Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
Learner centered approach
EESDP LEARNING STRATEGIES:
• Module 1.2 DISCOVERY LEARNING
WELCOME TO ALL PARTICIPANTS TO OUR WEBINAR SERIES
NO. 3 OUT OF 15 ON EXPERIMENT BASED TEACHING
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
ໃນການສາມະນາທາງອອນລາຍພວກເຮ
ົ າຈະນາໃຊ
້ ຊ
່ ອງທາງ
ເຫ
ົ່ ານ
້
ຄາເຕ
ື ອນ: ມອດ ໄມໃວ
້ (MUTE) "MIC" ແຕ
່ ເປດ "ກ
້ ອງ"
FACEBOOK.COM / EESDP
ທາງ ທາງເຟສບ
ຸ ກ
ອເມວທ
່ ໃຊ
້ ງານ ບວກກ
ັ ບ Google Docs / ແບບຟອມ / ຈໂມນ
ິ ເຕ monitor
facebook.com/eesdp ສາລ
ັ ບ LINKS ທ
່ ສາຄ
ັ ນ
1 2
3
Webinar Mechanics
• Webinar will run for 2 hours
• Through a presentor and a reaction panel
• With the aim to help you understand the learning strategy
• Your learning must continue after this webinar
• You will have home tasks to fulfill for you to get a
certificate
• Please use https://www.facebook.com/eesdp for your
continuous learning.
• You may submit your home task outputs or send feedback
to Inbox of facebook.com/EESDP
PLEASE JOIN US EVERY WED/FRIDAY:
• BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON
ZOOM. PLEASE MAKE SURE YOU
REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN
ACCESS
• Topic:
• EESDP Trainers' Webinar Pilot Series: MODULE 1:
EXPERIENTIAL LEARNING
• Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS
• Join Zoom Meeting
• https://us02web.zoom.us/j/4555659164...
• Meeting ID: 455 565 9164
• Passcode: EESDP2021
CONTINUOUS LEARNING
Please watch: https://www.facebook.com/eesdp/videos/1263758290694131
• Please download files for this module at:
___
Module 1 is also available here:
https://www.slideshare.net/jugawayne/module-1experientiallearningj-
une22021laoversionfinal3
Module 1.2 is here:
https://www.slideshare.net/jugawayne/module-11experimentbasedteachinglaojune4final-
prep
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
DISCOVERY BASED TEACHING/LEARNING:
PRESENTOR
Professor Somsathith Keophilavong
TEACHER DEVELOPMENT SPECIALIST/CURRICULUM DEVELOPMENT SPECIALIST FOR PHYSICS
ແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ
ການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນ
ຫຍ
ັ ງ?
• ການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນວ
ິ ທການຮຽນຮ
້ ແບບມປະສ
ົ ບການ.
ທ
ິ ດສະດທ
່ ໄດ
້ ຮ
ັ ບຄວາມນ
ິ ຍ
ົ ມນ
້ ຊ
ຸ ກຍ
້ ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນສ
້ າງປະສ
ົ ບການ
ແລະຄວາມຮ
້ ທ
່ ຜ
່ ານມາ, ໃຊ
້ ຄວາມຕ
ັ້ ງໃຈ, ຈ
ິ ນຕະນາການແລະ
ຄວາມຄ
ິ ດສ
້ າງສ
ັ ນແລະຄ
ົ້ ນຫາຂ
້ ມນເພ
ື່ ອຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຂ
້ ແທ
້ ຈ
ິ ງ.
• ການສອນການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນວ
ິ ທການຕ
ັ້ ງຄາຖາມ, ມ
ັ ນດທ
່ ສ
ຸ ດ
ສາລ
ັ ບຜ
້ ຮຽນທ
່ ຈະຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຂ
້ ແທ
້ ຈ
ິ ງແລະກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບຕ
ົ ວເອງ.
• ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບການຮຽນຮ
້ ສາມາດເກດຂ
ື ້ ນໄດ
້ ທ
ຸ ກຄ
ັ້ ງທ
່ ນ
ັ ກຮຽນບ
່ ໄດ
້
ຮ
ັ ບຄາຕອບທ
່ ແນ
່ ນອນແຕ
່ ມເອກະສານເພ
ື່ ອຊອກຫາຄາຕອບ
ດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ.
• ມ
ັ ນເກດຂ
ື ້ ນໃນສະຖານະການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາທ
່ ຮຽກຮ
້ ອງໃຫ
້ ຜ
້ ຮຽນ
ເປ
ັ ນນ
ັ ກຄ
ິ ດທ
່ ສາຄ
ັ ນ.
ການຮຽນຮ
້ ແບບຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ
• ການຮຽນຮ
້ ແບບຄ
ົ້ ນພ
ົ ບໄດ
້ ຖ
ື ກນາສະເໜໂດຍ Jerome Bruner, ແລະ
ແມ
່ ນວ
ິ ທການຂອງການສອບຖາມທ
່ ອງໃສ
່ ການສອບຖາມ.
• ທ
ິ ດສະດທ
່ ໄດ
້ ຮ
ັ ບຄວາມນ
ິ ຍ
ົ ມນ
້ ຊ
ຸ ກຍ
້ ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນສ
້ າງປະສ
ົ ບການແລະ
ຄວາມຮ
້ ໃນອະດດ, ນາໃຊ
້ ຄວາມຕ
ັ້ ງໃຈ, ຈ
ິ ນຕະນາການແລະຄວາມຄ
ິ ດ
ສ
້ າງສ
ັ ນແລະຄ
ົ້ ນຫາຂ
້ ມນ ໃໝ
່ ເພ
ື່ ອຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຂ
້ ເທ
ັ ດຈ
ິ ງ, ຄວາມສາພ
ັ ນ
ແລະຄວາມຈ
ິ ງໃໝ
່ .
• ວ
ິ ທການຮຽນຮ
້ ແບບຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນທ
ິ ດສະດການກ
່ ສ
້ າງ, ໝາຍຄວາມ
ວ
່ າມ
ັ ນແມ
່ ນອງໃສ
່ ແນວຄ
ິ ດທ
່ ນ
ັ ກສ
ຶ ກສາສ
້ າງຄວາມເຂ
ົ້ າໃຈແລະຄວາມຮ
້
ຂອງຕ
ົ ນເອງໂດຍຜ
່ ານປະສ
ົ ບການແລະການສະທ
້ ອນເຖ
ິ ງປະສ
ົ ບການ
ເຫລ
ົ່ ານ
ັ້ ນ. ...
• ຄອາຈານຈະໃຫ
້ ບ
ັ ນຫານ
ັ ກຮຽນແລະຊ
ັ ບພະຍາກອນບາງຢ
່ າງເພ
ື່ ອແກ
້ ໄຂ
ແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ?
ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບການຮຽນຮ
້ ມ
ປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບບ?
• ມ
ັ ນໄດ
້ ຖ
ື ກພ
ິ ສດໃຫ
້ ເຫ
ັ ນເປ
ັ ນໄລຍະຫ
ັ ງຈາກທ
່ ເຫ
ັ ນ
ວ
່ າການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບການຮຽນຮ
້ ແມ
່ ນວ
ິ ທການທ
່ ມ
ປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບຢ
່ າງບ
່ ໜ
້ າ
ເຊ
ື່ ອໃນການສ
ິ ດສອນນ
ັ ກສ
ຶ ກສາທ
່ ມຄວາມຕ
້ ອງການ
ພ
ິ ເສດ,ແລະມ
ັ ນເປ
ັ ນສ
ິ່ ງທ
່ ດເລດທ
່ ຈະຊ
່ ວຍໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນມ
ສະພາບແວດລ
້ ອມການຮຽນຮ
້ ທ
່ ມຜ
ົ ນຜະລ
ິ ດເຊ
ິ່ ງສ
ົ່ ງເສມ
ສ
ິ່ ງຕ
່ າງໆໃນການຖາມ,ສ
ົ ນທະນາແນວຄວາມຄ
ິ ດແລະ
• ການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບສ
ົ່ ງເສມຄວາມເປ
ັ ນເອກະລາດແລະ
ຄວາມເປ
ັ ນເອກະລາດ. ໃນຂະນະທ
່ ນ
ັ ກຮຽນຂອງທ
່ ານມສ
່ ວນ
ຮ
່ ວມໃນການຄ
ິ ດໄລ
່ ເລກ, ແລະກ
້ າວ ໜ
້ າ ຜ
່ ານຫ
ັ ກສດ, ພວກເຂ
ົ າ
ກ
່ ປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕາມຈ
ັ ງຫວະຂອງຕ
ົ ນເອງ.
• ຄວາມເປ
ັ ນເອກກະລາດຂອງການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຊ
່ ວຍໃຫ
້
ນ
ັ ກຮຽນຂອງທ
່ ານກ
້ າວ ໜ
້ າ ພຽງແຕ
່ ໃນເວລາທ
່ ກຽມພ
້ ອມ.
• ນ
້ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າມສ
່ ວນຮ
່ ວມ, ພ
້ ອມທ
ັ ງໃຫ
້ ກາລ
ັ ງໃຈ.
• ທ
ິ ດສະດຂອງການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຄາດວ
່ າເດ
ັ ກນ
້ ອຍຈະຮຽນຮ
້
ໄດ
້ ດທ
່ ສ
ຸ ດໂດຍຜ
່ ານການທ
ົ ດລອງແລະຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຂ
້ ມນຄວາມຈ
ິ ງ
ແລະຄວາມ ສາ ພ
ັ ນດ
້ ວຍຕ
ົ ວເອງ. ແທນທ
່ ຈະຖ
ື ກຮ
້ ອງຂໃຫ
້ ຈ
ົ ດຈາ
ຂ
້ ມນຄວາມຈ
ິ ງຫລ
ື ຮຽນຮ
້ ໂດຍການຟ
ັ ງ, ເດ
ັ ກນ
້ ອຍຖ
ື ກຮ
້ ອງຂໃຫ
້
ໝນໃຊ
້ ເອກະສານ, ທ
ົ ດລອງ, ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານແລະຄ
ົ້ ນພ
ົ ບດ
້ ວຍ
ຕ
ົ ນເອງ.
ຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງສາລ
ັ ບການຮຽນຮ
້ ແບບຄ
ົ້ ນພ
ົ ບ
1. ຊ
່ ວຍໃຫ
້ ຜ
້ ຮຽນສາມາດປະຕ
ິ ບ
ັ ດການສ
ັ ງເກດ, ຄ
ິ ດ, ທ
ັ ກສະການວ
ິ ເຄາະເພ
ື່ ອບ
ັ ນລ
ຸ ການຮຽນຮ
້ ແລະ
ສາມາດສະຫ
ຸ ບຫ
ື ຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຫ
ັ ກການ, ກ
ົ ດລະບຽບ, ບ
ັ ນຫາ ສາ ຄ
ັ ນຫ
ື ຂ
້ ເທ
ັ ດຈ
ິ ງໂດຍຕ
ົ ວເອງ.
2. ເພ
ື່ ອຊ
່ ວຍໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນຮຽນຮ
້ ຫ
ັ ກການຫ
ື ກ
ົ ດລະບຽບແລະສາມາດ ນາ ໃຊ
້ ເຂ
ົ້ າໃນການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາ
ຕ
່ າງໆໃນຫາຍໆສະຖານະການ.
3. ນ
ັ ກຮຽນຊ
່ ວຍເຫ
ື ອມໂອກາດທ
່ ຈະພ
ັ ດທະນາທ
ັ ກສະແລະທ
ັ ດສະນະຄະຕ
ິ ທ
່ ຈາ ເປ
ັ ນ ສາ ລ
ັ ບການຮຽນ
ຮ
້ ດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ.
4. ນ
ັ ກສ
ຶ ກສາມໂອກາດທ
່ ຈະພ
ັ ດທະນາທ
ັ ກສະດ
້ ານສະຕ
ິ ປ
ັ ນຍາທ
່ ກ
້ າວ ໜ
້ າ ເຊ
ັ່ ນ: ການວ
ິ ເຄາະ, ການ
ສ
ັ ງເຄາະ, ແລະແນວຄ
ິ ດໂດຍສ
ັ ນຊາດຕະຍານ
5. ປກນ
ິ ໄສການຄ
ົ້ ນຄວ
້ າໃນຜ
້ ຮຽນເພ
ື່ ອຄ
ົ້ ນຫາດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ
6. ມ
ັ ນບ
ັ ງຄ
ັ ບໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນປະເຊນກ
ັ ບສ
ິ່ ງທ
້ າທາຍໃນໂລກທ
່ ແທ
້ ຈ
ິ ງໂດຍການ ນາ ເອ
ົ າບ
ັ ນຫາຫລ
ື ຄາ
ຖາມຕ
່ າງໆມາວ
ິ ໄຈຫລ
ື ທ
ົ ດລອງຜ
່ ານສະຖານະການແລະການຈ
ັ ດການກ
ັ ບວ
ັ ດຖ
ຸ ໃນຊວ
ິ ດຈ
ິ ງ.
ຜ
ົ ນປະໂຫຍດ
ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແບບມຄາແນະນາຊ
່ ວຍເພ
່ ມການມສ
່ ວນຮ
່ ວມ
ຂອງນ
ັ ກຮຽນລະຫວ
່ າງ
ນອກຈາກນ
້ ມ
ັ ນຍ
ັ ງສ
ົ່ ງເສມການຮ
່ ວມມ
ື ລະຫວ
່ າງຜ
້ ຮຽນ
ນ
ັ ກຮຽນທ
່ ເຂ
ົ້ າຮ
່ ວມການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບທ
່ ຖ
ື ກນາພາມ
ັ ກຈະຮ
້ ສ
ຶ ກມ
ອາ ນາດ, ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າຕ
ົ ນເອງ, ແລະເພ
ິ່ ງຕ
ົ ນເອງ.
ທ
ຸ ກໆພ
ຶ ດຕ
ິ ກາເຫ
ົ່ ານ
້ ແມ
່ ນກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບການຮ
ັ ກສາຂ
້ ມນ
ເພ
່ ມຂ
ື ້ ນ (ຄວາມຊ
ົ ງຈາໃນໄລຍະຍາວ) ຂອງຂ
້ ມນ.
ແນວໃດ?
ການນາໃຊ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ?
• ການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນທ
ິ ດສະດການຮຽນຮ
້ ທ
່ ສ
້ າງຂ
ື ້ ນ, ມທ
ິ ດ
ສະດການຮຽນຮ
້ ທ
່ ເກດຂ
ື ້ ນໃນສະຖານະການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາທ
່ ຜ
້ ຮຽນ
ໄດ
້ ຮຽນຮ
້ ກ
່ ຽວກ
ັ ບປະສ
ົ ບການໃນອະດດຂອງຕ
ົ ນເອງແລະ ຄວາມຮ
້
ທ
່ ມຢ
່ ແລ
້ ວກ
່ ຽວກ
ັ ບຂ
້ ແທ
້ ຈ
ິ ງແລະ ຄວາມສາພ
ັ ນແລະຄວາມຈ
ິ ງໃໝ
່
່ ໂດຍ:
• (i) ຂ
ຸ ດຄ
ົ້ ນແລະ ໝນໃຊ
້ ວ
ັ ດຖ
ຸ ,
• (ii) ການແຂ
່ ງຂ
ັ ນກ
ັ ບຄາຖາມແລະຂ
້ ໂຕ
້ ແຍ
້ ງ
• (iii) ຫ
ື ປະຕ
ິ ບ
ັ ດການທ
ົ ດລອງ
ສາມຂ
ັ້ ນຕອນຂອງວ
ິ ທການສ
ິ ດສອນການຄ
ົ້ ນ
ພ
ົ ບແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ?
• ໄລຍະທ 1: ການສ
້ າງ ຄາ ຖາມແລະຄວາມເຂ
ົ້ າໃຈ
ເບ
ື ້ ອງຕ
ົ້ ນ. ທາອ
ິ ດ, ນ
ັ ກຮຽນກາລ
ັ ງມ
ຸ້ ງໄປສ
່ ບ
ັ ນຫາ,
ປະກ
ົ ດການ, ຫລ
ື ເປ
ົ້ າໝາຍໃດໜ
ຶ່ ງ.
• ໄລຍະທ 2: ການສາຫວດແລະວ
ິ ເຄາະ.
• ໄລຍະທ 3: ແຕ
້ ມບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບ.
•ແບບການຮຽນ - ການສອນທ
່ ຄ
ົ້ ນພ
ົ ບລວມມຄາ ແນະ ນາ,
•ການຮຽນຮ
້ ບ
ັ ນຫາ,
•ການຮຽນຮ
້ ແບບ,
•ການຮຽນຮ
້ ກລະນ,
•ການຮຽນຮ
້ ສະຖານະພາບ,
•ແລະ ການຮຽນຮ
້ ແບບເພຍ
•ການຮຽນຮ
້ ແບບເພ
ື່ ອນຊ
່ ວຍເພ
ື່ ອນ
ໃຊ
້ ວ
ິ ທການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແນວໃດ?
ວ
ົ ງການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນ
ພ
ົ ບ
ຂ
ັ້ ນຕອນການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນ
ພ
ົ ບ
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 1: ຄ ກາ ນ
ົ ດຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງ
ສາ ລ
ັ ບການຮຽນແລະຖາມ ຄາ
ຖາມໂດຍອງໃສ
່ ການສ
ັ ງເກດ,
ຈາກນ
ັ້ ນແບ
່ ງນ
ັ ກຮຽນອອກເປ
ັ ນ
ກ
ຸ່ ມປະຕ
ິ ບ
ັ ດເພ
ື່ ອວ
ິ ເຄາະສະຖານະ
ການທ
່ ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ, ດາ ເນນ
ການທ
ົ ດລອງແລະຄ
ົ້ ນພ
ົ ບກ
ັ ບຂ
້
ມນຄວາມຈ
ິ ງແລະຄວາມ ສາ ພ
ັ ນ
ໃໝ
່
CONTINUOUS LEARNING
ຄາຖາມ: ວ
ິ ທການທ
່ ຈະເປດເຜຍ
ການຮຽນຮ
້ ດ
້ ານການສ
ຶ ກສາ?
ມທ
ັ ກສະຫຍ
ັ ງທ
່ ສາມາດພ
ັ ດທະນາ
ການນາໃຊ
້ ຮບແບບນ
້ ?
ປ
ຶ ກສາຫາລ
ື 5 ນາທ:
• AJAN Keth PHANHLAK OF DTE
• AJAN Keomannivanh PHIMMAHASAY OF PMU
ການທ
ົ ບທວນຄ
ື ນ
ຄ
່ ມ
ື
5 ຫ
ັ ກການໃນການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການສອນ
• ຫ
ັ ກການ 1: ການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາ
- ຄຄວນແນະ ນາ ແລະກະຕ
ຸ້ ນນ
ັ ກຮຽນໃຫ
້ ຊອກຫາວ
ິ ທແກ
້ ໄຂໂດຍການ
ລວບລວມຂ
້ ມນທ
່ ມຢ
່ ແລະທ
່ ໄດ
້ ມາເຊ
ິ່ ງເຮ
ັ ດໃຫ
້ ເຂ
ົ້ າໃຈງ
່ າຍຂ
ຶ ້ ນ;
ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ, ນ
ັ ກສ
ຶ ກສາໄດ
້ ຮ
ັ ບການກະຕ
ຸ້ ນໃຫ
້ ຮຽນຮ
້ , ສະແດງບ
ົ ດບາດແລະ
ນາ ໃຊ
້ ທ
ັ ກສະທ
່ ກວ
້ າງຂວາງໂດຍຜ
່ ານກ
ິ ດຈະ ກາ ຕ
່ າງໆທ
່ ສ
ົ່ ງເສມການ
ແກ
້ ໄຂຄວາມສ
່ ຽງແລະຫ
ັ ກຖານຂອງແນວຄ
ິ ດ.
• ຫ
ັ ກການທ 2: ການຄ
ຸ້ ມຄອງນ
ັ ກຮຽນ
- ຜ
້ ສອນຄວນໃຫ
້ ຜ
້ ເຂ
ົ້ າຮ
່ ວມເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນຜ
້ ດຽວຫລ
ື ກ
ັ ບຄ
ົ ນ
ອ
ື່ ນ, ແລະຮຽນຮ
້ ດ
້ ວຍຈ
ັ ງຫວະຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າເອງ.
- ຄວາມຍ
ື ດຫຍ
ຸ່ ນນ
້ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ການຮຽນຮ
້ ກ
ົ ງກ
ັ ນຂ
້ າມກ
ັ ບ
ບ
ົ ດຮຽນແລະກ
ິ ດຈະ ກາ ທ
່ ສະ ໝ
່ າ ສະ ເໝ, ບ
ັ ນເທ
ົ າຜ
້ ຮຽນ
ຈາກຄວາມກ
ົ ດດ
ັ ນທ
່ ບ
່ ຈາ ເປ
ັ ນ, ແລະເຮ
ັ ດໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າຮ
້ ສ
ຶ ກ
ວ
່ າຕ
ົ ນເອງຮຽນຮ
້
5 ຫ
ັ ກການໃນການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການ
ສອນ
5 ຫ
ັ ກການໃນການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການສອນ
• ຫ
ັ ກການທ 3: ການເຊ
ື່ ອມໂຍງແລະການເຊ
ື່ ອມຕ
່
-ຄຄວນສອນໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນຮ
້ ວ
ິ ທການລວມເອ
ົ າຄວາມຮ
້ ເດມໆກ
ັ ບສ
ິ່ ງທ
່ ຕ
ັ້ ງໃຈ
ແລະກະຕ
ຸ້ ນໃຫ
້ ເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າ ນາ ໃຊ
້ ກ
ັ ບໂລກຕ
ົ ວຈ
ິ ງ;
-ສະຖານະການທ
່ ຄ
ຸ້ ນເຄຍຈະເປ
ັ ນພ
ື ້ ນຖານຂອງຂ
້ ມນ, ແຮງຈງໃຈຈະຊ
່ ວຍ
ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນສາມາດຂະຫຍາຍສ
ິ່ ງທ
່ ພວກເຂ
ົ າຮ
້ ແລະປະດ
ິ ດສ
້ າງ.
5 ຫ
ັ ກການໃນການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການສອນ
• ຫ
ັ ກການ 4: ການວ
ິ ເຄາະຂ
້ ມນແລະການຕຄວາມໝາຍ
-ການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບແມ
່ ນເນ
ັ້ ນໃສ
່ ຂະບວນການ, ບ
່ ແມ
່ ນ
ອງໃສ
່ ເນ
ື ້ ອຫາ, ແລະອງໃສ
່ ການສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານດ
້ ານການຮຽນຮ
້ ,
ບ
່ ແມ
່ ນພຽງແຕ
່ ຂ
້ ແທ
້ ຈ
ິ ງ;
-ໃນຄວາມເປ
ັ ນຈ
ິ ງ, ນ
ັ ກຮຽນຮຽນວ
ິ ເຄາະແລະຕຄວາມຂ
້ ມນທ
່ ໄດ
້
ຮ
ັ ບແທນທ
່ ຈະຕອບຄາຖາມເພ
ື່ ອຄວາມຊ
ົ ງຈາທ
່ ຖ
ື ກຕ
້ ອງ.
ຮ
ັ ບຮ
້ ຮບແບບແລະ
ຄວາມ ສາພ
ັ ນ
ສ
ົ ມທ
ົ ບກ
ັ ບ
ຄວາມຮ
້ ເກ
ົ່ າ
ຄ
ົ້ ນພ
ົ ບການ
ເຊ
ື່ ອມຕ
່ ໃໝ
່
ສ
້ າງເສ
ັ້ ນທາງ
ຫລ
ື ຍ
ຸ ດທະສາດ
ໃໝ
່ ໆ
ວ
ິ ທການຮຽນຮ
້ ວ
ິ ທການຄ
ົ້ ນຫາ ໃໝ
່ ໂດຍຜ
່ ານການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບ
5 ຫ
ັ ກການໃນການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຮບແບບການ
ຮຽນ - ການສອນ
ຫ
ັ ກການ 5: ຄວາມລ
ົ້ ມເຫວແລະ
• ຄາຄ
ິ ດເຫ
ັ ນການຮຽນຮ
້ ບ
່ ພຽງແຕ
່ ເກດຂ
ື ້ ນເມ
ື່ ອພວກເຮ
ົ າພ
ົ ບ ຄາຕອບທ
່
ຖ
ື ກຕ
້ ອງແຕ
່ ຄວາມຮ
້ ເພ
່ ມຂ
ຶ ້ ນຈາກຄວາມລ
ົ້ ມເຫວ;
• ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບການຮຽນຮ
້ ບ
່ ແມ
່ ນພຽງແຕ
່ ກ
່ ຽວກ
ັ ບການຊອກຫາຜ
ົ ນ
ໄດ
້ ຮ
ັ ບທ
່ ຖ
ື ກຕ
້ ອງແຕ
່ ວ
່ າພວກເຮ
ົ າບລ
ິ ຫານການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບໂດຍຂະບວນ
ການ; ວ
ິ ທທ
່ ພວກເຮ
ົ າມາຮອດ "ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ" ແມ
່ ນມຄວາມ
ສາຄ
ັ ນເຊ
ັ່ ນກ
ັ ນ.
• ຄຕ
້ ອງເປ
ັ ນຜ
້ ຮ
ັ ບຜ
ິ ດຊອບໃນການໃຫ
້ ຄາແນະນາແກ
່ ນ
ັ ກຮຽນກ
່ ຽວ
ກ
ັ ບເລ
ື່ ອງນ
້
ຄ
ົ້ ນພ
ົ ບເຕ
ັ ກນ
ິ ກການຮຽນ - ການສອນ
• ຂະບວນການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຄວນໄດ
້ ຮ
ັ ບການອອກແບບທ
່ ດ, ມ
ປະສ
ົ ບການແລະມການໂຕ
້ ຕອບ;
• ຄຄວນໃຊ
້ ເກມ, ວ
ິ ທການເບ
ິ່ ງເຫ
ັ ນແລະເຕ
ັ ກນ
ິ ກທ
່ ໜ
້ າ ສ
ົ ນໃຈເຊ
ັ່ ນ: ຄາ
ຖາມ HOOK ເພ
ື່ ອສ
້ າງຄວາມຢາກຮ
້ , ຄວາມສ
ົ ນໃຈ, ນາ ນ
ັ ກຮຽນໄປສ
່
ແນວຄວາມຄ
ິ ດ ໃໝ
່ ທ
່ ກ
້ າສະແດງອອກແລະສະທ
້ ອນຄວາມຈ
ິ ງ;
• ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບເຕ
ັ ກນ
ິ ກການຮຽນຮ
້ ອາດຈະແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ, ແຕ
່
ວ
່ າເປ
ົ້ າໝາຍແມ
່ ນຄ
້ າຍຄ
ື ກ
ັ ນ: ສາລ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນທ
່ ຈະບ
ັ ນລ
ຸ ຫ
ື ໄດ
້
ຮ
ັ ບຄວາມຮ
້ ໃໝ
່ ດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ;
• ໂດຍການຄ
ົ້ ນຄວ
້ າແລະຈ
ັ ດການສະຖານະການຫ
ື ການທ
ົ ດລອງ
ດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ, ນ
ັ ກຮຽນຈ
ື່ ໄດ
້ ແນວຄວາມຄ
ິ ດແລະຄວາມຮ
້ ໃໝ
່
ຫາຍຂ
ື ້ ນ
ການທ
ົ ດແທນຄ
ື ນ 2
ຄວນຄ
ົ້ ນຄ
້ ວາການຮຽນຮ
້ ທ
່ ຄວນໃຊ
້ ໃນສປປລາວເພ
ື່ ອ
ການພ
ັ ດທະນາທ
ັ ກສະຄວາມສາມາດຂອງນ
ັ ກຮຽນບ?
ແລະຍ
້ ອນຫຍ
ັ ງບ
່ :
• AJAN SENGKEO OF DTE
• AJAN TAVANH OF DTE
ມາລອງເບ
ິ່ ງ
6 ແຜ
່ ນສະໄລ
້ ຕ
່ ໄປນ
້ ຈະກະກຽມໃຫ
້ ທ
່ ານ ສາ ລ
ັ ບວຽກບ
້ ານໃນ
ການນາໃຊ
້ ການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບ
38
• ນ
້ ແມ
່ ນກ
ິ ດຈະກາ 1. ປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕາມເປ
ັ ນ "ຜ
້ ນາ"
• ກ
ິ ດຈະກາ 2 ຈະເຮ
ັ ດວຽກເຮ
ື ອນ (ຄວນເຮ
ັ ດແລ
້ ວສ
ົ່ ງ
ໃຫ
້ ຫ
ັ ງຈາກເວບໄຊທ
໌ ) ແລະເຈ
ົ້ າຈະເຮ
ັ ດມ
ັ ນຄ
ື “ ຄ”
ກະລ
ຸ ນາ ໝາຍເຫດ ff. ຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງການຮຽນຮ
້ ແລະມາດຖານ
ສາລ
ັ ບຂ
ັ້ ນຕອນຕ
່ ໄປ. ມ
ັ ນເອ
ົ າມາຈາກຫ
ັ ກສດຊ
ັ້ ນມ
ັ ດທະຍ
ົ ມ
ສ
ຶ ກສາ.
ຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງການຮຽນຮ
້ :
• ອະທ
ິ ບາຍກ
ົ ດເກນການເຄ
ື່ ອນ ທ
່ ທ
ສອງຂອງນ
ິ ວເຕ
ິ ນ
ເງ
ື່ ອນໄຂການປະຕ
ິ ບ
ັ ດ:
• ສ
້ າງສາຍພ
ົ ວພ
ັ ນລະຫວ
່ າງຄວາມ
ແຮງ, ຄວາມເລ
ັ່ ງແລະມວນສານ
ແລະໃຊ
້ ມ
ັ ນເພ
ື່ ອແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາ.
ຄ
ິ ດເຖ
ິ ງສະຖານະການຕ
່ ໄປນ
້ ຈາກຊວ
ິ ດປະຈາວ
ັ ນ
ຂອງທ
່ ານແລະຕອບຄາຖາມຕ
່ ໄປນ
້
1. ເຈ
ົ້ າຂ
່ ລ
ົ ດຖບບ? ຈະເກດຫຍ
ັ ງຂ
ື ້ ນໃນເວລາທ
່ ທ
່ ານຍ
້ ລ
້
ຂອງລ
ົ ດຖບຂອງທ
່ ານ?ທ
່ ານຈະເຮ
ັ ດແນວໃດຖ
້ າທ
່ ານ
ຕ
້ ອງການຍ
້ າຍມ
ັ ນໄວຂ
ື ້ ນ?
2. ສ
ົ ມມ
ຸ ດວ
່ າທ
່ ານມລ
ົ ດຖບສອງຄ
ັ ນທ
່ ແຕ
່ ລະຄ
ົ ນມກະຕ
່ າ.
ລ
ົ ດຖບຄ
ັ ນ ໜ
ຶ່ ງ ມກະຕ
່ າເປ
ົ່ າ, ອກ ໜ
່ ວຍ ໜ
ຶ່ ງ ມກະຕ
່ າ
ເຕ
ັ ມໄປດ
້ ວຍດ
ິ ນຈ
່ . ຖ
້ າທ
່ ານພະຍາຍາມຂ
່ ລ
ົ ດຖບແຕ
່ ລະ
ຄ
ັ ນແລະທ
່ ານຍ
້ ລ
ົ ດຖບດ
້ ວຍຄວາມແຮງທ
່ ແນ
່ ນອນ,
ທ
່ ານຄ
ິ ດວ
່ າຄ
ົ ນໃດຈະຍ
້ າຍ / ເລ
ັ່ ງໄດ
້ ໄວແລະເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງ?
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 1: ການ ກາ ນ
ົ ດທ
ິ ດທາງ
ກະລ
ຸ ນາສ
ັ ງເກດວ
ິ ທການນາສະເໜ ຫ
ັ ກສດໂດຍຄໃຫ
້ ຜ
້ ຮຽນໂດຍໃຊ
້ 4
ບາດກ
້ າວ:
ອາຈານຊ
້ ບອກນ
ັ ກຮຽນວ
່ າສ
ິ່ ງນ
້ ຕ
້ ອງມາ
ຈາກຊວ
ິ ດຈ
ິ ງ / ສະພາບຂອງຕ
ົ ວເອງ
ອາຈານໃຊ
້ ຕ
ົ ວຢ
່ າງ
ຊວ
ິ ດຈ
ິ ງ ທາ ມະດາ
ເພ
ື່ ອແຕ
້ ມຈາກ
ຄສ
້ າງຄາຖາມ HOOK
ອາຈານສະເໜ
ສະຖານະການສ
ົ ມມ
ຸ ດ
ຕ
ິ ຖານ
ອງຕາມ ຄາ ຕອບຂອງທ
່ ານໃນຂ
ັ້ ນຕອນທ 1 ແລະປະສ
ົ ບການ
ໃນຊວ
ິ ດປະ ຈາ ວ
ັ ນຂອງທ
່ ານ, ພ
ັ ດທະນາສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານເພ
ື່ ອ
ອະທ
ິ ບາຍຄວາມ ສາ ພ
ັ ນລະຫວ
່ າງ:
1. ຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມເລ
ັ່ ງ
2. ມວນສານ ແລະ ຄວາມເລ
ັ່ ງ
3. ຄວາມແຮງ ແລະ ມວນສານ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 2: ການຜະລ
ິ ດສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານ
ກະລ
ຸ ນາສ
ັ ງເກດຂ
ັ້ ນຕອນທ 2:
ໝາຍເຫດ
ຮຽກຮ
້ ອງໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ
ເພ
ື່ ອກ
ິ ດຈະ ກາ ເພ
ື່ ອທ
ົ ດສອບ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າໃນ
ພາຍຫລ
ັ ງໂດຍ ນາ ໃຊ
້ ເອກະສານ
ທ
່ ສະ ໜອງ ໃຫ
້ ແລະຂໃຫ
້ ພວກ
ເຂ
ົ າແບ
່ ງປ
ັ ນໃນຫ
້ ອງຮຽນ:
ສາລ
ັ ບເວບໄຊທ
໌ ນ
້ :ທ
່ ານຈະເຮ
ັ ວຽກ
ນ
້ ທາງດ
້ ານຈ
ິ ດໃຈ,ໃນ
"ການສະແດງລະຄອນ" ຂອງທ
່ ານ
ເປ
ັ ນນ
ັ ກຮຽນ
ມ
ັ ນມຄວາມ ສາ ຄ
ັ ນທ
່ ຈະຕ
້ ອງສ
ັ ງເກດວ
່ າ…
ນ
ັ ກຮຽນຂອງທ
່ ານຕ
້ ອງຮ
້ ແລະເຂ
ົ ້ າໃຈຕ
່ ໄປນ
້ ກ
່ ອນ
ທ
່ ພວກເຂ
ົ າຈະຖ
ື ກຮ
້ ອງຂໃຫ
້ ສ
້ າງແລະທ
ົ ດລອງ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານເພ
ື່ ອຄ
ົ ້ ນພ
ົ ບຄວາມ ສາ ພ
ັ ນ ໃໝ
່
ໃນກ
ິ ດຈະ ກາ ນ
້ :
ຄວາມແຮງໃຊ
້ ແມ
່ ນການໂຕ
້ ຕອບໃດໆທ
່ , ໃນ
ເວລາທ
່ unopposed, ຈະມການປ
່ ຽນແປງ
ການເຄ
ື່ ອນໄຫວຂອງວ
ັ ດຖ
ຸ ໄດ
້ .
 ຄວາມເລ
ັ່ ງແມ
່ ນອ
ັ ດຕາການປ
່ ຽນແປງຂອງ
ຄວາມໄວ
 ຄວາມໄວແມ
່ ນອ
ັ ດຕາການປ
່ ຽນແປງການ
ຍ
້ າຍທ
່
 ການຍ
້ າຍທ
່ ເປ
ັ ນໄລຍະທາງທ
່ ສ
ັ້ ນທ
່ ສ
ຸ ດໃນທ
ິ ດ
ທາງສະເພາະ
Step 2: Generating Hypothesis
NOTE the 2nd step: CHECK FIRST!
ຄ:“ ຫ
້ ອງຮຽນ, ຈ
ົ່ ງຈ
ື່ ຈາ ສ
ິ່ ງທ
່ ພວກເຮ
ົ າຮ
້ ກ
່ ຽວກ
ັ ບພ
ື ້ ນຖານ, ການເຂ
ົ້ າໃຈ,
ສະພາບແວດລ
້ ອມແລະຄວາມບ
່ ພໃຈ? ໃຜສາມາດຈ
ື່ ພວກເຮ
ົ າຄ
ື ນໄດ
້ ? ແມ
່ ນ
ແລ
້ ວ, Miss SOMPHONE ບ? ແບ
່ ງປ
ັ ນໃຫ
້ ພວກເຮ
ົ າຫ
້ ອງ …”
• ໄປທ
່ ພ
ື ້ ນທ
່ / ພ
ື ້ ນທ
່ ເປດແລະທ
ົ ດສອບ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຂອງທ
່ ານໂດຍໃຊ
້ ວ
ັ ດ
ສະດ
ຸ ຕ
່ ໄປນ
້ :
• 2 ຕ
້ ສະເກ
ັ ດທ
່ ມມວນສານແຕກຕ
່ າງ
ກ
ັ ນ
• ບານ 2 ໜ
່ ວຍ ມວນສານດຽວກ
ັ ນຢ
່ າງ
ແນ
່ ນອນ
• ບານ 1 ໜ
່ ວຍທ
່ ມມວນແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ
• ໄມ
້ ບ
ັ ນທ
ັ ດແມ
ັ ດ / ເທບນ
ິ ້ ວ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 3: ການທ
ົ ດສອບສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານ
ກະລ
ຸ ນາສ
ັ ງເກດຂ
ັ້ ນຕອນທ 3:
ນ
ັ ກສ
ຶ ກສາຄວນໄດ
້ ຮ
ັ ບອະນ
ຸ ຍາດໃຫ
້ ໃຊ
້ ທ
ັ ກສະໃນການຄ
ິ ດແລະວ
ິ ທແກ
້
ໄຂບ
ັ ນຫາຂອງຕ
ົ ນເອງເພ
ື່ ອໃຫ
້ ມຂ
ັ້ ນຕອນໃດໜ
ຶ່ ງ ໃນການທ
ົ ດສອບ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າເພ
ື່ ອຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຄວາມສາພ
ັ ນລະຫວ
່ າງຕ
ົ ວແປ
ສາມຢ
່ າງນ
້ : ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ; ມວນສານແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ;
ຄວາມແຮງແລະມວຍສານ
ບ
ັ ນຫາກ
່ ຽວກ
ັ ບອ
ຸ ປະກອນ?
S ທ
ົ ດແທນ ສະຖານທ
່ ຂອງຄ
ົ ນອ
ື່ ນທ
່ ຈະມບ
ຸ ກຄ
ົ ນອ
ື່ ນຫ
ື ສ
ິ່ ງທ
່ ປະຕ
ິ ບ
ັ ດຫ
ື ຮ
ັ ບໃຊ
້ ໃນ
ສະຖານທ
່ ຂອງຄ
ົ ນອ
ື່ ນ
C ລວມ ເພ
ື່ ອເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຮ
່ ວມກ
ັ ນ,
A ປ
ັ ບຕ
ົ ວ ເພ
ື່ ອປ
ັ ບປ
່ ຽນເພ
ື່ ອຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງທ
່ ເໝາະ ສ
ົ ມກ
ັ ບເງ
ື່ ອນໄຂ
M ດ
ັ ດແປງ ປ
່ ຽນແປງ, ປ
່ ຽນຮບແບບຫລ
ື ຄ
ຸ ນນະພາບ
ຂະຫຍາຍ ເພ
ື່ ອຂະຫຍາຍ, ເພ
ື່ ອເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຫາຍກວ
່ າເກ
ົ່ າໃນຮບແບບຫ
ື ຄ
ຸ ນນະພາບ
ລ
ົ ດຂະໜາດ ເພ
ື່ ອເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຂະ ໜາດ ນ
້ ອຍກວ
່ າ, ເບ
ົ າ, ຊ
້ າ, ແລະ ໜ
້ ອຍ ລ
ົ ງເລ
ື ້ ອຍໆ
P ໃສ
່ ກ
ັ ບການ ນາ ໃຊ
້ ອ
ື່ ນໆ ເພ
ື່ ອ ນາ ໃຊ
້ ເພ
ື່ ອຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງອ
ື່ ນທ
່ ບ
່ ແມ
່ ນຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງເດມ
E ລ
ົ ບລ
້ າງ ເພ
ື່ ອລ
ົ ບ ລະເວ
ັ້ ນ ຫ
ື ກາຈ
ັ ດຄ
ຸ ນະພາຍບາງສ
່ ວນ ຫ
ື ທ
ັ ງໝ
ົ ດ
R ຢ
້ ອນກ
ັ ບປ
ັ ບປ
ຸ ງໃໝ
່ ການຈ
ັ ດວາງກ
ົ ງກ
ັ ນຂ
້ າມຫ
ື ກ
ົ ງກ
ັ ນຂ
້ າມ, ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ມ
ັ ນປ
່ ຽນໄປຕາມ ລາ
ດ
ັ ບຫລ
ື ປ
່ ຽນແປງ, ແຜນ, ຮບແບບຫລ
ື ໂຄງການແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ
Of course not all materials suggested are available locally but
TEACHERS should be able to ADAPT using SCAMPER
ຕ
ັ ກນ
ິ ກ SCAMPER ຄວນຄ
ຸ້ ນເຄຍກ
ັ ບຄທ
ຸ ກຄ
ົ ນ
ບ
ັ ນທ
ຶ ກ / ເກ
ັ ບກາຂ
້ ມນ, ໃຊ
້ ເສ
ັ້ ນສະແດງແລະສ
ົ ມຜ
ົ ນທາງຄະນ
ິ ດສາດເພ
ື່ ອວ
ິ ເຄາະແລະດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ
ຈ
ຶ່ ງຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຄວາມສາພ
ັ ນລະຫວ
່ າງ (i) ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ, (ii) ມວນສານແລະຄວາມ
ເລ
ັ່ ງ (iii) ຄວາມແຮງແລະມວນສານ
 ນ
ັ ກຮຽນຄວນຈະສາມາດຄ
ິ ດໄດ
້ ວ
່ າໃນຂະນະທ
່ ເຮ
ັ ດວຽກກ
່ ຽວກ
ັ ບຄວາມສາພ
ັ ນໃດໜ
ຶ່ ງ 3 ຢ
່ າງນ
້ , ພວກເຂ
ົ າຕ
້ ອງ
ຮ
ັ ກສາຕ
ົ ວປ
່ ຽນຕ
ົ ວຢ
່ າງທສາມ, ເລ
ື ອກໜ
ຶ່ ງໃນສອງຕ
ົ ວແປສາລ
ັ ບຄວາມສາພ
ັ ນທ
່ ຄວາມແຮງເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນ
ເອກະລາດແລະປ
່ ຽນແປງມ
ັ ນເພ
ື່ ອສ
ັ ງເກດການປ
່ ຽນແປງຂອງຕ
ົ ວປ
່ ຽນສອງຕ
ົ ວ ເພ
ື່ ອການ
ົ ດສາຍພ
ົ ວພ
ັ ນລະຫວ
່ າງ
ເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າ.
 ຕ
ົ ວຢ
່ າງ (i) ເພ
ື່ ອການ
ົ ດຄວາມສາພ
ັ ນລະຫວ
່ າງຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ, ມວນສານຕ
້ ອງໄດ
້ ຮ
ັ ບການຮ
ັ ກສາຄ
ົ ງທ
່ ,
ສ
ິ່ ງນ
້ ສາມາດເຮ
ັ ດໄດ
້ ຄ
ື ກ
ັ ນກ
ັ ບຈານວນ ຄວາມແຮງທ
່ ນາໃຊ
້ ໃນການເຄ
ື່ ອນຍ
້ າຍແຜ
່ ນສະເກ
ັ ດແລະສ
ັ ງເກດວ
່ າມ
ັ ນມ
ຜ
ົ ນກະທ
ົ ບແນວໃດຕ
່ ຄວາມເລ
ັ່ ງ. ຄວາມເລ
ັ່ ງສາມາດວ
ັ ດແທກໄດ
້ ໂດຍການວ
ັ ດແທກຄວາມໄວສ
ຸ ດທ
້ າຍ, ເຊ
ິ່ ງແມ
່ ນ
ໄລຍະທາງທ
່ ສ
ັ້ ນທ
່ ສ
ຸ ດ (ການຍ
້ າຍອອກ) ປ
ົ ກຄ
ຸ ມໃນເວລາຂອງໜ
່ ວຍ, ເນ
ື່ ອງຈາກວ
່ າຄວາມໄວເລ
່ ມຕ
ົ້ ນແມ
່ ນສນ.
ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ, ກະບອກສຽງນ
ິ ້ ວມ
ື ແມ
່ ນສະໜອງ ໃຫ
້ , ເວລາສາມາດວ
ັ ດແທກໄດ
້ ດ
້ ວຍໂມງຢ
ຸ ດຫລ
ື ໂທລະສ
ັ ບມ
ື ຖ
ື . ຖ
້ າ
ກະດານສະເກ
ັ ດບ
່ ສາມາດໃຊ
້ ໄດ
້ , ບານເຕະເທນນ
ິ ສ / ບານ / ກະຕ
່ າງ
່ າຍໆສາມາດໃຊ
້ ເພ
ື່ ອການ
ົ ດຄວາມສາພ
ັ ນນ
້ .
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 3: ການທ
ົ ດສອບສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ
ຖານ
ຄວາມຮ
້ ກ
່ ຽວກ
ັ ບ
ຂະບວນການ
ຄວາມຮ
້ ດ
້ ານເນ
ື ້ ອ
ຫາ
ບ
ັ ນທ
ຶ ກ / ເກ
ັ ບກາຂ
້ ມນ, ໃຊ
້ ເສ
ັ້ ນສະແດງແລະສ
ົ ມຜ
ົ ນທາງຄະນ
ິ ດສາດເພ
ື່ ອວ
ິ ເຄາະແລະດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນຈ
ຶ່ ງຄ
ົ້ ນພ
ົ ບ
ຄວາມສາພ
ັ ນລະຫວ
່ າງ (i) ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ, (ii) ມວນສານແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ (iii) ຄວາມແຮງແລະ
ມວນສານ
(ii) ເຊ
ັ່ ນດຽວກ
ັ ນ, ເພ
ື່ ອຊອກຫາວ
່ າມວນ
ສານມຜ
ົ ນກະທ
ົ ບແນວໃດຕ
່ ຄວາມເລ
ັ່ ງ,
ຄວາມແຮງໃຊ
້ ຄວນໄດ
້ ຮ
ັ ບການຮ
ັ ກສາຄ
ົ ງທ
່
,
ກະດານສະເກ
ັ ດສອງກ
້ ອນມມວນສານທ
່
ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນສາມາດຖ
ື ກນາໃຊ
້ ຫລ
ື ບານ
ສອງໜ
່ ວຍ ມມວນທ
່ ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ
ສາມາດເຕະດ
້ ວຍຄວາມແຮງດຽວກ
ັ ນ
ຄວາມຮ
້ ດ
້ ານເນ
ື ້ ອຫາ
ຄວາມຮ
້ ກ
່ ຽວກ
ັ ບ
ຂະບວນການ
ປະສ
ົ ບການ / ການສ
ັ ງເກດຕ
ົ ວ
ຈ
ິ ງຂອງຜ
້ ຮຽນ
ບ
ັ ນທ
ຶ ກ / ເກ
ັ ບກາຂ
້ ມນ, ໃຊ
້ ເສ
ັ້ ນສະແດງແລະສ
ົ ມຜ
ົ ນທາງຄະນ
ິ ດສາດເພ
ື່ ອວ
ິ ເຄາະແລະດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ
ຈ
ຶ່ ງຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຄວາມສາພ
ັ ນລະຫວ
່ າງ (i) ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ
ັ່ ງ, (ii) ມວນສານແລະຄວາມ
ເລ
ັ່ ງ (iii) ຄວາມແຮງແລະມວນສານ
(iii) ສາລ
ັ ບຄວາມແຮງແລະ
ມວນສານ, ຄວາມເລ
ັ່ ງຄວນ
ຈະຖ
ື ກຮ
ັ ກສາໄວ
້ ຄ
ົ ງທ
່ , "ຕ
້ ອງ
ມແຮງງານຫາຍທ
່ ຈະ
ເຕະບານ ໜ
ັ ກ ເພ
ື່ ອຍ
້ າຍມ
ັ ນ
ດ
້ ວຍ ຄວາມແຮງເລ
ັ່ ງທຽບ
ເທ
ົ່ າກ
ັ ບ ຄວາມແຮງທ
່ ເບ
ົ າ
ກວ
່ າ"
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 3: ການທ
ົ ດສອບສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ
ຖານ
ປະສ
ົ ບການ / ການສ
ັ ງເກດ
ການຂອງນ
ັ ກຮຽນຕ
ົ ວຈ
ິ ງ
ກ
່ ອນທ
່ ຈະແຕ
້ ມບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບ, ນ
ັ ກຮຽນຄວນຈະຖ
ື ກຮ
້ ອງຂໃຫ
້ ຢ
ື ນຢ
ັ ນສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານ
ແລະການສ
ັ ງເກດການປະຕ
ິ ບ
ັ ດໂດຍໃຊ
້ ຕ
ົ ວຢ
່ າງ / ປະຈາວ
ັ ນໃນຊວ
ິ ດປະຈາວ
ັ ນເຊ
ັ່ ນ: :
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 4: ບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບ
ກ
່ ອນທ
່ ຈະແຕ
້ ມບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບ, ນ
ັ ກຮຽນຄວນຈະຖ
ື ກຮ
້ ອງຂໃຫ
້ ຢ
ື ນຢ
ັ ນສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານ
ແລະການສ
ັ ງເກດການປະຕ
ິ ບ
ັ ດໂດຍໃຊ
້ ຕ
ົ ວຢ
່ າງ / ປະສ
ົ ບການໃນຊວ
ິ ດປະຈາວ
ັ ນເຊ
ັ່ ນ:
:
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 4: ບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບ
ໂອຍ! ມ
ັ ນເປ
ັ ນການຍາກທ
່ ຈະ
ເລ
ັ່ ງລ
ົ ດຄ
ັ ນນ
້ ໄປຂ
້ າງ ໜ
້ າ
55! ມ
ັ ນງ
່ າຍທ
່ ຈະເລ
ັ່ ງລ
ົ ດຄ
ັ ນນ
້
ໄປຂ
້ າງ ໜ
້ າ
ນ
ັ ກຮຽນຄວນໃຫ
້ ຂສະຫ
ຸ ບໂດຍການຢ
ື ນຢ
ັ ນຫ
ື ປະຕ
ິ ເສດແນວຄ
ິ ດຂອງ
ພວກເຂ
ົ າ, ໂດຍອງໃສ
່ ການທ
ົ ດລອງແລະການສ
ັ ງເກດຊວ
ິ ດປະຈາວ
ັ ນ.
ພວກເຂ
ົ າຄວນຈະຖ
ື ກຖາມວ
່ າພວກເຂ
ົ າໄດ
້ ຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຫຍ
ັ ງໃນໄລຍະກ
ິ ດຈະ
ການ
້ ??ຕ
່ ໄປນ
້ ແມ
່ ນຕ
ົ ວຢ
່ າງຂອງການສະຫລ
ຸ ບຕາມຫລ
ັ ກຖານ:
ເມ
ື່ ອຂ
້ ອຍໃຊ
້ ຄວາມແຮງເພ
່ ມເຕມເທ
ິ ງສະເກ
ັ ດ, ຂ
້ ອຍໄດ
້ ຍ
້ າຍໄວຂ
ື ້ ນ.
ຂ
້ ອຍບ
່ ໄດ
້ ປ
່ ຽນແປງມວນສານ ນ
້ ຫມາຍຄວາມວ
່ າສາລ
ັ ບມວນສານຄ
ົ ງ
ທ
່ , ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ
ັ່ ງແມ
່ ນອ
ັ ດຕາສ
່ ວນກ
ົ ງ.
• ເມ
ື່ ອຂ
້ ອຍເອ
ົ ານ
້ າໜ
ັ ກຫາຍຂ
ື ້ ນໃສ
່ ລ
ົ ດເຂ
ັ ນ, ມ
ັ ນຍາກສາລ
ັ ບຂ
້ ອຍທ
່
ຈະຍ
້ າຍມ
ັ ນ, ສະນ
ັ້ ນຕ
້ ອງໃຊ
້ ຄວາມແຮງຫາຍທ
່ ຈະຍ
້ າຍວ
ັ ດຖ
ຸ ໜ
ັ ກ
ກວ
່ າເກ
ົ່ າດ
້ ວຍຄວາມມເລ
ັ່ ງດຽວກ
ັ ນ, ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນຄວາມແຮງໃຊ
້
ແມ
່ ນອ
ັ ດຕາສ
່ ວນກ
ົ ງກ
ັ ບມວນໃນເວລາຄວາມເລ
ັ່ ງຄ
ົ ງທ
່ .
• ຖ
້ າຂ
້ ອຍຍ
້ ບານເຕະ (ມມວນຫາຍກວ
່ າ) ແລະບານຕເທ
ັ ນນ
ິ ດ
(ມມວນສານໜ
້ ອຍກວ
່ າ) ດ
້ ວຍ ຄວາມແຮງດຽວກ
ັ ນ, ໝາກ
ບານເທ
ັ ນນ
ິ ດກວມເອ
ົ າໄລຍະທາງຫາຍກວ
່ າ / ຍ
້ າຍໄດ
້ ໄວຂ
ື ້ ນ,
ເພາະສະນ
ັ້ ນ, ເມ
ື່ ອມການນາໃຊ
້ ກາລ
ັ ງຄ
ົ ງທ
່ , ມວນສານ
ແລະການເລ
ັ່ ງແມ
່ ນມອ
ັ ດຕາສ
່ ວນກ
ັ ນ.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 4: ບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບ (ຕ
່ )
Which force is this?? Is
it the force I applied??
Then what about
friction and air
resistance?? This must
be NET FORCE!!!
content
knowledge
ເຮ
ັ ດເລຍ
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
ກ
ິ ດຈະກາທ 2: ວຽກງານການປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕ
ົ ວ
ຈ
ິ ງ
53
ນ
ັ ກຮຽນຂອງຂ
້ ອຍ
ຕ
້ ອງຮຽນຮ
້ ຫຍ
ັ ງເພ
ື່ ອ
ເອ
ົ າຊວ
ິ ດລອດໃນລາວ
ສ
ັ ດຕະວ
ັ ດທ 21
ຂ
້ ອຍຈະພ
ິ ສດໄດ
້
ແນວໃດວ
່ າການ
ຮຽນຮ
້ ເກດຂ
ຶ ້ ນ?
ຂ
້ ອຍຈະອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນ
ການຮຽນຮ
້ ທາງເລ
ິ ກ
ແບບນ
ັ້ ນໄດ
້ ແນວໃດ
ຂ
້ ອຍຮ
້ ຫຍ
ັ ງກ
່ ຽວກ
ັ ບ
ນ
ັ ກຮຽນຂອງຂ
້ ອຍ
ແດ
່
ກ
ິ ດຈະກາ
ການຮຽນ-
ການສອນ
ວຽກການປະ
ເມນ
ຜ
ົ ນການຮຽນ
ຮ
້ ທ
່ ຕ
ັ້ ງໃຈໄວ
້
ສະແດງແຜນການສອນກ
ຸ່ ມທ
ັ ງໝ
ົ ດສາລ
ັ ບການແ]dxjPO (ໂພl​ໃນshv’​ຮຽນ FB Group/Google
Classroom/ໜ
້ າຈແຊ)
ໃນຫ
້ ອງຮຽນຈ
ິ ງ: ເລ
ື ອກໜ
ຶ່ ງກ
ຸ່ ມເພ
ື່ ອນາສະເໜແຜນການສອນໃນ 5 ເຖ
ິ ງ 7 ນາທ ຂ
້ ສະເໜແນະກ
່ ຽວກ
ັ ບການ
ນາສະເໜຈະກ
່ າວເຖ
ິ ງໃນ 5 ນາທ ໃນເວ
ັ ບບ
ິ ນາ: ສ
ົ່ ງຂ
້ ຄວາມ FACEBOOK.COM/EESDP }n​ອເມນໄປທ
່
eesdp.2020@gmail.com ພ
້ ອມຫ
ົ ວຂ
້ : ; ວຽກບ
້ ານໂມດນ 1.1
ນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນສນ
ກາງ
ຂ
້ ມນທາງເລ
ິ ກ
ຂ
ັ້ ນສ
ຸ ດທ
້ າຍ
ການທ
ົ ບທວນຄ
ື ນ 3
ບ
ົ ດສະຫ
ຸ ບແລະການປະຕ
ິ ບ
ັ ດ
AJAN OUTHIT OF RIES
AJAN VONGDUEANE OF DTE
ການສະທ
້ ອນ
• ທ
່ ານຄ
ິ ດແນວໃດກ
່ ຽວກ
ັ ບການຮຽນຮ
້ ການຄ
ົ້ ນພ
ົ ບ? ແບ
່ ງປ
ັ ນການ
ສະທ
້ ອນຂອງທ
່ ານ, ຜ
້ ເຂ
ົ້ າຮ
່ ວມຈະຖ
ື ກຖາມແບບສ
ຸ່ ມໃຫ
້ ແບ
່ ງປ
ັ ນການ
ສະທ
້ ອນຂອງພວກເຂ
ົ າ
ຖາມ
EESDP LEARNING STRATEGIES
EXPERIMENTAL LEARNING
58
(random selection of 3 questions to be answered by the resource person or the hosts)
ເຮ
ົ າຍ
ິ ນດຕ
້ ອນຮ
ັ ບຄາ
ຖາມຂອງເຈ
ົ້ າ!!!!!!
ກະລ
ຸ ນາຍ
ົ ກມ
ື ຂ
ຶ ້ ນເພ
ື່ ອໃຫ
້
ເປ
ັ ນທ
່ ຮ
້ ຈ
ັ ກ /
ພ
ິ ມຄາຖາມຂອງເຈ
ົ້ າໃນ
ZOOM CHAT BOX
59
SPECIAL THANKS TO:
The Department of Teacher Education (DTE)
The Department of General Education (DGE)
The Research Institute for Educational Sciences (RIES)
The Institute for Education Administrators Development (IFEAD)
The EESDP Project Management Unit (PMU)
The Project Implementation Consultants of INTEM Philippines
Hosted by:
Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader
Presentors:
Mr. Bounchanh (Curriculum Development Specialist)
Reactors:
Segment 1: Ajan Ket of DTE/Ajan Keo of EESDP/Ajan Outhit of RIES
Segment 2: Ajan Tavanh of DTE/ Ajan Houmphanh of RIES/ Ajan Sengkeo of DTE
Segment 3: Ajan Lamphoun of IFEAD, Ajan Vongduean of DTE, Ajan Somphone of DGE
Technical Support: (ICT/Assessment)
Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad
chat panelists:
Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet
KOP CHAI LAI LAI!
1 sur 60

Recommandé

Module 1.4 role play lao version fin par
Module 1.4 role play lao version finModule 1.4 role play lao version fin
Module 1.4 role play lao version finJoel Wayne Ganibe, MBA
499 vues43 diapositives
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep par
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepJoel Wayne Ganibe, MBA
416 vues39 diapositives
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues41 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin par
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finModule 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
314 vues22 diapositives
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin par
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finEESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
237 vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221 par
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221Joel Wayne Ganibe, MBA
554 vues37 diapositives
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg par
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgModule 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgJoel Wayne Ganibe, MBA
287 vues35 diapositives
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSION par
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSIONModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSION
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
405 vues40 diapositives
Module 3.4-question-and-answer lao-fin par
Module 3.4-question-and-answer lao-finModule 3.4-question-and-answer lao-fin
Module 3.4-question-and-answer lao-finJoel Wayne Ganibe, MBA
174 vues33 diapositives
Graphic organizers­ for Lao Teachers par
Graphic organizers­ for Lao TeachersGraphic organizers­ for Lao Teachers
Graphic organizers­ for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
459 vues37 diapositives

Tendances(12)

Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3

Similaire à Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.

Module 4 interactive teaching methods par
Module 4 interactive teaching methodsModule 4 interactive teaching methods
Module 4 interactive teaching methodsBountham Sitthimanotham
38 vues30 diapositives
ແຜນການການສອນ Ubd par
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubdsouk khounphia
485 vues10 diapositives
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບChaylasy Gnophanxay
131 vues23 diapositives
ການສອນແບບໂຄງການ par
ການສອນແບບໂຄງການການສອນແບບໂຄງການ
ການສອນແບບໂຄງການvocational education development institute laos
158 vues6 diapositives
Module 9 Experiential Learning par
Module 9 Experiential LearningModule 9 Experiential Learning
Module 9 Experiential LearningBountham Sitthimanotham
31 vues27 diapositives
Report bol 15 16.02.2013 par
Report bol 15 16.02.2013Report bol 15 16.02.2013
Report bol 15 16.02.2013Dalaphone Bounsavanh
137 vues2 diapositives

Similaire à Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.(17)

ແຜນການການສອນ Ubd par souk khounphia
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubd
souk khounphia485 vues
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par Chaylasy Gnophanxay
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ par NEQMAP
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
NEQMAP603 vues
ບົດສືກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນູປະລີນຍາDiplom project for hba-hunly-final par T'Toon Smc
ບົດສືກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນູປະລີນຍາDiplom project for hba-hunly-finalບົດສືກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນູປະລີນຍາDiplom project for hba-hunly-final
ບົດສືກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນູປະລີນຍາDiplom project for hba-hunly-final
T'Toon Smc701 vues
Strategies for Inclusive Education (in Lao) par Kirsten Haugen
Strategies for Inclusive Education (in Lao)Strategies for Inclusive Education (in Lao)
Strategies for Inclusive Education (in Lao)
Kirsten Haugen382 vues
Strategies for Inclusive Education (in Lao) par Kirsten Haugen
Strategies for Inclusive Education (in Lao)Strategies for Inclusive Education (in Lao)
Strategies for Inclusive Education (in Lao)
Kirsten Haugen157 vues
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
NEQMAP788 vues

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
363 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
867 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(19)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.

 • 1. Learner centered approach EESDP LEARNING STRATEGIES: • Module 1.2 DISCOVERY LEARNING WELCOME TO ALL PARTICIPANTS TO OUR WEBINAR SERIES NO. 3 OUT OF 15 ON EXPERIMENT BASED TEACHING
 • 4. ໃນການສາມະນາທາງອອນລາຍພວກເຮ ົ າຈະນາໃຊ ້ ຊ ່ ອງທາງ ເຫ ົ່ ານ ້ ຄາເຕ ື ອນ: ມອດ ໄມໃວ ້ (MUTE) "MIC" ແຕ ່ ເປດ "ກ ້ ອງ" FACEBOOK.COM / EESDP ທາງ ທາງເຟສບ ຸ ກ ອເມວທ ່ ໃຊ ້ ງານ ບວກກ ັ ບ Google Docs / ແບບຟອມ / ຈໂມນ ິ ເຕ monitor facebook.com/eesdp ສາລ ັ ບ LINKS ທ ່ ສາຄ ັ ນ 1 2 3
 • 5. Webinar Mechanics • Webinar will run for 2 hours • Through a presentor and a reaction panel • With the aim to help you understand the learning strategy • Your learning must continue after this webinar • You will have home tasks to fulfill for you to get a certificate • Please use https://www.facebook.com/eesdp for your continuous learning. • You may submit your home task outputs or send feedback to Inbox of facebook.com/EESDP
 • 6. PLEASE JOIN US EVERY WED/FRIDAY: • BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON ZOOM. PLEASE MAKE SURE YOU REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN ACCESS • Topic: • EESDP Trainers' Webinar Pilot Series: MODULE 1: EXPERIENTIAL LEARNING • Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS • Join Zoom Meeting • https://us02web.zoom.us/j/4555659164... • Meeting ID: 455 565 9164 • Passcode: EESDP2021
 • 7. CONTINUOUS LEARNING Please watch: https://www.facebook.com/eesdp/videos/1263758290694131 • Please download files for this module at: ___ Module 1 is also available here: https://www.slideshare.net/jugawayne/module-1experientiallearningj- une22021laoversionfinal3 Module 1.2 is here: https://www.slideshare.net/jugawayne/module-11experimentbasedteachinglaojune4final- prep
 • 9. DISCOVERY BASED TEACHING/LEARNING: PRESENTOR Professor Somsathith Keophilavong TEACHER DEVELOPMENT SPECIALIST/CURRICULUM DEVELOPMENT SPECIALIST FOR PHYSICS
 • 11. ການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນ ຫຍ ັ ງ? • ການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນວ ິ ທການຮຽນຮ ້ ແບບມປະສ ົ ບການ. ທ ິ ດສະດທ ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບຄວາມນ ິ ຍ ົ ມນ ້ ຊ ຸ ກຍ ້ ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນສ ້ າງປະສ ົ ບການ ແລະຄວາມຮ ້ ທ ່ ຜ ່ ານມາ, ໃຊ ້ ຄວາມຕ ັ້ ງໃຈ, ຈ ິ ນຕະນາການແລະ ຄວາມຄ ິ ດສ ້ າງສ ັ ນແລະຄ ົ້ ນຫາຂ ້ ມນເພ ື່ ອຄ ົ້ ນພ ົ ບຂ ້ ແທ ້ ຈ ິ ງ. • ການສອນການຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນວ ິ ທການຕ ັ້ ງຄາຖາມ, ມ ັ ນດທ ່ ສ ຸ ດ ສາລ ັ ບຜ ້ ຮຽນທ ່ ຈະຄ ົ້ ນພ ົ ບຂ ້ ແທ ້ ຈ ິ ງແລະກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບຕ ົ ວເອງ. • ການຄ ົ້ ນພ ົ ບການຮຽນຮ ້ ສາມາດເກດຂ ື ້ ນໄດ ້ ທ ຸ ກຄ ັ້ ງທ ່ ນ ັ ກຮຽນບ ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບຄາຕອບທ ່ ແນ ່ ນອນແຕ ່ ມເອກະສານເພ ື່ ອຊອກຫາຄາຕອບ ດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ. • ມ ັ ນເກດຂ ື ້ ນໃນສະຖານະການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາທ ່ ຮຽກຮ ້ ອງໃຫ ້ ຜ ້ ຮຽນ ເປ ັ ນນ ັ ກຄ ິ ດທ ່ ສາຄ ັ ນ.
 • 12. ການຮຽນຮ ້ ແບບຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນຫຍ ັ ງ • ການຮຽນຮ ້ ແບບຄ ົ້ ນພ ົ ບໄດ ້ ຖ ື ກນາສະເໜໂດຍ Jerome Bruner, ແລະ ແມ ່ ນວ ິ ທການຂອງການສອບຖາມທ ່ ອງໃສ ່ ການສອບຖາມ. • ທ ິ ດສະດທ ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບຄວາມນ ິ ຍ ົ ມນ ້ ຊ ຸ ກຍ ້ ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນສ ້ າງປະສ ົ ບການແລະ ຄວາມຮ ້ ໃນອະດດ, ນາໃຊ ້ ຄວາມຕ ັ້ ງໃຈ, ຈ ິ ນຕະນາການແລະຄວາມຄ ິ ດ ສ ້ າງສ ັ ນແລະຄ ົ້ ນຫາຂ ້ ມນ ໃໝ ່ ເພ ື່ ອຄ ົ້ ນພ ົ ບຂ ້ ເທ ັ ດຈ ິ ງ, ຄວາມສາພ ັ ນ ແລະຄວາມຈ ິ ງໃໝ ່ . • ວ ິ ທການຮຽນຮ ້ ແບບຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນທ ິ ດສະດການກ ່ ສ ້ າງ, ໝາຍຄວາມ ວ ່ າມ ັ ນແມ ່ ນອງໃສ ່ ແນວຄ ິ ດທ ່ ນ ັ ກສ ຶ ກສາສ ້ າງຄວາມເຂ ົ້ າໃຈແລະຄວາມຮ ້ ຂອງຕ ົ ນເອງໂດຍຜ ່ ານປະສ ົ ບການແລະການສະທ ້ ອນເຖ ິ ງປະສ ົ ບການ ເຫລ ົ່ ານ ັ້ ນ. ... • ຄອາຈານຈະໃຫ ້ ບ ັ ນຫານ ັ ກຮຽນແລະຊ ັ ບພະຍາກອນບາງຢ ່ າງເພ ື່ ອແກ ້ ໄຂ
 • 14. ການຄ ົ້ ນພ ົ ບການຮຽນຮ ້ ມ ປະສ ິ ດທ ິ ພາບບ? • ມ ັ ນໄດ ້ ຖ ື ກພ ິ ສດໃຫ ້ ເຫ ັ ນເປ ັ ນໄລຍະຫ ັ ງຈາກທ ່ ເຫ ັ ນ ວ ່ າການຄ ົ້ ນພ ົ ບການຮຽນຮ ້ ແມ ່ ນວ ິ ທການທ ່ ມ ປະສ ິ ດທ ິ ພາບຢ ່ າງບ ່ ໜ ້ າ ເຊ ື່ ອໃນການສ ິ ດສອນນ ັ ກສ ຶ ກສາທ ່ ມຄວາມຕ ້ ອງການ ພ ິ ເສດ,ແລະມ ັ ນເປ ັ ນສ ິ່ ງທ ່ ດເລດທ ່ ຈະຊ ່ ວຍໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນມ ສະພາບແວດລ ້ ອມການຮຽນຮ ້ ທ ່ ມຜ ົ ນຜະລ ິ ດເຊ ິ່ ງສ ົ່ ງເສມ ສ ິ່ ງຕ ່ າງໆໃນການຖາມ,ສ ົ ນທະນາແນວຄວາມຄ ິ ດແລະ
 • 15. • ການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບສ ົ່ ງເສມຄວາມເປ ັ ນເອກະລາດແລະ ຄວາມເປ ັ ນເອກະລາດ. ໃນຂະນະທ ່ ນ ັ ກຮຽນຂອງທ ່ ານມສ ່ ວນ ຮ ່ ວມໃນການຄ ິ ດໄລ ່ ເລກ, ແລະກ ້ າວ ໜ ້ າ ຜ ່ ານຫ ັ ກສດ, ພວກເຂ ົ າ ກ ່ ປະຕ ິ ບ ັ ດຕາມຈ ັ ງຫວະຂອງຕ ົ ນເອງ. • ຄວາມເປ ັ ນເອກກະລາດຂອງການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບຊ ່ ວຍໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນຂອງທ ່ ານກ ້ າວ ໜ ້ າ ພຽງແຕ ່ ໃນເວລາທ ່ ກຽມພ ້ ອມ. • ນ ້ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າມສ ່ ວນຮ ່ ວມ, ພ ້ ອມທ ັ ງໃຫ ້ ກາລ ັ ງໃຈ. • ທ ິ ດສະດຂອງການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບຄາດວ ່ າເດ ັ ກນ ້ ອຍຈະຮຽນຮ ້ ໄດ ້ ດທ ່ ສ ຸ ດໂດຍຜ ່ ານການທ ົ ດລອງແລະຄ ົ້ ນພ ົ ບຂ ້ ມນຄວາມຈ ິ ງ ແລະຄວາມ ສາ ພ ັ ນດ ້ ວຍຕ ົ ວເອງ. ແທນທ ່ ຈະຖ ື ກຮ ້ ອງຂໃຫ ້ ຈ ົ ດຈາ ຂ ້ ມນຄວາມຈ ິ ງຫລ ື ຮຽນຮ ້ ໂດຍການຟ ັ ງ, ເດ ັ ກນ ້ ອຍຖ ື ກຮ ້ ອງຂໃຫ ້ ໝນໃຊ ້ ເອກະສານ, ທ ົ ດລອງ, ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານແລະຄ ົ້ ນພ ົ ບດ ້ ວຍ ຕ ົ ນເອງ.
 • 16. ຈ ຸ ດປະສ ົ ງສາລ ັ ບການຮຽນຮ ້ ແບບຄ ົ້ ນພ ົ ບ 1. ຊ ່ ວຍໃຫ ້ ຜ ້ ຮຽນສາມາດປະຕ ິ ບ ັ ດການສ ັ ງເກດ, ຄ ິ ດ, ທ ັ ກສະການວ ິ ເຄາະເພ ື່ ອບ ັ ນລ ຸ ການຮຽນຮ ້ ແລະ ສາມາດສະຫ ຸ ບຫ ື ຄ ົ້ ນພ ົ ບຫ ັ ກການ, ກ ົ ດລະບຽບ, ບ ັ ນຫາ ສາ ຄ ັ ນຫ ື ຂ ້ ເທ ັ ດຈ ິ ງໂດຍຕ ົ ວເອງ. 2. ເພ ື່ ອຊ ່ ວຍໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນຮຽນຮ ້ ຫ ັ ກການຫ ື ກ ົ ດລະບຽບແລະສາມາດ ນາ ໃຊ ້ ເຂ ົ້ າໃນການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາ ຕ ່ າງໆໃນຫາຍໆສະຖານະການ. 3. ນ ັ ກຮຽນຊ ່ ວຍເຫ ື ອມໂອກາດທ ່ ຈະພ ັ ດທະນາທ ັ ກສະແລະທ ັ ດສະນະຄະຕ ິ ທ ່ ຈາ ເປ ັ ນ ສາ ລ ັ ບການຮຽນ ຮ ້ ດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ. 4. ນ ັ ກສ ຶ ກສາມໂອກາດທ ່ ຈະພ ັ ດທະນາທ ັ ກສະດ ້ ານສະຕ ິ ປ ັ ນຍາທ ່ ກ ້ າວ ໜ ້ າ ເຊ ັ່ ນ: ການວ ິ ເຄາະ, ການ ສ ັ ງເຄາະ, ແລະແນວຄ ິ ດໂດຍສ ັ ນຊາດຕະຍານ 5. ປກນ ິ ໄສການຄ ົ້ ນຄວ ້ າໃນຜ ້ ຮຽນເພ ື່ ອຄ ົ້ ນຫາດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ 6. ມ ັ ນບ ັ ງຄ ັ ບໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນປະເຊນກ ັ ບສ ິ່ ງທ ້ າທາຍໃນໂລກທ ່ ແທ ້ ຈ ິ ງໂດຍການ ນາ ເອ ົ າບ ັ ນຫາຫລ ື ຄາ ຖາມຕ ່ າງໆມາວ ິ ໄຈຫລ ື ທ ົ ດລອງຜ ່ ານສະຖານະການແລະການຈ ັ ດການກ ັ ບວ ັ ດຖ ຸ ໃນຊວ ິ ດຈ ິ ງ.
 • 17. ຜ ົ ນປະໂຫຍດ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບແບບມຄາແນະນາຊ ່ ວຍເພ ່ ມການມສ ່ ວນຮ ່ ວມ ຂອງນ ັ ກຮຽນລະຫວ ່ າງ ນອກຈາກນ ້ ມ ັ ນຍ ັ ງສ ົ່ ງເສມການຮ ່ ວມມ ື ລະຫວ ່ າງຜ ້ ຮຽນ ນ ັ ກຮຽນທ ່ ເຂ ົ້ າຮ ່ ວມການຄ ົ້ ນພ ົ ບທ ່ ຖ ື ກນາພາມ ັ ກຈະຮ ້ ສ ຶ ກມ ອາ ນາດ, ເປ ັ ນເຈ ົ້ າຕ ົ ນເອງ, ແລະເພ ິ່ ງຕ ົ ນເອງ. ທ ຸ ກໆພ ຶ ດຕ ິ ກາເຫ ົ່ ານ ້ ແມ ່ ນກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບການຮ ັ ກສາຂ ້ ມນ ເພ ່ ມຂ ື ້ ນ (ຄວາມຊ ົ ງຈາໃນໄລຍະຍາວ) ຂອງຂ ້ ມນ.
 • 19. ການນາໃຊ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນຫຍ ັ ງ? • ການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນທ ິ ດສະດການຮຽນຮ ້ ທ ່ ສ ້ າງຂ ື ້ ນ, ມທ ິ ດ ສະດການຮຽນຮ ້ ທ ່ ເກດຂ ື ້ ນໃນສະຖານະການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາທ ່ ຜ ້ ຮຽນ ໄດ ້ ຮຽນຮ ້ ກ ່ ຽວກ ັ ບປະສ ົ ບການໃນອະດດຂອງຕ ົ ນເອງແລະ ຄວາມຮ ້ ທ ່ ມຢ ່ ແລ ້ ວກ ່ ຽວກ ັ ບຂ ້ ແທ ້ ຈ ິ ງແລະ ຄວາມສາພ ັ ນແລະຄວາມຈ ິ ງໃໝ ່ ່ ໂດຍ: • (i) ຂ ຸ ດຄ ົ້ ນແລະ ໝນໃຊ ້ ວ ັ ດຖ ຸ , • (ii) ການແຂ ່ ງຂ ັ ນກ ັ ບຄາຖາມແລະຂ ້ ໂຕ ້ ແຍ ້ ງ • (iii) ຫ ື ປະຕ ິ ບ ັ ດການທ ົ ດລອງ
 • 20. ສາມຂ ັ້ ນຕອນຂອງວ ິ ທການສ ິ ດສອນການຄ ົ້ ນ ພ ົ ບແມ ່ ນຫຍ ັ ງ? • ໄລຍະທ 1: ການສ ້ າງ ຄາ ຖາມແລະຄວາມເຂ ົ້ າໃຈ ເບ ື ້ ອງຕ ົ້ ນ. ທາອ ິ ດ, ນ ັ ກຮຽນກາລ ັ ງມ ຸ້ ງໄປສ ່ ບ ັ ນຫາ, ປະກ ົ ດການ, ຫລ ື ເປ ົ້ າໝາຍໃດໜ ຶ່ ງ. • ໄລຍະທ 2: ການສາຫວດແລະວ ິ ເຄາະ. • ໄລຍະທ 3: ແຕ ້ ມບ ົ ດສະຫ ຸ ບ.
 • 21. •ແບບການຮຽນ - ການສອນທ ່ ຄ ົ້ ນພ ົ ບລວມມຄາ ແນະ ນາ, •ການຮຽນຮ ້ ບ ັ ນຫາ, •ການຮຽນຮ ້ ແບບ, •ການຮຽນຮ ້ ກລະນ, •ການຮຽນຮ ້ ສະຖານະພາບ, •ແລະ ການຮຽນຮ ້ ແບບເພຍ •ການຮຽນຮ ້ ແບບເພ ື່ ອນຊ ່ ວຍເພ ື່ ອນ ໃຊ ້ ວ ິ ທການຄ ົ້ ນພ ົ ບແນວໃດ?
 • 22. ວ ົ ງການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນ ພ ົ ບ ຂ ັ້ ນຕອນການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນ ພ ົ ບ
 • 24. ຂ ັ້ ນຕອນທ 1: ຄ ກາ ນ ົ ດຈ ຸ ດປະສ ົ ງ ສາ ລ ັ ບການຮຽນແລະຖາມ ຄາ ຖາມໂດຍອງໃສ ່ ການສ ັ ງເກດ, ຈາກນ ັ້ ນແບ ່ ງນ ັ ກຮຽນອອກເປ ັ ນ ກ ຸ່ ມປະຕ ິ ບ ັ ດເພ ື່ ອວ ິ ເຄາະສະຖານະ ການທ ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ, ດາ ເນນ ການທ ົ ດລອງແລະຄ ົ້ ນພ ົ ບກ ັ ບຂ ້ ມນຄວາມຈ ິ ງແລະຄວາມ ສາ ພ ັ ນ ໃໝ ່
 • 26. ຄາຖາມ: ວ ິ ທການທ ່ ຈະເປດເຜຍ ການຮຽນຮ ້ ດ ້ ານການສ ຶ ກສາ? ມທ ັ ກສະຫຍ ັ ງທ ່ ສາມາດພ ັ ດທະນາ ການນາໃຊ ້ ຮບແບບນ ້ ? ປ ຶ ກສາຫາລ ື 5 ນາທ: • AJAN Keth PHANHLAK OF DTE • AJAN Keomannivanh PHIMMAHASAY OF PMU ການທ ົ ບທວນຄ ື ນ
 • 28. 5 ຫ ັ ກການໃນການຄ ົ້ ນພ ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການສອນ • ຫ ັ ກການ 1: ການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາ - ຄຄວນແນະ ນາ ແລະກະຕ ຸ້ ນນ ັ ກຮຽນໃຫ ້ ຊອກຫາວ ິ ທແກ ້ ໄຂໂດຍການ ລວບລວມຂ ້ ມນທ ່ ມຢ ່ ແລະທ ່ ໄດ ້ ມາເຊ ິ່ ງເຮ ັ ດໃຫ ້ ເຂ ົ້ າໃຈງ ່ າຍຂ ຶ ້ ນ; ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ, ນ ັ ກສ ຶ ກສາໄດ ້ ຮ ັ ບການກະຕ ຸ້ ນໃຫ ້ ຮຽນຮ ້ , ສະແດງບ ົ ດບາດແລະ ນາ ໃຊ ້ ທ ັ ກສະທ ່ ກວ ້ າງຂວາງໂດຍຜ ່ ານກ ິ ດຈະ ກາ ຕ ່ າງໆທ ່ ສ ົ່ ງເສມການ ແກ ້ ໄຂຄວາມສ ່ ຽງແລະຫ ັ ກຖານຂອງແນວຄ ິ ດ.
 • 29. • ຫ ັ ກການທ 2: ການຄ ຸ້ ມຄອງນ ັ ກຮຽນ - ຜ ້ ສອນຄວນໃຫ ້ ຜ ້ ເຂ ົ້ າຮ ່ ວມເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນຜ ້ ດຽວຫລ ື ກ ັ ບຄ ົ ນ ອ ື່ ນ, ແລະຮຽນຮ ້ ດ ້ ວຍຈ ັ ງຫວະຂອງເຂ ົ າເຈ ົ້ າເອງ. - ຄວາມຍ ື ດຫຍ ຸ່ ນນ ້ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ການຮຽນຮ ້ ກ ົ ງກ ັ ນຂ ້ າມກ ັ ບ ບ ົ ດຮຽນແລະກ ິ ດຈະ ກາ ທ ່ ສະ ໝ ່ າ ສະ ເໝ, ບ ັ ນເທ ົ າຜ ້ ຮຽນ ຈາກຄວາມກ ົ ດດ ັ ນທ ່ ບ ່ ຈາ ເປ ັ ນ, ແລະເຮ ັ ດໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າຮ ້ ສ ຶ ກ ວ ່ າຕ ົ ນເອງຮຽນຮ ້ 5 ຫ ັ ກການໃນການຄ ົ້ ນພ ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການ ສອນ
 • 30. 5 ຫ ັ ກການໃນການຄ ົ້ ນພ ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການສອນ • ຫ ັ ກການທ 3: ການເຊ ື່ ອມໂຍງແລະການເຊ ື່ ອມຕ ່ -ຄຄວນສອນໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນຮ ້ ວ ິ ທການລວມເອ ົ າຄວາມຮ ້ ເດມໆກ ັ ບສ ິ່ ງທ ່ ຕ ັ້ ງໃຈ ແລະກະຕ ຸ້ ນໃຫ ້ ເຂ ົ າເຈ ົ້ າ ນາ ໃຊ ້ ກ ັ ບໂລກຕ ົ ວຈ ິ ງ; -ສະຖານະການທ ່ ຄ ຸ້ ນເຄຍຈະເປ ັ ນພ ື ້ ນຖານຂອງຂ ້ ມນ, ແຮງຈງໃຈຈະຊ ່ ວຍ ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນສາມາດຂະຫຍາຍສ ິ່ ງທ ່ ພວກເຂ ົ າຮ ້ ແລະປະດ ິ ດສ ້ າງ.
 • 31. 5 ຫ ັ ກການໃນການຄ ົ້ ນພ ົ ບຮບແບບການຮຽນ - ການສອນ • ຫ ັ ກການ 4: ການວ ິ ເຄາະຂ ້ ມນແລະການຕຄວາມໝາຍ -ການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບແມ ່ ນເນ ັ້ ນໃສ ່ ຂະບວນການ, ບ ່ ແມ ່ ນ ອງໃສ ່ ເນ ື ້ ອຫາ, ແລະອງໃສ ່ ການສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານດ ້ ານການຮຽນຮ ້ , ບ ່ ແມ ່ ນພຽງແຕ ່ ຂ ້ ແທ ້ ຈ ິ ງ; -ໃນຄວາມເປ ັ ນຈ ິ ງ, ນ ັ ກຮຽນຮຽນວ ິ ເຄາະແລະຕຄວາມຂ ້ ມນທ ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບແທນທ ່ ຈະຕອບຄາຖາມເພ ື່ ອຄວາມຊ ົ ງຈາທ ່ ຖ ື ກຕ ້ ອງ.
 • 32. ຮ ັ ບຮ ້ ຮບແບບແລະ ຄວາມ ສາພ ັ ນ ສ ົ ມທ ົ ບກ ັ ບ ຄວາມຮ ້ ເກ ົ່ າ ຄ ົ້ ນພ ົ ບການ ເຊ ື່ ອມຕ ່ ໃໝ ່ ສ ້ າງເສ ັ້ ນທາງ ຫລ ື ຍ ຸ ດທະສາດ ໃໝ ່ ໆ ວ ິ ທການຮຽນຮ ້ ວ ິ ທການຄ ົ້ ນຫາ ໃໝ ່ ໂດຍຜ ່ ານການຄ ົ້ ນພ ົ ບ
 • 33. 5 ຫ ັ ກການໃນການຄ ົ້ ນພ ົ ບຮບແບບການ ຮຽນ - ການສອນ ຫ ັ ກການ 5: ຄວາມລ ົ້ ມເຫວແລະ • ຄາຄ ິ ດເຫ ັ ນການຮຽນຮ ້ ບ ່ ພຽງແຕ ່ ເກດຂ ື ້ ນເມ ື່ ອພວກເຮ ົ າພ ົ ບ ຄາຕອບທ ່ ຖ ື ກຕ ້ ອງແຕ ່ ຄວາມຮ ້ ເພ ່ ມຂ ຶ ້ ນຈາກຄວາມລ ົ້ ມເຫວ; • ການຄ ົ້ ນພ ົ ບການຮຽນຮ ້ ບ ່ ແມ ່ ນພຽງແຕ ່ ກ ່ ຽວກ ັ ບການຊອກຫາຜ ົ ນ ໄດ ້ ຮ ັ ບທ ່ ຖ ື ກຕ ້ ອງແຕ ່ ວ ່ າພວກເຮ ົ າບລ ິ ຫານການຄ ົ້ ນພ ົ ບໂດຍຂະບວນ ການ; ວ ິ ທທ ່ ພວກເຮ ົ າມາຮອດ "ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ" ແມ ່ ນມຄວາມ ສາຄ ັ ນເຊ ັ່ ນກ ັ ນ. • ຄຕ ້ ອງເປ ັ ນຜ ້ ຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບໃນການໃຫ ້ ຄາແນະນາແກ ່ ນ ັ ກຮຽນກ ່ ຽວ ກ ັ ບເລ ື່ ອງນ ້
 • 34. ຄ ົ້ ນພ ົ ບເຕ ັ ກນ ິ ກການຮຽນ - ການສອນ • ຂະບວນການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບຄວນໄດ ້ ຮ ັ ບການອອກແບບທ ່ ດ, ມ ປະສ ົ ບການແລະມການໂຕ ້ ຕອບ; • ຄຄວນໃຊ ້ ເກມ, ວ ິ ທການເບ ິ່ ງເຫ ັ ນແລະເຕ ັ ກນ ິ ກທ ່ ໜ ້ າ ສ ົ ນໃຈເຊ ັ່ ນ: ຄາ ຖາມ HOOK ເພ ື່ ອສ ້ າງຄວາມຢາກຮ ້ , ຄວາມສ ົ ນໃຈ, ນາ ນ ັ ກຮຽນໄປສ ່ ແນວຄວາມຄ ິ ດ ໃໝ ່ ທ ່ ກ ້ າສະແດງອອກແລະສະທ ້ ອນຄວາມຈ ິ ງ;
 • 35. • ການຄ ົ້ ນພ ົ ບເຕ ັ ກນ ິ ກການຮຽນຮ ້ ອາດຈະແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ, ແຕ ່ ວ ່ າເປ ົ້ າໝາຍແມ ່ ນຄ ້ າຍຄ ື ກ ັ ນ: ສາລ ັ ບນ ັ ກຮຽນທ ່ ຈະບ ັ ນລ ຸ ຫ ື ໄດ ້ ຮ ັ ບຄວາມຮ ້ ໃໝ ່ ດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ; • ໂດຍການຄ ົ້ ນຄວ ້ າແລະຈ ັ ດການສະຖານະການຫ ື ການທ ົ ດລອງ ດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ, ນ ັ ກຮຽນຈ ື່ ໄດ ້ ແນວຄວາມຄ ິ ດແລະຄວາມຮ ້ ໃໝ ່ ຫາຍຂ ື ້ ນ
 • 36. ການທ ົ ດແທນຄ ື ນ 2 ຄວນຄ ົ້ ນຄ ້ ວາການຮຽນຮ ້ ທ ່ ຄວນໃຊ ້ ໃນສປປລາວເພ ື່ ອ ການພ ັ ດທະນາທ ັ ກສະຄວາມສາມາດຂອງນ ັ ກຮຽນບ? ແລະຍ ້ ອນຫຍ ັ ງບ ່ : • AJAN SENGKEO OF DTE • AJAN TAVANH OF DTE
 • 38. 6 ແຜ ່ ນສະໄລ ້ ຕ ່ ໄປນ ້ ຈະກະກຽມໃຫ ້ ທ ່ ານ ສາ ລ ັ ບວຽກບ ້ ານໃນ ການນາໃຊ ້ ການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບ 38 • ນ ້ ແມ ່ ນກ ິ ດຈະກາ 1. ປະຕ ິ ບ ັ ດຕາມເປ ັ ນ "ຜ ້ ນາ" • ກ ິ ດຈະກາ 2 ຈະເຮ ັ ດວຽກເຮ ື ອນ (ຄວນເຮ ັ ດແລ ້ ວສ ົ່ ງ ໃຫ ້ ຫ ັ ງຈາກເວບໄຊທ ໌ ) ແລະເຈ ົ້ າຈະເຮ ັ ດມ ັ ນຄ ື “ ຄ”
 • 39. ກະລ ຸ ນາ ໝາຍເຫດ ff. ຈ ຸ ດປະສ ົ ງການຮຽນຮ ້ ແລະມາດຖານ ສາລ ັ ບຂ ັ້ ນຕອນຕ ່ ໄປ. ມ ັ ນເອ ົ າມາຈາກຫ ັ ກສດຊ ັ້ ນມ ັ ດທະຍ ົ ມ ສ ຶ ກສາ. ຈ ຸ ດປະສ ົ ງການຮຽນຮ ້ : • ອະທ ິ ບາຍກ ົ ດເກນການເຄ ື່ ອນ ທ ່ ທ ສອງຂອງນ ິ ວເຕ ິ ນ ເງ ື່ ອນໄຂການປະຕ ິ ບ ັ ດ: • ສ ້ າງສາຍພ ົ ວພ ັ ນລະຫວ ່ າງຄວາມ ແຮງ, ຄວາມເລ ັ່ ງແລະມວນສານ ແລະໃຊ ້ ມ ັ ນເພ ື່ ອແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາ.
 • 40. ຄ ິ ດເຖ ິ ງສະຖານະການຕ ່ ໄປນ ້ ຈາກຊວ ິ ດປະຈາວ ັ ນ ຂອງທ ່ ານແລະຕອບຄາຖາມຕ ່ ໄປນ ້ 1. ເຈ ົ້ າຂ ່ ລ ົ ດຖບບ? ຈະເກດຫຍ ັ ງຂ ື ້ ນໃນເວລາທ ່ ທ ່ ານຍ ້ ລ ້ ຂອງລ ົ ດຖບຂອງທ ່ ານ?ທ ່ ານຈະເຮ ັ ດແນວໃດຖ ້ າທ ່ ານ ຕ ້ ອງການຍ ້ າຍມ ັ ນໄວຂ ື ້ ນ? 2. ສ ົ ມມ ຸ ດວ ່ າທ ່ ານມລ ົ ດຖບສອງຄ ັ ນທ ່ ແຕ ່ ລະຄ ົ ນມກະຕ ່ າ. ລ ົ ດຖບຄ ັ ນ ໜ ຶ່ ງ ມກະຕ ່ າເປ ົ່ າ, ອກ ໜ ່ ວຍ ໜ ຶ່ ງ ມກະຕ ່ າ ເຕ ັ ມໄປດ ້ ວຍດ ິ ນຈ ່ . ຖ ້ າທ ່ ານພະຍາຍາມຂ ່ ລ ົ ດຖບແຕ ່ ລະ ຄ ັ ນແລະທ ່ ານຍ ້ ລ ົ ດຖບດ ້ ວຍຄວາມແຮງທ ່ ແນ ່ ນອນ, ທ ່ ານຄ ິ ດວ ່ າຄ ົ ນໃດຈະຍ ້ າຍ / ເລ ັ່ ງໄດ ້ ໄວແລະເປ ັ ນຫຍ ັ ງ? ຂ ັ້ ນຕອນທ 1: ການ ກາ ນ ົ ດທ ິ ດທາງ ກະລ ຸ ນາສ ັ ງເກດວ ິ ທການນາສະເໜ ຫ ັ ກສດໂດຍຄໃຫ ້ ຜ ້ ຮຽນໂດຍໃຊ ້ 4 ບາດກ ້ າວ: ອາຈານຊ ້ ບອກນ ັ ກຮຽນວ ່ າສ ິ່ ງນ ້ ຕ ້ ອງມາ ຈາກຊວ ິ ດຈ ິ ງ / ສະພາບຂອງຕ ົ ວເອງ ອາຈານໃຊ ້ ຕ ົ ວຢ ່ າງ ຊວ ິ ດຈ ິ ງ ທາ ມະດາ ເພ ື່ ອແຕ ້ ມຈາກ ຄສ ້ າງຄາຖາມ HOOK ອາຈານສະເໜ ສະຖານະການສ ົ ມມ ຸ ດ ຕ ິ ຖານ
 • 41. ອງຕາມ ຄາ ຕອບຂອງທ ່ ານໃນຂ ັ້ ນຕອນທ 1 ແລະປະສ ົ ບການ ໃນຊວ ິ ດປະ ຈາ ວ ັ ນຂອງທ ່ ານ, ພ ັ ດທະນາສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານເພ ື່ ອ ອະທ ິ ບາຍຄວາມ ສາ ພ ັ ນລະຫວ ່ າງ: 1. ຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມເລ ັ່ ງ 2. ມວນສານ ແລະ ຄວາມເລ ັ່ ງ 3. ຄວາມແຮງ ແລະ ມວນສານ ຂ ັ້ ນຕອນທ 2: ການຜະລ ິ ດສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ກະລ ຸ ນາສ ັ ງເກດຂ ັ້ ນຕອນທ 2: ໝາຍເຫດ ຮຽກຮ ້ ອງໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ເພ ື່ ອກ ິ ດຈະ ກາ ເພ ື່ ອທ ົ ດສອບ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງເຂ ົ າເຈ ົ້ າໃນ ພາຍຫລ ັ ງໂດຍ ນາ ໃຊ ້ ເອກະສານ ທ ່ ສະ ໜອງ ໃຫ ້ ແລະຂໃຫ ້ ພວກ ເຂ ົ າແບ ່ ງປ ັ ນໃນຫ ້ ອງຮຽນ: ສາລ ັ ບເວບໄຊທ ໌ ນ ້ :ທ ່ ານຈະເຮ ັ ວຽກ ນ ້ ທາງດ ້ ານຈ ິ ດໃຈ,ໃນ "ການສະແດງລະຄອນ" ຂອງທ ່ ານ ເປ ັ ນນ ັ ກຮຽນ
 • 42. ມ ັ ນມຄວາມ ສາ ຄ ັ ນທ ່ ຈະຕ ້ ອງສ ັ ງເກດວ ່ າ… ນ ັ ກຮຽນຂອງທ ່ ານຕ ້ ອງຮ ້ ແລະເຂ ົ ້ າໃຈຕ ່ ໄປນ ້ ກ ່ ອນ ທ ່ ພວກເຂ ົ າຈະຖ ື ກຮ ້ ອງຂໃຫ ້ ສ ້ າງແລະທ ົ ດລອງ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານເພ ື່ ອຄ ົ ້ ນພ ົ ບຄວາມ ສາ ພ ັ ນ ໃໝ ່ ໃນກ ິ ດຈະ ກາ ນ ້ : ຄວາມແຮງໃຊ ້ ແມ ່ ນການໂຕ ້ ຕອບໃດໆທ ່ , ໃນ ເວລາທ ່ unopposed, ຈະມການປ ່ ຽນແປງ ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງວ ັ ດຖ ຸ ໄດ ້ .  ຄວາມເລ ັ່ ງແມ ່ ນອ ັ ດຕາການປ ່ ຽນແປງຂອງ ຄວາມໄວ  ຄວາມໄວແມ ່ ນອ ັ ດຕາການປ ່ ຽນແປງການ ຍ ້ າຍທ ່  ການຍ ້ າຍທ ່ ເປ ັ ນໄລຍະທາງທ ່ ສ ັ້ ນທ ່ ສ ຸ ດໃນທ ິ ດ ທາງສະເພາະ Step 2: Generating Hypothesis NOTE the 2nd step: CHECK FIRST! ຄ:“ ຫ ້ ອງຮຽນ, ຈ ົ່ ງຈ ື່ ຈາ ສ ິ່ ງທ ່ ພວກເຮ ົ າຮ ້ ກ ່ ຽວກ ັ ບພ ື ້ ນຖານ, ການເຂ ົ້ າໃຈ, ສະພາບແວດລ ້ ອມແລະຄວາມບ ່ ພໃຈ? ໃຜສາມາດຈ ື່ ພວກເຮ ົ າຄ ື ນໄດ ້ ? ແມ ່ ນ ແລ ້ ວ, Miss SOMPHONE ບ? ແບ ່ ງປ ັ ນໃຫ ້ ພວກເຮ ົ າຫ ້ ອງ …”
 • 43. • ໄປທ ່ ພ ື ້ ນທ ່ / ພ ື ້ ນທ ່ ເປດແລະທ ົ ດສອບ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງທ ່ ານໂດຍໃຊ ້ ວ ັ ດ ສະດ ຸ ຕ ່ ໄປນ ້ : • 2 ຕ ້ ສະເກ ັ ດທ ່ ມມວນສານແຕກຕ ່ າງ ກ ັ ນ • ບານ 2 ໜ ່ ວຍ ມວນສານດຽວກ ັ ນຢ ່ າງ ແນ ່ ນອນ • ບານ 1 ໜ ່ ວຍທ ່ ມມວນແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ • ໄມ ້ ບ ັ ນທ ັ ດແມ ັ ດ / ເທບນ ິ ້ ວ ຂ ັ້ ນຕອນທ 3: ການທ ົ ດສອບສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ກະລ ຸ ນາສ ັ ງເກດຂ ັ້ ນຕອນທ 3: ນ ັ ກສ ຶ ກສາຄວນໄດ ້ ຮ ັ ບອະນ ຸ ຍາດໃຫ ້ ໃຊ ້ ທ ັ ກສະໃນການຄ ິ ດແລະວ ິ ທແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາຂອງຕ ົ ນເອງເພ ື່ ອໃຫ ້ ມຂ ັ້ ນຕອນໃດໜ ຶ່ ງ ໃນການທ ົ ດສອບ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງເຂ ົ າເຈ ົ້ າເພ ື່ ອຄ ົ້ ນພ ົ ບຄວາມສາພ ັ ນລະຫວ ່ າງຕ ົ ວແປ ສາມຢ ່ າງນ ້ : ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ ັ່ ງ; ມວນສານແລະຄວາມເລ ັ່ ງ; ຄວາມແຮງແລະມວຍສານ
 • 44. ບ ັ ນຫາກ ່ ຽວກ ັ ບອ ຸ ປະກອນ? S ທ ົ ດແທນ ສະຖານທ ່ ຂອງຄ ົ ນອ ື່ ນທ ່ ຈະມບ ຸ ກຄ ົ ນອ ື່ ນຫ ື ສ ິ່ ງທ ່ ປະຕ ິ ບ ັ ດຫ ື ຮ ັ ບໃຊ ້ ໃນ ສະຖານທ ່ ຂອງຄ ົ ນອ ື່ ນ C ລວມ ເພ ື່ ອເຮ ັ ດໃຫ ້ ຮ ່ ວມກ ັ ນ, A ປ ັ ບຕ ົ ວ ເພ ື່ ອປ ັ ບປ ່ ຽນເພ ື່ ອຈ ຸ ດປະສ ົ ງທ ່ ເໝາະ ສ ົ ມກ ັ ບເງ ື່ ອນໄຂ M ດ ັ ດແປງ ປ ່ ຽນແປງ, ປ ່ ຽນຮບແບບຫລ ື ຄ ຸ ນນະພາບ ຂະຫຍາຍ ເພ ື່ ອຂະຫຍາຍ, ເພ ື່ ອເຮ ັ ດໃຫ ້ ຫາຍກວ ່ າເກ ົ່ າໃນຮບແບບຫ ື ຄ ຸ ນນະພາບ ລ ົ ດຂະໜາດ ເພ ື່ ອເຮ ັ ດໃຫ ້ ຂະ ໜາດ ນ ້ ອຍກວ ່ າ, ເບ ົ າ, ຊ ້ າ, ແລະ ໜ ້ ອຍ ລ ົ ງເລ ື ້ ອຍໆ P ໃສ ່ ກ ັ ບການ ນາ ໃຊ ້ ອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອ ນາ ໃຊ ້ ເພ ື່ ອຈ ຸ ດປະສ ົ ງອ ື່ ນທ ່ ບ ່ ແມ ່ ນຈ ຸ ດປະສ ົ ງເດມ E ລ ົ ບລ ້ າງ ເພ ື່ ອລ ົ ບ ລະເວ ັ້ ນ ຫ ື ກາຈ ັ ດຄ ຸ ນະພາຍບາງສ ່ ວນ ຫ ື ທ ັ ງໝ ົ ດ R ຢ ້ ອນກ ັ ບປ ັ ບປ ຸ ງໃໝ ່ ການຈ ັ ດວາງກ ົ ງກ ັ ນຂ ້ າມຫ ື ກ ົ ງກ ັ ນຂ ້ າມ, ເຮ ັ ດໃຫ ້ ມ ັ ນປ ່ ຽນໄປຕາມ ລາ ດ ັ ບຫລ ື ປ ່ ຽນແປງ, ແຜນ, ຮບແບບຫລ ື ໂຄງການແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ Of course not all materials suggested are available locally but TEACHERS should be able to ADAPT using SCAMPER ຕ ັ ກນ ິ ກ SCAMPER ຄວນຄ ຸ້ ນເຄຍກ ັ ບຄທ ຸ ກຄ ົ ນ
 • 45. ບ ັ ນທ ຶ ກ / ເກ ັ ບກາຂ ້ ມນ, ໃຊ ້ ເສ ັ້ ນສະແດງແລະສ ົ ມຜ ົ ນທາງຄະນ ິ ດສາດເພ ື່ ອວ ິ ເຄາະແລະດ ັ່ ງນ ັ້ ນ ຈ ຶ່ ງຄ ົ້ ນພ ົ ບຄວາມສາພ ັ ນລະຫວ ່ າງ (i) ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ ັ່ ງ, (ii) ມວນສານແລະຄວາມ ເລ ັ່ ງ (iii) ຄວາມແຮງແລະມວນສານ  ນ ັ ກຮຽນຄວນຈະສາມາດຄ ິ ດໄດ ້ ວ ່ າໃນຂະນະທ ່ ເຮ ັ ດວຽກກ ່ ຽວກ ັ ບຄວາມສາພ ັ ນໃດໜ ຶ່ ງ 3 ຢ ່ າງນ ້ , ພວກເຂ ົ າຕ ້ ອງ ຮ ັ ກສາຕ ົ ວປ ່ ຽນຕ ົ ວຢ ່ າງທສາມ, ເລ ື ອກໜ ຶ່ ງໃນສອງຕ ົ ວແປສາລ ັ ບຄວາມສາພ ັ ນທ ່ ຄວາມແຮງເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນ ເອກະລາດແລະປ ່ ຽນແປງມ ັ ນເພ ື່ ອສ ັ ງເກດການປ ່ ຽນແປງຂອງຕ ົ ວປ ່ ຽນສອງຕ ົ ວ ເພ ື່ ອການ ົ ດສາຍພ ົ ວພ ັ ນລະຫວ ່ າງ ເຂ ົ າເຈ ົ້ າ.  ຕ ົ ວຢ ່ າງ (i) ເພ ື່ ອການ ົ ດຄວາມສາພ ັ ນລະຫວ ່ າງຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ ັ່ ງ, ມວນສານຕ ້ ອງໄດ ້ ຮ ັ ບການຮ ັ ກສາຄ ົ ງທ ່ , ສ ິ່ ງນ ້ ສາມາດເຮ ັ ດໄດ ້ ຄ ື ກ ັ ນກ ັ ບຈານວນ ຄວາມແຮງທ ່ ນາໃຊ ້ ໃນການເຄ ື່ ອນຍ ້ າຍແຜ ່ ນສະເກ ັ ດແລະສ ັ ງເກດວ ່ າມ ັ ນມ ຜ ົ ນກະທ ົ ບແນວໃດຕ ່ ຄວາມເລ ັ່ ງ. ຄວາມເລ ັ່ ງສາມາດວ ັ ດແທກໄດ ້ ໂດຍການວ ັ ດແທກຄວາມໄວສ ຸ ດທ ້ າຍ, ເຊ ິ່ ງແມ ່ ນ ໄລຍະທາງທ ່ ສ ັ້ ນທ ່ ສ ຸ ດ (ການຍ ້ າຍອອກ) ປ ົ ກຄ ຸ ມໃນເວລາຂອງໜ ່ ວຍ, ເນ ື່ ອງຈາກວ ່ າຄວາມໄວເລ ່ ມຕ ົ້ ນແມ ່ ນສນ. ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ, ກະບອກສຽງນ ິ ້ ວມ ື ແມ ່ ນສະໜອງ ໃຫ ້ , ເວລາສາມາດວ ັ ດແທກໄດ ້ ດ ້ ວຍໂມງຢ ຸ ດຫລ ື ໂທລະສ ັ ບມ ື ຖ ື . ຖ ້ າ ກະດານສະເກ ັ ດບ ່ ສາມາດໃຊ ້ ໄດ ້ , ບານເຕະເທນນ ິ ສ / ບານ / ກະຕ ່ າງ ່ າຍໆສາມາດໃຊ ້ ເພ ື່ ອການ ົ ດຄວາມສາພ ັ ນນ ້ . ຂ ັ້ ນຕອນທ 3: ການທ ົ ດສອບສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ຄວາມຮ ້ ກ ່ ຽວກ ັ ບ ຂະບວນການ ຄວາມຮ ້ ດ ້ ານເນ ື ້ ອ ຫາ
 • 46. ບ ັ ນທ ຶ ກ / ເກ ັ ບກາຂ ້ ມນ, ໃຊ ້ ເສ ັ້ ນສະແດງແລະສ ົ ມຜ ົ ນທາງຄະນ ິ ດສາດເພ ື່ ອວ ິ ເຄາະແລະດ ັ່ ງນ ັ້ ນຈ ຶ່ ງຄ ົ້ ນພ ົ ບ ຄວາມສາພ ັ ນລະຫວ ່ າງ (i) ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ ັ່ ງ, (ii) ມວນສານແລະຄວາມເລ ັ່ ງ (iii) ຄວາມແຮງແລະ ມວນສານ (ii) ເຊ ັ່ ນດຽວກ ັ ນ, ເພ ື່ ອຊອກຫາວ ່ າມວນ ສານມຜ ົ ນກະທ ົ ບແນວໃດຕ ່ ຄວາມເລ ັ່ ງ, ຄວາມແຮງໃຊ ້ ຄວນໄດ ້ ຮ ັ ບການຮ ັ ກສາຄ ົ ງທ ່ , ກະດານສະເກ ັ ດສອງກ ້ ອນມມວນສານທ ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນສາມາດຖ ື ກນາໃຊ ້ ຫລ ື ບານ ສອງໜ ່ ວຍ ມມວນທ ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ ສາມາດເຕະດ ້ ວຍຄວາມແຮງດຽວກ ັ ນ ຄວາມຮ ້ ດ ້ ານເນ ື ້ ອຫາ ຄວາມຮ ້ ກ ່ ຽວກ ັ ບ ຂະບວນການ ປະສ ົ ບການ / ການສ ັ ງເກດຕ ົ ວ ຈ ິ ງຂອງຜ ້ ຮຽນ
 • 47. ບ ັ ນທ ຶ ກ / ເກ ັ ບກາຂ ້ ມນ, ໃຊ ້ ເສ ັ້ ນສະແດງແລະສ ົ ມຜ ົ ນທາງຄະນ ິ ດສາດເພ ື່ ອວ ິ ເຄາະແລະດ ັ່ ງນ ັ້ ນ ຈ ຶ່ ງຄ ົ້ ນພ ົ ບຄວາມສາພ ັ ນລະຫວ ່ າງ (i) ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ ັ່ ງ, (ii) ມວນສານແລະຄວາມ ເລ ັ່ ງ (iii) ຄວາມແຮງແລະມວນສານ (iii) ສາລ ັ ບຄວາມແຮງແລະ ມວນສານ, ຄວາມເລ ັ່ ງຄວນ ຈະຖ ື ກຮ ັ ກສາໄວ ້ ຄ ົ ງທ ່ , "ຕ ້ ອງ ມແຮງງານຫາຍທ ່ ຈະ ເຕະບານ ໜ ັ ກ ເພ ື່ ອຍ ້ າຍມ ັ ນ ດ ້ ວຍ ຄວາມແຮງເລ ັ່ ງທຽບ ເທ ົ່ າກ ັ ບ ຄວາມແຮງທ ່ ເບ ົ າ ກວ ່ າ" ຂ ັ້ ນຕອນທ 3: ການທ ົ ດສອບສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ປະສ ົ ບການ / ການສ ັ ງເກດ ການຂອງນ ັ ກຮຽນຕ ົ ວຈ ິ ງ
 • 48. ກ ່ ອນທ ່ ຈະແຕ ້ ມບ ົ ດສະຫ ຸ ບ, ນ ັ ກຮຽນຄວນຈະຖ ື ກຮ ້ ອງຂໃຫ ້ ຢ ື ນຢ ັ ນສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ແລະການສ ັ ງເກດການປະຕ ິ ບ ັ ດໂດຍໃຊ ້ ຕ ົ ວຢ ່ າງ / ປະຈາວ ັ ນໃນຊວ ິ ດປະຈາວ ັ ນເຊ ັ່ ນ: : ຂ ັ້ ນຕອນທ 4: ບ ົ ດສະຫ ຸ ບ
 • 49. ກ ່ ອນທ ່ ຈະແຕ ້ ມບ ົ ດສະຫ ຸ ບ, ນ ັ ກຮຽນຄວນຈະຖ ື ກຮ ້ ອງຂໃຫ ້ ຢ ື ນຢ ັ ນສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ແລະການສ ັ ງເກດການປະຕ ິ ບ ັ ດໂດຍໃຊ ້ ຕ ົ ວຢ ່ າງ / ປະສ ົ ບການໃນຊວ ິ ດປະຈາວ ັ ນເຊ ັ່ ນ: : ຂ ັ້ ນຕອນທ 4: ບ ົ ດສະຫ ຸ ບ ໂອຍ! ມ ັ ນເປ ັ ນການຍາກທ ່ ຈະ ເລ ັ່ ງລ ົ ດຄ ັ ນນ ້ ໄປຂ ້ າງ ໜ ້ າ 55! ມ ັ ນງ ່ າຍທ ່ ຈະເລ ັ່ ງລ ົ ດຄ ັ ນນ ້ ໄປຂ ້ າງ ໜ ້ າ
 • 50. ນ ັ ກຮຽນຄວນໃຫ ້ ຂສະຫ ຸ ບໂດຍການຢ ື ນຢ ັ ນຫ ື ປະຕ ິ ເສດແນວຄ ິ ດຂອງ ພວກເຂ ົ າ, ໂດຍອງໃສ ່ ການທ ົ ດລອງແລະການສ ັ ງເກດຊວ ິ ດປະຈາວ ັ ນ. ພວກເຂ ົ າຄວນຈະຖ ື ກຖາມວ ່ າພວກເຂ ົ າໄດ ້ ຄ ົ້ ນພ ົ ບຫຍ ັ ງໃນໄລຍະກ ິ ດຈະ ການ ້ ??ຕ ່ ໄປນ ້ ແມ ່ ນຕ ົ ວຢ ່ າງຂອງການສະຫລ ຸ ບຕາມຫລ ັ ກຖານ: ເມ ື່ ອຂ ້ ອຍໃຊ ້ ຄວາມແຮງເພ ່ ມເຕມເທ ິ ງສະເກ ັ ດ, ຂ ້ ອຍໄດ ້ ຍ ້ າຍໄວຂ ື ້ ນ. ຂ ້ ອຍບ ່ ໄດ ້ ປ ່ ຽນແປງມວນສານ ນ ້ ຫມາຍຄວາມວ ່ າສາລ ັ ບມວນສານຄ ົ ງ ທ ່ , ຄວາມແຮງແລະຄວາມເລ ັ່ ງແມ ່ ນອ ັ ດຕາສ ່ ວນກ ົ ງ. • ເມ ື່ ອຂ ້ ອຍເອ ົ ານ ້ າໜ ັ ກຫາຍຂ ື ້ ນໃສ ່ ລ ົ ດເຂ ັ ນ, ມ ັ ນຍາກສາລ ັ ບຂ ້ ອຍທ ່ ຈະຍ ້ າຍມ ັ ນ, ສະນ ັ້ ນຕ ້ ອງໃຊ ້ ຄວາມແຮງຫາຍທ ່ ຈະຍ ້ າຍວ ັ ດຖ ຸ ໜ ັ ກ ກວ ່ າເກ ົ່ າດ ້ ວຍຄວາມມເລ ັ່ ງດຽວກ ັ ນ, ດ ັ່ ງນ ັ້ ນຄວາມແຮງໃຊ ້ ແມ ່ ນອ ັ ດຕາສ ່ ວນກ ົ ງກ ັ ບມວນໃນເວລາຄວາມເລ ັ່ ງຄ ົ ງທ ່ . • ຖ ້ າຂ ້ ອຍຍ ້ ບານເຕະ (ມມວນຫາຍກວ ່ າ) ແລະບານຕເທ ັ ນນ ິ ດ (ມມວນສານໜ ້ ອຍກວ ່ າ) ດ ້ ວຍ ຄວາມແຮງດຽວກ ັ ນ, ໝາກ ບານເທ ັ ນນ ິ ດກວມເອ ົ າໄລຍະທາງຫາຍກວ ່ າ / ຍ ້ າຍໄດ ້ ໄວຂ ື ້ ນ, ເພາະສະນ ັ້ ນ, ເມ ື່ ອມການນາໃຊ ້ ກາລ ັ ງຄ ົ ງທ ່ , ມວນສານ ແລະການເລ ັ່ ງແມ ່ ນມອ ັ ດຕາສ ່ ວນກ ັ ນ. ຂ ັ້ ນຕອນທ 4: ບ ົ ດສະຫ ຸ ບ (ຕ ່ ) Which force is this?? Is it the force I applied?? Then what about friction and air resistance?? This must be NET FORCE!!! content knowledge
 • 53. ກ ິ ດຈະກາທ 2: ວຽກງານການປະຕ ິ ບ ັ ດຕ ົ ວ ຈ ິ ງ 53 ນ ັ ກຮຽນຂອງຂ ້ ອຍ ຕ ້ ອງຮຽນຮ ້ ຫຍ ັ ງເພ ື່ ອ ເອ ົ າຊວ ິ ດລອດໃນລາວ ສ ັ ດຕະວ ັ ດທ 21 ຂ ້ ອຍຈະພ ິ ສດໄດ ້ ແນວໃດວ ່ າການ ຮຽນຮ ້ ເກດຂ ຶ ້ ນ? ຂ ້ ອຍຈະອານວຍ ຄວາມສະດວກໃນ ການຮຽນຮ ້ ທາງເລ ິ ກ ແບບນ ັ້ ນໄດ ້ ແນວໃດ ຂ ້ ອຍຮ ້ ຫຍ ັ ງກ ່ ຽວກ ັ ບ ນ ັ ກຮຽນຂອງຂ ້ ອຍ ແດ ່ ກ ິ ດຈະກາ ການຮຽນ- ການສອນ ວຽກການປະ ເມນ ຜ ົ ນການຮຽນ ຮ ້ ທ ່ ຕ ັ້ ງໃຈໄວ ້ ສະແດງແຜນການສອນກ ຸ່ ມທ ັ ງໝ ົ ດສາລ ັ ບການແ]dxjPO (ໂພl​ໃນshv’​ຮຽນ FB Group/Google Classroom/ໜ ້ າຈແຊ) ໃນຫ ້ ອງຮຽນຈ ິ ງ: ເລ ື ອກໜ ຶ່ ງກ ຸ່ ມເພ ື່ ອນາສະເໜແຜນການສອນໃນ 5 ເຖ ິ ງ 7 ນາທ ຂ ້ ສະເໜແນະກ ່ ຽວກ ັ ບການ ນາສະເໜຈະກ ່ າວເຖ ິ ງໃນ 5 ນາທ ໃນເວ ັ ບບ ິ ນາ: ສ ົ່ ງຂ ້ ຄວາມ FACEBOOK.COM/EESDP }n​ອເມນໄປທ ່ eesdp.2020@gmail.com ພ ້ ອມຫ ົ ວຂ ້ : ; ວຽກບ ້ ານໂມດນ 1.1 ນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນສນ ກາງ
 • 54. ຂ ້ ມນທາງເລ ິ ກ ຂ ັ້ ນສ ຸ ດທ ້ າຍ
 • 55. ການທ ົ ບທວນຄ ື ນ 3 ບ ົ ດສະຫ ຸ ບແລະການປະຕ ິ ບ ັ ດ AJAN OUTHIT OF RIES AJAN VONGDUEANE OF DTE
 • 56. ການສະທ ້ ອນ • ທ ່ ານຄ ິ ດແນວໃດກ ່ ຽວກ ັ ບການຮຽນຮ ້ ການຄ ົ້ ນພ ົ ບ? ແບ ່ ງປ ັ ນການ ສະທ ້ ອນຂອງທ ່ ານ, ຜ ້ ເຂ ົ້ າຮ ່ ວມຈະຖ ື ກຖາມແບບສ ຸ່ ມໃຫ ້ ແບ ່ ງປ ັ ນການ ສະທ ້ ອນຂອງພວກເຂ ົ າ
 • 58. EESDP LEARNING STRATEGIES EXPERIMENTAL LEARNING 58 (random selection of 3 questions to be answered by the resource person or the hosts) ເຮ ົ າຍ ິ ນດຕ ້ ອນຮ ັ ບຄາ ຖາມຂອງເຈ ົ້ າ!!!!!! ກະລ ຸ ນາຍ ົ ກມ ື ຂ ຶ ້ ນເພ ື່ ອໃຫ ້ ເປ ັ ນທ ່ ຮ ້ ຈ ັ ກ / ພ ິ ມຄາຖາມຂອງເຈ ົ້ າໃນ ZOOM CHAT BOX
 • 59. 59 SPECIAL THANKS TO: The Department of Teacher Education (DTE) The Department of General Education (DGE) The Research Institute for Educational Sciences (RIES) The Institute for Education Administrators Development (IFEAD) The EESDP Project Management Unit (PMU) The Project Implementation Consultants of INTEM Philippines Hosted by: Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader Presentors: Mr. Bounchanh (Curriculum Development Specialist) Reactors: Segment 1: Ajan Ket of DTE/Ajan Keo of EESDP/Ajan Outhit of RIES Segment 2: Ajan Tavanh of DTE/ Ajan Houmphanh of RIES/ Ajan Sengkeo of DTE Segment 3: Ajan Lamphoun of IFEAD, Ajan Vongduean of DTE, Ajan Somphone of DGE Technical Support: (ICT/Assessment) Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad chat panelists: Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet
 • 60. KOP CHAI LAI LAI!