M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
ກອງປະຊຸ ມ
ຝຶ ກອົ ບຮົ ມ
ຄູ ຝຶ ກມ7
SESDP/ມຍ/ສວສ/ສຄ
ກໍ ລະກົ ດ-ສີ ງຫາ2016
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited
7 ທັ ກສະການຮຽນຮູູ້ ຂອງຄົ ນໃນສະຕະວັ ດທີ 21
ທັ ກສະ7Cຂອງຄົ ນໃນສະຕະວັ ດທີ 21 ທັ ກສະທີີ່ ຈໍ າເປັ ນ
1 ທັ ກສະການກະທໍ າແລະຄົູ້ ນຄິ ດວິ ເຄາະ ສາມາດແກູ້ ໄຂບັ ນຫາ,ຄວູ້ າຄວູ້ າ,ວິ ເຄາະວີ ໄຈ,ບໍ ລິ ຫານ
ໂຄງການແລະອີ່ ນໆ
2 ຄວາມຄິ ດສູ້ າງສັ ນ ສູ້ າງຄວາມຮູູ້ ໃໝີ່ ,ອອກແບບວີ ທີ ແກີ່ ໄຂບັ ນຫາຢີ່ າງເໝາະສົ ມ,
ບອກເລົີ່ າເລີ່ ອງຢີ່ າງມີ ສິ ລະປະ
3 ທັ ກສະການຮີ່ ວມມ ໃຫູ້ ການຮີ່ ວມມ,ປານີ ປານອມ,ຍິ ນຍອມເຫັ ນດີ ເປັ ນເອກະ
ພາບ,ສູ້ າງຊຸ ມຊົ ນ(ກຸີ່ ມ)ແລະອີ່ ນໆ
4 ມີ ຄວາມເຂົູ້ າໃຈໃນວັ ດທະນະທໍ າທີີ່ ແຕກຕີ່ າງ
ກັ ນ
ຮັ ບຮູູ້ ແລະເຂົູ້ າໃຈຄວາມຫຼ າກຫຼ າຍຂອງວັ ດທະນະທໍ າ,ຄວາມຮູູ້
ແລະວັ ດທະນະທໍ າອົ ງກອນ
5 ທັ ກສະດູ້ ານການສີ່ ສານ ປະດິ ດສູ້ າງຂໍູ້ ມູ ນແລະນໍ າໃຊູ້ ສີ່ ICTຢີ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົ ນ
6 ທັ ກສະການນໍ າໃຊູ້ ຄອມພິ ວເຕີ ນໍ າໃຊູ້ ຂໍູ້ ມຸ ນອີ ເລັ ກໂຕຣນິ ກແລະເຄີ່ ອງມຄົູ້ ນຄວູ້ າຫາຄວາມຮຸູ້
ໄດູ້ ຢີ່ າງມີ ປະສິ ດທີ ຜົ ນ
7 ກຸູ້ ມຕົ ນເອງທາງດູ້ ານອາຊີ ບແລະການຮຽນ
ຮູູ້
ສາມາດບໍ ລິ ຫານການປີ່ ຽນແປງ,ມັ ກທີີ່ ຈະຮຽນຮູູ້ ຕະຫຼ ອດຊີ ວິ ດ
,ກຽມພູ້ ອມຕໍີ່ ການປີ່ ຽນແປງໃນອາຊີ ບ
ຈຸ ດປະສົ ງຫຼັ ກ
ເພີ່ ອກະກຽມຄູ ຝຶ ກຂັູ້ ນສູ ນກາງໝົ ດທຸ ກຄົ ນເພີ່ ອ
ໄປຝຶ ກອົ ບຮົ ມຄູ ຝຶ ກມ7ຂັູ້ ນແຂວງ,
ເພີ່ ອຮັ ບປະກັ ນໃຫູ້ ທຸ ກຄົ ນໄດູ້ ຮັ ບການຝຶ ກ
ອົ ບຮົ ມທີີ່ ເໝາະສົ ມກີ່ ຽວກັ ບວິ ທີ ເອົ າຜູູ້ ຮຽນ
ເປັ ນໃຈກາງທີີ່ ຈະນໍ າໃຊູ້ ໃນຫູ້ ອງຮຽນໂດຍນໍ າໃຊູ້
UbDເປັ ນເຄີ່ ອງມໃນການກຽມບົ ດສອນ.
ຄູ ຝຶ ກຂັູ້ ນສູ ນກາງ(CMT)ຈໍ າເປັ ນຈະຕູ້ ອງ:
 ເຂົູ້ າໃຈຢີ່ າງເລິ ກເຊີີ່ ງຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງວິ ທີ ຝຶ ກອົ ບຮົ ມແບບເອົ າຜູູ້
ຮຽນເປັ ນໃຈກາງແລະວິ ທີ ແບບເກົີ່ າ
 ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງເຂົູ້ າໃຈວິ ທີ ແລະວາລະໃນການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ
 ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງເຂົູ້ າໃຈວີ່ າເຂົ າເຈົູ້ າຄວນເປັ ນຜູູ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ສໍ າຄັ ນ
ໃນການຮຽນແບບການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມແລະເປັ ນຜູູ້ ຊຸ ກດັ ນໃຫູ້ ມີ ການນໍ າໃຊູ້ UbD
ໃນຫູ້ ອງຮຽນ.
 ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ມີ ຄວາມກະຕລູ້ ລົູ້ ນໃນການອອກຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັ ນຕໍີ່
ການສອນສາທິ ດ.
 ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງສົີ່ ງເສີ ມການຄິ ດແບບສູ້ າງສັ ນ
 ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງລູ້ ງເຄີ ຍກັ ບແບບທົ ດສອບກີ່ ອນແລະຫຼັ ງການຝຶ ກອົ ບຮົ ມທີີ່ ຈະ
ໃຊູ້ ລະຫວີ່ າງການຝຶ ກອບຮມ
ຂັູ້ ນຕອນ/ບາດກູ້ າວໃນການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ
1. ທົ ດສອບກີ່ ອນການຝຶ ກ
2. ການຮຽນຮູູ້ ເປັ ນກຸີ່ ມແລະການ
ປະດິ ດສູ້ າງ
3. ຄົູ້ ນຄູ້ ວາໃຫູ້ ກໍ າໄດູ້ ແຜນການ
ສອນ/ການແຕີ່ ງບົ ດສອນທີີ່
ແນະນໍ າໃນຄູີ່ ມການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ
ແຕີ່ ລະວິ ຊາ
4. ການສອນສາທິ ດໂດຍຄູ ຝຶ ກ
ຂອງສວສ-ສອນຕາມແຜນການ
ສອນທີີ່ ແຕີ່ ງໄວູ້ .
5. ຈັ ບຄູີ່ (ຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມກ ແລະຜູູ້ ເຂົູ້ າ
ຮີ່ ວມ ຂ)
6. ການເລອກແລະມອບຫົ ວຂໍູ້
ບົ ດຮຽນ
7. ການແຕີ່ ງບົ ດສອນແລະສອນ
ສາທິ ດ
8. ສອນສາທິ ດ
9. ຄົູ້ ນຄູ້ ວາອອກຄວາມເຫັ ນແລະປະ
ເມີ ນ
10. ທົ ດສອບຫຼັ ງການຝຶ ກ
ກິ ດຈະກໍ າການຮຽນທີ 1 ຂັູ້ ນຕອນແລະຄໍ າ
ຖາມ
1. ກີ່ າວຕູ້ ອນຮັ ບ ແລະຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມສະເໜີ ຕົ ວ
2. ສະເໜີ ວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບເກົີ່ າ
3. ສະເໜີ ວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບ UbD
4. ຢາຍບັ ດແຂງ/ສີ ໃຫູ້ ສໍ າມະນາກອນ, ແນະນໍ າໃຫູ້ ໃຊູ້ ບັ ດລະ
ໜີ່ ງຄໍ າຖາມ
5. ປຽບທຽບວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບເກົີ່ າແລະແບບນໍ າໃຊູ້
UbD: ຂໍູ້ ດີ -ຂໍູ້ ເສຍ;ຈຸ ດແຂງ-ຈຸ ດອີ່ ອນ
ວິ ທີ ກຽມ/ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບເກົີ່ າ
ຈຸ ດປະສົ ງ ເນູ້ ອໃນ ກິ ດຈະກໍ າ ເວລາ ອຸ ປະກອນ ການປະ
ເມີ ນ
ແບບໃຊູ້ UbD Format
ຂັູ້ ນຕອນທີ 1- ຜົ ນທີີ່ ຕູ້ ອງການ
ກໍ ານົ ດເປົູ້ າໝາຍ: G
ຄວາມເຂົູ້ າໃຈ:
ນັ ກຮຽນຈະເຂົ ູ້ າໃຈ.. U
ຄໍ າຖາມຫຼັ ກ:
Q
ນັ ກຮຽນຈະຮູູ້ … K ນັ ກຮຽນຈະສາມາດ… S
ຂັູ້ ນຕອນທີ 2- ຫຼັ ກຖານປະເມີ ນ
ກິ ດຈະກໍ າຈະໃຫູ້ ນັ ກຮຽນເຮັ ດເພີ່ ອປະ
ເມີ ນຜົ ນໄດູ້ ຮັ ບ: T
ຫຼັ ກຖານອີ່ ນໆ :
OE
ຂັູ້ ນຕອນທີ 3- ແຜນການຮຽນ-ສອນ
ກິ ດຈະກໍ າການຮຽນ-ການສອນ:
ສີີ່ ງທີີ່ ພວກເຮົ າມັ ກເຮັ ດ(ທີີ່ ບໍີ່ ຖກ)ຄແນວໃດ
ກໍ ານົ ດເນູ້ ອໃນ
ລະດົ ມສະໝອງກິ ດຈະກໍ າແລະວິ ທີ ການ
ແລະສຸ ດທູ້ າຍດູ້ ວຍການປະເມີ ນ
ໂດຍບໍີ່ ກວດກາ
ຄວາມສອດຄີ່ ອງ
ໂດຍບໍີ່ ກວດກາ
ຄວາມສອດຄີ່ ອງ
3 ຂັູ້ ນຕອນຂອງການແຕີ່ ງບົ ດສອນນໍ າ
ໃຊູ້ UbD
1. ກໍ ານົ ດຜົ ນໄດູ້ ຮັ ບທີີ່ ຕູ້ ອງການ
2. ກໍ ານົ ດຫຼັ ກຖານທີີ່ ສາມາດຮັ ບໄດູ້
3. ວາງແຜນກິ ດຈະກໍ າການຮຽນ &ການສອນ
ແລະຈາກ
ນັູ້ ນເທົີ່ າ
ນັູ້ ນຈີ່ ງ
ຄໍ າກິ ລິ ຍາ (ຄໍ າກໍ າມະ)ໃນການແບີ່ ງຂັູ້ ນຂອງ BLOOMS
ສູ້ າງສັ ນ
ປະເມີ ນ
ວິ ເຄາະ
ນໍ າໃຊູ້
ເຂົ າໃຈ
ຈີ່ ຈໍ າ
ນັ ກຮຽນສາມາດຢັູ້ ງຢນ
ຈຸ ດຢນ/ທັ ດສະນະຫຼ ການ
ຕັ ດສີ ນໃຈໄດູ້ ບໍີ່
ນັ ກຮຽນສາມາດອະທິ ບາຍ
ຄວາມໝາຍຫຼ ແນວຄວາມ
ຄິ ດບໍີ່
ນັ ກຮຽນສາມາດລູ້ ມຄນ
ຫຼ ຈີ່ ຂໍູ້ ມູ ນໄດູ້ ບໍີ່
ປະກອບ, ກໍີ່ ສູ້ າງ,ສູ້ າງສັ ນ,ອອກ
ແບບ,ພັ ດທະນາ,ກໍ ານົ ດ,ຮີ່ າງ,
ຂຽນ
ນັ ກຮຽນສາມາດສູ້ າງ
ສີີ່ ງ
ໃໝີ່ ຫຼ ແນວຄິ ດໃໝີ່ ຫຼ
ບໍີ່
ນັ ກຮຽນສາມາດຈໍ າແນກ
ຫຼ ແຍກສີ່ ວນຕີ່ າງໆໄດູ້ ບໍີ່
ນັ ກຮຽນສາມາດນໍ າ
ເອົ າຂໍູ້ ມູ ນໄປໃຊູ້
ແນວໃໝີ່ ໄດູ້ ບໍີ່ ?
ຈໍ າກັ ດຄວາມ, ລູ້ ມຄນ, ຂູ້ ນບັ ນຊີ , ຈີ່
,ທວນຄນ, ບອກ/ແຈູ້ ງ, ຖະແຫຼ ງ.
ຈັ ດອັ ນດັ ບ,ພັ ນລະນາ,ປຶ ກສາ,
ອະທິ ບາຍ,ບອກ,ບອກທີີ່ ຕັູ້ ງ,ຮັ ບຮູູ້ ,
ລາຍງານ,ເລອກ,ແປ,ສະລຸ ບ
ໃຈຄວາມ
ຄັ ດເລອກ, ສາທິ ດ, ສູ້ າງເລີ່ ອງ, ໃຊູ້ ,ປະກອບ
ພາບ, ແປຄວາມໝາຍ,ປະຕິ ບັ ດ, ກໍ ານົ ດ
ເວລາ,ແຕູ້ ມ,ແກູ້ ໄຂ,ນໍ າໃຊູ້ , ຂຽນ
ຕີ ລາຄາ,ປຽບທຽບ,ກົ ງກັ ນຂູ້ າມ,ຕໍ ານິ ,
ແຕກຕີ່ າງ,ແບີ່ ງແຍກ,ໄຈູ້ ແຍກ,
ຊັ ນນະສູ ດ,ທົ ດລອງ,ຖາມ,ກວດກາ/ທົ ດ
ສອບ
ປະເມີ ນ, ໃຫູ້ ເຫດຜົ ນ, ປູ້ ອງກັ ນ, ຕີ
ລາຄາ, ຕັ ດສີ ນ, ເລອກ, ສະໜັ ບສະ
ໜູ ນ,ຕີ ລາຄາ, ປະເມີ ນຜົ ນ
ປະກອບ,ກໍີ່ ສູ້ າງ,ປະດິ ດສູ້ າງ,ອອກແບບ
,ພັ ດທະນາ,ສູ້ າງສູ ດ,ຂຽນ
ນັ ກຮຽນສາມາດກໍ າ
ນົ ດຈຸ ດຢນຫຼ ຕັ ດສິ
ໃຈໄດູ້ ບໍີ່ ?
ນັ ກຮຽນສາມາດ
ອະທິ ບາຍຄວາມຄິ ດ ຫຼ
ແນວຄວາມຄິ ດໄດູ້ ບໍີ່ ?
ນັ ກຮຽນສາມາດ
ລະນຶ ກຄນຫຼ ຈີ່ ຂໍູ້ ມູ ນ
ໄດູ້ ບໍີ່ ?
ປະດິ ດ
ສູ້ າງ
ປະເມີ ນຜົ ນ
ວິ ເຄາະ
ນໍ າໃຊູ້
ເຂົູ້ າໃຈ
ຈີ່ ຈໍ າ
ຄໍ າກິ ລິ ຍາທີີ່ ໃຊູ້ ເພີ່ ອກໍ ານົ ດລະດັ ບແນວຄິ ດ
ຕາມTaxonomy ຂອງBlooms
ທັ ກສະການຄິ ດ ຄໍ າຖາມຫຼັ ກ ຄໍ າກິ ລິ ຍາທີີ່ ໃຊູ້
ສູ້ າງສັ ນ/
ຫົ ວຄິ ດປະດິ ດສູ້ າງ
ນັ ກຮຽນສາມາດສູ້ າງສີີ່ ງ
ໃໝີ່ ຫຼ ແນວຄິ ດໃໝີ່ ຫຼ ບໍີ່
ປະກອບ,ກໍີ່ ສູ້ າງ,ປະດິ ດສູ້ າງ,ອອກແບບ,
ພັ ດທະນາ,ສູ້ າງສູ ດ,ຂຽນ
ປະເມີ ນ ນັ ກຮຽນສາມາດກໍ ານົ ດຈຸ ດຢນຫຼ ຕັ ດສິ ນໃຈໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ປະເມີ ນ,ໃຫູ້ ເຫດຜົ ນ,ປູ້ ອງກັ ນ,ຕີ ລາຄາ,ຕັ ດ
ສີ ນ,ເລອກ,ສະໜັ ບສະໜູ ນ,ຕີ ລາຄາ,ປະເມີ ນ
ຜົ ນ
ວິ ເຄາະ/ວິ ໄຈ ນັ ກຮຽນສາມາດຈໍ າແນກຫຼ ແຍກສີ່ ວນຕີ່ າງໆໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຕີ ລາຄາ,ປຽບທຽບ,ກົ ງກັ ນຂູ້ າມ,ຕໍ ານິ ,ແຕກ
ຕີ່ າງ,ແບີ່ ງແຍກ,ໄຈູ້ ແຍກ,ຊັ ນນະສູ ດ,ທົ ດ
ລອງ,ຖາມ,ກວດກາ/ທົ ດສອບ
ນໍ າໃຊູ້ ນັ ກຮຽນສາມາດນໍ າເອົ າຂໍູ້ ມູ ນໄປໃຊູ້ ແນວໃໝີ່ ໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຄັ ດເລອກ,ສາທິ ດ,ສູ້ າງເລີ່ ອງ,ໃຊູ້ ,ປະກອບ
ພາບ,ແປຄວາມໝາຍ,ປະຕິ ບັ ດ,ກໍ ານົ ດ
ເວລາ,ແຕູ້ ມ,ແກູ້ ໄຂ,ນໍ າໃຊູ້ ,ຂຽນ
ເຂົູ້ າໃຈ ນັ ກຮຽນສາມາດອະທິ ບາຍຄວາມຄິ ດຫຼ ແນວຄວາມ
ຄິ ດໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ?
ຈັ ດອັ ນດັ ບ,ພັ ນລະນາ,ປຶ ກສາ,ອະທິ ບາຍ,
ບອກ,ບອກທີີ່ ຕັູ້ ງ,ຮັ ບຮູູ້ ,ລາຍງານ,ເລອກ,
ແປ,ສະລຸ ບໃຈຄວາມ
ຈີ່ ຈໍ າ ນັ ກຮຽນສາມາດລະນຶ ກຄນຫຼ ຈີ່ ຂໍູ້ ມູ ນໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຈໍ າກັ ດຄວາມ,ລູ້ ມຄນ,ຂູ້ ນບັ ນຊີ ,ຈີ່ ,ທວນຄນ,
ບອກ/ແຈູ້ ງ,ຖະແຫຼ ງ.
ການທົ ດລອງການນໍ າໃຊູ້ UbDຂອງກະຊວງໃນ
ປັ ດຈຸ ບັ ນ
 ໄດູ້ ແນະນໍ າໃຫູ້ ນໍ າໃຊູ້ UbDເພີ່ ອແຕີ່ ງຍົ ດສອນຢີ່ າງເຕັ ມສີ່ ວນ
 ທົ ດສອບໃນການປະເມີ ນASLOຂັູ້ັູ້
ນ ມ4 ໃນປີ 2017
 ເມອງ:
ນອງ,ສະຫວັ ນນະເຂດ
ຕາໂອູ້ ຍ,ສາລະວັ ນ
ໄຊຈໍ າພອນ,ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ
ວຽງໄຊ,ຫົ ວພັ ນ
ໂພນທອງ,ຫຼ ວງພະບາງ
ແນະນໍ າແກີ່ ຄູ ຝຶ ກ
 ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງມີ ບັ ດສີ ແລະປາກກາ pentel
 ແບີ່ ງຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມອອກເປັ ນ 5 ກຸີ່ ມ ແລະຮັ ບປະກັ ນວີ່ າແຕີ່ ລະ
ກຸີ່ ມຈະໃຫູ້ 1 ຫຼ ຫຼ າຍຄໍ າຕອບຕໍີ່ ແຕີ່ ລະຄໍ າຖາມ.
 ຕູ້ ອງຮັ ບປະກັ ນວີ່ າຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມຈະຕິ ດຄໍ າຕອບໃສີ່ ບີ່ ອນຄໍ າ
ຖາມແຕີ່ ລະຄໍ າຖາມທີີ່ ກີ່ ຽວຂູ້ ອງ.
 ໃຫູ້ ເຕີ່ ລະກຸີ່ ມສະຫຼຸ ບຄໍ າຕອບຂອງແຕີ່ ລະຄໍ າຖາມ, ໃນກໍ ລະນີ
ຄໍ າຖາມທີ 1-5 ແລະສະເໜີ ຕໍີ່ ຫູ້ ອງ.
ຄໍ າຖາມຫຼັ ກທີີ່ ນໍ າໃຊູ້ ໃນການຄົູ້ ນຄູ້ ວາ
ຄໍ າຖາມ:
1. ແຕີ່ ລະຄົ ນໄດູ້ ໃຊູ້ UbDໃນຫູ້ ອງຮຽນຂອງຕົ ນຫຼ ບໍີ່ ?ຜົ ນໄດູ້ ຮັ ບ
ເປັ ນແນວໃດ?ດີ /ບໍີ່ ດີ ?ຄວນປັ ບປູ ງອັ ນໃດ/ແບບໃດ?
2. ປັ ດຈຸ ບັ ນມີ ບັ ນຫາຫຍັ ງໃນທາງປະຕິ ບັ ດໃນການນໍ າໃຊູ້ UbD
ໃນຫູ້ ອງຮຽນ?
3. ເຂົ າເຈົູ້ າສາມາດປະສົ ມປະສານວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບ
ເກົີ່ າກັ ບUbDໃຫູ້ ເປັ ນບົ ດສອນອັ ນດຽວໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ?ຈະເສຍຫຍັ ງ?ຈະ
ໄດູ້ ຫຍັ ງ?
4. ພວກເຮົ າຕູ້ ອງການຫຍັ ງຕີ່ ມອີ ກໃນການນໍ າໃຊູ້ UbDຢີ່ າງ
ເຕັ ມສີ່ ວນໃນການສອນ?
5.ສັ ງລວມ,ຊັ ບຊູ້ ອນ, ສະຫຼ ບ
ສອນສາທິ ດໂດຍຄູ ຝຶ ກຈາກສູ ນກາງCMT
 ສະເໜີ ແຜນການສອນ/
ບົ ດສອນແລະອະທິ ບາຍ  ສອນສາທິ ດ
 ແລກປີ່ ຽນຄໍ າຄຶ ດຄໍ າເຫັ ນ
ແລະແນະນໍ າ/
ສະເໜິ ແນະ
ໜູ້ າວຽກຂອງຄູ ຝຶ ກ
 ກຽມບົ ດສອນເປັ ນຄູີ່
ໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbD
 ສອນສາທິ ດ
 ແລກປີ່ ຽນຄໍ າຄຶ ດຄໍ າ
ເຫັ ນ ຕໍ ານິ ຕິ ຊົ ມ
 ປະເມີ ນໂດຍນໍ າໃຊູ້
ຣູ ບຣິ ກrubrics
ວັ ນທີ 6ກອງປະຊຸ ມຄູ ສຶ ກສານິ ເທດ
ສະເໜີ ມາດຕະການປັ ບປູ ງໂຮງຮຽນຄຸ ນນະພາບ
ຢາຍ​ບັ ດ​ສີ ​ໃຫູ້ ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຂຽນ​ລາຍ​ງານ​ວີ່ າການນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​
ສອນ​ແບບ​ເອົ າຜູູ້ ​ຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈກາງ​ຢູີ່ ​ໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ໄດູ້ ​ມີ ​ການ​ປະຕິ ບັ ດ​ຄ​
ແນວ​ໃດ
1. ໃຫູ້ ​ຜູູ້ ​ຮີ່ ວມ​ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຂຽນ​ໃສີ່ ​ເຈູ້ ຍ​ສີ ​ແຜີ່ ນ​ທີີ່ 1ວີ່ າ​ຕົ ນ​ເອງ​ໄດູ້ ​ມີ ​ສີ່ ວນ​
ຊຸ ກຍູູ້ ​ຊີ່ ວຍ​ເຫຼ ອໃຫູ້ ຄູ ​ສອນ​ນໍ າ ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​
ເປັ ນ​ໃຈກາງໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນຄ​ແນວ​ໃດ
2. ໃຫູ້ ​ຜູູ້ ​ຮີ່ ວມ​ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຂຽນ​ໃສີ່ ​ເຈູ້ ຍ​ສີ ​ແຜີ່ ນ​ທີີ່ 2ລາຍ​ງານວີ່ າຜົ ນ​ຂອງ​
ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການຊຸ ກຍູູ້ ຊີ່ ວຍ​ເຫຼ ອໃຫູ້ ຄູ ​ສອນ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​
ສອນແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈກາງ​​ໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ໄດູ້ ​ຮັ ບ​ຜົ ນຄ​ແນວ​ໃດ
ມູ້ ​ທີີ່ 6: ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ​ມັ ດທະຍົ ມ
3. ວິ ທີ /ກິ ດຈະກໍ າການຮຽນ-ການແລກປີ່ ຽນບົ ດຮຽນດູ້ ວຍການນໍ າໃຊູ້ ບັ ດສີ (Meta Card )
3.1 ປະເມີ ນຄວາມຕູ້ ອງການໃນການຝຶ ກອົ ບຮົ ມໃຫູ້ ແກີ່ ຄູ ໃນການສອນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນ
ເປັ ນໃຈກາງໃນຫູ້ ອງຮຽນ?
3.2 ພວກ​ເຂົ າ​ຈະ​ເຮັ ດ​ແນວ​ໃດ​ເພີ່ ອ​ຮັ ບປະກັ ນ​ຄູ ສອນ​ນໍ າ​ໃຊູ້ UbD ເຂົູ້ າ​ໃນ​ການ​ແຕີ່ ງ​ບົ ດ​ສອນ?
3.3 ພວກ​ເຂົ າ​ຈະ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ມາດ​ຕະ​ການອັ ນ​ໃດ​ເພີ່ ອ​ໃຫູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ບໍ ລິ ຫານ​​ໂຮງຮຽນແບບ​ເອົ າ​ໂຮງ​
ຮຽນ​ເປັ ນ​ຖານຖກ​ນໍ າ​ໄປ​ໃຊູ້ ​ເພີ່ ອ​ປັ ບປຸ ງ​ຄຸ ນ​ນະພາ​ບການ​ຮຽນ ການ​ສອນ?
3.4 ພວກ​ເຂົ າ​ໄດູ້ ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ຄູີ່ ​ມ​ຕິ ດຕາມແລະ ປະ​ເມີ ນ​ຜົ ນ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ (TPME) ຢູີ່ ຂັູ້ ນ​ໂຮງຮຽນ,
ຂັູ້ ນ​ເມອງ ແລະຂັູ້ ນ​ແຂວງ​ບໍ ?
3.5 ຈະ​ສູ້ າງ​ຂີ ດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃຫູ້ ​ແກີ່ ​ຜູູ້ ອໍ ານວຍ​ການ​ຄ​ແນວ​ໃດ ເພີ່ ອ​ຊີ່ ວຍ​ໃຫູ້ ​ສາມາດ​ຂຸ ກ​ຍູູ້ ​ສົີ່ ງ​
ເສີ ມ ແລະ ຕິ ດຕາມການ​ຮຽນ ການ​ສອນຂອງ​ຄູ ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ໄດູ້ ?
ມູ້ ​ທີີ່ 6: ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ
ມັ ດທະຍົ ມ3.6 ພາລະ​ບົ ດບາດ​ຂອງ​ຜູູ້ ​ອໍ ານວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ​ມີ ​ຄ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ສູ້ າງ​ຂີ ດ​ຄວາມ​
ສາມາດ​ຂອງ​ຄູ ​​ເພີ່ ອ​ໃຫູ້ ​ສາມາດ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈກາງ​ໄດູ້ ?
3.7 ພວກ​ເຂົ າ​ເອົ າ​ຈິ ງ​ເອົ າ​ຈັ ງ​ກີ່ ຽວ​ກັ ບ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​
ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ຄ​ແນວ​ໃດ ແລະຈະ​ຕິ ດຕາມການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ ​ແນວ​ໃດ?
3.8 ຢູີ່ ​ຂັູ້ ນ​ໂຮງຮຽນ​ຄູ ໄດູ້ ​ມີ ​ການ​ຈັ ດ​ຕັູ້ ງຈຸ ​ການຮຽນ​ຮູູ້ ​ຮີ່ ວມ​ກັ ນ​(LACs) ບໍີ່ ,ຊຶີ່ ງ​ມັ ນ​ເປັ ນ​ການ​
ແບີ່ ງ​ກຸີ່ ມ​ຄູ ​ຕາມສາຍ​ວິ ຊາເພີ່ ອ​ເຂົ າ​ເຈົູ້ າ​ສາມາດ​ພົ ບ​ປະຫຼ ປະຊຸ ມ​ຮີ່ ວມ​ກັ ນ​ຢີ່ າງ​
ເປັ ນ​ປົ ກກະຕິ ​ເພີ່ ອ​ແລກປີ່ ຽນ​ຂໍູ້ ​ມູ ນ, ທົ ບ​ທວນ​ວິ ທີ ​ການ​ຈັ ດການ​ຮຽນການ​ສອນ
ແລະສູ້ າງ​ແຮງ​ບັ ນດານ​ໃຈ​ໃຫູ້ ​ກັ ນ ແລະ ກັ ນ​ເພີ່ ອ​ປັ ບປຸ ງ​ການ​ສອນ​ໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ໃຫູ້ ​
ດີ ​ຂູ້ ນ?
3.9 ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຈະ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ເວລາ​ຂອງ​ຕົ ນ​ເພີ່ ອ​ຊີ່ ວຍ​ປັ ບປຸ ງ​ການ​ຮຽນ ການ​ສອນ
ຂອງ​ຄູ ​ແນວ​ໃດ​ແລະ ຮັ ບປະກັ ນ​ໃຫູ້ ຄູ ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​
ໃຈກາງ​ໃນ​ທຸ ກ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ຊັູ້ ນ​ມັ ດທະຍົ ມ?
ມູ້ ​ທີີ່ 6:ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ​
ມັ ດທະຍົ ມ
 4. ແຕີ່ ລະແຂວງກະກຽມແຜນປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ
ການຮຽນ-ການສອນເພີ່ ອຈະນໍ າສະເໜີ ຢູີ່ ກອງ
ປະຊຸ ມ
ມູ້ ​ທີີ່ 6: ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ​
ມັ ດທະຍົ ມ
ແນະນໍ າຜູູ້ ດໍ າເນີ ນກອງປະຊຸ ມ- 1. ວາງສະແດງແລະນໍ າສະເໜີ ບົ ດສອນທີີ່ ດີ ເດັີ່ ນ
 2. ໃຫູ້ ​ແຕີ່ ລະ​ແຂວງ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ຜູູ້ ຮຽນ
ເປັ ນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ຂັູ້ ນ​ໂຮງຮຽນ
2.1 ລາຍງານຜົ ນສໍ າເລັ ດໃນການນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ການສອນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນ
ໃຈກາງໃນຂັູ້ ນໂຮງຮຽນ
2.2 ອັ ນໃດແມີ່ ນສິີ່ ງທູ້ າທາຍ?
2.3 ບົ ດຮຽນທີີ່ ຖອດຖອນໄດູ້ ມີ ຄແນວໃດ?
 3. ວາງສະ​ແດງແຜນປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ- ການສອນ ຂອງແຂວງ
ເລອກເຟູ້ ນ
ທິ ດສະດີ ປັ ບປູ ງໂຮງຮຽນຄຸ ນນະພາບໂດຍ
ເອົ າໂຮງຮຽນເປັ ນຖານ(SQIM)
ຈະສະເໜີ ໂດຍອາຈານໄຊຍະເດດ
ທິ ດສະດີ SQIM Theory
Theory of Change: School-Based Quality Improvement Model
Increased student learning outcome
ສກຂ
ສກມD
ESB
ໂຮງຮຽນ
ເພີີ່ ມ
ຜົ ນ
ການ
ຮຽນ
ຂອງ
ນັ ກ
ຮຽນ
ພີີ່
ມ
ວິ ທີ ສອນເອົ າຜູູ້
ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ
ໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbD
ການແຕີ່ ງຕັູ້ ງ
ຊັ ບຊູ້ ອນຄູ ສຶ ກສາ
ນິ ເທດຂັູ້ ນເມອງ
ການນໍ າໃຊູ້ ICT4LE
ເສີ ມຂະຫຍາຍ
ຄວາມສາມາດ
ຂອງຜ.ອໃຫູ້ ເປັ ນ
ຜູູ້ ນໍ າດູ້ ານການ
ຮຽນການສອນ
ການບໍ າລູ ງ
ນັ ກຮຽນອີ່ ອນ
ການປັ ບປູ ງ
ຄຸ ນ
ນະພາບໂດຍ
ເອົ າ
ໂຮງຮຽນເປັ ນ
ຖານ
ການປັ ບປູ ງ
ຄຸ ນນະພາບ
ຂອງໂຄງສູ້ າງ
ການບໍ ລິ ຫານ
ຄຸູ້ ມຄອງ
SQIM 1: ການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບຂັູ້ ນໂຮງຮຽນ
School-based Quality Improvement Measures
(SQIM)
ຈະລວມມີ :
 ການຊັ ບຊູ້ ອນຄູ ສ.ສນິ ເທດມຍ ຂັູ້ ນເມອງ;
 ການນໍ າໃຊູ້ ICT4LE;
 ຝຶ ກອົ ບຮົ ມສູ້ າງຄວາມເຂັູ້ ມແຂງວິ ທີ ແບບການເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbDເປັ ນ
ເຄີ່ ອງມໃນການແຕີ່ ງບົ ດສອນ;
 ປັ ບປູ ງ/ເສີ ມຄຸ ນນະພາບຂອງໂຄງສູ້ າງດູ້ ານການບໍ ລິ ຫານຄຸູ້ ມຄອງ: ກ) ສູ້ າງຕົ ວແບບ/ກຸີ່ ມການ
ຄຸູ້ ມຄອງໂຮງຮຽນແຫີ່ ງຄຸ ນນະພາບແລະແລກປີ່ ຽນຂໍູ້ ມູ ນລະຫວີ່ າງ ຜ.ອໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະ
ເມອງໂດຍຈັ ດກອງປະຊຸ ມປະຈໍ າເດອນ,ຊີ່ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດຂັູ້ ນເມອງເປັ ນຜູູ້ ປະສານແລະ
ດໍ າເນີ ນການ;ຂ) ສູ້ າງຈຸ ຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮຽນຮູູ້ ຕາມແຕີ່ ລະວິ ຊາ;ແລະ, ຄ)ລະດົ ມຊຸ ມຊົ ນເຂົູ້ າຮີ່ ວມເພີ່ ອ
ສະໜັ ບສະໜູ ນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ;
 ການຈັ ດການບໍ າລູ ງນັ ກຮຽນອີ່ ອນ;
SQIM 2: ແຕີ່ ງຕັູ້ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດມັ ດທະຍົ ມຂັູ້ ນ
ເມອງໃນ5ເມອງ
 ໄດູ້ ແຕີ່ ງຕັູ້ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດມັ ດທະຍົ ມຂັູ້ ນເມອງ5
ຄົ ນໃນ5ເມອງເພີ່ ອນໍ າໃຊູ້ ICT4LE ແລະຊີ່ ວຍຜ.ອ
ໂຮງແລະຄູ ໃນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ-
ການສອນ
SQIM 3: ການນໍ າໃຊູ້ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ຂີ່ າວສານແລະ
ການສີ່ ສານເພີ່ ອການສຶ ກສາຂອງລາວ (ICT4LE)
 ຄູ ສຶ ກສານິ ເທດມັ ດທະຍົ ມຂັູ້ ນເມອງໄດູ້ ຮັ ບແລັ ບຕ
ອັ ບແລະຊຸ ດເຄີ່ ອງສາຍLCDຂະໜາດນູ້ ອຍ
 ຊຸ ດDVDs ກີ່ ຽວກັ ບວິ ທີ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍ
ເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ
 ຊີ່ ອງການຮຽນຮູູ້ ທີີ່ ສູ້ າງຂູ້ ນໂດຍກະຊວງ(ເບີີ່ ງສະໄລູ້ ຕໍີ່
ໄປ)
Channels/Groups ເນູ້ ອໃນຫຼັ ກ ສະມາຊິ ກ
http://www.moe.gov.la/ries/index.php/en/media-for-education/radiotv ອົ ບຮົ ມຄູູ ETC/RIES
www.facebook.com/groups/TE.LAO/ ອົ ບຮົ ມຄູູ Teacher Training 6,464
www.facebook.com/groups/LaosLearn2013/ ປະເມີ ນຜົ ນAssessment 65
www.facebook.com/groups/SESDP.QUALITY.COUNCIL/ ສະເພາະກິ ດTask Force 40
www.facebook.com/groups/Laocurriculum/ ອອກແບບຫຼັ ກສູ ດCurriculum Design 147
www.facebook.com/groups/MOES.TTIs/ ສະຖາບັ ນສູ້ າງຄູ TTIs, Teacher Training 210
https://www.facebook.com/groups/ICT.Development.TE/ ກົ ມສູ້ າງຄູ Internal by DTE 53
https://www.facebook.com/groups/ICT4LE.LAOS/ ທີ ມງານພັ ດທະນາຍຸ ດທະສາດInternal:Strategy Dev’t Team 16
www.facebook.com/groups/LaoScience.Teachers/ ການສອນວິ ທະຍາສາດScience Instruction Discussions 171
https://www.facebook.com/groups/Laocurriculum/ ອອກແບບຫຼັ ກສູ ດCurriculum Design 147
www.facebook.com/groups/BESDP.friends/ ສາມັ ນສຶ ກສາ/ໂຄງການGeneral Educ./ Project Updates 784
PAGES (for those who do not wish to “join” groups)
https://www.facebook.com/LAO.EDUC.HEALTH.DEVELOPMENT ສຶ ກສາ-ສາທາEduc. & Health Page
https://www.facebook.com/MOES.SPA.Laos/ ສຶ ກສານິ ເທດPage for SPAs
http://www.facebook.com/MOES.DSE.LAOS. ກົ ມມັ ດທະຍົ ມDSE Page 1,579 likes
https://www.facebook.com/SESDP.Laos/ ໂຄງການProject Page 1,318 likes
OTHER LAOS channels
https://www.facebook.com/groups/educationoflaos/ ປະຕິ ຮູ ບສາມັ ນສຶ ກສາGeneral educational reform discussions led by
Civil Society
35,370
https://www.youtube.com/channel/UCtP6trBtpjTd-tdQlO_mB2w ອາສາສະໝັ ກໄຈກາBy JICA Volunteer
10.9.51.177/Laolearn ລະບົ ບຄຸູ້ ມຄອງການຮຽນLearning management system for MOES
network by ICTC
intranet
SQIM 4: ຝຶ ກອົ ບຮົ ມສູ້ າງຄວາມເຂັູ້ ມແຂງວິ ທີ ແບບ
ເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbDເປັ ນເຄີ່ ອງມ
ໃນການແຕີ່ ງບົ ດສອນ;
 ເຫດຜົ ນທີີ່ ຄູ ຝຶ ກຕູ້ ອງເຂົູ້ າໃຈຢີ່ າງເລິ ກເຊີີ່ ງເພີ່ ອ
ສາມາດສອນອິ ງເອົ າຜົ ນການຮຽນເປັ ນພູ້ ນຖານ
ໂດຍນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ ທີີ່ ມີ UbD
ເປັ ນເຄີ່ ອງມໃນການແຕີ່ ງບົ ດສອນ
 ການຝຶ ກອົ ບຮົ ມຄູ ມ1-ມ7 ປີ່ ຽນຈາກວິ ທີ ແບບເກົີ່ າ
ມາເປັ ນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ.
SQIM 5: ປັ ບປູ ງ/ເສີ ມຄຸ ນນະພາບຂອງໂຄງສູ້ າງ
ດູ້ ານການບໍ ລິ ຫານຄຸູ້ ມຄອງ:
: ກ) ສູ້ າງຕົ ວແບບ/ກຸີ່ ມການຄຸູ້ ມຄອງໂຮງຮຽນແຫີ່ ງຄຸ ນນະພາບແລະແລກປີ່ ຽນຂໍູ້ ມູ ນລະຫວີ່ າງ
ຜ.ອໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະເມອງໂດຍຈັ ດກອງປະຊຸ ມປະຈໍ າເດອນ,ຊີ່ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດຂັູ້ ນເມອງເປັ ນຜູູ້
ປະສານແລະດໍ າເນີ ນການ;
ໃນຕົ ວແບບ,ກຸີ່ ມ ນີ ູ້ , ບີ່ ອນທີີ່ ຄູ ສຶ ກສານິ ເທດຖກແຕີ່ ງຕັູ້ ງປະຈໍ າ, ຫົ ວໜູ້ າໂຮງຮຽນຈະຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ນໍ າ
ພາໃນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ;ໂດຍຈັ ດຕັູ້ ງກອງປະຊຸ ມປະຈໍ າເດອນຂອງຜ.ອທຸ ກໂຮງຮຽນໃນເມອງ;
ຂ)ສູ້ າງຈຸ ຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮຽນຮູູ້ ຕາມແຕີ່ ລະວິ ຊາ;
ຜອຈະຕູ້ ອງສູ້ າງຈຸ ຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮຽນຮູູ້ ຂູ້ ນໃນແຕີ່ ລະວິ ຊາ.ແຕີ່ ລະຈຸ ຈະປະກອບດູ້ ວຍຄູ ທຸ ກຄົ ນໃນວິ ຊາ
ນັູ້ ນໆຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ.ເຂົ າເຈົູ້ າຈະປະຊຸ ມກັ ນເດອນລະຄັູ້ ງເພີ່ ອແລກປີ່ ຽນບົ ດຮຽນ,ຄວາມຄິ ດ
ເຫັ ນຈະພັ ດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃນຫູ້ ອງຮຽນ.ການຮີ່ ວມໂມງສອນກໍ ເປັ ນສີ່ ວນໜີ່ ງຂອງ
ກິ ດຈະກໍ ານີ ູ້ ;ແລະ,
ຄ)ລະດົ ມຊຸ ມຊົ ນເຂົູ້ າຮີ່ ວມເພີ່ ອສະໜັ ບສະໜູ ນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ.
ຊຸ ມຊົ ນມີ ສີ່ ວນປະກອບທຶ ນຮອນໃນກິ ດຈະກໍ າການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບເຊັີ່ ນການອອກທຶ ນໃຫູ້ ຄູ ໄປ
ທັ ດສະນະສຶ ກສາຢູີ່ ໂຮງຮຽນໃກູ້ ຄຽງຫຼ ໃຫູ້ ລາງວັ ນຄູ ທີີ່ ມີ ຜົ ນງານດີ ເດັີ່ ນ.ຫຼ ກິ ດຈະກໍ າອີ່ ນໆ..
SQIM 6: ການຈັ ດການບໍ າລູ ງນັ ກຮຽນອີ່ ອນ
 ຈະຕູ້ ອງຂຶ ູ້ ນບັ ນຊີ ນັ ກຮຽນທີີ່ ບໍີ່ ໄດູ້ ຄາດໝາຍ 5/10 (ຮຽນອີ່ ອນ)
 ຈັ ດເຂົ າເຈົູ້ າເປັ ນກຸີ່ ມໆລະ 3 ຄົ ນ ແລູ້ ວແຕີ່ ງຕັູ້ ງຄູ ບໍ າລູ ງໃຫູ້
 ຫູ້ ອງຮຽນບໍ າລູ ງແມີ່ ນສອນຄນບົ ດຮຽນທີີ່ ໄດູ້ ຮຽນພາຍໃນມູ້ ຫຼ ອາທິ ດໂດຍ
ໃຫູ້ ບົ ດຝຶ ກຫັ ດຫຼ ລົ ງເລີ ກເພີ່ ອໃຫູ້ ນັ ກຮຽນກໍ າແໜູ້ ນແລະເຂົູ້ າໃຈບົ ດຮຽນ
ເລິ ກກີ່ ວາເກົີ່ າແລະຮຽນທັ ນໝູີ່ ຄູີ່ . ຄູ ຕູ້ ອງຄຶ ດເຖີ ງວິ ທີ ທີີ່ ງີ່ າຍໃນການຮຽນ
ຮູູ້ ເພີ່ ອຮັ ບປະກັ ນໃຫູ້ ນັ ກຮຽນມີ ການຮຽນຮູູ້ ແລະສາມາດເຮັ ດບົ ດຝຶ ກຫັ ດ
ທີີ່ ຄູ ມອບໃຫູ້ .
 ຄູ ຈະເປັ ນຜູູ້ ຕັ ດສີ ນວີ່ າຈະສອນຫູ້ ອງບໍ າລູ ງດູ້ ວຍຕົ ນເອັ ງໂດຍລູ້ ມຄນ
ບົ ດຮຽນແລະນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ສະເພາະເພີ່ ອສູ້ າງໂອກາດການຮຽນໃຫູ້ ແກີ່
ນັ ກຮຽນເພີ່ ອຮຽນທັ ນໝູີ່ ; ຫຼ
 ນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ຮຽນແບບເພີ່ ອນຊີ່ ວຍເພີ່ ອນ ເພີ່ ອໃຫູ້ ນັ ກຮຽນກັ ບນັ ກຮຽນໄດູ້
SQIM 7: ການເສີ ມຄວາມສາມາດຂອງຜ/ອ
ໂຮງຮຽນໃຫູ້ ເປັ ນຜູູ້ ນໍ າດູ້ ານວິ ຊາການ/ດູ້ ານການ
ຮຽນ-ການສອນ.
 ຜອໂຮງຮຽນຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ນໍ າພາໃນການປັ ບປູ ງຄູ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
ຢີ່ າງຕໍີ່ ເນີ່ ອງ
 ເຂົ າຕູ້ ອງຮຽນຮູູ້ ວິ ທີ ການຮຽນ-ສອນໂດຍເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງດູ້ ວຍໃຈແລະ
ສາມາດເຮັ ດວຽກຮີ່ ວມກັ ບຄູ ໃນການປັ ບປູ ງການສອນ
 ເຂົ າຈະປັ ນຜູູ້ ຈັ ດການຮີ່ ວມໂມງສອນແລະໃຫູ້ ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັ ນທີີ່ ເປັ ນປະໂຫຍດຕໍີ່
ການສອນຂອງຄູ
 ເຂົ າຈະເປັ ນຜູູ້ ຈັ ດຕັູ້ ງຈຸ ການຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮໍີ່ າຮຽນຂອງແຕີ່ ລະວິ ຊາແລະຕິ ດຕາມການ
ແລກປີ່ ຽນຂໍູ້ ມູ ນແລະໃຫູ້ ການຊີ ູ້ ນໍ າໃນການປັ ບປູ ງຜົ ນການສອນຂອງຄູ
 ເຂົ າຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ຕິ ດຕາມບັ ນຊາໃນການນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ການສອນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນ
ເປັ ນໃຈກາງໃນຫູ້ ອງຮຽນ
 ເຂາຕອງບງຄບໃຫຄູ ນາໃຊ UbD ເພີ່ ອແຕງບດສອນແລະໃຫຄາແນະນາທີ່ ດໃນ
ຂອບໃຈ
1 sur 34

Recommandé

Graphic organizers­ for Lao Teachers par
Graphic organizers­ for Lao TeachersGraphic organizers­ for Lao Teachers
Graphic organizers­ for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
459 vues37 diapositives
Understanding by design for LAO TEACHERS par
Understanding by design for LAO TEACHERSUnderstanding by design for LAO TEACHERS
Understanding by design for LAO TEACHERSJoel Wayne Ganibe, MBA
1.3K vues56 diapositives
Biologylessononamphibians sesdp lao par
Biologylessononamphibians sesdp laoBiologylessononamphibians sesdp lao
Biologylessononamphibians sesdp laoJoel Wayne Ganibe, MBA
775 vues15 diapositives
Laos v3 teacher training manual july 2014 m5 grayscale par
Laos v3 teacher training manual july 2014 m5 grayscaleLaos v3 teacher training manual july 2014 m5 grayscale
Laos v3 teacher training manual july 2014 m5 grayscaleJoel Wayne Ganibe, MBA
4.8K vues127 diapositives
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Module 1.4 role play lao version fin par
Module 1.4 role play lao version finModule 1.4 role play lao version fin
Module 1.4 role play lao version finJoel Wayne Ganibe, MBA
499 vues43 diapositives
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin par
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finModule 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
314 vues22 diapositives
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final par
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalModule 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalJoel Wayne Ganibe, MBA
207 vues27 diapositives
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221 par
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221Joel Wayne Ganibe, MBA
554 vues37 diapositives
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin par
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finEESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
237 vues29 diapositives
Module 3.4-question-and-answer lao-fin par
Module 3.4-question-and-answer lao-finModule 3.4-question-and-answer lao-fin
Module 3.4-question-and-answer lao-finJoel Wayne Ganibe, MBA
174 vues33 diapositives

Tendances(12)

Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3

En vedette

ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ par
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບNEQMAP
496 vues43 diapositives
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To... par
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...NEQMAP
1K vues17 diapositives
Component 2 intro lao version par
Component 2 intro lao versionComponent 2 intro lao version
Component 2 intro lao versionJoel Wayne Ganibe, MBA
158 vues24 diapositives
Classroom Communications for Lao Teachers par
Classroom Communications for Lao TeachersClassroom Communications for Lao Teachers
Classroom Communications for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
226 vues13 diapositives
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ par
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້Ura Euro
453 vues12 diapositives
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ par
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນUra Euro
474 vues25 diapositives

En vedette(20)

ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ par NEQMAP
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
NEQMAP496 vues
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To... par NEQMAP
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
NEQMAP1K vues
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ par Ura Euro
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
Ura Euro453 vues
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ par Ura Euro
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
Ura Euro474 vues
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຄະນິດສາດ 7 par bounnao pathoumma
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຄະນິດສາດ 7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຄະນິດສາດ 7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ຄະນິດສາດ 7
bounnao pathoumma38.6K vues
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ par NEQMAP
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
NEQMAP603 vues
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...
NEQMAP1.2K vues
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
NEQMAP788 vues
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics) par NEQMAP
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)
NEQMAP1.1K vues
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...
NEQMAP850 vues
Lesson 1 preparing for web development par Ura Euro
Lesson 1 preparing for web developmentLesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web development
Ura Euro633 vues

Similaire à M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited

ແຜນການການສອນ Ubd par
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubdsouk khounphia
485 vues10 diapositives
SSTVET Promotions Inception workshop-presentation Laos par
SSTVET Promotions Inception workshop-presentation LaosSSTVET Promotions Inception workshop-presentation Laos
SSTVET Promotions Inception workshop-presentation LaosJoel Wayne Ganibe, MBA
185 vues17 diapositives
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບChaylasy Gnophanxay
131 vues23 diapositives
ເອກະສານ UBD par
ເອກະສານ UBDເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBDsouk khounphia
273 vues9 diapositives
Module 4 interactive teaching methods par
Module 4 interactive teaching methodsModule 4 interactive teaching methods
Module 4 interactive teaching methodsBountham Sitthimanotham
38 vues30 diapositives
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu... par
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Lue XIONG
133 vues79 diapositives

Similaire à M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited(13)

ແຜນການການສອນ Ubd par souk khounphia
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubd
souk khounphia485 vues
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par Chaylasy Gnophanxay
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu... par Lue XIONG
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Lue XIONG133 vues
ບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docx par KhmuMuanglaoStudio
ບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docxບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docx
ບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docx
Google classroom user guide v.student (Lao) par Nang Valasy
Google classroom user guide v.student (Lao)Google classroom user guide v.student (Lao)
Google classroom user guide v.student (Lao)
Nang Valasy28 vues
ບົດສືກສາ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນຸປະລີນຍາ Diplom project for HBA par T'Toon Smc
ບົດສືກສາ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນຸປະລີນຍາ Diplom project for HBAບົດສືກສາ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນຸປະລີນຍາ Diplom project for HBA
ບົດສືກສາ ໂຄງການຈົບຊັ້ນ ອະນຸປະລີນຍາ Diplom project for HBA
T'Toon Smc2.9K vues
Strategic planing Guide for FOE TTC Executives ( ພາສາລາວ ສະບ ບສ_ມບ_ນ 1.7.16) par Joel Wayne Ganibe, MBA
Strategic planing Guide for FOE TTC Executives ( ພາສາລາວ ສະບ ບສ_ມບ_ນ 1.7.16)Strategic planing Guide for FOE TTC Executives ( ພາສາລາວ ສະບ ບສ_ມບ_ນ 1.7.16)
Strategic planing Guide for FOE TTC Executives ( ພາສາລາວ ສະບ ບສ_ມບ_ນ 1.7.16)

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
363 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
867 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(18)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited

 • 1. ກອງປະຊຸ ມ ຝຶ ກອົ ບຮົ ມ ຄູ ຝຶ ກມ7 SESDP/ມຍ/ສວສ/ສຄ ກໍ ລະກົ ດ-ສີ ງຫາ2016
 • 3. 7 ທັ ກສະການຮຽນຮູູ້ ຂອງຄົ ນໃນສະຕະວັ ດທີ 21 ທັ ກສະ7Cຂອງຄົ ນໃນສະຕະວັ ດທີ 21 ທັ ກສະທີີ່ ຈໍ າເປັ ນ 1 ທັ ກສະການກະທໍ າແລະຄົູ້ ນຄິ ດວິ ເຄາະ ສາມາດແກູ້ ໄຂບັ ນຫາ,ຄວູ້ າຄວູ້ າ,ວິ ເຄາະວີ ໄຈ,ບໍ ລິ ຫານ ໂຄງການແລະອີ່ ນໆ 2 ຄວາມຄິ ດສູ້ າງສັ ນ ສູ້ າງຄວາມຮູູ້ ໃໝີ່ ,ອອກແບບວີ ທີ ແກີ່ ໄຂບັ ນຫາຢີ່ າງເໝາະສົ ມ, ບອກເລົີ່ າເລີ່ ອງຢີ່ າງມີ ສິ ລະປະ 3 ທັ ກສະການຮີ່ ວມມ ໃຫູ້ ການຮີ່ ວມມ,ປານີ ປານອມ,ຍິ ນຍອມເຫັ ນດີ ເປັ ນເອກະ ພາບ,ສູ້ າງຊຸ ມຊົ ນ(ກຸີ່ ມ)ແລະອີ່ ນໆ 4 ມີ ຄວາມເຂົູ້ າໃຈໃນວັ ດທະນະທໍ າທີີ່ ແຕກຕີ່ າງ ກັ ນ ຮັ ບຮູູ້ ແລະເຂົູ້ າໃຈຄວາມຫຼ າກຫຼ າຍຂອງວັ ດທະນະທໍ າ,ຄວາມຮູູ້ ແລະວັ ດທະນະທໍ າອົ ງກອນ 5 ທັ ກສະດູ້ ານການສີ່ ສານ ປະດິ ດສູ້ າງຂໍູ້ ມູ ນແລະນໍ າໃຊູ້ ສີ່ ICTຢີ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົ ນ 6 ທັ ກສະການນໍ າໃຊູ້ ຄອມພິ ວເຕີ ນໍ າໃຊູ້ ຂໍູ້ ມຸ ນອີ ເລັ ກໂຕຣນິ ກແລະເຄີ່ ອງມຄົູ້ ນຄວູ້ າຫາຄວາມຮຸູ້ ໄດູ້ ຢີ່ າງມີ ປະສິ ດທີ ຜົ ນ 7 ກຸູ້ ມຕົ ນເອງທາງດູ້ ານອາຊີ ບແລະການຮຽນ ຮູູ້ ສາມາດບໍ ລິ ຫານການປີ່ ຽນແປງ,ມັ ກທີີ່ ຈະຮຽນຮູູ້ ຕະຫຼ ອດຊີ ວິ ດ ,ກຽມພູ້ ອມຕໍີ່ ການປີ່ ຽນແປງໃນອາຊີ ບ
 • 4. ຈຸ ດປະສົ ງຫຼັ ກ ເພີ່ ອກະກຽມຄູ ຝຶ ກຂັູ້ ນສູ ນກາງໝົ ດທຸ ກຄົ ນເພີ່ ອ ໄປຝຶ ກອົ ບຮົ ມຄູ ຝຶ ກມ7ຂັູ້ ນແຂວງ, ເພີ່ ອຮັ ບປະກັ ນໃຫູ້ ທຸ ກຄົ ນໄດູ້ ຮັ ບການຝຶ ກ ອົ ບຮົ ມທີີ່ ເໝາະສົ ມກີ່ ຽວກັ ບວິ ທີ ເອົ າຜູູ້ ຮຽນ ເປັ ນໃຈກາງທີີ່ ຈະນໍ າໃຊູ້ ໃນຫູ້ ອງຮຽນໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbDເປັ ນເຄີ່ ອງມໃນການກຽມບົ ດສອນ.
 • 5. ຄູ ຝຶ ກຂັູ້ ນສູ ນກາງ(CMT)ຈໍ າເປັ ນຈະຕູ້ ອງ:  ເຂົູ້ າໃຈຢີ່ າງເລິ ກເຊີີ່ ງຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງວິ ທີ ຝຶ ກອົ ບຮົ ມແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງແລະວິ ທີ ແບບເກົີ່ າ  ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງເຂົູ້ າໃຈວິ ທີ ແລະວາລະໃນການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ  ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງເຂົູ້ າໃຈວີ່ າເຂົ າເຈົູ້ າຄວນເປັ ນຜູູ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ສໍ າຄັ ນ ໃນການຮຽນແບບການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມແລະເປັ ນຜູູ້ ຊຸ ກດັ ນໃຫູ້ ມີ ການນໍ າໃຊູ້ UbD ໃນຫູ້ ອງຮຽນ.  ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ມີ ຄວາມກະຕລູ້ ລົູ້ ນໃນການອອກຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັ ນຕໍີ່ ການສອນສາທິ ດ.  ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງສົີ່ ງເສີ ມການຄິ ດແບບສູ້ າງສັ ນ  ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງລູ້ ງເຄີ ຍກັ ບແບບທົ ດສອບກີ່ ອນແລະຫຼັ ງການຝຶ ກອົ ບຮົ ມທີີ່ ຈະ ໃຊູ້ ລະຫວີ່ າງການຝຶ ກອບຮມ
 • 6. ຂັູ້ ນຕອນ/ບາດກູ້ າວໃນການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ 1. ທົ ດສອບກີ່ ອນການຝຶ ກ 2. ການຮຽນຮູູ້ ເປັ ນກຸີ່ ມແລະການ ປະດິ ດສູ້ າງ 3. ຄົູ້ ນຄູ້ ວາໃຫູ້ ກໍ າໄດູ້ ແຜນການ ສອນ/ການແຕີ່ ງບົ ດສອນທີີ່ ແນະນໍ າໃນຄູີ່ ມການຝຶ ກອົ ບຮົ ມ ແຕີ່ ລະວິ ຊາ 4. ການສອນສາທິ ດໂດຍຄູ ຝຶ ກ ຂອງສວສ-ສອນຕາມແຜນການ ສອນທີີ່ ແຕີ່ ງໄວູ້ . 5. ຈັ ບຄູີ່ (ຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມກ ແລະຜູູ້ ເຂົູ້ າ ຮີ່ ວມ ຂ) 6. ການເລອກແລະມອບຫົ ວຂໍູ້ ບົ ດຮຽນ 7. ການແຕີ່ ງບົ ດສອນແລະສອນ ສາທິ ດ 8. ສອນສາທິ ດ 9. ຄົູ້ ນຄູ້ ວາອອກຄວາມເຫັ ນແລະປະ ເມີ ນ 10. ທົ ດສອບຫຼັ ງການຝຶ ກ
 • 7. ກິ ດຈະກໍ າການຮຽນທີ 1 ຂັູ້ ນຕອນແລະຄໍ າ ຖາມ 1. ກີ່ າວຕູ້ ອນຮັ ບ ແລະຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມສະເໜີ ຕົ ວ 2. ສະເໜີ ວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບເກົີ່ າ 3. ສະເໜີ ວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບ UbD 4. ຢາຍບັ ດແຂງ/ສີ ໃຫູ້ ສໍ າມະນາກອນ, ແນະນໍ າໃຫູ້ ໃຊູ້ ບັ ດລະ ໜີ່ ງຄໍ າຖາມ 5. ປຽບທຽບວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບເກົີ່ າແລະແບບນໍ າໃຊູ້ UbD: ຂໍູ້ ດີ -ຂໍູ້ ເສຍ;ຈຸ ດແຂງ-ຈຸ ດອີ່ ອນ
 • 8. ວິ ທີ ກຽມ/ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບເກົີ່ າ ຈຸ ດປະສົ ງ ເນູ້ ອໃນ ກິ ດຈະກໍ າ ເວລາ ອຸ ປະກອນ ການປະ ເມີ ນ
 • 9. ແບບໃຊູ້ UbD Format ຂັູ້ ນຕອນທີ 1- ຜົ ນທີີ່ ຕູ້ ອງການ ກໍ ານົ ດເປົູ້ າໝາຍ: G ຄວາມເຂົູ້ າໃຈ: ນັ ກຮຽນຈະເຂົ ູ້ າໃຈ.. U ຄໍ າຖາມຫຼັ ກ: Q ນັ ກຮຽນຈະຮູູ້ … K ນັ ກຮຽນຈະສາມາດ… S ຂັູ້ ນຕອນທີ 2- ຫຼັ ກຖານປະເມີ ນ ກິ ດຈະກໍ າຈະໃຫູ້ ນັ ກຮຽນເຮັ ດເພີ່ ອປະ ເມີ ນຜົ ນໄດູ້ ຮັ ບ: T ຫຼັ ກຖານອີ່ ນໆ : OE ຂັູ້ ນຕອນທີ 3- ແຜນການຮຽນ-ສອນ ກິ ດຈະກໍ າການຮຽນ-ການສອນ:
 • 10. ສີີ່ ງທີີ່ ພວກເຮົ າມັ ກເຮັ ດ(ທີີ່ ບໍີ່ ຖກ)ຄແນວໃດ ກໍ ານົ ດເນູ້ ອໃນ ລະດົ ມສະໝອງກິ ດຈະກໍ າແລະວິ ທີ ການ ແລະສຸ ດທູ້ າຍດູ້ ວຍການປະເມີ ນ ໂດຍບໍີ່ ກວດກາ ຄວາມສອດຄີ່ ອງ ໂດຍບໍີ່ ກວດກາ ຄວາມສອດຄີ່ ອງ
 • 11. 3 ຂັູ້ ນຕອນຂອງການແຕີ່ ງບົ ດສອນນໍ າ ໃຊູ້ UbD 1. ກໍ ານົ ດຜົ ນໄດູ້ ຮັ ບທີີ່ ຕູ້ ອງການ 2. ກໍ ານົ ດຫຼັ ກຖານທີີ່ ສາມາດຮັ ບໄດູ້ 3. ວາງແຜນກິ ດຈະກໍ າການຮຽນ &ການສອນ ແລະຈາກ ນັູ້ ນເທົີ່ າ ນັູ້ ນຈີ່ ງ
 • 12. ຄໍ າກິ ລິ ຍາ (ຄໍ າກໍ າມະ)ໃນການແບີ່ ງຂັູ້ ນຂອງ BLOOMS ສູ້ າງສັ ນ ປະເມີ ນ ວິ ເຄາະ ນໍ າໃຊູ້ ເຂົ າໃຈ ຈີ່ ຈໍ າ ນັ ກຮຽນສາມາດຢັູ້ ງຢນ ຈຸ ດຢນ/ທັ ດສະນະຫຼ ການ ຕັ ດສີ ນໃຈໄດູ້ ບໍີ່ ນັ ກຮຽນສາມາດອະທິ ບາຍ ຄວາມໝາຍຫຼ ແນວຄວາມ ຄິ ດບໍີ່ ນັ ກຮຽນສາມາດລູ້ ມຄນ ຫຼ ຈີ່ ຂໍູ້ ມູ ນໄດູ້ ບໍີ່ ປະກອບ, ກໍີ່ ສູ້ າງ,ສູ້ າງສັ ນ,ອອກ ແບບ,ພັ ດທະນາ,ກໍ ານົ ດ,ຮີ່ າງ, ຂຽນ ນັ ກຮຽນສາມາດສູ້ າງ ສີີ່ ງ ໃໝີ່ ຫຼ ແນວຄິ ດໃໝີ່ ຫຼ ບໍີ່ ນັ ກຮຽນສາມາດຈໍ າແນກ ຫຼ ແຍກສີ່ ວນຕີ່ າງໆໄດູ້ ບໍີ່ ນັ ກຮຽນສາມາດນໍ າ ເອົ າຂໍູ້ ມູ ນໄປໃຊູ້ ແນວໃໝີ່ ໄດູ້ ບໍີ່ ? ຈໍ າກັ ດຄວາມ, ລູ້ ມຄນ, ຂູ້ ນບັ ນຊີ , ຈີ່ ,ທວນຄນ, ບອກ/ແຈູ້ ງ, ຖະແຫຼ ງ. ຈັ ດອັ ນດັ ບ,ພັ ນລະນາ,ປຶ ກສາ, ອະທິ ບາຍ,ບອກ,ບອກທີີ່ ຕັູ້ ງ,ຮັ ບຮູູ້ , ລາຍງານ,ເລອກ,ແປ,ສະລຸ ບ ໃຈຄວາມ ຄັ ດເລອກ, ສາທິ ດ, ສູ້ າງເລີ່ ອງ, ໃຊູ້ ,ປະກອບ ພາບ, ແປຄວາມໝາຍ,ປະຕິ ບັ ດ, ກໍ ານົ ດ ເວລາ,ແຕູ້ ມ,ແກູ້ ໄຂ,ນໍ າໃຊູ້ , ຂຽນ ຕີ ລາຄາ,ປຽບທຽບ,ກົ ງກັ ນຂູ້ າມ,ຕໍ ານິ , ແຕກຕີ່ າງ,ແບີ່ ງແຍກ,ໄຈູ້ ແຍກ, ຊັ ນນະສູ ດ,ທົ ດລອງ,ຖາມ,ກວດກາ/ທົ ດ ສອບ ປະເມີ ນ, ໃຫູ້ ເຫດຜົ ນ, ປູ້ ອງກັ ນ, ຕີ ລາຄາ, ຕັ ດສີ ນ, ເລອກ, ສະໜັ ບສະ ໜູ ນ,ຕີ ລາຄາ, ປະເມີ ນຜົ ນ ປະກອບ,ກໍີ່ ສູ້ າງ,ປະດິ ດສູ້ າງ,ອອກແບບ ,ພັ ດທະນາ,ສູ້ າງສູ ດ,ຂຽນ ນັ ກຮຽນສາມາດກໍ າ ນົ ດຈຸ ດຢນຫຼ ຕັ ດສິ ໃຈໄດູ້ ບໍີ່ ? ນັ ກຮຽນສາມາດ ອະທິ ບາຍຄວາມຄິ ດ ຫຼ ແນວຄວາມຄິ ດໄດູ້ ບໍີ່ ? ນັ ກຮຽນສາມາດ ລະນຶ ກຄນຫຼ ຈີ່ ຂໍູ້ ມູ ນ ໄດູ້ ບໍີ່ ? ປະດິ ດ ສູ້ າງ ປະເມີ ນຜົ ນ ວິ ເຄາະ ນໍ າໃຊູ້ ເຂົູ້ າໃຈ ຈີ່ ຈໍ າ
 • 13. ຄໍ າກິ ລິ ຍາທີີ່ ໃຊູ້ ເພີ່ ອກໍ ານົ ດລະດັ ບແນວຄິ ດ ຕາມTaxonomy ຂອງBlooms ທັ ກສະການຄິ ດ ຄໍ າຖາມຫຼັ ກ ຄໍ າກິ ລິ ຍາທີີ່ ໃຊູ້ ສູ້ າງສັ ນ/ ຫົ ວຄິ ດປະດິ ດສູ້ າງ ນັ ກຮຽນສາມາດສູ້ າງສີີ່ ງ ໃໝີ່ ຫຼ ແນວຄິ ດໃໝີ່ ຫຼ ບໍີ່ ປະກອບ,ກໍີ່ ສູ້ າງ,ປະດິ ດສູ້ າງ,ອອກແບບ, ພັ ດທະນາ,ສູ້ າງສູ ດ,ຂຽນ ປະເມີ ນ ນັ ກຮຽນສາມາດກໍ ານົ ດຈຸ ດຢນຫຼ ຕັ ດສິ ນໃຈໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ປະເມີ ນ,ໃຫູ້ ເຫດຜົ ນ,ປູ້ ອງກັ ນ,ຕີ ລາຄາ,ຕັ ດ ສີ ນ,ເລອກ,ສະໜັ ບສະໜູ ນ,ຕີ ລາຄາ,ປະເມີ ນ ຜົ ນ ວິ ເຄາະ/ວິ ໄຈ ນັ ກຮຽນສາມາດຈໍ າແນກຫຼ ແຍກສີ່ ວນຕີ່ າງໆໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຕີ ລາຄາ,ປຽບທຽບ,ກົ ງກັ ນຂູ້ າມ,ຕໍ ານິ ,ແຕກ ຕີ່ າງ,ແບີ່ ງແຍກ,ໄຈູ້ ແຍກ,ຊັ ນນະສູ ດ,ທົ ດ ລອງ,ຖາມ,ກວດກາ/ທົ ດສອບ ນໍ າໃຊູ້ ນັ ກຮຽນສາມາດນໍ າເອົ າຂໍູ້ ມູ ນໄປໃຊູ້ ແນວໃໝີ່ ໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຄັ ດເລອກ,ສາທິ ດ,ສູ້ າງເລີ່ ອງ,ໃຊູ້ ,ປະກອບ ພາບ,ແປຄວາມໝາຍ,ປະຕິ ບັ ດ,ກໍ ານົ ດ ເວລາ,ແຕູ້ ມ,ແກູ້ ໄຂ,ນໍ າໃຊູ້ ,ຂຽນ ເຂົູ້ າໃຈ ນັ ກຮຽນສາມາດອະທິ ບາຍຄວາມຄິ ດຫຼ ແນວຄວາມ ຄິ ດໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຈັ ດອັ ນດັ ບ,ພັ ນລະນາ,ປຶ ກສາ,ອະທິ ບາຍ, ບອກ,ບອກທີີ່ ຕັູ້ ງ,ຮັ ບຮູູ້ ,ລາຍງານ,ເລອກ, ແປ,ສະລຸ ບໃຈຄວາມ ຈີ່ ຈໍ າ ນັ ກຮຽນສາມາດລະນຶ ກຄນຫຼ ຈີ່ ຂໍູ້ ມູ ນໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ? ຈໍ າກັ ດຄວາມ,ລູ້ ມຄນ,ຂູ້ ນບັ ນຊີ ,ຈີ່ ,ທວນຄນ, ບອກ/ແຈູ້ ງ,ຖະແຫຼ ງ.
 • 14. ການທົ ດລອງການນໍ າໃຊູ້ UbDຂອງກະຊວງໃນ ປັ ດຈຸ ບັ ນ  ໄດູ້ ແນະນໍ າໃຫູ້ ນໍ າໃຊູ້ UbDເພີ່ ອແຕີ່ ງຍົ ດສອນຢີ່ າງເຕັ ມສີ່ ວນ  ທົ ດສອບໃນການປະເມີ ນASLOຂັູ້ັູ້ ນ ມ4 ໃນປີ 2017  ເມອງ: ນອງ,ສະຫວັ ນນະເຂດ ຕາໂອູ້ ຍ,ສາລະວັ ນ ໄຊຈໍ າພອນ,ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ວຽງໄຊ,ຫົ ວພັ ນ ໂພນທອງ,ຫຼ ວງພະບາງ
 • 15. ແນະນໍ າແກີ່ ຄູ ຝຶ ກ  ເຂົ າເຈົູ້ າຕູ້ ອງມີ ບັ ດສີ ແລະປາກກາ pentel  ແບີ່ ງຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມອອກເປັ ນ 5 ກຸີ່ ມ ແລະຮັ ບປະກັ ນວີ່ າແຕີ່ ລະ ກຸີ່ ມຈະໃຫູ້ 1 ຫຼ ຫຼ າຍຄໍ າຕອບຕໍີ່ ແຕີ່ ລະຄໍ າຖາມ.  ຕູ້ ອງຮັ ບປະກັ ນວີ່ າຜູູ້ ເຂົູ້ າຮີ່ ວມຈະຕິ ດຄໍ າຕອບໃສີ່ ບີ່ ອນຄໍ າ ຖາມແຕີ່ ລະຄໍ າຖາມທີີ່ ກີ່ ຽວຂູ້ ອງ.  ໃຫູ້ ເຕີ່ ລະກຸີ່ ມສະຫຼຸ ບຄໍ າຕອບຂອງແຕີ່ ລະຄໍ າຖາມ, ໃນກໍ ລະນີ ຄໍ າຖາມທີ 1-5 ແລະສະເໜີ ຕໍີ່ ຫູ້ ອງ.
 • 16. ຄໍ າຖາມຫຼັ ກທີີ່ ນໍ າໃຊູ້ ໃນການຄົູ້ ນຄູ້ ວາ ຄໍ າຖາມ: 1. ແຕີ່ ລະຄົ ນໄດູ້ ໃຊູ້ UbDໃນຫູ້ ອງຮຽນຂອງຕົ ນຫຼ ບໍີ່ ?ຜົ ນໄດູ້ ຮັ ບ ເປັ ນແນວໃດ?ດີ /ບໍີ່ ດີ ?ຄວນປັ ບປູ ງອັ ນໃດ/ແບບໃດ? 2. ປັ ດຈຸ ບັ ນມີ ບັ ນຫາຫຍັ ງໃນທາງປະຕິ ບັ ດໃນການນໍ າໃຊູ້ UbD ໃນຫູ້ ອງຮຽນ? 3. ເຂົ າເຈົູ້ າສາມາດປະສົ ມປະສານວິ ທີ ແຕີ່ ງບົ ດສອນແບບ ເກົີ່ າກັ ບUbDໃຫູ້ ເປັ ນບົ ດສອນອັ ນດຽວໄດູ້ ຫຼ ບໍີ່ ?ຈະເສຍຫຍັ ງ?ຈະ ໄດູ້ ຫຍັ ງ? 4. ພວກເຮົ າຕູ້ ອງການຫຍັ ງຕີ່ ມອີ ກໃນການນໍ າໃຊູ້ UbDຢີ່ າງ ເຕັ ມສີ່ ວນໃນການສອນ? 5.ສັ ງລວມ,ຊັ ບຊູ້ ອນ, ສະຫຼ ບ
 • 17. ສອນສາທິ ດໂດຍຄູ ຝຶ ກຈາກສູ ນກາງCMT  ສະເໜີ ແຜນການສອນ/ ບົ ດສອນແລະອະທິ ບາຍ  ສອນສາທິ ດ  ແລກປີ່ ຽນຄໍ າຄຶ ດຄໍ າເຫັ ນ ແລະແນະນໍ າ/ ສະເໜິ ແນະ
 • 18. ໜູ້ າວຽກຂອງຄູ ຝຶ ກ  ກຽມບົ ດສອນເປັ ນຄູີ່ ໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbD  ສອນສາທິ ດ  ແລກປີ່ ຽນຄໍ າຄຶ ດຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ ານິ ຕິ ຊົ ມ  ປະເມີ ນໂດຍນໍ າໃຊູ້ ຣູ ບຣິ ກrubrics
 • 19. ວັ ນທີ 6ກອງປະຊຸ ມຄູ ສຶ ກສານິ ເທດ ສະເໜີ ມາດຕະການປັ ບປູ ງໂຮງຮຽນຄຸ ນນະພາບ ຢາຍ​ບັ ດ​ສີ ​ໃຫູ້ ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຂຽນ​ລາຍ​ງານ​ວີ່ າການນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ ສອນ​ແບບ​ເອົ າຜູູ້ ​ຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈກາງ​ຢູີ່ ​ໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ໄດູ້ ​ມີ ​ການ​ປະຕິ ບັ ດ​ຄ​ ແນວ​ໃດ 1. ໃຫູ້ ​ຜູູ້ ​ຮີ່ ວມ​ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຂຽນ​ໃສີ່ ​ເຈູ້ ຍ​ສີ ​ແຜີ່ ນ​ທີີ່ 1ວີ່ າ​ຕົ ນ​ເອງ​ໄດູ້ ​ມີ ​ສີ່ ວນ​ ຊຸ ກຍູູ້ ​ຊີ່ ວຍ​ເຫຼ ອໃຫູ້ ຄູ ​ສອນ​ນໍ າ ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ ເປັ ນ​ໃຈກາງໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນຄ​ແນວ​ໃດ 2. ໃຫູ້ ​ຜູູ້ ​ຮີ່ ວມ​ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຂຽນ​ໃສີ່ ​ເຈູ້ ຍ​ສີ ​ແຜີ່ ນ​ທີີ່ 2ລາຍ​ງານວີ່ າຜົ ນ​ຂອງ​ ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການຊຸ ກຍູູ້ ຊີ່ ວຍ​ເຫຼ ອໃຫູ້ ຄູ ​ສອນ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ ສອນແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈກາງ​​ໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ໄດູ້ ​ຮັ ບ​ຜົ ນຄ​ແນວ​ໃດ
 • 20. ມູ້ ​ທີີ່ 6: ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ​ມັ ດທະຍົ ມ 3. ວິ ທີ /ກິ ດຈະກໍ າການຮຽນ-ການແລກປີ່ ຽນບົ ດຮຽນດູ້ ວຍການນໍ າໃຊູ້ ບັ ດສີ (Meta Card ) 3.1 ປະເມີ ນຄວາມຕູ້ ອງການໃນການຝຶ ກອົ ບຮົ ມໃຫູ້ ແກີ່ ຄູ ໃນການສອນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນ ເປັ ນໃຈກາງໃນຫູ້ ອງຮຽນ? 3.2 ພວກ​ເຂົ າ​ຈະ​ເຮັ ດ​ແນວ​ໃດ​ເພີ່ ອ​ຮັ ບປະກັ ນ​ຄູ ສອນ​ນໍ າ​ໃຊູ້ UbD ເຂົູ້ າ​ໃນ​ການ​ແຕີ່ ງ​ບົ ດ​ສອນ? 3.3 ພວກ​ເຂົ າ​ຈະ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ມາດ​ຕະ​ການອັ ນ​ໃດ​ເພີ່ ອ​ໃຫູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ບໍ ລິ ຫານ​​ໂຮງຮຽນແບບ​ເອົ າ​ໂຮງ​ ຮຽນ​ເປັ ນ​ຖານຖກ​ນໍ າ​ໄປ​ໃຊູ້ ​ເພີ່ ອ​ປັ ບປຸ ງ​ຄຸ ນ​ນະພາ​ບການ​ຮຽນ ການ​ສອນ? 3.4 ພວກ​ເຂົ າ​ໄດູ້ ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ຄູີ່ ​ມ​ຕິ ດຕາມແລະ ປະ​ເມີ ນ​ຜົ ນ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ (TPME) ຢູີ່ ຂັູ້ ນ​ໂຮງຮຽນ, ຂັູ້ ນ​ເມອງ ແລະຂັູ້ ນ​ແຂວງ​ບໍ ? 3.5 ຈະ​ສູ້ າງ​ຂີ ດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃຫູ້ ​ແກີ່ ​ຜູູ້ ອໍ ານວຍ​ການ​ຄ​ແນວ​ໃດ ເພີ່ ອ​ຊີ່ ວຍ​ໃຫູ້ ​ສາມາດ​ຂຸ ກ​ຍູູ້ ​ສົີ່ ງ​ ເສີ ມ ແລະ ຕິ ດຕາມການ​ຮຽນ ການ​ສອນຂອງ​ຄູ ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ໄດູ້ ?
 • 21. ມູ້ ​ທີີ່ 6: ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ ມັ ດທະຍົ ມ3.6 ພາລະ​ບົ ດບາດ​ຂອງ​ຜູູ້ ​ອໍ ານວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ​ມີ ​ຄ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ສູ້ າງ​ຂີ ດ​ຄວາມ​ ສາມາດ​ຂອງ​ຄູ ​​ເພີ່ ອ​ໃຫູ້ ​ສາມາດ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈກາງ​ໄດູ້ ? 3.7 ພວກ​ເຂົ າ​ເອົ າ​ຈິ ງ​ເອົ າ​ຈັ ງ​ກີ່ ຽວ​ກັ ບ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​ ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ຄ​ແນວ​ໃດ ແລະຈະ​ຕິ ດຕາມການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ ​ແນວ​ໃດ? 3.8 ຢູີ່ ​ຂັູ້ ນ​ໂຮງຮຽນ​ຄູ ໄດູ້ ​ມີ ​ການ​ຈັ ດ​ຕັູ້ ງຈຸ ​ການຮຽນ​ຮູູ້ ​ຮີ່ ວມ​ກັ ນ​(LACs) ບໍີ່ ,ຊຶີ່ ງ​ມັ ນ​ເປັ ນ​ການ​ ແບີ່ ງ​ກຸີ່ ມ​ຄູ ​ຕາມສາຍ​ວິ ຊາເພີ່ ອ​ເຂົ າ​ເຈົູ້ າ​ສາມາດ​ພົ ບ​ປະຫຼ ປະຊຸ ມ​ຮີ່ ວມ​ກັ ນ​ຢີ່ າງ​ ເປັ ນ​ປົ ກກະຕິ ​ເພີ່ ອ​ແລກປີ່ ຽນ​ຂໍູ້ ​ມູ ນ, ທົ ບ​ທວນ​ວິ ທີ ​ການ​ຈັ ດການ​ຮຽນການ​ສອນ ແລະສູ້ າງ​ແຮງ​ບັ ນດານ​ໃຈ​ໃຫູ້ ​ກັ ນ ແລະ ກັ ນ​ເພີ່ ອ​ປັ ບປຸ ງ​ການ​ສອນ​ໃນ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ໃຫູ້ ​ ດີ ​ຂູ້ ນ? 3.9 ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຈະ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ເວລາ​ຂອງ​ຕົ ນ​ເພີ່ ອ​ຊີ່ ວຍ​ປັ ບປຸ ງ​ການ​ຮຽນ ການ​ສອນ ຂອງ​ຄູ ​ແນວ​ໃດ​ແລະ ຮັ ບປະກັ ນ​ໃຫູ້ ຄູ ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ນັ ກຮຽນ​ເປັ ນ​ ໃຈກາງ​ໃນ​ທຸ ກ​ຫູ້ ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ຊັູ້ ນ​ມັ ດທະຍົ ມ?
 • 22. ມູ້ ​ທີີ່ 6:ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ​ ມັ ດທະຍົ ມ  4. ແຕີ່ ລະແຂວງກະກຽມແຜນປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນເພີ່ ອຈະນໍ າສະເໜີ ຢູີ່ ກອງ ປະຊຸ ມ
 • 23. ມູ້ ​ທີີ່ 6: ກອງ​ປະຊຸ ມ​ຄູ ​ສຶ ກສາ​ນິ ​ເທດ​ຊັູ້ ນ​ ມັ ດທະຍົ ມ ແນະນໍ າຜູູ້ ດໍ າເນີ ນກອງປະຊຸ ມ- 1. ວາງສະແດງແລະນໍ າສະເໜີ ບົ ດສອນທີີ່ ດີ ເດັີ່ ນ  2. ໃຫູ້ ​ແຕີ່ ລະ​ແຂວງ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ນໍ າ​ໃຊູ້ ​ວິ ທີ ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເອົ າ​ຜູູ້ ຮຽນ ເປັ ນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ຂັູ້ ນ​ໂຮງຮຽນ 2.1 ລາຍງານຜົ ນສໍ າເລັ ດໃນການນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ການສອນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນ ໃຈກາງໃນຂັູ້ ນໂຮງຮຽນ 2.2 ອັ ນໃດແມີ່ ນສິີ່ ງທູ້ າທາຍ? 2.3 ບົ ດຮຽນທີີ່ ຖອດຖອນໄດູ້ ມີ ຄແນວໃດ?  3. ວາງສະ​ແດງແຜນປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ- ການສອນ ຂອງແຂວງ ເລອກເຟູ້ ນ
 • 24. ທິ ດສະດີ ປັ ບປູ ງໂຮງຮຽນຄຸ ນນະພາບໂດຍ ເອົ າໂຮງຮຽນເປັ ນຖານ(SQIM) ຈະສະເໜີ ໂດຍອາຈານໄຊຍະເດດ
 • 25. ທິ ດສະດີ SQIM Theory Theory of Change: School-Based Quality Improvement Model Increased student learning outcome ສກຂ ສກມD ESB ໂຮງຮຽນ ເພີີ່ ມ ຜົ ນ ການ ຮຽນ ຂອງ ນັ ກ ຮຽນ ພີີ່ ມ ວິ ທີ ສອນເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ ໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbD ການແຕີ່ ງຕັູ້ ງ ຊັ ບຊູ້ ອນຄູ ສຶ ກສາ ນິ ເທດຂັູ້ ນເມອງ ການນໍ າໃຊູ້ ICT4LE ເສີ ມຂະຫຍາຍ ຄວາມສາມາດ ຂອງຜ.ອໃຫູ້ ເປັ ນ ຜູູ້ ນໍ າດູ້ ານການ ຮຽນການສອນ ການບໍ າລູ ງ ນັ ກຮຽນອີ່ ອນ ການປັ ບປູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບໂດຍ ເອົ າ ໂຮງຮຽນເປັ ນ ຖານ ການປັ ບປູ ງ ຄຸ ນນະພາບ ຂອງໂຄງສູ້ າງ ການບໍ ລິ ຫານ ຄຸູ້ ມຄອງ
 • 26. SQIM 1: ການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບຂັູ້ ນໂຮງຮຽນ School-based Quality Improvement Measures (SQIM) ຈະລວມມີ :  ການຊັ ບຊູ້ ອນຄູ ສ.ສນິ ເທດມຍ ຂັູ້ ນເມອງ;  ການນໍ າໃຊູ້ ICT4LE;  ຝຶ ກອົ ບຮົ ມສູ້ າງຄວາມເຂັູ້ ມແຂງວິ ທີ ແບບການເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbDເປັ ນ ເຄີ່ ອງມໃນການແຕີ່ ງບົ ດສອນ;  ປັ ບປູ ງ/ເສີ ມຄຸ ນນະພາບຂອງໂຄງສູ້ າງດູ້ ານການບໍ ລິ ຫານຄຸູ້ ມຄອງ: ກ) ສູ້ າງຕົ ວແບບ/ກຸີ່ ມການ ຄຸູ້ ມຄອງໂຮງຮຽນແຫີ່ ງຄຸ ນນະພາບແລະແລກປີ່ ຽນຂໍູ້ ມູ ນລະຫວີ່ າງ ຜ.ອໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະ ເມອງໂດຍຈັ ດກອງປະຊຸ ມປະຈໍ າເດອນ,ຊີ່ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດຂັູ້ ນເມອງເປັ ນຜູູ້ ປະສານແລະ ດໍ າເນີ ນການ;ຂ) ສູ້ າງຈຸ ຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮຽນຮູູ້ ຕາມແຕີ່ ລະວິ ຊາ;ແລະ, ຄ)ລະດົ ມຊຸ ມຊົ ນເຂົູ້ າຮີ່ ວມເພີ່ ອ ສະໜັ ບສະໜູ ນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ;  ການຈັ ດການບໍ າລູ ງນັ ກຮຽນອີ່ ອນ;
 • 27. SQIM 2: ແຕີ່ ງຕັູ້ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດມັ ດທະຍົ ມຂັູ້ ນ ເມອງໃນ5ເມອງ  ໄດູ້ ແຕີ່ ງຕັູ້ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດມັ ດທະຍົ ມຂັູ້ ນເມອງ5 ຄົ ນໃນ5ເມອງເພີ່ ອນໍ າໃຊູ້ ICT4LE ແລະຊີ່ ວຍຜ.ອ ໂຮງແລະຄູ ໃນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ- ການສອນ
 • 28. SQIM 3: ການນໍ າໃຊູ້ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ຂີ່ າວສານແລະ ການສີ່ ສານເພີ່ ອການສຶ ກສາຂອງລາວ (ICT4LE)  ຄູ ສຶ ກສານິ ເທດມັ ດທະຍົ ມຂັູ້ ນເມອງໄດູ້ ຮັ ບແລັ ບຕ ອັ ບແລະຊຸ ດເຄີ່ ອງສາຍLCDຂະໜາດນູ້ ອຍ  ຊຸ ດDVDs ກີ່ ຽວກັ ບວິ ທີ ການຮຽນ-ການສອນໂດຍ ເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ  ຊີ່ ອງການຮຽນຮູູ້ ທີີ່ ສູ້ າງຂູ້ ນໂດຍກະຊວງ(ເບີີ່ ງສະໄລູ້ ຕໍີ່ ໄປ)
 • 29. Channels/Groups ເນູ້ ອໃນຫຼັ ກ ສະມາຊິ ກ http://www.moe.gov.la/ries/index.php/en/media-for-education/radiotv ອົ ບຮົ ມຄູູ ETC/RIES www.facebook.com/groups/TE.LAO/ ອົ ບຮົ ມຄູູ Teacher Training 6,464 www.facebook.com/groups/LaosLearn2013/ ປະເມີ ນຜົ ນAssessment 65 www.facebook.com/groups/SESDP.QUALITY.COUNCIL/ ສະເພາະກິ ດTask Force 40 www.facebook.com/groups/Laocurriculum/ ອອກແບບຫຼັ ກສູ ດCurriculum Design 147 www.facebook.com/groups/MOES.TTIs/ ສະຖາບັ ນສູ້ າງຄູ TTIs, Teacher Training 210 https://www.facebook.com/groups/ICT.Development.TE/ ກົ ມສູ້ າງຄູ Internal by DTE 53 https://www.facebook.com/groups/ICT4LE.LAOS/ ທີ ມງານພັ ດທະນາຍຸ ດທະສາດInternal:Strategy Dev’t Team 16 www.facebook.com/groups/LaoScience.Teachers/ ການສອນວິ ທະຍາສາດScience Instruction Discussions 171 https://www.facebook.com/groups/Laocurriculum/ ອອກແບບຫຼັ ກສູ ດCurriculum Design 147 www.facebook.com/groups/BESDP.friends/ ສາມັ ນສຶ ກສາ/ໂຄງການGeneral Educ./ Project Updates 784 PAGES (for those who do not wish to “join” groups) https://www.facebook.com/LAO.EDUC.HEALTH.DEVELOPMENT ສຶ ກສາ-ສາທາEduc. & Health Page https://www.facebook.com/MOES.SPA.Laos/ ສຶ ກສານິ ເທດPage for SPAs http://www.facebook.com/MOES.DSE.LAOS. ກົ ມມັ ດທະຍົ ມDSE Page 1,579 likes https://www.facebook.com/SESDP.Laos/ ໂຄງການProject Page 1,318 likes OTHER LAOS channels https://www.facebook.com/groups/educationoflaos/ ປະຕິ ຮູ ບສາມັ ນສຶ ກສາGeneral educational reform discussions led by Civil Society 35,370 https://www.youtube.com/channel/UCtP6trBtpjTd-tdQlO_mB2w ອາສາສະໝັ ກໄຈກາBy JICA Volunteer 10.9.51.177/Laolearn ລະບົ ບຄຸູ້ ມຄອງການຮຽນLearning management system for MOES network by ICTC intranet
 • 30. SQIM 4: ຝຶ ກອົ ບຮົ ມສູ້ າງຄວາມເຂັູ້ ມແຂງວິ ທີ ແບບ ເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງໂດຍນໍ າໃຊູ້ UbDເປັ ນເຄີ່ ອງມ ໃນການແຕີ່ ງບົ ດສອນ;  ເຫດຜົ ນທີີ່ ຄູ ຝຶ ກຕູ້ ອງເຂົູ້ າໃຈຢີ່ າງເລິ ກເຊີີ່ ງເພີ່ ອ ສາມາດສອນອິ ງເອົ າຜົ ນການຮຽນເປັ ນພູ້ ນຖານ ໂດຍນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ ທີີ່ ມີ UbD ເປັ ນເຄີ່ ອງມໃນການແຕີ່ ງບົ ດສອນ  ການຝຶ ກອົ ບຮົ ມຄູ ມ1-ມ7 ປີ່ ຽນຈາກວິ ທີ ແບບເກົີ່ າ ມາເປັ ນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງ.
 • 31. SQIM 5: ປັ ບປູ ງ/ເສີ ມຄຸ ນນະພາບຂອງໂຄງສູ້ າງ ດູ້ ານການບໍ ລິ ຫານຄຸູ້ ມຄອງ: : ກ) ສູ້ າງຕົ ວແບບ/ກຸີ່ ມການຄຸູ້ ມຄອງໂຮງຮຽນແຫີ່ ງຄຸ ນນະພາບແລະແລກປີ່ ຽນຂໍູ້ ມູ ນລະຫວີ່ າງ ຜ.ອໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະເມອງໂດຍຈັ ດກອງປະຊຸ ມປະຈໍ າເດອນ,ຊີ່ ງຄູ ສຶ ກສານິ ເທດຂັູ້ ນເມອງເປັ ນຜູູ້ ປະສານແລະດໍ າເນີ ນການ; ໃນຕົ ວແບບ,ກຸີ່ ມ ນີ ູ້ , ບີ່ ອນທີີ່ ຄູ ສຶ ກສານິ ເທດຖກແຕີ່ ງຕັູ້ ງປະຈໍ າ, ຫົ ວໜູ້ າໂຮງຮຽນຈະຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ນໍ າ ພາໃນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ;ໂດຍຈັ ດຕັູ້ ງກອງປະຊຸ ມປະຈໍ າເດອນຂອງຜ.ອທຸ ກໂຮງຮຽນໃນເມອງ; ຂ)ສູ້ າງຈຸ ຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮຽນຮູູ້ ຕາມແຕີ່ ລະວິ ຊາ; ຜອຈະຕູ້ ອງສູ້ າງຈຸ ຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮຽນຮູູ້ ຂູ້ ນໃນແຕີ່ ລະວິ ຊາ.ແຕີ່ ລະຈຸ ຈະປະກອບດູ້ ວຍຄູ ທຸ ກຄົ ນໃນວິ ຊາ ນັູ້ ນໆຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ.ເຂົ າເຈົູ້ າຈະປະຊຸ ມກັ ນເດອນລະຄັູ້ ງເພີ່ ອແລກປີ່ ຽນບົ ດຮຽນ,ຄວາມຄິ ດ ເຫັ ນຈະພັ ດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃນຫູ້ ອງຮຽນ.ການຮີ່ ວມໂມງສອນກໍ ເປັ ນສີ່ ວນໜີ່ ງຂອງ ກິ ດຈະກໍ ານີ ູ້ ;ແລະ, ຄ)ລະດົ ມຊຸ ມຊົ ນເຂົູ້ າຮີ່ ວມເພີ່ ອສະໜັ ບສະໜູ ນການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບ. ຊຸ ມຊົ ນມີ ສີ່ ວນປະກອບທຶ ນຮອນໃນກິ ດຈະກໍ າການປັ ບປູ ງຄຸ ນນະພາບເຊັີ່ ນການອອກທຶ ນໃຫູ້ ຄູ ໄປ ທັ ດສະນະສຶ ກສາຢູີ່ ໂຮງຮຽນໃກູ້ ຄຽງຫຼ ໃຫູ້ ລາງວັ ນຄູ ທີີ່ ມີ ຜົ ນງານດີ ເດັີ່ ນ.ຫຼ ກິ ດຈະກໍ າອີ່ ນໆ..
 • 32. SQIM 6: ການຈັ ດການບໍ າລູ ງນັ ກຮຽນອີ່ ອນ  ຈະຕູ້ ອງຂຶ ູ້ ນບັ ນຊີ ນັ ກຮຽນທີີ່ ບໍີ່ ໄດູ້ ຄາດໝາຍ 5/10 (ຮຽນອີ່ ອນ)  ຈັ ດເຂົ າເຈົູ້ າເປັ ນກຸີ່ ມໆລະ 3 ຄົ ນ ແລູ້ ວແຕີ່ ງຕັູ້ ງຄູ ບໍ າລູ ງໃຫູ້  ຫູ້ ອງຮຽນບໍ າລູ ງແມີ່ ນສອນຄນບົ ດຮຽນທີີ່ ໄດູ້ ຮຽນພາຍໃນມູ້ ຫຼ ອາທິ ດໂດຍ ໃຫູ້ ບົ ດຝຶ ກຫັ ດຫຼ ລົ ງເລີ ກເພີ່ ອໃຫູ້ ນັ ກຮຽນກໍ າແໜູ້ ນແລະເຂົູ້ າໃຈບົ ດຮຽນ ເລິ ກກີ່ ວາເກົີ່ າແລະຮຽນທັ ນໝູີ່ ຄູີ່ . ຄູ ຕູ້ ອງຄຶ ດເຖີ ງວິ ທີ ທີີ່ ງີ່ າຍໃນການຮຽນ ຮູູ້ ເພີ່ ອຮັ ບປະກັ ນໃຫູ້ ນັ ກຮຽນມີ ການຮຽນຮູູ້ ແລະສາມາດເຮັ ດບົ ດຝຶ ກຫັ ດ ທີີ່ ຄູ ມອບໃຫູ້ .  ຄູ ຈະເປັ ນຜູູ້ ຕັ ດສີ ນວີ່ າຈະສອນຫູ້ ອງບໍ າລູ ງດູ້ ວຍຕົ ນເອັ ງໂດຍລູ້ ມຄນ ບົ ດຮຽນແລະນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ສະເພາະເພີ່ ອສູ້ າງໂອກາດການຮຽນໃຫູ້ ແກີ່ ນັ ກຮຽນເພີ່ ອຮຽນທັ ນໝູີ່ ; ຫຼ  ນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ຮຽນແບບເພີ່ ອນຊີ່ ວຍເພີ່ ອນ ເພີ່ ອໃຫູ້ ນັ ກຮຽນກັ ບນັ ກຮຽນໄດູ້
 • 33. SQIM 7: ການເສີ ມຄວາມສາມາດຂອງຜ/ອ ໂຮງຮຽນໃຫູ້ ເປັ ນຜູູ້ ນໍ າດູ້ ານວິ ຊາການ/ດູ້ ານການ ຮຽນ-ການສອນ.  ຜອໂຮງຮຽນຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ນໍ າພາໃນການປັ ບປູ ງຄູ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຢີ່ າງຕໍີ່ ເນີ່ ອງ  ເຂົ າຕູ້ ອງຮຽນຮູູ້ ວິ ທີ ການຮຽນ-ສອນໂດຍເອົ າຜູູ້ ຮຽນເປັ ນໃຈກາງດູ້ ວຍໃຈແລະ ສາມາດເຮັ ດວຽກຮີ່ ວມກັ ບຄູ ໃນການປັ ບປູ ງການສອນ  ເຂົ າຈະປັ ນຜູູ້ ຈັ ດການຮີ່ ວມໂມງສອນແລະໃຫູ້ ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັ ນທີີ່ ເປັ ນປະໂຫຍດຕໍີ່ ການສອນຂອງຄູ  ເຂົ າຈະເປັ ນຜູູ້ ຈັ ດຕັູ້ ງຈຸ ການຄົູ້ ນຄູ້ ວາຮໍີ່ າຮຽນຂອງແຕີ່ ລະວິ ຊາແລະຕິ ດຕາມການ ແລກປີ່ ຽນຂໍູ້ ມູ ນແລະໃຫູ້ ການຊີ ູ້ ນໍ າໃນການປັ ບປູ ງຜົ ນການສອນຂອງຄູ  ເຂົ າຕູ້ ອງເປັ ນຜູູ້ ຕິ ດຕາມບັ ນຊາໃນການນໍ າໃຊູ້ ວິ ທີ ການສອນແບບເອົ າຜູູ້ ຮຽນ ເປັ ນໃຈກາງໃນຫູ້ ອງຮຽນ  ເຂາຕອງບງຄບໃຫຄູ ນາໃຊ UbD ເພີ່ ອແຕງບດສອນແລະໃຫຄາແນະນາທີ່ ດໃນ