Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
ໂມດ
ູ ນ 3. ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
ການສອນແບບເອ
ົ າຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ
1
ຍ
ິ ນດ
ີ ຕ
ູ້ ອນຮ
ັ ບທ
່ ານເຂ
ົູ້ າສ
ູ່ WEBINAR SERIES ຄ
ັູ້ ງທ
ີ 11/15
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin
ກ
່ ຽວກ
ັ ບ WEBINAR
 Webinar ແມ
່ ນຈະໄດ
ູ້ ດາເນ
ີ ນພາຍໃນ 2 ຊ
ົ່ ວໂມງ
 ນາສະເໜ
ີ 40-50 ນາທ
ີ
 ສະທ
ູ້ ອນຄ
ື ນ/ປະກອບຄາເຫ
ັ ນ 15 ນາທ
ີ
 ແຊ
ັ ດບ
໋ ອກສ
ົ ນທະນາ (Chats) ຕ
່ ເນ
ື່ ອງ
 ວຽກບ
ູ້ ານ ຫ
ັ ງສ
ິ ູ້ ນສ
ຸ ດ Webinar
 ຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງຂອງການເຮ
ັ ດ Webinar ແມ
່ ນເພ
ື່ ອຊ
່ ວຍຜ
ູູ້ ເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວມໃຫ
ູ້ ເຂ
ົູ້ າໃຈຍ
ຸ ດ
ທະສາດການສ
ິ ດສອນ
 ການຮຽນຂອງທ
່ ານ ຄວນສ
ື ບຕ
່ ຫລ
ັ ງຈາກສາເລ
ັ ດ Webinar ນ
ີ ູ້
 ເຮ
ັ ດແບບທ
ົ ດສອບຫ
ັ ງຝ
ຶ ກອ
ົ ບຮ
ົ ມເພ
ື່ ອຮ
ັ ບ ໃບຢ
ັູ້ ງຢ
ື ນຜ
່ ານການຝ
ຶ ກອ
ົ ບຮ
ົ ມ
ນ
ີ ູ້
 ຈ
ົ່ ງໃຊ
ູ້ https://www.facebook.com/eesdp ເພ
ື່ ອສ
ື ບຕ
່ ການຮຽນຂອງທ
່ ານ.
 ທ
່ ານອາດຈະສ
ົ່ ງຄາຕອບ/ວຽກບ
ູ້ ານ ຫ
ື ຂ
ູ້ ແນະນາເຂ
ົູ້ າອ
ິ ນບ
໋ ອກຂອງ
facebook.com/EESDP ແລະ Email: eesd.2020@gmail.com
ກະລ
ຸ ນາເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວມຝ
ຶ ກອ
ົ ບຮ
ົ ມນາພວກເຮ
ົ າໃນ
ທ
ຸ ກໆ
ວ
ັ ນພ
ຸ ດ ແລະ ວ
ັ ນສ
ຸ ກ
ລ
ຸ່ ມນ
ີ ູ້ ແມ
່ ນ LINK ເຂ
ົູ້ າ WEBINAR ຜ
່ ານ ZOOM
ກະລ
ຸ ນາລ
ົ ງທະບຽນທ
ຸ ກຄ
ັູ້ ງກ
່ ອນເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວມຝ
ຶ ກອ
ົ ບຮ
ົ ມ
 ຫ
ົ ວຂ
ູ້ : ກອງປະຊ
ຸ ມຝ
ຶ ກອ
ົ ບຮ
ົ ມຜ
່ ານ Webinar ຂອງໂຄງການ EESDP
 ເວລາ: 2:00 – 4:00 PM ຂອງທ
ຸ ກໆ ວ
ັ ນພ
ຸ ດ ແລະ ວ
ັ ນສ
ຸ ກ
 Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/4555659164...
 ລະຫ
ັ ດກອງປະຊ
ຸ ມ/ Meeting ID: 455 565 9164
 ລະຫ
ັ ດຜ
່ ານ/ Passcode: EESDP2021
ຜ
ູູ້ ນາສະເໜ
ີ
ສຈ. ປອ. ສ
ູ ນທອນ ພ
ົ ມມະສອນ
ຊ
່ ຽວຊານດ
ູ້ ານການພ
ັ ດທະນາຫ
ັ ກສ
ູ ດ
ວ
ິ ຊາຄະນ
ິ ດສາດ
ການສອນແບບປະຕ
ິ
ສາພ
ັ ນ
INTERACTIVETEACHING STRATEGY
ໂດຍ ສຈ. ປອ. ສ
ູ ນທອນ ພ
ົ ມມະສອນ
Webinar 7/7/2021
ຫ
ົ ວຂ
ູ້ ບ
ົ ດນາສະເໜ
ີ
• ການສອນແບບເອ
ົ າ ຄ
ູ ເປ
ັ ນໃຈກາງ ແລະ ຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ
• ສ
ິ່ ງທ
ູ້ າທາຍໃນການຈ
ັ ດຕ
ັູ້ ງປະຕ
ິ ບ
ັ ດການສອນ ແບບເອ
ົ າຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ ຢ
ູ່ ສປປ ລາວ
• ຕ
ົ ວຢ
່ າງ ການຮຽນ-ການສອນໃນຫ
ູ້ ອງຮຽນ ຂອງປະເທດຟ
ີ ນແລນ
• ການເລ
ື ອກໃຊ
ູ້ ວ
ິ ທ
ີ ສອນ
• ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ (ITS)
• ຮ
ູ ບແບບການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
• ຕ
ົ ວຢ
່ າງການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ໃນວ
ິ ຊາຄະນ
ິ ດສາດ
• ບາງຄາເຫ
ັ ນ/ຜ
ົ ນການຄ
ົູ້ ນຄວ
ູ້ າທ
ີ່ ກ
່ ຽວກ
ັ ບ ITS, ລວມທ
ັ ງຂ
ູ້ ດ
ີ ແລະ ຂ
ູ້ ບ
ົ ກພ
່ ອງຂອງ ITS
• ຜ
ູູ້ ເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວມປະກອບຄາເຫ
ັ ນກ
່ ຽວກ
ັ ບການປະຕ
ິ ບ
ັ ດ ITS ໃນ ສປປ ລາວ
• ພາກ ຖາມ/ຕອບ ຫ
ື ປະກອບຄາເຫ
ັ ນ
ການສອນແບບເອ
ົ າຄ
ູ ເປ
ັ ນໃຈກາງ
ການສອນແບບເອ
ົ າຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈ
ກາງ
ຈ
ຸ ດສ
ຸ ມແມ
່ ນຄ
ູ ຈ
ຸ ດສ
ຸ ມແມ
່ ນທ
ັ ງນ
ັ ກຮຽນ ແລະ ຄ
ູ
ຄ
ູ ເວ
ົູ້ າ; ນ
ັ ກຮຽນຟ
ັ ງ
ຄ
ູ ອອກແບບ; ນ
ັ ກຮຽນປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
ກ
ັ ບຄ
ູ ແລະ ກ
ັ ບນ
ັ ກຮຽນຜ
ູູ້ ອ
ື່ ນ
ນ
ັ ກຮຽນຮຽນຜ
ູູ້ ດຽວ
ນ
ັ ກຮຽນຮຽນເປ
ັ ນຄ
ູ່ , ເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ ຫ
ື ຜ
ູູ້
ດຽວ ຂ
ຶ ູ້ ນກ
ັ ບຈ
ຸ ດປະສ
ົ ງ ຂອງກ
ິ ດຈະກາ
ຄ
ູ ຕ
ິ ດຕາມ ແລະ ກວດທ
ຸ ກໆຄາເວ
ົູ້ າ
ຂອງນ
ັ ກຮຽນ
ນ
ັ ກຮຽນເວ
ົູ້ າ ປ
ັ ດສະຈາກການ
ຕ
ິ ດຕາມຕະຫອດຂອງຄ
ູ ; ຄ
ູ ໃຫ
ູ້ ຄາ
ເຫ
ັ ນ/ການກວດຄ
ື ນ ເມ
ື່ ອມ
ີ ການຕ
ັູ້ ງ
ຄາຖາມ
ຄ
ູ ເປ
ັ ນໃຈກາງ VS ຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ
ຄ
ູ ເປ
ັ ນໃຈກາງ VS ຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ (ຕ
່ )
ທ
ີ່ ມາ: The National Capitol Language Resource Center (a project of the George Washington
University)
ການສອນແບບເອ
ົ າຄ
ູ ເປ
ັ ນໃຈກາງ
ການສອນແບບເອ
ົ າຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈ
ກາງ
ຄ
ູ ເປ
ັ ນຜ
ູູ້ ເລ
ື ອກຫ
ົ ວຂ
ູ້ ນ
ັ ກຮຽນສາມາດເລ
ື ອກຫ
ົ ວຂ
ູ້ ໃດໜ
ຶ່ ງ
ຄ
ູ ປະເມ
ີ ນການຮຽນຂອງນ
ັ ກຮຽນ
ນ
ັ ກຮຽນປະເມ
ີ ນການຮຽນຂອງຕ
ົ ນ
ເອງ, ຄ
ູ ກ
່ ປະເມ
ີ ນການຮຽນຂອງ
ນ
ັ ກຮຽນເຊ
ັ່ ນກ
ັ ນ
ບ
ັ ນຍາກາດຂອງຫ
ູ້ ອງຮຽນແມ
່ ນງຽບ
ບ
ັ ນຍາກາດຂອງຫ
ູ້ ອງຮຽນມ
່ ວນ, ມ
ີ
ແຕ
່ ສຽງແຊວໆ ແລະ ແຕ
່ ລະຄ
ົ ນມ
ີ
ວຽກເຮ
ັ ດ
• ດ
ູ້ ານຄ
ູ ສອນ
• ດ
ູ້ ານສ
ິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ/ປ
ຶ ູ້ ມຄ
ູ່ ມ
ື ຄ
ູ /ຫ
ູ້ ອງຮຽນ
• ດ
ູ້ ານອ
ຸ ປະກອນ/ເຄ
ື່ ອງທ
ົ ດລອງ
ສ
ິ່ ງທ
ູ້ າທາຍໃນການຈ
ັ ດຕ
ັູ້ ງປະຕ
ິ ບ
ັ ດການສອນແບບ
ເອ
ົ າຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ ຢ
ູ່ ສປປ ລາວ
ຈ
ົ່ ງວ
ິ ເຄາະບ
ັ ນດາອ
ົ ງປະກອບແຕ
່ ລະດ
ູ້ ານຂ
ູ້ າງເທ
ິ ງ ເພ
ື່ ອການຮຽນຮ
ູູ້ ຂອງທ
່ ານ
SAMPLE OF CLASSROOMS IN
FINLAND
ຖ
ູ້ າຫາກນາໃຊ
ູ້ ປ
ັ ດຊະຍາກ
່ ຽວກ
ັ ບຫ
ູ້ ອງຮຽນຂອງຄ
ົ ນຟ
ີ ນແລນ
ຢ
ູ່ ໃນສະຫະລ
ັ ດອາເມລ
ິ ກາ ມ
ັ ນຂະເປ
ັ ນແນວໃດ? (Paul Solarz)
- ເດ
ັ ກນ
ູ້ ອຍໃນ ຟ
ີ ນແລນ ເບ
ິ່ ງຄ
ື ວ
່ າມ
ີ ຄວາມສ
ຸ ກກວ
່ າ
ເດ
ັ ກນ
ູ້ ອຍໃນອາເມລ
ິ ກາ. ບາງທ
ີ ອາດເປ
ັ ນຍ
ູ້ ອນລະດ
ັ ບການ
ໃຫ
ູ້ ອ
ິ ດສະຫລະ ແກ
່ ນ
ັ ກຮຽນ.
- ອ
ີ ກຂ
ູ້ ສ
ັ ງເກດໜ
ຶ່ ງແມ
່ ນ ເດ
ັ ກນ
ູ້ ອຍຢ
ູ່ ຟ
ີ ນແລນ ເຂ
ົ າຢ
ູ່
ໂຮງຮຽນແລ
ູ້ ວຮ
ູູ້ ສ
ຶ ກສະບາຍໃຈ ແລະ ຖ
ື ວ
່ າ ໂຮງຮຽນເປ
ັ ນຄ
ື
ກ
ັ ບເຮ
ື ອນຢ
ູ່ ຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົູ້ າ.
- ຄ
ູ ສອນ ນາໃຊ
ູ້ ການສອນແບບເປ
ັ ນທ
ີ ມ
ບາງທ
ັ ດສະນະ/ຂ
ູ້ ຄ
ິ ດ:
ຕ
ົ ວຢ
່ າງ ການຮຽນ-ການສອນຢ
ູ່ ໃນຫ
ູ້ ອງຮຽນ ຢ
ູ່ ປະເທດ ຟ
ິ ນແລນ
ການເລ
ື ອກໃຊ
ູ້ ວ
ິ ທ
ີ ສອນ
(1) ຊ
ັູ້ ນຮຽນ
(2) ວ
ິ ຊາ/ບ
ົ ດ
ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນແມ
່ ນຫຍ
ັ ງ?
 ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ແມ
່ ນວ
ິ ທ
ີ ສ
ິ ດສ
ິ ດສອນ ໂດຍເອ
ົ າຄ
ູ ສອນເຂ
ົູ້ າໄປ
ມ
ີ ສ
່ ວນຮ
່ ວມໃນຂະບວນການຮຽນຂອງນ
ັ ກຮຽນ ດ
ູ້ ວຍການສ
ູ້ າງປະຕ
ິ
ສາພ
ັ ນກ
ັ ນລະຫວ
່ າງ ຄ
ູ ແລະ ນ
ັ ກຮຽນ, ນ
ັ ກຮຽນ ແລະ ນ
ັ ກຮຽນ, ນາໃຊ
ູ້ ສຽງ-
ພາບ, ແລະ ການສາຖ
ິ ດ (demonstrations).
 ການສອນແບບນ
ີ ູ້ ຈະເຮ
ັ ດໃຫ
ູ້ ນ
ັ ກຮຽນກະຕ
ື ລ
ື ລ
ົູ້ ນໃນການເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວມ
ກ
ິ ດຈະກາ/ຂະບວນການຮຽນຕະຫອດເວລາ.
(ທ
ີ່ ມາ: ຍ
ຸ ດທະສາດການສອນ/ວ
ິ ທ
ີ , E4E)
ນ
ັ ກຮຽນ-ນ
ັ ກຮຽນ
ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
 ການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ທາງດ
ູ້ ານສ
ັ ງຄ
ົ ມ ແລະ ອາລ
ົ ມຈ
ິ ດ ຈະຊ
່ ວຍໃຫ
ູ້
ເດ
ັ ກນ
ູ້ ອຍ ຮ
ັ ບເອ
ົ າທ
ັ ກສະຕ
່ າງໆຈາກການຮຽນ ແລະ ສາມາດນາໃຊ
ູ້ ໄດ
ູ້
ຕະຫອດຊ
ີ ວ
ິ ດຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົູ້ າ; ຈາກນ
ັູ້ ນ, ພວກເຂ
ົ າຈະພ
ັ ດທະນາທ
ັ ກສະ
ເຫ
ົ່ ານ
ັູ້ ນຂ
ຶ ູ້ ນໄປເລ
ື ູ້ ອຍໆ, ສ
ູ້ າງໃຫ
ູ້ ເຂ
ົ າເຈ
ົູ້ າເປ
ັ ນຜ
ູູ້ ທ
ີ່ ມ
ີ ຄວາມເຂ
ັູ້ ມແຂງ ເພ
ື່ ອ
ການດາລ
ົ ງຊ
ີ ວ
ິ ດທ
ີ່ ດ
ີ ແລະ ມ
ີ ຄວາມສ
ຸ ກ.

 ເດ
ັ ກນ
ູ້ ອຍທ
ີ່ ມ
ີ ປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນທາງສ
ັ ງຄ
ົ ມ ແລະ ອາລ
ົ ມຈ
ິ ດ ຈະມ
ີ ທ
ັ ກສະ 5
ປະການດ
ັ່ ງນ
ີ ູ້ : ຮ
ູູ້ ຈ
ັ ກຕ
ົ ນເອງ, ມ
ີ ຄວາມຮ
ັ ບຜ
ິ ດໃນການຕ
ັ ດສ
ິ ນໃຈ, ສາມາດ
ຄວບຄ
ຸ ມອາລ
ົ ມໄດ
ູ້ , ຮ
ັ ບຮ
ູູ້ ແລະ ເຂ
ົູ້ າໃຈສ
ັ ງຄ
ົ ມ, ແລະ ສາມາດສ
ູ້ າງສາຍ
ພ
ົ ວພ
ັ ນກ
ັ ບຄ
ົ ນອ
ື່ ນໄດ
ູ້ ດ
ີ .
 ເມ
ື່ ອພ
ັ ດທະນາທ
ັ ກສະເຫ
ົ່ ານ
ີ ູ້ ຜ
່ ານກ
ິ ດຈະກາຕ
່ າງໆ ຈະເຮ
ັ ດໃຫ
ູ້ ເດ
ັ ກນ
ູ້ ອຍ
ສາມາດຄວບຄ
ຸ ມເປ
ົູ້ າໝາຍຊ
ີ ວ
ິ ດຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົູ້ າ, ແກ
ູ້ ໄຂບ
ັ ນຫາ ແລະ ສ
ິ່ ງທ
ູ້ າ
ທາຍຕ
່ າງໆ, ແລະ ສາມາດປະຕ
ິ ເສດຕ
່ ການຊ
ັ ກຊວນຂອງໝ
ູ່ ຄ
ູ່ ໃນການ
ສ
ູ້ າງພ
ຶ ດຕ
ິ ກາທ
ີ່ ບ
່ ດ
ີ .
(ທ
ີ່ ມາ: ຍ
ຸ ດທະສາດການສອນ/ວ
ິ ທ
ີ , E4E)
5 ລ
ັ ກສະນະຂອງການສອນແບບປະຕ
ິ
ສາພ
ັ ນ
BRAINSTORMING
BUZZ
SESSION
ບາງຕ
ົ ວຢ
່ າງຂອງບ
ົ ດສອນຄະນ
ິ ດສາດ ດ
ູ້ ວຍ ITS
Buzz
Brainstorming
Problem_solving
Think-Pair-share
Q_A
ບາງຄາຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ ແລະ ຜ
ົ ນການຄ
ົູ້ ນຄວ
ູ້ າກ
່ ຽວກ
ັ ບການ
ສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
ARMA ສ
ູ ນນານາຊາດສາລ
ັ ບການສ
ຶ ກສາ ໄດ
ູ້ ແນະນາ ປະເດ
ັ ນຕ
່ ໄປນ
ີ ູ້
ເພ
ື່ ອບອກຈ
ຸ ດສ
ຸ ມຂອງການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ:
 ລະດ
ົ ມການເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວນຂອງນ
ັ ກຮຽນ.
 ໃຊ
ູ້ ຄາຖາມກະຕ
ຸູ້ ນການຕອບ, ການສ
ົ ນທະນາ ແລະ ອ
ີ ງໃສ
່ ປະສ
ົ ບ
ການ.
 ໃຊ
ູ້ ເຄ
ື່ ອງມ
ື ຊ
່ ວຍໃນການສອນ ເພ
ື່ ອບອກຄາຕອບ, ແລະດ
ຶ ງຄວາມ
ສ
ົ ນໃຈຂອງນ
ັ ກຮຽນ.
 ສ
ູ້ າງສະພາບແວດລ
ູ້ ອມການເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ.
 ທ
ັ ງຄ
ູ ແລະ ນ
ັ ກຮຽນ ຕ
ູ້ ອງເອ
ົ າຕ
ົ ນເອງເຂ
ົູ້ າໄປມ
ີ ສ
່ ວນຮ
່ ວມໃນ
ຂະບວນການຮຽນ
ການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນຊ
່ ວຍນ
ັ ກຮຽນ
ຮຽນຫາຍກວ
່ າແບບ MOOCS ເຖ
ິ ງ 6
ເທ
ົ່ າ
 ຜ
ົ ນການສ
ຶ ກສາ ຈາກມະຫາວ
ິ ທະຍາໄລ Carnegie Mellon ພ
ົ ບ
ວ
່ າການຮຽນແບບ MOOCs—Massive Open Online Courses—
ແມ
່ ນບ
່ ມ
ີ ປະສ
ິ ດທ
ິ ຜ
ົ ນເທ
ົ່ າກ
ັ ບການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ.
 (ທ
ີ່ ມາ: www.educationworld.com)
ຂ
ູ້ ດ
ີ ແລະ ຂ
ູ້ ບ
ົ ກພ
່ ອງຂອງການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
ຄ
ົູ້ ນຄວ
ູ້ າໂດຍ BARTLEBY
 ການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນໃນຫ
ູ້ ອງຮຽນ ຊ
່ ວຍໃຫ
ູ້
ນ
ັ ກຮຽນຕຽມຄວາມພ
ູ້ ອມສ
ູ່ ໂລກພາຍນອກໄດ
ູ້ ດ
ີ ກ
ວ
່ າ ຜ
ູູ້ ບ
່ ໄດ
ູ້ ຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ.
 ການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນໃນຫ
ູ້ ອງຮຽນ ແມ
່ ນ
ເພ
ື່ ອປ
ັ ບປ
ຸ ງຮ
ູ ບແບບການສອນ ທ
ີ່ ກະຕ
ຸູ້ ນໃຫ
ູ້ ມ
ີ ການ
ຖ
ົ ກຖຽງທ
ີ່ ສ
ູ້ າງສ
ັ ນລະຫວ
່ າງນ
ັ ກຮຽນ ແລະ ຄ
ູ ຢ
່ າງ
ກ
ູ້ າຫານ.
 ພວກເຂ
ົ າສາມາດຮຽນເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມອ
ີ ກ.
 ບາງຄ
ັູ້ ງນ
ັ ກຮຽນ ຮຽນນາກ
ັ ນ ໄດ
ູ້ ດ
ີ ກວ
່ າຮຽນນາຄ
ູ .
ຂ
ູ້ ບ
ົ ກພ
່ ອງຂອງການຮຽນແບບປະຕ
ິ
ສາພ
ັ ນ
 ເຖ
ິ ງຢ
່ າງໃດກຕາມ, ຍ
ັ ງມ
ີ ບາງອ
ຸ ປະສ
ັ ກໃນການຮຽນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ
ທ
ີ່ ລວມເອ
ົ າຄວາມຈາກ
ັ ດດ
ູ້ ານເວລາໃນຫ
ູ້ ອງຮຽນ; ຄວາມເປ
ັ ນໄປໄດ
ູ້ ທ
ີ່
ເພ
ີ່ ມເວລາກະຕຽມ ການສອນ; ອາດມ
ີ ຄວາມຫຍ
ຸູ້ ງຍາກໃນການຮຽນ
ແບບຫ
ູ້ າວຫ
ັ ນໃນຫ
ູ້ ອງໃຫຍ
່ ; ແລະ ການຂາດເຂ
ີ ນອ
ຸ ປະກອນທ
ີ່ ຈາເປ
ັ ນ,
ເຄ
ື່ ອງທ
ົ ດລອງ, ຫ
ື ວ
ັ ດສະດ
ຸ /ຄ
ົ ນ.
 ສ
ິ່ ງກ
ີ ດຂວາງອ
ັ ນໃຫຍ
່ ໜ
ຶ່ ງ ຂອງທ
ັ ງໝ
ົ ດ, ເຖ
ິ ງຢ
່ າງໃດກຕາມ,ທ
ີ່ ຄ
ູ
ພະຍາຍາມໃຊ
ູ້ ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ແມ
່ ນຄວາມສ
່ ຽງທ
ີ່ ນ
ັ ກຮຽນບ
່
ເຂ
ົູ້ າຮ
່ ວມ, ການໃຊ
ູ້ ການຕຄ
ິ ດຂ
ັູ້ ນສ
ູ ງ, ຫ
ື ຮຽນໃຫ
ູ້ ໄດ
ູ້ ເນ
ື ູ້ ອຫາຫາຍ, ທ
ີ່ ຄ
ູ
ຮ
ູູ້ ສ
ຶ ກວ
່ າຕ
ົ ນຄວບຄ
ຸ ມບ
່ ໄດ
ູ້ , ຂາດທ
ັ ກສະທ
ີ່ ຈາເປ
ັ ນ, ຫ
ື ຍ
ູ້ ານຕານ
ິ ວ
່ າເປ
ັ ນ
ການສອນບ
່ ປ
ົ ກກະຕ
ິ .
 ຖ
ູ້ າວ
່ າໃນຫ
ູ້ ອງຮຽນມ
ີ ນ
ັ ກຮຽນຫາຍ, ບາງຄ
ົ ນໃນນ
ັູ້ ນບ
່ ມ
ີ ໂອກາດເວ
ົູ້ າຄວາມ
ຄ
ິ ດ ຫ
ື ຄາເຫ
ັ ນຂອງຕ
ົ ນຂະນະທ
ີ່ ຮຽນ.
ວາລະປະກອບຄາເຫ
ັ ນ/ຖາມ-ຕອບ
ຄາຖາມ:
1. ມ
ີ ຫຍ
ັ ງແດ
່ ທ
ີ່ ເປ
ັ ນສ
ິ່ ງທ
ູ້ າທາຍໃນການປະຕ
ິ ບ
ັ ດການສອນແບບ
ເອ
ົ າຜ
ູູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ ຢ
ູ່ ສປປ ລາວ?
2. ໃນການເລ
ື ອກໃຊ
ູ້ ວ
ິ ທ
ີ ສອນ, ມ
ີ ປ
ັ ດໄຈ/ອ
ົ ງປະກອບສາຄ
ັ ນຫຍ
ັ ງແດ
່ ທ
ີ່
ຄວນຄານ
ຶ ງ?
3. ມ
ີ ສ
ິ່ ງທ
ູ້ າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ
ູ້ ອງການ ອ
ັ ນໃດແດ
່ ເພ
ື່ ອຈະດາເນ
ີ ນ
ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນຢ
ູ່ ໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດເຮ
ົ າ?
1 sur 22

Recommandé

Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9 par
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Joel Wayne Ganibe, MBA
402 vues52 diapositives
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
ການສອນແບບໂຄງການ par
ການສອນແບບໂຄງການການສອນແບບໂຄງການ
ການສອນແບບໂຄງການvocational education development institute laos
159 vues6 diapositives
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป par
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปแนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปประพันธ์ เวารัมย์
1.3K vues45 diapositives
ใบความรู้+การแยกสารเนื้อผสมตอนที่ 2+ป.6+299+dltvscip6+55t2sci p06 f11-1page par
ใบความรู้+การแยกสารเนื้อผสมตอนที่ 2+ป.6+299+dltvscip6+55t2sci p06 f11-1pageใบความรู้+การแยกสารเนื้อผสมตอนที่ 2+ป.6+299+dltvscip6+55t2sci p06 f11-1page
ใบความรู้+การแยกสารเนื้อผสมตอนที่ 2+ป.6+299+dltvscip6+55t2sci p06 f11-1pagePrachoom Rangkasikorn
4.6K vues29 diapositives
AnalChem : Volumetric Method par
AnalChem : Volumetric MethodAnalChem : Volumetric Method
AnalChem : Volumetric MethodDr.Woravith Chansuvarn
2K vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6 par
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6พงศธร ภักดี
23.4K vues120 diapositives
ความเจริญก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี par
ความเจริญก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเจริญก้าวหน้าวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
6.4K vues8 diapositives
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001 par
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001Thidarat Termphon
184.1K vues385 diapositives
งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010 par
งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010
งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010sutham lrp
1.6K vues55 diapositives
โปรตีน par
โปรตีนโปรตีน
โปรตีนpannnnnn
11.4K vues21 diapositives
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว par
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าวคำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าวJitiya Purksametanan
13.8K vues1 diapositive

Tendances(20)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001 par Thidarat Termphon
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
Thidarat Termphon184.1K vues
งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010 par sutham lrp
งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010
งานนำเสนอ หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 การประมวลผลคำโดยใช้ microsoft word 2010
sutham lrp1.6K vues
โปรตีน par pannnnnn
โปรตีนโปรตีน
โปรตีน
pannnnnn11.4K vues
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว par Jitiya Purksametanan
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าวคำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002 par Thidarat Termphon
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
Thidarat Termphon146.3K vues
โครงงาน Fast food บทที่ 1 par Kkae Rujira
โครงงาน Fast food บทที่ 1โครงงาน Fast food บทที่ 1
โครงงาน Fast food บทที่ 1
Kkae Rujira3K vues
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร par tanongsak
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
tanongsak3.7K vues
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 par krunuy5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
krunuy526.2K vues
ตัวอย่างโครงการสอน par Krupol Phato
ตัวอย่างโครงการสอนตัวอย่างโครงการสอน
ตัวอย่างโครงการสอน
Krupol Phato33.4K vues
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ par Sunisa Khaisaeng
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
Sunisa Khaisaeng8.5K vues
บทที่ ๔ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ par jutamat tawebunyasap
บทที่ ๔ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศบทที่ ๔ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
บทที่ ๔ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Similaire à Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin

Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives
Biologylessononamphibians sesdp lao par
Biologylessononamphibians sesdp laoBiologylessononamphibians sesdp lao
Biologylessononamphibians sesdp laoJoel Wayne Ganibe, MBA
775 vues15 diapositives
Module 3.3 think pair - share lao july 15 par
Module 3.3 think  pair - share lao july 15Module 3.3 think  pair - share lao july 15
Module 3.3 think pair - share lao july 15Joel Wayne Ganibe, MBA
159 vues32 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited par
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedM7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedJoel Wayne Ganibe, MBA
745 vues34 diapositives
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues41 diapositives

Similaire à Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin(18)

Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par Joel Wayne Ganibe, MBA
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par Chaylasy Gnophanxay
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ແຜນການການສອນ Ubd par souk khounphia
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubd
souk khounphia485 vues
ບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docx par KhmuMuanglaoStudio
ບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docxບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docx
ບົດພາກ VDR ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ 2023.docx

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
363 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
873 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(20)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin

 • 1. ໂມດ ູ ນ 3. ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ການສອນແບບເອ ົ າຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ 1 ຍ ິ ນດ ີ ຕ ູ້ ອນຮ ັ ບທ ່ ານເຂ ົູ້ າສ ູ່ WEBINAR SERIES ຄ ັູ້ ງທ ີ 11/15
 • 3. ກ ່ ຽວກ ັ ບ WEBINAR  Webinar ແມ ່ ນຈະໄດ ູ້ ດາເນ ີ ນພາຍໃນ 2 ຊ ົ່ ວໂມງ  ນາສະເໜ ີ 40-50 ນາທ ີ  ສະທ ູ້ ອນຄ ື ນ/ປະກອບຄາເຫ ັ ນ 15 ນາທ ີ  ແຊ ັ ດບ ໋ ອກສ ົ ນທະນາ (Chats) ຕ ່ ເນ ື່ ອງ  ວຽກບ ູ້ ານ ຫ ັ ງສ ິ ູ້ ນສ ຸ ດ Webinar  ຈ ຸ ດປະສ ົ ງຂອງການເຮ ັ ດ Webinar ແມ ່ ນເພ ື່ ອຊ ່ ວຍຜ ູູ້ ເຂ ົູ້ າຮ ່ ວມໃຫ ູ້ ເຂ ົູ້ າໃຈຍ ຸ ດ ທະສາດການສ ິ ດສອນ  ການຮຽນຂອງທ ່ ານ ຄວນສ ື ບຕ ່ ຫລ ັ ງຈາກສາເລ ັ ດ Webinar ນ ີ ູ້  ເຮ ັ ດແບບທ ົ ດສອບຫ ັ ງຝ ຶ ກອ ົ ບຮ ົ ມເພ ື່ ອຮ ັ ບ ໃບຢ ັູ້ ງຢ ື ນຜ ່ ານການຝ ຶ ກອ ົ ບຮ ົ ມ ນ ີ ູ້  ຈ ົ່ ງໃຊ ູ້ https://www.facebook.com/eesdp ເພ ື່ ອສ ື ບຕ ່ ການຮຽນຂອງທ ່ ານ.  ທ ່ ານອາດຈະສ ົ່ ງຄາຕອບ/ວຽກບ ູ້ ານ ຫ ື ຂ ູ້ ແນະນາເຂ ົູ້ າອ ິ ນບ ໋ ອກຂອງ facebook.com/EESDP ແລະ Email: eesd.2020@gmail.com
 • 4. ກະລ ຸ ນາເຂ ົູ້ າຮ ່ ວມຝ ຶ ກອ ົ ບຮ ົ ມນາພວກເຮ ົ າໃນ ທ ຸ ກໆ ວ ັ ນພ ຸ ດ ແລະ ວ ັ ນສ ຸ ກ ລ ຸ່ ມນ ີ ູ້ ແມ ່ ນ LINK ເຂ ົູ້ າ WEBINAR ຜ ່ ານ ZOOM ກະລ ຸ ນາລ ົ ງທະບຽນທ ຸ ກຄ ັູ້ ງກ ່ ອນເຂ ົູ້ າຮ ່ ວມຝ ຶ ກອ ົ ບຮ ົ ມ  ຫ ົ ວຂ ູ້ : ກອງປະຊ ຸ ມຝ ຶ ກອ ົ ບຮ ົ ມຜ ່ ານ Webinar ຂອງໂຄງການ EESDP  ເວລາ: 2:00 – 4:00 PM ຂອງທ ຸ ກໆ ວ ັ ນພ ຸ ດ ແລະ ວ ັ ນສ ຸ ກ  Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/4555659164...  ລະຫ ັ ດກອງປະຊ ຸ ມ/ Meeting ID: 455 565 9164  ລະຫ ັ ດຜ ່ ານ/ Passcode: EESDP2021
 • 5. ຜ ູູ້ ນາສະເໜ ີ ສຈ. ປອ. ສ ູ ນທອນ ພ ົ ມມະສອນ ຊ ່ ຽວຊານດ ູ້ ານການພ ັ ດທະນາຫ ັ ກສ ູ ດ ວ ິ ຊາຄະນ ິ ດສາດ
 • 6. ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ INTERACTIVETEACHING STRATEGY ໂດຍ ສຈ. ປອ. ສ ູ ນທອນ ພ ົ ມມະສອນ Webinar 7/7/2021
 • 7. ຫ ົ ວຂ ູ້ ບ ົ ດນາສະເໜ ີ • ການສອນແບບເອ ົ າ ຄ ູ ເປ ັ ນໃຈກາງ ແລະ ຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ • ສ ິ່ ງທ ູ້ າທາຍໃນການຈ ັ ດຕ ັູ້ ງປະຕ ິ ບ ັ ດການສອນ ແບບເອ ົ າຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ • ຕ ົ ວຢ ່ າງ ການຮຽນ-ການສອນໃນຫ ູ້ ອງຮຽນ ຂອງປະເທດຟ ີ ນແລນ • ການເລ ື ອກໃຊ ູ້ ວ ິ ທ ີ ສອນ • ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ (ITS) • ຮ ູ ບແບບການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ • ຕ ົ ວຢ ່ າງການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ໃນວ ິ ຊາຄະນ ິ ດສາດ • ບາງຄາເຫ ັ ນ/ຜ ົ ນການຄ ົູ້ ນຄວ ູ້ າທ ີ່ ກ ່ ຽວກ ັ ບ ITS, ລວມທ ັ ງຂ ູ້ ດ ີ ແລະ ຂ ູ້ ບ ົ ກພ ່ ອງຂອງ ITS • ຜ ູູ້ ເຂ ົູ້ າຮ ່ ວມປະກອບຄາເຫ ັ ນກ ່ ຽວກ ັ ບການປະຕ ິ ບ ັ ດ ITS ໃນ ສປປ ລາວ • ພາກ ຖາມ/ຕອບ ຫ ື ປະກອບຄາເຫ ັ ນ
 • 8. ການສອນແບບເອ ົ າຄ ູ ເປ ັ ນໃຈກາງ ການສອນແບບເອ ົ າຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈ ກາງ ຈ ຸ ດສ ຸ ມແມ ່ ນຄ ູ ຈ ຸ ດສ ຸ ມແມ ່ ນທ ັ ງນ ັ ກຮຽນ ແລະ ຄ ູ ຄ ູ ເວ ົູ້ າ; ນ ັ ກຮຽນຟ ັ ງ ຄ ູ ອອກແບບ; ນ ັ ກຮຽນປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ກ ັ ບຄ ູ ແລະ ກ ັ ບນ ັ ກຮຽນຜ ູູ້ ອ ື່ ນ ນ ັ ກຮຽນຮຽນຜ ູູ້ ດຽວ ນ ັ ກຮຽນຮຽນເປ ັ ນຄ ູ່ , ເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ຫ ື ຜ ູູ້ ດຽວ ຂ ຶ ູ້ ນກ ັ ບຈ ຸ ດປະສ ົ ງ ຂອງກ ິ ດຈະກາ ຄ ູ ຕ ິ ດຕາມ ແລະ ກວດທ ຸ ກໆຄາເວ ົູ້ າ ຂອງນ ັ ກຮຽນ ນ ັ ກຮຽນເວ ົູ້ າ ປ ັ ດສະຈາກການ ຕ ິ ດຕາມຕະຫອດຂອງຄ ູ ; ຄ ູ ໃຫ ູ້ ຄາ ເຫ ັ ນ/ການກວດຄ ື ນ ເມ ື່ ອມ ີ ການຕ ັູ້ ງ ຄາຖາມ ຄ ູ ເປ ັ ນໃຈກາງ VS ຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ
 • 9. ຄ ູ ເປ ັ ນໃຈກາງ VS ຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ (ຕ ່ ) ທ ີ່ ມາ: The National Capitol Language Resource Center (a project of the George Washington University) ການສອນແບບເອ ົ າຄ ູ ເປ ັ ນໃຈກາງ ການສອນແບບເອ ົ າຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈ ກາງ ຄ ູ ເປ ັ ນຜ ູູ້ ເລ ື ອກຫ ົ ວຂ ູ້ ນ ັ ກຮຽນສາມາດເລ ື ອກຫ ົ ວຂ ູ້ ໃດໜ ຶ່ ງ ຄ ູ ປະເມ ີ ນການຮຽນຂອງນ ັ ກຮຽນ ນ ັ ກຮຽນປະເມ ີ ນການຮຽນຂອງຕ ົ ນ ເອງ, ຄ ູ ກ ່ ປະເມ ີ ນການຮຽນຂອງ ນ ັ ກຮຽນເຊ ັ່ ນກ ັ ນ ບ ັ ນຍາກາດຂອງຫ ູ້ ອງຮຽນແມ ່ ນງຽບ ບ ັ ນຍາກາດຂອງຫ ູ້ ອງຮຽນມ ່ ວນ, ມ ີ ແຕ ່ ສຽງແຊວໆ ແລະ ແຕ ່ ລະຄ ົ ນມ ີ ວຽກເຮ ັ ດ
 • 10. • ດ ູ້ ານຄ ູ ສອນ • ດ ູ້ ານສ ິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ/ປ ຶ ູ້ ມຄ ູ່ ມ ື ຄ ູ /ຫ ູ້ ອງຮຽນ • ດ ູ້ ານອ ຸ ປະກອນ/ເຄ ື່ ອງທ ົ ດລອງ ສ ິ່ ງທ ູ້ າທາຍໃນການຈ ັ ດຕ ັູ້ ງປະຕ ິ ບ ັ ດການສອນແບບ ເອ ົ າຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຈ ົ່ ງວ ິ ເຄາະບ ັ ນດາອ ົ ງປະກອບແຕ ່ ລະດ ູ້ ານຂ ູ້ າງເທ ິ ງ ເພ ື່ ອການຮຽນຮ ູູ້ ຂອງທ ່ ານ
 • 11. SAMPLE OF CLASSROOMS IN FINLAND ຖ ູ້ າຫາກນາໃຊ ູ້ ປ ັ ດຊະຍາກ ່ ຽວກ ັ ບຫ ູ້ ອງຮຽນຂອງຄ ົ ນຟ ີ ນແລນ ຢ ູ່ ໃນສະຫະລ ັ ດອາເມລ ິ ກາ ມ ັ ນຂະເປ ັ ນແນວໃດ? (Paul Solarz) - ເດ ັ ກນ ູ້ ອຍໃນ ຟ ີ ນແລນ ເບ ິ່ ງຄ ື ວ ່ າມ ີ ຄວາມສ ຸ ກກວ ່ າ ເດ ັ ກນ ູ້ ອຍໃນອາເມລ ິ ກາ. ບາງທ ີ ອາດເປ ັ ນຍ ູ້ ອນລະດ ັ ບການ ໃຫ ູ້ ອ ິ ດສະຫລະ ແກ ່ ນ ັ ກຮຽນ. - ອ ີ ກຂ ູ້ ສ ັ ງເກດໜ ຶ່ ງແມ ່ ນ ເດ ັ ກນ ູ້ ອຍຢ ູ່ ຟ ີ ນແລນ ເຂ ົ າຢ ູ່ ໂຮງຮຽນແລ ູ້ ວຮ ູູ້ ສ ຶ ກສະບາຍໃຈ ແລະ ຖ ື ວ ່ າ ໂຮງຮຽນເປ ັ ນຄ ື ກ ັ ບເຮ ື ອນຢ ູ່ ຂອງເຂ ົ າເຈ ົູ້ າ. - ຄ ູ ສອນ ນາໃຊ ູ້ ການສອນແບບເປ ັ ນທ ີ ມ ບາງທ ັ ດສະນະ/ຂ ູ້ ຄ ິ ດ:
 • 12. ຕ ົ ວຢ ່ າງ ການຮຽນ-ການສອນຢ ູ່ ໃນຫ ູ້ ອງຮຽນ ຢ ູ່ ປະເທດ ຟ ິ ນແລນ
 • 13. ການເລ ື ອກໃຊ ູ້ ວ ິ ທ ີ ສອນ (1) ຊ ັູ້ ນຮຽນ (2) ວ ິ ຊາ/ບ ົ ດ
 • 14. ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນແມ ່ ນຫຍ ັ ງ?  ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ແມ ່ ນວ ິ ທ ີ ສ ິ ດສ ິ ດສອນ ໂດຍເອ ົ າຄ ູ ສອນເຂ ົູ້ າໄປ ມ ີ ສ ່ ວນຮ ່ ວມໃນຂະບວນການຮຽນຂອງນ ັ ກຮຽນ ດ ູ້ ວຍການສ ູ້ າງປະຕ ິ ສາພ ັ ນກ ັ ນລະຫວ ່ າງ ຄ ູ ແລະ ນ ັ ກຮຽນ, ນ ັ ກຮຽນ ແລະ ນ ັ ກຮຽນ, ນາໃຊ ູ້ ສຽງ- ພາບ, ແລະ ການສາຖ ິ ດ (demonstrations).  ການສອນແບບນ ີ ູ້ ຈະເຮ ັ ດໃຫ ູ້ ນ ັ ກຮຽນກະຕ ື ລ ື ລ ົູ້ ນໃນການເຂ ົູ້ າຮ ່ ວມ ກ ິ ດຈະກາ/ຂະບວນການຮຽນຕະຫອດເວລາ. (ທ ີ່ ມາ: ຍ ຸ ດທະສາດການສອນ/ວ ິ ທ ີ , E4E) ນ ັ ກຮຽນ-ນ ັ ກຮຽນ
 • 15. ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ  ການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ທາງດ ູ້ ານສ ັ ງຄ ົ ມ ແລະ ອາລ ົ ມຈ ິ ດ ຈະຊ ່ ວຍໃຫ ູ້ ເດ ັ ກນ ູ້ ອຍ ຮ ັ ບເອ ົ າທ ັ ກສະຕ ່ າງໆຈາກການຮຽນ ແລະ ສາມາດນາໃຊ ູ້ ໄດ ູ້ ຕະຫອດຊ ີ ວ ິ ດຂອງເຂ ົ າເຈ ົູ້ າ; ຈາກນ ັູ້ ນ, ພວກເຂ ົ າຈະພ ັ ດທະນາທ ັ ກສະ ເຫ ົ່ ານ ັູ້ ນຂ ຶ ູ້ ນໄປເລ ື ູ້ ອຍໆ, ສ ູ້ າງໃຫ ູ້ ເຂ ົ າເຈ ົູ້ າເປ ັ ນຜ ູູ້ ທ ີ່ ມ ີ ຄວາມເຂ ັູ້ ມແຂງ ເພ ື່ ອ ການດາລ ົ ງຊ ີ ວ ິ ດທ ີ່ ດ ີ ແລະ ມ ີ ຄວາມສ ຸ ກ.   ເດ ັ ກນ ູ້ ອຍທ ີ່ ມ ີ ປະຕ ິ ສາພ ັ ນທາງສ ັ ງຄ ົ ມ ແລະ ອາລ ົ ມຈ ິ ດ ຈະມ ີ ທ ັ ກສະ 5 ປະການດ ັ່ ງນ ີ ູ້ : ຮ ູູ້ ຈ ັ ກຕ ົ ນເອງ, ມ ີ ຄວາມຮ ັ ບຜ ິ ດໃນການຕ ັ ດສ ິ ນໃຈ, ສາມາດ ຄວບຄ ຸ ມອາລ ົ ມໄດ ູ້ , ຮ ັ ບຮ ູູ້ ແລະ ເຂ ົູ້ າໃຈສ ັ ງຄ ົ ມ, ແລະ ສາມາດສ ູ້ າງສາຍ ພ ົ ວພ ັ ນກ ັ ບຄ ົ ນອ ື່ ນໄດ ູ້ ດ ີ .  ເມ ື່ ອພ ັ ດທະນາທ ັ ກສະເຫ ົ່ ານ ີ ູ້ ຜ ່ ານກ ິ ດຈະກາຕ ່ າງໆ ຈະເຮ ັ ດໃຫ ູ້ ເດ ັ ກນ ູ້ ອຍ ສາມາດຄວບຄ ຸ ມເປ ົູ້ າໝາຍຊ ີ ວ ິ ດຂອງເຂ ົ າເຈ ົູ້ າ, ແກ ູ້ ໄຂບ ັ ນຫາ ແລະ ສ ິ່ ງທ ູ້ າ ທາຍຕ ່ າງໆ, ແລະ ສາມາດປະຕ ິ ເສດຕ ່ ການຊ ັ ກຊວນຂອງໝ ູ່ ຄ ູ່ ໃນການ ສ ູ້ າງພ ຶ ດຕ ິ ກາທ ີ່ ບ ່ ດ ີ . (ທ ີ່ ມາ: ຍ ຸ ດທະສາດການສອນ/ວ ິ ທ ີ , E4E)
 • 17. ບາງຕ ົ ວຢ ່ າງຂອງບ ົ ດສອນຄະນ ິ ດສາດ ດ ູ້ ວຍ ITS Buzz Brainstorming Problem_solving Think-Pair-share Q_A
 • 18. ບາງຄາຄ ິ ດເຫ ັ ນ ແລະ ຜ ົ ນການຄ ົູ້ ນຄວ ູ້ າກ ່ ຽວກ ັ ບການ ສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ARMA ສ ູ ນນານາຊາດສາລ ັ ບການສ ຶ ກສາ ໄດ ູ້ ແນະນາ ປະເດ ັ ນຕ ່ ໄປນ ີ ູ້ ເພ ື່ ອບອກຈ ຸ ດສ ຸ ມຂອງການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ:  ລະດ ົ ມການເຂ ົູ້ າຮ ່ ວນຂອງນ ັ ກຮຽນ.  ໃຊ ູ້ ຄາຖາມກະຕ ຸູ້ ນການຕອບ, ການສ ົ ນທະນາ ແລະ ອ ີ ງໃສ ່ ປະສ ົ ບ ການ.  ໃຊ ູ້ ເຄ ື່ ອງມ ື ຊ ່ ວຍໃນການສອນ ເພ ື່ ອບອກຄາຕອບ, ແລະດ ຶ ງຄວາມ ສ ົ ນໃຈຂອງນ ັ ກຮຽນ.  ສ ູ້ າງສະພາບແວດລ ູ້ ອມການເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມ.  ທ ັ ງຄ ູ ແລະ ນ ັ ກຮຽນ ຕ ູ້ ອງເອ ົ າຕ ົ ນເອງເຂ ົູ້ າໄປມ ີ ສ ່ ວນຮ ່ ວມໃນ ຂະບວນການຮຽນ
 • 19. ການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນຊ ່ ວຍນ ັ ກຮຽນ ຮຽນຫາຍກວ ່ າແບບ MOOCS ເຖ ິ ງ 6 ເທ ົ່ າ  ຜ ົ ນການສ ຶ ກສາ ຈາກມະຫາວ ິ ທະຍາໄລ Carnegie Mellon ພ ົ ບ ວ ່ າການຮຽນແບບ MOOCs—Massive Open Online Courses— ແມ ່ ນບ ່ ມ ີ ປະສ ິ ດທ ິ ຜ ົ ນເທ ົ່ າກ ັ ບການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ.  (ທ ີ່ ມາ: www.educationworld.com)
 • 20. ຂ ູ້ ດ ີ ແລະ ຂ ູ້ ບ ົ ກພ ່ ອງຂອງການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ຄ ົູ້ ນຄວ ູ້ າໂດຍ BARTLEBY  ການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນໃນຫ ູ້ ອງຮຽນ ຊ ່ ວຍໃຫ ູ້ ນ ັ ກຮຽນຕຽມຄວາມພ ູ້ ອມສ ູ່ ໂລກພາຍນອກໄດ ູ້ ດ ີ ກ ວ ່ າ ຜ ູູ້ ບ ່ ໄດ ູ້ ຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ.  ການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນໃນຫ ູ້ ອງຮຽນ ແມ ່ ນ ເພ ື່ ອປ ັ ບປ ຸ ງຮ ູ ບແບບການສອນ ທ ີ່ ກະຕ ຸູ້ ນໃຫ ູ້ ມ ີ ການ ຖ ົ ກຖຽງທ ີ່ ສ ູ້ າງສ ັ ນລະຫວ ່ າງນ ັ ກຮຽນ ແລະ ຄ ູ ຢ ່ າງ ກ ູ້ າຫານ.  ພວກເຂ ົ າສາມາດຮຽນເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມອ ີ ກ.  ບາງຄ ັູ້ ງນ ັ ກຮຽນ ຮຽນນາກ ັ ນ ໄດ ູ້ ດ ີ ກວ ່ າຮຽນນາຄ ູ .
 • 21. ຂ ູ້ ບ ົ ກພ ່ ອງຂອງການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ  ເຖ ິ ງຢ ່ າງໃດກຕາມ, ຍ ັ ງມ ີ ບາງອ ຸ ປະສ ັ ກໃນການຮຽນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ທ ີ່ ລວມເອ ົ າຄວາມຈາກ ັ ດດ ູ້ ານເວລາໃນຫ ູ້ ອງຮຽນ; ຄວາມເປ ັ ນໄປໄດ ູ້ ທ ີ່ ເພ ີ່ ມເວລາກະຕຽມ ການສອນ; ອາດມ ີ ຄວາມຫຍ ຸູ້ ງຍາກໃນການຮຽນ ແບບຫ ູ້ າວຫ ັ ນໃນຫ ູ້ ອງໃຫຍ ່ ; ແລະ ການຂາດເຂ ີ ນອ ຸ ປະກອນທ ີ່ ຈາເປ ັ ນ, ເຄ ື່ ອງທ ົ ດລອງ, ຫ ື ວ ັ ດສະດ ຸ /ຄ ົ ນ.  ສ ິ່ ງກ ີ ດຂວາງອ ັ ນໃຫຍ ່ ໜ ຶ່ ງ ຂອງທ ັ ງໝ ົ ດ, ເຖ ິ ງຢ ່ າງໃດກຕາມ,ທ ີ່ ຄ ູ ພະຍາຍາມໃຊ ູ້ ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ແມ ່ ນຄວາມສ ່ ຽງທ ີ່ ນ ັ ກຮຽນບ ່ ເຂ ົູ້ າຮ ່ ວມ, ການໃຊ ູ້ ການຕຄ ິ ດຂ ັູ້ ນສ ູ ງ, ຫ ື ຮຽນໃຫ ູ້ ໄດ ູ້ ເນ ື ູ້ ອຫາຫາຍ, ທ ີ່ ຄ ູ ຮ ູູ້ ສ ຶ ກວ ່ າຕ ົ ນຄວບຄ ຸ ມບ ່ ໄດ ູ້ , ຂາດທ ັ ກສະທ ີ່ ຈາເປ ັ ນ, ຫ ື ຍ ູ້ ານຕານ ິ ວ ່ າເປ ັ ນ ການສອນບ ່ ປ ົ ກກະຕ ິ .  ຖ ູ້ າວ ່ າໃນຫ ູ້ ອງຮຽນມ ີ ນ ັ ກຮຽນຫາຍ, ບາງຄ ົ ນໃນນ ັູ້ ນບ ່ ມ ີ ໂອກາດເວ ົູ້ າຄວາມ ຄ ິ ດ ຫ ື ຄາເຫ ັ ນຂອງຕ ົ ນຂະນະທ ີ່ ຮຽນ.
 • 22. ວາລະປະກອບຄາເຫ ັ ນ/ຖາມ-ຕອບ ຄາຖາມ: 1. ມ ີ ຫຍ ັ ງແດ ່ ທ ີ່ ເປ ັ ນສ ິ່ ງທ ູ້ າທາຍໃນການປະຕ ິ ບ ັ ດການສອນແບບ ເອ ົ າຜ ູູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ? 2. ໃນການເລ ື ອກໃຊ ູ້ ວ ິ ທ ີ ສອນ, ມ ີ ປ ັ ດໄຈ/ອ ົ ງປະກອບສາຄ ັ ນຫຍ ັ ງແດ ່ ທ ີ່ ຄວນຄານ ຶ ງ? 3. ມ ີ ສ ິ່ ງທ ູ້ າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ ູ້ ອງການ ອ ັ ນໃດແດ ່ ເພ ື່ ອຈະດາເນ ີ ນ ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນຢ ູ່ ໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດເຮ ົ າ?