Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
Learner centered approach
EESDP LEARNING STRATEGIES:
WELCOME TO ALL PARTICIPANTSTO OUR WEBINARSERIES NO. 2 OUT OF 15 ON
EXPERIMENT BASED TEACHING
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep
FACEBOOK.COM / EESDP
ໃນການສາມະນາທາງອອນລາຍພວກເຮ
ົ າຈະນາໃຊ
້ ຊ
່ ອງທາງເຫ
ົ່ ານ
້
ທາງ ທາງເຟສບ
ຸ ກ
ອເມວທ
່ ໃຊ
້ ງານ ບວກກ
ັ ບ Google Docs / ແບບຟອມ / ຈໂມນ
ິ
ເຕ monitor facebook.com/eesdp ສາລ
ັ ບ LINKS ທ
່ ສາຄ
ັ ນ
ຄາເຕ
ື ອນ: ມອດ ໄມໃວ
້ (MUTE) "MIC" ແຕ
່ ເປດ "ກ
້ ອງ"
1 2
3
ຂ
ັ້ ນຕອນການຮຽນແບບປະສ
ົ ບການ
EXPERIMENT-BASED TEACHING: PRESENTOR
Professor Bounchanh
KHOUNPHILAPHAN
TEACHER DEVELOPMENT SPECIALIST/CURRICULUM
DEVELOPMENT SPECIALIST FOR CHEMISTRY
Webinar Details
• Webinar will run for 2 hours
• Through a presentor and a reaction panel
• With the aim to help you understand the learning
strategy
• Your learning should not end in this webinar
• You will have home tasks to fulfill for you to get a
certificate
• Please use https://www.facebook.com/eesdp for your
continuous learning.
• You may submit your home task outputs or send
feedback to Inbox of facebook.com/EESDP
Reminder for our Webinar
Please watch:
https://www.facebook.com/eesdp/videos/1263758290694131
• Please download files for this module at:
https://www.slideshare.net/jugawayne/module-11-experiment-based-
teaching-lao-module-11-june-3-final-pack
Module 1 is also available here:
https://www.slideshare.net/jugawayne/module-1experientiallearningj-
une22021laoversionfinal3
PLEASE JOIN US:
• BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON
ZOOM. PLEASE MAKE SURE YOU
REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN
ACCESS
• Topic:
– EESDP Trainers' Webinar Pilot Series: MODULE 1:
EXPERIENTIAL LEARNING
• Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS
• Join Zoom Meeting
– https://us02web.zoom.us/j/4555659164...
• Meeting ID: 455 565 9164
• Passcode: EESDP2021
Learner centered approach
EESDP LEARNING STRATEGIES:
ການສອນໂດຍໃຊ
້ ການທ
ົ ດລອງ
• ວ
ິ ທສອນແບບຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນສນ
ກາງ
ມາເຮ
ັ ດຄວາມເຂ
ົ້ າໃຈເງ
ື່ ອນໄຂກ
ັ ນ
ການສອນໂດຍການໃຊ
້ ການທ
ົ ດລອງແມ
່ ນ
ຫຍ
ັ ງ?
• ວ
ິ ທການທ
ົ ດລອງເປ
ັ ນວ
ິ ທການພະຍາຍາມເອ
ົ າຊະນະບ
ັ ນຫານ
້
...ການທ
ົ ດລອງຄ
ື ການສ
ຶ ກສາເຫດແລະຜ
ົ ນ ມ
ັ ນແຕກຕ
່ າງຈາກ
ວ
ິ ທການທ
່ ບ
່ ແມ
່ ນການທ
ົ ດລອງ ຢບ
່ ອນວ
່ າມ
ັ ນກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບ
ການຈ
ັ ດການຕ
ັ ວປ
່ ຽໜໜ
ຶ່ ງໂດຍເຈດຕະນາໃນຂະນະທ
່
ພະຍາຍາມເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຕ
ັ ວປ
່ ຽນອ
ື່ ນໆ ຄ
ົ ງທ
່
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນ:
#ເມ
ັ ດພ
ື ດ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນ:
ຊະນ
ິ ດຂອງ
ໂຖ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນ:
ດ
ິ ນ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນດຽວ:
ນ
້ າ!
ໂຖ A ໂຖ B ໂຖ A ໂຖ B
ແກ
່ ນໝາກຖ
ົ່ ວ10ເມ
ັ ດຕ
່
ໂຖ
ໂຖຄ
ື ກ
ັ ນ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບ
ຄມ:
# ແກ
່ ນພ
ື ດ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບ
ຄມ:
ຊະນ
ິ ດຂອງໂຖ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບ
ຄມ:
ດນດຽວກ
ັ ນ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນທ
ົ ດ
ລອງ: ນ
້ າ!
ໂຖ A ໂຖ B ໂຖ A ໂຖ B
ການທ
ົ ດລອງພ
ິ ສດສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ
ຖານວ
່ າຖ
ື ກ ຫ
ື ຜ
ິ ດ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານ: ນ
້ າມຜ
ົ ນຕ
່ ການຈະເລນເຕບໂຕຂອງພ
ື ດ
ບ
່ ມນ
້ າ!
Which pot will grow seedlings from seeds? A or B?
ໂຖຄ
ື ກ
ັ ນ
ແກ
່ ນໝາກຖ
ົ່ ວ10ເມ
ັ ດຕ
່
ໂຖ
ຫ
ັ ງຈາກ 3 ມ
ື ້ … ສ
ັ ງເກດວ
່ າເກດຫຍ
ັ ງຂ
ຶ ້ ນ
Even “UNEDUCATED” FARMER KNOWS (BASED ON OBSERVATION AND TRADITIONAL KNOWLEDGE)
THAT PLANTS NEED WATER TO LIVE, SO WHAT DEEPER (MORE CRITICAL) KNOWLEDGE
THEN DO WE WE NEED TO TEACH AND LEARN IN SCHOOL?
ມນ
້ າ VS ບ
່ ມນ
້ າ
ເຮ
ົ າກາລ
ັ ງຝ
ຶ ກໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນນ
ັ ກຄ
ິ ດທາງດ
້ ານວ
ິ ທະຍາສາດ (ພວກເຂ
ົ າ
ໃຊ
້ ວ
ິ ທການທາງວ
ິ ທະຍາສາດຂອງການຄ
ິ ດແບບ "ອ
ິ ງຫ
ັ ກຖານ")
ແນ
່ ນອນ ເຮ
ົ າໃຫ
້ ນ
້ າພ
ື ດ/ພ
ື ດຜ
ົ ນຂອງເຮ
ົ າ—ແຕ
່ ເຮ
ົ າຮ
້ ໄດ
້ ແນວໃດວ
່ ານ
້ າຫາຍປານໃດຈ
ື່ ງ
ມຜ
ົ ນດຕ
່ ພ
ື ດ?
1 CAN H20
2 CANS H20
½ CAN H20
ນ
້ ຄ
ື ຕ
ົ ວປ
່ ຽນທ
່ ເຮ
ົ າຕ
້ ອງການພ
ິ ສດ: ປະລ
ິ ມານນ
້ າຕ
່ ຕ
ົ້ ນ/ມ
ື ້ ເປ
ັ ນເວລາ 7 ມ
ື ້ ນ
ັ ບຈາກວ
ັ ນທ
່ ເພາະເມ
ັ ດ (ແຕ
່
ປະລ
ິ ມານດ
ິ ນຄ
ົ ງທ
່ /ຂະໜາດ ໂຖ/ຊະນ
ິ ດເມ
ັ ດ/ຊະນ
ິ ດນ
້ າ/ຂະໜາດກະປ
໋ ອງ/ປະລ
ິ ມານຂອງແສງແດດ)
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຕ
ົ້ ນ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນ ທ
່ ຖ
ື ກປ
່ ຽນແປງ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຕາມ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນທ
່ ໄດ
້ ຮ
ັ ບຜ
ົ ນກະທ
ົ ບຈາກການປ
່ ຽນ
ແປງ
ປະລ
ິ ມານຂອງນ
້ າ
ຂະໜາດຂອງພ
ື ດ
ຈານວນໃບ
ມຊວ
ິ ດ ຫ
ື ຕາຍ?
ມາປ
ັ ບໃຊ
້ ກ
ັ ບບລ
ິ ບ
ົ ດ
ມາເຮ
ັ ດຄວາມ
ເຂ
ົ້ າໃຈເງ
ື່ ອນໄຂ
ກ
ັ ນ
ໃນຕ
ົ ວຢ
່ າງທ
່ ການ
ົ ດ:
“ຖ
້ າເຮ
ົ າໃຫ
້ ເມ
ັ ດໝ
າກເລ
ັ່ ນແຕ
່ ລະເມ
ັ ດ
ນ
້ າ 1 ກະປ
໋ ອງຕ
່ ມ
ື ້
ເປ
ັ ນເວລາເຈ
ັ ດມ
ື ້
ຕ
ິ ດຕ
່ ກ
ັ ນນ
ັ ບຕ
ັ້ ງ
ແຕ
່ ວ
ັ ນທ
່ ປກ ມ
ັ ນກ
ຈະເຕບໂຕຢ
່ າງເໝ
າະສ
ົ ມ ຫ
ັ ກຖານ:
ຄວາມສງສ
ຸ ດທ
້ າຍ/
ຈານວນໃບໃນວ
ັ ນທ
7. ເພາະບ
່ ຕ
້ ອງຫາຍ
ເກນໄປເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຮາກ
ຈ
ົ ມນ
້ າ ບ
່ ນ
້ ອຍເກນ
ໄປທ
່ ຈະລະລາຍທາດ
ອາຫານເພ
ື່ ອໃຫ
້
ຮາກດດຊ
ຶ ມ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານແມ
່ ນ
ຫຍ
ັ ງ?
 ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຄ
ື ການຄາດຄະເນທ
່ ເຈ
ົ້ າສ
້ າງຂ
ຶ ້ ນ
ກ
່ ອນເຮ
ັ ດການທ
ົ ດລອງ. ຮບແບບທ
ົ່ ວໄປຄ
ື : ຖ
້ າ [ສາ
ເຫດ] ຕາມດ
້ ວຍ [ຜ
ົ ນ] ເພາະ [ເຫດຜ
ົ ນ]
 ໃນໂລກຂອງການເພ
່ ມປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບປະສ
ົ ບການ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານທ
່ ຊ
ັ ດເຈນປະກອບດ
້ ວຍສາມສ
່ ວນ
ທ
່ ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ ໄດ
້ ແກ
່ ຄາຈາກ
ັ ດຄວາມຂອງ
ບ
ັ ນຫາ, ວ
ິ ທແກ
້ ບ
ັ ນຫາທ
່ ສະເໜແລະຜ
ົ ນຮ
ັ ບ
ມ
ື ້ ເລ
່ ມຕ
ົ້ ນ/ມ
ື ້ ສ
ຸ ດ
ທ
້ າຍ
ຂ
້ ອຍຈະຄວບຄ
ຸ ມເມ
ັ ດພ
ື ດ/
ດ
ິ ນ/ແສງແດດ/​ໂຖ, ແຕ
່ ຈະ
ປ
່ ຽນປະລ
ິ ມານນ
້ າ
ອາດຈະເປ
ັ ນ
ປະລ
ິ ມານນ
້ າ
6. ສະຫບ
5.ວ
ິ ເຄາະຜ
ົ ນ ແລະ
ຂ
້ ມນ
4.ດາເນນການທ
ົ ດລອງ
3.ອອກແບບ
ການທ
ົ ດລອງ
1. ການສ
ັ ງເກດ
2. ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານ
ການສອນໂດຍໃຊ
້
ການທ
ົ ດລອງ
EXPERIMENT-BASED TEACHING
steps
ຂ
້ ອຍຫ
ົ ດນ
້ າຕ
ົ້ ນໄມ
້ ທ
ຸ ກມ
ື ້ , ແຕ
່
ສ
ັ ງເກດເຫ
ັ ນການຈະເລນ
ເຕບໂຕບ
່ ສະໝ
່ າສະເໝ
ສ
່ ວນສງ/ຈານວນ
ໃບ/ສແບບມ
ື ້ ຕ
່ ມ
ື ້
ສາລ
ັ ບໝາກເລ
ັ່ ນ, ປະລ
ິ ມານ
ນ
້ າພຽງແຕ
່ ມ
ື ້ ລະ 1 ກະປ
໋ ອງ.
ແຕ
່ ເວລາ ຂອງ
ການຫ
ົ ດນ
້ າເດ?
ການສອນໂດຍການໃຊ
້ ການ
ທ
ົ ດລອງ
ເຮ
ົ າກາລ
ັ ງຝ
ຶ ກໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນນ
ັ ກຄ
ິ ດທາງວ
ິ ທະຍາສາດ(ພວກເຂ
ົ າ
ຊ
່ ຽວ-ຊານການໃຊ
້ ວ
ິ ທການທາງວ
ິ ທະຍາສາດຫ
ື ການຄ
ິ ດແບບ"ອງຫ
ັ ກ
ຖານ")
ບ
່ -ແມ
່ ນພຽງແຕ
່ "ການຮຽນຮ
້ ກ
່ ຽວກ
ັ ບ"ການທ
ົ ດລອງສະເພາະ
ພ
ື ດສາມາດໃຊ
້ ແສງປະ
ເພດໃດນອກເໜ
ື ອຈາກ
ແສງແດດໄດ
້ ຫ
ື ບ
່ ?
ພ
ື ດສາມາດໃຊ
້ ແສງທຽມໄດ
້
ເຊ
ັ່ ນດຽວກ
ັ ບລກໄກ
່ ທ
່ ໃຊ
້
ຫອດໄຟເພ
ື່ ອ "ເຕບໂຕ"
ໄຟຟ
້ າແສງສເຫລ
ື ອງ vs
ແສງສຂາວ vs ແສງຕາ
ເວ
ັ ນ
ສ
້ າງຕ
ົ ວຢ
່ າງຂອງ
ເຈ
ົ້ າເອງ
ສ
້ າງຕ
ົ ວຢ
່ າງຂອງ
ເຈ
ົ້ າເອງ
ສ
້ າງຂອງເຈ
ົ້ າເອງ…
ສ
້ າງຂອງເຈ
ົ້ າເອງ…
ສະທ
້ ອນຕ
່ ຫ
ົ ວຂ
້ ຍ
່ ອຍທ1
ຄາຖາມ
ການສອນແບບການທ
ົ ດລອງແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ?
• ມຂ
ັ້ ນຕອນແນວໃດ?
• ໃຊ
້ ໃນການສອນຢ
່ ລາວໄດ
້ ບ?
• ມປະໂຫຍດແນວໃດ?
• ແມ
່ ນຫຍ
ັ ງຄ
ື ຄວາມທ
້ າທາຍ?
ກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນາ(5 ານທ ສາແຕ
່ ລະກ
ຸ່ ມ):
 Ajan Ket of DTE
 Ajan Keo of EESDP
 Ajan Outhit of RIES
ສ
ື ບຕ
່
ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຈ
ຶ່ ງໃຊ
້ ການທ
ົ ດລອງ
ແທນ?
• ມສະຖານນະການໃດແດ
່ ທ
່ ຜ
້ ສອນອາດເລ
ື ອກໃຊ
້ ການທ
ົ ດລອງ
ໃນຫ
້ ອງຮຽນແທນຫ
ື ນອກເໜ
ື ອຈາກການປະຕ
ິ ບ
ັ ດໃນຫ
້ ອງ
ຮຽນແບບເດມໆ
• ການທ
ົ ດລອງສາມາດໃຊ
້ ເພ
ື່ ອແນະນາແນວຄ
ິ ດໃໝ
່ ໆຫ
ື ເພ
ື່ ອຊ
້
ແຈງປະເດ
ັ ນທ
່ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ປ
ິ ດສະໜາຂອງຫ
ົ ວຂ
້ ທ
່ ນ
ັ ກຮຽນມ
ັ ກຈະມ
ບ
ັ ນຫາ
• ຫາກຜ
ົ ນການທ
ົ ດລອງໜ
້ າແປກໃຈແຕ
່ ໜ
້ າເຊ
ື່ ອນ
ັ ກຮຽນກ
ສາມາດສ
້ າງຄວາມເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າຂອງຄວາມຄ
ິ ດໃໝ
່ ແລະໃຊ
້ ໃນການ
ຮຽນຮ
້ ແບບນ
ັ່ ງຮ
້ ານໄດ
້
• ນອກເໜ
ື ອຈາກການກວດສອບວ
່ າເຂ
ົ້ າໃຈຈ
ຸ ດເນ
ັ້ ນທາງດ
້ ານ
ແນວຄ
ິ ດຂອງການທ
ົ ດລອງຢ
່ າງຖ
ື ກຕ
້ ອງແລ
້ ວ,ວຽກມອບໝາຍ
ຫ
ັ ງການທ
ົ ດລອງຍ
ັ ງສາມາດຜ
ັ ກດ
ັ ນໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນອະທ
ິ ບາຍການ
ທດລອງທ
່ ຕດຕາມຜນຫຂະຫຍາຍແນວຄດໄປຍງການນາໃຊ
ເວລາໃດ?
ປະໂຫຍ
ດ
• ການຮຽນ-ການສອນສ
້ າງຂ
ຶ ້ ນຈາກການຄ
ົ້ ນຄ
້ ວາ-ວ
ິ ໄຈກ
່ ຽວກ
ັ ບການ
ຮຽນຮ
້ ທ
່ ສະແດງໃຫ
້ ເຫ
ັ ນວ
່ ານ
ັ ກຮຽນສ
່ ວນໃຫຍ
່ ບ
່ ຕອບສະຫນອງຕ
່
ສະພາບແວດລ
້ ອມ"ສຂາວແລະການເວ
ົ້ າ",ແຕ
່ ຄ
້ ອນຂ
້ າງເປ
ັ ນແວດ
ລອ
້ ມການສອນທ
່ ຫ
້ າວ.ການທ
ົ ດລອງໃນຫ
້ ອງຮຽນຊ
່ ວຍໃຫ
້ ຜ
້ ຮຽນມ
ສ
່ ວນຮ
່ ວມໃນຫາຍໆວ
ິ ທຂ
ຶ ້ ນຢ
່ ກ
ັ ບລ
ັ ກສະນະຂອງການທ
ົ ດລອງນ
ັ້ ນໆ
• ນ
ັ ກຮຽນມຄວາມກະຕ
ື ລ
ື ລ
ົ້ ນໃນການສ
້ າງຂ
້ ມນ ຫ
ື ການສ
ັ ງເກດພ
ຶ ດຕ
ິ ກາ
• ນ
ັ ກຮຽນວ
ິ ເຄາະຂ
້ ມນຕ
ົ ວຢ
່ າງຫ
ື ແບບຈາລອງ
• ນ
ັ ກຮຽນຕອບຄາຖາມທ
່ ການ
ົ ດໂດຍຜ
້ ສອນແລະປຽບທຽບຄາຕອບຂອງພວກເຂ
ົ າກ
ັ ບ
ຂອງນ
ັ ກຮຽນຄ
ົ ນອ
ື່ ນໆ
• ນ
ັ ກຮຽນເຮ
ັ ດວຽກຮ
່ ວມກ
ັ ນເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມເພ
ື່ ອແກ
້ ບ
ັ ນຫາການ
ົ ດຍ
ຸ ດທະສາດ ຫ
ື ເຮ
ັ ດຄວາມ
ເຂ
ົ້ າໃຈແນວຄ
ິ ດຂອງຫ
້ ອງຮຽນ
• ນ
ັ ກຮຽນຄາດເດ
ົ າໄດ
້ ວ
່ າການປ
່ ຽນແປງການທ
ົ ດລອງຈະປ
່ ຽນຜ
ົ ນຮ
ັ ບແນວໃດ
• ນ
ັ ກຮຽນປຽບທຽບຜ
ົ ນການທ
ົ ດລອງກ
ັ ບທ
ິ ດສະດໃນຫ
້ ອງຮຽນແລະໃຊ
້ ເພ
ື່ ອຢ
ື ນຢ
ັ ນຫ
ື ວ
ິ
ຈານທ
ິ ດສະດ
ການສະທ
້ ອນຕ
່ ຫ
ົ ວຂ
້ ຍ
່ ອຍທ 2
A. ຄາຖາມ
• ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຕ
້ ອງສອນແບບການທ
ົ ດລອງ?
• ເຈ
ົ້ າມປະສ
ົ ບການຫຍ
ັ ງແດ
່ ໃນການໃຊ
້ ວ
ິ ທການສອນນ
້ ມ
ັ ນງ
່ າຍຫ
ື ຍາກ?
• ເຈ
ົ້ າຕ
້ ອງການແນະນາໃນສອນຢ
່ ລາວຫ
ື ບ
່ ?
• SoftSkills ຫຍ
ັ ງແດ
່ ທ
່ ສາມາດພ
ັ ດທະນາໄດ
້ ໂດຍໃຊ
້ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກເຫ
ົ່ ານ
້ ?
B. ກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນາ
 Ajan Tavanh of DTE
 Ajan Houmphanh of RIES
 Ajan Sengkeo of DTE
ການສອນໂດຍໃຊ
້ ການທ
ົ ດລອງ
ເວລາກ
ິ ດຈະ
ກາ !!!!
24
HOME TASK (SHOULD BE
DONE AND SUBMITTED AFTER
THE WEBINAR)
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 1: ການ
ສ
ັ ງເກດ
ຈາກປະສ
ົ ບການຊວ
ິ ດປະຈາວ
ັ ນຂອງເຈ
ົ້ າຕອບຄາຖາມຕ
່
ໄປນ
້ :
1. ເຈ
ົ້ າເຄຍສ
ັ ງເກດບວ
່ ານ
້ າຕານລະລາຍໃນອ
ັ ດຕາທ
່ ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ
ເມ
ື່ ອລະລາຍໃນຊາ / ກາແຟທ
ັ ງຮ
້ ອນແລະເຢ
ັ ນ? ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຈ
ຶ່ ງເປ
ັ ນເຊ
ັ່ ນ
ນ
ັ້ ນ?
2. ລອງນ
ຶ ກພາບວ
່ າເຈ
ົ້ າລ
ື ມໃສ
່ ເກ
ື ອໃນອາຫານຂະນະປ
ຸ ງອາຫານເຈ
ົ້ າ
ຄ
ິ ດວ
່ າເວລາທ
່ ເໝາະສ
ົ ມໃນການຕ
ື່ ມເກ
ື ອເວລາໃດທ
່ ອາຫານຍ
ັ ງອ
ຸ່ ນຢ
່
ຫ
ື ຫ
ັ ງຈາກທ
່ ອາຫານເຢ
ັ ນລ
ົ ງແລ
້ ວ?ໃນກລະນທ
່ ເຈ
ົ້ າຕ
້ ອງການຮ
ັ ບ
ປະທານໃນພາຍຫ
ັ ງ
3. ລະລາຍຝ
ຸ່ ນຊ
ັ ອກໂກແລດໃນນ
ົ ມຮ
້ ອນໄດ
້ ໄວກວ
່ ານ
ົ ມເຢ
ັ ນໃນຂະນະ
ປ
ຸ ງແຕ
່ ງຊ
ັ ອກໂກແລດມ
ິ ນຄ
໌ ເຊກ ຫ
ື ຄ
ິ ດວ
່ າບ
່ ມຄວາມແຕກຕ
່ າງ?
Personal learning activity
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 2: ຕ
ັ້ ງສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ
ຖານ
ຈາກການສ
ັ ງເກດໃນຊວ
ິ ດປະຈາວ
ັ ນຂອງເຈ
ົ້ າຕ
ັ້ ງສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ
ຖານຂອງເຈ
ົ້ າເພ
ື່ ອຕອບສ
ິ່ ງຕ
່ ໄປນ
້ :
ເຈ
ົ້ າເຊ
ື່ ອວ
່ າມຄວາມສາພ
ັ ນລະຫວ
່ າງຄວາມສາມາດໃນ
ການລະລາຍຂອງທາດຖ
ື ກລະລາຍແລະອ
ຸ ນຫະພມຂອງ
ທາດພາລະລາຍ / ທາດລະລາຍ ຫ
ື ບ
່ ? ຖ
້ າແມ
່ ນນ
ັ້ ນຄ
ື ຫຍ
ັ ງ?
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 3: ອອກແບບການ
ທ
ົ ດລອງ
ເຈ
ົ້ າອອກແບບການທ
ົ ດລອງເພ
ື່ ອທ
ົ ດສອບສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຂອງເຈ
ົ້ າໄດ
້ ຫ
ື
ບ
່ ?
1) ລອງນ
ຶ ກພາບວ
່ າເຈ
ົ້ າໄດ
້ ຮ
ັ ບແພ
ັ ກເກ
ັ ດ M & Ms ຫ
ື Mentos ເຈ
ົ້ າຈະ
ກວດສອບຜ
ົ ນກະທ
ົ ບຂອງອ
ຸ ນຫະພມຕ
່ ຄວາມສາມາດໃນການລະ
ລາຍຂອງທາດຖ
ື ກລະລາຍໂດຍໃຊ
້ ແມນໂຕສໄດ
້ ແນວໃດ?
2) ຂ
ັ້ ນຕອນໃດທ
່ ເຈ
ົ້ າຈະດາເນນການທ
ົ ດລອງແລະຢ
ື ນຢ
ັ ນ / ປະຕ
ິ ເສດ
ສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຂອງເຈ
ົ້ າ?
3) ລະບ
ຸ ດ
້ ວຍວ
່ າຈະມຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບຄ
ຸ ມໃນການທ
ົ ດສອບຂອງເຈ
ົ້ າ ຫ
ື ບ
່
ເວລາທ
່ ຈະແລກປ
່ ຽນ
ຕ
ົ ວແທນໜ
ຶ່ ງຄ
ົ ນຈາກແຕ
່ ລະກ
ຸ່ ມ
ຈະຖ
ື ກຂໃຫ
້ ແລກປ
່ ຽນຄາຕອບ
ສາລ
ັ ບຄາຖາມໃນຂ
ັ້ ນຕອນທ 1,2
ແລະ 3
 ເຈ
ົ້ າໄດ
້ ຮ
ັ ບສ
ິ່ ງນ
້ ຫ
ື ບ
່ ???
 ເຮ
ົ າຮ
້ ດວ
່ າອ
ຸ ນຫະພມມຜ
ົ ນຕ
່ ຄວາມສາມາດໃນການລະ
ລາຍຂອງທາດຖ
ື ກລະລາຍດ
ັ່ ງທ
່ ສ
ັ ງເກດໄດ
້ ຈາກຕ
ົ ວຢ
່ າງໃນຊວ
ິ ດ
ປະຈາວ
ັ ນ. ເຮ
ົ າສາມາດກວດສອບຜ
ົ ນກະທ
ົ ບນ
້ ໄດ
້ ໂດຍໃຊ
້ M& Ms
ແລະລະລາຍໃນນ
້ າທ
່ ອ
ຸ ນຫະພມຕ
່ າງກ
ັ ນ, ຈາກນ
ັ້ ນປຽບທຽບຜ
ົ ນ
ຮ
ັ ບຍ
ິ່ ງສແລະນ
້ າຕານລະລາຍຫາຍຂ
ຶ ້ ນຈາກການເຄ
ື ອບ M & Ms
ໃນນ
້ າກຈະຍ
ິ່ ງມຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍໄດ
້ ຫາຍຂ
ຶ ້ ນເທ
ົ່ າ
ນ
ັ້ ນ. ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ, ຈ
ຶ່ ງສາມາດເບ
ິ່ ງເຫ
ັ ນຊ
ັ ອກໂກແລດໄດ
້ ຫາຍຂ
ຶ ້ ນໃນ
ນ
້ າ ເຮ
ົ າສາມາດໃຊ
້ ນ
້ າເຢ
ັ ນນ
້ າຮ
້ ອນແລະນ
້ າທ
່ ອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງ
ເພ
ື່ ອປຽບທຽບຜ
ົ ນຂອງອ
ຸ ນຫະພມຕ
່ ຄວາມສາມາດໃນການລະ
ລາຍ
ໝ
ົ ດເວລາ
ແລ
້ ວ!
NOTE:
Require
YOUR
students to
group for the
activity to
design their
experiment
and ask them
to share in
class
FOR THIS
WEBINAR:
YOU will
design the
experiment
mentally,
in your
“role play”
as student
ເວລາທ
່ ຈະ
ແລກປ
່ ຽນ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນທ
່ ຄວບຄມ
 ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບຄ
ຸ ມມ
ຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບຄ
ຸ ມຕ
່ ໄປ
ນ
້ ໃນການອອກແບບ
ການທ
ົ ດລອງນ
້ :
 ຊະນ
ິ ດຂອງພາ
ຊະນະ
 ປະລ
ິ ມານນ
້ າ
 ສຂອງ M & M’s /
Mentos
 ເມ
ື່ ອວາງ M & M’s /
Mentos ລ
ົ ງໃນນ
້ າ
 ຕາແໜ
່ ງຂອງ M &
M ໃນແຕ
່ ລະຈອກ
ໝາຍເຫດວ
່ າ....
 ຕ
ົ ວປ
່ ຽນທ
ັ ງໝ
ົ ດເຫ
ົ່ ານ
້
ຄວນຈະເໝ
ື ອນເດມ.ຕ
ົ ວປ
່ ຽນ
ທ
່ ຄວນປ
່ ຽນແປງເທ
ົ່ ານ
ັ້ ນຄ
ື
ອ
ຸ ນຫະພມຂອງນ
້ າ, ຕ
ົ ວປ
່ ຽນທ
່
ຄ
ົ ງໄວ
້ ເທ
ົ່ າກ
ັ ນສາລ
ັ ບທ
ຸ ກສະພາ
ວະຮຽກວ
່ າຕ
ົ ວປ
່ ຽນຄວບຄ
ຸ ມຊ
ຶ່ ງ
ຈະເຮ
ັ ດເພ
ື່ ອໃຫ
້ ກວດສອບ
ສະເພາະຜ
ົ ນກະທ
ົ ບຂອງຕ
ົ ວ
ປ
່ ຽນທ
່ ປ
່ ຽນແປງເທ
ົ່ ານ
ັ້ ນແລະ
ອ
ື່ ນໆຈະບ
່ ສ
ົ່ ງຜ
ົ ນກະທ
ົ ບຕ
່ ການ
ກວດສອບ
ໝາຍເຫດ:
ການ
ົ ດໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນ
ຂອງເຈ
ົ້ າຈ
ັ ດກ
ຸ່ ມ
ສາລ
ັ ບກ
ິ ດຈະກາ
ເພ
ື່ ອອອກແບບ
ການທ
ົ ດລອງແລະຂ
ໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າ
ແລກປ
່ ຽນການ
ອອກແບບໃນຫ
້ ອງ
ຮຽນ
ສາລ
ັ ບການສາມະ
ນາທາງເວ
ັ ບນ
້ :
ເຈ
ົ້ າຈະຮ
້ ວ
່ າຂ
້ ມນ
ທາງເລ
ິ ກ/ແນວ
ຄ
ິ ດທ
່ ກ
່ າວເຖ
ິ ງຈະ
ຕ
້ ອງຖ
ື ກຄ
ົ້ ນພ
ົ ບ
ໂດຍຫ
້ ອງຮຽນຫ
ັ ງ
ຈາກແລກປ
່ ຽນ
ການອອກແບບ
ການທ
ົ ດລອງ. ດ
ັ່ ງ
ນ
ັ້ ນ,ເຈ
ົ້ າຕ
້ ອງນາ
ພາການ
ໜ
້ າວຽກການຮຽນ
ຮ
້ ດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ
ເຈ
ົ້ າຄວນເຮ
ັ ດການ
ທ
ົ ດລອງນ
້ ແລະ
ແລກປ
່ ຽນຜ
ົ ນຮ
ັ ບ
ກ
ັ ບເຮ
ົ າໂດຍການ
ໂພ?ຮບພາບ/ ວ
ິ ດ
ໂອໃນກ
ຸ່ ມfacebook
ຂອງເຮ
ົ າ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 4: ການດາເນນການທ
ົ ດ
ລອງ
Self learning task/Simulation
You are encouraged to conduct and
video this experiment and share results
with us by posting pictures/videos on
facebook.com/eesdp
ເຮ
ັ ດການທ
ົ ດລອງໂດຍໃຊ
້ ວ
ັ ດສະດ
ຸ ແລະຂ
ັ້ ນຕອນຕ
່ ໄປ
ນ
້ :
• M & M’s / Mentos (3 ສດຽວກ
ັ ນ)
• ຈອກປລາສຕ
ິ ກໃສ 3 ໜ
່ ວຍ
• ເຈ
້ ຍຂາວ 1 ແຜ
່ ນ
• ນ
້ າອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງ
• ນ
້ າຮ
້ ອນ(ປະມານ 50 ° C)
• ນ
້ າເຢ
ັ ນ (ປະມານ 5 ° C)
ຂ
ັ້ ນຕອນການທ
ົ ດລອງ
1.ຖອກນ
້ າເຢ
ັ ນອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງແລະນ
້ າຮ
້ ອນລ
ົ ງໃນຈອກເພ
ື່ ອໃຫ
້ ນ
້ າເລ
ິ ກ
ພທ
່ ຈະຄວບຄ
ຸ ມM&M
2.ວາງຈອກທ
ັ ງສາມເທ
ິ ງເຈ
້ ຍສຂາວ.ຂຽນວ
່ າເຢ
ັ ນ,ອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງແລະ
ຮ
້ ອນໃກ
້ ແຕ
່ ລະຈອກ
3.ວາງM&Mສດຽວກ
ັ ນໄວ
້ ສນກາງຂອງແຕ
່ ລະຈອກໃນເວລາດຽວກ
ັ ນ
ສ
ັ ງເກດປະມານ1 ນາທ
After class discussion, students will AGREE on the final
PROCEDURES/PROTOCOLS of the experiment so that all groups can
conduct uniformly. It’s important that students did the “pre-planning” of
experiment and not just “follow book” so that we enforce the scientific
thinking habit for them as target soft skill.
ປຽບທຽບຜ
ົ ນການລະລາຍຂອງທາດເຄ
ື ອບM & M / Mentosໃນ
ອ
ຸ ນຫະພມຂອງນ
້ າທ
່ ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນສາມລະດ
ັ ບແລະລຽງລາດ
ັ ບ
ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍທ
່ ລ
ຸ ດລ
ົ ງມໃຜແດ
່ ເຄຍລອງເຮ
ັ ດ
ຊ
່ ວຍຕອບໄດ
້ ບ??
ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍໃນນ
້ າຮ
້ ອນຄ
ື ___________ (ຫາຍກວ
່ າ/
ນ
້ ອຍກວ
່ າ)ຫາຍກວ
່ າໃນນ
້ າອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງ
ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍໃນນ
້ າເຢ
ັ ນຄ
ື ___________ (ຫາຍກວ
່ າ/
ນ
້ ອຍກວ
່ າ)ຫາຍກວ
່ າໃນນ
້ າອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງ
ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ,ຄວາມສາມາດລະລາຍໃນ
ນ
້ າຮ
້ ອນ> ນ
້ າອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງ>ນ
້ າເຢ
ັ ນ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 5: ລວບລວມຂ
້ ມນແລະວ
ິ ເຄາະ
ຜ
ົ ນຮ
ັ ບ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 6: ສະຫບ
ເຈ
ົ້ າສາມາດສະຫບໄດ
້ ວ
່ າຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍເພ
່ ມຂ
ຶ ້ ນຫ
ື ລ
ຸ ດລ
ົ ງໂດຍ
ການເພ
່ ມອ
ຸ ນຫະພມແລະສະແດງຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນວ
່ າສ
ົ ມມ
ຸ ດຕ
ິ ຖານຂອງເຈ
ົ້ າຖ
ື ກ
ຕ
້ ອງຫ
ື ເປ
ັ ນໂມຄະ
 ສະຫບ
 ສແລະນ
້ າຕານລະລາຍໄດ
້ ຫາຍຂ
ຶ ້ ນຈາກ M&M ໃນນ
້ າຮ
້ ອນແລະ
ນ
້ ອຍກວ
່ າໃນອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງແລະນ
້ າເຢ
ັ ນ ຊ
ຶ່ ງໝາຍຄວາມວ
່ າມຊ
ັ ອກ
ໂກແລດທ
່ ເບ
ິ່ ງເຫ
ັ ນໄດ
້ ເທ
ິ ງ M&Mໃນນ
້ າຮ
້ ອນຫາຍກວ
່ າທ
່ ມຢ
່ ໃນ
ອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງແລະນ
້ າເຢ
ັ ນ, ສແລະນ
້ າຕານໃນນ
້ າອ
ຸ ນຫະພມຫ
້ ອງ
ລະລາຍລະຫວ
່ າງນ
້ າເຢ
ັ ນແລະນ
້ າຮ
້ ອນ, ແຕ
່ ຈະຄ
້ າຍຄ
ື ກ
ັ ບຄວາມເຢ
ັ ນ
ຫາຍກວ
່ າຮ
້ ອນ. ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ,​ນ
້ າຮ
້ ອນຈ
ຶ່ ງເຮ
ັ ດໃຫ
້ ລະລາຍໄດ
້ ຫາຍຂ
ຶ ້ ນເນ
ື່ ອງ
ຈາກອ
ຸ ນຫະພມທ
່ ເພ
່ ມຂ
ຶ ້ ນຈະເພ
່ ມຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍ
ຂອງທາດຖ
ື ກລະລາຍ ນ
້ ຄ
ື ສາເຫດທ
່ ນ
້ າຕານລະລາຍໃນກາເຟຮ
້ ອນໄດ
້
ໄວກວ
່ າກາເຟເຢ
ັ ນ
ຄ: ເຕ
ື ອນນ
ັ ກຮຽນວ
່ າພວກເຂ
ົ າກາລ
ັ ງຮຽນຮ
້ ທ
່ ຈະເປ
ັ ນນ
ັ ກຄ
ິ ດທາງວ
ິ ທະຍາສາດ ບ
່ -ແມ
່ ນພຽງແຕ
່ ການຮຽນຮ
້ ກ
່ ຽວກ
ັ ບການທ
ົ ດ
ລອງ. ດ
ັ່ ງນ
ັ້ ນ, ແນະນາໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າລວບລວມຂ
້ ມນ ປຽບທຽບຂ
້ ມນ (ວ
ິ ເຄາະ) ແລະເຮ
ັ ດຂ
້ ສະຫບຕາມຫ
ັ ກຖານເຊ
ັ່ ນຂ
້ າງຕ
ົ້ ນ ສ
່ ວນ
ຫນ
ຶ່ ງຂອງ SoftSkillsຂອງເປ
ົ້ າໝາຍໃນກ
ິ ດຈະກາໄດ
້ ແກ
່ ການເຮ
ັ ດວຽກງານຮ
່ ວມກ
ັ ນ/ການສ
ື່ ສານແລະນ
ິ ດໄສຂອງການຄ
ົ້ ນຄ
້ ວາ-ວ
ິ ໄຈ
ຜ
່ ານການທ
ົ ດລອງ
Home-task: For teachers/participants who want a certificate, submit your sample lesson plan
using EXPERIMENT BASED LEARNING by messaging FACEBOOK.COM/EESDP or emailing
with SUBJECT: Module 1.1 homework to eesdp.2020@gmail.com
ກ
ິ ດຈະກາທ 2 (ວຽກ
ງານການປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕ
ົ ວ
ຈ
ິ ງ)
ພ
ັ ດທະນາແຜນການສອນໃນຫ
ົ ວຂ
້ ໃດ
ໜ
ຶ່ ງ ຈາກຄ
່ ມ
ື ຫ
ັ ກສດສະເພາະເລ
ື່ ອງ
ຂອງເຈ
ົ້ າໂດຍໃຊ
້ ການສອນຈາກການ
ທ
ົ ດລອງ, ອະພ
ິ ປາຍວ
່ າເຈ
ົ້ າຈະດາເນນ
ການຕາມຂ
ັ້ ນຕອນທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງຍ
ຸ ດ
ທະສາດການສອນນ
້ ແນວໃດ
ກ
ິ ດຈະກາທ 2: ວຽກງານການປະຕ
ິ ບ
ັ ດ
ຕ
ົ ວຈ
ິ ງ
34
ນ
ັ ກຮຽນຂອງຂ
້ ອຍ
ຕ
້ ອງຮຽນຮ
້ ຫຍ
ັ ງເພ
ື່ ອ
ເອ
ົ າຊວ
ິ ດລອດໃນລາວ
ສ
ັ ດຕະວ
ັ ດທ 21
ຂ
້ ອຍຈະພ
ິ ສດໄດ
້
ແນວໃດວ
່ າການ
ຮຽນຮ
້ ເກດຂ
ຶ ້ ນ?
ຂ
້ ອຍຈະອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນ
ການຮຽນຮ
້ ທາງເລ
ິ ກ
ແບບນ
ັ້ ນໄດ
້ ແນວໃດ
ຂ
້ ອຍຮ
້ ຫຍ
ັ ງກ
່ ຽວກ
ັ ບ
ນ
ັ ກຮຽນຂອງຂ
້ ອຍ
ແດ
່
ກ
ິ ດຈະກາ
ການຮຽນ-
ການສອນ
ວຽກການປະ
ເມນ
ຜ
ົ ນການຮຽນ
ຮ
້ ທ
່ ຕ
ັ້ ງໃຈໄວ
້
ສະແດງແຜນການສອນກ
ຸ່ ມທ
ັ ງໝ
ົ ດສາລ
ັ ບການແ]dxjPO (ໂພl​ໃນshv’​ຮຽນ FB Group/Google
Classroom/ໜ
້ າຈແຊ)
ໃນຫ
້ ອງຮຽນຈ
ິ ງ: ເລ
ື ອກໜ
ຶ່ ງກ
ຸ່ ມເພ
ື່ ອນາສະເໜແຜນການສອນໃນ 5 ເຖ
ິ ງ 7 ນາທ ຂ
້ ສະເໜແນະກ
່ ຽວກ
ັ ບການ
ນາສະເໜຈະກ
່ າວເຖ
ິ ງໃນ 5 ນາທ ໃນເວ
ັ ບບ
ິ ນາ: ສ
ົ່ ງຂ
້ ຄວາມ FACEBOOK.COM/EESDP }n​ອເມນໄປທ
່
eesdp.2020@gmail.com ພ
້ ອມຫ
ົ ວຂ
້ : ; ວຽກບ
້ ານໂມດນ 1.1
ນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນສນ
ກາງ
ຜ
ົ ນການຮຽນຮ
້ ທ
່ ຕ
ັ້ ງໃຈ
ໄວ
້
ການປະເມນ
ກ
ິ ດຈະກາກາຮຽນຮ
້
ຄແລະວ
ິ ທການຮຽນຮ
້ ທ
່ ຄໃຊ
້ ເພ
ື່ ອບ
ັ ນລ
ຸ ຜ
ົ ນ
ການຮຽນຮ
້ ແຕ
່ ລະຢ
່ າງ. ນ
ັ ກຮຽນຈະຮ
້ ຢ
່ າງ
ຖ
່ ອງແທ
້ ວ
່ າເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງພວກເຂ
ົ າຈ
ຶ່ ງຖ
ື ກຂໃຫ
້
ເຂ
ົ້ າຮ
່ ວມກ
ິ ດຈະກາເຫ
ົ່ ານ
້ ສາລ
ັ ບຫ
ັ ກສດຂອງ
ພວກເຂ
ົ າ
ຂະບວນການຕ
່ ເນ
ື່ ອງມເປ
ົ້ າໝາຍເພ
ື່ ອປ
ັ ບປ
ຸ ງ
ການຮຽນຮ
້ ຂອງນ
ັ ກຮຽນໂດຍການວ
ັ ດຜ
ົ ນ
ການຮຽນຮ
້ ທ
່ ໄດ
້ ຮ
ັ ບ ຄາຕ
ິ ຊ
ົ ມຈະຖ
ື ກສ
ົ່ ງໃຫ
້ ກ
ັ ບ
ນ
ັ ກຮຽນເພ
ື່ ອໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າຮ
້ ວ
່ າຕ
້ ອງເຮ
ັ ດຫຍ
ັ ງ
ເພ
ື່ ອປ
ັ ບປ
ຸ ງຄະແນນຂອງຕ
ົ ນເອງ
ການສ
້ າງປະສ
ົ ບການການຮຽນຮ
້ ສາລ
ັ ບຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນ
ສນກາງຂອງO.B.E. ນ
ັ ກຮຽນມຄວາມສາຄ
ັ ນໃນການ
ອອກແບບຜ
ົ ນຮ
ັ ບການຮຽນຮ
້ ,ການປະເມນແລະ
ກ
ິ ດຈະກາການສອນ/ການຮຽນຮ
້
ຂ
້ ຄວາມລະບ
ຸ ສ
ິ່ ງທ
່ ຜ
້ ຮຽນຈະຮ
້ ແລະສາມາດເຮ
ັ ດ
ໄດ
້ ເມ
ື່ ອສ
້ ນສ
ຸ ດຫ
ັ ກສດ
OUTCOME BASED EDUCATION
(OBE)
ປະສ
ົ ບການການຮຽນຮ
້
ການສະທ
້ ອນ
ເວລາ
ສະທອ
້ ນ!!!
ເຈ
ົ້ າຄ
ິ ດແນວໃດກ
່ ຽວກ
ັ ບການສອນແບບທ
ົ ດລອງ??
ແລກປ
່ ຽນສ
ິ່ ງສະທ
້ ອນຂອງເຈ
ົ້ າຜ
້ ເຂ
ົ້ າຮ
່ ວມຈະຖ
ື ກຂໃຫ
້
ສ
ຸ່ ມແລກປ
່ ຽນສ
ິ່ ງສະທ
້ ອນຂອງພວກເຂ
ົ າ
ກະລ
ຸ ນາແລກປ
່ ຽນຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນຂອງເຈ
ົ້ າ:
 1.ມ
ື ້ ນ
້ ເຈ
ົ້ າໄດ
້ ຮຽນຮ
້ ສ
ິ່ ງໃໝ
່ ໆຫ
ື ບ
່ ?ເຈ
ົ້ າຮຽນຫຍ
ັ ງ
 2.ເຈ
ົ້ າຄ
ິ ດວ
່ າການສອນໂດຍເນ
ັ້ ນຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນສນກາງຫ
ື ບ
່ ?
 3.ໃນຄວາມຄ
ິ ດຂອງເຈ
ົ້ າການໃຊ
້ ຍ
ຸ ດທະສາດການສອນນ
້ ໃນການວາງແຜນ
ບ
ົ ດຮຽນຈະໄດ
້ ປະໂຫຍດຫຍ
ັ ງແດ
່
 4. ເຈ
ົ້ າສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ
່ າງລະຫວ
່ າງການສອນໂດຍໃຊ
້ ການທ
ົ ດ
ລອງແລະການຮຽນຮ
້ ຈາກປະສ
ົ ບການໄດ
້ ຫ
ື ບ
່ ?
EESDP LEARNING STRATEGIES EXPERIMENTAL LEARNING 37
ເຮ
ົ າຍ
ິ ນດຕ
້ ອນຮ
ັ ບຄາ
ຖາມຂອງເຈ
ົ້ າ!!!!!!
ກະລ
ຸ ນາຍ
ົ ກມ
ື ຂ
ຶ ້ ນເພ
ື່ ອໃຫ
້
ເປ
ັ ນທ
່ ຮ
້ ຈ
ັ ກ /
ພ
ິ ມຄາຖາມຂອງເຈ
ົ້ າໃນ
ZOOM CHAT BOX
(ສ
ຸ່ ມເລ
ື ອກ 3 ຄາຖາມ ໃຫ
້ ຜ
້ ເຂ
ົ້ າຮ
່ ວມຫ
ື ເຈ
ົ້ າບ
້ ານຕອບ)
ການສະທ
້ ອນຄ
ັ້ ງສ
ຸ ດທ
້ າຍ
ສະຫບການຮຽນຮ
້ ແລະຂ
້ ສະເ
ໜແນະ
(ຄ
ັ້ ງລະ5 ນາທ)ໂດຍ:
1) Ajan Lamphoun of IFEAD
2) Ajan Vongduean of DTE
3) Ajan Somphone of DGE
39
SPECIAL THANKS TO:
The Department of Teacher Education (DTE)
The Department of General Education (DGE)
The Research Institute for Educational Sciences (RIES)
The IFEAD
The EESDP Project Management Unit
The Project Implementation Consultants
Hosted by:
Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader
Presentors:
Mr. Bounchanh (Curriculum Development Specialist)
Reactors:
Segment 1: Ajan Ket of DTE/Ajan Keo of EESDP/Ajan Outhit of RIES
Segment 2: Ajan Tavanh of DTE/ Ajan Houmphanh of RIES/ Ajan Sengkeo of DTE
Segment 3: Ajan Lamphoun of IFEAD, Ajan Vongduean of DTE, Ajan Somphone of DGE
Technical Support: (ICT/Assessment)
Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad
chat panelists: Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet
1 sur 39

Recommandé

Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives
Module 1.4 role play lao version fin par
Module 1.4 role play lao version finModule 1.4 role play lao version fin
Module 1.4 role play lao version finJoel Wayne Ganibe, MBA
499 vues43 diapositives
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final par
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalModule 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalJoel Wayne Ganibe, MBA
207 vues27 diapositives
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues41 diapositives
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin par
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finModule 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
314 vues22 diapositives
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221 par
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221Joel Wayne Ganibe, MBA
554 vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin par
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finEESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
237 vues29 diapositives
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg par
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgModule 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgJoel Wayne Ganibe, MBA
287 vues35 diapositives
Module 3.4-question-and-answer lao-fin par
Module 3.4-question-and-answer lao-finModule 3.4-question-and-answer lao-fin
Module 3.4-question-and-answer lao-finJoel Wayne Ganibe, MBA
174 vues33 diapositives
Graphic organizers­ for Lao Teachers par
Graphic organizers­ for Lao TeachersGraphic organizers­ for Lao Teachers
Graphic organizers­ for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
459 vues37 diapositives

Tendances(12)

Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3

Similaire à Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep

Module 9 Experiential Learning par
Module 9 Experiential LearningModule 9 Experiential Learning
Module 9 Experiential LearningBountham Sitthimanotham
31 vues27 diapositives
Spirituality par
SpiritualitySpirituality
Spiritualityilearnu
374 vues14 diapositives
4.0 Problem solving lao sample EESDP par
4.0 Problem solving lao sample EESDP4.0 Problem solving lao sample EESDP
4.0 Problem solving lao sample EESDPJoel Wayne Ganibe, MBA
50 vues2 diapositives
ເອກະສານ UBD par
ເອກະສານ UBDເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBDsouk khounphia
273 vues9 diapositives
ແຜນການການສອນ Ubd par
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubdsouk khounphia
485 vues10 diapositives
2.0 Brainstorm Lao EESDP par
2.0 Brainstorm Lao EESDP2.0 Brainstorm Lao EESDP
2.0 Brainstorm Lao EESDPJoel Wayne Ganibe, MBA
34 vues2 diapositives

Similaire à Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep(14)

Spirituality par ilearnu
SpiritualitySpirituality
Spirituality
ilearnu374 vues
ແຜນການການສອນ Ubd par souk khounphia
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubd
souk khounphia485 vues
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu... par Lue XIONG
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Lue XIONG133 vues
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
NEQMAP788 vues
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ par NEQMAP
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
NEQMAP603 vues
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par Chaylasy Gnophanxay
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
Ppp gender equality par ilearnu
Ppp gender equalityPpp gender equality
Ppp gender equality
ilearnu478 vues
151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training... par phetsoulaphonh choulatida
151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training...151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training...
151103 dipecho tot, environmental protection, drr, and pesticide use training...

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
363 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
867 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(17)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep

 • 1. Learner centered approach EESDP LEARNING STRATEGIES: WELCOME TO ALL PARTICIPANTSTO OUR WEBINARSERIES NO. 2 OUT OF 15 ON EXPERIMENT BASED TEACHING
 • 3. FACEBOOK.COM / EESDP ໃນການສາມະນາທາງອອນລາຍພວກເຮ ົ າຈະນາໃຊ ້ ຊ ່ ອງທາງເຫ ົ່ ານ ້ ທາງ ທາງເຟສບ ຸ ກ ອເມວທ ່ ໃຊ ້ ງານ ບວກກ ັ ບ Google Docs / ແບບຟອມ / ຈໂມນ ິ ເຕ monitor facebook.com/eesdp ສາລ ັ ບ LINKS ທ ່ ສາຄ ັ ນ ຄາເຕ ື ອນ: ມອດ ໄມໃວ ້ (MUTE) "MIC" ແຕ ່ ເປດ "ກ ້ ອງ" 1 2 3
 • 5. EXPERIMENT-BASED TEACHING: PRESENTOR Professor Bounchanh KHOUNPHILAPHAN TEACHER DEVELOPMENT SPECIALIST/CURRICULUM DEVELOPMENT SPECIALIST FOR CHEMISTRY
 • 6. Webinar Details • Webinar will run for 2 hours • Through a presentor and a reaction panel • With the aim to help you understand the learning strategy • Your learning should not end in this webinar • You will have home tasks to fulfill for you to get a certificate • Please use https://www.facebook.com/eesdp for your continuous learning. • You may submit your home task outputs or send feedback to Inbox of facebook.com/EESDP
 • 7. Reminder for our Webinar Please watch: https://www.facebook.com/eesdp/videos/1263758290694131 • Please download files for this module at: https://www.slideshare.net/jugawayne/module-11-experiment-based- teaching-lao-module-11-june-3-final-pack Module 1 is also available here: https://www.slideshare.net/jugawayne/module-1experientiallearningj- une22021laoversionfinal3
 • 8. PLEASE JOIN US: • BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON ZOOM. PLEASE MAKE SURE YOU REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN ACCESS • Topic: – EESDP Trainers' Webinar Pilot Series: MODULE 1: EXPERIENTIAL LEARNING • Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS • Join Zoom Meeting – https://us02web.zoom.us/j/4555659164... • Meeting ID: 455 565 9164 • Passcode: EESDP2021
 • 9. Learner centered approach EESDP LEARNING STRATEGIES: ການສອນໂດຍໃຊ ້ ການທ ົ ດລອງ • ວ ິ ທສອນແບບຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນສນ ກາງ
 • 10. ມາເຮ ັ ດຄວາມເຂ ົ້ າໃຈເງ ື່ ອນໄຂກ ັ ນ ການສອນໂດຍການໃຊ ້ ການທ ົ ດລອງແມ ່ ນ ຫຍ ັ ງ? • ວ ິ ທການທ ົ ດລອງເປ ັ ນວ ິ ທການພະຍາຍາມເອ ົ າຊະນະບ ັ ນຫານ ້ ...ການທ ົ ດລອງຄ ື ການສ ຶ ກສາເຫດແລະຜ ົ ນ ມ ັ ນແຕກຕ ່ າງຈາກ ວ ິ ທການທ ່ ບ ່ ແມ ່ ນການທ ົ ດລອງ ຢບ ່ ອນວ ່ າມ ັ ນກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບ ການຈ ັ ດການຕ ັ ວປ ່ ຽໜໜ ຶ່ ງໂດຍເຈດຕະນາໃນຂະນະທ ່ ພະຍາຍາມເຮ ັ ດໃຫ ້ ຕ ັ ວປ ່ ຽນອ ື່ ນໆ ຄ ົ ງທ ່
 • 11. ຕ ົ ວປ ່ ຽນ: #ເມ ັ ດພ ື ດ ຕ ົ ວປ ່ ຽນ: ຊະນ ິ ດຂອງ ໂຖ ຕ ົ ວປ ່ ຽນ: ດ ິ ນ ຕ ົ ວປ ່ ຽນດຽວ: ນ ້ າ! ໂຖ A ໂຖ B ໂຖ A ໂຖ B ແກ ່ ນໝາກຖ ົ່ ວ10ເມ ັ ດຕ ່ ໂຖ ໂຖຄ ື ກ ັ ນ
 • 12. ຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບ ຄມ: # ແກ ່ ນພ ື ດ ຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບ ຄມ: ຊະນ ິ ດຂອງໂຖ ຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບ ຄມ: ດນດຽວກ ັ ນ ຕ ົ ວປ ່ ຽນທ ົ ດ ລອງ: ນ ້ າ! ໂຖ A ໂຖ B ໂຖ A ໂຖ B ການທ ົ ດລອງພ ິ ສດສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານວ ່ າຖ ື ກ ຫ ື ຜ ິ ດ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ: ນ ້ າມຜ ົ ນຕ ່ ການຈະເລນເຕບໂຕຂອງພ ື ດ ບ ່ ມນ ້ າ! Which pot will grow seedlings from seeds? A or B? ໂຖຄ ື ກ ັ ນ ແກ ່ ນໝາກຖ ົ່ ວ10ເມ ັ ດຕ ່ ໂຖ
 • 13. ຫ ັ ງຈາກ 3 ມ ື ້ … ສ ັ ງເກດວ ່ າເກດຫຍ ັ ງຂ ຶ ້ ນ Even “UNEDUCATED” FARMER KNOWS (BASED ON OBSERVATION AND TRADITIONAL KNOWLEDGE) THAT PLANTS NEED WATER TO LIVE, SO WHAT DEEPER (MORE CRITICAL) KNOWLEDGE THEN DO WE WE NEED TO TEACH AND LEARN IN SCHOOL? ມນ ້ າ VS ບ ່ ມນ ້ າ
 • 14. ເຮ ົ າກາລ ັ ງຝ ຶ ກໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນນ ັ ກຄ ິ ດທາງດ ້ ານວ ິ ທະຍາສາດ (ພວກເຂ ົ າ ໃຊ ້ ວ ິ ທການທາງວ ິ ທະຍາສາດຂອງການຄ ິ ດແບບ "ອ ິ ງຫ ັ ກຖານ") ແນ ່ ນອນ ເຮ ົ າໃຫ ້ ນ ້ າພ ື ດ/ພ ື ດຜ ົ ນຂອງເຮ ົ າ—ແຕ ່ ເຮ ົ າຮ ້ ໄດ ້ ແນວໃດວ ່ ານ ້ າຫາຍປານໃດຈ ື່ ງ ມຜ ົ ນດຕ ່ ພ ື ດ? 1 CAN H20 2 CANS H20 ½ CAN H20 ນ ້ ຄ ື ຕ ົ ວປ ່ ຽນທ ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງການພ ິ ສດ: ປະລ ິ ມານນ ້ າຕ ່ ຕ ົ້ ນ/ມ ື ້ ເປ ັ ນເວລາ 7 ມ ື ້ ນ ັ ບຈາກວ ັ ນທ ່ ເພາະເມ ັ ດ (ແຕ ່ ປະລ ິ ມານດ ິ ນຄ ົ ງທ ່ /ຂະໜາດ ໂຖ/ຊະນ ິ ດເມ ັ ດ/ຊະນ ິ ດນ ້ າ/ຂະໜາດກະປ ໋ ອງ/ປະລ ິ ມານຂອງແສງແດດ) ຕ ົ ວປ ່ ຽນຕ ົ້ ນ ຕ ົ ວປ ່ ຽນ ທ ່ ຖ ື ກປ ່ ຽນແປງ ຕ ົ ວປ ່ ຽນຕາມ ຕ ົ ວປ ່ ຽນທ ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບຜ ົ ນກະທ ົ ບຈາກການປ ່ ຽນ ແປງ ປະລ ິ ມານຂອງນ ້ າ ຂະໜາດຂອງພ ື ດ ຈານວນໃບ ມຊວ ິ ດ ຫ ື ຕາຍ?
 • 15. ມາປ ັ ບໃຊ ້ ກ ັ ບບລ ິ ບ ົ ດ ມາເຮ ັ ດຄວາມ ເຂ ົ້ າໃຈເງ ື່ ອນໄຂ ກ ັ ນ ໃນຕ ົ ວຢ ່ າງທ ່ ການ ົ ດ: “ຖ ້ າເຮ ົ າໃຫ ້ ເມ ັ ດໝ າກເລ ັ່ ນແຕ ່ ລະເມ ັ ດ ນ ້ າ 1 ກະປ ໋ ອງຕ ່ ມ ື ້ ເປ ັ ນເວລາເຈ ັ ດມ ື ້ ຕ ິ ດຕ ່ ກ ັ ນນ ັ ບຕ ັ້ ງ ແຕ ່ ວ ັ ນທ ່ ປກ ມ ັ ນກ ຈະເຕບໂຕຢ ່ າງເໝ າະສ ົ ມ ຫ ັ ກຖານ: ຄວາມສງສ ຸ ດທ ້ າຍ/ ຈານວນໃບໃນວ ັ ນທ 7. ເພາະບ ່ ຕ ້ ອງຫາຍ ເກນໄປເຮ ັ ດໃຫ ້ ຮາກ ຈ ົ ມນ ້ າ ບ ່ ນ ້ ອຍເກນ ໄປທ ່ ຈະລະລາຍທາດ ອາຫານເພ ື່ ອໃຫ ້ ຮາກດດຊ ຶ ມ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານແມ ່ ນ ຫຍ ັ ງ?  ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຄ ື ການຄາດຄະເນທ ່ ເຈ ົ້ າສ ້ າງຂ ຶ ້ ນ ກ ່ ອນເຮ ັ ດການທ ົ ດລອງ. ຮບແບບທ ົ່ ວໄປຄ ື : ຖ ້ າ [ສາ ເຫດ] ຕາມດ ້ ວຍ [ຜ ົ ນ] ເພາະ [ເຫດຜ ົ ນ]  ໃນໂລກຂອງການເພ ່ ມປະສ ິ ດທ ິ ພາບປະສ ົ ບການ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານທ ່ ຊ ັ ດເຈນປະກອບດ ້ ວຍສາມສ ່ ວນ ທ ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ ໄດ ້ ແກ ່ ຄາຈາກ ັ ດຄວາມຂອງ ບ ັ ນຫາ, ວ ິ ທແກ ້ ບ ັ ນຫາທ ່ ສະເໜແລະຜ ົ ນຮ ັ ບ
 • 16. ມ ື ້ ເລ ່ ມຕ ົ້ ນ/ມ ື ້ ສ ຸ ດ ທ ້ າຍ ຂ ້ ອຍຈະຄວບຄ ຸ ມເມ ັ ດພ ື ດ/ ດ ິ ນ/ແສງແດດ/​ໂຖ, ແຕ ່ ຈະ ປ ່ ຽນປະລ ິ ມານນ ້ າ ອາດຈະເປ ັ ນ ປະລ ິ ມານນ ້ າ 6. ສະຫບ 5.ວ ິ ເຄາະຜ ົ ນ ແລະ ຂ ້ ມນ 4.ດາເນນການທ ົ ດລອງ 3.ອອກແບບ ການທ ົ ດລອງ 1. ການສ ັ ງເກດ 2. ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ການສອນໂດຍໃຊ ້ ການທ ົ ດລອງ EXPERIMENT-BASED TEACHING steps ຂ ້ ອຍຫ ົ ດນ ້ າຕ ົ້ ນໄມ ້ ທ ຸ ກມ ື ້ , ແຕ ່ ສ ັ ງເກດເຫ ັ ນການຈະເລນ ເຕບໂຕບ ່ ສະໝ ່ າສະເໝ ສ ່ ວນສງ/ຈານວນ ໃບ/ສແບບມ ື ້ ຕ ່ ມ ື ້ ສາລ ັ ບໝາກເລ ັ່ ນ, ປະລ ິ ມານ ນ ້ າພຽງແຕ ່ ມ ື ້ ລະ 1 ກະປ ໋ ອງ. ແຕ ່ ເວລາ ຂອງ ການຫ ົ ດນ ້ າເດ? ການສອນໂດຍການໃຊ ້ ການ ທ ົ ດລອງ
 • 17. ເຮ ົ າກາລ ັ ງຝ ຶ ກໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນນ ັ ກຄ ິ ດທາງວ ິ ທະຍາສາດ(ພວກເຂ ົ າ ຊ ່ ຽວ-ຊານການໃຊ ້ ວ ິ ທການທາງວ ິ ທະຍາສາດຫ ື ການຄ ິ ດແບບ"ອງຫ ັ ກ ຖານ") ບ ່ -ແມ ່ ນພຽງແຕ ່ "ການຮຽນຮ ້ ກ ່ ຽວກ ັ ບ"ການທ ົ ດລອງສະເພາະ
 • 18. ພ ື ດສາມາດໃຊ ້ ແສງປະ ເພດໃດນອກເໜ ື ອຈາກ ແສງແດດໄດ ້ ຫ ື ບ ່ ? ພ ື ດສາມາດໃຊ ້ ແສງທຽມໄດ ້ ເຊ ັ່ ນດຽວກ ັ ບລກໄກ ່ ທ ່ ໃຊ ້ ຫອດໄຟເພ ື່ ອ "ເຕບໂຕ" ໄຟຟ ້ າແສງສເຫລ ື ອງ vs ແສງສຂາວ vs ແສງຕາ ເວ ັ ນ ສ ້ າງຕ ົ ວຢ ່ າງຂອງ ເຈ ົ້ າເອງ ສ ້ າງຕ ົ ວຢ ່ າງຂອງ ເຈ ົ້ າເອງ ສ ້ າງຂອງເຈ ົ້ າເອງ… ສ ້ າງຂອງເຈ ົ້ າເອງ…
 • 19. ສະທ ້ ອນຕ ່ ຫ ົ ວຂ ້ ຍ ່ ອຍທ1 ຄາຖາມ ການສອນແບບການທ ົ ດລອງແມ ່ ນຫຍ ັ ງ? • ມຂ ັ້ ນຕອນແນວໃດ? • ໃຊ ້ ໃນການສອນຢ ່ ລາວໄດ ້ ບ? • ມປະໂຫຍດແນວໃດ? • ແມ ່ ນຫຍ ັ ງຄ ື ຄວາມທ ້ າທາຍ? ກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນາ(5 ານທ ສາແຕ ່ ລະກ ຸ່ ມ):  Ajan Ket of DTE  Ajan Keo of EESDP  Ajan Outhit of RIES
 • 21. ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຈ ຶ່ ງໃຊ ້ ການທ ົ ດລອງ ແທນ? • ມສະຖານນະການໃດແດ ່ ທ ່ ຜ ້ ສອນອາດເລ ື ອກໃຊ ້ ການທ ົ ດລອງ ໃນຫ ້ ອງຮຽນແທນຫ ື ນອກເໜ ື ອຈາກການປະຕ ິ ບ ັ ດໃນຫ ້ ອງ ຮຽນແບບເດມໆ • ການທ ົ ດລອງສາມາດໃຊ ້ ເພ ື່ ອແນະນາແນວຄ ິ ດໃໝ ່ ໆຫ ື ເພ ື່ ອຊ ້ ແຈງປະເດ ັ ນທ ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ປ ິ ດສະໜາຂອງຫ ົ ວຂ ້ ທ ່ ນ ັ ກຮຽນມ ັ ກຈະມ ບ ັ ນຫາ • ຫາກຜ ົ ນການທ ົ ດລອງໜ ້ າແປກໃຈແຕ ່ ໜ ້ າເຊ ື່ ອນ ັ ກຮຽນກ ສາມາດສ ້ າງຄວາມເປ ັ ນເຈ ົ້ າຂອງຄວາມຄ ິ ດໃໝ ່ ແລະໃຊ ້ ໃນການ ຮຽນຮ ້ ແບບນ ັ່ ງຮ ້ ານໄດ ້ • ນອກເໜ ື ອຈາກການກວດສອບວ ່ າເຂ ົ້ າໃຈຈ ຸ ດເນ ັ້ ນທາງດ ້ ານ ແນວຄ ິ ດຂອງການທ ົ ດລອງຢ ່ າງຖ ື ກຕ ້ ອງແລ ້ ວ,ວຽກມອບໝາຍ ຫ ັ ງການທ ົ ດລອງຍ ັ ງສາມາດຜ ັ ກດ ັ ນໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນອະທ ິ ບາຍການ ທດລອງທ ່ ຕດຕາມຜນຫຂະຫຍາຍແນວຄດໄປຍງການນາໃຊ ເວລາໃດ?
 • 22. ປະໂຫຍ ດ • ການຮຽນ-ການສອນສ ້ າງຂ ຶ ້ ນຈາກການຄ ົ້ ນຄ ້ ວາ-ວ ິ ໄຈກ ່ ຽວກ ັ ບການ ຮຽນຮ ້ ທ ່ ສະແດງໃຫ ້ ເຫ ັ ນວ ່ ານ ັ ກຮຽນສ ່ ວນໃຫຍ ່ ບ ່ ຕອບສະຫນອງຕ ່ ສະພາບແວດລ ້ ອມ"ສຂາວແລະການເວ ົ້ າ",ແຕ ່ ຄ ້ ອນຂ ້ າງເປ ັ ນແວດ ລອ ້ ມການສອນທ ່ ຫ ້ າວ.ການທ ົ ດລອງໃນຫ ້ ອງຮຽນຊ ່ ວຍໃຫ ້ ຜ ້ ຮຽນມ ສ ່ ວນຮ ່ ວມໃນຫາຍໆວ ິ ທຂ ຶ ້ ນຢ ່ ກ ັ ບລ ັ ກສະນະຂອງການທ ົ ດລອງນ ັ້ ນໆ • ນ ັ ກຮຽນມຄວາມກະຕ ື ລ ື ລ ົ້ ນໃນການສ ້ າງຂ ້ ມນ ຫ ື ການສ ັ ງເກດພ ຶ ດຕ ິ ກາ • ນ ັ ກຮຽນວ ິ ເຄາະຂ ້ ມນຕ ົ ວຢ ່ າງຫ ື ແບບຈາລອງ • ນ ັ ກຮຽນຕອບຄາຖາມທ ່ ການ ົ ດໂດຍຜ ້ ສອນແລະປຽບທຽບຄາຕອບຂອງພວກເຂ ົ າກ ັ ບ ຂອງນ ັ ກຮຽນຄ ົ ນອ ື່ ນໆ • ນ ັ ກຮຽນເຮ ັ ດວຽກຮ ່ ວມກ ັ ນເປ ັ ນກ ຸ່ ມເພ ື່ ອແກ ້ ບ ັ ນຫາການ ົ ດຍ ຸ ດທະສາດ ຫ ື ເຮ ັ ດຄວາມ ເຂ ົ້ າໃຈແນວຄ ິ ດຂອງຫ ້ ອງຮຽນ • ນ ັ ກຮຽນຄາດເດ ົ າໄດ ້ ວ ່ າການປ ່ ຽນແປງການທ ົ ດລອງຈະປ ່ ຽນຜ ົ ນຮ ັ ບແນວໃດ • ນ ັ ກຮຽນປຽບທຽບຜ ົ ນການທ ົ ດລອງກ ັ ບທ ິ ດສະດໃນຫ ້ ອງຮຽນແລະໃຊ ້ ເພ ື່ ອຢ ື ນຢ ັ ນຫ ື ວ ິ ຈານທ ິ ດສະດ
 • 23. ການສະທ ້ ອນຕ ່ ຫ ົ ວຂ ້ ຍ ່ ອຍທ 2 A. ຄາຖາມ • ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຕ ້ ອງສອນແບບການທ ົ ດລອງ? • ເຈ ົ້ າມປະສ ົ ບການຫຍ ັ ງແດ ່ ໃນການໃຊ ້ ວ ິ ທການສອນນ ້ ມ ັ ນງ ່ າຍຫ ື ຍາກ? • ເຈ ົ້ າຕ ້ ອງການແນະນາໃນສອນຢ ່ ລາວຫ ື ບ ່ ? • SoftSkills ຫຍ ັ ງແດ ່ ທ ່ ສາມາດພ ັ ດທະນາໄດ ້ ໂດຍໃຊ ້ ເຕ ັ ກນ ິ ກເຫ ົ່ ານ ້ ? B. ກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນາ  Ajan Tavanh of DTE  Ajan Houmphanh of RIES  Ajan Sengkeo of DTE
 • 24. ການສອນໂດຍໃຊ ້ ການທ ົ ດລອງ ເວລາກ ິ ດຈະ ກາ !!!! 24 HOME TASK (SHOULD BE DONE AND SUBMITTED AFTER THE WEBINAR)
 • 25. ຂ ັ້ ນຕອນທ 1: ການ ສ ັ ງເກດ ຈາກປະສ ົ ບການຊວ ິ ດປະຈາວ ັ ນຂອງເຈ ົ້ າຕອບຄາຖາມຕ ່ ໄປນ ້ : 1. ເຈ ົ້ າເຄຍສ ັ ງເກດບວ ່ ານ ້ າຕານລະລາຍໃນອ ັ ດຕາທ ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ ເມ ື່ ອລະລາຍໃນຊາ / ກາແຟທ ັ ງຮ ້ ອນແລະເຢ ັ ນ? ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຈ ຶ່ ງເປ ັ ນເຊ ັ່ ນ ນ ັ້ ນ? 2. ລອງນ ຶ ກພາບວ ່ າເຈ ົ້ າລ ື ມໃສ ່ ເກ ື ອໃນອາຫານຂະນະປ ຸ ງອາຫານເຈ ົ້ າ ຄ ິ ດວ ່ າເວລາທ ່ ເໝາະສ ົ ມໃນການຕ ື່ ມເກ ື ອເວລາໃດທ ່ ອາຫານຍ ັ ງອ ຸ່ ນຢ ່ ຫ ື ຫ ັ ງຈາກທ ່ ອາຫານເຢ ັ ນລ ົ ງແລ ້ ວ?ໃນກລະນທ ່ ເຈ ົ້ າຕ ້ ອງການຮ ັ ບ ປະທານໃນພາຍຫ ັ ງ 3. ລະລາຍຝ ຸ່ ນຊ ັ ອກໂກແລດໃນນ ົ ມຮ ້ ອນໄດ ້ ໄວກວ ່ ານ ົ ມເຢ ັ ນໃນຂະນະ ປ ຸ ງແຕ ່ ງຊ ັ ອກໂກແລດມ ິ ນຄ ໌ ເຊກ ຫ ື ຄ ິ ດວ ່ າບ ່ ມຄວາມແຕກຕ ່ າງ? Personal learning activity
 • 26. ຂ ັ້ ນຕອນທ 2: ຕ ັ້ ງສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານ ຈາກການສ ັ ງເກດໃນຊວ ິ ດປະຈາວ ັ ນຂອງເຈ ົ້ າຕ ັ້ ງສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງເຈ ົ້ າເພ ື່ ອຕອບສ ິ່ ງຕ ່ ໄປນ ້ : ເຈ ົ້ າເຊ ື່ ອວ ່ າມຄວາມສາພ ັ ນລະຫວ ່ າງຄວາມສາມາດໃນ ການລະລາຍຂອງທາດຖ ື ກລະລາຍແລະອ ຸ ນຫະພມຂອງ ທາດພາລະລາຍ / ທາດລະລາຍ ຫ ື ບ ່ ? ຖ ້ າແມ ່ ນນ ັ້ ນຄ ື ຫຍ ັ ງ?
 • 27. ຂ ັ້ ນຕອນທ 3: ອອກແບບການ ທ ົ ດລອງ ເຈ ົ້ າອອກແບບການທ ົ ດລອງເພ ື່ ອທ ົ ດສອບສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງເຈ ົ້ າໄດ ້ ຫ ື ບ ່ ? 1) ລອງນ ຶ ກພາບວ ່ າເຈ ົ້ າໄດ ້ ຮ ັ ບແພ ັ ກເກ ັ ດ M & Ms ຫ ື Mentos ເຈ ົ້ າຈະ ກວດສອບຜ ົ ນກະທ ົ ບຂອງອ ຸ ນຫະພມຕ ່ ຄວາມສາມາດໃນການລະ ລາຍຂອງທາດຖ ື ກລະລາຍໂດຍໃຊ ້ ແມນໂຕສໄດ ້ ແນວໃດ? 2) ຂ ັ້ ນຕອນໃດທ ່ ເຈ ົ້ າຈະດາເນນການທ ົ ດລອງແລະຢ ື ນຢ ັ ນ / ປະຕ ິ ເສດ ສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງເຈ ົ້ າ? 3) ລະບ ຸ ດ ້ ວຍວ ່ າຈະມຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບຄ ຸ ມໃນການທ ົ ດສອບຂອງເຈ ົ້ າ ຫ ື ບ ່
 • 28. ເວລາທ ່ ຈະແລກປ ່ ຽນ ຕ ົ ວແທນໜ ຶ່ ງຄ ົ ນຈາກແຕ ່ ລະກ ຸ່ ມ ຈະຖ ື ກຂໃຫ ້ ແລກປ ່ ຽນຄາຕອບ ສາລ ັ ບຄາຖາມໃນຂ ັ້ ນຕອນທ 1,2 ແລະ 3  ເຈ ົ້ າໄດ ້ ຮ ັ ບສ ິ່ ງນ ້ ຫ ື ບ ່ ???  ເຮ ົ າຮ ້ ດວ ່ າອ ຸ ນຫະພມມຜ ົ ນຕ ່ ຄວາມສາມາດໃນການລະ ລາຍຂອງທາດຖ ື ກລະລາຍດ ັ່ ງທ ່ ສ ັ ງເກດໄດ ້ ຈາກຕ ົ ວຢ ່ າງໃນຊວ ິ ດ ປະຈາວ ັ ນ. ເຮ ົ າສາມາດກວດສອບຜ ົ ນກະທ ົ ບນ ້ ໄດ ້ ໂດຍໃຊ ້ M& Ms ແລະລະລາຍໃນນ ້ າທ ່ ອ ຸ ນຫະພມຕ ່ າງກ ັ ນ, ຈາກນ ັ້ ນປຽບທຽບຜ ົ ນ ຮ ັ ບຍ ິ່ ງສແລະນ ້ າຕານລະລາຍຫາຍຂ ຶ ້ ນຈາກການເຄ ື ອບ M & Ms ໃນນ ້ າກຈະຍ ິ່ ງມຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍໄດ ້ ຫາຍຂ ຶ ້ ນເທ ົ່ າ ນ ັ້ ນ. ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ, ຈ ຶ່ ງສາມາດເບ ິ່ ງເຫ ັ ນຊ ັ ອກໂກແລດໄດ ້ ຫາຍຂ ຶ ້ ນໃນ ນ ້ າ ເຮ ົ າສາມາດໃຊ ້ ນ ້ າເຢ ັ ນນ ້ າຮ ້ ອນແລະນ ້ າທ ່ ອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງ ເພ ື່ ອປຽບທຽບຜ ົ ນຂອງອ ຸ ນຫະພມຕ ່ ຄວາມສາມາດໃນການລະ ລາຍ ໝ ົ ດເວລາ ແລ ້ ວ! NOTE: Require YOUR students to group for the activity to design their experiment and ask them to share in class FOR THIS WEBINAR: YOU will design the experiment mentally, in your “role play” as student
 • 29. ເວລາທ ່ ຈະ ແລກປ ່ ຽນ ຕ ົ ວປ ່ ຽນທ ່ ຄວບຄມ  ຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບຄ ຸ ມມ ຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບຄ ຸ ມຕ ່ ໄປ ນ ້ ໃນການອອກແບບ ການທ ົ ດລອງນ ້ :  ຊະນ ິ ດຂອງພາ ຊະນະ  ປະລ ິ ມານນ ້ າ  ສຂອງ M & M’s / Mentos  ເມ ື່ ອວາງ M & M’s / Mentos ລ ົ ງໃນນ ້ າ  ຕາແໜ ່ ງຂອງ M & M ໃນແຕ ່ ລະຈອກ ໝາຍເຫດວ ່ າ....  ຕ ົ ວປ ່ ຽນທ ັ ງໝ ົ ດເຫ ົ່ ານ ້ ຄວນຈະເໝ ື ອນເດມ.ຕ ົ ວປ ່ ຽນ ທ ່ ຄວນປ ່ ຽນແປງເທ ົ່ ານ ັ້ ນຄ ື ອ ຸ ນຫະພມຂອງນ ້ າ, ຕ ົ ວປ ່ ຽນທ ່ ຄ ົ ງໄວ ້ ເທ ົ່ າກ ັ ນສາລ ັ ບທ ຸ ກສະພາ ວະຮຽກວ ່ າຕ ົ ວປ ່ ຽນຄວບຄ ຸ ມຊ ຶ່ ງ ຈະເຮ ັ ດເພ ື່ ອໃຫ ້ ກວດສອບ ສະເພາະຜ ົ ນກະທ ົ ບຂອງຕ ົ ວ ປ ່ ຽນທ ່ ປ ່ ຽນແປງເທ ົ່ ານ ັ້ ນແລະ ອ ື່ ນໆຈະບ ່ ສ ົ່ ງຜ ົ ນກະທ ົ ບຕ ່ ການ ກວດສອບ ໝາຍເຫດ: ການ ົ ດໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນ ຂອງເຈ ົ້ າຈ ັ ດກ ຸ່ ມ ສາລ ັ ບກ ິ ດຈະກາ ເພ ື່ ອອອກແບບ ການທ ົ ດລອງແລະຂ ໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າ ແລກປ ່ ຽນການ ອອກແບບໃນຫ ້ ອງ ຮຽນ ສາລ ັ ບການສາມະ ນາທາງເວ ັ ບນ ້ : ເຈ ົ້ າຈະຮ ້ ວ ່ າຂ ້ ມນ ທາງເລ ິ ກ/ແນວ ຄ ິ ດທ ່ ກ ່ າວເຖ ິ ງຈະ ຕ ້ ອງຖ ື ກຄ ົ້ ນພ ົ ບ ໂດຍຫ ້ ອງຮຽນຫ ັ ງ ຈາກແລກປ ່ ຽນ ການອອກແບບ ການທ ົ ດລອງ. ດ ັ່ ງ ນ ັ້ ນ,ເຈ ົ້ າຕ ້ ອງນາ ພາການ
 • 30. ໜ ້ າວຽກການຮຽນ ຮ ້ ດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ ເຈ ົ້ າຄວນເຮ ັ ດການ ທ ົ ດລອງນ ້ ແລະ ແລກປ ່ ຽນຜ ົ ນຮ ັ ບ ກ ັ ບເຮ ົ າໂດຍການ ໂພ?ຮບພາບ/ ວ ິ ດ ໂອໃນກ ຸ່ ມfacebook ຂອງເຮ ົ າ ຂ ັ້ ນຕອນທ 4: ການດາເນນການທ ົ ດ ລອງ Self learning task/Simulation You are encouraged to conduct and video this experiment and share results with us by posting pictures/videos on facebook.com/eesdp ເຮ ັ ດການທ ົ ດລອງໂດຍໃຊ ້ ວ ັ ດສະດ ຸ ແລະຂ ັ້ ນຕອນຕ ່ ໄປ ນ ້ : • M & M’s / Mentos (3 ສດຽວກ ັ ນ) • ຈອກປລາສຕ ິ ກໃສ 3 ໜ ່ ວຍ • ເຈ ້ ຍຂາວ 1 ແຜ ່ ນ • ນ ້ າອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງ • ນ ້ າຮ ້ ອນ(ປະມານ 50 ° C) • ນ ້ າເຢ ັ ນ (ປະມານ 5 ° C) ຂ ັ້ ນຕອນການທ ົ ດລອງ 1.ຖອກນ ້ າເຢ ັ ນອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງແລະນ ້ າຮ ້ ອນລ ົ ງໃນຈອກເພ ື່ ອໃຫ ້ ນ ້ າເລ ິ ກ ພທ ່ ຈະຄວບຄ ຸ ມM&M 2.ວາງຈອກທ ັ ງສາມເທ ິ ງເຈ ້ ຍສຂາວ.ຂຽນວ ່ າເຢ ັ ນ,ອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງແລະ ຮ ້ ອນໃກ ້ ແຕ ່ ລະຈອກ 3.ວາງM&Mສດຽວກ ັ ນໄວ ້ ສນກາງຂອງແຕ ່ ລະຈອກໃນເວລາດຽວກ ັ ນ ສ ັ ງເກດປະມານ1 ນາທ After class discussion, students will AGREE on the final PROCEDURES/PROTOCOLS of the experiment so that all groups can conduct uniformly. It’s important that students did the “pre-planning” of experiment and not just “follow book” so that we enforce the scientific thinking habit for them as target soft skill.
 • 31. ປຽບທຽບຜ ົ ນການລະລາຍຂອງທາດເຄ ື ອບM & M / Mentosໃນ ອ ຸ ນຫະພມຂອງນ ້ າທ ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນສາມລະດ ັ ບແລະລຽງລາດ ັ ບ ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍທ ່ ລ ຸ ດລ ົ ງມໃຜແດ ່ ເຄຍລອງເຮ ັ ດ ຊ ່ ວຍຕອບໄດ ້ ບ?? ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍໃນນ ້ າຮ ້ ອນຄ ື ___________ (ຫາຍກວ ່ າ/ ນ ້ ອຍກວ ່ າ)ຫາຍກວ ່ າໃນນ ້ າອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງ ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍໃນນ ້ າເຢ ັ ນຄ ື ___________ (ຫາຍກວ ່ າ/ ນ ້ ອຍກວ ່ າ)ຫາຍກວ ່ າໃນນ ້ າອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງ ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ,ຄວາມສາມາດລະລາຍໃນ ນ ້ າຮ ້ ອນ> ນ ້ າອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງ>ນ ້ າເຢ ັ ນ ຂ ັ້ ນຕອນທ 5: ລວບລວມຂ ້ ມນແລະວ ິ ເຄາະ ຜ ົ ນຮ ັ ບ
 • 32. ຂ ັ້ ນຕອນທ 6: ສະຫບ ເຈ ົ້ າສາມາດສະຫບໄດ ້ ວ ່ າຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍເພ ່ ມຂ ຶ ້ ນຫ ື ລ ຸ ດລ ົ ງໂດຍ ການເພ ່ ມອ ຸ ນຫະພມແລະສະແດງຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນວ ່ າສ ົ ມມ ຸ ດຕ ິ ຖານຂອງເຈ ົ້ າຖ ື ກ ຕ ້ ອງຫ ື ເປ ັ ນໂມຄະ  ສະຫບ  ສແລະນ ້ າຕານລະລາຍໄດ ້ ຫາຍຂ ຶ ້ ນຈາກ M&M ໃນນ ້ າຮ ້ ອນແລະ ນ ້ ອຍກວ ່ າໃນອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງແລະນ ້ າເຢ ັ ນ ຊ ຶ່ ງໝາຍຄວາມວ ່ າມຊ ັ ອກ ໂກແລດທ ່ ເບ ິ່ ງເຫ ັ ນໄດ ້ ເທ ິ ງ M&Mໃນນ ້ າຮ ້ ອນຫາຍກວ ່ າທ ່ ມຢ ່ ໃນ ອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງແລະນ ້ າເຢ ັ ນ, ສແລະນ ້ າຕານໃນນ ້ າອ ຸ ນຫະພມຫ ້ ອງ ລະລາຍລະຫວ ່ າງນ ້ າເຢ ັ ນແລະນ ້ າຮ ້ ອນ, ແຕ ່ ຈະຄ ້ າຍຄ ື ກ ັ ບຄວາມເຢ ັ ນ ຫາຍກວ ່ າຮ ້ ອນ. ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ,​ນ ້ າຮ ້ ອນຈ ຶ່ ງເຮ ັ ດໃຫ ້ ລະລາຍໄດ ້ ຫາຍຂ ຶ ້ ນເນ ື່ ອງ ຈາກອ ຸ ນຫະພມທ ່ ເພ ່ ມຂ ຶ ້ ນຈະເພ ່ ມຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍ ຂອງທາດຖ ື ກລະລາຍ ນ ້ ຄ ື ສາເຫດທ ່ ນ ້ າຕານລະລາຍໃນກາເຟຮ ້ ອນໄດ ້ ໄວກວ ່ າກາເຟເຢ ັ ນ ຄ: ເຕ ື ອນນ ັ ກຮຽນວ ່ າພວກເຂ ົ າກາລ ັ ງຮຽນຮ ້ ທ ່ ຈະເປ ັ ນນ ັ ກຄ ິ ດທາງວ ິ ທະຍາສາດ ບ ່ -ແມ ່ ນພຽງແຕ ່ ການຮຽນຮ ້ ກ ່ ຽວກ ັ ບການທ ົ ດ ລອງ. ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ, ແນະນາໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າລວບລວມຂ ້ ມນ ປຽບທຽບຂ ້ ມນ (ວ ິ ເຄາະ) ແລະເຮ ັ ດຂ ້ ສະຫບຕາມຫ ັ ກຖານເຊ ັ່ ນຂ ້ າງຕ ົ້ ນ ສ ່ ວນ ຫນ ຶ່ ງຂອງ SoftSkillsຂອງເປ ົ້ າໝາຍໃນກ ິ ດຈະກາໄດ ້ ແກ ່ ການເຮ ັ ດວຽກງານຮ ່ ວມກ ັ ນ/ການສ ື່ ສານແລະນ ິ ດໄສຂອງການຄ ົ້ ນຄ ້ ວາ-ວ ິ ໄຈ ຜ ່ ານການທ ົ ດລອງ
 • 33. Home-task: For teachers/participants who want a certificate, submit your sample lesson plan using EXPERIMENT BASED LEARNING by messaging FACEBOOK.COM/EESDP or emailing with SUBJECT: Module 1.1 homework to eesdp.2020@gmail.com ກ ິ ດຈະກາທ 2 (ວຽກ ງານການປະຕ ິ ບ ັ ດຕ ົ ວ ຈ ິ ງ) ພ ັ ດທະນາແຜນການສອນໃນຫ ົ ວຂ ້ ໃດ ໜ ຶ່ ງ ຈາກຄ ່ ມ ື ຫ ັ ກສດສະເພາະເລ ື່ ອງ ຂອງເຈ ົ້ າໂດຍໃຊ ້ ການສອນຈາກການ ທ ົ ດລອງ, ອະພ ິ ປາຍວ ່ າເຈ ົ້ າຈະດາເນນ ການຕາມຂ ັ້ ນຕອນທ ັ ງໝ ົ ດຂອງຍ ຸ ດ ທະສາດການສອນນ ້ ແນວໃດ
 • 34. ກ ິ ດຈະກາທ 2: ວຽກງານການປະຕ ິ ບ ັ ດ ຕ ົ ວຈ ິ ງ 34 ນ ັ ກຮຽນຂອງຂ ້ ອຍ ຕ ້ ອງຮຽນຮ ້ ຫຍ ັ ງເພ ື່ ອ ເອ ົ າຊວ ິ ດລອດໃນລາວ ສ ັ ດຕະວ ັ ດທ 21 ຂ ້ ອຍຈະພ ິ ສດໄດ ້ ແນວໃດວ ່ າການ ຮຽນຮ ້ ເກດຂ ຶ ້ ນ? ຂ ້ ອຍຈະອານວຍ ຄວາມສະດວກໃນ ການຮຽນຮ ້ ທາງເລ ິ ກ ແບບນ ັ້ ນໄດ ້ ແນວໃດ ຂ ້ ອຍຮ ້ ຫຍ ັ ງກ ່ ຽວກ ັ ບ ນ ັ ກຮຽນຂອງຂ ້ ອຍ ແດ ່ ກ ິ ດຈະກາ ການຮຽນ- ການສອນ ວຽກການປະ ເມນ ຜ ົ ນການຮຽນ ຮ ້ ທ ່ ຕ ັ້ ງໃຈໄວ ້ ສະແດງແຜນການສອນກ ຸ່ ມທ ັ ງໝ ົ ດສາລ ັ ບການແ]dxjPO (ໂພl​ໃນshv’​ຮຽນ FB Group/Google Classroom/ໜ ້ າຈແຊ) ໃນຫ ້ ອງຮຽນຈ ິ ງ: ເລ ື ອກໜ ຶ່ ງກ ຸ່ ມເພ ື່ ອນາສະເໜແຜນການສອນໃນ 5 ເຖ ິ ງ 7 ນາທ ຂ ້ ສະເໜແນະກ ່ ຽວກ ັ ບການ ນາສະເໜຈະກ ່ າວເຖ ິ ງໃນ 5 ນາທ ໃນເວ ັ ບບ ິ ນາ: ສ ົ່ ງຂ ້ ຄວາມ FACEBOOK.COM/EESDP }n​ອເມນໄປທ ່ eesdp.2020@gmail.com ພ ້ ອມຫ ົ ວຂ ້ : ; ວຽກບ ້ ານໂມດນ 1.1 ນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນສນ ກາງ
 • 35. ຜ ົ ນການຮຽນຮ ້ ທ ່ ຕ ັ້ ງໃຈ ໄວ ້ ການປະເມນ ກ ິ ດຈະກາກາຮຽນຮ ້ ຄແລະວ ິ ທການຮຽນຮ ້ ທ ່ ຄໃຊ ້ ເພ ື່ ອບ ັ ນລ ຸ ຜ ົ ນ ການຮຽນຮ ້ ແຕ ່ ລະຢ ່ າງ. ນ ັ ກຮຽນຈະຮ ້ ຢ ່ າງ ຖ ່ ອງແທ ້ ວ ່ າເປ ັ ນຫຍ ັ ງພວກເຂ ົ າຈ ຶ່ ງຖ ື ກຂໃຫ ້ ເຂ ົ້ າຮ ່ ວມກ ິ ດຈະກາເຫ ົ່ ານ ້ ສາລ ັ ບຫ ັ ກສດຂອງ ພວກເຂ ົ າ ຂະບວນການຕ ່ ເນ ື່ ອງມເປ ົ້ າໝາຍເພ ື່ ອປ ັ ບປ ຸ ງ ການຮຽນຮ ້ ຂອງນ ັ ກຮຽນໂດຍການວ ັ ດຜ ົ ນ ການຮຽນຮ ້ ທ ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບ ຄາຕ ິ ຊ ົ ມຈະຖ ື ກສ ົ່ ງໃຫ ້ ກ ັ ບ ນ ັ ກຮຽນເພ ື່ ອໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າຮ ້ ວ ່ າຕ ້ ອງເຮ ັ ດຫຍ ັ ງ ເພ ື່ ອປ ັ ບປ ຸ ງຄະແນນຂອງຕ ົ ນເອງ ການສ ້ າງປະສ ົ ບການການຮຽນຮ ້ ສາລ ັ ບຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນ ສນກາງຂອງO.B.E. ນ ັ ກຮຽນມຄວາມສາຄ ັ ນໃນການ ອອກແບບຜ ົ ນຮ ັ ບການຮຽນຮ ້ ,ການປະເມນແລະ ກ ິ ດຈະກາການສອນ/ການຮຽນຮ ້ ຂ ້ ຄວາມລະບ ຸ ສ ິ່ ງທ ່ ຜ ້ ຮຽນຈະຮ ້ ແລະສາມາດເຮ ັ ດ ໄດ ້ ເມ ື່ ອສ ້ ນສ ຸ ດຫ ັ ກສດ OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) ປະສ ົ ບການການຮຽນຮ ້
 • 36. ການສະທ ້ ອນ ເວລາ ສະທອ ້ ນ!!! ເຈ ົ້ າຄ ິ ດແນວໃດກ ່ ຽວກ ັ ບການສອນແບບທ ົ ດລອງ?? ແລກປ ່ ຽນສ ິ່ ງສະທ ້ ອນຂອງເຈ ົ້ າຜ ້ ເຂ ົ້ າຮ ່ ວມຈະຖ ື ກຂໃຫ ້ ສ ຸ່ ມແລກປ ່ ຽນສ ິ່ ງສະທ ້ ອນຂອງພວກເຂ ົ າ ກະລ ຸ ນາແລກປ ່ ຽນຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນຂອງເຈ ົ້ າ:  1.ມ ື ້ ນ ້ ເຈ ົ້ າໄດ ້ ຮຽນຮ ້ ສ ິ່ ງໃໝ ່ ໆຫ ື ບ ່ ?ເຈ ົ້ າຮຽນຫຍ ັ ງ  2.ເຈ ົ້ າຄ ິ ດວ ່ າການສອນໂດຍເນ ັ້ ນຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນສນກາງຫ ື ບ ່ ?  3.ໃນຄວາມຄ ິ ດຂອງເຈ ົ້ າການໃຊ ້ ຍ ຸ ດທະສາດການສອນນ ້ ໃນການວາງແຜນ ບ ົ ດຮຽນຈະໄດ ້ ປະໂຫຍດຫຍ ັ ງແດ ່  4. ເຈ ົ້ າສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ ່ າງລະຫວ ່ າງການສອນໂດຍໃຊ ້ ການທ ົ ດ ລອງແລະການຮຽນຮ ້ ຈາກປະສ ົ ບການໄດ ້ ຫ ື ບ ່ ?
 • 37. EESDP LEARNING STRATEGIES EXPERIMENTAL LEARNING 37 ເຮ ົ າຍ ິ ນດຕ ້ ອນຮ ັ ບຄາ ຖາມຂອງເຈ ົ້ າ!!!!!! ກະລ ຸ ນາຍ ົ ກມ ື ຂ ຶ ້ ນເພ ື່ ອໃຫ ້ ເປ ັ ນທ ່ ຮ ້ ຈ ັ ກ / ພ ິ ມຄາຖາມຂອງເຈ ົ້ າໃນ ZOOM CHAT BOX (ສ ຸ່ ມເລ ື ອກ 3 ຄາຖາມ ໃຫ ້ ຜ ້ ເຂ ົ້ າຮ ່ ວມຫ ື ເຈ ົ້ າບ ້ ານຕອບ)
 • 38. ການສະທ ້ ອນຄ ັ້ ງສ ຸ ດທ ້ າຍ ສະຫບການຮຽນຮ ້ ແລະຂ ້ ສະເ ໜແນະ (ຄ ັ້ ງລະ5 ນາທ)ໂດຍ: 1) Ajan Lamphoun of IFEAD 2) Ajan Vongduean of DTE 3) Ajan Somphone of DGE
 • 39. 39 SPECIAL THANKS TO: The Department of Teacher Education (DTE) The Department of General Education (DGE) The Research Institute for Educational Sciences (RIES) The IFEAD The EESDP Project Management Unit The Project Implementation Consultants Hosted by: Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader Presentors: Mr. Bounchanh (Curriculum Development Specialist) Reactors: Segment 1: Ajan Ket of DTE/Ajan Keo of EESDP/Ajan Outhit of RIES Segment 2: Ajan Tavanh of DTE/ Ajan Houmphanh of RIES/ Ajan Sengkeo of DTE Segment 3: Ajan Lamphoun of IFEAD, Ajan Vongduean of DTE, Ajan Somphone of DGE Technical Support: (ICT/Assessment) Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad chat panelists: Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet