstændig- hederne efter behov ved anvendelse på revision af andre historiske fi- nansielle oplysninger. ISA’erne kan derimod ikke anvendes ved revision af andet end historiske finansielle oplysninger, hvilket enten kan skyl- des, at oplysningerne ikke er historiske, dvs. fremadrettede finansielle oplysninger, eller at oplysningerne ikke er finansielle, dvs. historiske ikke-finansielle oplysninger. 7.2.2. ISA 700 ISA 700 omhandler udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab. Denne standard omhandler ”blanke” revisionspåtegninger, dvs. revisionspåtegninger uden forbehold og supplerende oplysninger. Standarden suppleres således af ISA 705 om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, der omhandler forbehold, samt ISA 706 om supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger ved- rørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, der – som det fremgår af titlen – omhandler supplerende oplysninger. Det fremgår af standarden, at: • Hvis revisor har andre erklæringsforpligtelser i revisors erklæring på regnskabet ud over det ansvar, som revisor har for at afgive erklæring på regnskabet i henhold til ISA’erne, skal disse andre er- klæringsforpligtelser behandles i et separat afsnit i revisors erklæring med undertitlen ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” eller på anden vis afpasset efter afsnittets indhold, jf. afsnit 38 • Hvis revisors erklæring indeholder et separat afsnit for andre erklæ- ringsforpligtelser, skal revisors erklæring på regnskabet medtages under titlen ”Erklæring på regnskabet”, jf. afsnit 39. Afsnittet ”Er- klæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” skal komme efter afsnittet ”Erklæring på regnskabet”. Dette uddybes i afsnit 7.4 nedenfor, der indeholder eksempler på revi- sionspåtegninger. Det fremgår endvidere af standarden, at hvis der præsenteres sup- plerende information sammen med det reviderede regnskab ud over den information, der kræves af den relevante regnskabsmæssige be- grebsramme, skal revisor vurdere, om den supplerende information er klart adskilt fra det reviderede regnskab, jf. afsnit 46. Hvis den supple- rende information ikke er klart adskilt fra det reviderede regnskab, skal
 13. 54 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Hvis den supplerende information ikke er klart adskilt fra det reviderede regnskab, skal revisor bede ledelsen om at ændre den måde, hvorpå den ikke-reviderede supplerende information er præsenteret. revisor bede ledelsen om at ændre den måde, hvorpå den ikke-revide- rede supplerende information er præsenteret. Hvis ledelsen afviser at gøre dette, skal revisor forklare i revisors erklæring, at den supplerende information ikke er revideret. I praksis giver denne bestemmelse normalt ikke anledning til pro- blemer i relation til ledelsesberetningen, idet ledelsesberetningen normalt er adskilt fra årsregnskabet med en særskilt overskrift i års- rapporten. 7.2.3. ISA 720 ISA 720 omhandler revisors ansvar i forbindelse med andre oplysnin- ger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber. Denne standard definerer ”andre oplysninger” som finansielle og ikke-finansielle oplysninger ud over regnskabet og revisors erklæring herpå, der ved lov, øvrig regulering eller praksis er indeholdt i et do- kument, der indeholder et revideret regnskab og revisors erklæring herpå, jf. afsnit 5, litra a. Denne definition omfatter bl.a. ledelsesberet- ninger i årsrapporter.20 I realiteten indeholder standarden imidlertid ikke krav, der ikke – for så vidt angår ledelsesberetninger i årsrapporter – fremgår af ÅRL, jf. § 135, stk. 5, 3. pkt., og erklæringsbekendtgø- relsen, jf. § 3, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 1, nr. 7 og § 5, stk. 7. Dette indebærer, at standarden i realiteten ikke er relevant i relation til ledel- sesberetninger i årsrapporter. I dokumentet ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning – bi- lag til de internationale standarder om revision”, der indeholder en oversigt over de bestemmelser i dansk revisorlovgivning, der skærper eller udvider kravene i ISA’erne, anføres der følgende herom, jf. af- snit 9.2:21 ”Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav til revisor om at udtale sig om ledelsesberetningen i en årsrapport (medmindre virk- somheden har valgt at lade ledelsesberetningen revidere). ISA 720 stiller alene krav om, at revisor rapporterer om andre oplys- ninger herunder også oplysningerne i ledelsesberetningen i do- kumenter, der indeholder reviderede regnskaber, såfremt revisor har fundet fejl eller manglende konsistens. Det skal bemærkes at ISA 720 dermed er relevant for alle op- lysninger i et dokument, der indeholder reviderede regnskaber undtagen ledelsesberetningen i en årsrapport.” Det fremgår af standarden, at revisor skal læse andre oplysninger for at identificere evt. væsentlig inkonsistens med det reviderede regn- skab, jf. afsnit 6. Standarden definerer i den forbindelse ”inkonsistens” som andre oplysninger, der modsiger oplysninger indeholdt i det reviderede regnskab, jf. afsnit 5, litra b. Det fremgår desuden af standarden, at: • Hvis revisor ved læsning af andre oplysninger konstaterer en væ- sentlig inkonsistens, skal revisor fastslå, om det reviderede regnskab eller de andre oplysninger skal rettes, jf. afsnit 8 • Hvis det er nødvendigt at rette det reviderede regnskab, og den daglige ledelse nægter at foretage rettelsen, skal revisor modificere sin konklusion, dvs. tage forbehold, i overensstemmelse med ISA 705, jf. afsnit 9. Dette er i overensstemmelse med det tidligere anførte, at hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i årsregnskabet eller et evt. koncernregnskab, der ikke er uvæsentlige, skal revisor tage forbehold i revisionspåtegningen • Hvis det er nødvendigt at rette de andre oplysninger, og den dag- lige ledelse nægter at foretage rettelsen, skal revisor underrette den øverste ledelse om dette forhold, medmindre alle i den øverste ledelse er involveret i den daglige ledelse af virksomheden, jf. ISA 260 om kommunikation med den øverste ledelse, afsnit 13, og: • Medtage supplerende oplysninger i revisors erklæring vedrøren- de forståelse af revisionen, der beskriver den væsentlige inkonsi- stens i overensstemmelse med ISA 706, jf. afsnit 8, • Tilbageholde sin erklæring eller • Trække sig fra opgaven, hvis dette er tilladt efter gældende lov og øvrig regulering, jf. afsnit 10. Det fremgår endvidere af standarden, at: • Hvis revisor under læsningen af andre oplysninger med det formål at konstatere væsentlig inkonsistens bliver opmærksom på en tilsy- neladende væsentlig faktuel fejl, skal revisor drøfte forholdet med den daglige ledelse, jf. afsnit 14 • Hvis revisorer konkluderer, at der er en væsentlig faktuel fejl i de andre oplysninger, som den daglige ledelse nægter at rette, skal revisor underrette den øverste ledelse, medmindre alle i den øver- ste ledelse deltager i den daglige ledelse, jf. ISA 260, afsnit 13, om sin betænkelighed vedrørende de andre oplysninger og evt. træffe yderligere passende foranstaltninger, jf. afsnit 16.
 14. 55Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Standarden definerer i den forbindelse en ”faktuel fejl” som andre op- lysninger, der ikke er relateret til forhold, der fremgår af det reviderede regnskab, og som er angivet eller præsenteret forkert, jf. afsnit 5, litra c. 7.3. Eksempler på revisors udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegninger på årsrapporter FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg har i november 2011 udsendt en udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer Danske Lønsystemer A/S Gydevang 46 3450 Allerød Prøv Danløn gratis på danlon.dk VIL DU KØRE LØN NEMT OG BILLIGT Danløn gør det hurtigt, nemt og billigt at køre løn - også når du administrerer løn for flere virksomheder. Systemet klarer automatisk en række overførsler og indberetninger og er integreret til de mest udbredte økonomisystemer. Nemmere bliver det ikke! ? KUN 15 kr. pr. lønseddel uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, dvs. ”blanke” revisions- påtegninger. Denne udtalelse indeholder dels en kort beskrivelse af ”blanke” revisionspåtegninger, dels en række eksempler på sådanne revisions- påtegninger.22 Figur 1 og 2 indeholder to eksempler på ”blanke” revisionspåtegnin- ger: • Figur 1 indeholder et eksempel på en ”blank” revisionspåtegning på en årsrapport for en virksomhed omfattet af regnskabsklasse
 15. 56 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til kapitalejerne i Selskab B Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B for regnskabsåret 1. januar - 31. decem- ber 20x1, der omfatter [anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og no- ter].1 Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bil- lede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores re- vision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for be- løb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas- sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledel- sens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets akti- ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20x1 samt af resultatet af selska- bets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20x1 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. X-by (revisors kontorsted), dato Statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma NN Statsautoriseret /registreret revisor FIGUR 1: ”BLANK” REVISIONSPÅTEGNING – ÅRSREGNSKABET UDARBEJDES EFTER ÅRL, OG ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER IKKE EN LEDELSESBERETNING 1 Tilpasses årsregnskabets elementer. B, hvor årsregnskabet udarbejdes efter ÅRL, og årsrapporten ikke indeholder en ledelsesberetning. Revisionspåtegningen indeholder derfor i sagens natur ikke en udtalelse om en ledelsesberetning. Dette eksempel er baseret på det første eksempel i Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse • Figur 2 indeholder et eksempel på en ”blank” revisionspåtegning på en årsrap- port for en virksomhed omfattet af regn- skabsklasse B eller C, hvor årsregnskabet udarbejdes efter ÅRL, og årsrapporten indeholder en ledelsesberetning. Revisi- onspåtegningen indeholder derfor en ud- talelse om ledelsesberetningen. Dette ek- sempel er baseret på det andet eksempel i Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse.23 Det ses, at de to eksempler er ens bortset fra, at titlen på revisionspåtegningen i eksemplet i figur 1 er ”Den uafhængige revisors påteg- ning på årsregnskabet”, hvorimod titlen på revisionspåtegningen i eksemplet i figur 2 er ”Den uafhængige revisors erklæringer”. Dette skyldes, at årsrapporten i eksemplet i figur 2 indeholder en ledelsesberetning og revisionspåtegnƒingen derfor en udtalelse om ledelsesberetningen. Revisionspåtegningen er derfor opdelt i to dele: dels en ”Påtegning på årsregnskabet”, dels en ”Udtalelse om ledel- sesberetningen”. Det ses også, at udtalelsen om ledelsesbe- retningen i revisionspåtegningen i eksemplet i figur 2 er formuleret på følgende måde: ”Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregn- skabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses- beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.” Erklæringsbekendtgørelsen betragter – ligesom erklæringsbekendtgørelsen betragter udtalelsen om ledelsesberetningen som en integreret del af revisions- påtegningen – også udtalelsen om ledelsesberetningen som en integreret del af erklæringen om udvidet gennemgang.
 16. 57Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Det fremgår således af udtalelsen om ledelsesberetningen, at oplysnin- gerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Det fremgår derimod ikke af udtalelsen om ledelsesberetningen, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Det skal derimod som tidligere nævnt fremgå af udtalelsen om ledelsesbe- retningen, hvis revisor er blevet opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Dette uddybes i den opfølgende artikel i næste nummer af Revision & Regnskabsvæsen. Hvis revisionspåtegningen – ud over en udtalelse om ledelsesbe- retningen – også indeholder supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, herunder supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og/eller supplerende oplysninger om le- delsesansvar, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 6 samt § 7, stk. 2 og 4, skal overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen” suppleres af to andre overskrifter: dels en overskrift på de supplerende oplysninger (”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”) før udtalelsen om ledelsesberetningen, dels en overskrift på både de supplerende oplysninger vedrørende andre forhold og udtalelsen om ledelsesberetningen (”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”). Dette er vist i figur 3, der indeholder et eksempel på en revisionspå- tegning med supplerende oplysninger vedrørende andre forhold på en årsrapport for en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B eller C, hvor årsregnskabet udarbejdes efter ÅRL, og årsrapporten inde- holder en ledelsesberetning. Revisionspåtegningen indeholder derfor en udtalelse om ledelsesberetningen. Dette eksempel er baseret på Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Selskab BC Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Vores ansvar er at … Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet- ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem- melse med årsregnskabet. X-by (revisors kontorsted), dato Statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma NN Statsautoriseret revisor/registreret revisor FIGUR 2: ”BLANK” REVISIONSPÅTEGNING – ÅRSREGNSKABET UDARBEJDES EFTER ÅRL, OG ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EN LEDELSESBERETNING Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Selskab BC Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Vores ansvar er at … Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … X-by (revisors kontorsted), dato Statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma NN Statsautoriseret revisor/registreret revisor FIGUR 3: REVISIONSPÅTEGNING MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDRØRENDE ANDRE FORHOLD – ÅRSREGNSKABET UDARBEJDES EF- TER ÅRL, OG ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EN LEDELSESBERETNING
 17. 58 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter I praksis er der ikke valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberetningen være omfattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen, idet det i praksis ikke er muligt at lade ledelsesberetningen være omfattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring fra juli 2012.24 8. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber 8.1. Erklæringsbekendtgørelsen og revisors udtalelse om le- delsesberetningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-11 omhandler som tidligere nævnt erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber. Erklæringer om udvidet gennemgang af andet end regnskaber i erklæringsbekendtgø- relsens forstand er derimod omfattet af §§ 16-19 om andre erklærin- ger med sikkerhed.25 Erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb omfatter som tidligere nævnt bl.a. årsrapporter. Afsnit 6.2 ovenfor omhandlede erklæringsbe- kendtgørelsens regler vedrørende udtalelsen om ledelsesberetningen i revisionspåtegninger på årsrapporter. Nærværende afsnit omhandler erklæringsbekendtgørelsens regler vedrørende udtalelsen om ledelses- beretningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber. Hvis der er udarbejdet en ledelsesberetning, skal erklæringen om ud- videt gennemgang bl.a. indeholde en udtalelse fra revisor om, hvor- vidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet – har givet anledning til bemærkninger, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 8, jf. § 5, stk. 1, nr. 7. Det ses, at erklæringsbekendtgørelsen – ligesom erklæringsbekendt- gørelsen som tidligere nævnt betragter udtalelsen om ledelsesberet- ningen som en integreret del af revisionspåtegningen – også betragter udtalelsen om ledelsesberetningen som en integreret del af erklærin- gen om udvidet gennemgang. I henhold til erklæringsbekendtgørel- sen er der således ikke tale om to særskilte erklæringer, dvs. dels en erklæring om udvidet gennemgang, dels en udtalelse om ledelsesbe- retningen, men derimod én samlet erklæring, der bl.a. indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet og ledel- sesberetningen, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, der ikke er uvæsentlige, skal udtalelsen om ledelsesberetningen indeholde op- lysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består, jf. § 9, stk. 1, nr. 8, jf. § 5, stk. 7, jf. også § 1, stk. 2, 2. pkt., hvorefter revisor skal tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen eller udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen om ledelsesberetningen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf.26 Der er således – ligesom i revisionspåtegninger – to situationer, hvor re- visor skal anføre ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelsesberetningen: • Der er ikke overensstemmelse mellem årsregnskabet og ledelses- beretningen, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, der ikke er uvæsentlige, eller • Der er væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen i øvrigt, dvs. væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, der ikke relaterer sig til, at der ikke er overensstemmelse mellem årsregnska- bet og ledelsesberetningen. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet og ledelses- beretningen, og dette skyldes fejl i årsregnskabet, der ikke er uvæ- sentlige, skal revisor i stedet tage forbehold i erklæringen om udvidet gennemgang. Dette uddybes i den opfølgende artikel i næste nummer af Revision & Regnskabsvæsen. Udtalelsen om ledelsesberetningen skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen”, jf. § 9, stk. 1, nr. 8, jf. § 5, stk. 8. 8.2. Erhvervsstyrelsens og FSR – danske revisorers standarder om udvidet gennemgang 8.2.1. Standarderne generelt Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, giver ÅRL og for- mentlig også erklæringsbekendtgørelsen valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberetningen være omfattet af den udvidede gennem- gang af årsregnskabet eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetnin- gen. For så vidt angår ÅRL, omfatter revisionspligten efter § 135, stk. 1, 1. pkt. som tidligere nævnt ikke ledelsesberetningen, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, jf. § 135, stk. 5, 2. pkt.27 Der er dog ikke noget til hinder for at lade ledelsesberetningen revidere som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab. Hvis ledelsesberetningen ikke er revideret som led i revisionen af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberet- ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncern- regnskab, jf. § 135, stk. 5, 3. pkt. Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på udvidet gen- nemgang, idet det fremgår af § 135, stk. 1, 2. pkt., at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan vælge at lade ”revisionen” udføre som udvidet gennemgang efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, dvs. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang af årsregnskaber (og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL), jf. dog § 135, stk. 2 og 3 (samt stk. 7).28 ÅRL giver således valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberet- ningen være omfattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen.
 18. 59Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter For så vidt angår erklæringsbekendtgørelsen, skal der som tidligere nævnt – hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret – indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, der omfatter alle de revi- sionspligtige dele af årsrapporten, jf. § 3, stk. 2. Hvis årsrapporten inde- holder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåteg- ningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7. Det må antages, at denne bestemmelse finder tilsvarende anven- delse på udvidet gennemgang, selv om bestemmelsen indgår i §§ 3-8 om revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, og §§ 9-11 vedrørende erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber ikke indeholder en tilsvarende bestemmelse. Det må således antages, at erklæringsbekendtgørelsen – ligesom ÅRL – giver valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberetningen være omfattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. I praksis er der imidlertid ikke valgmulighed mellem enten at lade ledelsesberetningen være omfattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet eller at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen, idet det i praksis ikke er muligt at lade ledelsesberetningen være om- fattet af den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Dette skyldes, at det fremgår af både Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang af årsregnskaber og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, at disse standarder omhandler revisors ansvar, når revisor engageres til at udføre en udvidet gennemgang af et årsregnskab for en virksomhed, der i medfør af ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt. vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet efter Erhvervssty- relsens erklæringsstandard (og FSR – danske revisorers standard), jf. afsnit 1 i begge standarder.29 En evt. ledelsesberetning er imidlertid som tidligere nævnt en del af årsrapporten, men ikke årsregnskabet. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, skal revisor så- ledes (som hovedregel, jf. afsnit 11 og 12 nedenfor) altid afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. 8.2.2. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang af årsregnskaber Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang af års- regnskaber behandler stort set ikke erklæringer om udvidet gennem- gang, idet dette for Erhvervsstyrelsens vedkommende er udtømmende reguleret i erklæringsbekendtgørelsen (og erklæringsvejledningen). Det fremgår således blot af denne standard, at revisor skal udforme sin erklæring om udvidet gennemgang efter denne standard (og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL) i henhold til erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-11 vedrørende erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, jf. afsnit 48. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard behandler derfor heller ikke udtalelsen om ledelsesberetningen. 8.2.3. FSR – danske revisorers standard om udvidet gen- nemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregn- skabsloven Det fremgår af FSR – danske revisorers standard om udvidet gen- nemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, at evt. supple- rende oplysninger vedrørende andre forhold, en udtalelse om en evt. ledelsesberetning eller andre erklæringer skal medtages i et separat afsnit i revisors erklæring under overskriften ”Erklæring i henhold til anden lovgivning, aftale og øvrig regulering” eller en anden passende overskrift tilpasset afsnittets indhold efter afsnittet ”Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet”, jf. af- snit 77. Dette uddybes i næste afsnit, der indeholder eksempler på erklærin- ger om udvidet gennemgang. Det fremgår desuden af denne standard, at: • Revisor – i tillæg til sin erklæring om årsregnskabet – skal gen- nemlæse en evt. ledelsesberetning med henblik på at kunne afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet • Revisors konklusion baseres på den udførte udvidede gennemgang. Revisor skal således ikke udføre handlinger herudover for at afgive udtalelsen om ledelsesberetningen • Hvis revisor ved læsning af ledelsesberetningen konstaterer en væsentlig inkonsistens, skal revisor fastslå, om det er oplysninger i årsregnskabet eller ledelsesberetningen, der skal rettes, jf. afsnit 79, jf. også erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 8, jf. § 5, stk. 1, nr. 7 samt § 5, stk. 7 og 8, hvortil der henvises i note 13 til afsnit 79. Hvis det er nødvendigt at rette årsregnskabet, og den daglige ledelse nægter at foretage rettelsen, skal revisor modifi- cere sin konklusion, dvs. tage forbehold. Dette er i overensstem- melse med det tidligere anførte, at hvis der ikke er overensstem- melse mellem årsregnskabet og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i årsregnskabet, der ikke er uvæsentlige, skal revisor tage forbehold i erklæringen om udvidet gennemgang. Hvis det er nødvendigt at rette ledelsesberetningen, og den daglige ledelse nægter at foretage rettelsen, skal revisor i udtalelsen om ledelsesberetningen oplyse om ledelsesberetningens manglende konsistens med årsregnskabet. Der er således efter standarden tilsyneladende kun én situation, hvor revisor skal anføre ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelsesberetnin- gen, nemlig hvis: • Der er en væsentlig inkonsistens mellem årsregnskabet og ledelses- beretningen, • Revisor fastslår, at det er oplysninger i ledelsesberetningen, der skal rettes, og • Den daglige ledelse nægter at foretage rettelsen.
 19. 60 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Der er ikke nogen tvivl om, at revisor også skal anføre ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelsesberetningen, hvis der er væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, der ikke relaterer sig til, at der ikke er overensstem- melse mellem årsregnskabet og ledelsesberetningen. Dette er imidlertid ikke dækkende, idet der som tidligere nævnt – efter erklæringsbekendtgørelsen – er to situationer, hvor revisor skal anføre ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelsesberetningen: • Der er ikke overensstemmelse mellem årsregnskabet og ledelses- beretningen, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, der ikke er uvæsentlige, eller • Der er væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen i øvrigt, dvs. væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, der ikke relaterer sig til, at der ikke er overensstemmelse mellem årsregnska- bet og ledelsesberetningen. Der er således ikke nogen tvivl om, at revisor også skal anføre ”be- mærkninger” i udtalelsen om ledelsesberetningen, hvis der er væsent- lige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, der ikke relaterer sig til, at der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet og ledelsesberet- ningen. Dette uddybes i den opfølgende artikel i næste nummer af Revision & Regnskabsvæsen. Det fremgår endvidere af standarden, at: • Revisor – når det er relevant, hvilket det altid vil være, hvis årsrap- porten indeholder en ledelsesberetning – skal gennemlæse ledelses- beretningen og: • Sammenholde oplysningerne i ledelsesberetningen med oplys- ningerne i årsregnskabet, • Sammenholde oplysningerne i ledelsesberetningen med den viden og de forhold, som revisor er blevet bekendt med i forbin- delse med sin udvidede gennemgang af årsregnskabet, samt • Ud fra sin viden om ÅRL tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen • Revisor – på grundlag heraf – skal afgive en udtalelse om, hvorvidt der er uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregn- skabet • Hvis revisor fastslår, at der er uoverensstemmelse mellem oplysnin- gerne i ledelsesberetningen og oplysningerne i årsregnskabet, og uoverensstemmelserne skyldes fejl i ledelsesberetningen, skal ud- talelsen om ledelsesberetningen indeholde oplysninger om, hvori uoverensstemmelserne består • Hvis revisor herudover konstaterer fejl eller mangler i ledelsesberet- ningen, skal de konstaterede fejl eller mangler beskrives • Uvæsentlige uoverensstemmelser kræves ikke oplyst, jf. afsnit A112. Tilsvarende fremgår som tidligere nævnt af erklæringsvejledningen, for så vidt angår revisionspåtegninger, jf. afsnit 5.7.1. Efter standarden er der som nævnt tilsyneladende kun én situation, hvor revisor skal anføre ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelsesbe- retningen. Det fremgår dog som nævnt af standarden, at hvis revisor herudover konstaterer fejl eller mangler i ledelsesberetningen, skal de konstaterede mangler beskrives. Dette fremgår dog af et vejled- ningsafsnit og ikke et egentligt standardafsnit, hvilket dog formentlig er tilstrækkeligt til at fastslå, at revisor ikke blot skal anføre ”bemærk- ninger” i udtalelsen om ledelsesberetningen, hvis der ikke er overens- stemmelse mellem årsregnskabet og ledelsesberetningen, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, der ikke er uvæsentlige, men også hvis der er væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen i øvrigt. 8.3. Eksempler på revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg har i marts 2014 udsendt en udtalelse vedrørende den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang. Denne udtalelse indeholder dels en kort beskrivelse af erklæringer om udvidet gennemgang, dels en række eksempler på erklæringer om udvidet gennemgang. Figur 4 og 5 indeholder to eksempler på ”blanke” erklæringer om udvidet gennemgang: • Figur 4 indeholder et eksempel på en ”blank” erklæring om udvi- det gennemgang af et årsregnskab, hvor årsrapporten ikke inde- holder en ledelsesberetning. Erklæringen om udvidet gennemgang indeholder derfor i sagens natur ikke en udtalelse om en ledelses- beretning. Dette eksempel er baseret på eksempel 1 i Revisionstek- nisk Udvalgs udtalelse30 • Figur 5 indeholder et eksempel på en ”blank” erklæring om udvi- det gennemgang af et årsregnskab, hvor årsrapporten indeholder en ledelsesberetning. Erklæringen om udvidet gennemgang inde- holder derfor en udtalelse om ledelsesberetningen. Dette eksempel er baseret på eksempel 2 i Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse. Det ses, at de to eksempler er ens bortset fra, at titlen på erklæringen om udvidet gennemgang i eksemplet i figur 4 er ”Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet”, hvori- mod titlen på erklæringen om udvidet gennemgang i eksemplet i figur 5 er ”Den uafhængige revisors erklæringer”. Dette skyldes, at årsrapporten i eksemplet i figur 5 indeholder en ledelsesberetning og erklæringen om udvidet gennemgang derfor en udtalelse om ledelsesberetningen. Erklæringen om udvidet gennemgang er derfor opdelt i to dele: dels ”Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet”, dels en ”Udtalelse om ledelsesberet- ningen”. Hvis erklæringen om udvidet gennemgang – ud over en udtalelse om ledelsesberetningen – også indeholder supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, herunder supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og/eller supplerende oplysnin- ger om ledelsesansvar, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 7, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 samt § 7, stk. 2 og 4, skal overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen” suppleres af to andre overskrifter: dels en
 20. 61Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter overskrift på de supplerende oplysninger (”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”) før udtalelsen om ledelses- beretningen, dels en overskrift på både de supplerende oplysninger vedrørende andre forhold og udtalelsen om ledelsesberet- ningen (”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”). Dette er vist i figur 6, der indeholder et eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang af et årsregnskab med sup- plerende oplysninger vedrørende andre forhold, hvor årsrapporten indeholder en ledelsesberetning. Erklæringen om udvidet gennemgang indeholder derfor en udtalel- se om ledelsesberetningen. Dette eksempel er baseret på eksempel 3 i Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse. 9. Udtalelse om ledelsesberetnin- gen i andre erklæringer? Afsnit 7 ovenfor omhandlede udtalelsen om ledelsesberetningen i revisionspåtegninger på årsrapporter, og foregående afsnit om- handlede udtalelsen om ledelsesberetningen i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber. I nærværende afsnit besvares spørgsmålet om, hvorvidt en udtalelse om ledelsesberetningen også er relevant i relati- on til andre erklæringer, dvs. andre erklærin- ger end revisionspåtegninger på årsrappor- ter og erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber, herunder erklæringer om review af årsregnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger Der er som tidligere nævnt kun krav om, at revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8, og erklæringer om udvidet gen- nemgang af regnskaber, jf. §§ 9-11, skal indeholde en udtalelse om en evt. ledelses- beretning. Der er derimod ikke krav om, at erklæringer om review af regnskaber, jf. §§ 12-15, skal indeholde en udtalelse om en evt. ledelsesberetning, ligesom der ikke er krav om, at andre erklæringer med Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregn- skabet Til kapitalejerne i Selskab B Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Selskab B for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20x1. Årsregnskabet, der omfatter [anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter], udarbejdes efter årsregnskabsloven.1 Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvi- dede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende hand- linger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi- sende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20x1 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20x1 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. X-by (revisors kontorsted), dato Statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma NN Statsautoriseret /registreret revisor FIGUR 4: ”BLANK” ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ET ÅRSREGNSKAB – ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER IKKE EN LEDELSESBERETNING 1 Tilpasses årsregnskabets elementer.
 21. 62 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Det fremgår af ISRE 2400 vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber, at en revisor i sin erklæring på regnskabet kan blive anmodet om at opfylde andre erklæringsforpligtelser, der går ud over revisors ansvar for at afgive erklæring om regnskabet. sikkerhed, jf. §§ 16-19, skal indeholde en udtalelse om en evt. ledel- sesberetning. Der er dog ikke noget til hinder for, at erklæringer om review af regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed indeholder en udtalelse om en evt. ledelsesberetning. Erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb omfatter som tidligere nævnt bl.a. årsrapporter. 9.1. Erklæringer om review af årsregnskaber Der er ikke – som for revisionspåtegninger på årsrapporter, jf. erklæ- ringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 1, nr. 7 samt § 5, stk. 7 og 8, og erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber, jf. § 9, stk. 1, nr. 8, jf. § 5, stk. 1, nr. 7 samt § 5, stk. 7 og 8, jf. også ÅRL § 135, stk. 5, 3. pkt. – krav om, at en erklæring om review af et årsregnskab skal indeholde en udtalelse om en evt. ledelsesberetning. Der er dog ikke noget til hinder for, at en erklæring om review af et årsregnskab indeholder en udtalelse om en evt. ledelsesberetning. Hvis en erklæring om review af et årsregnskab efter aftale med ledel- sen indeholder en udtalelse om en ledelsesberetning, skal udtalelsen indeholde en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæs- ning af ledelsesberetningen – baseret på det udførte review af årsregn- skabet – har givet anledning til bemærkninger, jf. erklæringsbekendt- gørelsens § 5, stk. 1, nr. 7 og § 9, stk. 1, nr. 8, begge analogt. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem årsregnskabet og ledel- sesberetningen, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, der ikke er uvæsentlige, skal udtalelsen om ledelsesberetningen indeholde oplys- ninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består, jf. § 5, stk. 7, ana- logt. Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen om ledelsesberetningen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at hvis en erklæring om review af et årsregnskab efter aftale med ledelsen indeholder en udtalelse om en ledelsesberetning, skal udtalelsen om ledelsesbe- retningen efter forfatternes opfattelse følge de samme regler som en udtalelse om en ledelsesberetning i en revisionspåtegning på en årsrapport eller en erklæring om udvidet gennemgang af et årsregn- skab. Udtalelsen om ledelsesberetningen skal således efter forfatternes opfattelse ikke blot indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverens- stemmelser mellem årsregnskabet og ledelsesberetningen består, men skal efter forfatternes opfattelse ligeledes omfatte en beskrivelse af evt. væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, som revisor herud- over bliver opmærksom på. Det fremgår af ISRE 2400 vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber, at en revisor i sin erklæring på regnskabet kan blive anmo- det om at opfylde andre erklæringsforpligtelser, der går ud over revisors ansvar for at afgive erklæring om regnskabet, jf. afsnit 91. I sådanne situationer skal disse andre erklæringsforpligtelser behandles i et separat afsnit i revisors erklæring under overskriften ”Erklæring i henhold til an- den lovgivning og øvrig regulering” eller en anden passende overskrift tilpasset afsnittets indhold efter afsnittet ”Erklæring på regnskabet”.31 Hvis en revisionspåtegning på en årsrapport eller en erklæring om udvidet gennemgang af et årsregnskab indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen, ændres titlen på revisionspåtegningen eller er- klæringen om udvidet gennemgang som tidligere nævnt fra ”Den uafhængige revisors påtegning” henholdsvis ”Den uafhængige revi- sors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet” til ”Den uafhængige revisors erklæringer”, samtidig med at der tilføjes to nye overskrifter i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gen- nemgang: dels overskriften ”Påtegning på årsregnskabet” henholdsvis ”Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet”, dels overskrif- ten ”Udtalelse om ledelsesberetningen”.32 Hvis en erklæring om review af et årsregnskab efter aftale med le- delsen indeholder en udtalelse om en ledelsesberetning, anbefales det derfor også, at titlen på reviewerklæringen ændres fra ”Den uafhæn- gige revisors erklæring om review af årsregnskabet” til ”Den uafhæn- gige revisors erklæringer”, samtidig med at der tilføjes to nye over- skrifter i reviewerklæringen: dels overskriften ”Erklæring om review af årsregnskabet”, dels overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen”. Figur 7 indeholder et eksempel på en erklæring om review af et årsregnskab, hvor årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, og reviewerklæringen efter aftale med ledelsen indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen.33 I en revisionspåtegning på en årsrapport eller en erklæring om udvi- det gennemgang af et årsregnskab er udtalelsen om ledelsesberetnin- gen normalt formuleret på følgende måde (svarende til formuleringen i eksemplerne i figur 2 og 5): ”Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelses- beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til- læg til den udførte revision [eller] udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.” I eksemplet i figur 7 er udtalelsen om ledelsesberetningen derimod formuleret på følgende måde: ”Vi har efter aftale med ledelsen gennemlæst ledelsesberetnin- gen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til det udførte review af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vo- res opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i over- ensstemmelse med årsregnskabet.”
 22. 63Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 · 2014 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer på årsrapporter Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Selskab B Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Vi har udført udvidet gennemgang af … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Vores ansvar er at … Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … X-by (revisors kontorsted), dato Statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma NN Statsautoriseret revisor/registreret revisor FIGUR 6: ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ET ÅRS- REGNSKAB MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDRØRENDE AN- DRE FORHOLD – ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EN LEDELSESBERET- NING Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Selskab B Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet Vi har udført udvidet gennemgang af … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Vores ansvar er at … Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet- ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. X-by (revisors kontorsted), dato Statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma NN Statsautoriseret/registreret revisor FIGUR 5: ”BLANK” ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ET ÅRSREGNSKAB – ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EN LEDELSESBERET- NING Årsagen til, at der henvises til ”aftale med ledelsen” og ikke ”årsregn- skabsloven” er, at udtalelsen om ledelsesberetningen ikke afgives i henhold til ÅRL, men efter aftale med ledelsen, idet der som nævnt ikke er krav om, at en erklæring om review af et årsregnskab skal inde- holde en udtalelse om en evt. ledelsesberetning. 9.2. Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8 omhandler som tidligere nævnt revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, ligesom §§ 9-11 og §§ 12-15 omhandler erklæringer om udvidet gennemgang henholdsvis gennemgang (review) af regnskaber. Erklæringer om revision, udvidet
Publicité