Module 1.4 role play lao version fin

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
EESDP LEARNING STRATEGIES
LEARNER CENTERED APPROACH
Module 1.4 ROLE PLAY
ຍ
ິ ນດ
ີ ຕ
້ ອນຮ
ັ ບທ
ຸ ກທ
່ ານເຂ
້ າສ
່ ການຝ
ຶ ກອບຮມຂອງ
ພວກເຮາ
ຄ
ັ້ ງທ
ີ . 5 ຈາກ 15 ເຕ
ັ ກນ
ິ ກການສອນແບບເອາຜ
້ ຮຽນ
ເປ
ັ ນໃຈກາງ
Module 1.4 role play lao version fin
● ວາງຕາແໜ
່ ງກ
້ ອງຂອງທ
່ ານໃຫ
້ ຖ
ື ກຕ
້ ອງດ
ີ ໆ
● ຈາກ
ັ ດ ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ລບກວນ
● ຫ
ີ ກລ
້ ຽງ ການເຮ
ັ ດວຽກຫາຍໆຢ
່ າງ
● ກະຕຽມອ
ຸ ປະກອນຕ
່ າງໆ ລ
່ ວງໜ
້ າ
ໃນການສາມະນາທາງອອນລາຍພວກເຮາຈະນາໃຊ
້ ຊ
່ ອງທາງ
ເຫ
່ ານ
ີ ້
ຄາເຕ
ື ອນ: ປ
ິ ດໄມໂຄຣໂຟນໄວ
້ (MUTE) "MIC" ແຕ
່ ເປ
ີ ດກ
້ ອງ"
FACEBOOK.COM / EESDP
ທາງ
ອ
ີ ເມວທ
ີ່ ໃຊ
້ ງານບວກກ
ັ ບ Google Docs / ແບບຟອມ / ຈໂມນ
ິ ເຕ
ີ monitor
facebook.com/eesdp ສາລ
ັ ບ LINKS ທ
ີ່ ສາຄ
ັ ນ
ກນໄກຕ
່ າງໆຂອງ webinar
• Webinar ຈະດາເນ
ີ ນເປ
ັ ນເວລາ 2 ຊ
່ ວໂມງ
• ການນາສະເໜ
ີ – 40-50 ນາທ
ີ
• ຄະນະປະທານໃຫ
້ ທ
ັ ດສະນາ– 15 minutes
• ການສນທະນາຜ
່ ານແຈ
ັ ດບ
ັ ອກ – ໄດ
້ ຕະຫອດເວລາກອງປະຊ
ຸ ມ
• ວຽກບ
້ ານ ສາລ
ັ ບການປະເມ
ີ ນ ຈະໃຫ
້ ໃນຕອນທ
້ າຍຂອງກະສະເໜ
ີ
• ດ
້ ວຍຈ
ຸ ດປະສງເພ
ື່ ອຊ
່ ວຍທ
່ ານໃຫ
້ ເຂ
້ າໃຈຍ
ຸ ດທະສາດການຮຽນຮ
້
• ການຮຽນຮ
້ ຂອງທ
່ ານຕ
້ ອງສ
ື ບຕ
່ ຫ
ັ ງຈາກການຝ
ຶ ກອບຮມຜ
່ ານ webinar
• ຈະມ
ີ ວຽກບ
້ ານສາລ
ັ ບທ
່ ານເພ
ື່ ອເຮ
ັ ດເອາໃບຢ
ັ້ ງຢ
ື ນ
• ກະລ
ຸ ນາໃຊ
້ https://www.facebook.com/eesdp ສາລ
ັ ບການຮຽນຮ
້ ຢ
່ າງ
ຕ
່ ເນ
ື່ ອງຂອງທ
່ ານ
• ທ
່ ານອາດຈະຍ
ື່ ນຜນຂອງວຽກບ
້ ານຂອງທ
່ ານ ຫ
ື ສ
່ ງຄາຄ
ິ ດຄາເຫ
ັ ນກ
ັ ບມາໃສ
່
ໃນ Inbox of facebook.com/EESDP ແລະ eesdp
• Email: eesd.2020@gmail.com
ກະລ
ຸ ນາເຂ
້ າຮ
່ ວມນາພວກເຮາໃນທ
ຸ ກໆ ວ
ັ ນພ
ຸ ດ/ວ
ັ ນ
ສ
ຸ ກ:
• ຂ
້ າງລ
ຸ່ ມນ
ີ ້ ແມ
່ ນບ
່ ອນເຊ
ື່ ອມຕ
່ ຫາ WEBINAR ON ZOOM ຂອງພວກເຮາ.
ກະລ
ຸ ນາໃຫ
້ ແນ
່ ໃຈວ
່ າທ
່ ານໄດ
້ ລງທະບຽນຟຣ
ີ ສາລ
ັ ບການເຂ
້ າເຖ
ິ ງທ
ີ່ ໄດ
້ ໃຫ
້ ມານ
ີ ້
• ຫວຂ
້ :
EESDP Trainers' Webinar Pilot Series:
• ເວລາ: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS
• ເຂ
້ າຮ
່ ວມກອງປະຊ
ຸ ມຜ
່ ານທາງ Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4555659164...
• Meeting ID: 455 565 9164
• Passcode: EESDP2021
ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາ
ພ
ັ ນ
ການສອນແບບ
ຄ
້ ນພບ
ການສອນແບບທດລອງ
ການສອນແບບຈາ
ລອງເຫດການ
ການສອນແບບເກມແຂ
່ ງ
ຂ
ັ ນ
ການສອນແບບບດ
ບາດສມມ
ຸ ດ
ການສອນແບບໂຄງການ
ການສອນແບບລະດມສະໝອງ
ທະສາດການສອນ/ວ
ິ ທ
ີ ຕ
່ າງໆ
ບບເອາຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ
1
1.1
1.2
1.3
S IS A SERIES:
ການສອນແບບບດ
ບາດສມມ
ຸ ດ
1.4
ການສອນແບບ
ແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາ
ການສອນແບບ
ສອບຖາມ
ການສອບ ແບບປະ
ສບການ
PRESENTOR
Ajan Khamphanh PHIMSIPASOM
Former Deputy Director-General, RIES
Deputy Team Leader, EESDP
ໃນບດສະເໜ
ີ ຂ
້ າພະເຈ
້ າຈະເວ
້ າດ
ັ່ ງຕ
່ ໄປນ
ີ ້ :
1. ຄວາມໝາຍຂອງ Role-Play
2. ນ
ິ ຍາມຂອງ Role-play
3. ຄ
່ ມ
ື ການປະເມ
ີ ນ
4. ຂ
ັ້ ນຕອນຂອງRole-Play
5. ຈ
ຸ ດດ
ີ ຂອງ Role-Play
6. ຈ
ຸ ດອ
່ ອນຂອງ Role-Play
7. ສະຫ
ຸ ບ & ສ
ັ ງລວມໃຈຄວາມ
• ຖ
້ າທ
່ ານສອນນ
ັ ກຮຽນຂອງທ
່ ານໃນຫ
້ ອງຮຽນທ
ຸ ກມ
ື ້
ນ
ັ້ ນແມ
່ ນບດບາດສມມ
ຸ ດບ
່ ?
• ຖ
້ າຜ
້ ໃດຜ
້ ໜ
ຶ່ ງບ
່ ແມ
່ ນຄສອນ, ເຮ
ັ ດທ
່ າທາງຄ
ື ກ
ັ ບຄ
ສອນ,
-- ອ
ັ ນນ
ັ້ ນເອ
ີ ້ ນວ
່ າບດບາດສມມ
ຸ ດບ
່ ?
ເພ
ື່ ອເລ
ີ່ ມຕ
້ ນການນາສະເໜ
ີ ຂ
້ າພະເຈ
້ າຂ
ຖາມທ
່ ານບາງຄາຖາມກ
່ ອນ:
Ask someone to answer, then ask others whether it’s right or wrong.
ບດບາດສມມ
ຸ ດ ແມ
່ ນເຕ
ັ ກນ
ິ ກຢ
່ າງໜ
ຶ່ ງທ
ີ່ ປ
່ ອຍໂອກາດໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນ
ຄ
້ ນຄວ
້ າຫາສະພາບການຕວຈ
ິ ງໂດຍມ
ີ ການປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ຫ
ື
ພວພ
ັ ນກ
ັ ບຄນອ
ື່ ນໆໃນແບບວ
ິ ທ
ີ ທ
ີ່ ມ
ີ ການບລ
ິ ຫານຈ
ັ ດການຢ
່ າງດ
ີ
ເພ
ື່ ອພ
ັ ດທະນາປະສບການ ແລະ
ທດລອງດ
້ ວຍຍ
ຸ ດທະສາດທ
ີ່ ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນໃນສະພາບແວດລ
້ ອມທ
ີ່ ມ
ີ
ຄວາມສະລ
ັ ບສ
ັ ບຊ
້ ອນ
ວ
ິ ຊາຄ ຂອງບດບາດສມມ
ຸ ດໄດ
້ ສະແດງໃຫ
້ ເຫ
ັ ນວ
່ າມ
ີ ປະສ
ິ ດທ
ິ ຜນໃນການບ
ັ ນລ
ຸ ຜນການຮຽນ
ໃນສາມ ຂງເຂດການຮຽນຮ
້ ທ
ີ່ ສາຄ
ັ ນ: ຜນກະທບ, ສະຕ
ິ ປ
ັ ນຍາ ແລະ ພ
ຶ ດຕ
ິ ກາ (Maier, 2002; Rao &
Stupans, 2012).
ບ
ັ ດນ
ີ ້ ມາເບ
ິ່ ງຄວາມໝາຍຂອງບດບາດ
ສມມ
ຸ ດ
ນ
ິ ຍາມຂອງບດບາດສມມ
ຸ ດ
ບດບາດສມມ
ຸ ດ ແມ
່ ນ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກການຮຽນການສອນຢ
່ າງ
ໜ
ຶ່ ງ
ຊ
ຶ່ ງຄນເຮາສະແດງອອກກ
່ ຽວກ
ັ ບບ
ັ ນຫາໃດໜ
ື່ ງໂດຍທາ
ມະຊາດການພວພ
ັ ນຊ
ື່ ງກ
ັ ນ ແລະ ກ
ັ ນ ແລະ ວ
ິ ເຄາະການ
ປະຕ
ິ ບ
ັ ດດ
້ ວຍການຊ
່ ວຍເຫ
ື ອຈາກ ຜ
້ ຫ
ິ ້ ນບດບາດສມມ
ຸ ດ
ແລະ ຜ
້ ສ
ັ ງເກດການ ອ
ື່ ນໆ
ມອບບດບາດນ
ີ ້ ໃຫ
້
ຜ
້ ທ
ີ່ ເຫ
ື ອໃນຫ
້ ອງຜ
້
ທ
ີ່ ບ
່ ໄດ
້ “​ສະແດງ”
ໃນບດບາດສມມ
ຸ ດ
ແລະ ບອກເຂາເຈ
້ າ
ກະຕຽມການວ
ິ
ມອບບດບາດນ
ີ ້ ໃຫ
້ “​ຜ
້ ສະ
ແດງ” ແຕກຕ
່ າງກ
ັ ນ ແລະ
ຖາມພວກເຂາຕາມຫ
ັ ງ
ເຂ
້ າຮ
້ ສ
ຶ ກແນວໃດໃນເວລາ
ສະແດງບດບາດ?
ບດບາດສມມ
ຸ ດກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບກ
ິ ດຈະກາທ
ີ່ ນ
ັ ກຮຽນ
ຫ
ື ກ
ຸ່ ມນ
ັ ກຮຽນສະແດງທ
່ າທ
ີ ຕວຈ
ິ ງຂອງພວກເຂາ
ຕ
່ ສະຖານະການທ
ີ່ ມ
ີ ບ
ັ ນຫາໃດໜ
ຶ່ ງ
ຈ
ຸ ດປະສງແມ
່ ນເພ
ື່ ອຊອກຫາວ
ິ ທ
ີ ທ
ີ່ ນ
ັ ກຮຽນຈະ
ປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕາມປກກະຕ
ິ ເມ
ື່ ອພວກເຂາປະເຊ
ີ ນກ
ັ ບ
ຄວາມຂ
ັ ດແຍ
່ ງ / ຄວາມທ
້ າທາຍ / ຄວາມຫຍ
ຸ້ ງຍາກ
ໂດຍສະເພາະ
ມ
ັ ນຄ
ື ກ
ັ ບການຊ
້ ອມເພ
ື່ ອ
ຊ
ີ ວ
ິ ດຕວຈ
ິ ງ, ກ
່ ອນມ
ັ ນຈະ
ເກ
ີ ດຂ
ຶ ້ ນ, ຜ
້ ຮຽນໄດ
້ ມ
ີ
ການກະຕຽມເປ
ັ ນຢ
່ າງໜ
້
້ ອຍ.
How science/
math saves
the day
ສ
ັ ງຄມສາດ (​ຄ
ຸ ນສມ
ບ
ັ ດ/​ປະຫວ
ັ ດສາດ/​
ພມສາດ) : ມະນ
ຸ ດມ
ີ
ອ
ິ ດທ
ິ ພນຕ
່ ສ
ິ່ ງແວດ
ລ
້ ອມແນວໃດ?
ການອບຮມຄ
ການອບຮມ
ການກ
້ ໄພ
ທ
່ ານສາມາດໃຫ
້ ຕວຢ
່ າງ
ການນາໃຊ
້ ບ
່ ?
ການອບຮມ
ຄວາມພ
້ ອມຕ
່
ໄພພ
ິ ບ
ັ ດ
ສາພາດເຂ
້ າເຮ
ັ ດ
ວຽກ
ວ
ິ ທ
ີ ແກ
້ ໄຂຂ
້ ຄ
ັ ດແຍ
່ ງ: “ເປ
ັ ນ
ຫຍ
ັ ງຂ
້ ຄ
ັ ດແຍ
່ ງເລ
ັ ກນ
້ ອຍຈ
ຶ່ ງ
ເປ
ັ ນຜນໃຫ
້ ເກ
ີ ດສງຄາມ
ໃຫຍ
່ ?”
ການປ
້ ອງກ
ັ ນຕວ
ເອງ
• ການລມກ
ັ ນທາງໂລລະສ
ັ ບ...
• ການໄປຕະຫາດ...
• ການຈອງໂຮງແຮມ...
• ການຮ
່ ວມແລະປ
່ ຽນແນວຄ
ິ ດ. ...
• ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ແຕ
່ ລະຄນໄດ
້ ເວ
້ າ. ...
• ການຜ
ິ ດຖຽງກ
ັ ນລະຫວ
່ າງເພ
ື່ ອນບ
້ ານ. ..
ທ
ຸ ກຄນໃນຫ
້ ອງ
ສາມາດເປ
ັ ນຜ
້
ສະແດງ, ຜ
້ ສ
ັ ງ
ເກດ, ຜ
້ ວ
ິ ເຄາະ,
ຜ
້ ຕ
ັ ດສ
ິ ນ, ຜ
້ ອາ
ນວຍຄວາມສະ
ດວກ, ຜ
້ ອາ
ນວຍການ, ຜ
້
ຂຽນບດ,ມ
ື ກ
້ ອງ
ເມ
ື່ ອໃດຄວນຈະໃຊ
້ ບດບາດສມມ
ຸ ດ
● ບດບາດສມມ
ຸ ດແມ
່ ນມ
ີ ປະສ
ິ ດຕ
ິ ຜນເມ
ື່ ອຫວຂ
້
ກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບການສ
ື່ ສານ ຫ
ື ປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ລະຫວ
່ າງ
ຄນຜ
້ ໜ
ຶ່ ງ ກ
ັ ບ ຄນອ
ີ ກຜ
້ ໜ
ຶ່ ງ.
● ບດບາດສມມ
ຸ ດສາມາດເຮ
ັ ດໃຫ
້ ທ
ຸ ກຄນເຂ
້ າຮ
່ ວມ.
● ອາລມໂດຍລວມຂອງການຝ
ຶ ກອບຮມສາມາດໄດ
້
ຮ
ັ ບການປ
ັ ບປ
ຸ ງຢ
່ າງໜ
້ າຕ
ື່ ນເຕ
ັ້ ນທ
ີ່ ບດບາດສມມ
ຸ ດ
ໄດ
້ ສະເໜ
ີ ໃຫ
້ ເບ
ິ່ ງ.
ເຈ
້ າສາມາດປຽບທຽບ
ບດບາດສມມ
ຸ ດ VS ບດລະ
ຄອນ?
ບດລະຄອນ: ແມ
່ ນການຫ
ີ ້ ນທ
ີ່ ຈະສະແດງໂດຍ
ນ
ັ ກສະແດງເທ
ິ ງເວທ
ີ , ວ
ິ ທະຍ
ຸ ຫ
ື ໂທລະພາບ, ບດ
ລະຄອນທ
ີ່ ມ
ີ ອາລມຄວາມຮ
້ ສ
ຶ ກສງ, ໂສກເສ
້ າ ຫ
ື
ວ
ຸ່ ນວາຍ (ຈ
ຸ ດປະສງສາມາດໃຫ
້ ການບ
ັ ນເທ
ີ ງ, ການສ
ຶ ກ
ສາ / ການຝ
ຶ ກອບຮມ, ສ
ິ ລະປະ)
ບດບາດສມມ
ຸ ດ: ການກະທາຮຽນແບບລ
ັ ກສະນະ ແລະ
ການປະພ
ຶ ດ ຂອງຄນທ
ີ່ ແຕກຕ
່ າງຈາກຕວເອງ ເຊ
ັ່ ນ
(ຜ
້ ສະແດງ) ເຮ
ັ ດເພ
ື່ ອການອບຮມ (ຈ
ຸ ດປະສງສ
່ ວນ
ໃຫຍ
່ ແມ
່ ນການຝ
ຶ ກ / ການສ
ຶ ກສາ)
ບດບາດສມມ
ຸ ດນາມາໃຊ
້
ຍ
້ ອນອ
ີ ງຕາມຄາເວ
້ າຂອງ
ຄງຈ
ື ້ ທ
ີ່ ເວ
້ າວ
່ າ:
 ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ຂ
້ ອຍໄດ
້ ຍ
ິ ນ ຂ
້ ອຍລ
ື ມ,
 ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ຂ
້ ອຍໄດ
້ ເຫ
ັ ນ ຂ
້ ອຍຈ
ື່ ຈາ,
 ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ຂ
້ ອຍໄດ
້ ເຮ
ັ ດ ຂ
້ ອຍເຂ
້ າໃຈ
, ທ
່ ານຄ
ຶ ດວ
່ າ ປ
ັ ດສະ
ຍານ
ີ ້ ຖ
ື ກຕ
້ ອງບ
່ ?
ເວາລາ 2 ນາທ
ີ
"What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand." Xunzi (340 - 245 BC) This Confucian
scholar makes a strong point that when it comes to learning. Hearing is not as good as seeing, seeing is not as
good as experience, and true learning is only evident when experience produces an action.
ທ
່ ານຮ
້ ບ
່ ?
ຂ
ັ້ ນຕອນການສອນແບບບດບາດ
ສມມ
ຸ ດ
1. ການຄ
ັ ດເລ
ື ອກບ
ັ ນຫາ
2. ການສ
້ າງສະຖານະການຂອງບດບາດສມມ
ຸ ດ
3. ການຄ
ັ ດເລ
ື ອກຜ
້ ຫ
ິ ້ ນແລະການດບດບາດສມມ
ຸ ດ
4. ສະເໜ
ີ ການສະແດງໂດຍຫຍ
້ ເພ
ື່ ອຄວາມເຂ
້ າໃຈງ
່ າຍ
5. ສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ
6. ການສນທະນາ ແລະ ການວ
ິ ເຄາະການສະ
ແດງ (ທ
ັ ງຜ
້ ຫ
ິ ້ ນ&ຜ
້ ສ
ັ ງເກດ)
ໃຫ
້ ທ
່ ານເລ
ື ອກຫວຂ
້
ຫ
ື ເລ
ື່ ອງລາວໃດໜ
ຶ່ ງ
ຊອງທ
່ ານ ແລະ ສ
້ າງ
ສະຖານະການຂອງ
ບດບາດສມມ
ຸ ດໄດ
້
ບ
່ ?
ເວລາ: 2 ນາທ
ີ
ຂ
ັ້ ນຕອນການປະຕ
ິ ບ
ັ ນການນາໃຊ
້
ແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ
ລາຍລະອຽດແຕ
່ ລະຂ
ັ້ ນ
ຕອນ
(i). ລະບ
ຸ ບ
ັ ນຫາ: ຄຕ
້ ອງຕ
ັ ດສ
ິ ນໃຈຢ
່ າງແນ
່ ນອນວ
່ າກ
ຸ່ ມ
ຕ
້ ອງການ
ຮຽນຮ
້ ຫຍ
ັ ງຈາກການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດນ
ີ ້ .
(ii) ສ
້ າງສະພາບການໃນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ. ຄຕ
້ ອງ
ອອກແບບສະຖານະການໃຫ
້ ແທດເໝາະກ
ັ ບຈ
ຸ ດປະສງທ
ີ່
ຕນ
ຢາກບ
ັ ນລ
ຸ .
(iii) ການດບດບາດ ແລະ ຄ
ັ ດເລ
ື ອກເອາຜ
້ ເຂ
້ າຮ
່ ວມ. ຄຕ
້ ອງ
ວາງ
ອອກຢ
່ າງຈະແຈ
້ ງບດບາດຂອງນ
ັ ກຮຽນ/ຜ
້ ເຂ
້ າຮ
່ ວມທ
ີ່ ຖ
ື ກ
ຄ
ັ ດເລ
ື ອກ.
(iv) ສະເໜ
ີ ການສະແດງ. ຄຕ
້ ອງເວ
້ າກ
່ ຽວກ
ັ ບຈ
ຸ ດປະສງຂອງ
ການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດໃນລະຫວ
່ າງການນາສະເໜ
ີ
ແລະ ອະທ
ິ ບາຍທ
ັ ກສະ ແລະ ຄວາມເຂ
້ າໃຈທ
ີ່ ກ
ິ ດຈະກາ
ຫວ
ັ ງທ
ີ່ ຈະໄດ
້ ມາ ຫ
ື ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນເຂ
້ າໃຈ.
ທ
່ ານສາມາດການດບ
ັ ນຫາໜ
ຶ່ ງຂ
ຶ ້ ນມາ ແລະ ບອກໃຫ
້ ຮ
້ ວ
່ າກ
ຸ່ ມ
ຢາກຮຽນຮ
້ ຫຍ
ັ ງຈາກການຫ
ິ ້ ນບດບາດສມມ
ຸ ດນ
ັ້ ນ?
5 ນາທ
ີ
(v) ປະຕ
ິ ບ
ັ ດການສະແດງພາກນ
ັ້ ນ ນ
ັ ກຮຽນຕ
້ ອງປະຕ
ິ ບ
ັ ດພາກສ
່ ວນ
ຂອງເຂາເຈ
້ າໃນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດຕາມທ
ີ່ ໄດ
້ ຕກລງກ
ັ ນ,
ແລະ
ປະຕ
ິ ບ
ັ ດສະຖານະການຕາມທ
ີ່ ຄໄດ
້ ການດໄວ
້ .
(vi) ວ
ິ ເຄາະ ແລະ ປະເມ
ີ ນບດລະຄອນ. ຄ ແລະ ນ
ັ ກຮຽນຕ
້ ອງ
ວ
ິ ເຄາະການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດໂດຍ:
(ກ) ສ
ິ່ ງໃດເກ
ີ ດຂ
ື ້ ນ;
(ຂ) ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງມ
ັ ນເກ
ີ ດຂ
ຶ ້ ນແບບນ
ັ້ ນ?
(ຄ) ຄວາມຮ
້ ສ
ຶ ກ ແລະ ແຮງ ຈງໃຈກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບຫຍ
ັ ງ?;
(ງ) ການປ
່ ຽນແປງອ
ັ ນໃດທ
ີ່ ຈະສ
້ າງຜນໄດ
້ ຮ
ັ ບອ
ື່ ນໆ?
ຄາແນະນາໃນການປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕາມ
ແຕ
່ ລະຂ
ັ້ ນຕອນ:
ສ
້ າງບດບາດສມມ
ຸ ດ. ໃນການສ
້ າງການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ,
ຄ ຫ
ື ກ
ຸ່ ມນ
ັ ກຮຽນຕ
້ ອງການເຮ
ັ່ ດດ
ັ່ ງນ
ີ ້ :
(I) ການດຂອບເຂດເວລາ;
(ii) ການດໜ
້ າວຽກຂອງຜ
້ ສ
ັ ງເກດການ (ຖ
້ າມ
ີ );
(iii) ການດກດລະບຽບພ
ື ້ ນຖານຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄາຕ
ິ
ຊມ;
(iv) ການດວາລະສາລ
ັ ບການຖາມເຈາະຈ
ີ ້ ມ ແລະ
(v) ການດໜ
້ າວຽກຂອງຜ
້ ອານວຍຄວາມສະດວກ.
ກ
່ ອນສ
ິ່ ງເຫ
່ ານ
ີ ້ , ບາດກ
້ າວທ
ີ່ ສາຄ
ັ ນທ
ີ່ ຕ
້ ອງເຮ
ັ ດກ
່ ອນມ
ີ
ດ
ັ່ ງຕ
່ ໄປນ
ີ ້ :
 (i) ການດຈ
ຸ ດໝາຍ ແລະ ຈ
ຸ ດປະສງ (ທ
ັ ກສະການ
ປະຕ
ິ ບ
ັ ດ, ຄ
້ ນຫາແນວຄວາມຄ
ິ ດ ແລະ ອ
ື່ ນໆ);
 (ii) ການດການຈ
ັ ດຕ
ັ້ ງຂ
ຶ ້ ນ / ການບ
ັ ນຈ
ຸ ຄນເຂ
້ າ;
ແລະ
 (iii) ການດຄາບ
ັ ນລະຍາຍບດບາດຕ
່ າງໆຢ
່ າງ
ລະອຽດ.
ຖ
້ າບດບາດສມມ
ຸ ດແມ
່ ນກ
່ ຽວກ
ັ ບຄກາລ
ັ ງສອນໃນຫ
້ ອງ
ຮຽນທ
ີ່ ນ
ັ ກຮຽນ ເປ
ັ ນໜ
້ າເບ
ື່ ອຫນ
່ າຍ/ບ
່ ສນໃຈ, ໃນການ
ຮຽນ ເປ
້ າໝາຍ ແລະ ຈ
ຸ ດປະສງ ຄວນຈະເປ
ັ ນແນວໃດ?
ຫ
ັ ກການທ
ີ່ ຄວນປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕາມ:
ການດາເນ
ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ
ດາເນ
ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ: ເມ
ື່ ອສ
ິ່ ງຕ
່ າງໆເຫ
່ ານ
ີ ້
ໄດ
້ ຖ
ື ກການດແລ
້ ວ, ຄຕ
້ ອງມ
ີ ສະຕ
ິ ຕ
່ ກດລະບຽບດ
ັ່ ງຕ
່ ໄປນ
ີ ້
ໃນການດາເນ
ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ
(I) ໃຫ
້ ເວລານ
ັ ກຮຽນເພ
ື່ ອສ
ຶ ກສາສະຖານະການຕ
່ າງໆທ
ີ່ ຄໃຫ
້
ໄປ;
(ii) ຄຄວນແຊກແຊງໃຫ
້ ໜ
້ ອຍທ
ີ່ ສ
ຸ ດເທ
່ າທ
ີ່ ຈະເປ
ັ ນໄປໄດ
້ ,
ເຖ
ິ ງຢ
່ າງໃດກຕາມ, ຖ
້ າຕ
້ ອງການຂ
້ ມນໃໝ
່ ໃນຂະນະທ
ີ່
ກ
ິ ດຈະກາ ກາລ
ັ ງດາເນ
ີ ນຢ
່ , ມ
ັ ນຕ
້ ອງໄດ
້ ມ
ີ ການກະກຽມລ
່ ວງ
ໜ
້ າ;
ການດາເນ
ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ
(iii) ຄຄວນກວດເບ
ິ່ ງວ
່ າທ
ຸ ກໆບດບາດມ
ີ ຄວາມຫ
້ າວຫ
ັ ນບ?. ຖ
້ າ
ນ
ັ ກຮຽນຄນໃດບ
່ ເຂ
້ າຮ
່ ວມເຖ
ິ ງວ
່ າມ
ີ ໜ
້ າທ
ີ່ ມອບໝາຍໃຫ
້
ແລ
້ ວ, ຄ
ຄວນລມກ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນໂດຍກງ;
(iv) ຈ
ັ ດຊ
ັ ບພະຍາກອນທ
ີ່ ມ
ີ ໃຫ
້ ກ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນ ຊ
່ ວຍພວກເຂາໃຫ
້
ປະກອບສ
່ ວນໃນການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ ແລະ ປະຕ
ິ ບ
ັ ດ
ພາລະບດບາດສະເພາະຂອງພວກເຂາ.
ວາລະສາລ
ັ ບການຖາມເຈາະຈ
ີ ້ ມ (Debriefing)
ຫ
ື ກອງປະຊ
ຸ ມເຈາະຈ
ີ ້ ມ (Plenary
ຂ
ັ້ ນຕອນສ
ຸ ດທ
້ າຍແມ
່ ນການເຈາະຈ
ີ ້ ມ:
1. ຕ
້ ອງມ
ີ ການຈ
ັ ດສ
ັ ນເວລາໃຫ
້ ຫາຍເພ
ື່ ອຮ
ັ ບປະກ
ັ ນຈ
ຸ ດປະສງການຮຽນຮ
້ ຂອງ
ການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດບ
ັ ນລ
ຸ ໄດ
້ . ກ
່ ອນທ
ີ່ ຈະທາການເຈາະຈ
ີ ້ ມ,
2.. ຜ
້ ເປ
ີ ດສາກ ຫ
ື ເປ
ີ ດການສນທະນາຕ
້ ອງເຮ
ັ ດແບບໃຈເຢ
ັ ນໆ ຕ
້ ອງໄດ
້ ເຮ
ັ ດເພ
ື່ ອ
ຮ
ັ ບປະກ
ັ ນວ
່ ານ
ັ ກຮຽນບ
່ ໄດ
້ ອອກໄປຈາກບດບາດທ
ີ່ ພວກເຂາໄດ
້ ຮ
ັ ບມອບໝາຍ
ໃຫ
້ ຫ
ິ ້ ນ
3. ເຂ
້ າຮ
່ ວມໃນວາລະການຖາມເຈາະຈ
ີ ້ ມ ນ
ີ ້ ແມ
່ ນສ
່ ວນໜ
ຶ່ ງຂອງວຽກງານການ
ຮຽນຮ
້ ,
ບ
່ ແມ
່ ນສ
່ ວນໜ
ຶ່ ງຂອງການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ.
4. ໃນລະຫວ
່ າງການເຈາະຈ
ີ ້ ມ: ນ
ັ ກຮຽນຕ
້ ອງເຂ
້ າຮ
່ ວມໃນການສອບຖາມ ແລະ
ຕອບຄາຖາມເຫ
່ ານ
ີ ້ ດ
້ ວຍຕວເອງ, ແລກປ
່ ຽນຄວາມຄ
ິ ດ ແລະ ແນວຄ
ິ ດຂອງ
ຕນເອງ ແລະ ແມ
່ ນແຕ
່ ຄວາມຮ
້ ສ
ຶ ກກເຊ
ັ່ ນກ
ັ ນ.
ໃນການນາໃຊ
້ ແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ, ຄ
ຕ
້ ອງແນະນານ
ັ ກຮຽນໃຫ
້ :
1. ເຄາລບນ
ັ ບຖ
ື ເພ
ື່ ອນຜ
້ ສະແດງບດບາດຂອງທ
່ ານ. ບ
່ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ມ
ີ
ການ
ຜ
ິ ດຖຽງຕ
່ ສ
້ ກ
ັ ນ.
2. ຮ
ັ ບເອາແນວຄ
ິ ດຂອງຄນອ
ື່ ນນາ. ທ
່ ານຈະສນເສຍເພ
ື່ ອນຮ
່ ວມ
ສະແດງຖ
້ າທ
່ ານບ
່ ຮ
່ ວມແລກປ
່ ຽນຄວາມຄ
ິ ດຄວາມເຫ
ັ ນກ
ັ ບ
ເພ
ື່ ອນ
ຮ
່ ວມສະແດງ.
3. ແມ
່ ນແຕ
່ ວ
່ າທ
່ ານຮ
້ ສ
ຶ ກບ
່ ສະບາຍໃຈກ
ັ ບຕວລະຄອນ, ຢ
່ າຈ
່ ມ
ກ
່ ຽວກ
ັ ບ
ມ
ັ ນໄວເກ
ີ ນໄປ. ລຖ
້ າກ
່ ອນໃຫ
້ ພວກຄນເຫ
່ ານ
ັ້ ນໃຊ
້ ເວລາ
ພ
ັ ດທະນາ
ພວກເຂາເອງ. ພ
ິ ຈາລະນາເບ
ິ່ ງອາລມການຫ
ິ ້ ນບດບາດຂອງຜ
້
ອ
ື່ ນ!
4ໃຊ
້ ສານຽງຄາເວ
້ າໃຫ
້ ເໝາະສມຖ
ື ກຕ
້ ອງ
5. ສ
້ າງພ
ື ້ ນຖານສນທະນາໃຫ
້ ກ
ັ ບ IC (ໃນຕວລະຄອນ)
ແລະ OOC (ນອກຕວລະຄອນ). IC ແມ
່ ນເວລາທ
ີ່
ທ
່ ານກາລ
ັ ງສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດຢ
່ ແລະ OOC
ແມ
່ ນເວລາທ
ີ່ ທ
່ ານເວ
້ າລມກ
ັ ບໝ
່ ເພ
ື່ ອນ.
6. ປ
່ ຽນຜຽນ ແລະ ຮ
່ ວມແລກປ
່ ຽນຄາເຫ
ັ ນກ
່ ຽວກ
ັ ບ
ບດບາດສມມ
ຸ ດກ
ັ ບສະມາຊ
ິ ກໃນກ
ຸ່ ມ.
7. ໃຫ
້ ໂອກາດຄນອ
ື່ ນໆສະແດງຄ
ື ນເບ
ິ່ ງ!
ການຢ
່ “​ໃນຕວລະຄອນ”
8. ເຖ
ິ ງແມ
່ ນວ
່ າທ
່ ານ ເຮ
ັ ດ “ປອມ” (ຕວຢ
່ າງ ຕາມຄວາມ
ຈ
ິ ງຕວລະຄອນບ
່ ໄດ
້ ເວ
້ າ ແຕ
່ ອາດຈະມ
ີ ), ຈ
່ ງຮ
ັ ກສາ
ສະພາບການທ
ີ່ ເປ
ັ ນຈ
ິ ງໄວ
້ ຈານວນໜ
ຶ່ ງ!
9. ຄ
້ ນຄ
້ ວາເບ
ິ່ ງ! ຖ
້ າຕວລະຄອນຂອງທ
່ ານເວ
້ າບາງຢ
່ າງທ
ີ່
ມ
ີ ການໂຕ
້ ແຍ
້ ງ, ຊອກຫາເຫດຜນເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງ ແລະ
ສະພາບຄວາມເປ
ັ ນມາ.
10. ການສະແດງແມ
່ ນກ
ຸ ນແຈ! ໃຫ
້ ແນ
່ ໃຈວ
່ າມ
ີ ສ
່ ວນ
ຮ
່ ວມໃນ ສາຜ
ັ ດທ
ັ ງ 5 ໃນຕວລະຄອນຂອງທ
່ ານ.
ພວກເຂາມ
ີ ປະຕ
ິ ກ
ິ ລ
ິ ຍາແນວໃດຕ
່ ສະພາບແວດ
ລ
້ ອມອ
້ ອມຕວພວກເຂາ?
11. ການໃຊ
້ ອ
ິ ດທ
ິ ພນລະຫວ
່ າງສະມາຊ
ິ ກໃນກ
ຸ່ ມຄວນຫ
ີ ກລ
້ ຽງ
ຍ
້ ອນການສະ ແດງບດບາດສມມ
ຸ ດເປ
ັ ນການເຮ
ັ ດລວມກ
ັ ນ
ແລະ ຄວນສ
່ ງເສ
ີ ມການເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນທ
ີ ມ.
12. ນ
ັ ກຮຽນບ
່ ຄວນຖ
ື ກໃສ
່ ຮ
້ າຍຍ
້ ອນສວມບດບາດຕວລະຄອນ.
ພວກເຂາແມ
່ ນການຈ
ິ ນຕະນາການຊ
ື່ ໆ IMAGINARY!
- ຢ
່ າໃຊ
້ ຄາເວ
້ າທ
ີ່ ບ
່ ດ
ີ .
- ຮ
່ ວມແລກປ
່ ຽນແນວຄວາມຄ
ິ ດກ
ັ ບຜ
້ ອ
ື່ ນໆ ແລະ ຢ
່ າຜກຂາດ
ການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ.
- ຢ
່ າເປ
ັ ນຄນບ
່ ສ
ຸ ພາບ.
● ຮ
ັ ບຮ
້ ຄາອະທ
ິ ບາຍວ
່ າ! ທ
່ ານສາມາດເປ
ີ ດໂລກໃໝ
່
ດ
້ ວຍ
ລາຍລະອຽດທ
ີ່ ສອດຄ
່ ອງດ
ີ .
● ສາຄ
ັ ນທ
ີ່ ສ
ຸ ດ...ໃຫ
້ ຢ
່ ໃນຕວລະຄອນຂອງເຈ
້ າ! STAY
IN
CHARACTER !
ຄຄວນແນະນາໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນຮ
້ ສ
ິ່ ງທ
ີ່ ບ
່ ຄວນເຮ
ັ ດໃນ
ການສະແດງບດບາດສມມ
ຸ ດ:
ຈ
ຸ ດດ
ີ ຂອງແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ
1. ສະທ
້ ອນເຖ
ິ ງຄວາມຮ
້ ຂອງເຂາເຈ
້ າກ
່ ຽວກ
ັ ບວ
ິ ຊາຮຽນ.
ໃນ
ເມ
ື່ ອບດບາດສມມ
ຸ ດແມ
່ ນວ
ິ ທ
ີ ການສ
ິ ດສອນທ
ີ່ ດ
ີ ເລ
ີ ດ
ອ
ັ ນໜ
ຶ່ ງ
ສາລ
ັ ບການທບທວນໃນສ
ິ່ ງທ
ີ່ ໄດ
້ ຮຽນມາໃນຕອນທ
້ າຍ
ຂອງ
ການຮຽນ
2. ມ
ັ ນເຮ
ັ ດໃຫ
້ ມ
ີ ພະລ
ັ ງໃນການຮຽນ (ຫ
້ າວຫ
ັ ນ)
3. ມ
ັ ນງ
່ າຍດາຍ ແລະ ຄ
່ າໃຊ
້ ຈ
່ າຍຕ
່ າ
4. ນາສະເໜ
ີ ບ
ັ ນຫາສ
ັ ບຊ
້ ອນໃນປະຈ
ຸ ບ
ັ ນແບບງ
່ າຍໆ ແລະ
ໃນ
ເວລາສ
້ ນໆ
6. ຊ
່ ວຍພ
ັ ດທະນາຄວາມເປ
ັ ນຕວຂອງຕວເອງ ແລະ ຄວາມໝ
ັ້ ນໃຈ
7. ຊ
່ ວຍພ
ັ ດທະນາທ
ັ ກສະການສ
ື່ ສານແທ
້ ຈ
ິ ງໃນການນາພາ, ການສາພາດ,
ແລະ ການປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນທາງສ
ັ ງຄມ.
8. ຊ
່ ວຍພ
ັ ດທະນາຄວາມສາມາດໃນການສ
ັ ງເກດ ແລະ ວ
ິ ເຄາະສະພາບ
ການ.
9. ໃຫ
້ ໂອກາດນ
ັ ກຮຽນໄດ
້ ສະແດງອອກເຖ
ິ ງຫວຄ
ິ ດປະຄ
ິ ດສ
້ າງຂອງເຂາ.
10. ນ
ັ ກຮຽນໄດ
້ ປະສບການທ
ີ່ ແຕກຕ
່ າງ ກ
່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບຊ
ີ ວ
ິ ດ ແລະ
ສະພາບການສ
ັ ງຄມຂອງພວກເຂາ
ຈ
ຸ ດດ
ີ ຂອງແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ (ຕ
່ )
ເນ
ັ້ ນ ຄຄວນເຮ
ັ ດແນວໃດໃນແຕ
່ ລະຂ
ັ້ ນຕອນ
(ທ
ີ່ ພວກເຮາໄດ
້ ເວ
້ າມາກ
່ ອນນ
ີ ້ )
1. ຕ
ັ ດສ
ິ ນໃຈຊ
ັ ດເຈນວ
່ ານ
ັ ກຮຽນຢາກຮຽນຮ
້ ຫຍ
ັ ງຈາກການສະ
ແດງ
2. ອອກແບບສະຖານະການໃຫ
້ ເໝາະສມກ
ັ ບຈ
ຸ ດປະສງທ
ີ່ ຢາກບ
ັ ນ
ລ
ຸ
3. ວາງບດບາດໃຫ
້ ແຕ
່ ລະຄນຢ
່ າງຈະແຈ
້ ງໃຫ
້ ຜ
້ ຖ
ື ກຄ
ັ ດເລ
ື ອກເຂ
້ າ
ຮ
່ ວມ
4. ນາສະເໜ
ີ ຫຍ
້ ຈ
ຸ ດປະສງຂອງການສະແດງອະທ
ິ ບາຍເຖ
ິ ງຈ
ຸ ດປະ
ສງ
5. ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນສະແດງຕາມບດບາດຂອງໃຜມ
ັ ນຕາມສະຖານະ
ການທ
ີ່ ກາ
ນດໃວ
້
6. ຄແລະນ
ັ ກຮຽນຮ
່ ວມກ
ັ ນວ
ິ ເຄາະການສະແດງ: ມ
ີ ຫຍ
ັ ງເກ
ີ ດຂ
ຶ ້ ນ,
ເປ
ັ ນ
ຈ
ຸ ດອ
່ ອນຂອງແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ
1. ມ
ັ ນຮຽກຮ
້ ອງໃຫ
້ ມ
ີ ການຊ
ີ ້ ນາ ແລະ ຄວາມເປ
ັ ນຜ
້ ນາທ
ີ່ ຊານ
ິ ຊາ
ນານ
2. ບາງຄ
ັ້ ງຜ
້ ເຂ
້ າຮ
່ ວມອາດຈະຮ
້ ສ
ຶ ກຄ
ື ກ
ັ ບວ
່ າຖ
ື ກຂ
່ ມຂ
່ ບ
່ ເຕ
ັ ມໃຈສະ
ແດງ
3. ມ
ັ ນຂ
ື ້ ນກ
ັ ບຈ
ິ ນຕະນາການຂອງນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນສ
່ ວນໃຫຍ
່
4. ຜ
້ ເຂ
້ າຮ
່ ວມອາດຈະອາຍເກ
ີ ນໄປ
5. ມ
ັ ນກາຍເປ
ັ ນເລ
ື່ ອງຍາກສາລ
ັ ບຄທ
ີ່ ຈະປະເມ
ີ ນນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນລາຍ
ບ
ຸ ກຄນ
6. ມ
ັ ນແມ
່ ນຂະບວນການທ
ີ່ ໃຊ
້ ເວລາຫາຍ
7. ມ
ັ ນເປ
ັ ນຄວາມລ
້ ມເຫວເມ
ື່ ອກ
ຸ່ ມນ
ັ ກຮຽນບ
່ ເຂ
້ າໃຈ
ປ
ັ ດໃຈທ
ີ່ ພາໃຫ
້ ປະສບຜນສາເລ
ັ ດ
1. ໃຫ
້ ຄານ
ິ ຍາມຢ
່ າງລະມ
ັ ດລະວ
ັ ງ ກ
່ ຽວກ
ັ ບເປ
້ າໝາຍ
ແລະ
ຈ
ຸ ດປະສງ
2. ການຄ
ັ ດເລ
ື ອກຜ
້ ຫ
ິ ້ ນບດບາດໄປຕາມຄວາມກະຕ
ື ລ
ື
ລ
້ ນ,
ຄວາມຈ
ິ ງໃຈ ແລະຄວາມເຕ
ັ ມໃຈ ຂອງຜ
້ ຫ
ິ ້ ນ
3. ບ
່ ຄວນຝ
ຶ ກຊ
້ ອມສະແດງ
4. ຄວນກະຕ
ຸ້ ນໃນການຄ
ິ ດ
5. ມ
ີ ຄວາມຍ
ີ ດຍ
ຸ່ ນ
6. ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຫຍ
້ (15 ນາທ
ີ )
7. ມ
ີ ການວ
ິ ເຄາະ ແລະ ການປະເມ
ີ ນຜນທ
ັ ນທ
ີ ຫ
ັ ງຈາກ
Module 1.4 role play lao version fin
ສະຫ
ຸ ບ
1. ແບບບດບາດສມມ
ຸ ດມ
ີ ຄ
ຸ ນລ
ັ ກສະນະດ
ີ ເດ
ັ່ ນໃນຂະບວນ
ການຮຽນການສອນ.
2. ມ
ັ ນເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຂະບວນການຮຽນການສອນມ
ີ ປະສ
ິ ດຕ
ິ ຜນ
ສງຂ
ື ້ ນ
3. ເປ
ັ ນແບບທາມະດາທ
ີ່ ສ
ຸ ດ ສະນ
ັ້ ນ ນ
ັ ກຮຽນຄວນຈະຫ
ິ ້ ນ
ແບບ
ບດບາດສມມ
ຸ ດ…….
ສະຫ
ຸ ບໃຈຄວາມທ
ີ່ ນາສະເໜ
ີ ມາ
1. ຄວາມໝາຍ / ນ
ິ ຍາມ ຂອງບດບາດສມມ
ຸ ດ
2. ເວລາໃດດ
ີ ທ
ີ່ ສ
ຸ ດໃນການໃຊ
້ ບດບາດສມມ
ຸ ດ
3. ຂ
ັ້ ນຕອນຕ
່ າງໆ ໃນການໃຊ
້ ບດບາດສມມ
ຸ ດ
4. ຈ
ຸ ດດ
ີ (advantages)
5. ຈ
ຸ ດອ
່ ອນຄງຄ
້ າງ (challenges)
6. ປ
ັ ດໃຈຂອງຄວາມສາເລ
ັ ດ ສາລ
ັ ບບດບາດສມ
ມ
ຸ ດ
7. ສະຫ
ຸ ບ
ມ
ື ້ ນ
ີ ້ ພວກເຮາໄດ
້ ຮຽນກ
່ ຽວກ
ັ ບ…
ຈບການນາສະເໜ
ີ
ສາລ
ັ ບວຽກບ
້ ານຂອງທ
່ ານແຕ
່ ລະ
ກ
ຸ່ ມວ
ິ ຊາ ຫ
ື ກ
ຸ່ ມປະສມຕ
່ າງວ
ິ ຊາ
1. ການດບ
ັ ນຫາ
2. ການດສ
ິ່ ງທ
ີ່ ກ
ຸ່ ມຈະຮຽນຮ
້ ຈາກ
ການ
ສະແດງບດສມມ
ຸ ດ
3. ສ
້ າງສະຖານະການ
ຫາກທ
່ ານໃດມ
ີ ຄາຖາມ
ກຂເຊ
ີ ນບ
ັ ນດາທ
່ ານ
ຖາມໄດ
້ ຕາມສະບາຍ.
Email: eesd.2020@gmail.com
ການໃຫ
້ ທ
ັ ດສະນະ ແລະ ຄາຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ
ເດ
ັ ກນ
້ ອຍຮຽນຮ
້ ຕາມແບບທາມະຊາດໂດຍຜ
່ ານການຫ
ີ ້ ນ, ລວມທ
ັ ງແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ ຄ
ື ເປ
ັ ນ (ແມ
່
/ ພ
່ ) ແລະ ແມ
່ ນແຕ
່ ທາທ
່ າວ
່ າເປ
ັ ນສ
ັ ດ
.QUESTION FOR IFEAD:
• ອານວຍການໂຮງຮຽນຊ
ຸ ກຍ
້ ຄສອນແນວໃດເພ
ື່ ອໃຫ
້ ນາໃຊ
້ ບດບາດສມມ
ຸ ດສາລ
ັ ບການຮຽນໃຫ
້ ເປ
ັ ນ
ແບບທາມະຊາດສາລ
ັ ບວ
ິ ຊາຮຽນຂອງພວກເຂາ
• QUESTION FOR DGE
• ໃນລະດ
ັ ບແຂວງ/ເມ
ື ອງ, ພວກເຮາຈະສາມາດຊ
ຸ ກຍ
້ ໃຫ
້ ນາໃຊ
້ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກການສອນແບບຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈ
ກາງຄ
ື ກ
ັ ບແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ ໄດ
້ ຖ
ື ກປະຕ
ິ ບ
ັ ດໃນຫ
້ ອງຮຽນ.
ເນ
ື ້ ອໃນແມ
່ ນສ
່ ວນປະກອບສາຄ
ັ ນທ
ີ່ ສ
ຸ ດສາລ
ັ ບການຮຽນຮ
້ . ມ
ັ ນຊ
່ ວຍໃຫ
້ ຜ
້ ຮຽນຮ
້ ມ
ຸ ມມອງຫລ
ື ຈ
ຸ ດພ
ິ ເສດສະເພາະແລະ
ຊ
່ ວຍໃຫ
້ ພວກເຂາເຮ
ັ ດກ
ັ ບຄາຖາມທ
ີ່ ເລ
ິ ກເຊ
ິ່ ງກວ
່ າເຊ
ັ່ ນ WHY ແລະ WH vs WH / WHEN / WHERE
• QUESTION FOR DTE
• ແບບບດບາດສມມ
ຸ ດໄດ
້ ສະໜອງສະພາບການບລ
ິ ການກ
່ ອນ ແນວໃດສາລ
ັ ບການຮຽນຮ
້ ທ
ັ ກສະໃນ
ສະຕະວ
ັ ດທ
ີ 21? ມ
ີ ການເນ
ັ້ ນໜ
ັ ກ ແນວໃດໃນລະຫວ
່ າງ ກາລ
ັ ງຮຽນໃນສະຖາບ
ັ ນສ
້ າງຄTTCs?
• Question for RIES:
• ໂດຍປກກະຕ
ິ ແລ
້ ວມ
ີ ວ
ິ ຊາໃດ / ລະດ
ັ ບຊ
ັ້ ນໃດ ທ
ີ່ ພວກເຮາສ
່ ງເສ
ີ ມໃຫ
້ ຄໃຊ
້ ແບບບດບາດສມມ
ຸ ດ
ສາ ລ
ັ ບບດຮຽນຂອງພວກເຂາ? ຍ
້ ອນຫຍ
ັ ງ?
B. REACTION PANEL: ຕວແທນຈາກ DTE/ ຕວແທນຈາກ RIES/ ຕວແທນຈາກ IFEAD
EESDP LEARNING STRATEGIES
EXPERIMENTAL LEARNING
42
ຍ
ິ ນດ
ີ ຕ
້ ອນຮ
ັ ບຄາຖາມຂອງທ
່ ານ !
ກະລ
ຸ ນາຍກມ
ື ຂ
ຶ ້ ນເພ
ື່ ອໃຫ
້ ເປ
ັ ນທ
ີ່ ຮ
້
ຈ
ັ ກ
ຫ
ື ພ
ິ ມຄາຖາມຂອງທ
່ ານລງໃນ:
ZOOM CHAT BOX
(ສ
ຸ່ ມເລ
ື ອກ 3 ຄາຖາມ ໃຫ
້ ຜ
້ ເຂ
້ າຮ
່ ວມ ຫ
ື ເຈ
້ າຄະນະຮ
ັ ບຜ
ິ ດຊອບເປ
ັ ນຜ
້ ຕອບ)
43
SPECIAL THANKS TO:
The Department of Teacher Education (DTE)
The Department of General Education (DGE)
The Research Institute for Educational Sciences (RIES)
The Institute for Education Administrators Development (IFEAD)
The EESDP Project Management Unit (PMU)
The Project Implementation Consultants of INTEM Philippines
Hosted by:
Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader
Presentor:
Khamphanh PHIMSIPPASOM (Deputy Team Leader, EESDP)
Reactors:
DTE/EESDP/RIES/IFEAD,
Technical Support: (ICT/Assessment)
Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad
Chat panelists:
Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet
1 sur 43

Recommandé

Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep par
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepJoel Wayne Ganibe, MBA
416 vues39 diapositives
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9 par
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Joel Wayne Ganibe, MBA
402 vues52 diapositives
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues41 diapositives
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final par
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalModule 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalJoel Wayne Ganibe, MBA
207 vues27 diapositives
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSION par
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSIONModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSION
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
405 vues40 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin par
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finModule 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
314 vues22 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg par
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgModule 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgJoel Wayne Ganibe, MBA
287 vues35 diapositives
Module 3.4-question-and-answer lao-fin par
Module 3.4-question-and-answer lao-finModule 3.4-question-and-answer lao-fin
Module 3.4-question-and-answer lao-finJoel Wayne Ganibe, MBA
174 vues33 diapositives
Graphic organizers­ for Lao Teachers par
Graphic organizers­ for Lao TeachersGraphic organizers­ for Lao Teachers
Graphic organizers­ for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
459 vues37 diapositives

Tendances(12)

Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
363 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
867 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(20)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

Module 1.4 role play lao version fin

 • 1. EESDP LEARNING STRATEGIES LEARNER CENTERED APPROACH Module 1.4 ROLE PLAY ຍ ິ ນດ ີ ຕ ້ ອນຮ ັ ບທ ຸ ກທ ່ ານເຂ ້ າສ ່ ການຝ ຶ ກອບຮມຂອງ ພວກເຮາ ຄ ັ້ ງທ ີ . 5 ຈາກ 15 ເຕ ັ ກນ ິ ກການສອນແບບເອາຜ ້ ຮຽນ ເປ ັ ນໃຈກາງ
 • 3. ● ວາງຕາແໜ ່ ງກ ້ ອງຂອງທ ່ ານໃຫ ້ ຖ ື ກຕ ້ ອງດ ີ ໆ ● ຈາກ ັ ດ ສ ິ່ ງທ ີ່ ລບກວນ ● ຫ ີ ກລ ້ ຽງ ການເຮ ັ ດວຽກຫາຍໆຢ ່ າງ ● ກະຕຽມອ ຸ ປະກອນຕ ່ າງໆ ລ ່ ວງໜ ້ າ
 • 4. ໃນການສາມະນາທາງອອນລາຍພວກເຮາຈະນາໃຊ ້ ຊ ່ ອງທາງ ເຫ ່ ານ ີ ້ ຄາເຕ ື ອນ: ປ ິ ດໄມໂຄຣໂຟນໄວ ້ (MUTE) "MIC" ແຕ ່ ເປ ີ ດກ ້ ອງ" FACEBOOK.COM / EESDP ທາງ ອ ີ ເມວທ ີ່ ໃຊ ້ ງານບວກກ ັ ບ Google Docs / ແບບຟອມ / ຈໂມນ ິ ເຕ ີ monitor facebook.com/eesdp ສາລ ັ ບ LINKS ທ ີ່ ສາຄ ັ ນ
 • 5. ກນໄກຕ ່ າງໆຂອງ webinar • Webinar ຈະດາເນ ີ ນເປ ັ ນເວລາ 2 ຊ ່ ວໂມງ • ການນາສະເໜ ີ – 40-50 ນາທ ີ • ຄະນະປະທານໃຫ ້ ທ ັ ດສະນາ– 15 minutes • ການສນທະນາຜ ່ ານແຈ ັ ດບ ັ ອກ – ໄດ ້ ຕະຫອດເວລາກອງປະຊ ຸ ມ • ວຽກບ ້ ານ ສາລ ັ ບການປະເມ ີ ນ ຈະໃຫ ້ ໃນຕອນທ ້ າຍຂອງກະສະເໜ ີ • ດ ້ ວຍຈ ຸ ດປະສງເພ ື່ ອຊ ່ ວຍທ ່ ານໃຫ ້ ເຂ ້ າໃຈຍ ຸ ດທະສາດການຮຽນຮ ້ • ການຮຽນຮ ້ ຂອງທ ່ ານຕ ້ ອງສ ື ບຕ ່ ຫ ັ ງຈາກການຝ ຶ ກອບຮມຜ ່ ານ webinar • ຈະມ ີ ວຽກບ ້ ານສາລ ັ ບທ ່ ານເພ ື່ ອເຮ ັ ດເອາໃບຢ ັ້ ງຢ ື ນ • ກະລ ຸ ນາໃຊ ້ https://www.facebook.com/eesdp ສາລ ັ ບການຮຽນຮ ້ ຢ ່ າງ ຕ ່ ເນ ື່ ອງຂອງທ ່ ານ • ທ ່ ານອາດຈະຍ ື່ ນຜນຂອງວຽກບ ້ ານຂອງທ ່ ານ ຫ ື ສ ່ ງຄາຄ ິ ດຄາເຫ ັ ນກ ັ ບມາໃສ ່ ໃນ Inbox of facebook.com/EESDP ແລະ eesdp • Email: eesd.2020@gmail.com
 • 6. ກະລ ຸ ນາເຂ ້ າຮ ່ ວມນາພວກເຮາໃນທ ຸ ກໆ ວ ັ ນພ ຸ ດ/ວ ັ ນ ສ ຸ ກ: • ຂ ້ າງລ ຸ່ ມນ ີ ້ ແມ ່ ນບ ່ ອນເຊ ື່ ອມຕ ່ ຫາ WEBINAR ON ZOOM ຂອງພວກເຮາ. ກະລ ຸ ນາໃຫ ້ ແນ ່ ໃຈວ ່ າທ ່ ານໄດ ້ ລງທະບຽນຟຣ ີ ສາລ ັ ບການເຂ ້ າເຖ ິ ງທ ີ່ ໄດ ້ ໃຫ ້ ມານ ີ ້ • ຫວຂ ້ : EESDP Trainers' Webinar Pilot Series: • ເວລາ: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS • ເຂ ້ າຮ ່ ວມກອງປະຊ ຸ ມຜ ່ ານທາງ Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4555659164... • Meeting ID: 455 565 9164 • Passcode: EESDP2021
 • 7. ການສອນແບບປະຕ ິ ສາ ພ ັ ນ ການສອນແບບ ຄ ້ ນພບ ການສອນແບບທດລອງ ການສອນແບບຈາ ລອງເຫດການ ການສອນແບບເກມແຂ ່ ງ ຂ ັ ນ ການສອນແບບບດ ບາດສມມ ຸ ດ ການສອນແບບໂຄງການ ການສອນແບບລະດມສະໝອງ ທະສາດການສອນ/ວ ິ ທ ີ ຕ ່ າງໆ ບບເອາຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ 1 1.1 1.2 1.3 S IS A SERIES: ການສອນແບບບດ ບາດສມມ ຸ ດ 1.4 ການສອນແບບ ແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາ ການສອນແບບ ສອບຖາມ ການສອບ ແບບປະ ສບການ
 • 8. PRESENTOR Ajan Khamphanh PHIMSIPASOM Former Deputy Director-General, RIES Deputy Team Leader, EESDP
 • 9. ໃນບດສະເໜ ີ ຂ ້ າພະເຈ ້ າຈະເວ ້ າດ ັ່ ງຕ ່ ໄປນ ີ ້ : 1. ຄວາມໝາຍຂອງ Role-Play 2. ນ ິ ຍາມຂອງ Role-play 3. ຄ ່ ມ ື ການປະເມ ີ ນ 4. ຂ ັ້ ນຕອນຂອງRole-Play 5. ຈ ຸ ດດ ີ ຂອງ Role-Play 6. ຈ ຸ ດອ ່ ອນຂອງ Role-Play 7. ສະຫ ຸ ບ & ສ ັ ງລວມໃຈຄວາມ
 • 10. • ຖ ້ າທ ່ ານສອນນ ັ ກຮຽນຂອງທ ່ ານໃນຫ ້ ອງຮຽນທ ຸ ກມ ື ້ ນ ັ້ ນແມ ່ ນບດບາດສມມ ຸ ດບ ່ ? • ຖ ້ າຜ ້ ໃດຜ ້ ໜ ຶ່ ງບ ່ ແມ ່ ນຄສອນ, ເຮ ັ ດທ ່ າທາງຄ ື ກ ັ ບຄ ສອນ, -- ອ ັ ນນ ັ້ ນເອ ີ ້ ນວ ່ າບດບາດສມມ ຸ ດບ ່ ? ເພ ື່ ອເລ ີ່ ມຕ ້ ນການນາສະເໜ ີ ຂ ້ າພະເຈ ້ າຂ ຖາມທ ່ ານບາງຄາຖາມກ ່ ອນ: Ask someone to answer, then ask others whether it’s right or wrong.
 • 11. ບດບາດສມມ ຸ ດ ແມ ່ ນເຕ ັ ກນ ິ ກຢ ່ າງໜ ຶ່ ງທ ີ່ ປ ່ ອຍໂອກາດໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນ ຄ ້ ນຄວ ້ າຫາສະພາບການຕວຈ ິ ງໂດຍມ ີ ການປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ຫ ື ພວພ ັ ນກ ັ ບຄນອ ື່ ນໆໃນແບບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ມ ີ ການບລ ິ ຫານຈ ັ ດການຢ ່ າງດ ີ ເພ ື່ ອພ ັ ດທະນາປະສບການ ແລະ ທດລອງດ ້ ວຍຍ ຸ ດທະສາດທ ີ່ ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນໃນສະພາບແວດລ ້ ອມທ ີ່ ມ ີ ຄວາມສະລ ັ ບສ ັ ບຊ ້ ອນ ວ ິ ຊາຄ ຂອງບດບາດສມມ ຸ ດໄດ ້ ສະແດງໃຫ ້ ເຫ ັ ນວ ່ າມ ີ ປະສ ິ ດທ ິ ຜນໃນການບ ັ ນລ ຸ ຜນການຮຽນ ໃນສາມ ຂງເຂດການຮຽນຮ ້ ທ ີ່ ສາຄ ັ ນ: ຜນກະທບ, ສະຕ ິ ປ ັ ນຍາ ແລະ ພ ຶ ດຕ ິ ກາ (Maier, 2002; Rao & Stupans, 2012). ບ ັ ດນ ີ ້ ມາເບ ິ່ ງຄວາມໝາຍຂອງບດບາດ ສມມ ຸ ດ
 • 12. ນ ິ ຍາມຂອງບດບາດສມມ ຸ ດ ບດບາດສມມ ຸ ດ ແມ ່ ນ ເຕ ັ ກນ ິ ກການຮຽນການສອນຢ ່ າງ ໜ ຶ່ ງ ຊ ຶ່ ງຄນເຮາສະແດງອອກກ ່ ຽວກ ັ ບບ ັ ນຫາໃດໜ ື່ ງໂດຍທາ ມະຊາດການພວພ ັ ນຊ ື່ ງກ ັ ນ ແລະ ກ ັ ນ ແລະ ວ ິ ເຄາະການ ປະຕ ິ ບ ັ ດດ ້ ວຍການຊ ່ ວຍເຫ ື ອຈາກ ຜ ້ ຫ ິ ້ ນບດບາດສມມ ຸ ດ ແລະ ຜ ້ ສ ັ ງເກດການ ອ ື່ ນໆ ມອບບດບາດນ ີ ້ ໃຫ ້ ຜ ້ ທ ີ່ ເຫ ື ອໃນຫ ້ ອງຜ ້ ທ ີ່ ບ ່ ໄດ ້ “​ສະແດງ” ໃນບດບາດສມມ ຸ ດ ແລະ ບອກເຂາເຈ ້ າ ກະຕຽມການວ ິ ມອບບດບາດນ ີ ້ ໃຫ ້ “​ຜ ້ ສະ ແດງ” ແຕກຕ ່ າງກ ັ ນ ແລະ ຖາມພວກເຂາຕາມຫ ັ ງ ເຂ ້ າຮ ້ ສ ຶ ກແນວໃດໃນເວລາ ສະແດງບດບາດ?
 • 13. ບດບາດສມມ ຸ ດກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບກ ິ ດຈະກາທ ີ່ ນ ັ ກຮຽນ ຫ ື ກ ຸ່ ມນ ັ ກຮຽນສະແດງທ ່ າທ ີ ຕວຈ ິ ງຂອງພວກເຂາ ຕ ່ ສະຖານະການທ ີ່ ມ ີ ບ ັ ນຫາໃດໜ ຶ່ ງ ຈ ຸ ດປະສງແມ ່ ນເພ ື່ ອຊອກຫາວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ນ ັ ກຮຽນຈະ ປະຕ ິ ບ ັ ດຕາມປກກະຕ ິ ເມ ື່ ອພວກເຂາປະເຊ ີ ນກ ັ ບ ຄວາມຂ ັ ດແຍ ່ ງ / ຄວາມທ ້ າທາຍ / ຄວາມຫຍ ຸ້ ງຍາກ ໂດຍສະເພາະ ມ ັ ນຄ ື ກ ັ ບການຊ ້ ອມເພ ື່ ອ ຊ ີ ວ ິ ດຕວຈ ິ ງ, ກ ່ ອນມ ັ ນຈະ ເກ ີ ດຂ ຶ ້ ນ, ຜ ້ ຮຽນໄດ ້ ມ ີ ການກະຕຽມເປ ັ ນຢ ່ າງໜ ້ ້ ອຍ.
 • 14. How science/ math saves the day ສ ັ ງຄມສາດ (​ຄ ຸ ນສມ ບ ັ ດ/​ປະຫວ ັ ດສາດ/​ ພມສາດ) : ມະນ ຸ ດມ ີ ອ ິ ດທ ິ ພນຕ ່ ສ ິ່ ງແວດ ລ ້ ອມແນວໃດ? ການອບຮມຄ ການອບຮມ ການກ ້ ໄພ ທ ່ ານສາມາດໃຫ ້ ຕວຢ ່ າງ ການນາໃຊ ້ ບ ່ ? ການອບຮມ ຄວາມພ ້ ອມຕ ່ ໄພພ ິ ບ ັ ດ ສາພາດເຂ ້ າເຮ ັ ດ ວຽກ ວ ິ ທ ີ ແກ ້ ໄຂຂ ້ ຄ ັ ດແຍ ່ ງ: “ເປ ັ ນ ຫຍ ັ ງຂ ້ ຄ ັ ດແຍ ່ ງເລ ັ ກນ ້ ອຍຈ ຶ່ ງ ເປ ັ ນຜນໃຫ ້ ເກ ີ ດສງຄາມ ໃຫຍ ່ ?” ການປ ້ ອງກ ັ ນຕວ ເອງ • ການລມກ ັ ນທາງໂລລະສ ັ ບ... • ການໄປຕະຫາດ... • ການຈອງໂຮງແຮມ... • ການຮ ່ ວມແລະປ ່ ຽນແນວຄ ິ ດ. ... • ເຮ ັ ດໃຫ ້ ແຕ ່ ລະຄນໄດ ້ ເວ ້ າ. ... • ການຜ ິ ດຖຽງກ ັ ນລະຫວ ່ າງເພ ື່ ອນບ ້ ານ. ..
 • 15. ທ ຸ ກຄນໃນຫ ້ ອງ ສາມາດເປ ັ ນຜ ້ ສະແດງ, ຜ ້ ສ ັ ງ ເກດ, ຜ ້ ວ ິ ເຄາະ, ຜ ້ ຕ ັ ດສ ິ ນ, ຜ ້ ອາ ນວຍຄວາມສະ ດວກ, ຜ ້ ອາ ນວຍການ, ຜ ້ ຂຽນບດ,ມ ື ກ ້ ອງ ເມ ື່ ອໃດຄວນຈະໃຊ ້ ບດບາດສມມ ຸ ດ ● ບດບາດສມມ ຸ ດແມ ່ ນມ ີ ປະສ ິ ດຕ ິ ຜນເມ ື່ ອຫວຂ ້ ກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບການສ ື່ ສານ ຫ ື ປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ລະຫວ ່ າງ ຄນຜ ້ ໜ ຶ່ ງ ກ ັ ບ ຄນອ ີ ກຜ ້ ໜ ຶ່ ງ. ● ບດບາດສມມ ຸ ດສາມາດເຮ ັ ດໃຫ ້ ທ ຸ ກຄນເຂ ້ າຮ ່ ວມ. ● ອາລມໂດຍລວມຂອງການຝ ຶ ກອບຮມສາມາດໄດ ້ ຮ ັ ບການປ ັ ບປ ຸ ງຢ ່ າງໜ ້ າຕ ື່ ນເຕ ັ້ ນທ ີ່ ບດບາດສມມ ຸ ດ ໄດ ້ ສະເໜ ີ ໃຫ ້ ເບ ິ່ ງ.
 • 16. ເຈ ້ າສາມາດປຽບທຽບ ບດບາດສມມ ຸ ດ VS ບດລະ ຄອນ? ບດລະຄອນ: ແມ ່ ນການຫ ີ ້ ນທ ີ່ ຈະສະແດງໂດຍ ນ ັ ກສະແດງເທ ິ ງເວທ ີ , ວ ິ ທະຍ ຸ ຫ ື ໂທລະພາບ, ບດ ລະຄອນທ ີ່ ມ ີ ອາລມຄວາມຮ ້ ສ ຶ ກສງ, ໂສກເສ ້ າ ຫ ື ວ ຸ່ ນວາຍ (ຈ ຸ ດປະສງສາມາດໃຫ ້ ການບ ັ ນເທ ີ ງ, ການສ ຶ ກ ສາ / ການຝ ຶ ກອບຮມ, ສ ິ ລະປະ) ບດບາດສມມ ຸ ດ: ການກະທາຮຽນແບບລ ັ ກສະນະ ແລະ ການປະພ ຶ ດ ຂອງຄນທ ີ່ ແຕກຕ ່ າງຈາກຕວເອງ ເຊ ັ່ ນ (ຜ ້ ສະແດງ) ເຮ ັ ດເພ ື່ ອການອບຮມ (ຈ ຸ ດປະສງສ ່ ວນ ໃຫຍ ່ ແມ ່ ນການຝ ຶ ກ / ການສ ຶ ກສາ)
 • 17. ບດບາດສມມ ຸ ດນາມາໃຊ ້ ຍ ້ ອນອ ີ ງຕາມຄາເວ ້ າຂອງ ຄງຈ ື ້ ທ ີ່ ເວ ້ າວ ່ າ:  ສ ິ່ ງທ ີ່ ຂ ້ ອຍໄດ ້ ຍ ິ ນ ຂ ້ ອຍລ ື ມ,  ສ ິ່ ງທ ີ່ ຂ ້ ອຍໄດ ້ ເຫ ັ ນ ຂ ້ ອຍຈ ື່ ຈາ,  ສ ິ່ ງທ ີ່ ຂ ້ ອຍໄດ ້ ເຮ ັ ດ ຂ ້ ອຍເຂ ້ າໃຈ , ທ ່ ານຄ ຶ ດວ ່ າ ປ ັ ດສະ ຍານ ີ ້ ຖ ື ກຕ ້ ອງບ ່ ? ເວາລາ 2 ນາທ ີ "What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand." Xunzi (340 - 245 BC) This Confucian scholar makes a strong point that when it comes to learning. Hearing is not as good as seeing, seeing is not as good as experience, and true learning is only evident when experience produces an action. ທ ່ ານຮ ້ ບ ່ ?
 • 18. ຂ ັ້ ນຕອນການສອນແບບບດບາດ ສມມ ຸ ດ 1. ການຄ ັ ດເລ ື ອກບ ັ ນຫາ 2. ການສ ້ າງສະຖານະການຂອງບດບາດສມມ ຸ ດ 3. ການຄ ັ ດເລ ື ອກຜ ້ ຫ ິ ້ ນແລະການດບດບາດສມມ ຸ ດ 4. ສະເໜ ີ ການສະແດງໂດຍຫຍ ້ ເພ ື່ ອຄວາມເຂ ້ າໃຈງ ່ າຍ 5. ສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ 6. ການສນທະນາ ແລະ ການວ ິ ເຄາະການສະ ແດງ (ທ ັ ງຜ ້ ຫ ິ ້ ນ&ຜ ້ ສ ັ ງເກດ) ໃຫ ້ ທ ່ ານເລ ື ອກຫວຂ ້ ຫ ື ເລ ື່ ອງລາວໃດໜ ຶ່ ງ ຊອງທ ່ ານ ແລະ ສ ້ າງ ສະຖານະການຂອງ ບດບາດສມມ ຸ ດໄດ ້ ບ ່ ? ເວລາ: 2 ນາທ ີ
 • 19. ຂ ັ້ ນຕອນການປະຕ ິ ບ ັ ນການນາໃຊ ້ ແບບບດບາດສມມ ຸ ດ
 • 20. ລາຍລະອຽດແຕ ່ ລະຂ ັ້ ນ ຕອນ (i). ລະບ ຸ ບ ັ ນຫາ: ຄຕ ້ ອງຕ ັ ດສ ິ ນໃຈຢ ່ າງແນ ່ ນອນວ ່ າກ ຸ່ ມ ຕ ້ ອງການ ຮຽນຮ ້ ຫຍ ັ ງຈາກການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດນ ີ ້ . (ii) ສ ້ າງສະພາບການໃນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ. ຄຕ ້ ອງ ອອກແບບສະຖານະການໃຫ ້ ແທດເໝາະກ ັ ບຈ ຸ ດປະສງທ ີ່ ຕນ ຢາກບ ັ ນລ ຸ . (iii) ການດບດບາດ ແລະ ຄ ັ ດເລ ື ອກເອາຜ ້ ເຂ ້ າຮ ່ ວມ. ຄຕ ້ ອງ ວາງ ອອກຢ ່ າງຈະແຈ ້ ງບດບາດຂອງນ ັ ກຮຽນ/ຜ ້ ເຂ ້ າຮ ່ ວມທ ີ່ ຖ ື ກ ຄ ັ ດເລ ື ອກ. (iv) ສະເໜ ີ ການສະແດງ. ຄຕ ້ ອງເວ ້ າກ ່ ຽວກ ັ ບຈ ຸ ດປະສງຂອງ ການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດໃນລະຫວ ່ າງການນາສະເໜ ີ ແລະ ອະທ ິ ບາຍທ ັ ກສະ ແລະ ຄວາມເຂ ້ າໃຈທ ີ່ ກ ິ ດຈະກາ ຫວ ັ ງທ ີ່ ຈະໄດ ້ ມາ ຫ ື ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນເຂ ້ າໃຈ. ທ ່ ານສາມາດການດບ ັ ນຫາໜ ຶ່ ງຂ ຶ ້ ນມາ ແລະ ບອກໃຫ ້ ຮ ້ ວ ່ າກ ຸ່ ມ ຢາກຮຽນຮ ້ ຫຍ ັ ງຈາກການຫ ິ ້ ນບດບາດສມມ ຸ ດນ ັ້ ນ? 5 ນາທ ີ
 • 21. (v) ປະຕ ິ ບ ັ ດການສະແດງພາກນ ັ້ ນ ນ ັ ກຮຽນຕ ້ ອງປະຕ ິ ບ ັ ດພາກສ ່ ວນ ຂອງເຂາເຈ ້ າໃນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດຕາມທ ີ່ ໄດ ້ ຕກລງກ ັ ນ, ແລະ ປະຕ ິ ບ ັ ດສະຖານະການຕາມທ ີ່ ຄໄດ ້ ການດໄວ ້ . (vi) ວ ິ ເຄາະ ແລະ ປະເມ ີ ນບດລະຄອນ. ຄ ແລະ ນ ັ ກຮຽນຕ ້ ອງ ວ ິ ເຄາະການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດໂດຍ: (ກ) ສ ິ່ ງໃດເກ ີ ດຂ ື ້ ນ; (ຂ) ເປ ັ ນຫຍ ັ ງມ ັ ນເກ ີ ດຂ ຶ ້ ນແບບນ ັ້ ນ? (ຄ) ຄວາມຮ ້ ສ ຶ ກ ແລະ ແຮງ ຈງໃຈກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບຫຍ ັ ງ?; (ງ) ການປ ່ ຽນແປງອ ັ ນໃດທ ີ່ ຈະສ ້ າງຜນໄດ ້ ຮ ັ ບອ ື່ ນໆ?
 • 22. ຄາແນະນາໃນການປະຕ ິ ບ ັ ດຕາມ ແຕ ່ ລະຂ ັ້ ນຕອນ: ສ ້ າງບດບາດສມມ ຸ ດ. ໃນການສ ້ າງການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ, ຄ ຫ ື ກ ຸ່ ມນ ັ ກຮຽນຕ ້ ອງການເຮ ັ່ ດດ ັ່ ງນ ີ ້ : (I) ການດຂອບເຂດເວລາ; (ii) ການດໜ ້ າວຽກຂອງຜ ້ ສ ັ ງເກດການ (ຖ ້ າມ ີ ); (iii) ການດກດລະບຽບພ ື ້ ນຖານຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄາຕ ິ ຊມ; (iv) ການດວາລະສາລ ັ ບການຖາມເຈາະຈ ີ ້ ມ ແລະ (v) ການດໜ ້ າວຽກຂອງຜ ້ ອານວຍຄວາມສະດວກ.
 • 23. ກ ່ ອນສ ິ່ ງເຫ ່ ານ ີ ້ , ບາດກ ້ າວທ ີ່ ສາຄ ັ ນທ ີ່ ຕ ້ ອງເຮ ັ ດກ ່ ອນມ ີ ດ ັ່ ງຕ ່ ໄປນ ີ ້ :  (i) ການດຈ ຸ ດໝາຍ ແລະ ຈ ຸ ດປະສງ (ທ ັ ກສະການ ປະຕ ິ ບ ັ ດ, ຄ ້ ນຫາແນວຄວາມຄ ິ ດ ແລະ ອ ື່ ນໆ);  (ii) ການດການຈ ັ ດຕ ັ້ ງຂ ຶ ້ ນ / ການບ ັ ນຈ ຸ ຄນເຂ ້ າ; ແລະ  (iii) ການດຄາບ ັ ນລະຍາຍບດບາດຕ ່ າງໆຢ ່ າງ ລະອຽດ. ຖ ້ າບດບາດສມມ ຸ ດແມ ່ ນກ ່ ຽວກ ັ ບຄກາລ ັ ງສອນໃນຫ ້ ອງ ຮຽນທ ີ່ ນ ັ ກຮຽນ ເປ ັ ນໜ ້ າເບ ື່ ອຫນ ່ າຍ/ບ ່ ສນໃຈ, ໃນການ ຮຽນ ເປ ້ າໝາຍ ແລະ ຈ ຸ ດປະສງ ຄວນຈະເປ ັ ນແນວໃດ? ຫ ັ ກການທ ີ່ ຄວນປະຕ ິ ບ ັ ດຕາມ:
 • 24. ການດາເນ ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ ດາເນ ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ: ເມ ື່ ອສ ິ່ ງຕ ່ າງໆເຫ ່ ານ ີ ້ ໄດ ້ ຖ ື ກການດແລ ້ ວ, ຄຕ ້ ອງມ ີ ສະຕ ິ ຕ ່ ກດລະບຽບດ ັ່ ງຕ ່ ໄປນ ີ ້ ໃນການດາເນ ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ (I) ໃຫ ້ ເວລານ ັ ກຮຽນເພ ື່ ອສ ຶ ກສາສະຖານະການຕ ່ າງໆທ ີ່ ຄໃຫ ້ ໄປ; (ii) ຄຄວນແຊກແຊງໃຫ ້ ໜ ້ ອຍທ ີ່ ສ ຸ ດເທ ່ າທ ີ່ ຈະເປ ັ ນໄປໄດ ້ , ເຖ ິ ງຢ ່ າງໃດກຕາມ, ຖ ້ າຕ ້ ອງການຂ ້ ມນໃໝ ່ ໃນຂະນະທ ີ່ ກ ິ ດຈະກາ ກາລ ັ ງດາເນ ີ ນຢ ່ , ມ ັ ນຕ ້ ອງໄດ ້ ມ ີ ການກະກຽມລ ່ ວງ ໜ ້ າ;
 • 25. ການດາເນ ີ ນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ (iii) ຄຄວນກວດເບ ິ່ ງວ ່ າທ ຸ ກໆບດບາດມ ີ ຄວາມຫ ້ າວຫ ັ ນບ?. ຖ ້ າ ນ ັ ກຮຽນຄນໃດບ ່ ເຂ ້ າຮ ່ ວມເຖ ິ ງວ ່ າມ ີ ໜ ້ າທ ີ່ ມອບໝາຍໃຫ ້ ແລ ້ ວ, ຄ ຄວນລມກ ັ ບນ ັ ກຮຽນໂດຍກງ; (iv) ຈ ັ ດຊ ັ ບພະຍາກອນທ ີ່ ມ ີ ໃຫ ້ ກ ັ ບນ ັ ກຮຽນ ຊ ່ ວຍພວກເຂາໃຫ ້ ປະກອບສ ່ ວນໃນການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ ແລະ ປະຕ ິ ບ ັ ດ ພາລະບດບາດສະເພາະຂອງພວກເຂາ.
 • 26. ວາລະສາລ ັ ບການຖາມເຈາະຈ ີ ້ ມ (Debriefing) ຫ ື ກອງປະຊ ຸ ມເຈາະຈ ີ ້ ມ (Plenary ຂ ັ້ ນຕອນສ ຸ ດທ ້ າຍແມ ່ ນການເຈາະຈ ີ ້ ມ: 1. ຕ ້ ອງມ ີ ການຈ ັ ດສ ັ ນເວລາໃຫ ້ ຫາຍເພ ື່ ອຮ ັ ບປະກ ັ ນຈ ຸ ດປະສງການຮຽນຮ ້ ຂອງ ການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດບ ັ ນລ ຸ ໄດ ້ . ກ ່ ອນທ ີ່ ຈະທາການເຈາະຈ ີ ້ ມ, 2.. ຜ ້ ເປ ີ ດສາກ ຫ ື ເປ ີ ດການສນທະນາຕ ້ ອງເຮ ັ ດແບບໃຈເຢ ັ ນໆ ຕ ້ ອງໄດ ້ ເຮ ັ ດເພ ື່ ອ ຮ ັ ບປະກ ັ ນວ ່ ານ ັ ກຮຽນບ ່ ໄດ ້ ອອກໄປຈາກບດບາດທ ີ່ ພວກເຂາໄດ ້ ຮ ັ ບມອບໝາຍ ໃຫ ້ ຫ ິ ້ ນ 3. ເຂ ້ າຮ ່ ວມໃນວາລະການຖາມເຈາະຈ ີ ້ ມ ນ ີ ້ ແມ ່ ນສ ່ ວນໜ ຶ່ ງຂອງວຽກງານການ ຮຽນຮ ້ , ບ ່ ແມ ່ ນສ ່ ວນໜ ຶ່ ງຂອງການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ. 4. ໃນລະຫວ ່ າງການເຈາະຈ ີ ້ ມ: ນ ັ ກຮຽນຕ ້ ອງເຂ ້ າຮ ່ ວມໃນການສອບຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມເຫ ່ ານ ີ ້ ດ ້ ວຍຕວເອງ, ແລກປ ່ ຽນຄວາມຄ ິ ດ ແລະ ແນວຄ ິ ດຂອງ ຕນເອງ ແລະ ແມ ່ ນແຕ ່ ຄວາມຮ ້ ສ ຶ ກກເຊ ັ່ ນກ ັ ນ.
 • 27. ໃນການນາໃຊ ້ ແບບບດບາດສມມ ຸ ດ, ຄ ຕ ້ ອງແນະນານ ັ ກຮຽນໃຫ ້ : 1. ເຄາລບນ ັ ບຖ ື ເພ ື່ ອນຜ ້ ສະແດງບດບາດຂອງທ ່ ານ. ບ ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ມ ີ ການ ຜ ິ ດຖຽງຕ ່ ສ ້ ກ ັ ນ. 2. ຮ ັ ບເອາແນວຄ ິ ດຂອງຄນອ ື່ ນນາ. ທ ່ ານຈະສນເສຍເພ ື່ ອນຮ ່ ວມ ສະແດງຖ ້ າທ ່ ານບ ່ ຮ ່ ວມແລກປ ່ ຽນຄວາມຄ ິ ດຄວາມເຫ ັ ນກ ັ ບ ເພ ື່ ອນ ຮ ່ ວມສະແດງ. 3. ແມ ່ ນແຕ ່ ວ ່ າທ ່ ານຮ ້ ສ ຶ ກບ ່ ສະບາຍໃຈກ ັ ບຕວລະຄອນ, ຢ ່ າຈ ່ ມ ກ ່ ຽວກ ັ ບ ມ ັ ນໄວເກ ີ ນໄປ. ລຖ ້ າກ ່ ອນໃຫ ້ ພວກຄນເຫ ່ ານ ັ້ ນໃຊ ້ ເວລາ ພ ັ ດທະນາ ພວກເຂາເອງ. ພ ິ ຈາລະນາເບ ິ່ ງອາລມການຫ ິ ້ ນບດບາດຂອງຜ ້ ອ ື່ ນ!
 • 28. 4ໃຊ ້ ສານຽງຄາເວ ້ າໃຫ ້ ເໝາະສມຖ ື ກຕ ້ ອງ 5. ສ ້ າງພ ື ້ ນຖານສນທະນາໃຫ ້ ກ ັ ບ IC (ໃນຕວລະຄອນ) ແລະ OOC (ນອກຕວລະຄອນ). IC ແມ ່ ນເວລາທ ີ່ ທ ່ ານກາລ ັ ງສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດຢ ່ ແລະ OOC ແມ ່ ນເວລາທ ີ່ ທ ່ ານເວ ້ າລມກ ັ ບໝ ່ ເພ ື່ ອນ. 6. ປ ່ ຽນຜຽນ ແລະ ຮ ່ ວມແລກປ ່ ຽນຄາເຫ ັ ນກ ່ ຽວກ ັ ບ ບດບາດສມມ ຸ ດກ ັ ບສະມາຊ ິ ກໃນກ ຸ່ ມ. 7. ໃຫ ້ ໂອກາດຄນອ ື່ ນໆສະແດງຄ ື ນເບ ິ່ ງ!
 • 29. ການຢ ່ “​ໃນຕວລະຄອນ” 8. ເຖ ິ ງແມ ່ ນວ ່ າທ ່ ານ ເຮ ັ ດ “ປອມ” (ຕວຢ ່ າງ ຕາມຄວາມ ຈ ິ ງຕວລະຄອນບ ່ ໄດ ້ ເວ ້ າ ແຕ ່ ອາດຈະມ ີ ), ຈ ່ ງຮ ັ ກສາ ສະພາບການທ ີ່ ເປ ັ ນຈ ິ ງໄວ ້ ຈານວນໜ ຶ່ ງ! 9. ຄ ້ ນຄ ້ ວາເບ ິ່ ງ! ຖ ້ າຕວລະຄອນຂອງທ ່ ານເວ ້ າບາງຢ ່ າງທ ີ່ ມ ີ ການໂຕ ້ ແຍ ້ ງ, ຊອກຫາເຫດຜນເປ ັ ນຫຍ ັ ງ ແລະ ສະພາບຄວາມເປ ັ ນມາ. 10. ການສະແດງແມ ່ ນກ ຸ ນແຈ! ໃຫ ້ ແນ ່ ໃຈວ ່ າມ ີ ສ ່ ວນ ຮ ່ ວມໃນ ສາຜ ັ ດທ ັ ງ 5 ໃນຕວລະຄອນຂອງທ ່ ານ. ພວກເຂາມ ີ ປະຕ ິ ກ ິ ລ ິ ຍາແນວໃດຕ ່ ສະພາບແວດ ລ ້ ອມອ ້ ອມຕວພວກເຂາ?
 • 30. 11. ການໃຊ ້ ອ ິ ດທ ິ ພນລະຫວ ່ າງສະມາຊ ິ ກໃນກ ຸ່ ມຄວນຫ ີ ກລ ້ ຽງ ຍ ້ ອນການສະ ແດງບດບາດສມມ ຸ ດເປ ັ ນການເຮ ັ ດລວມກ ັ ນ ແລະ ຄວນສ ່ ງເສ ີ ມການເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນທ ີ ມ. 12. ນ ັ ກຮຽນບ ່ ຄວນຖ ື ກໃສ ່ ຮ ້ າຍຍ ້ ອນສວມບດບາດຕວລະຄອນ. ພວກເຂາແມ ່ ນການຈ ິ ນຕະນາການຊ ື່ ໆ IMAGINARY! - ຢ ່ າໃຊ ້ ຄາເວ ້ າທ ີ່ ບ ່ ດ ີ . - ຮ ່ ວມແລກປ ່ ຽນແນວຄວາມຄ ິ ດກ ັ ບຜ ້ ອ ື່ ນໆ ແລະ ຢ ່ າຜກຂາດ ການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ. - ຢ ່ າເປ ັ ນຄນບ ່ ສ ຸ ພາບ.
 • 31. ● ຮ ັ ບຮ ້ ຄາອະທ ິ ບາຍວ ່ າ! ທ ່ ານສາມາດເປ ີ ດໂລກໃໝ ່ ດ ້ ວຍ ລາຍລະອຽດທ ີ່ ສອດຄ ່ ອງດ ີ . ● ສາຄ ັ ນທ ີ່ ສ ຸ ດ...ໃຫ ້ ຢ ່ ໃນຕວລະຄອນຂອງເຈ ້ າ! STAY IN CHARACTER ! ຄຄວນແນະນາໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນຮ ້ ສ ິ່ ງທ ີ່ ບ ່ ຄວນເຮ ັ ດໃນ ການສະແດງບດບາດສມມ ຸ ດ:
 • 32. ຈ ຸ ດດ ີ ຂອງແບບບດບາດສມມ ຸ ດ 1. ສະທ ້ ອນເຖ ິ ງຄວາມຮ ້ ຂອງເຂາເຈ ້ າກ ່ ຽວກ ັ ບວ ິ ຊາຮຽນ. ໃນ ເມ ື່ ອບດບາດສມມ ຸ ດແມ ່ ນວ ິ ທ ີ ການສ ິ ດສອນທ ີ່ ດ ີ ເລ ີ ດ ອ ັ ນໜ ຶ່ ງ ສາລ ັ ບການທບທວນໃນສ ິ່ ງທ ີ່ ໄດ ້ ຮຽນມາໃນຕອນທ ້ າຍ ຂອງ ການຮຽນ 2. ມ ັ ນເຮ ັ ດໃຫ ້ ມ ີ ພະລ ັ ງໃນການຮຽນ (ຫ ້ າວຫ ັ ນ) 3. ມ ັ ນງ ່ າຍດາຍ ແລະ ຄ ່ າໃຊ ້ ຈ ່ າຍຕ ່ າ 4. ນາສະເໜ ີ ບ ັ ນຫາສ ັ ບຊ ້ ອນໃນປະຈ ຸ ບ ັ ນແບບງ ່ າຍໆ ແລະ ໃນ ເວລາສ ້ ນໆ
 • 33. 6. ຊ ່ ວຍພ ັ ດທະນາຄວາມເປ ັ ນຕວຂອງຕວເອງ ແລະ ຄວາມໝ ັ້ ນໃຈ 7. ຊ ່ ວຍພ ັ ດທະນາທ ັ ກສະການສ ື່ ສານແທ ້ ຈ ິ ງໃນການນາພາ, ການສາພາດ, ແລະ ການປະຕ ິ ສາພ ັ ນທາງສ ັ ງຄມ. 8. ຊ ່ ວຍພ ັ ດທະນາຄວາມສາມາດໃນການສ ັ ງເກດ ແລະ ວ ິ ເຄາະສະພາບ ການ. 9. ໃຫ ້ ໂອກາດນ ັ ກຮຽນໄດ ້ ສະແດງອອກເຖ ິ ງຫວຄ ິ ດປະຄ ິ ດສ ້ າງຂອງເຂາ. 10. ນ ັ ກຮຽນໄດ ້ ປະສບການທ ີ່ ແຕກຕ ່ າງ ກ ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບຊ ີ ວ ິ ດ ແລະ ສະພາບການສ ັ ງຄມຂອງພວກເຂາ ຈ ຸ ດດ ີ ຂອງແບບບດບາດສມມ ຸ ດ (ຕ ່ )
 • 34. ເນ ັ້ ນ ຄຄວນເຮ ັ ດແນວໃດໃນແຕ ່ ລະຂ ັ້ ນຕອນ (ທ ີ່ ພວກເຮາໄດ ້ ເວ ້ າມາກ ່ ອນນ ີ ້ ) 1. ຕ ັ ດສ ິ ນໃຈຊ ັ ດເຈນວ ່ ານ ັ ກຮຽນຢາກຮຽນຮ ້ ຫຍ ັ ງຈາກການສະ ແດງ 2. ອອກແບບສະຖານະການໃຫ ້ ເໝາະສມກ ັ ບຈ ຸ ດປະສງທ ີ່ ຢາກບ ັ ນ ລ ຸ 3. ວາງບດບາດໃຫ ້ ແຕ ່ ລະຄນຢ ່ າງຈະແຈ ້ ງໃຫ ້ ຜ ້ ຖ ື ກຄ ັ ດເລ ື ອກເຂ ້ າ ຮ ່ ວມ 4. ນາສະເໜ ີ ຫຍ ້ ຈ ຸ ດປະສງຂອງການສະແດງອະທ ິ ບາຍເຖ ິ ງຈ ຸ ດປະ ສງ 5. ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນສະແດງຕາມບດບາດຂອງໃຜມ ັ ນຕາມສະຖານະ ການທ ີ່ ກາ ນດໃວ ້ 6. ຄແລະນ ັ ກຮຽນຮ ່ ວມກ ັ ນວ ິ ເຄາະການສະແດງ: ມ ີ ຫຍ ັ ງເກ ີ ດຂ ຶ ້ ນ, ເປ ັ ນ
 • 35. ຈ ຸ ດອ ່ ອນຂອງແບບບດບາດສມມ ຸ ດ 1. ມ ັ ນຮຽກຮ ້ ອງໃຫ ້ ມ ີ ການຊ ີ ້ ນາ ແລະ ຄວາມເປ ັ ນຜ ້ ນາທ ີ່ ຊານ ິ ຊາ ນານ 2. ບາງຄ ັ້ ງຜ ້ ເຂ ້ າຮ ່ ວມອາດຈະຮ ້ ສ ຶ ກຄ ື ກ ັ ບວ ່ າຖ ື ກຂ ່ ມຂ ່ ບ ່ ເຕ ັ ມໃຈສະ ແດງ 3. ມ ັ ນຂ ື ້ ນກ ັ ບຈ ິ ນຕະນາການຂອງນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນສ ່ ວນໃຫຍ ່ 4. ຜ ້ ເຂ ້ າຮ ່ ວມອາດຈະອາຍເກ ີ ນໄປ 5. ມ ັ ນກາຍເປ ັ ນເລ ື່ ອງຍາກສາລ ັ ບຄທ ີ່ ຈະປະເມ ີ ນນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນລາຍ ບ ຸ ກຄນ 6. ມ ັ ນແມ ່ ນຂະບວນການທ ີ່ ໃຊ ້ ເວລາຫາຍ 7. ມ ັ ນເປ ັ ນຄວາມລ ້ ມເຫວເມ ື່ ອກ ຸ່ ມນ ັ ກຮຽນບ ່ ເຂ ້ າໃຈ
 • 36. ປ ັ ດໃຈທ ີ່ ພາໃຫ ້ ປະສບຜນສາເລ ັ ດ 1. ໃຫ ້ ຄານ ິ ຍາມຢ ່ າງລະມ ັ ດລະວ ັ ງ ກ ່ ຽວກ ັ ບເປ ້ າໝາຍ ແລະ ຈ ຸ ດປະສງ 2. ການຄ ັ ດເລ ື ອກຜ ້ ຫ ິ ້ ນບດບາດໄປຕາມຄວາມກະຕ ື ລ ື ລ ້ ນ, ຄວາມຈ ິ ງໃຈ ແລະຄວາມເຕ ັ ມໃຈ ຂອງຜ ້ ຫ ິ ້ ນ 3. ບ ່ ຄວນຝ ຶ ກຊ ້ ອມສະແດງ 4. ຄວນກະຕ ຸ້ ນໃນການຄ ິ ດ 5. ມ ີ ຄວາມຍ ີ ດຍ ຸ່ ນ 6. ເຮ ັ ດໃຫ ້ ຫຍ ້ (15 ນາທ ີ ) 7. ມ ີ ການວ ິ ເຄາະ ແລະ ການປະເມ ີ ນຜນທ ັ ນທ ີ ຫ ັ ງຈາກ
 • 38. ສະຫ ຸ ບ 1. ແບບບດບາດສມມ ຸ ດມ ີ ຄ ຸ ນລ ັ ກສະນະດ ີ ເດ ັ່ ນໃນຂະບວນ ການຮຽນການສອນ. 2. ມ ັ ນເຮ ັ ດໃຫ ້ ຂະບວນການຮຽນການສອນມ ີ ປະສ ິ ດຕ ິ ຜນ ສງຂ ື ້ ນ 3. ເປ ັ ນແບບທາມະດາທ ີ່ ສ ຸ ດ ສະນ ັ້ ນ ນ ັ ກຮຽນຄວນຈະຫ ິ ້ ນ ແບບ ບດບາດສມມ ຸ ດ…….
 • 39. ສະຫ ຸ ບໃຈຄວາມທ ີ່ ນາສະເໜ ີ ມາ 1. ຄວາມໝາຍ / ນ ິ ຍາມ ຂອງບດບາດສມມ ຸ ດ 2. ເວລາໃດດ ີ ທ ີ່ ສ ຸ ດໃນການໃຊ ້ ບດບາດສມມ ຸ ດ 3. ຂ ັ້ ນຕອນຕ ່ າງໆ ໃນການໃຊ ້ ບດບາດສມມ ຸ ດ 4. ຈ ຸ ດດ ີ (advantages) 5. ຈ ຸ ດອ ່ ອນຄງຄ ້ າງ (challenges) 6. ປ ັ ດໃຈຂອງຄວາມສາເລ ັ ດ ສາລ ັ ບບດບາດສມ ມ ຸ ດ 7. ສະຫ ຸ ບ ມ ື ້ ນ ີ ້ ພວກເຮາໄດ ້ ຮຽນກ ່ ຽວກ ັ ບ…
 • 40. ຈບການນາສະເໜ ີ ສາລ ັ ບວຽກບ ້ ານຂອງທ ່ ານແຕ ່ ລະ ກ ຸ່ ມວ ິ ຊາ ຫ ື ກ ຸ່ ມປະສມຕ ່ າງວ ິ ຊາ 1. ການດບ ັ ນຫາ 2. ການດສ ິ່ ງທ ີ່ ກ ຸ່ ມຈະຮຽນຮ ້ ຈາກ ການ ສະແດງບດສມມ ຸ ດ 3. ສ ້ າງສະຖານະການ ຫາກທ ່ ານໃດມ ີ ຄາຖາມ ກຂເຊ ີ ນບ ັ ນດາທ ່ ານ ຖາມໄດ ້ ຕາມສະບາຍ. Email: eesd.2020@gmail.com
 • 41. ການໃຫ ້ ທ ັ ດສະນະ ແລະ ຄາຄ ິ ດເຫ ັ ນ ເດ ັ ກນ ້ ອຍຮຽນຮ ້ ຕາມແບບທາມະຊາດໂດຍຜ ່ ານການຫ ີ ້ ນ, ລວມທ ັ ງແບບບດບາດສມມ ຸ ດ ຄ ື ເປ ັ ນ (ແມ ່ / ພ ່ ) ແລະ ແມ ່ ນແຕ ່ ທາທ ່ າວ ່ າເປ ັ ນສ ັ ດ .QUESTION FOR IFEAD: • ອານວຍການໂຮງຮຽນຊ ຸ ກຍ ້ ຄສອນແນວໃດເພ ື່ ອໃຫ ້ ນາໃຊ ້ ບດບາດສມມ ຸ ດສາລ ັ ບການຮຽນໃຫ ້ ເປ ັ ນ ແບບທາມະຊາດສາລ ັ ບວ ິ ຊາຮຽນຂອງພວກເຂາ • QUESTION FOR DGE • ໃນລະດ ັ ບແຂວງ/ເມ ື ອງ, ພວກເຮາຈະສາມາດຊ ຸ ກຍ ້ ໃຫ ້ ນາໃຊ ້ ເຕ ັ ກນ ິ ກການສອນແບບຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈ ກາງຄ ື ກ ັ ບແບບບດບາດສມມ ຸ ດ ໄດ ້ ຖ ື ກປະຕ ິ ບ ັ ດໃນຫ ້ ອງຮຽນ. ເນ ື ້ ອໃນແມ ່ ນສ ່ ວນປະກອບສາຄ ັ ນທ ີ່ ສ ຸ ດສາລ ັ ບການຮຽນຮ ້ . ມ ັ ນຊ ່ ວຍໃຫ ້ ຜ ້ ຮຽນຮ ້ ມ ຸ ມມອງຫລ ື ຈ ຸ ດພ ິ ເສດສະເພາະແລະ ຊ ່ ວຍໃຫ ້ ພວກເຂາເຮ ັ ດກ ັ ບຄາຖາມທ ີ່ ເລ ິ ກເຊ ິ່ ງກວ ່ າເຊ ັ່ ນ WHY ແລະ WH vs WH / WHEN / WHERE • QUESTION FOR DTE • ແບບບດບາດສມມ ຸ ດໄດ ້ ສະໜອງສະພາບການບລ ິ ການກ ່ ອນ ແນວໃດສາລ ັ ບການຮຽນຮ ້ ທ ັ ກສະໃນ ສະຕະວ ັ ດທ ີ 21? ມ ີ ການເນ ັ້ ນໜ ັ ກ ແນວໃດໃນລະຫວ ່ າງ ກາລ ັ ງຮຽນໃນສະຖາບ ັ ນສ ້ າງຄTTCs? • Question for RIES: • ໂດຍປກກະຕ ິ ແລ ້ ວມ ີ ວ ິ ຊາໃດ / ລະດ ັ ບຊ ັ້ ນໃດ ທ ີ່ ພວກເຮາສ ່ ງເສ ີ ມໃຫ ້ ຄໃຊ ້ ແບບບດບາດສມມ ຸ ດ ສາ ລ ັ ບບດຮຽນຂອງພວກເຂາ? ຍ ້ ອນຫຍ ັ ງ? B. REACTION PANEL: ຕວແທນຈາກ DTE/ ຕວແທນຈາກ RIES/ ຕວແທນຈາກ IFEAD
 • 42. EESDP LEARNING STRATEGIES EXPERIMENTAL LEARNING 42 ຍ ິ ນດ ີ ຕ ້ ອນຮ ັ ບຄາຖາມຂອງທ ່ ານ ! ກະລ ຸ ນາຍກມ ື ຂ ຶ ້ ນເພ ື່ ອໃຫ ້ ເປ ັ ນທ ີ່ ຮ ້ ຈ ັ ກ ຫ ື ພ ິ ມຄາຖາມຂອງທ ່ ານລງໃນ: ZOOM CHAT BOX (ສ ຸ່ ມເລ ື ອກ 3 ຄາຖາມ ໃຫ ້ ຜ ້ ເຂ ້ າຮ ່ ວມ ຫ ື ເຈ ້ າຄະນະຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບເປ ັ ນຜ ້ ຕອບ)
 • 43. 43 SPECIAL THANKS TO: The Department of Teacher Education (DTE) The Department of General Education (DGE) The Research Institute for Educational Sciences (RIES) The Institute for Education Administrators Development (IFEAD) The EESDP Project Management Unit (PMU) The Project Implementation Consultants of INTEM Philippines Hosted by: Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader Presentor: Khamphanh PHIMSIPPASOM (Deputy Team Leader, EESDP) Reactors: DTE/EESDP/RIES/IFEAD, Technical Support: (ICT/Assessment) Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad Chat panelists: Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet