Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Typiske faldgruber i revisors erklæringer

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Selskabsretlige faldgruber
Selskabsretlige faldgruber
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 148 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Typiske faldgruber i revisors erklæringer (20)

Publicité

Plus par Jesper Seehausen (16)

Plus récents (20)

Publicité

Typiske faldgruber i revisors erklæringer

 1. 1. Typiske faldgruber i revisors erklæringer Revinet Hotel Kongens Hus, 4. februar 2016 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. Jesper Seehausen
 2. 2. 2 | November 2012 | Mastersæt. Power Point2 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 3. 3. 3 | November 2012 | Mastersæt. Power Point3 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer – hvilke retskilder er i spil? Erklærin- ger RL Erklærings- bekendt- gørelsen Erklærings- vejledningen ISA ISRE ISAE ISRS Standarder om udvidet gennem- gang Revisions- teknisk Udvalgs udtalelser Afgørelser m.v.
 4. 4. 4 | November 2012 | Mastersæt. Power Point4 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvem er jeg?  Cand.merc.aud. 2004 – Danica-prisen for bedste kandidatafhandling  Ph.d. 2010 – Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar” – Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group)  LL.M. 2014 – Afhandling om ”Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv” – Udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag  Aalborg Universitet 2004-2008 – Ph.d.-stipendiat m.v. – Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris  Beierholm 2009- – Faglig udviklingsafdeling – Seniorkonsulent i revision, erklæringer og selskabsret – Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold  Aalborg Universitet 2011- – Ekstern lektor i revision, erklæringer og selskabsret  Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe  Underviser internt og eksternt  Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, RevisionsOrientering m.v.
 5. 5. 5 | November 2012 | Mastersæt. Power Point5 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Dagens program  ”Opvarmning”  Typiske fejl i revisors erklæringer  Udvalgte erklæringsmæssige problemstillinger – Revisors kontrol af visse selskabsretlige formalia og supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Erklæringer om hoved- og nøgletal – Fortrykte erklæringer – Selskabsretlige erklæringer – udvalgte problemstillinger  Valg af erklæring  Ny revisionspåtegning på vej …  Ny revisorlovgivning på vej …  Erklæringer på årsrapporter – Revisionspåtegninger – Erklæringer om udvidet gennemgang – Reviewerklæringer – Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) – Udtalelse om ledelsesberetningen  Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v.
 6. 6. Lidt statistik
 7. 7. 7 | November 2012 | Mastersæt. Power Point7 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers analyse af ”anmærkninger” – forbehold og supplerende oplysninger
 8. 8. 8 | November 2012 | Mastersæt. Power Point8 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse – forbehold og supplerende oplysninger (1:3)
 9. 9. 9 | November 2012 | Mastersæt. Power Point9 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse – forbehold og supplerende oplysninger (2:3)
 10. 10. 10 | November 2012 | Mastersæt. Power Point10 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse – forbehold og supplerende oplysninger (3:3)
 11. 11. Lidt om kvalitetskontrol m.v.
 12. 12. 12 | November 2012 | Mastersæt. Power Point12 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisortilsynets tjekliste (arbejdsprogram) – revision
 13. 13. 13 | November 2012 | Mastersæt. Power Point13 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisortilsynets rapport om kvalitetskontrollen – 2013 (1:2)
 14. 14. 14 | November 2012 | Mastersæt. Power Point14 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisortilsynets rapport om kvalitetskontrollen – 2013 (2:2)
 15. 15. Typiske fejl i revisors erklæringer
 16. 16. 16 | November 2012 | Mastersæt. Power Point16 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Typiske fejl i revisors erklæringer (1:2)  Erhvervsstyrelsen har i februar 2014 udsendt en meddelelse om typiske fejl i revisors erklæringer  Formålet med meddelelsen er at medvirke til at hæve den samlede kvalitet i revisors erklæringer – Meddelelsen sætter fokus på de hyppigst konstaterede fejltyper i et forsøg på at forhindre disse fejltyper i at opstå fremadrettet – De medtagne eksempler på fejl er konstateret af Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen som led i den samlede kontrol af kvalitet i revisors arbejde – Meddelelsen har ikke til formål at stille yderligere krav til revisor
 17. 17. 17 | November 2012 | Mastersæt. Power Point17 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Typiske fejl i revisors erklæringer (2:2) 1. Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL 2. Manglende supplerende oplysninger 3. Fejl i revisors erklæring i relation til going concern – Herunder sammenblanding af going concern og kapitaltab 4. Fejl i modifikation som følge af forbehold 5. Andre fejltyper
 18. 18. 18 | November 2012 | Mastersæt. Power Point18 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 1. Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Noter, der giver regnskabsbrugerne relevant supplerende målingsinformation, skal altid opfattes som væsentlige, medmindre såvel det indregnede beløb som det i noten oplyste beløb er uvæsentlige – Oplysningskrav, der giver information til kapitalere og andre regnskabsbrugere til et ”kontrolformål”, f.eks. ledelseshonorering, herunder incitamentsprogrammer, revisionshonorar m.v., vil som udgangspunkt altid vil være væsentlige – Hvis oplysningerne ikke er til stede, vil dette være en væsentlig fejl, mens fejl i oplysningerne vil skulle vurderes ud fra en væsentlighedsbetragtning  Manglende noter er som udgangspunkt væsentlige, hvilket medfører forbehold i erklæringen på årsrapporten – … medmindre det konkret (og undtagelsesvist) vurderes, at den manglende note er uvæsentlig
 19. 19. 19 | November 2012 | Mastersæt. Power Point19 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 2. Manglende supplerende oplysninger  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Forhold omkring ulovlige ”kapitalejerlån” har været et tilbagevendende tema igennem en del år – Alligevel viste kvalitetskontrollen for 2012 (og 2013), at der fortsat er revisorer, der ikke giver de krævede supplerende oplysninger i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang), når et ulovligt ”kapitalejerlån” har været til stede i løbet af regnskabsåret – Revisortilsynet har således også i 2012 (og efterfølgende) valgt at indbringe flere revisorer for ikke at give supplerende oplysninger eller for at give upræcise oplysninger om ulovlige ”kapitalejerlån” – Revisortilsynet har endvidere sanktioneret en del revisorer for ikke at tage forbehold for manglende noteoplysninger relateret til lån til ledelsen i henhold til ÅRL § 73  Husk at tilgodehavendet også skal indregnes og måles korrekt – ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”? – Nedskrivning til lavere nettorealisationsværdi?  Utilstrækkelig formulering af supplerende oplysninger – eksempel – ”Uden at vi tager forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskab fortsat bør arbejde målrettet på indfrielse af det forrentede mellemværende”
 20. 20. 20 | November 2012 | Mastersæt. Power Point20 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 3. Fejl i revisors erklæring i relation til going concern (1:2) Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Omtale af usikkerhed i årsregnskabet (note 1) Tilstrækkelig Utilstrækkelig Going concern valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold Forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg (uenighed med ledelsen) Forbehold for fortsat drift Afkræftende konklusion Forbehold for fortsat drift og forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Afkræftende konklusion Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold
 21. 21. 21 | November 2012 | Mastersæt. Power Point21 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Medfører et forbehold for fortsat drift altid en afkræftende konklusion? (1:2)  ISA 570 – fortsat drift (going concern) – Hvis regnskabet er udarbejdet under forudsætning om fortsat drift, men den daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift efter revisors vurdering ikke er passende, skal revisor udtrykke en afkræftende konklusion (afsnit 21) – Hvis regnskabet er udarbejdet ud fra forudsætningen om fortsat drift, men revisor vurderer, at den daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift i regnskabet ikke er passende, gælder kravet til revisor om at udtrykke en afkræftende konklusion, uanset om regnskabet indeholder oplysning om, at den daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift er passende eller ej (afsnit A25)  Erhvervsstyrelsens meddelelse – En afkræftende konklusion er altid relevant, hvis en virksomhed aflægger et årsregnskab efter going concern-forudsætningen, men revisor vurderer, at going concern-forudsætningen ikke er til stede
 22. 22. 22 | November 2012 | Mastersæt. Power Point22 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Medfører et forbehold for fortsat drift altid en afkræftende konklusion? (2:2)  Revisornævnets kendelse af 28.03.14 i sag nr. 102/2013 – ”Et forbehold for, at en årsrapport er udarbejdet under forudsætning om fortsat drift, er gennemgribende, såfremt selskabets aktiver og forpligtelser vil kunne påvirkes afgørende ved regnskabsaflæggelse efter andre regnskabsprincipper end de anvendte” – I den konkrete sag vurderede Revisornævnet dog, at revisor burde have udtryk en afkræftende konklusion  Revisornævnets kendelser af 05.05.14 i henholdsvis sag nr. 172/2013 og sag nr. 174/2013 – ”Et forbehold for, at årsrapporten er udarbejdet under forudsætning om fortsat drift, må anses for gennemgribende, og Revisornævnet finder, når et selskabs aktiver og forpligtelser ville kunne påvirkes afgørende ved regnskabsaflæggelse efter andre regnskabsprincipper end de anvendte, at indklagede – som offentlighedens tillidsrepræsentant – burde have afgivet en afkræftende konklusion på den pågældende årsrapport”  Se også flere senere afgørelser  Vi læner os indtil videre op ad formuleringen i ISA 570 … – … men afventer en udmelding fra Revisionsteknisk Udvalg
 23. 23. 23 | November 2012 | Mastersæt. Power Point23 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Going concern – kan jeg udtrykke en manglende konklusion?  Efter FSR – danske revisorers opfattelse er det som absolut hovedregel ikke muligt for revisor at udtrykke en manglende konklusion vedr. going concern  En manglende konklusion kan således kun komme på tale i helt særlige tilfælde, hvor ledelsen enten tilbageholder relevant information for revisor eller afviser en anmodning om at fremskaffe et bedre grundlag for ledelsens og revisors vurdering af going concern – F.eks. udarbejdelsen af et budget eller andet relevant materiale for vurderingen af going concern  Vi er enige i denne fortolkning
 24. 24. 24 | November 2012 | Mastersæt. Power Point24 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Sammenblanding af going concern og kapitaltab (1:2)  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Der ofte ses eksempler på sammenblanding af reglerne om henholdsvis supplerende oplysninger vedr. kapitaltab og supplerende oplysninger vedr. going concern – Kapitaltab er ikke altid sammenfaldende med usikkerhed om going concern – Revisor skal derfor – ved afgivelse af sin erklæring – skelne mellem, om der alene er tale om, at ledelsen ikke har opfyldt sine pligter vedr. kapitaltab, eller der også er tale om usikkerhed vedr. going concern – Revisor skal ikke give supplerende oplysninger om kapitaltab, hvis ledelsen har overholdt sine pligter og derfor ikke kan ifalde ansvar – Hvis der som følge af bl.a. kapitaltabssituationer eksisterer going concern-problemer, skal dette adresseres særskilt  ISA 570 – fortsat drift (going concern) – Negativ egenkapital eller manglende overholdelse af kapitalkrav kan være indikationer på væsentlig usikkerhed om fortsat drift (afsnit A2)
 25. 25. 25 | November 2012 | Mastersæt. Power Point25 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Sammenblanding af going concern og kapitaltab (2:2)  Going concern – Erklæringsmuligheder  Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet – væsentlig usikkerhed om fortsat drift  Forbehold – for regnskabsprincip (going concern) eller oplysninger i årsregnskabet (note 1)  … eller ingen af delene  Se oversigt på tidligere planche – Revision, udvidet gennemgang og review – Hvad med opstilling af finansielle oplysninger (assistance)?  Kapitaltab – Erklæringsmuligheder  Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar som følge af overtrædelse af SL  … eller ingenting – Revision og udvidet gennemgang, men ikke review – Hvad med opstilling af finansielle oplysninger (assistance)?
 26. 26. 26 | November 2012 | Mastersæt. Power Point26 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Sammenblanding af going concern og kapitaltab – eksempler  ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet – Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen og dermed er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Vi har vurderet at selskabet kan fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen”  ”Supplerende oplysninger – Uden at tage forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af anpartskapitalen. Selskabet ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes, hvorfor selskabets ledelse har aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje”  ”Supplerende oplysninger – Selskabet har tabt sin egenkapital og opfylder dermed ikke lovgivningens krav til kapitalgrundlag. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen”  ”Supplerende oplysninger – Selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen retableres ved egen indtjening jævnfør ledelsesberetningen. Vi er enige i ledelsens vurdering”
 27. 27. 27 | November 2012 | Mastersæt. Power Point27 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 4. Fejl i modifikation som følge af forbehold  Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse – Der er kun fire forskellige måder at modificere konklusionen på, hvis revisor har taget forbehold i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang eller reviewerklæringen) Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen   Begrænsning i omfanget af revisors arbejde  
 28. 28. 28 | November 2012 | Mastersæt. Power Point28 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 4. Fejl i modifikation som følge af forbehold – eksempler  ”Forbehold – Vi tager forbehold for værdiansættelsen af selskabets pantebrevsportefølje, som indgår i årsregnskabet med 205.690 tkr. Selskabet har foretaget vurdering af tabsrisiko for pantebrevsporteføljen. Vi har som følge af den aktuelle finansielle situation i samfundet og markedet for pantebrevshandel ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af pantebrevene, herunder den samlede tabsrisiko  Konklusion – Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det anførte forbehold, giver et retvisende billede af …”  ”Forbehold – Selskabets bogføring udgør som følge af væsentlige mangler ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsrapporten. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige, uafklarede differencer. Vi tager derfor forbehold for regnskabsgrundlaget  Konklusion – Det er vores opfattelse, at regnskabet, med foranstående forbehold, giver et retvisende billede af …”
 29. 29. 29 | November 2012 | Mastersæt. Power Point29 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 5. Andre fejltyper (1:2)  En ikke godkendt revisor underskriver sammen med en godkendt revisor i revisionspåtegningen – Revisionspåtegninger  HR – revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)  U – revisor kan dog under visse betingelser afgive en revisionspåtegning sammen med rigsrevisor (RL § 19, stk. 3)  Revisionsprotokollen skal underskrives af den eller de godkendte revisorer, der underskriver revisionspåtegningen – og ikke andre – Erklæringer om udvidet gennemgang  Som revisionspåtegninger – Andre erklæringer med sikkerhed, herunder reviewerklæringer  Andre erklæringer med sikkerhed kan afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 4) – Erklæringer uden sikkerhed, herunder erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer)  Som andre erklæringer med sikkerhed
 30. 30. 30 | November 2012 | Mastersæt. Power Point30 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen 5. Andre fejltyper (2:2)  F.eks. sammenblanding af erklæringstyper, herunder forkert grad af sikkerhed – Uddrag af Erhvervsstyrelsens meddelelse  Når en erklæring fremstår som en erklæring med sikkerhed, har regnskabsbrugerne en berettiget forventning om, at revisor har udført arbejde, der understøtter den afgivne erklæring  Hvis revisor fejlagtigt udtrykker en grad af sikkerhed i sin erklæring, kan regnskabsbrugerne få en falsk tillid til indholdet i erklæringsemnet  Det er derfor alvorligt, hvis revisor afgiver en erklæring, der udtrykker en grad af sikkerhed, som ikke er i overensstemmelse med det underliggende arbejde – ISRS 4400 DK – aftalte arbejdshandlinger  Da revisor alene afgiver erklæring om de faktiske resultater vedr. de aftalte arbejdshandlinger, udtrykkes ingen grad af sikkerhed – I stedet vurderer brugerne af erklæringen selv de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om, og drager deres egne konklusioner af revisors arbejde (afsnit 5) – ISRS 4410 – opstilling af finansielle oplysninger (assistance)  Et vigtigt formål med revisors erklæring er at kommunikere klart om arten af opgaven om opstilling af finansielle oplysninger samt revisors rolle og ansvar i forbindelse hermed – Revisors erklæring kan ikke på nogen måde udtrykke en konklusion om de finansielle oplysninger (afsnit 39)
 31. 31. Udvalgte erklæringsmæssige problemstillinger
 32. 32. Revisors kontrol af visse selskabsretlige formalia og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
 33. 33. 33 | November 2012 | Mastersæt. Power Point33 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisors kontrol af visse selskabsretlige formalia og supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Ved revision og udvidet gennemgang skal revisor påse, om ledelsen overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller – Ved revision skal revisor desuden påse, hvorvidt reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt (SL § 147, stk. 2)  Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen, medmindre:  Der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af årsrapporten (overflødig betingelse) og  Forholdet er omtalt i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten (SL § 147, stk. 3)  Erklæringsbekendtgørelsen kræver, at forholdet skal omtales som supplerende oplysninger om ledelsesansvar under overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”
 34. 34. 34 | November 2012 | Mastersæt. Power Point34 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Dokumenter m.v. Relevante bestemmelser Bemærkninger Det øverste ledelsesorgans forhandlingsprotokol (mødereferater) SL § 128 Skal føres af det øverste ledelsesorgan Skal kun føres, hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer Skal underskrives af samtlige tilstedeværende ledelsesmedlemmer Revisor skal påse, om der foreligger en underskrevet forhandlingsprotokol, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forhandlingsprotokollen – revisor skal dog være opmærksom på åbenbare fejl Bestyrelsens eller tilsynsrådets forretningsorden SL § 130 I ApS’er, herunder IVS’er, der alene har en direktion, er der ikke krav om, at direktionen skal have en forretningsorden Revisor skal påse, om der foreligger en forretningsorden, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forretningsordenen – – revisor skal dog være opmærksom på åbenbare fejl Hvad skal jeg kontrollere? (1:3)
 35. 35. 35 | November 2012 | Mastersæt. Power Point35 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Dokumenter m.v. Relevante bestemmelser Bemærkninger Selskabets ejerbog SL § 5, nr. 8 samt §§ 50- 54 Skal føres af det centrale ledelsesorgan Skal altid føres uanset antallet af kapitalejere Revisor skal påse, om der foreligger en ejerbog, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ejerbogen – revisor skal dog være opmærksom på åbenbare fejl Det offentlige ejerregister SL § 5, nr. 9 og § 58 Se senere plancher om ejerregisteret Selskabets fortegnelse over visse kapitalejeres kapitalposter (”storaktionær- fortegnelse”) SL §§ 55 og 56 Finder kun anvendelse på A/S’er Fortegnelsen udgør en bestanddel af selskabets ejerbog, men kan placeres uden for ejerbogen i en særlig fortegnelse Revisor skal påse, om der foreligger en ”storaktionærfortegnelse”, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ”storaktionærfortegnelsen” – revisor skal dog være opmærksom på åbenbare fejl Hvad skal jeg kontrollere? (2:3)
 36. 36. 36 | November 2012 | Mastersæt. Power Point36 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Dokumenter m.v. Relevante bestemmelser Bemærkninger Revisionsprotokollen SL § 129 Kun ved revision Revisor skal påse, om revisionsprotokollen er underskrevet Særlige krav for børsnoterede og finansielle virksomheder SL, LFV, vphl. m.v. – Generalforsamlingsprotokollen er ikke omfattet af revisors kontrol, idet dirigenten er ansvarlig herfor Hvad skal jeg kontrollere? (3:3)
 37. 37. 37 | November 2012 | Mastersæt. Power Point37 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisornævnets kendelse af 06.10.14 i sag nr. 74/2013 Nævnet bemærker, at det efter selskabslovens § 50 er selskabets ledelse, som er ansvarlig for, at der føres ejerbog med oplysning om kapitalejere. Revisor har efter selskabslovens § 147, stk. 2, pligt til at påse, at ledelsen overholder sine forpligtelser til at føre ejerbog, og hvis revisor konstaterer, at dette ikke er tilfældet, skal revisor efter selskabslovens § 147, stk. 3, udfærdige en erklæring herom, som vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen. Da overtrædelse af selskabslovens § 50 kan medføre ansvar for ledelsen skal revisor endvidere [nu: i stedet] oplyse om muligt ledelsesansvar i en supplerende oplysning vedrørende andre forhold, jf. erklæringsbekendtgørelsens regler herom. Revisor har dog ikke pligt til at udføre særskilte revisionshandlinger for at efterprøve om oplysningerne i ejerbogen er korrekte. Nævnet må efter de foreliggende oplysninger, herunder den af klager fremlagte korrespondance, lægge til grund, at der for … er ført ejerbog, men at denne ikke har haft korrekt udvisende, idet selskabet ikke siden klagers erhvervelse af aktierne i … har deklareret udbytte over for klager. Revisornævnet finder på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af revisors kontrol af ledelsens forpligtelse til at føre ejerbog, og de indklagede frifindes derfor for denne del af klagepunkterne.
 38. 38. 38 | November 2012 | Mastersæt. Power Point38 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Det offentlige ejerregister – hvad er konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes? (1:4)  Hvordan kan Erhvervsstyrelsen reagere? – Anmode ledelsen om at indsende en redegørelse (SL § 17, stk. 1) – Anmode ledelsen om at indsende bevis for, at registreringerne i ejerregisteret er korrekte (SL § 17, stk. 2)  Herunder ved at anmode ledelsen om at indsende en kopi af ejerbogen, der altid er tilgængelig for offentlige myndigheder (SL § 51, stk. 1) – Pålægge de enkelte ledelsesmedlemmer tvangsbøder, indtil der sker korrekt indberetning til ejerregisteret (SL § 366, stk. 2) – Sende sagen videre til politiet med henblik på vurdering af, om kapitalejere, ledelsen og/eller selskabet kan idømmes strafansvar for overtrædelse af reglerne om ejerregisteret (SL § 366, stk. 1 og § 367, stk. 1 samt § 8 i bekendtgørelsen om ejerregisteret)
 39. 39. 39 | November 2012 | Mastersæt. Power Point39 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Det offentlige ejerregister – hvad er konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes? (2:4)  Skal revisor kontrollere, hvorvidt reglerne om ejerregisteret er overholdt? – FSR – danske revisorer har (endnu) ikke meldt noget ud, men … – Ved revision og udvidet gennemgang skal revisor som tidligere nævnt påse, om ledelsen overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller (SL § 147, stk. 2) – Denne bestemmelse omfatter f.eks. ejerbogen, herunder om der foreligger en ejerbog, og om ejerbogen er uden åbenlyse fejl eller mangler – Efter vores omfatter bestemmelsen desuden ejerregisteret, herunder om der er sket indberetning til ejerregisteret, og om der er fejl eller mangler i oplysningerne i ejerregisteret på baggrund af ejerbogen eller revisors kendskab til selskabet og kapitalejerne i øvrigt – Gennemgang af oplysningerne i ejerbogen eller ejerregisteret er desuden én blandt flere naturlige handlinger til identifikation af nærtstående parter
 40. 40. 40 | November 2012 | Mastersæt. Power Point40 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Det offentlige ejerregister – hvad er konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes? (3:4)  Skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis reglerne om ejerregisteret ikke er overholdt? – FSR – danske revisorer har (endnu) ikke meldt noget ud, men … – Hvad hvis der (endnu) ikke er sket indberetning til ejerregisteret?  Hvis der på tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten (endnu) ikke er sket indberetning til ejerregisteret, skal revisor efter vores opfattelse give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang – Hvad hvis indberetning til ejerregisteret er sket for sent?  Hvis der på tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten er sket indberetning til ejerregisteret, men dette er sket for sent, skal revisor efter vores opfattelse: – Give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, hvis revisor vurderer, at der ikke er tale om et bagatelagtigt forhold – Ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, hvis revisor vurderer, at der er tale om et bagatelagtigt forhold
 41. 41. 41 | November 2012 | Mastersæt. Power Point41 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Det offentlige ejerregister – hvad er konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes? (4:4)  Skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis reglerne om ejerregisteret ikke er overholdt? (fortsat) – Hvad hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne i ejerregisteret?  Hvis der på tidspunktet for revisors afgivelse af revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten er sket indberetning til ejerregisteret, men der er fejl eller mangler i oplysningerne i ejerregisteret på baggrund af ejerbogen eller revisors kendskab til selskabet og kapitalejerne i øvrigt, skal revisor efter vores opfattelse give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang, medmindre revisor undtagelsesvist vurderer, at der er tale om et bagatelagtigt forhold.
 42. 42. Erklæringer om hoved- og nøgletal
 43. 43. 43 | November 2012 | Mastersæt. Power Point43 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer om hoved- og nøgletal (1:2)  Revisor har i flere forskellige situationer brug for at afgive erklæringer om hoved- og nøgletal  Erklæringer om hoved- og nøgletal afgives som hovedregel efter ISA 810 om opgaver vedr. afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag – Dette kræver imidlertid efter vores opfattelse, at følgende betingelser er opfyldt:  Det eller de årsregnskaber, som hoved- og nøgletallene er uddraget fra, skal være reviderede  Samtlige hovedtal og samtlige de tal, som nøgletallene er beregnet på grundlag af, skal fremgå af årsregnskabet eller årsregnskaberne  Hvis en af eller begge disse betingelser ikke er opfyldt, kan erklæringen efter vores opfattelse ikke afgives efter ISA 810 – I denne situation kan erklæringen i stedet afgives efter ISA 805 om særlige overvejelser vedr. revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab – Dette kræver dog, at hovedtallene og de tal, som nøgletallene er beregnet på grundlag af, er reviderede
 44. 44. 44 | November 2012 | Mastersæt. Power Point44 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer om hoved- og nøgletal (2:2)  Hvad hvis hoved- og nøgletallene omfatter nettoomsætningen? – I denne situation kan en erklæring efter ISA 810 efter vores opfattelse kun anvendes, hvis nettoomsætningen ikke i det eller de årsregnskaber, som hoved- og nøgletallene er uddraget fra, er sammendraget med andre regnskabsposter til bruttofortjeneste eller -tab (ÅRL § 32) – Hvis nettoomsætningen i årsregnskabet eller årsregnskaberne er sammendraget med andre regnskabsposter til bruttofortjeneste eller -tab, kan en erklæring efter ISA 805 anvendes i stedet  Det er i den forbindelse et krav, at nettoomsætningen er revideret – Hvis nettoomsætningen i det eller de årsregnskaber, som hoved- og nøgletallene er uddraget fra, er sammendraget med andre regnskabsposter til bruttofortjeneste eller -tab, men nettoomsætningen er vist i det eller de interne årsregnskaber, kan en erklæring efter ISAE 3000 anvendes i stedet  Dette gælder også, selv om nettoomsætningen ikke er revideret  En erklæring efter ISA 810 eller ISAE 3000 er (i denne sammenhæng) en ”afskriftserklæring” – En erklæring efter ISA 805 er derimod en erklæring om revision – Både en erklæring efter ISA 805 eller ISA 810 og en erklæring efter ISAE 3000 er (i denne sammenhæng) en erklæring med høj grad af sikkerhed
 45. 45. 45 | November 2012 | Mastersæt. Power Point45 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Et eksempel – erklæring om nettoomsætning, balance og egenkapital Erklæringer på årsrapporter Nettoomsætning vist i årsrapporter? Nettoomsætning vist i interne årsregnskaber? Erklæring om hoved- og nøgletal Revision Ja IR ISA 810 – ”afskriftserklæring” Nej Ja ISA 805 – hvis vi har revideret nettoomsætningen ISAE 3000 – ”afskriftserklæring” – høj grad af sikkerhed Nej ISA 805 – hvis vi har revideret nettoomsætningen Udvidet gennemgang Review Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) Ja IR ISAE 3000 – ”afskriftserklæring” – høj grad af sikkerhedNej Ja Nej Ikke muligt uden yderligere arbejde
 46. 46. Fortrykte erklæringer
 47. 47. 47 | November 2012 | Mastersæt. Power Point47 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 48. 48. 48 | November 2012 | Mastersæt. Power Point48 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 49. 49. 49 | November 2012 | Mastersæt. Power Point49 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 50. 50. 50 | November 2012 | Mastersæt. Power Point50 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – hvad er problemet?  Hvad hvis erklæringen ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne?  Erklæringsbekendtgørelsen skal naturligvis overholdes  Det samme skal erklæringsstandarderne – dels via RL’s henvisning til god revisorskik, dels via henvisningen til standarderne i revisors erklæringer  Hvad siger erklæringsvejledningen om fortrykte erklæringer? – En revisor kan ikke undlade at følge erklæringsbekendtgørelsens krav til erklæringer, medmindre speciallovgivning eller særlige EU-retlige regler stiller krav, der går forud for erklæringsbekendtgørelsen – Underskriver revisor en fortrykt blanket fra en offentlig myndighed, hvor revisors arbejde ikke er tilstrækkeligt beskrevet, overtræder revisor derfor i princippet erklæringsbekendtgørelsen, medmindre det er i henhold til særlovgivning – Bekendtgørelsen overtrædes også, hvis revisor undlader at tage de nødvendige forbehold og give de nødvendige supplerende oplysninger (afsnit 2)
 51. 51. 51 | November 2012 | Mastersæt. Power Point51 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 09.03.04 i sag nr. 18/2003  Revisors erklæring  Disciplinærnævnets afgørelse Allerede fordi indklagedes erklæring ikke indeholder en omtale af det udførte arbejde, findes den ikke at opfylde de krav, der i erklæringsbekendtgørelsen stilles til en erklæring … . Indklagede har således ved sin handlemåde handlet i strid med god revisorskik … . Uanset at klagen alene drejer sig om en lille sag beløbsmæssigt, har Disciplinærnævnet ved fastsættelsen af bødestørrelsen lagt vægt på, at sagen angår en erklæring, der ikke opfylder erklæringsbekendtgørelsen. Klageren pålægges derfor … en bøde på 10.000 kr. Under henvisning til den af … Byret den 25. marts 2002 afsagte dom skal jeg herved erklære, at de af A's Forlag foretagne afregninger vedrørende C og B er korrekte og i overensstemmelse med firmaets lageropgørelse.
 52. 52. 52 | November 2012 | Mastersæt. Power Point52 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – typiske ”faresignaler”  Alt for kort erklæring  Forkert overskrift (erklæringer med sikkerhed) – ”Ikke den uafhængige revisors erklæring …”  Forkert henvisning til standarder – ”Den/de danske standard(er) …” i stedet for ”den/de internationale standard(er)” – Ikke henvisning til ”yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”, hvis der er tale om en ”DK”-standard  Forkerte henvisninger til bekendtgørelser m.v. – Bekendtgørelserne m.v. kan være ophævet og erstatter af nye  ”Farlig” konklusion (erklæringer med sikkerhed) – Konklusionen er formuleret som en ”garanti” og ikke en konklusion med enten høj grad af eller begrænset sikkerhed  Manglende sammenhæng mellem graden af sikkerhed og konklusionen (erklæringer med sikkerhed) – Høj grad af sikkerhed => positiv konklusion – Begrænset sikkerhed => negativ konklusion  Konklusion i erklæringer uden sikkerhed
 53. 53. 53 | November 2012 | Mastersæt. Power Point53 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – hvad gælder der?  Alle erklæringer, herunder fortrykte erklæringer, skal som udgangspunkt overholde erklæringsbekendtgørelsen (hvis der er tale om en erklæring med sikkerhed) og den eller de relevante erklæringsstandarder  Fortrykte erklæringer, hvis indhold er reguleret i speciallovgivning eller særlige EU-retlige regler, skal ikke nødvendigvis overholde erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne, idet sådan særlovgivning går forud for erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne  Det er imidlertid vigtigt, at der er tale om enten lovgivning, dvs. en lov eller en bekendtgørelse, eller EU-retlige regler, hvilket typisk vil være et direktiv eller en forordning – Det er således ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne, hvis der f.eks. er tale om et cirkulære, en vejledning eller lignende  Det er også vigtigt, at det er selve indholdet af erklæringen, der er reguleret i særlovgivning – Det er således ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne, hvis det blot er afgivelsen af erklæringen, men ikke selve indholdet heraf, der er reguleret i særlovgivning
 54. 54. 54 | November 2012 | Mastersæt. Power Point54 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – vores anbefalinger (1:2)  Hvis du skal afgive en fortrykt erklæring, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, bør du udarbejde din egen erklæring og indsende denne erklæring til den relevante myndighed – Det kan i den forbindelse anbefales at vedhæfte den fortrykte erklæring uden underskrift, men med henvisning til den særskilte – og underskrevne – erklæring  Hvis den pågældende myndighed ikke vil acceptere en anden erklæring end den fortrykte, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, skal du vurdere, hvorvidt indholdet af erklæringen er reguleret i speciallovgivning eller særlige EU-retlige regler – Hvis dette er tilfældet, kan du afgive erklæringen, selv om den ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, idet sådan særlovgivning går forud for erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne – Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvordan konklusionen i erklæringen er formuleret, og om du kan stå inde for denne konklusion, der kan være formuleret som en garanti og ikke en konklusion med enten høj grad af eller begrænset sikkerhed
 55. 55. 55 | November 2012 | Mastersæt. Power Point55 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Fortrykte erklæringer – vores anbefalinger (2:2)  Hvis den pågældende myndighed ikke vil acceptere en anden erklæring end den fortrykte, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne, og indholdet af erklæringen ikke er reguleret i særlovgivning, kan du derimod som udgangspunkt ikke afgive erklæringen uden at overtræde erklæringsbekendtgørelsen og/eller erklæringsstandarderne og dermed god revisorskik – Hvis du i denne situation alligevel vælger at afgive erklæringen, kan det anbefales at vedhæfte en erklæring uden underskrift, der overholder erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsstandarderne, og i den fortrykte erklæring henvise til den særskilte erklæring – Du bør i den forbindelse dokumentere i dine arbejdspapirer, at den pågældende myndighed ikke vil acceptere en anden erklæring end den fortrykte – enten med henvisning til en konkret forespørgsel til den pågældende myndighed eller med henvisning til tidligere lignende sager – Denne fremgangsmåde vil formentlig betyde, at du undgår problemer i forbindelse kvalitetskontrollen eller en evt. sag for Revisornævnet
 56. 56. Selskabsretlige erklæringer Udvalgte problemstillinger
 57. 57. 57 | November 2012 | Mastersæt. Power Point57 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer – revisionspligt eller ej? (1:2)  Er revisionspligt eller fravalg af revision afgørende for, hvorvidt der i forbindelse med forskellige selskabsretlige transaktioner skal afgives selskabsretlige erklæringer?  Nogle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabet er underlagt revisionspligt – F.eks. en mellembalance ved udlodning af ekstraordinært udbytte – Skal kun forsynes med en reviewerklæring, hvis selskabet er underlagt revisionspligt (SL § 183, stk. 4) – Hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt, er der derimod ikke krav om, at mellembalancen skal forsynes med en reviewerklæring – ISRS 4410 kræver dog under visse betingelser, at revisor skal afgive en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring), på mellembalancen  Det afgørende er, om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej – Det er derimod uden betydning, om selskabet har fravalgt revision eller ej – Selskaber, der har mulighed for at fravælge revision, men ikke har gjort brug af denne mulighed, sidestilles således med selskaber, der har fravalgt revision
 58. 58. 58 | November 2012 | Mastersæt. Power Point58 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer – revisionspligt eller ej? (2:2) Revisionspligt Fravalg af revision Erklæringer på årsrapporter Evt. erklæring på mellembalance Ja Nej Revisionspåtegninger Reviewerklæring Erklæringer om udvidet gennemgang Nej Nej Revisionspåtegninger Som udgangspunkt ikke krav om erklæring fra revisor. ISRS 4410 kræver dog under visse betingelser, at revisor skal afgive en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) Erklæringer om udvidet gennemgang Ja Erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistance- erklæringer)
 59. 59. 59 | November 2012 | Mastersæt. Power Point59 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold og supplerende oplysninger i selskabsretlige erklæringer  Erklæringsbekendtgørelsen – Selskabsretlige erklæringer med sikkerhed afgives altid efter bestemmelserne om andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) – Forbehold efter de almindelige regler – Ikke krav om supplerende oplysninger vedr. andre forhold  Herunder hverken supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Vi anbefaler, at revisor aldrig giver supplerende oplysninger vedr. andre forhold i selskabsretlige erklæringer  Erklæringsstandarderne – Forbehold og supplerende oplysninger efter de almindelige regler  Men … et forbehold i en selskabsretlig erklæring kan have som konsekvens, at den pågældende selskabsretlige transaktion ikke kan gennemføres – F.eks. stiftelse – hvis selskabet er underlagt revisionspligt, skal åbningsbalancen skal åbningsbalancen være forsynet med en erklæring om revision uden forbehold (SL § 36, stk.3)  Det samme gælder ikke, for så vidt angår supplerende oplysninger, men supplerende oplysninger må naturligvis – som altid – ikke erstatte et forbehold
 60. 60. 60 | November 2012 | Mastersæt. Power Point60 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisornævnets kendelse af 30. november 2011 i sag nr. 71/2010  Revisor havde afgivet to ”kreditorerklæringer” i forbindelse med en fusion  Revisor havde taget forbehold for going concern i begge erklæringer  Der blev bl.a. klaget over, at erklæringerne ikke var korrekte og ikke levede op til formkravene, idet ”kreditorerklæringer” altid skal afgives uden forbehold  Udtalelse fra Revisornævnet – ”Revisornævnet finder det ikke godtgjort, at forbeholdet for going concern er taget med urette, eller at indklagede har tilsidesat god revisorskik ved i erklæringerne at have taget forbehold for going concern  Herefter – og da der ikke er klaget over en mulig overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen ved affattelsen af erklæringerne – frifindes indklagede for dette klagepunkt”  En ”kreditorerklæring” med forbehold har samme retsvirkning som en ”negativ” ”kreditorerklæring” – Kreditorerne skal have en frist på 4 uger til at anmelde deres krav til selskabet eller selskaberne – Anmelde fordringer, der er forfaldne, skal indfries, og der skal stilles betryggende sikkerhed for uforfaldne fordringer – Det samme gælder, hvis ”kreditorerklæringen” er fravalgt
 61. 61. Valg af erklæring
 62. 62. 62 | November 2012 | Mastersæt. Power Point62 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Betegnelser for standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder ISQC International Standard on Quality Control ISQC International standard om kvalitetsstyring ISQC 1-99 ISA International Standard on Auditing ISA International standard om revision ISA 100-999 ISRE International Standard on Review Engagements ISRE (DK) International standard om review (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISRE 2000-2699 (DK) ISAE International Standard on Assurance Engagements ISAE (DK) International standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISAE 3000-3699 (DK) ISRS International Standard on Related Services ISRS (DK) International standard om beslægtede opgaver (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISRS 4000-4699 (DK)
 63. 63. 63 | November 2012 | Mastersæt. Power Point63 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringsstandarderne Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger ISA og udtalelser Revision ISAE og udtalelser Andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISA 700 ISA 705 og ISA 706 ISA 710 ISA 720 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRE og udtalelser Review Beslægtede opgaver ISRS og udtalelser Beslægtede opgaver ISRS 4400 DK ISRS 4410 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISQC vedr. kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 64. 64. 64 | November 2012 | Mastersæt. Power Point64 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne Revisionspåteg- ninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 12-15 §§ 16-19 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 DK ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420
 65. 65. 65 | November 2012 | Mastersæt. Power Point65 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringsstandarderne (1:2) ISA 700 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Ydelse Revision Review Under- søgelse Under- søgelse – Opstilling Aftalte arbejds- handlin- ger Opstilling af finansielle oplysnin- ger (assistan- ce) Grad af sikkerhed Høj Begræn- set Høj eller begræn- set Høj og begræn- set Høj eller begræn- set Høj Ingen Ingen Forbehold Ja Ja Ja Ja Ja Ja - - Konklu- sion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
 66. 66. 66 | November 2012 | Mastersæt. Power Point66 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Udvalgte forskelle på erklæringsstandarderne (2:2) ISA 700 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 ISRS 4400 DK ISRS 4410 Kunde- kendskab Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Analytiske handlinger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Efter aftale Gennem- læsning Fore- spørgsler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Efter aftale Nej Efter- prøvelse Ja Nej Ja eller nej Ja Ja eller nej Ja Efter aftale Nej
 67. 67. 67 | November 2012 | Mastersæt. Power Point67 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Ny ISAE 3000  Omhandler andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger – Omfatter alle andre erklæringsopgaver end revision (ISA) eller review (ISRE) af historiske finansielle oplysninger … – … når blot der er tale om erklæringsopgaver med sikkerhed  Eksempler – Selskabsretlige erklæringer – f.eks. vurderingsberetninger, ”genoptagelseserklæringer” og ”kreditorerklæringer” – Masser af andre erklæringsopgaver med sikkerhed  Konsekvensændringer i ISAE 3402 og ISAE 3420  Også ny international begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed – Ikke en egentlig erklæringsstandard  Standarden bliver – ikke overraskende – væsentligt længere, men reelt er der ikke mange ændringer  Er trådt i kraft med virkning for erklæringer dateret d. 15.12.15 eller senere – Det afgørende er således erklæringstidspunktet, ikke regnskabsåret eller lignende
 68. 68. 68 | November 2012 | Mastersæt. Power Point68 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om ISAE 3000
 69. 69. 69 | November 2012 | Mastersæt. Power Point69 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Erklæring ikke Påkrævet.(1) ISRS 4400 Aftalte arbejds- hand- linger ISRS 4410 Ass. med regnskabs opstilling ISA 810 Erklæring er på regnskabs sammen- drag ISRE 2400 Review ISA 700 Påteg- ning af regnskab er ISAE 3000 Andre erklæ- rings- opgaver Er der tale om 3-parts forhold? Skal der afgives erklæring med sikkerhed? Er der tale om fremadrettede finansielle oplysninger? Er der tale om en positiv konklusion? Er der tale om gennemgang af et regnskab? Assisterer vi kun med opstilling? Er der tale om fuldstændigt regnskab med et generelt formål? (3) Ja Ja Nej Nej Ja Nej JaJa Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej ISAE 3400 Fremadret tede finansielle oplys- ninger ISA 706 Supple- rende oplys- ninger ISRE 2410 Review af periode- regn- skab Foretages revision af årsregnskab? Er der forbehold eller supplerende oplysninger? Nej Nej Ja Ja Er der egnede kriterier eller regler? (2) Ja ISA 705 Modifika -tioner af påtegn. ISA 800 Erkl. på regnskab er efter anden begrebs- ramme ISA 805 Erklæ- ringer på specifikke elemen- ter og poster Er der tale om en åbningsbalance, et revideret regn- skab efter en anden begrebsramme, erklæring på specifikke elementer eller regnskabssammendrag? (4) Ja Nej Erhvervs styrelses standard Udvidet gennem- gang Er der tale om udvidet gennemgang? Nej Ja Beslutningsdiagram – valg af erklæringsstandard
 70. 70. 70 | November 2012 | Mastersæt. Power Point70 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Noter til beslutningsdiagrammet 1. Kan ofte være et firmakrav 2. Ved egnede kriterier forstås, at der foreligger en begrebsramme eller et regelsæt, som er ”offentligt” (dvs. kendt af og tilgængelig for alle modtagere af erklæringen). Det kan være love, bekendtgørelser, en beskrevet regnskabspraksis mv. God regnskabsskik anses også for at være en begrebsramme. En kundetilpasset aftale med en bank anses ikke for at falde ind under dette. ÅRL, IFRS, bekendtgørelser, cirkulærer mv. anses for at være egnede kriterier 3. Et fuldstændigt regnskab med et generelt formål kan være aflagt efter ÅRL, IFRS eller anden begrebsramme. At et regnskab er fuldstændigt betyder, at det indeholder de bestanddele, der kræves af den regnskabsmæssige begrebsramme. Hvis der ikke er tale om et fuldstændigt regnskab, men derimod fx en åbningsbalance i forbindelse med indskud af bestående virksomhed i et selskab (apportindskud), så er det ISA 805, der anvendes. Det er udtalt, at såfremt det er selskabets eneste regnskab, så anses det som udgangspunkt for et regnskab med generelt formål 4. En anden begrebsramme kunne eksempelvis være ved revision af et skatteregnskab, et regnskab opgjort ud fra ind- og udbetalinger eller regnskabsbestemmelser, der er fastsat af en tilsynsmyndighed. En erklæring om overholdelse af kontraktmæssige aftaler, der relaterer sig til regnskabet/årsrapporten, afgives efter ISA 800. Eksempelvis vil sådanne erklæringer være, om virksomheden overholder en række forskellige vilkår, herunder sådanne forhold som betaling af renter, opretholdelse af foruddefinerede finansielle nøgletal, begrænsninger i udbyttebetalinger og anvendelse af provenu fra salg af ejendom 5. En erklæring vedrørende specifikke elementer kunne fx være en bestanddel af et regnskab i form af en balance, specifikke konti eller poster i et regnskab eller en opgørelse af kontante ind- og udbetalinger
 71. 71. Ny revisionspåtegning på vej …
 72. 72. 72 | November 2012 | Mastersæt. Power Point72 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Ny revisionspåtegning på vej …  Nye og ajourførte standarder om revisionspåtegningen – Ajourført ISA 700 om den ”blanke” revisionspåtegning – Ny ISA 701 om ”key audit matters” (centrale forhold ved revisionen) i revisionspåtegninger for børsnoterede virksomheder m.v. – Ajourført ISA 705 om modifikationer til konklusion i revisionspåtegningen – dvs. forbehold – Ajourført ISA 706 om supplerende oplysninger i revisionspåtegningen – Ajourført ISA 260 om kommunikation med den øverste ledelse – Ajourført ISA 570 om fortsat drift (going concern) – Konsekvensændringer i en række andre ISA’er  Udsendt i endelig form af IAASB, men endnu kun sendt i høring af Revisionsteknisk Udvalg – Høringsfristen udløb i august 2015  Træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder d. 15.12.15 eller senere – Dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2016  Konsekvensen vil være en ny revisionspåtegning – også for ikke børsnoterede virksomheder m.v.
 73. 73. 73 | November 2012 | Mastersæt. Power Point73 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Konklusionen kommer først, ikke sidst ”Key audit matters” (centrale forhold ved revisionen), men kun for børsnoterede virksomheder m.v.
 74. 74. 74 | November 2012 | Mastersæt. Power Point74 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Afsnit om ledelsens ansvar i relation til going concern Mulighed for, at dele af beskrivelsen af revisors ansvar kan placeres på en hjemmeside – f.eks. hos Erhvervsstyrelsen eller FSR – danske revisorer
 75. 75. 75 | November 2012 | Mastersæt. Power Point75 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Afsnit om revisors ansvar i relation til going concern, evt. på en hjemmeside
 76. 76. Ny revisorlovgivning på vej …
 77. 77. 77 | November 2012 | Mastersæt. Power Point77 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Ny revisorlovgivning på vej … (1:3)  Grønbog fra EU-kommissionen om ”Revisionspolitik: Læren af krisen” udsendt i oktober 2010  Nyt EU-direktiv om ændring af det eksisterende 8. direktiv om lovpligtig revision vedtaget i april 2014 – Skal være implementeret i dansk ret senest d. 17. juni 2016  Ny EU-forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder) ligeledes vedtaget i april 2014 – Gælder i Danmark fra og med d. 17. juni 2016  Rapport fra Revisorkommissionen om ”Revisorlovgivningen – styrkelse af revisionskvalitet, uafhængighed og konkurrence” udsendt i oktober 2015  Høringsudkast til ny revisorlovgivning udsendt i december 2015  Høringssvar afgivet af FSR – danske revisorer i januar 2016  Lovforslag forventes fremsat i februar 2016 og vedtaget i løbet af foråret
 78. 78. 78 | November 2012 | Mastersæt. Power Point78 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Ny revisorlovgivning på vej … (2:3)  Ny erklæringsbekendtgørelse forventes udsendt  Vil særlige danske erklæringsregler blive opretholdt? – Supplerende oplysninger vedr. andre forhold, herunder ledelsesansvar?  Revisorkommissionen: ja – Anbefaling til generalforsamling om, at årsrapporten ikke bør godkendes?  Revisorkommissionen: ja – Revisors kontrol af visse selskabsretlige formalia?  Revisorkommissionen: ja – ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”:  Revisorkommissionen: nej
 79. 79. 79 | November 2012 | Mastersæt. Power Point79 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Ny revisorlovgivning på vej … (3:3)  Udvalgte andre ændringer – Revisortilsynet nedlægges, men … – Revisorkommissionen nedlægges og erstattes af et Revisorråd – Visse ændringer vedr. kvalitetskontrollen  Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, skal som udgangspunkt fortsat kvalitetskontrolleres hvert 6. år  Revisionsvirksomheder, der udelukkende reviderer klasse B-virksomheder, skal kvalitetskontrolleres efter et risikobaseret system – dette kan betyde hyppigere kvalitetskontrol – Kravet om en revisionsprotokol ophæves for andre virksomheder end virksomheder af interesse for offentligheden, men … – Tiltrædende revisors henvendelse til fratrædende revisor  Omfattet fremadrettet kun revision og udvidet gennemgang – ikke review  Den tiltrædende revisor skal fremadrettet ikke blot rette henvendelse til den sidste revisor, men også den revisor, der har afgivet den seneste erklæring (hvis der er forskel)
 80. 80. Erklæringer på årsrapporter Forbehold, supplerende oplysninger og ”bemærkninger” i udtalelsen om ledelsesberetningen
 81. 81. 81 | November 2012 | Mastersæt. Power Point81 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Erklæringer på årsrapporter – valgmuligheder  Valgmuligheder – Revision – Udvidet gennemgang – Review – Opstilling af finansielle oplysninger (assistance)  Vores anbefalinger – Anbefaler, at erklæringer på interne årsregnskaber og skattemæssige årsregnskaber afgives som erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) – Fraråder, at erklæringer på interne årsregnskaber og skattemæssige årsregnskaber afgives som erklæringer om revision – Ingen specifikke anbefalinger vedr. erklæringer på årsrapporter, ud over at der bør træffes et begrundet valg
 82. 82. 82 | November 2012 | Mastersæt. Power Point82 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers analyse af ulovlige ”kapitalejerlån” (1:2)
 83. 83. 83 | November 2012 | Mastersæt. Power Point83 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen FSR – danske revisorers analyse af ulovlige ”kapitalejerlån” (2:2)
 84. 84. 84 | November 2012 | Mastersæt. Power Point84 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang  Erhvervsstyrelsens og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang – Revisor må ikke acceptere eller fortsætte en udvidet gennemgang, hvis revisor ikke er overbevist om, at virksomheden opfylder betingelserne for en udvidet gennemgang efter ÅRL (afsnit 13 henholdsvis 18)  Revisornævnets kendelse af 15.04.14 i sag nr. 133/2013Indklagede har efter den foreliggende dokumentation accepteret og udført review af årsregnskaberne for H A/S og F ApS, uanset betingelserne herfor ikke var til stede, jf. årsregnskabslovens § 135, jf. § 7. En revisor bør i forbindelse med aftaleindgåelse undersøge, hvorvidt det formelle grundlag for at kunne afgive fx en reviewerklæring på en årsrapport er til stede, og da den indklagede ikke har sikret sig tilstrækkeligt i denne sag vedrørende evt. særligt formål med afgivelse af et review for selskabet, har indklagede herved tilsidesat god revisorskik.
 85. 85. 85 | November 2012 | Mastersæt. Power Point85 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Valg af erklæring på årsrapporten – beslutningstræ (1:2)  Det er i beslutningstræet forudsat, at der ikke i vedtægterne, ejeraftaler eller andre steder er bestemmelser om erklæringer på årsrapporter  ISRS 4410 kræver under visse betingelser, at revisor skal afgive en erklæring, i det mindst en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring)  Vi anbefaler, at årsrapporter altid forsynes med en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger  Udvidet gennemgang kan ikke anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse A
 86. 86. 86 | November 2012 | Mastersæt. Power Point86 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Valg af erklæring på årsrapporten – beslutningstræ (2:2)  En virksomhed ikke kan fravælge revision, hvis virksomheden, den, der har bestemmende indflydelse over virksomheden, eller en tilknyttet virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen (ÅRL § 135, stk. 6) – En virksomhed kan desuden ikke fravælge revision, hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen, og Erhvervsstyrelsen på denne baggrund beslutter, at virksomheden ikke kan fravælge revision (§ 135, stk. 7)  En virksomhed ikke kan tilvælge udvidet gennemgang, hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen, og Erhvervsstyrelsen på denne baggrund beslutter, at virksomheden ikke kan tilvælge udvidet gennemgang (§ 135, stk. 6) – Der er derimod ikke noget til hinder for, at en virksomhed tilvælger udvidet gennemgang, selv om virksomheden, den, der har bestemmende indflydelse over virksomheden, eller en tilknyttet virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen
 87. 87. 87 | November 2012 | Mastersæt. Power Point87 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 88. 88. 88 | November 2012 | Mastersæt. Power Point88 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 89. 89. 89 | November 2012 | Mastersæt. Power Point89 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 90. 90. 90 | November 2012 | Mastersæt. Power Point90 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen
 91. 91. Revisionspåtegninger på årsrapporter Forbehold og supplerende oplysninger
 92. 92. 92 | November 2012 | Mastersæt. Power Point92 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i revisionspåtegninger på årsrapporter Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen ”… bortset fra indvirkningen af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …” ”… som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver …” – Begrænsning i omfanget af revisors arbejde ”… bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …” – ”På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke …”
 93. 93. 93 | November 2012 | Mastersæt. Power Point93 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Skal alle forbehold tages?  HR – ja – Erklæringsvejledningen  Alle nødvendige forbehold skal tages – Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelse af et andet forbehold (afsnit 5.4)  U – forbehold for fortsat drift – Efter vores opfattelse overflødiggør et forbehold for fortsat drift som udgangspunkt f.eks. forbehold for værdiansættelse, der er afledt af, at årsrapporten ikke er aflagt efter realisationsprincipper, f.eks. vedr. varebeholdninger, eller forbehold for indregning eller værdiansættelse af et udskudt skatteaktiv – … men derimod ikke f.eks. forbehold for tilstedeværelse af varebeholdninger, værdiansættelse af debitorer som følge af manglende hensættelse til tab eller begrænsning i revisors arbejde
 94. 94. 94 | November 2012 | Mastersæt. Power Point94 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Skal den beløbsmæssige indvirkning af et forbehold angives?  HR – ja – Erklæringsvejledningen  Hvis det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbehold på regnskabet gives (afsnit 5.4.3) – ISA 705 - forbehold  Hvis et regnskab indeholder en væsentlig fejlinformation, der vedrører specifikke beløb i regnskabet, herunder kvantitative oplysninger, skal revisor i afsnittet om grundlaget for modifikationen medtage en beskrivelse og en beløbsmæssig angivelse af fejlinformationens finansielle indvirkning, medmindre dette ikke er muligt – Hvis det ikke er muligt at opgøre de beløbsmæssige finansielle indvirkninger, skal revisor anføre dette i afsnittet om grundlaget for modifikationen (afsnit 17)  U – kan undlades, hvis det ikke er muligt at opgøre den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet – Dette skal i så fald fremgå af forbeholdet – Det er som udgangspunkt uden betydning, at det er besværligt eller tidskrævende at ophøre den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet
 95. 95. 95 | November 2012 | Mastersæt. Power Point95 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende?  Konsekvensen af, at et forhold er væsentligt og gennemgribende, er, at revisor skal udtrykke en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion – Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at revisor udtrykker en konklusion med forbehold (”bortset fra”)  ISA 705 – definition af ”gennemgribende” – Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering:  Ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet  Hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet  I relation til oplysninger er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a)  Dvs. – Det er ikke nødvendigvis et krav, at flere elementer, konti eller poster i regnskabet er påvirket – Ikke kun beløb, men også oplysninger kan være væsentlige og gennemgribende
 96. 96. 96 | November 2012 | Mastersæt. Power Point96 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende? – Revisornævnets opfattelse Afgørelse fra Revisornævnet Forbehold Væsentligt og gennemgribende? Kendelse af 06.08.13 i sag nr. 41/2012 Forbehold for tilstedeværelse og værdiansættelse af ca. 99 % af aktivposterne Ja (selvfølgelig) Kendelse af 30.01.12 i sag nr. 29/2011 Forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af varelageret. Varelageret udgjorde 98 % af de samlede aktiver Ja (selvfølgelig) Kendelse af 09.12.13 i sag nr. 55/2013 Forbehold for tilstedeværelse og værdiansættelse af varelageret. Varelageret udgjorde 98 % af balancesummen Ja (selvfølgelig) Kendelse af 04.03.13 i sag nr. 10/2012 Forbehold for værdiansættelse af en pantebrevsportefølje. Pantebrevsporteføljen udgjorde DKK 206 mio. ud af en balancesum på DKK 219 mio. svarende til 94 % af selskabets balance Ja (selvfølgelig) Kendelse af 13.09.11 i sag nr. 68/2010 Forbehold for lager, debitorer og kreditorer samt indtægter og udgifter svarende til 85 % af selskabets aktiver og 46 % af selskabets forpligtelser samt hele resultatopgørelsen Ja (selvfølgelig)
 97. 97. 97 | November 2012 | Mastersæt. Power Point97 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende? – vores opfattelse (1:2)  Forhold, der ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet  F.eks. forbehold for fortsat drift  afkræftende konklusion  Forhold, der er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, men repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet – Forhold, der vedrører mindst 85 % af balancesummen, er som absolut hovedregel væsentlige og gennemgribende, jf. Revisornævnets praksis – Efter vores opfattelse er forhold, der vedrører mindre end 85 %, men mindst 50 % af balancesummen, som udgangspunkt også væsentlige og gennemgribende – … ligesom revisor bør overveje, om forhold, der vedrører mindst 20-25 % af balancesummen, er væsentlige og gennemgribende  Hvis revisor i denne situation vurderer, at forholdet ikke er væsentligt og gennemgribende, skal dette begrundet i revisors dokumentation – Husk – ud over balancesummen – også at overveje forholdets indvirkning på egenkapitalen – Husk desuden at overveje indvirkningen på resultatopgørelsen og en evt. pengestrømsopgørelse
 98. 98. 98 | November 2012 | Mastersæt. Power Point98 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvornår er et forhold væsentligt og gennemgribende? – vores opfattelse (2:2)  Forhold, der er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, men repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet (fortsat) – Der er tale om en konkret vurdering – Vi kan ikke forvente en udmelding fra Revisionsteknisk Udvalg, men yderligere afgørelser fra Revisornævnet kan forhåbentlig med tiden indsnævre definitionen af ”gennemgribende” yderligere  Oplysninger, der er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet – F.eks. forbehold for manglende oplysninger om væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift  afkræftende konklusion
 99. 99. 99 | November 2012 | Mastersæt. Power Point99 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvornår skal jeg anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten? (1:2)  Erklæringsbekendtgørelsen – Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5)  Erklæringsvejledningen – En sådan oplysning er f.eks. relevant, hvis revisor vurderer, at virksomhedens ledelse er i stand til at udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, men ikke har gjort det  Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis virksomhedens ledelse har valgt værdiansættelsesmetoder, der efter revisors opfattelse fører til, at regnskabet bliver misvisende  Oplysningen kan særligt være relevant, når revisor har afgivet en afkræftende konklusion eller slet ikke er i stand til at afgive en konklusion (afsnit 5.4.4.)
 100. 100. 100 | November 2012 | Mastersæt. Power Point100 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvornår skal jeg anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten? (2:2)  Vores opfattelse – Konklusion med forbehold (”bortset fra”)  Efter vores opfattelse skal revisor i denne situation aldrig anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten  Dette underbygges af Revisornævnets kendelse af 23.10.13 i sag nr. 2/2012 – Afkræftende konklusion  Efter vores opfattelse skal revisor i denne situation altid anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten  Efter vores opfattelse skal revisor f.eks. altid anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten, hvis revisor tager forbehold for fortsat drift – Manglende konklusion  Efter vores opfattelse skal revisor i denne situation altid anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten, hvis begrænsningen i revisors arbejde kan afhjælpes af ledelsen – Husk i denne situation også at overveje, om ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af SL  supplerende oplysninger om ledelsesansvar  Hvis begrænsningen i revisors arbejde ikke kan afhjælpes af ledelsen, skal revisor efter vores opfattelse aldrig anbefale generalforsamlingen ikke at godkende årsrapporten – Vi kan ikke forvente en udmelding fra Revisionsteknisk Udvalg
 101. 101. 101 | November 2012 | Mastersæt. Power Point101 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger på årsrapporter  Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet – Vedrører forhold i årsregnskabet, men ikke i ledelsesberetningen – Skal derfor henvise til årsregnskabet, men ikke til ledelsesberetningen  Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen – Vedrører forhold, der efter revisors vurdering er relevante for regnskabsbrugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring – I praksis sjældent relevante i revisionspåtegninger på årsrapporter  Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – Omfatter supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Betragtes – ligesom udtalelsen om ledelsesberetningen – som en ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”  Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. – Ikke relevante i revisionspåtegninger på årsrapporter
 102. 102. 102 | November 2012 | Mastersæt. Power Point102 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet  Erklæringsvejledningen – Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet  Supplerende oplysninger må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i regnskabet  Er der væsentlige mangler, skal revisor altid tage forbehold (afsnit 5.6.1)  Bør indledes med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …” – Det bør desuden fremgå af de supplerende oplysninger, at revisor er enig med ledelsen  Skal altid henvise til årsregnskabet, f.eks. note 1 – Må derimod ikke henvise til ledelsesberetningen (medmindre der undtagelsesvist er lovkrav om revision af ledelsesberetningen)  Hvor lange må supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet være? – Ingen specifikke regler herom – … men hvis der er behov for meget lange supplerende oplysninger, kan det skyldes, at der mangler oplysninger i årsregnskabet (og ledelsesberetningen)
 103. 103. 103 | November 2012 | Mastersæt. Power Point103 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen  ISA 706 – supplerende oplysninger – Hvis revisor finder det nødvendigt at informere om et forhold, der ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring, skal dette ske i et afsnit i revisors erklæring under overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen” (eller en anden passende overskrift) (afsnit 8)  Indledes normalt ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”  I praksis sjældent relevante i revisionspåtegninger på årsrapporter  Eksempler – Førstegangsrevision  Se næste planche – Ikke reviderede oplysninger, f.eks. budgettal  Kun virksomheder omfattet af regnskabsklasse A  Se efterfølgende plancher
 104. 104. 104 | November 2012 | Mastersæt. Power Point104 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen – førstegangsrevision  ISA 710 – sammenlignelige oplysninger – Hvis den tidligere periodes regnskab ikke er revideret, skal revisor i en supplerende oplysning vedr. forståelsen af revisionen i revisors erklæring anføre, at sammenligningstallene ikke er revideret  En sådan tilføjelse friholder dog ikke revisor for kravet om at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at primobalancerne ikke indeholder fejlinformation, der påvirker den aktuelle periodes regnskab væsentligt (afsnit 14) – Hvis det ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedr. primobalancen, skal der tages forbehold (ISA 510)  Førstegangsrevision generelt  Førstegangsrevision som følge af indtrædelse af revisionspligt Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.x1 - 31.12.x1 blev ikke revideret. Sammenligningstallene i årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.x2 - 31.12.x2 er derfor ikke revideret. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet er med virkning for regnskabsåret 01.01.x2 - 31.12.x2 blevet omfattet af revisionspligt. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret.
 105. 105. 105 | November 2012 | Mastersæt. Power Point105 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ikke reviderede oplysninger m.v., f.eks. budgettal (1:5)  Erhvervsstyrelsen har i 2010 udsendt et notat om ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A – Dette er f.eks. relevant for andelsboligforeninger, hvor årsregnskabet ofte indeholder budgettal  Følgende betingelser skal efter Erhvervsstyrelsens opfattelse være opfyldt, for at en virksomhed omfattet af regnskabsklasse A lovligt kan medtage ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet – Der skal være en klar og logisk opdeling i, hvilke oplysninger der er revideret, og hvilke oplysninger der ikke er revideret – Det skal tydeligt fremgå af årsregnskabet, hvilke dele af årsregnskabet der ikke er revideret, f.eks. ved en overskrift til den pågældende kolonne eller oplysning  Oplysningen skal gives hvert enkelt sted, hvor ikke reviderede oplysninger indgår i ellers reviderede elementer, f.eks. i resultatopgørelsen, balancen eller noterne – Det skal tydeligt fremgå af revisionspåtegningen, hvilke dele af årsregnskabet der ikke er revideret  Dette skal omtales under supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen – Erhvervsstyrelsen forudsætter desuden, at der er kontinuitet med hensyn til, hvilke oplysninger der revideres, og hvilke oplysninger der ikke revideres
 106. 106. 106 | November 2012 | Mastersæt. Power Point106 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ikke reviderede oplysninger m.v., f.eks. budgettal (2:5)  Hvad med review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? – Review – supplerende oplysninger vedr. forståelse af gennemgangen – Opstilling af finansielle oplysninger – ingen betydning – Udvidet gennemgang? – kan ikke anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse A  Hvad med virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D? – Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D kan ikke lovligt medtage ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet, selv om de nævnte betingelser er opfyldt – Dette skyldes, at ÅRL for sådanne virksomheder kræver, at hele årsregnskabet skal revideres – Hvad hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, C eller D medtager ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet?  Forbehold – Hvad hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B har fravalgt revision eller tilvalgt udvidet gennemgang?  Udvidet gennemgang eller review – forbehold  Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) – ingen betydning
 107. 107. 107 | November 2012 | Mastersæt. Power Point107 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ikke reviderede oplysninger m.v., f.eks. budgettal (3:5)  Hvad med interne årsregnskaber? – Der er ikke noget til hinder for, at ikke blot virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, men også virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D medtager ikke reviderede oplysninger i det interne årsregnskab, hvis de nævnte betingelser er opfyldt – Revision – supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen – Review – supplerende oplysninger vedr. forståelse af gennemgangen – Opstilling af finansielle oplysninger (assistance) – ingen betydning – Udvidet gennemgang – kan ikke anvendes på interne årsregnskaber
 108. 108. 108 | November 2012 | Mastersæt. Power Point108 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ikke reviderede oplysninger m.v., f.eks. budgettal (4:5) Regnskabs- klasse Erklæring på årsrapporten Ikke reviderede oplysninger m.v. i årsregnskabet Betydning for erklæringen på årsrapporten A Revisionspåtegning Ja – hvis visse betingelser er opfyldt Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen Forbehold, hvis betingelserne ikke er opfyldt Reviewerklæring Supplerende oplysninger vedr. forståelse af gennemgangen Forbehold, hvis betingelserne ikke er opfyldt Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) IR Ingen betydning B Revisionspåtegning, erklæring om udvidet gennemgang eller reviewerklæring Nej Forbehold, hvis årsregnskabet indeholder ikke reviderede oplysninger m.v. Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) IR Ingen betydning C eller D Revisionspåtegning Nej Forbehold, hvis årsregnskabet indeholder ikke reviderede oplysninger
 109. 109. 109 | November 2012 | Mastersæt. Power Point109 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ikke reviderede oplysninger m.v., f.eks. budgettal (5:5) Regnskabs- klasse Erklæring på det interne årsregnskab Ikke reviderede oplysninger m.v. i det interne årsregnskab Betydning for erklæringen på det interne årsregnskab A, B, C eller D Erklæring om revision Ja – hvis visse betingelser er opfyldt Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen Forbehold, hvis betingelserne ikke er opfyldt Reviewerklæring Supplerende oplysninger vedr. forståelse af gennemgangen Forbehold, hvis betingelserne ikke er opfyldt Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) IR Ingen betydning
 110. 110. 110 | November 2012 | Mastersæt. Power Point110 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger om ikke reviderede oplysninger m.v., f.eks. budgettal – eksempler  Andelsboligforeninger – revision   Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A generelt – revision eller review Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen [ eller ] gennemgangen Virksomheden har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen [ og noterne ]. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen [ og noterne ], ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom [ eller ] Disse budgettal er, som det også fremgår af resultatopgørelsen [ og noterne ], ikke omfattet af vores gennemgang, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
 111. 111. 111 | November 2012 | Mastersæt. Power Point111 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – overtrædelse af bogføringslovgivningen  Erklæringsbekendtgørelsen – Revisor skal ”altid” give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig (§ 7, stk. 2, 1. pkt.)  Erklæringsvejledningen – At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin  Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren  Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: – Er overtrædelserne bragt til ophør? – Ligger overtrædelserne flere år tilbage? – Er der tale om gentagne overtrædelser? – Omfanget af overtrædelserne (afsnit 5.6.2)  Indledes normalt ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”  Giver ofte også anledning til supplerende oplysninger om ledelsesansvar
 112. 112. 112 | November 2012 | Mastersæt. Power Point112 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar (1:3)  Erklæringsbekendtgørelsen – Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere  Herunder skal ”altid” oplyses om overtrædelse af: – Strfl. kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen – Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning – f.eks. SL – Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale – f.eks. BFL (§ 7, stk. 2, 2. og 3. pkt.)  Erklæringsvejledningen – Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, som de i givet fald kan ifalde  Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales  Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne  De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her  Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (afsnit 5.6.2)
 113. 113. 113 | November 2012 | Mastersæt. Power Point113 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar (2:3)  Indledes normalt ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”  Det er vigtigt, at det klart fremgår af de supplerende oplysninger, at ledelsen kan ifalde ansvar, idet dette er årsagen til, at revisor skal give de supplerende oplysninger  Der er ikke noget til hinder for, at revisor udtrykker usikkerhed, hvis der reelt er usikkerhed  Eksempler – Manglende eller fejlagtig angivelse af skat eller moms?  Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – det er strafbart  Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et bagatelagtigt forhold – Manglende betaling af skat eller moms?  Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar – det er ikke strafbart  Det er uden betydning, om der er tale om et bagatelagtigt forhold eller ej
 114. 114. 114 | November 2012 | Mastersæt. Power Point114 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar (3:3)  Eksempler (fortsat) – Overtrædelse af SL?  Som udgangspunkt supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet hovedparten af SL er strafbelagt (§ 367, stk. 1)  Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et bagatelagtigt forhold – For sen indberetning af årsrapporten?  Supplerende om ledelsesansvar om ledelsesansvar, hvis fristen på 4 uger fra påkravsbrevets datering er overskredet, og revisor er bekendt med dette – Overtrædelse af ÅRL generelt?  I praksis som udgangspunkt ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om hovedparten af ÅRL faktisk er strafbelagt (§ 164, stk. 1)  Revisionsteknisk Udvalg er i dialog med Erhvervsstyrelsen
 115. 115. 115 | November 2012 | Mastersæt. Power Point115 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? (1:3)  Hovedreglen – En gang! – Revisor skal f.eks. kun give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne én gang, selv om selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation flere år i træk, medmindre selskabskapitalen har været reetableret i den mellemliggende periode, hvorved der ikke længere er tale om samme kapitaltabssituation  Eksempel – Revision af årsregnskabet for 2015 – Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2014 – Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation – Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten for 2015, forudsat at der er tale om samme kapitaltabssituation
 116. 116. 116 | November 2012 | Mastersæt. Power Point116 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? (2:3)  Undtagelsen – Ulovlige ”kapitalejerlån” (og ulovlig selvfinansiering) – Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, så længe det ulovlige ”kapitalejerlån” består – Revisor kan således kun undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis der ikke i løbet af regnskabsåret har bestået et ulovligt ”kapitalejerlån”, og der ikke efter balancedagen er opstået et nyt ”kapitalejerlån” – Revisor skal således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om det ulovlige ”kapitalejerlån” …  … er indfriet i løbet af regnskabsåret …  … er indfriet efter balancedagen eller …  … først er opstået efter balancedagen – også selv om det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet på erklæringstidspunktet – Dette skyldes, at ikke alene ydelse, men også opretholdelse af et ulovligt ”kapitalejerlån” er strafbart (SL § 367, stk. 1)
 117. 117. 117 | November 2012 | Mastersæt. Power Point117 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? (3:3)  Undtagelsen (fortsat) – Revisor skal derimod ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis det ulovlige kapitalejerlån” er indfriet i løbet af foregående regnskabsår, forudsat at revisor (eller en tidligere revisor) har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten for foregående regnskabsår – Hvis et ulovligt ”kapitalejerlån” er indfriet på erklæringstidspunktet, er der ikke noget til hinder for, at det fremgår af de supplerende oplysninger, at det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet, men der er ikke krav herom – Det er dog vigtigt, at det ulovlige ”kapitalejerlån” reelt er indfriet på erklæringstidspunktet, hvilke f.eks. ikke er tilfældet, hvis det ulovlige ”kapitalejerlån” påtænkes tilbagebetalt som ordinært udbytte, idet udbytteudlodningen endnu ikke er vedtaget på erklæringstidspunktet
 118. 118. Erklæringer om udvidet gennemgang på årsrapporter Forbehold og supplerende oplysninger
 119. 119. 119 | November 2012 | Mastersæt. Power Point119 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i erklæringer om udvidet gennemgang på årsrapporter  Samme regler som for revisionspåtegninger på årsrapporter – Lovgivningsmæssigt er udvidet gennemgang sidestillet med revision  Sondring mellem uenighed med ledelsen og begrænsning i revisors arbejde  Sondring mellem væsentlige, men ikke gennemgribende forhold samt væsentlige og gennemgribende forhold  Samme væsentlighedsbetragtninger som ved revision – Dog ikke sondring mellem væsentlighed ved udførelse og væsentlig for regnskabet som helhed (væsentlig ved konklusion) Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Uenighed med ledelsen   Begrænsning i revisors arbejde  
 120. 120. 120 | November 2012 | Mastersæt. Power Point120 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i erklæringer om udvidet gennemgang på årsrapporter  Samme regler som for revisionspåtegninger på årsrapporter – Lovgivningsmæssigt er udvidet gennemgang som nævnt sidestillet med revision  Krav om supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet  Krav om supplerende oplysninger vedr. forståelse af den udvidede gennemgang – Svarende til supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen  Krav om supplerende oplysninger vedr. andre forhold – Herunder både supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Derved adskiller erklæringer om udvidet gennemgang sig fra reviewerklæringer
 121. 121. Reviewerklæringer på årsrapporter Forbehold og supplerende oplysninger
 122. 122. 122 | November 2012 | Mastersæt. Power Point122 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i reviewerklæringer på årsrapporter  HR – samme regler som for revisionspåtegninger på årsrapporter  U1 – ikke krav om, at revisor positivt skal oplyse, hvis gennemgangen ikke har givet anledning til forbehold  U2 – ikke krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten
 123. 123. 123 | November 2012 | Mastersæt. Power Point123 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Supplerende oplysninger i reviewerklæringer på årsrapporter  Ikke samme regler som for revisionspåtegninger  Krav om supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet  Krav om supplerende oplysninger vedr. forståelse af gennemgangen – Svarende til supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen  Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. – Ikke relevante i reviewerklæringer på årsrapporter  … men ikke krav om supplerende oplysninger vedr. andre forhold – Herunder hverken supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller supplerende oplysninger om ledelsesansvar – Derved adskiller reviewerklæringer sig fra erklæringer om udvidet gennemgang – Erklæringsvejledningen  Hvorvidt revisor kan give supplerende oplysninger om andre forhold, må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (afsnit 6.7) – Vi anbefaler, at revisor aldrig giver supplerende oplysninger vedr. andre forhold i reviewerklæringer
 124. 124. 124 | November 2012 | Mastersæt. Power Point124 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Revisornævnets kendelse af 17.04.13 i sag nr. 113/2011 Efter erklæringsbekendtgørelsen gjaldt for så vidt angik supplerende oplysninger på reviewerklæringer bestemmelsen i § 9, stk. 1, samt § 11 [nu § 12, stk. 1 og § 14]. Revisor skulle efter disse bestemmelser give en supplerende oplysning om eventuelle forhold, som revisor påpegede uden at tage forbehold. … Det fremgik … af erklæringsvejledningen (afsnit 6.7), at der alene var krav om, at revisor afgav supplerende oplysninger vedrørende forhold i selve regnskabet, hvorimod der ikke var krav om, at revisor afgav supplerende oplysninger vedrørende øvrige forhold, f.eks. forhold, der kunne medføre ledelsesansvar. På denne baggrund – og idet klagers anbringender alene vedrørte krav om, at der burde være afgivet supplerende oplysninger om forhold, der ikke vedrørte selve regnskabet, men om selskabets momsregistrering og momsbetaling – fandt Revisornævnet ikke, at den indklagede ved afgivelsen af sin reviewerklæring havde tilsidesat god revisorskik, hvorfor den indklagede frifandtes.
 125. 125. Erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) på årsrapporter Forbehold og supplerende oplysninger?
 126. 126. 126 | November 2012 | Mastersæt. Power Point126 | Typiske faldgruber i revisors erklæringer | Jesper Seehausen Forbehold i erklæringer om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæringer) på årsrapporter? (1:2)

×