Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
ເຕ
ັ ກນ
ິ ກວ
ີ ທ
ີ ສອນແບບ LAO PDR
ນຳສະເໜ
ີ ໂດຍ
ຮສ. ຄຳຮ
ຸ່ ງ ແສນມະນ
ີ
ຮສ. ບນເຮ
ັ ງ ສ
ີ ຫຳລຳດ
LAO-PDR TECHNIQUE
Learner Centered Approach
2
ກຳນນຳໃຊ
້ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກແບບ LAO PDR
ກຳນຮຽນແບບເອ
ົ ຳຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກຳງ
3
WELCOME TO NO. 6 OUT OF 15 of OUR WEBINAR SERIES
Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221
Webinar Mechanics
• Webinar will run for 2 hours
– PRESENTION – 40-50 minutes
– REACTION PANEL – 15 minutes
– CHATS – continuous
– HOMEWORK for assessment at the end
• With the aim to help you understand the learning strategy
– Your learning must continue after this webinar
– You will have home tasks to fulfill for you to get a certificate
• Please use https://www.facebook.com/eesdp for your continuous learning.
• You may submit your home task outputs or send feedback to Inbox of face
book.com/EESDP and Email: eesd.2020@gmail.com
PLEASE JOIN US EVERY WED/FRIDAY:
BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON ZOOM.
PLEASE MAKE SURE YOU REGISTERED FOR FREE TO BE
GIVEN ACCESS
• Topic: EESDP Trainers' Webinar Pilot Series:
• Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS
• Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/4555659164...
• Meeting ID: 455 565 9164
• Passcode: EESDP2021
PRESENTERS
Khamhung SENGMANY & Bounheng SIHARATH
Teacher Development Specialists, Lao Language; Curriculum Development Specialist, English
ຜ
້ ນຳສະເໜ
ີ
- ໂມດນ LAOPDR ແມ
ຸ່ ນຖ
ື ກພ
ັ ດທະນຳຂ
້ ນຢ
ຸ່ ໃນ
ທ
້ ອງຖ
ິຸ່ ນ, ໂດຍສະເພຳະສຳລ
ັ ບຢ
ຸ່ ໃນລຳວ.
- ນ
ີ ້ ແມ
ຸ່ ນແນວຄວຳມຄ
ິ ດ ທ
ີຸ່ ມ
ີ ຕ
ົ້ ນສະບ
ັ ບມຳຈຳກຊ
ຸ່ ຽວ
ຊຳນທ
ີຸ່ ປກສຳ EESDP ແລະ ເປ
ັ ນວ
ິ ທ
ີ ກຳນສ
ິ ດສອນ
ທ
ີຸ່ ມ
ີ ກຳນນຳໃຊ
້ ໃນທ
້ ອງຖ
ິຸ່ ນ ໂດຍອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ແນວຄ
ິ ດ
ກຳນຮຽນແບບປະສ
ົ ບກຳນທ
ີຸ່ ຫ
ຼ ຳກຫ
ຼ ຳຍໃນກຳນ
ປ
ັ ບປງ ແລະ ປ
ັ ບໃຊ
້ ແບບວ
ິ ທ
ີ ເອ
ົ ຳຜ
້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກຳງ
ໃນຫ
້ ອງຮຽນໃນລຳວ.
- ມ
ັ ນໄດ
້ ອະທ
ິ ບຳຍເຖ
ິ ງຂະບວນກຳນຮຽນຮ
້ ເລ
ີຸ່ ມແຕ
ຸ່
ກຳນບ
ັ ນລະຍຳຍແບບສ
ັ້ ນໆ (lecturette) ເຖ
ິ ງກຳນ
ສະທ
້ ອນແລກປ
ຸ່ ຽນ.
ເຕ
ັ ກນ
ິ ກກຳນນຳໃຊ
໊
LAO PDR
ມ
ັ ນແມ
ຸ່ ນເທ
ັ ກນ
ິ ກກຳນຮຽນຮ
້ ແບບປະສ
ົ ບກຳນທ
ີຸ່ ມ
ີ ປະສ
ິ ດທ
ິ ພຳບແລະປ
ຸ່ ຽນແປງໄດ
້ ເຊ
ິຸ່ ງເປ
ັ ນກຳນຊກຍ
້
ກຳນຮຽນແບບເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ ແລະ ກຳນຮຽນຮ
້ ດ
້ ວຍຕ
ົ ນເອງ / ກຳນຄ
ົ້ ນຄ
ິ ດແບບວ
ິ ພຳກ ແລະ ງ
ຸ່ ຳຍຕ
ຸ່ ກຳນ
ຕ
ິ ດຕຳມເພຳະວ
ຸ່ ຳແຕ
ຸ່ ລະຕ
ົ ວອ
ັ ກສອນມ
ີ ກຳນອະທ
ິ ບຳຍແນະນຳແຕ
ຸ່ ລະຂ
ັ້ ນຕອນ.
LAOPDR ໝຳຍຄວຳມວ
ຸ່ ຳ:
L- ບ
ັ ນຍຳຍແບບສ
ັ້ ນໆ
A- ກ
ິ ດຈະກຳ
O- ຜ
ົ ນຮ
ັ ບ
P- ກຳນນຳສະເໜ
ີ
D- ກຳນສ
ົ ນທະນຳ
R- ກຳນສະທ
້ ອນ ແລກປ
ຸ່ ຽນ
ບ
ັ ນຍຳຍແບບ
ສ
ັ້ ນໆ
ກ
ິ ດຈະກຳ
ຜ
ົ ນຮ
ັ ບ
ກຳນນຳສະເໜ
ີ
ກຳນສ
ົ ນທະນຳ
ກຳນສະທ
້ ອນ
ແລກປ
ຸ່ ຽນ
ລຳດ
ັ ບ/ຂ
ັ້ ນຕອນ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 1: ບ
ັ ນຍຳຍແບບສ
ັ້ ນ
ຄສອນບ
ັ ນຍຳຍປະມຳນ 15-20 ນຳທ
ີ ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບແນວຄວຳມຄ
ິ ດຫ
ຼັ ກໆທ
ີຸ່ ນ
ັ ກຮຽນຈະຮຽນ
ໂດຍເນ
ັ້ ນໃສ
ຸ່ ຜ
ົ ນສຳເລ
ັ ດດ
້ ຳນສະມ
ັ ດຖະພຳບຫ
ຼັ ກຂອງນ
ັ ກຮຽນ.
ໃນກຳນບ
ັ ນຍຳຍນ
້ ອຍ/ສ
ັ້ ນນ
ີ ້ (ພວກເຮ
ົ ຳເອ
ີ ້ ນວ
ຸ່ ຳ lecturette) ພວກເຮ
ົ ຳຈະຕ
້ ອງ:
1. ຊ
ີ ້ ແຈງຈດປະສ
ົ ງໃນກຳນຮຽນໃນຊ
ົຸ່ ວໂມງນ
ັ້ ນ (ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ: ເປ
ົ້ ຳໝຳຍຂອງກຳນຮຽນໃນ
ຊ
ົຸ່ ວໂມງຮຽນໜ
ຸ່ ງ 55 ນຳທ
ີ ແມ
ຸ່ ນເພ
ືຸ່ ອເພ
ີຸ່ ມທ
ັ ກສະດ
້ ຳນຕ
ຸ່ ຳງໆ ຂອງນ
ັ ກຮຽນ _____)
--ໃນນ
ີ ້ ຄສຳມຳດນຳໃຊ
້ ຄຳສ
ັ ບສະເພຳະທ
ີຸ່ ບ
ົຸ່ ງບອກເຖ
ິ ງທ
ັ ກສະ ລະດ
ັ ບສງ ແລະ
ຕ
ຸ່ ຳ, ເພ
ືຸ່ ອກຳນ
ົ ດຈດປະສ
ົ ງໃດໜ
ຸ່ ງ. “ພຳຍຫ
ຼັ ງກຳນສອນ 55 ນຳທ
ີ ແລ
້ ວ ພວກ
ເຮ
ົ ຳຈະສຳມຳດ —”
• ຈ
ືຸ່ ຈຳ ____ (Remember that ______ )
• ເຂ
ົ້ ຳໃຈ ____ (Understand that______)
• ນຳໃຊ
້ ____ (Apply to_____________)
• ວ
ິ ເຄຳະ ____ (Analyze ____________)
• ປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນ ____ (Evaluate____________)
• ສ
້ ຳງ ____ (Create_____________)
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 1: ບ
ັ ນຍຳຍແບບສ
ັ້ ນ (ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຄຈ
ຸ່ ງບ
ັ ນຍຳຍສ
ັ້ ນ
)
ຜ
້ ເຂ
ົ້ ຳຮ
ຸ່ ວມທ
ັ ງໝ
ົ ດ:
ອະທ
ິ ບຳຍວ
ຸ່ ຳເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງ
ພວກເຮ
ົ ຳຈ
ຸ່ ງຫ
ຼ ດຜ
ຸ່ ອນ
ກຳນເວ
ົ້ ຳຂອງຄໜ
້ ອຍລ
ົ ງ
ເພ
ີຸ່ ມເວລຳສຳລ
ັ ບກ
ິ ດຈະກຳ
ແລະ ກຳນເວ
ົ້ ຳຂອງນ
ັ ກຮຽນ
Step1: ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 1: ບ
ັ ນຍຳຍແບບສ
ັ້ ນ (ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງກຳນສອນ
ເລກ) ສະບຳຍດ
ີ !, ມ
ື ້ ນ
ີ ້ ເປ
ົ້ ຳໝຳຍກຳນຮຽນພຳຍໃນ 55 ນຳທ
ີ , ຂອງພວກເຮ
ົ ຳແມ
ຸ່ ນເພ
ືຸ່ ອເພ
ີຸ່ ມທ
ັ ກສະໃນກຳນ
ຄ
ົ້ ນຄ
ິ ດແບບວ
ິ ເຄຳະ, ເປ
ົ້ ຳໝຳຍແມ
ຸ່ ນເລ
ັຸ່ ງໃສ
ຸ່ ຜ
ົ ນກຳນຮຽນຮ
້ ຈຳກວ
ິ ຊຳຄະນ
ິ ດສຳດໂດຍກຳນສະແດງ
ອອກເຖ
ິ ງແນວຄວຳມຄ
ິ ດແບວ
ິ ເຄຳະເຊ
ິຸ່ ງພວກທ
ຸ່ ຳນຈະເຫ
ັ ນໄດ
້ ວ
ຸ່ ຳ ມ
ັ ນສຳມຳດນຳໃຊ
້ ໃນຊ
ີ ວ
ິ ດຕ
ົ ວຈ
ິ ງໄດ
້ .
ມ
ີ ລຳຍລະອຽດດ
ັຸ່ ງນ
ີ ້້
:
1. ຄວຳມຈ
ື ຸ້່
ຈຳ: a+b = c
2. ຄວຳມເຂ
ົ ້ ຳໃຈ: A ຄ
ຸ່ ຳຂອງຕ
ົ ວບວກ ແລະ B ຄ
ຸ່ ຳຂອງຕ
ົ ວບວກ, ເມ
ືຸ່ ອເວລຳບວກເຂ
ົ ້ ຳກ
ັ ນແລ
້ ວ, ຄ
ຸ່ ຳ
ຂອງຜ
ົ ນບວກ ເອ
ີ ້ ນວ
ຸ່ ຳ C ເຊ
ິຸ່ ງບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນ A, ແລະ ກບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນ B.
3. ກຳນນຳໃຊ
້ ເຂ
ົ ້ ຳໃນຊ
ີ ວ
ິ ດປະຈຳວ
ັ ນ: ເຊ
ັຸ່ ນຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ ສອນເດ
ັ ກນ
້ ອຍ A ແມ
ຸ່ ນພ
ຸ່ , B ແມ
ຸ່ ນແມ
ຸ່ C ແມ
ຸ່ ນ
ເຈ
ົ ້ ຳເອງ—ເຈ
ົ ້ ຳ ບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນພ
ຸ່ , ບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນແມ
ຸ່່໌ , ເຈ
ົ ້ ຳແມ
ຸ່ ນຜ
ົ ນຈຳກ ພວກເຂ
ົ ຳເຈ
ົ ້ ຳທ
ັ ງສອງ, ເຊ
ິຸ່ ງເອ
ີ ້ ນວ
ຸ່ ຳຜ
ົ ນ
ບວກ ຂອງພວກ ເຂ
ົ ຳເຈ
ົ ້ ຳ.
4. ວ
ິ ເຄຳະ : ມ
ີ ວ
ິ ທ
ີ ໃນກຳນຄ
ິ ດໄລ
ຸ່ ອ
ືຸ່ ນໆ ໃນຫ
ຼັ ກກຳນທຳງຄະນ
ິ ດສຳດບ
ຸ່ ?
5. ປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນ: ຫ
ຼັ ກກຳນນ
ີ ້ ນຳໃຂ
້ ໄດ
້ ທ
ົຸ່ ວໂລກບ?
6. ສ
້ ຳງ: ຫ
ຼັ ກຖຳນທ
ີຸ່ ສະແດງອອກຂອງຫ
ຼັ ກກຳນນ
ີ ້ ຈະເປ
ັ ນຂອງພວກເຂ
ົ ຳເຈ
ົ ້ ຳ ແລະ ຈະເຮ
ັ ດໃຫ
້ ພວກ
ເຂ
ົ ຳເຈ
ົ ້ ຳສ
ື ບຕ
ຸ່ ອ
ຸ່ ຳນເພ
ີ ມເຕ
ີ ມອ
ິ ກ.
7. ຈຳກສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ເວ
ົ ້ ຳມຳນ
ີ ້ ມ
ັ ນເປ
ັ ນສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ທ
້ ຳທຳຍສຳລ
ັ ບພວກເຮ
ົ ຳ. ພວກເຮ
ົ ຳຈະໄດ
້ ແລກປ
ຸ່ ຽນຮຽນຮ
້ ຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ນ
ໃນຂ
ັ້ ນຕ
ຸ່ ໄປ, ໃນເວລຳພວກເຮ
ົ ຳສ
ົ ນທະນຳກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຕ
ັ ກກະວ
ິ ທະຍຳ (syllogisms).
ໝຳຍເຫດ ສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ກ
ຸ່ ຳວມຳນ
ີ ້ ຈະມ
ີ ລຳຍ
ລະອຽດໃນຄ
ັ້ ງຕ
ຸ່ ໄປ ເພ
ືຸ່ ອສ
້ ຳງຄວຳມ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 2: A ກ
ິ ດຈະກຳ
ໃຫ
້ ກ
ິ ດຈະກຳກຳນຮຽນຮ
້ . ຄໃຫ
້ ກ
ິ ດຈະກຳກຳນຮຽນສຳລ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນ, ໂດຍ
ມ
ີ ຄຳແນະນຳທ
ີຸ່ ຈະແຈ
້ ງກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ຄວນເຮ
ັ ດ ແລະ ສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ຈະບ
ັ ນລ. ຄຊ
ີ ້
ແຈງວ
ຸ່ ຳນ
ັ ກຮຽນຕ
້ ອງເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ ຫ
ຼື ເປ
ັ ນຄ
ຸ່ .
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ:
ກຳນຮຽນວ
ິ ຊຳຄະນ
ິ ດສຳດ. ຄແບ
ຸ່ ງນ
ັ ກຮຽນໃນຫ
້ ອງ ຈຳນວນ 30 ຄ
ົ ນ ອອກເປ
ັ ນ 6 ກ
ຸ່ ມ,
ກ
ຸ່ ມລະ 5 ຄ
ົ ນ. ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຈະປະສ
ົ ມ 2 ສ
ີ . ໜ
້ ຳທ
ີຸ່ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມ ແມ
ຸ່ ນສ
້ ຳງ 4 ສ
ີ ໂດຍນຳໃຊ
້ ສ
ີ
ທ
ີຸ່ ມອບໝຳຍໃຫ
້ ເທ
ົຸ່ ຳນ
ັ້ ນ ແຕ
ຸ່ ໃຊ
້ ສດທ
ີຸ່ ແຕກຕ
ຸ່ ຳງກ
ັ ນ ຂອງ a+b=c
1. Group 1: ສ
ີ ຟ
້ ຳ ແລະ ສ
ີ ເຫ
ຼື ອງ
2. Group 2: ສ
ີ ແດງ ແລະ ສ
ີ ເຫ
ຼື ອງ
3. Group 3: ສ
ີ ຟ
້ ຳ ແລະ ສ
ີ ແດງ
4. Group 4: ສ
ີ ເຫ
ຼື ອງ ແລະ ສ
ີ ຟ
້ ຳ
5. Group 5: ສ
ີ ເຫ
ຼື ອງ ແລະ ສ
ີ ແດງ
6. Group 6: ສ
ີ ແດງ ແລະ ສ
ີ ຟ
້ ຳ
ນ
ີ ້ ແມ
ຸ່ ນ (ວ
ິ ທະຍຳສຳດ, ເຕ
ັ ກໂນໂລຊ
ີ , ສ
ິ ນລະປະ, ຄະນ
ິ ດສຳດ) ກ
ິ ດຈະກຳປະສ
ົ ມສຳລ
ັ ບລະດ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນ
ມ
ັ ດທະຍ
ົ ມຕ
ົ້ ນ. ພວກທ
ຸ່ ຳນຈຳນວນໜ
ຸ່ ງອຳດຈະມ
ີ ຄຳຖຳມວ
ຸ່ ຳ, “ແຕ
ຸ່ ອບປະກອນເຫ
ຼົຸ່ ຳນ
ັ້ ນບ
ຸ່ ມ
ີ ຢ
ຸ່ ໃນໂຮງຮຽນ
ມ
ັ ດທະຍ
ົ ມ!” ມ
ັ ນເປ
ັ ນສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ທ
້ ຳທຳຍໃນກຳນມອບກ
ິ ດຈະກຳໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນປະຕ
ິ ບ
ັ ດ ແລະ ສ
ິຸ່ ງເຫ
ຼົຸ່ ຳນ
ີ ້ ບ
ຸ່ ໄດ
້
ກ
ຸ່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບຫ
ົ ວຂ
້ ຕ
ົ້ ນຕຂອງກຳນຮຽນ/ກຳນສອນ.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 3: ນ
ັ ກຮຽນຜະລ
ິ ດຜ
ົ ນຮ
ັ ບອອກມຳ.
ກ
ິ ດຈະກຳ ທ
ີຸ່ ທ
ຸ່ ຳນເລ
ື ອກສຳລ
ັ ບແຕ
ຸ່ ລະບ
ົ ດຮຽນນ
ັ້ ນຕ
້ ອງມ
ີ ຜ
ົ ນຮ
ັ ບ ເພ
ືຸ່ ອ
ເປ
ັ ນຈດມ
້ ງໝຳຍສຳຄ
ັ ນຢ
ຸ່ ໃນຂະບວນດຳເນ
ີ ນກ
ິ ດຈະກຳ ແລະ ຍ
ັ ງໃຊ
້ ເປ
ັ ນ
ຫ
ຼັ ກຖຳນໃນກຳນປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນອ
ີ ກດ
້ ວຍ.
ອ
ີ ງຕຳມຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງກ
ິ ດຈະກຳກຳນປະສ
ົ ມສ
ີ ນ
ັ້ ນ, ຄຳດວ
ຸ່ ຳຈະໄດ
້ ເຫ
ັ ນຫ
ຼ ຳຍສ
ີ ທ
ີຸ່ ແຕກ
ຕ
ຸ່ ຳງກ
ັ ນ ຂ
ື ້ ນກ
ັ ບວ
ຸ່ ຳ ສ
ີ “A” ມ
ີ ກຳນນຳໃຊ
້ ຫ
ຼ ຳຍໜ
້ ອຍປຳນໃດເມ
ືຸ່ ອທຽບໃສ
ຸ່ ສ
ີ “B”
ທ
ີຸ່ ຖ
ື ກນຳໃຊ
້ ປະສ
ົ ມ. ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງສ
ີ “C” ຈະມ
ີ ສ
ີ ສ
ັ ນທ
ີຸ່ ແຕກຕ
ຸ່ ຳງຕຳມ
ປະລ
ິ ມຳນ ເຊ
ິຸ່ ງສຳມຳດເຫ
ັ ນໄດ
້ . ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ A (ສ
ີ ຟ
້ ຳ) ປະສ
ົ ມກ
ັ ບ B (ສ
ີ ເຫ
ຼື ອງ) = C
(ສ
ີ ຂຽວ)
ແຕ
ຸ່ ວ
ຸ່ ຳສ
ີ ຂຽວນ
ີ ້ ຈະມ
ີ ຄວຳມຫ
ຼ ຳກທຳງດ
້ ຳນຄວຳມເຂ
ັ້ ມຂ
້ ນ ແລະ ເຈ
ື ອຈຳງຕ
ຸ່ ຳງ
ກນ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 4: ນ
ັ ກຮຽນນຳສະເໜ
ີ ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມ
ອ
ີ ງຕຳມກ
ິ ດຈະກຳທ
ີຸ່ ຄມອບໝຳຍ, ນ
ັ ກຮຽນຈະຕ
້ ອງໄດ
້
ກະກຽມນຳສະເໜ
ີ ຫ
ຼື ວຳງສະແດງຜ
ົ ນກ
ິ ດຈະກຳຂອງແຕ
ຸ່ ລະ
ກ
ຸ່ ມ ຫ
ຼື ແຕ
ຸ່ ລະຄ
ຸ່ .
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ:
• ໂດຍກຳນນຳໃຊ
້ ກ
ິ ດຈະກຳທ
ີຸ່ ກ
ຸ່ ຳວມຳນ
ັ້ ນ, ກ
ຸ່ ມຕ
ຸ່ ຳງໆວຳງສະແດງ ‘GROU
P EXHIBIT’ ແລະ ນ
ັ ກຮຽນທກຄ
ົ ນເຂ
ົ້ ຳຊ
ົ ມຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ ແລະ ຊ
ືຸ່ ນຊ
ົ ມເຊ
ິຸ່ ງ
ກ
ັ ນ ແລະ ກ
ັ ນ
• ພວກເຮ
ົ ຳຈະເຮ
ັ ດເກມແຂ
ຸ່ ງຂ
ັ ນ (ຈ
ືຸ່ ຈຳໄດ
້ ບ
ຸ່ , ກຳນຮຽນແບບເກມແຂ
ຸ່ ງຂ
ັ ນ): “
ທ
ັ ງໝ
ົ ດທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງ, ພວກເຮ
ົ ຳໄດ
້ ເຫ
ັ ນຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບທ
ັ ງໝ
ົ ດແລ
້ ວ, ພຳຍ
ໃນວລຳ 20 ວ
ິ ນຳທ
ີ , ຈະໃຫ
້ ສ
ັ ນຍຳນ, ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຈະຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ນ ຕ
ິ ດປ
້ ຳຍ
ວຳງສະແດງ ດ
ັຸ່ ງຕ
ຸ່ ໄປນ
ີ ້ :
ສ
ົ ມຜ
ົ ນ ໃດ ແລະ ອະທ
ີ ບຳຍໃຫ
້ ເຫດຜ
ົ ນ (why. 1-2-3 GO!):
• A+B=C
• B+A=C
• C=B+A
• C=A+B
• ກ
ຸ່ ມທ
ີ 1, ນຳສະເໜ
ີ ກຳນວຳງ ສະແດງ ແລະ ອະທ
ິ ບຳຍ…ກ
ຸ່ ມ 2….ແລະ ຕ
ຸ່ ໆໄປ!!
!!t
ສ
ັ ງເກດເຫ
ັ ນໄດ
້ ວ
ຸ່ ຳກຳນນຳໃຊ
້ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກ
ແບບປະສ
ົ ບກຳນອ
ືຸ່ ນໆ.
ຈະກວມເອ
ົ ຳເຕ
ັ ກນ
ີ ກແບບທ
ົ ດລອງ
ແລະ ກຳນຮຽນແບບເກມແຂ
ຸ່ ງຂ
ັ ນ.
- ຄນຳພຳກຳນສ
ົ ນທະນຳກ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນໂດຍອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ
ທ
ີຸ່ ນຳສະເໜ
ີ , ຊ
ຸ່ ວຍໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳວ
ິ ເຄຳະ ແລະ ສະຫ
ຼ ບ
ກຳນຮຽນທ
ີຸ່ ສຳຄ
ັ ນ.
ຂ
ັ້ ນຕອນ 5: ກຳນສ
ົ ນທະນຳ
• ມຳຮອດນ
ີ ້ ! ນ
ັ ກຮຽນທ
ັ ງໝ
ົ ດໄດ
້ ສະແດງໃຫ
້ ເຫ
ັ ນ ກຳນນຳໃຂ
້ ວ
ິ ຊຳຄະນ
ິ ດສຳດເຂ
ົ້ ຳໃນ ຊ
ິ ວ
ິ ດຕ
ົ ວ
ຈ
ິ ງ ໂດຍໃຊ
້ ‘ສ
ົ ມຜ
ົ ນ’. ຈຳກກ
ິ ດຈະກຳນ
ີ ້ , ມ
ັ ນໄດ
້ ພ
ິ ສດໃຫ
້ ພວກເຮ
ົ ຳເຫ
ັ ນຕ
ົ ວຈ
ິ ງດ
້ ວຍກຳນ
ປະສ
ົ ມສ
ີ . ມ
ັ ນເປ
ັ ນຈດເລ
ີຸ່ ມຕ
ົ້ ນໃນກຳນນຳໃຊ
້ ວ
ິ ຊຳຄະນ
ິ ດສຳດ ເຂ
ົ້ ຳໃນຊ
ີ ວ
ິ ດຕ
ົ ວຈ
ິ ງໂດຍຜ
ຸ່ ຳນ ‘
ສ
ົ ມຜ
ົ ນ’
• ມ
ີ ໃຜທ
ີຸ່ ສຳມຳດຄ
ິ ດໄດ
້ ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບກຳນນຳໃຂ
້ ວ
ິ ຊຳຄະນ
ິ ດສຳດເຂ
ົ້ ຳໃນຊ
ີ ວ
ິ ດຕ
ົ ວຈ
ິ ງ ແລະ ສຳມຳດ
ສະຫ
ຼ ບເປ
ັ ນສດທຳງຄະນ
ິ ດສຳດໄດ
້ ?
• ໃຜໃຫ
້ ກຳນສ
ັ ງເກດໄດ
້ ວ
ຸ່ ຳ A+B=B+A ໃນກ
ິ ດຈະກຳດ
ັຸ່ ງກ
ຸ່ ຳວ?
• ໃຜໃຫ
້ ກຳນສ
ັ ງເກດໄດ
້ ວ
ຸ່ ຳ A+B=C=B+A?
• ໃຜໃຫ
້ ກຳນສ
ັ ງເກດໄດ
້ ວ
ຸ່ ຳ A2+B=C ປ
ຸ່ ຽນແປງ1
• ຄ
ັ ນຊ
ັ້ ນ A2+B2=C ປ
ຸ່ ຽນແປງ2
• ສຳມຳດສະກ
ັ ດສດອ
ືຸ່ ນໆທຳງຄະນ
ິ ດສຳດອອກມຳໄດ
້ ອ
ີ ກບຈຳກກ
ິ ດຈະກຳດ
ັຸ່ ງກ
ຸ່ ຳວ?
ສະຫ
ຼ ບສ
ັ ງລວມກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບ
ກ
ິ ດຈະກຳເປ
ັ ນສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ທ
້ ຳທຳຍຂອງ
ນ
ັ ກຮຽນ, ມ
ີ ກຳນສ
ົ ນທະນຳ
ແລກປ
ຸ່ ຽນຄວຳມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ ແລະ
ກຳນສ
ັ ງເກດ /ມ
ີ ຄວຳມເຂ
ົ້ ຳໃຈ
ອ
ີ ງຕຳມກຳນສ
ົ ນທະນຳ, ຄອຳຈຳນສຳມຳດບອກໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນ
ແລກປ
ຸ່ ຽນ
ອ
ີ ງຕຳມກຳນສ
ົ ນທະນຳເປ
ັ ນກກ
ຸ່ ມ, ຄສຳມຳດບອກນ
ັ ກຮຽນປະກອບຄຳ
ຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ ຄຳຄ
ິ ດຄຳເຫ
ັ ນ ແລະ ສະທ
້ ອນແລກປ
ຸ່ ຽນຂອງພວກເຂ
ົ ຳເປ
ັ ນ
ລຳຍບກຄ
ົ ນ, ຫ
ຼື ບອກພວກເຂ
ົ ຳກ
ັ ບຄ
ື ນໄປຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ບກ
ຸ່ ມຂອງພວກເຂ
ົ ຳ
ເພ
ືຸ່ ອຕ
ົ ກລ
ົ ງເຫ
ັ ນດ
ີ ກ
ັ ບກຳນສະທ
້ ອນແລກປ
ຸ່ ຽນຂອງກ
ຸ່ ມ;
ໂດຍສະເພຳະ, ສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ໄດ
້ ຈຳກ ເຫດກຳນຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່ ຫຳກສະຫລບແລ
້ ວຈຳກ
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 5.
Step 6: Reflection
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 6: ກຳນສະຫ
້ ອນແລກປ
ຸ່ ຽນ
L A O P D R
7 ຂ
ັ້ ນຕອນຂອງຂ
ີ ດຄວຳມ
ສຳມຳດ (ຕ
ົ້ ນສະບ
ັ ບ 2013):
1. ກຳໄດ
້ ເນ
ື ້ ອໃນສຳຄ
ັ ນ & ຄວຳມ
ສຳມຳດດ
້ ຳນກຳນສອນ
2. ຄວຳມສຳມຳດດ
້ ຳນຫ
ຼັ ກວ
ິ ຊຳຄ
3. ຄວຳມສຳມຳດ ທຳງດ
້ ຳນກຳນ
ສະທ
້ ອນແລກປ
ຸ່ ຽນ ແລະ
ພ
ັ ດທະນຳ
4. ຄວຳມສຳມຳດ ສ
ຸ່ ວນບກຄ
ົ ນ
5. ຄວຳມສຳມຳດ ໃນກຳນຈ
ັ ດຕ
ັ້ ງ
6. ຄວຳມສຳມຳດ ໃນກຳນຮ
ຸ່ ວມມ
ື /
ຮ
ຸ່ ວມມ
ື ກ
ັ ບເພ
ືຸ່ ອນຮ
ຸ່ ວມງຳນ
7. ຄວຳມສຳມຳດ ໃນກຳນຮ
ຸ່ ວມມ
ື
ກ
ັ ບສະພຳບແວດລ
້ ອມຂອງ
ໂຮງຮຽນ
ທ
ຸ່ ຳນອຳດຈະອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ຂ
ີ ດຄວຳມ
ສຳມຳດຂອງຄ
(ສ
ັ ງລວມຢ
ຸ່ ຳງໜ
້ ອຍຄຈະຕ
້ ອງ
ມ
ີ ຄວຳມສຳມຳດແຕ
ຸ່ ລະດ
້ ຳນ)
ໃນຂ
ັ້ ນຕອນນ
ີ ້ ມ
ັ ນເປ
ັ ນຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີຸ່ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນ ປະເມ
ີ ນຕ
ົ ນເອງແລະ
ທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງຮຽນວ
ຸ່ ຳຈດປະສ
ົ ງຂອງກຳນຮຽນຮ
້ ໄດ
້ ຮ
ັ ບຜ
ົ ນສຳເລ
ັ ດດ
ີ ຫ
ຼື
ບ
ຸ່ , ກຳນນຳໃຊ
້ ເວລຳ ແລະ ຄວຳມເຂ
ົ້ ຳໃຈຂອງພວກເຂ
ົ ຳ ເພ
ືຸ່ ອເປ
ັ ນກຳນ
ປ
ັ ບປງຍດທະສຳດກຳນຮຽນຂອງພວກເຂ
ົ ຳເຈ
ົ້ ຳໃຫ
້ ດ
ີ ຂ
ື ້ ນ ສຳລ
ັ ບມດນ /
ບ
ົ ດຮຽນ / ກຳນປະຊມຄ
ັ້ ງຕ
ຸ່ ໄປ.
ສະເໜ
ີ ບ
ັ ນດຳທ
ຸ່ ຳນ ມ
ີ ຄຳເຫ
ັ ນ/
ຄຳຖຳມ ຕ
ຸ່ ກ
ັ ບກຳນນຳສະເໜ
ີ ຄ
ັ້ ງນ
ີ ້
ຕ
ຸ່ ໄປນ
ີ ້ ຂ
້ ຳພະເຈ
ົ້ ຳຂນຳສະເໜ
ີ ກຳນນຳໃຊ
້ LAO-PDR
ເຂ
ົ້ ຳໃນກຳນສ
ິ ດສອນ ພຳສຳລຳວ
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ: ສອນພຳສຳລຳວ ຊ
ັ້ ນ ມ. 1
ບ
ົ ດທ
ີ 13 : ຫ
ຼັ ກກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ
້ ຖ
ື ກ
ສະມ
ັ ດຕະພຳບ: 1. ອະທ
ິ ບຳຍຄວຳມໝຳຍ ແລະ ຄວຳມສຳຄ
ັ ນ
ຂອງຫ
ຼັ ກກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ
້ ຖ
ື ກໄດ
້ .
2. ຂຽນ ຫ
ຼື ສະກ
ົ ດຄຳພຳສຳລຳວຖ
ື ກຕ
້ ອງ.
.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ
ີ 1: ກຳນບ
ັ ນຍຳຍຫຍ
້
ຄບ
ັ ນຍຳຍຫຍ
້ ເນ
ື ້ ອໃນຕ
ົ້ ນຕຂອງບ
ົ ດຮຽນທ
ີຸ່ ນ
ັ ກຮຽນຈະຮຽນ ປະມຳນ 15-20 ນຳທ
ີ ໂດຍ
ອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ສະມ
ັ ດຖະພຳບທ
ີຸ່ ຢຳກໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນໄດ
້ ເປ
ັ ນຫ
ຼັ ກ.
•ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ ກຳນບ
ັ ນຍຳຍຫຍ
້ :
ພຳສຳລຳວຕ
້ ອງຂຽນເປ
ັ ນສຳນຽງຂອງຄ
ົ ນລຳວດ
້ ວຍວ
ິ ທ
ີ ທ
ີຸ່ ກະທ
ັ ດ
ຮ
ັ ດ, ເພ
ືຸ່ ອບ
ຸ່ ໃຫ
້ ມ
ີ ຕ
ົ ວອ
ັ ກສອນເກ
ີ ນອອກໄປ
ວ
ິ ທ
ີ ກຳນຂຽນຕ
້ ອງປະຕ
ິ ບ
ັ ດຕຳມຫ
ຼັ ກກຳນດ
ັຸ່ ງລ
ຸ່ ມນ
ີ ້ :
1. ຫ
ຼັ ກກຳນຂອງຕ
ົ ວອ
ັ ກສອນ
2. ຫ
ຼັ ກກຳນຂອງວ
ັ ນນະຍດ ໄມ
້ ເອກ (X່
ຸ່ ) ແລະ ໄມ
້ ໂທ (X່
້ )
3. ຫ
ຼັ ກກຳນກຳນໃຊ
້ ເຄ
ືຸ່ ອງໝຳຍວ
ັ ກຕອນ
4. ຫ
ຼັ ກກຳນໃນກຳນນຳໃຊ
້ ‘ຮ’ ແລະ ‘ລ’
5. ຫ
ຼັ ກກຳນໃນກຳນໃຊ
້ ສະຫ
ຼ ະ ‘ໄx ‘ ແລະ ‘ໃx’
ບຳດກ
້ ຳວ 2: ກ
ິ ດຈະກຳ
ອຳຈຳນໃຫ
້ ກ
ິ ດຈະກຳນ
ັ ກຮຽນ ພ
້ ອມທ
ັ ງໃຫ
້ ຄຳແນະນຳລະອຽດໃນສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ຈະເຮ
ັ ດ
ແລະ ຄຳດໝຳຍທ
ີຸ່ ໃຫ
້ ບ
ັ ນລ. ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນເຮ
ັ ດເປ
ັ ນຄ
ຸ່ ຫ
ຼື ເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມກ
ຸ່ ໄດ
້ .
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ:
ຈ
ັ ດກ
ິ ດຈະກຳກຳນສອນຫ
ຼັ ກກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ
້ ຖ
ື ກ.
- ຈ
ັ ດນ
ັ ກຮຽນອອກເປ
ັ ນ 5 ກ
ຸ່ ມ ເຊ
ິຸ່ ງແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມໃຫ
້ ຄ
ົ້ ນຄວ
້ ຳ
ຫ
ຼັ ກກຳນໜ
ຸ່ ງ ແລະ ຕອບຄຳຖຳມ ດ
ັຸ່ ງນ
ີ ້ :
1. ກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ
້ ຖ
ື ກມ
ີ ຄວຳມສຳຄ
ັ ນແນວໃດ?
2. ມ
ີ ຈ
ັ ກຫ
ຼັ ກກຳນ?
3. ຫ
ຼັ ກກຳນໃດແດ
ຸ່ ?
4. ຍ
ົ ກຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງແຕ
ຸ່ ລະຫ
ຼັ ກກຳນ 4-5 ຄຳ....
ນ
ີ ້ ແມ
ຸ່ ນຄວຳມຖ
ື ກຕ
້ ອງບ? ຫ
ຼັ ກກຳນ
ພ
ື ້ ນຖຳນເຫ
ຼົຸ່ ຳນ
ີ ້ ແມ
ຸ່ ນຄວຳມຖ
ື ກຕ
້ ອງ
ບ ສຳມຳດເປ
ັ ນສ
ຸ່ ວນນ
ືຸ່ ງຂອງກຳນ
ບ
ັ ນຍຳຍຫຍ
້ ໄດ
້ ບ
ຸ່
ກ
ິ ດຈະກຳທ
ີຸ່ ດ
ີ ກ
ຸ່ ວຳທ
ີຸ່ ເໝຳະສ
ົ ມກ
ັ ບກຳນ
ສະໝ
ັ ກ ແມ
ຸ່ ນເພ
ືຸ່ ອໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳໃຊ
້
ເວລຳເພ
ືຸ່ ອສ
້ ຳງຜະລ
ິ ດຕະພ
ັ ນທ
ີຸ່ ແທ
້ ຈ
ິ ງ
ຫ
ຼັ ກກຳນເຫ
ຼົຸ່ ຳນ
ັ້ ນ, ຄ
ື ກ
ັ ນກ
ັ ບຈ
ົ ດໝຳຍ,
ເລ
ືຸ່ ອງ, ຫລ
ື ແມ
້ ແຕ
ຸ່ ຈ
ົ ດໝຳຍ, ເລ
ືຸ່ ອງ,
ຫລ
ື ແມ
້ ແຕ
ຸ່ ກຳນບ
ັ ນຍຳຍກ
້ ອງຮບ
 ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຈະປກສຳຫຳລ
ື ແລະ ຈ
ົ ດບ
ັ ນທກກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຜ
ົ ນງຳນ
ໄວ
້ . ສຳລ
ັ ບຄຳ ຖຳມທ
ີ 2, ນຳຍຄອຳດຈະແຕ
ຸ່ ງຕ
ັ້ ງແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມໃຫ
້
ຍ
ົ ກຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງໜ
ຸ່ ງຫ
ຼັ ກກຳນ.
 ຍ
ົ ກຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ, ຄຕ
້ ອງໃຫ
້ ເວລຳຫ
ຼ ຳຍປຳນໃດ ສຳລ
ັ ບແຕ
ຸ່ ລະ
ກ
ິ ດຈະກຳ ໂດຍມ
ີ ຄຳແນະນຳທ
ີຸ່ ຈະແຈ
້ ງວ
ຸ່ ຳພວກເຂ
ົ ຳຈະເຮ
ັ ດ
ຫຍ
ັ ງ:
 ບ
ັ ນທກຄຳຕອບໄວ
້ ລ
ຸ່ ມ,
 ລຳຍງຳນໂດຍປຳກເປ
ົຸ່ ຳໃນຫ
້ ອງຮຽນ.
 ກ
ຸ່ ມທ
ີຸ່ ໄດ
້ ເຮ
ັ ດກ
ິ ດຈະກຳໄດ
້ ດ
ີ ຄວນໄດ
້ ຮ
ັ ບລຳງວ
ັ ນໂດຍ
ຕ
ົ ບມ
ື ຊ
ົ ມເຊ
ີ ຍ 110 ຄ
ັ້ ງຫລ
ື ໄດ
້ ຮ
ັ ບຄະແນນພ
ິ ເສດ.
ກ
ິ ດຈະກຳທ
ີຸ່ ດ
ີ ກ
ຸ່ ວຳທ
ີຸ່ ເໝຳະສ
ົ ມກ
ັ ບກຳນ
ສະໝ
ັ ກ ແມ
ຸ່ ນເພ
ືຸ່ ອໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳໃຊ
້
ເວລຳເພ
ືຸ່ ອສ
້ ຳງຜະລ
ິ ດ ຕະພ
ັ ນທ
ີຸ່ ແທ
້ ຈ
ິ ງ
ຫ
ຼັ ກກຳນເຫ
ຼົຸ່ ຳນ
ັ້ ນ, ຄ
ື ກ
ັ ນກ
ັ ບຈ
ົ ດ ໝຳຍ,
ເລ
ືຸ່ ອງ, ຫລ
ື ແມ
້ ແຕ
ຸ່ ຫ
ົ ວຂ
້ ສຳລ
ັ ບຮບ
ພຳບ. ຈະເປ
ັ ນຫ
ຼັ ກຖຳນທ
ີຸ່ ດ
ີ ກວ
ຸ່ ຳຂອງທ
ັ ກ
ສະກຳນຂຽນຕ
ົ ວຈ
ິ ງ.
ບຳດກ
້ ຳວ 3: ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ
ໂດຍອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ກ
ິ ດຈະກຳກຳນຮຽນຕຳມກຳນມອບໝຳຍຂອງອຳຈຳນ,
ນ
ັ ກຮຽນກະກຽມຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຈຳກກ
ຸ່ ມ ຫລ
ື ເຮ
ັ ດກຳນສ
ົ ນທະນຳຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ນ
ແລະ ສ
ົ ນທະນຳກ
ັ ນ
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ:
ຫ
ຼັ ກກຳນໃນກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ
້ ຖ
ື ກຕ
້ ອງແມ
ຸ່ ນຫ
ຼັ ກກຳນໜ
ຸ່ ງທ
ີຸ່ ທກຄ
ົ ນຕ
້ ອງປະຕ
ິ ບ
ັ ດຢ
ຸ່ ຳງ
ເຂ
ັ້ ມງວດເພ
ືຸ່ ອເຮ
ັ ດໃຫ
້ ເຂ
ົ ຳເຈ
ົ້ ຳຂຽນຖ
ື ກຕ
້ ອງຕຳມກ
ົ ດເກນພຳສຳລຳວ ແລະ ນຳໃຊ
້ ເພ
ືຸ່ ອກຳນ
ສ
ືຸ່ ສຳນທ
ີຸ່ ຈະແຈ
້ ງ ແລະ ມ
ີ ຄວຳມໝຳຍ.
ດ
ັຸ່ ງນ
ັ້ ນຜ
ົ ນຜະລ
ິ ດທ
ີຸ່ ຄຳດວ
ຸ່ ຳຈະດ
ີ ທ
ີຸ່ ສດແມ
ຸ່ ນກຳນສະແດງກ
ົ ດລະບຽບເຫ
ຼົຸ່ ຳນ
ີ ້ ໂດຍຜ
ຸ່ ຳນຈ
ົ ດໝຳຍ
3 ວ
ັ ກຂອງກຳນສະໝ
ັ ກ ວຽກ. ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ / ຜະລ
ິ ດຕະພ
ັ ນຕ
້ ອງເປ
ັ ນຫ
ຼັ ກຖຳນປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນຂອງ
ທ
ັ ກສະ / ຄວຳມຮ
້ ເປ
ົ້ ຳໝຳຍໃນໄວຍຳກອນພຳສຳລຳວ. ມ
ັ ນຍ
ັ ງຕ
້ ອງມ
ີ ຄວຳມກ
ຸ່ ຽວຂ
້ ອງ ຕ
ຸ່ ກ
ັ ບ
ສະພຳບກຳນຂອງໂລກທ
ີຸ່ ແທ
້ ຈ
ິ ງເຊ
ິຸ່ ງນ
ັ ກຮຽນຄຳດວ
ຸ່ ຳຈະເປ
ັ ນກຳນກະກຽມສຳລ
ັ ບ. ທ
ັ ກສະນ
ີ ້ ຕ
້ ອງ
ໄດ
້ ປ
ົ ກປ
້ ອງຈຳກ LSE ເຖ
ິ ງ USE.
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງຂອງກຳນຂຽນ/ກຳນສະກ
ົ ດຄຳ:
- ຄະນະທ
ີຸ່ ຝ
ົ ນຕ
ົ ກ (wrong) ຂະນະທ
ີຸ່ ຝ
ົ ນຕ
ົ ກ (correct),
- ເພ
ີ ້ ມ (wrong) ເພ
ີຸ່ ມ (correct),
- ສອງຮ
້ ອຍ (correct) ສອງລ
້ ອຍ (wrong)
- ວ
ັ ດຖປ
ັ ດໄຈ(correct) ວ
ັ ດຖປ
ັ ດໃຈ (wrong)
- ສ
ຸ່ ອງໄຟຟ
້ ຳ (correct ຊ
ຸ່ ອງໄຟຟ
້ ຳ (wrong) …
ນຳຍຄຕ
້ ອງຢ
ຸ່ ຳງອ
້ ອມຫ
້ ອງເພ
ືຸ່ ອຮ
ັ ບປະກ
ັ ນວ
ຸ່ ຳທກໆຄ
ົ ນໄດ
້ ເຂ
ົ້ ຳ
ຮ
ຸ່ ວມຢ
ຸ່ ຳງຫ
້ ຳວຫ
ັ ນໃນກ
ິ ດຈະກຳ.
ອຳຈຳນຂໃຫ
້ ກ
ຸ່ ມ ຫ
ຼື ເປ
ັ ນຄ
ຸ່ ສະເໜ
ີ ຜ
ົ ນຂອງກຳນເຮ
ັ ດວຽກຂອງເຂ
ົ ຳເຈ
ົ້ ຳ. ອ
ີ ງຕຳມ
ເວລຳທ
ີຸ່ ມ
ີ , ຄໂທຫຳຕຳງ ໜ
້ ຳທກກ
ຸ່ ມນຳສະເໜ
ີ ແລະ ສ
ົ ນທະນຳຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງພວກ
ເຂ
ົ ຳຢ
ຸ່ ໃນຫ
້ ອງ.
- ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມສະເໜ
ີ ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງສອງຄຳຖຳມທ
ີຸ່ ພວກເຂ
ົ ຳໄດ
້
ສ
ົ ນທະນຳໃນຊ
ັ້ ນຮຽນໃນຂະນະທ
ີຸ່ ສ
ຸ່ ວນອ
ືຸ່ ນໆ ຂອງຫ
້ ອງຮຽນ
ເອ
ົ ຳໃຈໃສ
ຸ່ ຟ
ັ ງ. ເຂ
ົ ຳເຈ
ົ້ ຳອຳດຖຳມຄຳຖຳມກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ.
ຫ
ຼັ ງຈຳກກຳນນຳສະເໜ
ີ , ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມອຳດຈະສ
ົຸ່ ງເອກະສຳນ
ຄ
ື ນຂອງພວກເຂ
ົ ຳໄປທ
ີຸ່ ອຳຈຳນ (ສ
ຸ່ ວນໜ
ຸ່ ງ
ຂອງກຳນປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນກຳນລ
ົ ງທ
ື ນ)
ບຳດກ
້ ຳວ 4: ກຳນນຳສະເໜ
ີ
ດ
ັຸ່ ງທ
ີຸ່ ໄດ
້ ແນະນຳ, ທ
ີຸ່ ແທ
້ ຈ
ິ ງ
ຈ
ົ ດ ໝຳຍກຳນສະໝ
ັ ກ
ງຳນຈະດ
ີ ກວ
ຸ່ ຳທ
ີຸ່ ສະແດງໃຫ
້
ເຫ
ັ ນ ທ
ັ ກສະກຳນຂຽນຕ
ົ ວ
ຈ
ິ ງ. ພວກເຮ
ົ ຳບ
ຸ່ ຂໃຫ
້ ພວກ
ເຂ
ົ ຳຖຳມເວ
ົ້ ຳກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບກຳນ
ຂຽນ. ພວກເຮ
ົ ຳຂໃຫ
້ ພວກ
ເຂ
ົ ຳ ຂຽນ ແລະ ຫ
ຼັ ງຈຳກນ
ັ້ ນ
ເພ
ືຸ່ ອກວດແກ
້ / ດ
ັ ດແກ
້
ວ
ິ ຊຳກຳນ ອ
ີ ງ​
ຕຳມກ
ົ ດ
ລະບຽບໄວຍະກອນ.
ບຳດກ
້ ຳວ 5: ກຳນປກສຳຫຳລ
ື
ຄອຳຈຳນອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນສ
ົ ນທະນຳກ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນໂດຍອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ບ
ົ ດສະເໜ
ີ
ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ, ຊ
ຸ່ ວຍໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳວ
ິ ເຄຳະ ແລະ ສ
ັ ງລວມກຳນຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່ ສຳຄ
ັ ນ.
- ກຳນສ
ົ ນທະນຳຈະໄດ
້ ເຮ
ັ ດຫ
ຼັ ງຈຳກກຳນນຳສະເໜ
ີ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມເພ
ືຸ່ ອຫ
ຼີ ກລ
້ ຽງຄວຳມສ
ັ ບສ
ົ ນ.
- ຄອຳຈຳນແນະນຳໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນເອ
ົ ຳໃຈໃສ
ຸ່ ຕ
ຸ່ ກຳນນຳສະເໜ
ີ ບ
ົ ດລຳຍງຳນຂອງແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມເພ
ືຸ່ ອຊ
ີ ້ ໃຫ
້ ເຫ
ັ ນບ
ັ ນຫຳຕ
ຸ່ ຳງໆ. ເມ
ືຸ່ ອສ
ົ ນທະນຳກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບກຳນ
ສະກ
ົ ດ ແລະ ກຳນຂຽນຄຳສ
ັ ບພຳສຳລຳວ, ມ
ັ ນກ
ຸ່ ມ
ີ ກຳນຖ
ົ ກຖຽງກ
ັ ນຫ
ຼ ຳຍ.
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ ຳງ: - ເຊ
ິຸ່ ງ /ຊ
ຸ່ ງ , ຈ
ິຸ່ ງ / ຈ
ຸ່ ງ, ທ
ີ ໜ
ຸ່ ງ / ທ
ີຸ່ ໜ
ຸ່ ງ, ນ
ຸ່ ງ / ໜ
ຸ່ ງ, ຫ
ຸ່ ວງໃຍ / ຫ
ຸ່ ວງໄຍ, ກໄດ
້ / ກ
ຸ່
ໄດ
້ .....
- “ກ
ິ ນແລ
້ ວແຂງແຮງບ
ຸ່ ມ
ີ ພະຍຳດບຽດບຽນ” (ກຳນໃຊ
້ ເຄ
ືຸ່ ອງໝຳຍວ
ັ ກຕອນ)
ອ
ີ ງຕຳມກຳນສ
ົ ນທະນຳ, ຄອຳຈຳນສຳມຳດຖຳມນ
ັ ກຮຽນແຕ
ຸ່ ລະຄ
ົ ນ ເພ
ືຸ່ ອ
ແບ
ຸ່ ງປ
ັ ນກຳນທ
ົ ບທວນຂອງພວກເຂ
ົ ຳ, ຫ
ຼື ຂໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳກ
ັ ບຄ
ື ນໄປຫຳກ
ຸ່ ມ
ຂອງພວກເຂ
ົ ຳ ຕ
ົ ກລ
ົ ງເຫ
ັ ນດ
ີ ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບກຳນທ
້ ອນໂຮມກ
ຸ່ ມ; ໂດຍສະເພຳະ, ທ
ີຸ່
ສຳຄ
ັ ນເອ
ົ ຳອອກຈຳກ ເຫດກຳນກຳນຮຽນທ
ີຸ່ ຫຳກ
ຸ່ ສະຫ
ຼ ບຈຳກບຳດກ
້ ຳວທ
ີ 5.
Step 6: Reflection
- ໃນທ
ີຸ່ ນ
ີ ້ ທ
ຸ່ ຳນຈະເຫ
ັ ນວ
ຸ່ ຳກຳນຮຽນຮ
້ ຈະຕ
ື ້ ນເຂ
ີ ນຄ
ື ແນວໃດຖ
້ ຳພວກເຂ
ົ ຳພຽງແຕ
ຸ່ ຈ
ືຸ່
ລະບຽບຫ
ຼັ ກໄວຍຳກອນສຳລ
ັ ບກຳນທ
ຸ່ ອງຈຳ / ກຳນສ
ົ ນທະນຳ ແລະ ບ
ຸ່ ໄດ
້ ນຳໃຊ
້ ກ
ົ ດລະບຽບ
ໂດຍກ
ົ ງກ
ັ ບຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບທ
ີຸ່ ແທ
້ ຈ
ິ ງ.
ຈະບ
ຸ່ ມ
ີ ຫຍ
ັ ງທ
ີຸ່ ຈະສະທ
້ ອນໃຫ
້ ເຫ
ັ ນ.
[ອ
້ ຳງອ
ີ ງເຖ
ິ ງທ
ັ ກສະໃນກຳນຄ
ິ ດຄຳສ
ັຸ່ ງສງ ຄ
ິ ດຄຳສ
ັຸ່ ງຕ
ຸ່ ຳຂ
ື ້ ນເມ
ືຸ່ ອໃດ
ກຳນກະກຽມຈດປະສ
ົ ງກຳນຮຽນຮ
້ ຂອງທ
ຸ່ ຳນທຽບກ
ັ ບວຽກງຳນກຳນຮຽນຮ
້
ບຳດກ
້ ຳວ 6: ກຳນທ
ົ ບທວນຄ
ື ນ
ແຕ
ຸ່ ຕຳມທ
ີຸ່ ທ
ຸ່ ຳນເຫ
ັ ນມ
ັ ນບ
ຸ່ ງ
ຸ່ ຳຍດຳຍ. ຄ
ື ກ
ັ ນກ
ັ ບທກໆຢ
ຸ່ ຳງ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກກຳນຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່ ມ
ີ
ປະສ
ົ ບກຳນມ
ັ ນຕ
້ ອງກຳນກຳນວຳງແຜນຢ
ຸ່ ຳງລະມ
ັ ດລະວ
ັ ງ ແລະ ກຳນສະທ
້ ອນໃຫ
້ ເຫ
ັ ນ
ກ
ຸ່ ອນໂດຍອຳຈຳນ. ບ
ຸ່ ມ
ີ ຂອງປອມ/ກຳນສ
້ ໂກງ. ອຳຈຳນຕ
້ ອງເປ
ັ ນແບບຢ
ຸ່ ຳງທຳອ
ິ ດ
ສຳລ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນລຳວຕະຫ
ຼ ອດຊ
ີ ວ
ິ ດ.
ລຳຍລະອຽດກຳນປຽບທຽບ
ຄ
້ ຳຍຄ
ື ກ
ັ ບເຕ
ັ ກນ
ິ ກກຳນຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່ ມ
ີ ປະສ
ົ ບກຳນອ
ືຸ່ ນໆ, LAOPDR ສ
ົຸ່ ງຕ
ຸ່ ກຳນຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່
ເລ
ິ ກເຊ
ິຸ່ ງໃຫ
້ ແກ
ຸ່ ນ
ັ ກຮຽນ, ໂດຍມ
ີ ຈດປະສ
ົ ງເພ
ືຸ່ ອໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳມ
ີ ໂອກຳດໃນກຳນຮຽນ
ຮ
້ ທ
ີຸ່ ເລ
ິ ກເຊ
ິຸ່ ງ ແລະ ມ
ີ ຄວຳມໝຳຍ ຫ
ຼ ຳຍຂ
້ ນເຊ
ິຸ່ ງຈະຖ
ື ກແປຈຳກຄວຳມຊ
ົ ງຈຳໄລຍະ
ສ
ັ້ ນຈ
ົ ນເຖ
ິ ງຄວຳມຊ
ົ ງຈຳໄລຍະຍຳວ.
LAOPDR ຍ
ັ ງແນະນຳພວກເຂ
ົ ຳໃຫ
້ ຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່ ສະທ
້ ອນນຳໄປສ
ຸ່ ກຳນພ
ັ ດທະນຳທ
ັ ກ
ສະກຳນຄ
ິ ດທ
ີຸ່ ສຳຄ
ັ ນ.
ສ
ີຸ່ ງທ
ີຸ່ ຄວນຈ
ົ ດຈຳ:
ເມ
ືຸ່ ອເວລຳຖ
ື ກມອບໝຳຍວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ ຫລ
ື ເປ
ັ ນຄ
ຸ່
ນ
ັ ກຮຽນ, ອຳຈຳນຄວນຮ
ັ ບປະກ
ັ ນວ
ຸ່ ຳສະໜອງສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ດ
ີ ໃນ
ກຳນຊ
ີ ້ ນຳ ແລະ ທ
ິ ດທຳງທ
ີຸ່ ເໝຳະ ສ
ົ ມແກ
ຸ່ ກ
ຸ່ ມດ
ັຸ່ ງກ
ຸ່ ຳວ ແລະ
ນ
ັ ກຮຽນທ
ີຸ່ ແບ
ຸ່ ງເປ
ັ ນຄ
ຸ່ , ດ
ັຸ່ ງນ
ັ້ ນຄວຳມຕ
້ ອງກຳນທ
ີຸ່ ຈະຊກຍ
້
ໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ ຳຖຳມຄຳຖຳມເວ
ົ້ ຳຢ
ຸ່ ຳງກ
ົ ງໄປກ
ົ ງມຳເພ
ືຸ່ ອໃຫ
້ ໄດ
້
ຮ
ັ ບກຳນຊ
ີ ້ ນຳຢ
ຸ່ ຳງຖ
ື ກຕ
້ ອງ, ສະນ
ັ້ ນວຽກງຳນ ແລະ ແນວຄ
ິ ດ
ພ
ື ້ ນຖຳນທ
ີຸ່ ຈຳເປ
ັ ນເພ
ືຸ່ ອປະຕ
ິ ບ
ັ ດວຽກງຳນໃຫ
້ ຈະແຈ
້ ງ.
ຄຳຖຳມສຳລ
ັ ບຜ
້ ສ
ົ ນໃຈ/ຜ
້ ເຂ
ົ້ ຳຮ
ຸ່ ວມ:
LAOPDR ແມ
ຸ່ ນວ
ຸ່ ຳງ
ຸ່ ຳຍດຳຍແຕ
ຸ່ ບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນເລ
ືຸ່ ອງງ
ຸ່ ຳຍດຳຍ. ມ
ັ ນໃຊ
້
ພ
ື ້ ນຖຳນທ
ີຸ່ ເຂ
ັ້ ມແຂງກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຈດປະສ
ົ ງກຳນຮຽນ, ກຳນປະເມ
ີ ນຜ
ົ ນໂດຍ
ອ
ີ ງໃສ
ຸ່ ຫ
້ ອງຮຽນ ແລະ ຫ
ຼັ ກກຳນກຳນຮຽນຮ
້ ທ
ີຸ່ ມ
ີ ປະສ
ົ ບກຳນຂ
ັ້ ນພ
ື ້ ນຖຳນ
(ໂດຍໄລຍະສ
ັ້ ນ, ຄວຳມສຳມຳດຂອງຄອຳຈຳນທ
ີຸ່ ມ
ີ ຂ
ັ້ ນຕ
ຸ່ ຳສດ ທ
ີຸ່ ໄດ
້ ຮ
ັ ບ
ກ
ຸ່ ອນກຳນຮຽນຈ
ົ ບໃນກຳນທ
ົ ດລອງຮ
ັ ບໃຊ
້ ວຽກງຳນ).
1. ກຳນທ
ົ ດລອງບລ
ິ ກຳນກ
ຸ່ ອນ: ພວກເຮ
ົ ຳສຳມຳດຮ
້ ຄນນະພຳບຂອງຄ
ໄດ
້ ແນວໃດ? ນ
ັ ກຮຽນທ
ີຸ່ ຈ
ົ ບທ
ີຸ່ ມ
ີ ຄນວດທ
ິ ຂ
ັ້ ນຕ
ຸ່ ຳສດ = ມ
ີ
ສະມ
ັ ດຖະພຳບຕ
ຸ່ ຳ ຊ
ຸ່ ຽວຊຳນຄວຳມຮ
້ ດ
້ ຳນວ
ິ ຊຳຄໃນເວລຳນ
ັ້ ນໃນ
ລະດ
ັ ບ TTI?
2. ກຳນທ
ົ ດລອງບລ
ິ ກຳນ: ຄວຳມຮ
ີ ບດ
ຸ່ ວນທ
ີຸ່ ສດແມ
ຸ່ ນສ
ິຸ່ ງທ
ີຸ່ ພວກເຮ
ົ ຳ
ທ
ົ ດລອງນ
ີ ້ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກກຳນຮຽນຮ
້ ແມ
ຸ່ ນຮຽນໂດຍຄສອນມ
ັ ດທະຍ
ົ ມທ
ັ ງໝ
ຄຳຖຳມສຳລ
ັ ບຜ
້ ທ
ີຸ່ ສ
ົ ນໃຈ / ຜ
້ ເຂ
ົ້ ຳຮ
ຸ່ ວມ:
3. ມ
ີ ຈ
ັ ກຄ
ົ ນໄດ
້ ຮຽນຮ
້ ຫຍ
ັ ງໃໝ
ຸ່ ໃນມ
ື ້ ນ
ີ ້ ?
• ກະລນຳພ
ິ ມຄຳວ
ຸ່ ຳ“ LAOPDR” ໃນ ແຊດບອກ (ກ
ຸ່ ອງ ສ
ົ ນທະນຳ).
4. ມ
ີ ຫ
ຼ ຳຍຄ
ົ ນປຳນໃດທ
ີຸ່ ຮ
້ ສກວ
ຸ່ ຳພວກເຂ
ົ ຳຕ
້ ອງກຳນຮຽນຮ
້ ຫ
ຼ ຳຍຂ
້ ນດ
ັຸ່ ງນ
ັ້ ນພວກ
ເຂ
ົ ຳເຈ
ົ້ ຳສຳມຳດເຂ
ົ້ ຳຮ
ຸ່ ວມ WEBINAR ໃນຄ
ັ້ ງຕ
ຸ່ ໄປບ
ຸ່ ?
• ກະລນຳກ
ົ ດໄລ ກ
ົ ດແຊ ທ
ີຸ່ WWW.FACEBOOK.COM/EESDP
ເຖ
ິ ງຜ
້ ເຂ
ົ້ ຳຮ
ຸ່ ວມທກທ
ຸ່ ຳນ
ກະລນຳໃຊ
້ ຫ
ຼັ ກກຳນໃນກຳນຂຽນ ແລະ ກຳນສະກ
ົ ດຄຳທ
ີຸ່
ຖ
ື ກຕ
້ ອງເພ
ືຸ່ ອເຮ
ັ ດໃຫ
້ ພຳສຳລຳວຖ
ື ກຕ
້ ອງ ແລະ ເປ
ັ ນເອກະ
ພຳບກ
ັ ນ
ຂຂອບໃຈ
35
ຍ
ິ ນດ
ີ ຕ
້ ອນຮ
ັ ບຄຳຖຳມຂອງທ
ຸ່ ຳນ !
ກະລນຳຍ
ົ ກມ
ື ຂ
້ ນເພ
ືຸ່ ອໃຫ
້ ເປ
ັ ນທ
ີຸ່ ຮ
້
ຈ
ັ ກ
ຫ
ຼື ພ
ິ ມຄຳຖຳມຂອງທ
ຸ່ ຳນລ
ົ ງໃນ:
ZOOM CHAT BOX
(ສ
ຸ່ ມເລ
ື ອກ 3 ຄຳຖຳມ ໃຫ
້ ຜ
້ ເຂ
ົ້ ຳຮ
ຸ່ ວມ ຫ
ຼື ຄະນະຮ
ັ ບຜ
ິ ດຊອບ
ເປ
ັ ນຜ
້ ຕອບ)
36
SPECIAL THANKS TO:
The Department of Teacher Education (DTE)
The Department of General Education (DGE)
The Research Institute for Educational Sciences (RIES)
The Institute for Education Administrators Development (IFEAD)
The EESDP Project Management Unit (PMU)
The Project Implementation Consultants of INTEM Philippines
Hosted by:
Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader
Presentor:
KAMHUNGSENGMANY
Reactors:
Segment 1: Ajan Ket of DTE/Ajan Keo of EESDP/Ajan Outhit of RIESSegment 2: Ajan Tavanh of DTE/ Ajan Houmphanh of RIES/ Ajan Sengkeo
of DTESegment 3: Ajan Lamphoun of IFEAD, Ajan Vongduean of DTE, Ajan Keomannivanh Phimmahasay, Ajan Somphone of DGE
Technical Support: (ICT/Assessment)
Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad
Chat panelists:
Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet
THE END
1 sur 37

Recommandé

Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSION par
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSIONModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSION
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
407 vues40 diapositives
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
319 vues41 diapositives
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9 par
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Joel Wayne Ganibe, MBA
402 vues52 diapositives
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep par
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepModule 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prep
Module 1.1-experiment-based-teaching.-lao-june-4-final prepJoel Wayne Ganibe, MBA
416 vues39 diapositives
Module 1.4 role play lao version fin par
Module 1.4 role play lao version finModule 1.4 role play lao version fin
Module 1.4 role play lao version finJoel Wayne Ganibe, MBA
499 vues43 diapositives
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final par
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalModule 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalJoel Wayne Ganibe, MBA
207 vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin par
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finEESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
237 vues29 diapositives
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg par
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgModule 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwgJoel Wayne Ganibe, MBA
288 vues35 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
Module 3.4-question-and-answer lao-fin par
Module 3.4-question-and-answer lao-finModule 3.4-question-and-answer lao-fin
Module 3.4-question-and-answer lao-finJoel Wayne Ganibe, MBA
174 vues33 diapositives
Biologylessononamphibians sesdp lao par
Biologylessononamphibians sesdp laoBiologylessononamphibians sesdp lao
Biologylessononamphibians sesdp laoJoel Wayne Ganibe, MBA
775 vues15 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
364 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
880 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
320 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(20)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

Module 1.6 lao pdr (lao version) 062221

 • 1. ເຕ ັ ກນ ິ ກວ ີ ທ ີ ສອນແບບ LAO PDR ນຳສະເໜ ີ ໂດຍ ຮສ. ຄຳຮ ຸ່ ງ ແສນມະນ ີ ຮສ. ບນເຮ ັ ງ ສ ີ ຫຳລຳດ
 • 3. ກຳນນຳໃຊ ້ ເຕ ັ ກນ ິ ກແບບ LAO PDR ກຳນຮຽນແບບເອ ົ ຳຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກຳງ 3 WELCOME TO NO. 6 OUT OF 15 of OUR WEBINAR SERIES
 • 5. Webinar Mechanics • Webinar will run for 2 hours – PRESENTION – 40-50 minutes – REACTION PANEL – 15 minutes – CHATS – continuous – HOMEWORK for assessment at the end • With the aim to help you understand the learning strategy – Your learning must continue after this webinar – You will have home tasks to fulfill for you to get a certificate • Please use https://www.facebook.com/eesdp for your continuous learning. • You may submit your home task outputs or send feedback to Inbox of face book.com/EESDP and Email: eesd.2020@gmail.com
 • 6. PLEASE JOIN US EVERY WED/FRIDAY: BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON ZOOM. PLEASE MAKE SURE YOU REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN ACCESS • Topic: EESDP Trainers' Webinar Pilot Series: • Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS • Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/4555659164... • Meeting ID: 455 565 9164 • Passcode: EESDP2021
 • 7. PRESENTERS Khamhung SENGMANY & Bounheng SIHARATH Teacher Development Specialists, Lao Language; Curriculum Development Specialist, English ຜ ້ ນຳສະເໜ ີ
 • 8. - ໂມດນ LAOPDR ແມ ຸ່ ນຖ ື ກພ ັ ດທະນຳຂ ້ ນຢ ຸ່ ໃນ ທ ້ ອງຖ ິຸ່ ນ, ໂດຍສະເພຳະສຳລ ັ ບຢ ຸ່ ໃນລຳວ. - ນ ີ ້ ແມ ຸ່ ນແນວຄວຳມຄ ິ ດ ທ ີຸ່ ມ ີ ຕ ົ້ ນສະບ ັ ບມຳຈຳກຊ ຸ່ ຽວ ຊຳນທ ີຸ່ ປກສຳ EESDP ແລະ ເປ ັ ນວ ິ ທ ີ ກຳນສ ິ ດສອນ ທ ີຸ່ ມ ີ ກຳນນຳໃຊ ້ ໃນທ ້ ອງຖ ິຸ່ ນ ໂດຍອ ີ ງໃສ ຸ່ ແນວຄ ິ ດ ກຳນຮຽນແບບປະສ ົ ບກຳນທ ີຸ່ ຫ ຼ ຳກຫ ຼ ຳຍໃນກຳນ ປ ັ ບປງ ແລະ ປ ັ ບໃຊ ້ ແບບວ ິ ທ ີ ເອ ົ ຳຜ ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກຳງ ໃນຫ ້ ອງຮຽນໃນລຳວ. - ມ ັ ນໄດ ້ ອະທ ິ ບຳຍເຖ ິ ງຂະບວນກຳນຮຽນຮ ້ ເລ ີຸ່ ມແຕ ຸ່ ກຳນບ ັ ນລະຍຳຍແບບສ ັ້ ນໆ (lecturette) ເຖ ິ ງກຳນ ສະທ ້ ອນແລກປ ຸ່ ຽນ. ເຕ ັ ກນ ິ ກກຳນນຳໃຊ ໊ LAO PDR ມ ັ ນແມ ຸ່ ນເທ ັ ກນ ິ ກກຳນຮຽນຮ ້ ແບບປະສ ົ ບກຳນທ ີຸ່ ມ ີ ປະສ ິ ດທ ິ ພຳບແລະປ ຸ່ ຽນແປງໄດ ້ ເຊ ິຸ່ ງເປ ັ ນກຳນຊກຍ ້ ກຳນຮຽນແບບເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ້ ດ ້ ວຍຕ ົ ນເອງ / ກຳນຄ ົ້ ນຄ ິ ດແບບວ ິ ພຳກ ແລະ ງ ຸ່ ຳຍຕ ຸ່ ກຳນ ຕ ິ ດຕຳມເພຳະວ ຸ່ ຳແຕ ຸ່ ລະຕ ົ ວອ ັ ກສອນມ ີ ກຳນອະທ ິ ບຳຍແນະນຳແຕ ຸ່ ລະຂ ັ້ ນຕອນ.
 • 9. LAOPDR ໝຳຍຄວຳມວ ຸ່ ຳ: L- ບ ັ ນຍຳຍແບບສ ັ້ ນໆ A- ກ ິ ດຈະກຳ O- ຜ ົ ນຮ ັ ບ P- ກຳນນຳສະເໜ ີ D- ກຳນສ ົ ນທະນຳ R- ກຳນສະທ ້ ອນ ແລກປ ຸ່ ຽນ
 • 10. ບ ັ ນຍຳຍແບບ ສ ັ້ ນໆ ກ ິ ດຈະກຳ ຜ ົ ນຮ ັ ບ ກຳນນຳສະເໜ ີ ກຳນສ ົ ນທະນຳ ກຳນສະທ ້ ອນ ແລກປ ຸ່ ຽນ ລຳດ ັ ບ/ຂ ັ້ ນຕອນ
 • 11. ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 1: ບ ັ ນຍຳຍແບບສ ັ້ ນ ຄສອນບ ັ ນຍຳຍປະມຳນ 15-20 ນຳທ ີ ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບແນວຄວຳມຄ ິ ດຫ ຼັ ກໆທ ີຸ່ ນ ັ ກຮຽນຈະຮຽນ ໂດຍເນ ັ້ ນໃສ ຸ່ ຜ ົ ນສຳເລ ັ ດດ ້ ຳນສະມ ັ ດຖະພຳບຫ ຼັ ກຂອງນ ັ ກຮຽນ. ໃນກຳນບ ັ ນຍຳຍນ ້ ອຍ/ສ ັ້ ນນ ີ ້ (ພວກເຮ ົ ຳເອ ີ ້ ນວ ຸ່ ຳ lecturette) ພວກເຮ ົ ຳຈະຕ ້ ອງ: 1. ຊ ີ ້ ແຈງຈດປະສ ົ ງໃນກຳນຮຽນໃນຊ ົຸ່ ວໂມງນ ັ້ ນ (ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: ເປ ົ້ ຳໝຳຍຂອງກຳນຮຽນໃນ ຊ ົຸ່ ວໂມງຮຽນໜ ຸ່ ງ 55 ນຳທ ີ ແມ ຸ່ ນເພ ືຸ່ ອເພ ີຸ່ ມທ ັ ກສະດ ້ ຳນຕ ຸ່ ຳງໆ ຂອງນ ັ ກຮຽນ _____) --ໃນນ ີ ້ ຄສຳມຳດນຳໃຊ ້ ຄຳສ ັ ບສະເພຳະທ ີຸ່ ບ ົຸ່ ງບອກເຖ ິ ງທ ັ ກສະ ລະດ ັ ບສງ ແລະ ຕ ຸ່ ຳ, ເພ ືຸ່ ອກຳນ ົ ດຈດປະສ ົ ງໃດໜ ຸ່ ງ. “ພຳຍຫ ຼັ ງກຳນສອນ 55 ນຳທ ີ ແລ ້ ວ ພວກ ເຮ ົ ຳຈະສຳມຳດ —” • ຈ ືຸ່ ຈຳ ____ (Remember that ______ ) • ເຂ ົ້ ຳໃຈ ____ (Understand that______) • ນຳໃຊ ້ ____ (Apply to_____________) • ວ ິ ເຄຳະ ____ (Analyze ____________) • ປະເມ ີ ນຜ ົ ນ ____ (Evaluate____________) • ສ ້ ຳງ ____ (Create_____________)
 • 12. ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 1: ບ ັ ນຍຳຍແບບສ ັ້ ນ (ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຄຈ ຸ່ ງບ ັ ນຍຳຍສ ັ້ ນ ) ຜ ້ ເຂ ົ້ ຳຮ ຸ່ ວມທ ັ ງໝ ົ ດ: ອະທ ິ ບຳຍວ ຸ່ ຳເປ ັ ນຫຍ ັ ງ ພວກເຮ ົ ຳຈ ຸ່ ງຫ ຼ ດຜ ຸ່ ອນ ກຳນເວ ົ້ ຳຂອງຄໜ ້ ອຍລ ົ ງ ເພ ີຸ່ ມເວລຳສຳລ ັ ບກ ິ ດຈະກຳ ແລະ ກຳນເວ ົ້ ຳຂອງນ ັ ກຮຽນ
 • 13. Step1: ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 1: ບ ັ ນຍຳຍແບບສ ັ້ ນ (ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງກຳນສອນ ເລກ) ສະບຳຍດ ີ !, ມ ື ້ ນ ີ ້ ເປ ົ້ ຳໝຳຍກຳນຮຽນພຳຍໃນ 55 ນຳທ ີ , ຂອງພວກເຮ ົ ຳແມ ຸ່ ນເພ ືຸ່ ອເພ ີຸ່ ມທ ັ ກສະໃນກຳນ ຄ ົ້ ນຄ ິ ດແບບວ ິ ເຄຳະ, ເປ ົ້ ຳໝຳຍແມ ຸ່ ນເລ ັຸ່ ງໃສ ຸ່ ຜ ົ ນກຳນຮຽນຮ ້ ຈຳກວ ິ ຊຳຄະນ ິ ດສຳດໂດຍກຳນສະແດງ ອອກເຖ ິ ງແນວຄວຳມຄ ິ ດແບວ ິ ເຄຳະເຊ ິຸ່ ງພວກທ ຸ່ ຳນຈະເຫ ັ ນໄດ ້ ວ ຸ່ ຳ ມ ັ ນສຳມຳດນຳໃຊ ້ ໃນຊ ີ ວ ິ ດຕ ົ ວຈ ິ ງໄດ ້ . ມ ີ ລຳຍລະອຽດດ ັຸ່ ງນ ີ ້້ : 1. ຄວຳມຈ ື ຸ້່ ຈຳ: a+b = c 2. ຄວຳມເຂ ົ ້ ຳໃຈ: A ຄ ຸ່ ຳຂອງຕ ົ ວບວກ ແລະ B ຄ ຸ່ ຳຂອງຕ ົ ວບວກ, ເມ ືຸ່ ອເວລຳບວກເຂ ົ ້ ຳກ ັ ນແລ ້ ວ, ຄ ຸ່ ຳ ຂອງຜ ົ ນບວກ ເອ ີ ້ ນວ ຸ່ ຳ C ເຊ ິຸ່ ງບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນ A, ແລະ ກບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນ B. 3. ກຳນນຳໃຊ ້ ເຂ ົ ້ ຳໃນຊ ີ ວ ິ ດປະຈຳວ ັ ນ: ເຊ ັຸ່ ນຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ ສອນເດ ັ ກນ ້ ອຍ A ແມ ຸ່ ນພ ຸ່ , B ແມ ຸ່ ນແມ ຸ່ C ແມ ຸ່ ນ ເຈ ົ ້ ຳເອງ—ເຈ ົ ້ ຳ ບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນພ ຸ່ , ບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນແມ ຸ່່໌ , ເຈ ົ ້ ຳແມ ຸ່ ນຜ ົ ນຈຳກ ພວກເຂ ົ ຳເຈ ົ ້ ຳທ ັ ງສອງ, ເຊ ິຸ່ ງເອ ີ ້ ນວ ຸ່ ຳຜ ົ ນ ບວກ ຂອງພວກ ເຂ ົ ຳເຈ ົ ້ ຳ. 4. ວ ິ ເຄຳະ : ມ ີ ວ ິ ທ ີ ໃນກຳນຄ ິ ດໄລ ຸ່ ອ ືຸ່ ນໆ ໃນຫ ຼັ ກກຳນທຳງຄະນ ິ ດສຳດບ ຸ່ ? 5. ປະເມ ີ ນຜ ົ ນ: ຫ ຼັ ກກຳນນ ີ ້ ນຳໃຂ ້ ໄດ ້ ທ ົຸ່ ວໂລກບ? 6. ສ ້ ຳງ: ຫ ຼັ ກຖຳນທ ີຸ່ ສະແດງອອກຂອງຫ ຼັ ກກຳນນ ີ ້ ຈະເປ ັ ນຂອງພວກເຂ ົ ຳເຈ ົ ້ ຳ ແລະ ຈະເຮ ັ ດໃຫ ້ ພວກ ເຂ ົ ຳເຈ ົ ້ ຳສ ື ບຕ ຸ່ ອ ຸ່ ຳນເພ ີ ມເຕ ີ ມອ ິ ກ. 7. ຈຳກສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ເວ ົ ້ ຳມຳນ ີ ້ ມ ັ ນເປ ັ ນສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ທ ້ ຳທຳຍສຳລ ັ ບພວກເຮ ົ ຳ. ພວກເຮ ົ ຳຈະໄດ ້ ແລກປ ຸ່ ຽນຮຽນຮ ້ ຮ ຸ່ ວມກ ັ ນ ໃນຂ ັ້ ນຕ ຸ່ ໄປ, ໃນເວລຳພວກເຮ ົ ຳສ ົ ນທະນຳກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຕ ັ ກກະວ ິ ທະຍຳ (syllogisms). ໝຳຍເຫດ ສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ກ ຸ່ ຳວມຳນ ີ ້ ຈະມ ີ ລຳຍ ລະອຽດໃນຄ ັ້ ງຕ ຸ່ ໄປ ເພ ືຸ່ ອສ ້ ຳງຄວຳມ
 • 14. ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 2: A ກ ິ ດຈະກຳ ໃຫ ້ ກ ິ ດຈະກຳກຳນຮຽນຮ ້ . ຄໃຫ ້ ກ ິ ດຈະກຳກຳນຮຽນສຳລ ັ ບນ ັ ກຮຽນ, ໂດຍ ມ ີ ຄຳແນະນຳທ ີຸ່ ຈະແຈ ້ ງກ ຸ່ ຽວກ ັ ບສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ຄວນເຮ ັ ດ ແລະ ສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ຈະບ ັ ນລ. ຄຊ ີ ້ ແຈງວ ຸ່ ຳນ ັ ກຮຽນຕ ້ ອງເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ຫ ຼື ເປ ັ ນຄ ຸ່ . ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: ກຳນຮຽນວ ິ ຊຳຄະນ ິ ດສຳດ. ຄແບ ຸ່ ງນ ັ ກຮຽນໃນຫ ້ ອງ ຈຳນວນ 30 ຄ ົ ນ ອອກເປ ັ ນ 6 ກ ຸ່ ມ, ກ ຸ່ ມລະ 5 ຄ ົ ນ. ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຈະປະສ ົ ມ 2 ສ ີ . ໜ ້ ຳທ ີຸ່ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມ ແມ ຸ່ ນສ ້ ຳງ 4 ສ ີ ໂດຍນຳໃຊ ້ ສ ີ ທ ີຸ່ ມອບໝຳຍໃຫ ້ ເທ ົຸ່ ຳນ ັ້ ນ ແຕ ຸ່ ໃຊ ້ ສດທ ີຸ່ ແຕກຕ ຸ່ ຳງກ ັ ນ ຂອງ a+b=c 1. Group 1: ສ ີ ຟ ້ ຳ ແລະ ສ ີ ເຫ ຼື ອງ 2. Group 2: ສ ີ ແດງ ແລະ ສ ີ ເຫ ຼື ອງ 3. Group 3: ສ ີ ຟ ້ ຳ ແລະ ສ ີ ແດງ 4. Group 4: ສ ີ ເຫ ຼື ອງ ແລະ ສ ີ ຟ ້ ຳ 5. Group 5: ສ ີ ເຫ ຼື ອງ ແລະ ສ ີ ແດງ 6. Group 6: ສ ີ ແດງ ແລະ ສ ີ ຟ ້ ຳ ນ ີ ້ ແມ ຸ່ ນ (ວ ິ ທະຍຳສຳດ, ເຕ ັ ກໂນໂລຊ ີ , ສ ິ ນລະປະ, ຄະນ ິ ດສຳດ) ກ ິ ດຈະກຳປະສ ົ ມສຳລ ັ ບລະດ ັ ບນ ັ ກຮຽນ ມ ັ ດທະຍ ົ ມຕ ົ້ ນ. ພວກທ ຸ່ ຳນຈຳນວນໜ ຸ່ ງອຳດຈະມ ີ ຄຳຖຳມວ ຸ່ ຳ, “ແຕ ຸ່ ອບປະກອນເຫ ຼົຸ່ ຳນ ັ້ ນບ ຸ່ ມ ີ ຢ ຸ່ ໃນໂຮງຮຽນ ມ ັ ດທະຍ ົ ມ!” ມ ັ ນເປ ັ ນສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ທ ້ ຳທຳຍໃນກຳນມອບກ ິ ດຈະກຳໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນປະຕ ິ ບ ັ ດ ແລະ ສ ິຸ່ ງເຫ ຼົຸ່ ຳນ ີ ້ ບ ຸ່ ໄດ ້ ກ ຸ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບຫ ົ ວຂ ້ ຕ ົ້ ນຕຂອງກຳນຮຽນ/ກຳນສອນ.
 • 15. ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 3: ນ ັ ກຮຽນຜະລ ິ ດຜ ົ ນຮ ັ ບອອກມຳ. ກ ິ ດຈະກຳ ທ ີຸ່ ທ ຸ່ ຳນເລ ື ອກສຳລ ັ ບແຕ ຸ່ ລະບ ົ ດຮຽນນ ັ້ ນຕ ້ ອງມ ີ ຜ ົ ນຮ ັ ບ ເພ ືຸ່ ອ ເປ ັ ນຈດມ ້ ງໝຳຍສຳຄ ັ ນຢ ຸ່ ໃນຂະບວນດຳເນ ີ ນກ ິ ດຈະກຳ ແລະ ຍ ັ ງໃຊ ້ ເປ ັ ນ ຫ ຼັ ກຖຳນໃນກຳນປະເມ ີ ນຜ ົ ນອ ີ ກດ ້ ວຍ. ອ ີ ງຕຳມຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງກ ິ ດຈະກຳກຳນປະສ ົ ມສ ີ ນ ັ້ ນ, ຄຳດວ ຸ່ ຳຈະໄດ ້ ເຫ ັ ນຫ ຼ ຳຍສ ີ ທ ີຸ່ ແຕກ ຕ ຸ່ ຳງກ ັ ນ ຂ ື ້ ນກ ັ ບວ ຸ່ ຳ ສ ີ “A” ມ ີ ກຳນນຳໃຊ ້ ຫ ຼ ຳຍໜ ້ ອຍປຳນໃດເມ ືຸ່ ອທຽບໃສ ຸ່ ສ ີ “B” ທ ີຸ່ ຖ ື ກນຳໃຊ ້ ປະສ ົ ມ. ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງສ ີ “C” ຈະມ ີ ສ ີ ສ ັ ນທ ີຸ່ ແຕກຕ ຸ່ ຳງຕຳມ ປະລ ິ ມຳນ ເຊ ິຸ່ ງສຳມຳດເຫ ັ ນໄດ ້ . ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ A (ສ ີ ຟ ້ ຳ) ປະສ ົ ມກ ັ ບ B (ສ ີ ເຫ ຼື ອງ) = C (ສ ີ ຂຽວ) ແຕ ຸ່ ວ ຸ່ ຳສ ີ ຂຽວນ ີ ້ ຈະມ ີ ຄວຳມຫ ຼ ຳກທຳງດ ້ ຳນຄວຳມເຂ ັ້ ມຂ ້ ນ ແລະ ເຈ ື ອຈຳງຕ ຸ່ ຳງ ກນ
 • 16. ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 4: ນ ັ ກຮຽນນຳສະເໜ ີ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມ ອ ີ ງຕຳມກ ິ ດຈະກຳທ ີຸ່ ຄມອບໝຳຍ, ນ ັ ກຮຽນຈະຕ ້ ອງໄດ ້ ກະກຽມນຳສະເໜ ີ ຫ ຼື ວຳງສະແດງຜ ົ ນກ ິ ດຈະກຳຂອງແຕ ຸ່ ລະ ກ ຸ່ ມ ຫ ຼື ແຕ ຸ່ ລະຄ ຸ່ . ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: • ໂດຍກຳນນຳໃຊ ້ ກ ິ ດຈະກຳທ ີຸ່ ກ ຸ່ ຳວມຳນ ັ້ ນ, ກ ຸ່ ມຕ ຸ່ ຳງໆວຳງສະແດງ ‘GROU P EXHIBIT’ ແລະ ນ ັ ກຮຽນທກຄ ົ ນເຂ ົ້ ຳຊ ົ ມຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ ແລະ ຊ ືຸ່ ນຊ ົ ມເຊ ິຸ່ ງ ກ ັ ນ ແລະ ກ ັ ນ • ພວກເຮ ົ ຳຈະເຮ ັ ດເກມແຂ ຸ່ ງຂ ັ ນ (ຈ ືຸ່ ຈຳໄດ ້ ບ ຸ່ , ກຳນຮຽນແບບເກມແຂ ຸ່ ງຂ ັ ນ): “ ທ ັ ງໝ ົ ດທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງ, ພວກເຮ ົ ຳໄດ ້ ເຫ ັ ນຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບທ ັ ງໝ ົ ດແລ ້ ວ, ພຳຍ ໃນວລຳ 20 ວ ິ ນຳທ ີ , ຈະໃຫ ້ ສ ັ ນຍຳນ, ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຈະຮ ຸ່ ວມກ ັ ນ ຕ ິ ດປ ້ ຳຍ ວຳງສະແດງ ດ ັຸ່ ງຕ ຸ່ ໄປນ ີ ້ : ສ ົ ມຜ ົ ນ ໃດ ແລະ ອະທ ີ ບຳຍໃຫ ້ ເຫດຜ ົ ນ (why. 1-2-3 GO!): • A+B=C • B+A=C • C=B+A • C=A+B • ກ ຸ່ ມທ ີ 1, ນຳສະເໜ ີ ກຳນວຳງ ສະແດງ ແລະ ອະທ ິ ບຳຍ…ກ ຸ່ ມ 2….ແລະ ຕ ຸ່ ໆໄປ!! !!t ສ ັ ງເກດເຫ ັ ນໄດ ້ ວ ຸ່ ຳກຳນນຳໃຊ ້ ເຕ ັ ກນ ິ ກ ແບບປະສ ົ ບກຳນອ ືຸ່ ນໆ. ຈະກວມເອ ົ ຳເຕ ັ ກນ ີ ກແບບທ ົ ດລອງ ແລະ ກຳນຮຽນແບບເກມແຂ ຸ່ ງຂ ັ ນ.
 • 17. - ຄນຳພຳກຳນສ ົ ນທະນຳກ ັ ບນ ັ ກຮຽນໂດຍອ ີ ງໃສ ຸ່ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ ທ ີຸ່ ນຳສະເໜ ີ , ຊ ຸ່ ວຍໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳວ ິ ເຄຳະ ແລະ ສະຫ ຼ ບ ກຳນຮຽນທ ີຸ່ ສຳຄ ັ ນ. ຂ ັ້ ນຕອນ 5: ກຳນສ ົ ນທະນຳ • ມຳຮອດນ ີ ້ ! ນ ັ ກຮຽນທ ັ ງໝ ົ ດໄດ ້ ສະແດງໃຫ ້ ເຫ ັ ນ ກຳນນຳໃຂ ້ ວ ິ ຊຳຄະນ ິ ດສຳດເຂ ົ້ ຳໃນ ຊ ິ ວ ິ ດຕ ົ ວ ຈ ິ ງ ໂດຍໃຊ ້ ‘ສ ົ ມຜ ົ ນ’. ຈຳກກ ິ ດຈະກຳນ ີ ້ , ມ ັ ນໄດ ້ ພ ິ ສດໃຫ ້ ພວກເຮ ົ ຳເຫ ັ ນຕ ົ ວຈ ິ ງດ ້ ວຍກຳນ ປະສ ົ ມສ ີ . ມ ັ ນເປ ັ ນຈດເລ ີຸ່ ມຕ ົ້ ນໃນກຳນນຳໃຊ ້ ວ ິ ຊຳຄະນ ິ ດສຳດ ເຂ ົ້ ຳໃນຊ ີ ວ ິ ດຕ ົ ວຈ ິ ງໂດຍຜ ຸ່ ຳນ ‘ ສ ົ ມຜ ົ ນ’ • ມ ີ ໃຜທ ີຸ່ ສຳມຳດຄ ິ ດໄດ ້ ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບກຳນນຳໃຂ ້ ວ ິ ຊຳຄະນ ິ ດສຳດເຂ ົ້ ຳໃນຊ ີ ວ ິ ດຕ ົ ວຈ ິ ງ ແລະ ສຳມຳດ ສະຫ ຼ ບເປ ັ ນສດທຳງຄະນ ິ ດສຳດໄດ ້ ? • ໃຜໃຫ ້ ກຳນສ ັ ງເກດໄດ ້ ວ ຸ່ ຳ A+B=B+A ໃນກ ິ ດຈະກຳດ ັຸ່ ງກ ຸ່ ຳວ? • ໃຜໃຫ ້ ກຳນສ ັ ງເກດໄດ ້ ວ ຸ່ ຳ A+B=C=B+A? • ໃຜໃຫ ້ ກຳນສ ັ ງເກດໄດ ້ ວ ຸ່ ຳ A2+B=C ປ ຸ່ ຽນແປງ1 • ຄ ັ ນຊ ັ້ ນ A2+B2=C ປ ຸ່ ຽນແປງ2 • ສຳມຳດສະກ ັ ດສດອ ືຸ່ ນໆທຳງຄະນ ິ ດສຳດອອກມຳໄດ ້ ອ ີ ກບຈຳກກ ິ ດຈະກຳດ ັຸ່ ງກ ຸ່ ຳວ? ສະຫ ຼ ບສ ັ ງລວມກ ຸ່ ຽວກ ັ ບ ກ ິ ດຈະກຳເປ ັ ນສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ທ ້ ຳທຳຍຂອງ ນ ັ ກຮຽນ, ມ ີ ກຳນສ ົ ນທະນຳ ແລກປ ຸ່ ຽນຄວຳມຄ ິ ດເຫ ັ ນ ແລະ ກຳນສ ັ ງເກດ /ມ ີ ຄວຳມເຂ ົ້ ຳໃຈ
 • 18. ອ ີ ງຕຳມກຳນສ ົ ນທະນຳ, ຄອຳຈຳນສຳມຳດບອກໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນ ແລກປ ຸ່ ຽນ ອ ີ ງຕຳມກຳນສ ົ ນທະນຳເປ ັ ນກກ ຸ່ ມ, ຄສຳມຳດບອກນ ັ ກຮຽນປະກອບຄຳ ຄ ິ ດເຫ ັ ນ ຄຳຄ ິ ດຄຳເຫ ັ ນ ແລະ ສະທ ້ ອນແລກປ ຸ່ ຽນຂອງພວກເຂ ົ ຳເປ ັ ນ ລຳຍບກຄ ົ ນ, ຫ ຼື ບອກພວກເຂ ົ ຳກ ັ ບຄ ື ນໄປຮ ຸ່ ວມກ ັ ບກ ຸ່ ມຂອງພວກເຂ ົ ຳ ເພ ືຸ່ ອຕ ົ ກລ ົ ງເຫ ັ ນດ ີ ກ ັ ບກຳນສະທ ້ ອນແລກປ ຸ່ ຽນຂອງກ ຸ່ ມ; ໂດຍສະເພຳະ, ສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ໄດ ້ ຈຳກ ເຫດກຳນຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ຫຳກສະຫລບແລ ້ ວຈຳກ ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 5. Step 6: Reflection ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 6: ກຳນສະຫ ້ ອນແລກປ ຸ່ ຽນ L A O P D R 7 ຂ ັ້ ນຕອນຂອງຂ ີ ດຄວຳມ ສຳມຳດ (ຕ ົ້ ນສະບ ັ ບ 2013): 1. ກຳໄດ ້ ເນ ື ້ ອໃນສຳຄ ັ ນ & ຄວຳມ ສຳມຳດດ ້ ຳນກຳນສອນ 2. ຄວຳມສຳມຳດດ ້ ຳນຫ ຼັ ກວ ິ ຊຳຄ 3. ຄວຳມສຳມຳດ ທຳງດ ້ ຳນກຳນ ສະທ ້ ອນແລກປ ຸ່ ຽນ ແລະ ພ ັ ດທະນຳ 4. ຄວຳມສຳມຳດ ສ ຸ່ ວນບກຄ ົ ນ 5. ຄວຳມສຳມຳດ ໃນກຳນຈ ັ ດຕ ັ້ ງ 6. ຄວຳມສຳມຳດ ໃນກຳນຮ ຸ່ ວມມ ື / ຮ ຸ່ ວມມ ື ກ ັ ບເພ ືຸ່ ອນຮ ຸ່ ວມງຳນ 7. ຄວຳມສຳມຳດ ໃນກຳນຮ ຸ່ ວມມ ື ກ ັ ບສະພຳບແວດລ ້ ອມຂອງ ໂຮງຮຽນ ທ ຸ່ ຳນອຳດຈະອ ີ ງໃສ ຸ່ ຂ ີ ດຄວຳມ ສຳມຳດຂອງຄ (ສ ັ ງລວມຢ ຸ່ ຳງໜ ້ ອຍຄຈະຕ ້ ອງ ມ ີ ຄວຳມສຳມຳດແຕ ຸ່ ລະດ ້ ຳນ) ໃນຂ ັ້ ນຕອນນ ີ ້ ມ ັ ນເປ ັ ນຂ ັ້ ນຕອນທ ີຸ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນ ປະເມ ີ ນຕ ົ ນເອງແລະ ທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງຮຽນວ ຸ່ ຳຈດປະສ ົ ງຂອງກຳນຮຽນຮ ້ ໄດ ້ ຮ ັ ບຜ ົ ນສຳເລ ັ ດດ ີ ຫ ຼື ບ ຸ່ , ກຳນນຳໃຊ ້ ເວລຳ ແລະ ຄວຳມເຂ ົ້ ຳໃຈຂອງພວກເຂ ົ ຳ ເພ ືຸ່ ອເປ ັ ນກຳນ ປ ັ ບປງຍດທະສຳດກຳນຮຽນຂອງພວກເຂ ົ ຳເຈ ົ້ ຳໃຫ ້ ດ ີ ຂ ື ້ ນ ສຳລ ັ ບມດນ / ບ ົ ດຮຽນ / ກຳນປະຊມຄ ັ້ ງຕ ຸ່ ໄປ.
 • 19. ສະເໜ ີ ບ ັ ນດຳທ ຸ່ ຳນ ມ ີ ຄຳເຫ ັ ນ/ ຄຳຖຳມ ຕ ຸ່ ກ ັ ບກຳນນຳສະເໜ ີ ຄ ັ້ ງນ ີ ້
 • 20. ຕ ຸ່ ໄປນ ີ ້ ຂ ້ ຳພະເຈ ົ້ ຳຂນຳສະເໜ ີ ກຳນນຳໃຊ ້ LAO-PDR ເຂ ົ້ ຳໃນກຳນສ ິ ດສອນ ພຳສຳລຳວ
 • 21. ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: ສອນພຳສຳລຳວ ຊ ັ້ ນ ມ. 1 ບ ົ ດທ ີ 13 : ຫ ຼັ ກກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ ້ ຖ ື ກ ສະມ ັ ດຕະພຳບ: 1. ອະທ ິ ບຳຍຄວຳມໝຳຍ ແລະ ຄວຳມສຳຄ ັ ນ ຂອງຫ ຼັ ກກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ ້ ຖ ື ກໄດ ້ . 2. ຂຽນ ຫ ຼື ສະກ ົ ດຄຳພຳສຳລຳວຖ ື ກຕ ້ ອງ. . ຂ ັ້ ນຕອນທ ີ 1: ກຳນບ ັ ນຍຳຍຫຍ ້ ຄບ ັ ນຍຳຍຫຍ ້ ເນ ື ້ ອໃນຕ ົ້ ນຕຂອງບ ົ ດຮຽນທ ີຸ່ ນ ັ ກຮຽນຈະຮຽນ ປະມຳນ 15-20 ນຳທ ີ ໂດຍ ອ ີ ງໃສ ຸ່ ສະມ ັ ດຖະພຳບທ ີຸ່ ຢຳກໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນໄດ ້ ເປ ັ ນຫ ຼັ ກ.
 • 22. •ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ ກຳນບ ັ ນຍຳຍຫຍ ້ : ພຳສຳລຳວຕ ້ ອງຂຽນເປ ັ ນສຳນຽງຂອງຄ ົ ນລຳວດ ້ ວຍວ ິ ທ ີ ທ ີຸ່ ກະທ ັ ດ ຮ ັ ດ, ເພ ືຸ່ ອບ ຸ່ ໃຫ ້ ມ ີ ຕ ົ ວອ ັ ກສອນເກ ີ ນອອກໄປ ວ ິ ທ ີ ກຳນຂຽນຕ ້ ອງປະຕ ິ ບ ັ ດຕຳມຫ ຼັ ກກຳນດ ັຸ່ ງລ ຸ່ ມນ ີ ້ : 1. ຫ ຼັ ກກຳນຂອງຕ ົ ວອ ັ ກສອນ 2. ຫ ຼັ ກກຳນຂອງວ ັ ນນະຍດ ໄມ ້ ເອກ (X່ ຸ່ ) ແລະ ໄມ ້ ໂທ (X່ ້ ) 3. ຫ ຼັ ກກຳນກຳນໃຊ ້ ເຄ ືຸ່ ອງໝຳຍວ ັ ກຕອນ 4. ຫ ຼັ ກກຳນໃນກຳນນຳໃຊ ້ ‘ຮ’ ແລະ ‘ລ’ 5. ຫ ຼັ ກກຳນໃນກຳນໃຊ ້ ສະຫ ຼ ະ ‘ໄx ‘ ແລະ ‘ໃx’
 • 23. ບຳດກ ້ ຳວ 2: ກ ິ ດຈະກຳ ອຳຈຳນໃຫ ້ ກ ິ ດຈະກຳນ ັ ກຮຽນ ພ ້ ອມທ ັ ງໃຫ ້ ຄຳແນະນຳລະອຽດໃນສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ຈະເຮ ັ ດ ແລະ ຄຳດໝຳຍທ ີຸ່ ໃຫ ້ ບ ັ ນລ. ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນເຮ ັ ດເປ ັ ນຄ ຸ່ ຫ ຼື ເປ ັ ນກ ຸ່ ມກ ຸ່ ໄດ ້ . ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: ຈ ັ ດກ ິ ດຈະກຳກຳນສອນຫ ຼັ ກກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ ້ ຖ ື ກ. - ຈ ັ ດນ ັ ກຮຽນອອກເປ ັ ນ 5 ກ ຸ່ ມ ເຊ ິຸ່ ງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມໃຫ ້ ຄ ົ້ ນຄວ ້ ຳ ຫ ຼັ ກກຳນໜ ຸ່ ງ ແລະ ຕອບຄຳຖຳມ ດ ັຸ່ ງນ ີ ້ : 1. ກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ ້ ຖ ື ກມ ີ ຄວຳມສຳຄ ັ ນແນວໃດ? 2. ມ ີ ຈ ັ ກຫ ຼັ ກກຳນ? 3. ຫ ຼັ ກກຳນໃດແດ ຸ່ ? 4. ຍ ົ ກຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງແຕ ຸ່ ລະຫ ຼັ ກກຳນ 4-5 ຄຳ.... ນ ີ ້ ແມ ຸ່ ນຄວຳມຖ ື ກຕ ້ ອງບ? ຫ ຼັ ກກຳນ ພ ື ້ ນຖຳນເຫ ຼົຸ່ ຳນ ີ ້ ແມ ຸ່ ນຄວຳມຖ ື ກຕ ້ ອງ ບ ສຳມຳດເປ ັ ນສ ຸ່ ວນນ ືຸ່ ງຂອງກຳນ ບ ັ ນຍຳຍຫຍ ້ ໄດ ້ ບ ຸ່ ກ ິ ດຈະກຳທ ີຸ່ ດ ີ ກ ຸ່ ວຳທ ີຸ່ ເໝຳະສ ົ ມກ ັ ບກຳນ ສະໝ ັ ກ ແມ ຸ່ ນເພ ືຸ່ ອໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳໃຊ ້ ເວລຳເພ ືຸ່ ອສ ້ ຳງຜະລ ິ ດຕະພ ັ ນທ ີຸ່ ແທ ້ ຈ ິ ງ ຫ ຼັ ກກຳນເຫ ຼົຸ່ ຳນ ັ້ ນ, ຄ ື ກ ັ ນກ ັ ບຈ ົ ດໝຳຍ, ເລ ືຸ່ ອງ, ຫລ ື ແມ ້ ແຕ ຸ່ ຈ ົ ດໝຳຍ, ເລ ືຸ່ ອງ, ຫລ ື ແມ ້ ແຕ ຸ່ ກຳນບ ັ ນຍຳຍກ ້ ອງຮບ
 • 24.  ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຈະປກສຳຫຳລ ື ແລະ ຈ ົ ດບ ັ ນທກກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຜ ົ ນງຳນ ໄວ ້ . ສຳລ ັ ບຄຳ ຖຳມທ ີ 2, ນຳຍຄອຳດຈະແຕ ຸ່ ງຕ ັ້ ງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມໃຫ ້ ຍ ົ ກຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງໜ ຸ່ ງຫ ຼັ ກກຳນ.  ຍ ົ ກຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ, ຄຕ ້ ອງໃຫ ້ ເວລຳຫ ຼ ຳຍປຳນໃດ ສຳລ ັ ບແຕ ຸ່ ລະ ກ ິ ດຈະກຳ ໂດຍມ ີ ຄຳແນະນຳທ ີຸ່ ຈະແຈ ້ ງວ ຸ່ ຳພວກເຂ ົ ຳຈະເຮ ັ ດ ຫຍ ັ ງ:  ບ ັ ນທກຄຳຕອບໄວ ້ ລ ຸ່ ມ,  ລຳຍງຳນໂດຍປຳກເປ ົຸ່ ຳໃນຫ ້ ອງຮຽນ.  ກ ຸ່ ມທ ີຸ່ ໄດ ້ ເຮ ັ ດກ ິ ດຈະກຳໄດ ້ ດ ີ ຄວນໄດ ້ ຮ ັ ບລຳງວ ັ ນໂດຍ ຕ ົ ບມ ື ຊ ົ ມເຊ ີ ຍ 110 ຄ ັ້ ງຫລ ື ໄດ ້ ຮ ັ ບຄະແນນພ ິ ເສດ. ກ ິ ດຈະກຳທ ີຸ່ ດ ີ ກ ຸ່ ວຳທ ີຸ່ ເໝຳະສ ົ ມກ ັ ບກຳນ ສະໝ ັ ກ ແມ ຸ່ ນເພ ືຸ່ ອໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳໃຊ ້ ເວລຳເພ ືຸ່ ອສ ້ ຳງຜະລ ິ ດ ຕະພ ັ ນທ ີຸ່ ແທ ້ ຈ ິ ງ ຫ ຼັ ກກຳນເຫ ຼົຸ່ ຳນ ັ້ ນ, ຄ ື ກ ັ ນກ ັ ບຈ ົ ດ ໝຳຍ, ເລ ືຸ່ ອງ, ຫລ ື ແມ ້ ແຕ ຸ່ ຫ ົ ວຂ ້ ສຳລ ັ ບຮບ ພຳບ. ຈະເປ ັ ນຫ ຼັ ກຖຳນທ ີຸ່ ດ ີ ກວ ຸ່ ຳຂອງທ ັ ກ ສະກຳນຂຽນຕ ົ ວຈ ິ ງ.
 • 25. ບຳດກ ້ ຳວ 3: ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ ໂດຍອ ີ ງໃສ ຸ່ ກ ິ ດຈະກຳກຳນຮຽນຕຳມກຳນມອບໝຳຍຂອງອຳຈຳນ, ນ ັ ກຮຽນກະກຽມຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຈຳກກ ຸ່ ມ ຫລ ື ເຮ ັ ດກຳນສ ົ ນທະນຳຮ ຸ່ ວມກ ັ ນ ແລະ ສ ົ ນທະນຳກ ັ ນ ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: ຫ ຼັ ກກຳນໃນກຳນຂຽນພຳສຳລຳວໃຫ ້ ຖ ື ກຕ ້ ອງແມ ຸ່ ນຫ ຼັ ກກຳນໜ ຸ່ ງທ ີຸ່ ທກຄ ົ ນຕ ້ ອງປະຕ ິ ບ ັ ດຢ ຸ່ ຳງ ເຂ ັ້ ມງວດເພ ືຸ່ ອເຮ ັ ດໃຫ ້ ເຂ ົ ຳເຈ ົ້ ຳຂຽນຖ ື ກຕ ້ ອງຕຳມກ ົ ດເກນພຳສຳລຳວ ແລະ ນຳໃຊ ້ ເພ ືຸ່ ອກຳນ ສ ືຸ່ ສຳນທ ີຸ່ ຈະແຈ ້ ງ ແລະ ມ ີ ຄວຳມໝຳຍ. ດ ັຸ່ ງນ ັ້ ນຜ ົ ນຜະລ ິ ດທ ີຸ່ ຄຳດວ ຸ່ ຳຈະດ ີ ທ ີຸ່ ສດແມ ຸ່ ນກຳນສະແດງກ ົ ດລະບຽບເຫ ຼົຸ່ ຳນ ີ ້ ໂດຍຜ ຸ່ ຳນຈ ົ ດໝຳຍ 3 ວ ັ ກຂອງກຳນສະໝ ັ ກ ວຽກ. ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ / ຜະລ ິ ດຕະພ ັ ນຕ ້ ອງເປ ັ ນຫ ຼັ ກຖຳນປະເມ ີ ນຜ ົ ນຂອງ ທ ັ ກສະ / ຄວຳມຮ ້ ເປ ົ້ ຳໝຳຍໃນໄວຍຳກອນພຳສຳລຳວ. ມ ັ ນຍ ັ ງຕ ້ ອງມ ີ ຄວຳມກ ຸ່ ຽວຂ ້ ອງ ຕ ຸ່ ກ ັ ບ ສະພຳບກຳນຂອງໂລກທ ີຸ່ ແທ ້ ຈ ິ ງເຊ ິຸ່ ງນ ັ ກຮຽນຄຳດວ ຸ່ ຳຈະເປ ັ ນກຳນກະກຽມສຳລ ັ ບ. ທ ັ ກສະນ ີ ້ ຕ ້ ອງ ໄດ ້ ປ ົ ກປ ້ ອງຈຳກ LSE ເຖ ິ ງ USE.
 • 26. ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງຂອງກຳນຂຽນ/ກຳນສະກ ົ ດຄຳ: - ຄະນະທ ີຸ່ ຝ ົ ນຕ ົ ກ (wrong) ຂະນະທ ີຸ່ ຝ ົ ນຕ ົ ກ (correct), - ເພ ີ ້ ມ (wrong) ເພ ີຸ່ ມ (correct), - ສອງຮ ້ ອຍ (correct) ສອງລ ້ ອຍ (wrong) - ວ ັ ດຖປ ັ ດໄຈ(correct) ວ ັ ດຖປ ັ ດໃຈ (wrong) - ສ ຸ່ ອງໄຟຟ ້ ຳ (correct ຊ ຸ່ ອງໄຟຟ ້ ຳ (wrong) … ນຳຍຄຕ ້ ອງຢ ຸ່ ຳງອ ້ ອມຫ ້ ອງເພ ືຸ່ ອຮ ັ ບປະກ ັ ນວ ຸ່ ຳທກໆຄ ົ ນໄດ ້ ເຂ ົ້ ຳ ຮ ຸ່ ວມຢ ຸ່ ຳງຫ ້ ຳວຫ ັ ນໃນກ ິ ດຈະກຳ.
 • 27. ອຳຈຳນຂໃຫ ້ ກ ຸ່ ມ ຫ ຼື ເປ ັ ນຄ ຸ່ ສະເໜ ີ ຜ ົ ນຂອງກຳນເຮ ັ ດວຽກຂອງເຂ ົ ຳເຈ ົ້ ຳ. ອ ີ ງຕຳມ ເວລຳທ ີຸ່ ມ ີ , ຄໂທຫຳຕຳງ ໜ ້ ຳທກກ ຸ່ ມນຳສະເໜ ີ ແລະ ສ ົ ນທະນຳຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງພວກ ເຂ ົ ຳຢ ຸ່ ໃນຫ ້ ອງ. - ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມສະເໜ ີ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງສອງຄຳຖຳມທ ີຸ່ ພວກເຂ ົ ຳໄດ ້ ສ ົ ນທະນຳໃນຊ ັ້ ນຮຽນໃນຂະນະທ ີຸ່ ສ ຸ່ ວນອ ືຸ່ ນໆ ຂອງຫ ້ ອງຮຽນ ເອ ົ ຳໃຈໃສ ຸ່ ຟ ັ ງ. ເຂ ົ ຳເຈ ົ້ ຳອຳດຖຳມຄຳຖຳມກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ. ຫ ຼັ ງຈຳກກຳນນຳສະເໜ ີ , ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມອຳດຈະສ ົຸ່ ງເອກະສຳນ ຄ ື ນຂອງພວກເຂ ົ ຳໄປທ ີຸ່ ອຳຈຳນ (ສ ຸ່ ວນໜ ຸ່ ງ ຂອງກຳນປະເມ ີ ນຜ ົ ນກຳນລ ົ ງທ ື ນ) ບຳດກ ້ ຳວ 4: ກຳນນຳສະເໜ ີ ດ ັຸ່ ງທ ີຸ່ ໄດ ້ ແນະນຳ, ທ ີຸ່ ແທ ້ ຈ ິ ງ ຈ ົ ດ ໝຳຍກຳນສະໝ ັ ກ ງຳນຈະດ ີ ກວ ຸ່ ຳທ ີຸ່ ສະແດງໃຫ ້ ເຫ ັ ນ ທ ັ ກສະກຳນຂຽນຕ ົ ວ ຈ ິ ງ. ພວກເຮ ົ ຳບ ຸ່ ຂໃຫ ້ ພວກ ເຂ ົ ຳຖຳມເວ ົ້ ຳກ ຸ່ ຽວກ ັ ບກຳນ ຂຽນ. ພວກເຮ ົ ຳຂໃຫ ້ ພວກ ເຂ ົ ຳ ຂຽນ ແລະ ຫ ຼັ ງຈຳກນ ັ້ ນ ເພ ືຸ່ ອກວດແກ ້ / ດ ັ ດແກ ້ ວ ິ ຊຳກຳນ ອ ີ ງ​ ຕຳມກ ົ ດ ລະບຽບໄວຍະກອນ.
 • 28. ບຳດກ ້ ຳວ 5: ກຳນປກສຳຫຳລ ື ຄອຳຈຳນອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນສ ົ ນທະນຳກ ັ ບນ ັ ກຮຽນໂດຍອ ີ ງໃສ ຸ່ ບ ົ ດສະເໜ ີ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ, ຊ ຸ່ ວຍໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳວ ິ ເຄຳະ ແລະ ສ ັ ງລວມກຳນຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ສຳຄ ັ ນ. - ກຳນສ ົ ນທະນຳຈະໄດ ້ ເຮ ັ ດຫ ຼັ ງຈຳກກຳນນຳສະເໜ ີ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມເພ ືຸ່ ອຫ ຼີ ກລ ້ ຽງຄວຳມສ ັ ບສ ົ ນ. - ຄອຳຈຳນແນະນຳໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນເອ ົ ຳໃຈໃສ ຸ່ ຕ ຸ່ ກຳນນຳສະເໜ ີ ບ ົ ດລຳຍງຳນຂອງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມເພ ືຸ່ ອຊ ີ ້ ໃຫ ້ ເຫ ັ ນບ ັ ນຫຳຕ ຸ່ ຳງໆ. ເມ ືຸ່ ອສ ົ ນທະນຳກ ຸ່ ຽວກ ັ ບກຳນ ສະກ ົ ດ ແລະ ກຳນຂຽນຄຳສ ັ ບພຳສຳລຳວ, ມ ັ ນກ ຸ່ ມ ີ ກຳນຖ ົ ກຖຽງກ ັ ນຫ ຼ ຳຍ. ຕ ົ ວຢ ຸ່ ຳງ: - ເຊ ິຸ່ ງ /ຊ ຸ່ ງ , ຈ ິຸ່ ງ / ຈ ຸ່ ງ, ທ ີ ໜ ຸ່ ງ / ທ ີຸ່ ໜ ຸ່ ງ, ນ ຸ່ ງ / ໜ ຸ່ ງ, ຫ ຸ່ ວງໃຍ / ຫ ຸ່ ວງໄຍ, ກໄດ ້ / ກ ຸ່ ໄດ ້ ..... - “ກ ິ ນແລ ້ ວແຂງແຮງບ ຸ່ ມ ີ ພະຍຳດບຽດບຽນ” (ກຳນໃຊ ້ ເຄ ືຸ່ ອງໝຳຍວ ັ ກຕອນ)
 • 29. ອ ີ ງຕຳມກຳນສ ົ ນທະນຳ, ຄອຳຈຳນສຳມຳດຖຳມນ ັ ກຮຽນແຕ ຸ່ ລະຄ ົ ນ ເພ ືຸ່ ອ ແບ ຸ່ ງປ ັ ນກຳນທ ົ ບທວນຂອງພວກເຂ ົ ຳ, ຫ ຼື ຂໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳກ ັ ບຄ ື ນໄປຫຳກ ຸ່ ມ ຂອງພວກເຂ ົ ຳ ຕ ົ ກລ ົ ງເຫ ັ ນດ ີ ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບກຳນທ ້ ອນໂຮມກ ຸ່ ມ; ໂດຍສະເພຳະ, ທ ີຸ່ ສຳຄ ັ ນເອ ົ ຳອອກຈຳກ ເຫດກຳນກຳນຮຽນທ ີຸ່ ຫຳກ ຸ່ ສະຫ ຼ ບຈຳກບຳດກ ້ ຳວທ ີ 5. Step 6: Reflection - ໃນທ ີຸ່ ນ ີ ້ ທ ຸ່ ຳນຈະເຫ ັ ນວ ຸ່ ຳກຳນຮຽນຮ ້ ຈະຕ ື ້ ນເຂ ີ ນຄ ື ແນວໃດຖ ້ ຳພວກເຂ ົ ຳພຽງແຕ ຸ່ ຈ ືຸ່ ລະບຽບຫ ຼັ ກໄວຍຳກອນສຳລ ັ ບກຳນທ ຸ່ ອງຈຳ / ກຳນສ ົ ນທະນຳ ແລະ ບ ຸ່ ໄດ ້ ນຳໃຊ ້ ກ ົ ດລະບຽບ ໂດຍກ ົ ງກ ັ ບຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບທ ີຸ່ ແທ ້ ຈ ິ ງ. ຈະບ ຸ່ ມ ີ ຫຍ ັ ງທ ີຸ່ ຈະສະທ ້ ອນໃຫ ້ ເຫ ັ ນ. [ອ ້ ຳງອ ີ ງເຖ ິ ງທ ັ ກສະໃນກຳນຄ ິ ດຄຳສ ັຸ່ ງສງ ຄ ິ ດຄຳສ ັຸ່ ງຕ ຸ່ ຳຂ ື ້ ນເມ ືຸ່ ອໃດ ກຳນກະກຽມຈດປະສ ົ ງກຳນຮຽນຮ ້ ຂອງທ ຸ່ ຳນທຽບກ ັ ບວຽກງຳນກຳນຮຽນຮ ້ ບຳດກ ້ ຳວ 6: ກຳນທ ົ ບທວນຄ ື ນ
 • 30. ແຕ ຸ່ ຕຳມທ ີຸ່ ທ ຸ່ ຳນເຫ ັ ນມ ັ ນບ ຸ່ ງ ຸ່ ຳຍດຳຍ. ຄ ື ກ ັ ນກ ັ ບທກໆຢ ຸ່ ຳງ ເຕ ັ ກນ ິ ກກຳນຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ມ ີ ປະສ ົ ບກຳນມ ັ ນຕ ້ ອງກຳນກຳນວຳງແຜນຢ ຸ່ ຳງລະມ ັ ດລະວ ັ ງ ແລະ ກຳນສະທ ້ ອນໃຫ ້ ເຫ ັ ນ ກ ຸ່ ອນໂດຍອຳຈຳນ. ບ ຸ່ ມ ີ ຂອງປອມ/ກຳນສ ້ ໂກງ. ອຳຈຳນຕ ້ ອງເປ ັ ນແບບຢ ຸ່ ຳງທຳອ ິ ດ ສຳລ ັ ບນ ັ ກຮຽນລຳວຕະຫ ຼ ອດຊ ີ ວ ິ ດ. ລຳຍລະອຽດກຳນປຽບທຽບ ຄ ້ ຳຍຄ ື ກ ັ ບເຕ ັ ກນ ິ ກກຳນຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ມ ີ ປະສ ົ ບກຳນອ ືຸ່ ນໆ, LAOPDR ສ ົຸ່ ງຕ ຸ່ ກຳນຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ເລ ິ ກເຊ ິຸ່ ງໃຫ ້ ແກ ຸ່ ນ ັ ກຮຽນ, ໂດຍມ ີ ຈດປະສ ົ ງເພ ືຸ່ ອໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳມ ີ ໂອກຳດໃນກຳນຮຽນ ຮ ້ ທ ີຸ່ ເລ ິ ກເຊ ິຸ່ ງ ແລະ ມ ີ ຄວຳມໝຳຍ ຫ ຼ ຳຍຂ ້ ນເຊ ິຸ່ ງຈະຖ ື ກແປຈຳກຄວຳມຊ ົ ງຈຳໄລຍະ ສ ັ້ ນຈ ົ ນເຖ ິ ງຄວຳມຊ ົ ງຈຳໄລຍະຍຳວ. LAOPDR ຍ ັ ງແນະນຳພວກເຂ ົ ຳໃຫ ້ ຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ສະທ ້ ອນນຳໄປສ ຸ່ ກຳນພ ັ ດທະນຳທ ັ ກ ສະກຳນຄ ິ ດທ ີຸ່ ສຳຄ ັ ນ.
 • 31. ສ ີຸ່ ງທ ີຸ່ ຄວນຈ ົ ດຈຳ: ເມ ືຸ່ ອເວລຳຖ ື ກມອບໝຳຍວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ຫລ ື ເປ ັ ນຄ ຸ່ ນ ັ ກຮຽນ, ອຳຈຳນຄວນຮ ັ ບປະກ ັ ນວ ຸ່ ຳສະໜອງສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ດ ີ ໃນ ກຳນຊ ີ ້ ນຳ ແລະ ທ ິ ດທຳງທ ີຸ່ ເໝຳະ ສ ົ ມແກ ຸ່ ກ ຸ່ ມດ ັຸ່ ງກ ຸ່ ຳວ ແລະ ນ ັ ກຮຽນທ ີຸ່ ແບ ຸ່ ງເປ ັ ນຄ ຸ່ , ດ ັຸ່ ງນ ັ້ ນຄວຳມຕ ້ ອງກຳນທ ີຸ່ ຈະຊກຍ ້ ໃຫ ້ ພວກເຂ ົ ຳຖຳມຄຳຖຳມເວ ົ້ ຳຢ ຸ່ ຳງກ ົ ງໄປກ ົ ງມຳເພ ືຸ່ ອໃຫ ້ ໄດ ້ ຮ ັ ບກຳນຊ ີ ້ ນຳຢ ຸ່ ຳງຖ ື ກຕ ້ ອງ, ສະນ ັ້ ນວຽກງຳນ ແລະ ແນວຄ ິ ດ ພ ື ້ ນຖຳນທ ີຸ່ ຈຳເປ ັ ນເພ ືຸ່ ອປະຕ ິ ບ ັ ດວຽກງຳນໃຫ ້ ຈະແຈ ້ ງ.
 • 32. ຄຳຖຳມສຳລ ັ ບຜ ້ ສ ົ ນໃຈ/ຜ ້ ເຂ ົ້ ຳຮ ຸ່ ວມ: LAOPDR ແມ ຸ່ ນວ ຸ່ ຳງ ຸ່ ຳຍດຳຍແຕ ຸ່ ບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນເລ ືຸ່ ອງງ ຸ່ ຳຍດຳຍ. ມ ັ ນໃຊ ້ ພ ື ້ ນຖຳນທ ີຸ່ ເຂ ັ້ ມແຂງກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຈດປະສ ົ ງກຳນຮຽນ, ກຳນປະເມ ີ ນຜ ົ ນໂດຍ ອ ີ ງໃສ ຸ່ ຫ ້ ອງຮຽນ ແລະ ຫ ຼັ ກກຳນກຳນຮຽນຮ ້ ທ ີຸ່ ມ ີ ປະສ ົ ບກຳນຂ ັ້ ນພ ື ້ ນຖຳນ (ໂດຍໄລຍະສ ັ້ ນ, ຄວຳມສຳມຳດຂອງຄອຳຈຳນທ ີຸ່ ມ ີ ຂ ັ້ ນຕ ຸ່ ຳສດ ທ ີຸ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບ ກ ຸ່ ອນກຳນຮຽນຈ ົ ບໃນກຳນທ ົ ດລອງຮ ັ ບໃຊ ້ ວຽກງຳນ). 1. ກຳນທ ົ ດລອງບລ ິ ກຳນກ ຸ່ ອນ: ພວກເຮ ົ ຳສຳມຳດຮ ້ ຄນນະພຳບຂອງຄ ໄດ ້ ແນວໃດ? ນ ັ ກຮຽນທ ີຸ່ ຈ ົ ບທ ີຸ່ ມ ີ ຄນວດທ ິ ຂ ັ້ ນຕ ຸ່ ຳສດ = ມ ີ ສະມ ັ ດຖະພຳບຕ ຸ່ ຳ ຊ ຸ່ ຽວຊຳນຄວຳມຮ ້ ດ ້ ຳນວ ິ ຊຳຄໃນເວລຳນ ັ້ ນໃນ ລະດ ັ ບ TTI? 2. ກຳນທ ົ ດລອງບລ ິ ກຳນ: ຄວຳມຮ ີ ບດ ຸ່ ວນທ ີຸ່ ສດແມ ຸ່ ນສ ິຸ່ ງທ ີຸ່ ພວກເຮ ົ ຳ ທ ົ ດລອງນ ີ ້ ເຕ ັ ກນ ິ ກກຳນຮຽນຮ ້ ແມ ຸ່ ນຮຽນໂດຍຄສອນມ ັ ດທະຍ ົ ມທ ັ ງໝ
 • 33. ຄຳຖຳມສຳລ ັ ບຜ ້ ທ ີຸ່ ສ ົ ນໃຈ / ຜ ້ ເຂ ົ້ ຳຮ ຸ່ ວມ: 3. ມ ີ ຈ ັ ກຄ ົ ນໄດ ້ ຮຽນຮ ້ ຫຍ ັ ງໃໝ ຸ່ ໃນມ ື ້ ນ ີ ້ ? • ກະລນຳພ ິ ມຄຳວ ຸ່ ຳ“ LAOPDR” ໃນ ແຊດບອກ (ກ ຸ່ ອງ ສ ົ ນທະນຳ). 4. ມ ີ ຫ ຼ ຳຍຄ ົ ນປຳນໃດທ ີຸ່ ຮ ້ ສກວ ຸ່ ຳພວກເຂ ົ ຳຕ ້ ອງກຳນຮຽນຮ ້ ຫ ຼ ຳຍຂ ້ ນດ ັຸ່ ງນ ັ້ ນພວກ ເຂ ົ ຳເຈ ົ້ ຳສຳມຳດເຂ ົ້ ຳຮ ຸ່ ວມ WEBINAR ໃນຄ ັ້ ງຕ ຸ່ ໄປບ ຸ່ ? • ກະລນຳກ ົ ດໄລ ກ ົ ດແຊ ທ ີຸ່ WWW.FACEBOOK.COM/EESDP
 • 34. ເຖ ິ ງຜ ້ ເຂ ົ້ ຳຮ ຸ່ ວມທກທ ຸ່ ຳນ ກະລນຳໃຊ ້ ຫ ຼັ ກກຳນໃນກຳນຂຽນ ແລະ ກຳນສະກ ົ ດຄຳທ ີຸ່ ຖ ື ກຕ ້ ອງເພ ືຸ່ ອເຮ ັ ດໃຫ ້ ພຳສຳລຳວຖ ື ກຕ ້ ອງ ແລະ ເປ ັ ນເອກະ ພຳບກ ັ ນ ຂຂອບໃຈ
 • 35. 35 ຍ ິ ນດ ີ ຕ ້ ອນຮ ັ ບຄຳຖຳມຂອງທ ຸ່ ຳນ ! ກະລນຳຍ ົ ກມ ື ຂ ້ ນເພ ືຸ່ ອໃຫ ້ ເປ ັ ນທ ີຸ່ ຮ ້ ຈ ັ ກ ຫ ຼື ພ ິ ມຄຳຖຳມຂອງທ ຸ່ ຳນລ ົ ງໃນ: ZOOM CHAT BOX (ສ ຸ່ ມເລ ື ອກ 3 ຄຳຖຳມ ໃຫ ້ ຜ ້ ເຂ ົ້ ຳຮ ຸ່ ວມ ຫ ຼື ຄະນະຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບ ເປ ັ ນຜ ້ ຕອບ)
 • 36. 36 SPECIAL THANKS TO: The Department of Teacher Education (DTE) The Department of General Education (DGE) The Research Institute for Educational Sciences (RIES) The Institute for Education Administrators Development (IFEAD) The EESDP Project Management Unit (PMU) The Project Implementation Consultants of INTEM Philippines Hosted by: Dr. Bernadette V. Gonzales, Team Leader Presentor: KAMHUNGSENGMANY Reactors: Segment 1: Ajan Ket of DTE/Ajan Keo of EESDP/Ajan Outhit of RIESSegment 2: Ajan Tavanh of DTE/ Ajan Houmphanh of RIES/ Ajan Sengkeo of DTESegment 3: Ajan Lamphoun of IFEAD, Ajan Vongduean of DTE, Ajan Keomannivanh Phimmahasay, Ajan Somphone of DGE Technical Support: (ICT/Assessment) Joel Wayne A. Ganibe, Phoungkham Somsanith, Phonexay Soukkaseum, Jamil Lagunzad Chat panelists: Ajan Bounheng, Ajan Phouangkham, Ajan Manichanh, Joel, Nadet