Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg

Joel Wayne Ganibe, MBA
Joel Wayne Ganibe, MBAInternational Project Management Expert à SESDPLAOS
ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ: ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງ
ດ
ັ ງ
MODULE 3.2
ສະບ
ັ ບພາສາລາວ
Learner Centered Approach
EESDP LEARNING STRATEGIES:
EXPERIENTIAL LEARNING
SESSION
Learner-Centered Approach
EESDP LEARNING STRATEGIES:
EXPERIENTIAL LEARNING
3
WELCOME TO NO. 13 OUT OF 15 of OUR WEBINAR SERIES
Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg
Webinar Mechanics
 Webinar will run for 2 hours
 PRESENTION – 40-50 minutes
 REACTION PANEL – 15 minutes
 CHATS – continuous
 HOMEWORK for assessment at the end
 With the aim to help you understand the learning strategy
 Your learning must continue after this webinar
 You will have home tasks to fulfill for you to get a certificate
 Please use https://www.facebook.com/eesdp for your continuous learning.
 You may submit your home task outputs or send feedback to Inbox of
facebook.com/EESDP and Email: eesd.2020@gmail.com
PLEASE JOIN US EVERY WED/FRIDAY:
 BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON ZOOM. PLEASE
MAKE SURE YOU REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN
ACCESS
 Topic:
EESDP Trainers' Webinar Pilot Series:
 Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS
 Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/4555659164...
 Meeting ID: 455 565 9164
 Passcode: EESDP2021
PRESENTOR
Bounheng SIHARATH
Curriculum Development Specialist
EESDP
 ໃນຖານະທ
ຸ່ ເປ
ັ ນຄ
ູ ສອນ, ຂ
້ າພະເຈ
ົ້ າເຊ
ຸ່ ອໝ
ັ້ ນວ
ຸ່ າ ທກທ
ຸ່ ານທ
ັ ງໝ
ົ ດ ໄດ
້ ຈ
ັ ດຕ
ັ້ ງນ
ັ ກຮຽນເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມໃນເວລາ
ສ
ິ ດສອນ.ໃຫ
້ ທກຄ
ົ ນລອງຄ
ິ ດຄາຕອບ ຕ
ຸ່ ຄາຖາມດ
ັຸ່ ງຕ
ຸ່ ໄປນ
້ :
1. ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງພວກເຮ
ົ າຈ
ຸ່ ງຈ
ັ ດນ
ັ ກຮຽນເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ?
2. ນ
ັ ກຮຽນໃນກ
ຸ່ ມໜ
ຸ່ ງມຈ
ັ ກຄ
ົ ນ?
3. ຂ
ັ້ ນຕອນໃນການດາເນນການເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມມຄແນວໃດ?
4. ການຮຽນຂອງນ
ັ ກຮຽນແບບເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມດບ? ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຈ
ຸ່ ງດ / ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຈ
ຸ່ ງບ
ຸ່ ດ?
5. ຈດດ ແລະ ຈດອ
ຸ່ ອນໃນການຮຽນແບບເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມຂອງນ
ັ ກຮຽນມຫຍ
ັ ງແດ
ຸ່ ?
6. ການຮຽນແບບເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມຂອງນ
ັ ກຮຽນມປະໂຫຍດແນວໃດແດ
ຸ່ ?
7. ຄວາມແຕກຕ
ຸ່ າງ ລະຫວ
ຸ່ າງ ການຮຽນເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ ແລະ ການຮຽນແບບສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມ ນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ທ
ຸ່ ຈະ
ນາສະເໜຕ
ຸ່ ໄປນ
້ ມຄວາມແຕກຕ
ຸ່ າງຄແນວໃດ?
ຄາຖາມທ
ຸ່ ກ
ຸ່ າວມານ
້ ຈະບ
ຸ່ ໄດ
້ ຕອບໃນຕອນນ
້ .
ໃຊ
້ ຄາຖາມເຫ
ົຸ່ ານ
້ ເພ
ຸ່ ອຕ
ິ ດຕາມການນາສະເໜຄ
ັ້ ງນ
້
ພວກເຮ
ົ າຈະມການສ
ົ ນທະນາພາຍຫ
ັ ງການນາສະເໜສ
້ ນສດລ
ົ ງ
ພາກສະເໜ ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບການສອນແບບສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
ການນາສະເໜປະກອບມ:
1. ແມ
ຸ່ ນຫຍ
ັ ງ:
 ຄວາມໝາຍຂອງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ຄນລ
ັ ກສະນະການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
2. ດ
້ ວຍວ
ິ ທໃດ:
 ຂ
ັ້ ນຕອນການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ຂ
ັ້ ນຕອນໃນການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ຄວນເອ
ົ າໃຈໃສ
ຸ່ ໃນການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
3. ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງ:
 ສ
ົ ມທຽບກ
ັ ບການສະດ
ົ ມສະໝອງ
 ຈດອ
ຸ່ ອນແລະຂ
້ ຈາກ
ັ ດໃນການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ຈດດ/ຜ
ົ ນປະໂຫຍດໃນການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
4. CONCLUSION
“ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ”ແມ
ຸ່ ນ
ຫຍ
ັ ງ?
 ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງແມ
ຸ່ ນເຕ
ັ ກນ
ິ ກການຮຽນຮ
ູ້ ທ
ຸ່
ປະ ກອບດ
້ ວຍການສ
້ າງກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນານ
້ ອຍໆໂດຍມ
ຈດປະສ
ົ ງໃນການພ
ັ ດທະນາວຽກງານສະເພາະໃດໜ
ຸ່ ງ (ການ
ສ
້ າງແນວຄ
ິ ດ, ການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາ ແລະ ອ
ຸ່ ນໆ) ຫ ອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ
້ ກ
ຸ່ ມບ
ັ ນລຄວາມເຫ
ັ ນດເຫ
ັ ນພ
້ ອມກ
ັ ບ
ແນວຄວາມຄ
ິ ດຂອງຄ
ົ ນໃນກ
ຸ່ ມ ຕ
ຸ່ ກ
ັ ບຫ
ົ ວຂ
້ ໃດໜ
ຸ່ ງ ໃນ
ໄລຍະເວລາສະເພາະເຈາະຈ
ົ ງ.
 ມ
ັ ນແມ
ຸ່ ນກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນາທ
ຸ່ ມຄາເຫ
ັ ນແບບເຂ
ັ້ ມຂ
້ ນ, ຕອບຄາ
ຖາມສະເພາະ ຫ ຄ
ົ້ ນຫາຂ
້ ມ
ູ ນທ
ຸ່ ຊ
ັ ດເຈນໃດໜ
ຸ່ ງ, ເຊ
ິຸ່ ງແຕ
ຸ່ ລະ
ກ
ຸ່ ມມນ
ັ ກຮຽນ 3 ຫາ 5 ຄ
ົ ນ.
 ມ
ັ ນເອ
້ ນວ
ຸ່ າ 'ກ
ຸ່ ມສຽງຟ
ົ ດສະໜ
ັຸ່ ນ' ປຽບເໝອນດ
ັຸ່ ງສຽງຂອງ
ເຜ
ິ ້ ງ ໃນເວລານ
ັ ກຮຽນສ
ົ ນທະນາກ
ັ ນຢ
ຸ່ າງເຂ
ັ້ ມຂ
້ ນໃນກ
ຸ່ ມ.
Doi! Bzz!
Bzz! Bzzz!
Bzz! Bzz!
Bzzz! Bo?
Minyang?!
Bzz! Bzz!
Bzzz!
ຄນລ
ັ ກສະນະຂອງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງ
ດ
ັ ງ
ສ
ົ ນທະນາ
ກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍ
ສຽງດ
ັ ງ
ສ
ົ ນທະນາພຽງແຕ
ຸ່ ຫ
ົ ວຂ
້ ,
ບ
ັ ນຫາ ຫ ຄາຖາມສະເພາະໃດ
ໜ
ຸ່ ງ (ບ
ຸ່ ຈາເປ
ັ ນຕ
້ ອງວ
ິ ເຄາະ
ຸ່ ຸ່
ກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍ
(3-5 ຄ
ົ ນ)
ນາໃຊ
້ ເສມກ
ັ ບວ
ິ ທການ
ສອນອ
ຸ່ ນໆ
ໃຊ
້ ເວລາໜ
້ ອຍ
(5-15 ນາທ)
ສ
ົ ນທະນາຢ
ຸ່ າງ
ເປດເຜຍໃນຫ
້ ອງ
ຮຽນ
ນາໃຊ
້ ໃນການເປດຫ
ົ ວ
ເລ
້ ອງຫເພ
ຸ່ ອເລ
ຸ່ ມຕ
ົ້ ນ
ບ
ົ ດຮຽນ
ວ
ິ ທການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ແມ
ຸ່ ນກ
ິ ດຈະກາທ
ຸ່ ມສ
ຸ່ ວນຮ
ຸ່ ວມໄລຍະ
ສ
ັ້ ນເຊ
ິຸ່ ງສ
້ າງຂ
້ ນໂດຍເຈດຕະນານາເຂ
ົ້ າສ
ູຸ່ ການບ
ັ ນຍາຍ ຫ ບ
ົ ດຝກຫ
ັ ດ
ເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມໃຫຍ
ຸ່ ເພ
ຸ່ ອກະຕ
້ ນການສ
ົ ນທະນາ ແລະ ໃຫ
້ ຄາຄ
ິ ດເຫ
ັ ນຂອງ
ນ
ັ ກຮຽນ.
 ມ
ັ ນສາມາດຖກນາໃຊ
້ ເປ
ັ ນການປະສ
ົ ມປະສານກ
ັ ບກ
ິ ດຈະກາອ
ຸ່ ນໆ ເຊ
ັຸ່ ນ:
ການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາ, ການຖາມ-ຕອບ, ຫ ການທ
ົ ບທວນຄນຂ
້ ມ
ູ ນທ
ຸ່ ໄດ
້
ຮຽນມາກ
ຸ່ ອນ.
 ມ
ັ ນຄ
້ າຍຄກ
ັ ບການລະດ
ົ ມສະໝອງ ແລະ ສາມາດນາໃຊ
້ ດ
້ ວຍຫາຍວ
ິ ທ
ການ. ສ
ຸ່ ການລະດ
ົ ມສະໝອງແມ
ຸ່ ນອອກແບບສາລ
ັ ບຄ
ົ ນກ
ຸ່ ມໃຫຍ
ຸ່ ,
ລວມທ
ັ ງໝ
ົ ດທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງ, ແນໃສ
ຸ່ ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບທ
ຸ່ ເປ
ັ ນເອກະພາບກ
ັ ນ
ຫ ແນວຄວາມຄ
ິ ດທ
ຸ່ ເປ
ັ ນອ
ັ ນໜ
ຸ່ ງອ
ັ ນດຽວກ
ັ ນ. ສ
ຸ່ ວນການສ
ົ ນທະນາ
ກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ, ນ
ັ ກຮຽນຖກຈ
ັ ດເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ 3 ຫາ 5 ຄ
ົ ນເພ
ຸ່ ອສ
ົ ນທະນາ
ບ
ັ ນຫາ, ແລກປ
ຸ່ ຽນແນວຄວາມຄ
ິ ດ / ວ
ິ ທແກ
້ ໄຂຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ນ ແລະ ນາສະເ
ໜຕ
ຸ່ ທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງຮຽນ.
ວ
ິ ທການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ (ຕ
ຸ່ )
 ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງຈະມຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຢ
ຸ່ າງຫວງຫາຍ, ເຊ
ິຸ່ ງພາຍຫ
ັ ງການນາສະ
ເໜຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມ ຄ
ູ ຈະຕ
້ ອງສະຫບ ແລະ ສ
ັ ງລວມໃນຕອນທ
້ າຍຂອງກ
ິ ດ
ຈະກາ.
 ເຕ
ັ ກນ
ິ ກການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງນ
້ ສາມາດນາໃຊ
້ ໄດ
້ ທກລາຍວຊາໃນຫ
ັ ກສ
ູ ດ,
ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ
ຸ່ ຄ
ູ ຢາກໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນມສ
ຸ່ ວນຮ
ຸ່ ວມໃນເວລາຮຽນ. ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງ, ຄ
ູ ອາດ
ຈະບ
ັ ນຍາຍສ
ັ້ ນ, ຕ
ິ ດຕາມດ
້ ວຍການຖາມ-ຕອບ (Q&A) ເພ
ຸ່ ອຄວາມກະຈ
ຸ່ າງແຈ
້ ງຂອງ
ບ
ົ ດຮຽນ ແລະ ຫ
ັ ງຈາກນ
ັ້ ນ ກຈ
ັ ດຕ
ັ້ ງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ເພ
ຸ່ ອແລກປ
ຸ່ ຽນ
ຮຽນຮ
ູ້ ເຂ
ົ້ າໃຈຢ
ຸ່ າງເລ
ິ ກເຊ
ິຸ່ ງຕ
ຸ່ ເນ
້ ອໃນບ
ົ ດຮຽນ ແລະ ນາໃຊ
້ ເປ
ັ ນປະສ
ົ ບການຊວ
ິ ດຂອງ
ນ
ັ ກຮຽນ.
 ຄວາມຂ
້ ນຂ
້ ຽວຂອງການສ
ົ ນທະນາຈະແກ
ຸ່ ຍາວເຖ
ິ ງ 10-15 ນາທ ຫ ອາດຈະໃຊ
້ ເວລາໜ
້
້ ອຍກວ
ຸ່ າ ຂ
້ ນກ
ັ ບໜ
້ າວຽກທ
ຸ່ ມອບໝາຍ. ດ
້ ວຍການຈ
ັ ດກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍຫາຍກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນາ
ບ
ັ ນຫາທ
ຸ່ ກ
ຸ່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ນ, ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບມຫາຍທາງເລອກ ແລະ ມຫາຍການປະກອບສ
ຸ່ ວນ.
.ຂ
ັ້ ນຕອນກະກຽມ ໃນການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
ກ
ຸ່ ອນທ
ຸ່ ຈະມແບບສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງທກໆຄ
ັ້ ງ, ຄ
ູ ຕ
້ ອງ:
 (i) ຕ
ັ ດສ
ິ ນໃຈວ
ຸ່ າມ
ັ ນແມ
ຸ່ ນວ
ິ ທການທ
ຸ່ ເໝາະສ
ົ ມທ
ຸ່ ຈະໃຊ
້ ; (ມ
ັ ນເໝາະສ
ົ ມກ
ັ ບໂຈດຄາຖາມທ
ຸ່
ຕ
ັ້ ງໄວ
້ , ເຊ
ັຸ່ ນເຫດການທາງສ
ັ ງຄ
ົ ມ, ສ
ິຸ່ ງພ
ິ ມທ
ຸ່ ເປ
ັ ນຂ
້ ມ
ູ ນ, ຂ
ຸ່ າວສານ ແລະ ບ
ັ ນຫາຂອງສາທາລະນະ
ຊ
ົ ນ, ປະຫວ
ັ ດສາດ, ວ
ິ ຊາສກສາກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບພ
ົ ນລະເມອງ, ແຕ
ຸ່ ລະໂຈດຄາຖາມດ
ັຸ່ ງກ
ຸ່ າວນ
້ ອາດຈະມຄາ
ຕອບທ
ຸ່ ມຄວາມແຕກຕ
ຸ່ າງກ
ັ ນໄປ - ແຕ
ຸ່ ໂດຍປ
ົ ກກະຕ
ິ ຈະບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນສາລ
ັ ບສ
ູ ດຄະນ
ິ ດສາດ ເພາະວ
ຸ່ າ
ພວກເຮ
ົ າ ບ
ຸ່ ພຽງແຕ
ຸ່ ບ
ຸ່ ສາມາດປ
ຸ່ ຽນສ
ູ ດສ
ູ ດເທ
ົຸ່ ານ
ັ້ ນ, ຂະບວນການ, ຂ
ັ້ ນຕອນລາດ
ັ ບຕ
ຸ່ າງໆ ແມ
ຸ່ ນ
ຄາຕອບທ
ຸ່ ແນ
ຸ່ ນອນ)
(ii) ກະກຽມຄາຖາມ ຫ ບ
ັ ນຫາສະເພາະສາລ
ັ ບການສ
ົ ນທະນາ;
(iii) ກະກຽມຈດສາຄ
ັ ນຂອງການຮຽນທ
ຸ່ ກ
ຸ່ ຽວຂ
້ ອງກ
ັ ບປະເດ
ັ ນຕ
ຸ່ າງໆ; ;
(iv) ນາສະເໜຄາຖາມ ຫ ປະເດ
ັ ນຕ
ຸ່ າງໆ; ແລະ,
(v) ຮ
ັ ບປະກ
ັ ນໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນແຕ
ຸ່ ລະຄ
ົ ນເຂ
ົ້ າໃຈຢ
ຸ່ າງເຕ
ັ ມສ
ຸ່ ວນຕ
ຸ່ ໜ
້ າທ
ຸ່ ທ
ຸ່ ໄດ
້ ຮ
ັ ບມອບໝາຍ.
ຂ
ັ້ ນຕອນໃນການ
ດາເນນການສ
ົ ນທະນາ
ກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ຂ
ັ້ ນຕອນທ 1: ປະກອບເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍໆ. ຄ
ູ ຈ
ັ ດນ
ັ ກຮຽນກ
ຸ່ ມທ
ຸ່ ມສະມາຊ
ິ ກແຕ
ຸ່ 3 ຫາ 5
ຄ
ົ ນ.
 ຂ
ັ້ ນຕອນທ 2: ເລອກຜ
ູ້ ບ
ັ ນທກຂອງກ
ຸ່ ມ. ກ
ຸ່ ມຈະເລອກຜ
ູ້ ບ
ັ ນທກຜ
ູ້ ທ
ຸ່ ຈະບ
ັ ນທກການ
ສ
ົ ນທະນາເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ
 ຂ
ັ້ ນຕອນທ 3: ດາເນນກ
ິ ດຈະກາໃຫ
້ ສາເລ
ັ ດ. ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຈະດາເນນກ
ິ ດຈະກາຂອງກ
ຸ່ ມ
ໃຫ
້ ສາເລ
ັ ດໂດຍອງໃສ
ຸ່ ບ
ັ ນຫາ ຫ ໜ
້ າວຽກຕາມຄ
ູ ມອບໝາຍ. ຄ
ູ ຈະໃຫ
້ ຄາແນະນາ
ລະອຽດ ແລະ ການ
ົ ດເວລາ 5 ຫາ 10 ນາທ ເພ
ຸ່ ອສ
ົ ນທະນາ. ນ
ັ ກຮຽນຈະແລກປ
ຸ່ ຽນຄາ
ຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ ແລະ ສ
ົ ນທະນາຕາມຈດເປ
ົ້ າໝາຍພາຍໃນກ
ຸ່ ມ. ຄ
ູ ຕ
້ ອງມການຊ
້ ນາແຕ
ຸ່ ລະ
ກ
ຸ່ ມ ແລະ ຊກຍ
ູ້ ໃຫ
້ ບກຄ
ົ ນມສ
ຸ່ ວນຮ
ຸ່ ວມ. ຈາກນ
ັ້ ນ, ຄ
ູ ຈະໃຫ
້ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຢດການ
ສ
ົ ນທະນາພາຍຫ
ັ ງໝ
ົ ດເວລາທ
ຸ່ ໄດ
້ ຈ
ັ ດສ
ັ ນໃຫ
້ .
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 4: ເລອກຜ
ູ້ ນາສະເໜໜ
ຸ່ ງຄ
ົ ນ ຫ ຫາຍກວ
ຸ່ ານ
ັ້ ນ. ກ
ຸ່ ມຈະຕ
ົ ກລ
ົ ງເຫ
ັ ນດວ
ຸ່ າ
ໃຜຈະເປ
ັ ນຜ
ູ້ ນາສະເໜຂອງພວກເຂ
ົ າ, ແລະ ເລອກໜ
ຸ່ ງຄ
ົ ນ ຫ ຫາຍກວ
ຸ່ ານ
ັ້ ນເພ
ຸ່ ອນາ
ສະເໜຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງກ
ຸ່ ມ.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 5: ລາຍງານໃຫ
້ ກ
ຸ່ ມໃຫຍ
ຸ່ . ຄ
ູ ຈະໃຫ
້ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມນາສະເໜແລກປ
ຸ່ ຽນຄາເຫ
ັ ນ
ຂອງພວກເຂ
ົ າ, ເຊ
ິຸ່ ງໃນແຕ
ຸ່ ລະຄ
ັ້ ງຈະນາສະເໜຈດໃດໜ
ຸ່ ງ (ຕາມການມອບໝາຍ
ຂອງຄ
ູ ). ຄ
ູ ຈະເປ
ັ ນຜ
ູ້ ບ
ັ ນທກຂຽນໃສ
ຸ່ ກະດານ ຫ ຕາຕະລາງ. ຜ
ູ້ ນາສະເໜຂອງກ
ຸ່ ມຈະ
ເປ
ັ ນຜ
ູ້ ລາຍງານຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຈາກ ການສ
ົ ນທະນາຕ
ຸ່ ໝ
ົ ດທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງ.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 6: ຊ
ຸ່ ວງເວລາຕ
ັ້ ງຄາຖາມຢ
ຸ່ າງລະອຽດ ຫ
ັ ງຈາກການນາສະເໜ, ຄ
ູ ຈະຕ
ັ້ ງ
ຄາຖາມຢ
ຸ່ າງລະອຽດຕ
ຸ່ ນ
ັ ກສກສາໂດຍການຖາມ ຄາຖາມກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຜ
ົ ນການຮຽນຮ
ູ້ ທ
ຸ່
ສາຄ
ັ ນຂອງພວກເຂ
ົ າເພ
ຸ່ ອເນ
ັ້ ນໜ
ັ ກຈດສາຄ
ັ ນ ແລະ ເປ
ັ ນການປະເມນຜ
ົ ນການ
ຮຽນ. ຈາກນ
ັ້ ນຄ
ູ ສະຫບສ
ັ ງລວມຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ, ສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຈດສາຄ
ັ ນຕ
ຸ່ າງໆ ທ
ຸ່
ພ
ົ ວພ
ັ ນກ
ັ ບການຮຽນ.
ຂ
ັ້ ນຕອນໃນການດາເນນການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ (ຕ
ຸ່ )
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງຕ
ຸ່ ໄປນ
້ ຈະສະແດງໃຫ
້ ເຫ
ັ ນເຖ
ິ ງ
ຄວາມຍດຫຍ
ຸ່ ນແລະ ປະໂຫຍດຂອງການນາ
ໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ດ
້ ວຍ
ແບບວ
ິ ທປະສ
ົ ມປະສານກ
ັ ບເຕ
ັ ກນ
ິ ກ ອ
ຸ່ ນໆ.
 ເຊ
ຸ່ ອມໂຍງພາຍໃຕ
້ ແນວຄວາມຄ
ິ ດ:
ການຮຽນແບບເອ
ົ າຜ
ູ້ ຮຽນເປ
ັ ນໃຈກາງ/ຄວາມເຂ
ົ້ າໃຈໂດຍການອອກແບບ/ການຮຽນໂດຍອງໃສ
ຸ່ ຜ
ົ ນໄດ
້
ຮ
ັ ບ
Buzz Sessions – (15-minute Activity)
 ວ
ິ ຊາ: ພາສາ: (ພາສາອ
ັ ງກ
ິ ດ/ພາສາລາວ)
 ບ
ັ ນຍາຍສ
ັ້ ນ: Analogy vs. Metaphor vs. Simile
ທ
ັ ງ 3 ຄານ
້ ໃຊ
້ ໃນການປຽບທຽບ, ແຕ
ຸ່ ມ
ັ ນບ
ຸ່ ຄກ
ັ ນໂດຍກ
ົ ງ.
ຈດໜ
ຸ່ ງທ
ຸ່ ຄວນຈ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນ metaphors ແລະ similes ແມ
ຸ່ ນໃຊ
້ ໃນການ
ປຽບທຽບທາງດ
້ ານຮ
ູ ບຮ
ຸ່ າງລ
ັ ກສະນະ, ສ
ຸ່ ວນ analogy ແມ
ຸ່ ນໃຊ
້ ໃນການ
ປຽບທຽບດ
້ ວຍການສະແດງຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນແບບມການພ
ິ ສ
ູ ດ ແລະ ໂຕ
້
ແຍ
້ ງ.
ຄາວ
ຸ່ າ metaphor ແມ
ຸ່ ນວ
ິ ທພ
ັ ນລະນາດ
້ ວຍການປຽບທຽບວ
ັ ດຖສ
ິຸ່ ງຂອງໃດ
ໜ
ຸ່ ງທາງດ
້ ານຄນນະພາບທ
ຸ່ ຄ
້ າຍຄກ
ັ ນ, simile ແມ
ຸ່ ນການພ
ັ ນລະນາວ
ັ ດຖ
ສ
ິຸ່ ງຂອງໃດໜ
ຸ່ ງດ
້ ວຍສານວນການປຽບທຽບ, ເຊ
ັຸ່ ນ: ຂາວຄຍອງຝ
້ າຍ (as
white as snow) ແລະ analogy ອະທ
ິ ບາຍດ
້ ວຍການປຽບທຽບໃຫ
້ ເຫ
ັ ນສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່
ຄ
້ າຍຄກ
ັ ນຂອງວ
ັ ດຖສ
ິ ງຂອງທ
ັ ງ ສອງຢ
ຸ່ າງ..
ກ
ິ ດຈະກາ: ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
 ຄດ
ັຸ່ ງທ
ຸ່ ໄດ
້ ກ
ຸ່ າວມາ: ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ແມ
ຸ່ ນເຕ
ັ ກນ
ິ ກການສ
ຸ່ ສານທ
ຸ່ ດເລດສາລ
ັ ບຄ
ູ . ຄາດວ
ຸ່ າຄ
ູ ມຫາຍຕ
ົ ວແບບ ຫ ຫລາຍທາງເລອກໃນຕ
ັ ດສ
ິ ນໃຈ
ວ
ຸ່ າຈະເອ
ົ າຍດທະສາດການສ
ິ ດສອນໃດ ເພ
ຸ່ ອໃຫ
້ ແທດເໝາະທ
ຸ່ ສດກ
ັ ບບ
ົ ດຮຽນ / ເໝາະສ
ົ ມທ
ຸ່ ຈະໄດ
້ ຮ
ັ ບຜ
ົ ນການຮຽນຮ
ູ້ ທ
ຸ່ ດ
ິ ທ
ຸ່ ສດ. ຄາດວ
ຸ່ າຈະມຄ
ູ ຈະນາໃຊ
້ ແບບ
ປະສ
ົ ມປະສານ ແລະ ເໝາະສ
ົ ມ
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງກ
ິ ດຈະກາ: ການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ– (15-ນາທ)
ກ
ິ ດຈະກາ: ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
ການນາໃຊ
້ ເຕ
ັ ກນ
ິ ກ GRASPS (ຈາກ UbD) ເຂ
ົ້ າໃນ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ. ກ
ຸ່ ອນອ
ຸ່ ນໝ
ົ ດ ພວກເຮ
ົ າຕ
້ ອງເຂ
ົ້ ໃຈແຈ
້ ງ
ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບເປ
ົ້ າໝາຍການຮຽນແລະ ຄວາມຄາດຫວ
ັ ງຂອງນ
ັ ກຮຽນວ
ຸ່ າສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ພວກເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າໄດ
້ ຮຽນນ
ັ້ ນຈະສາມາດນາໃຊ
້ ເຂ
ົ້ າໃນຊວ
ິ ດ
ຈ
ິ ງບ. ສ
ັ ງເກດເບ
ິຸ່ ງວ
ິ ທການກະກຽມທກຂ
ັ້ ນຕອນທ
ຸ່ ກ
ຸ່ າວມາໃນ ສະໄລທ 14 ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບການນາໃຊ
້ ກ
ິ ດຈະການ
້ :
“ຄ
ູ ແຈ
້ ງໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນໃນຫ
້ ອງຊາບວ
ຸ່ າ": ເປ
ົ້ າໝາຍຂອງການຮຽນມ
້ ນ
້ ແມ
ຸ່ ນນ
ັ ກຮຽນຈະໄດ
້ ເພ
ຸ່ ມທ
ັ ກສະໃນການຂຽນຂ
້ ຄວາມເປ
ັ ນ
ປ
້ າຍປະກາດ ໂດຍການນາໃຊ
້ ການປຽບທຽບແບບ ANALOGY, METAPHOR ແລະ SIMILE. ທ
ັ ງໝ
ົ ດນ
້ ເບ
ິຸ່ ງຄວ
ຸ່ າສ
ັ ບສ
ົ ນ.
ສະນ
ັ້ ນຈະຕ
້ ອງນາໃຊ
້ ເຄ
ຸ່ ອງມ “GRASP” ຊ
ຸ່ ວຍ. ສະເໜນ
ັ ກຮຽນຜ
ູ້ ໜ
ຸ່ ງອ
ຸ່ ານຂ
້ ຄວາມສ
ູຸ່ ທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງຟ
ັ ງ ” (ຄ
ູ ຮຽກນ
ັ ກຮຽນອານ
ແຕ
ຸ່ ລະແຖວດ
ັຸ່ ງລ
ຸ່ ມນ
້ )
 G ເປ
ົ ້ າໝາຍ: ນາໃຊ
້ ສ
ຸ່ ວນປະກອບຂອງຂ
້ ຄວາມທ
ຸ່ ສ
້ າງສ
ັ ນໂດຍໃຊ
້ ທ
ັ ກສະດ
້ ານພາສາ / ການຂຽນເນ
້ ອໃນໃຫ
້ ສອດຄ
ຸ່ ອງ
ກ
ັ ບຊວ
ິ ດຈ
ິ ງ / ສະຖານະການທ
ຸ່ ກ
ຸ່ ຽວຂ
້ ອງ
 R ບ
ົ ດບາດ: ນ
ັ ກສກສາໄດ
້ ຖກມອບໝາຍ ໃຫ
້ ເປ
ັ ນຜ
ູ້ ສ
ຸ່ ສານດ
້ ານສຂະພາບຂອງລ
ັ ດຖະບານລາວເພ
ຸ່ ອປ
ົ ກປ
້ ອງປະເທດ
ໂດຍການຊກຍ
ູ້ ໃຫ
້ ມພດຕ
ິ ກາ ດ
້ ານສຂະພາບທ
ຸ່ ເໝາະສ
ົ ມyes, (ຄ
ູ ອາດຈະເຊ
ຸ່ ອມຕ
ຸ່ ກ
ິ ດຈະການ
້ ກ
ັ ບ “ບ
ົ ດບາດສ
ົ ມມດ”
ແຕ
ຸ່ ໃນທ
ຸ່ ນ
້ ພວກເຮ
ົ າພຽງແຕ
ຸ່ ໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າເຫ
ັ ນໂລກທ
ຸ່ ແຫ
ຸ່ ງຄວາມເປ
ັ ນຈ
ິ ງ) ຄວາມສ
ຸ່ ຽງຍ
ຸ່ ອມມຈ
ິ ງ ແລະ ຄນຄ
ຸ່ າຂອງ
ວຽກງານທ
ຸ່ ດຄ "ການປ
ົ ກປ
້ ອງປະເທດລາວ"
 A ຜ
ູ້ ຊ
ົ ມໃຊ
້ : ຊາວບ
້ ານໄດ
້ ຖກເຊ
້ ອເຊນເຂ
ົ ້ າຟ
ັ ງການເຜຍແຜ
ຸ່ ຂ
້ ມ
ູ ນກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບການລະບາດຂອງພະຍາດໂກວ
ິ ດພ
້ ອມທ
ັ ງມ
ໂປສເຕເພ
ຸ່ ອເຜຍແຜ
ຸ່ ຂ
້ ມ
ູ ນດ
ັຸ່ ງກ
ຸ່ າວ. ສະນ
ັ້ ນ, ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຕ
້ ອງສ
້ າງໂປສເຕສາລ
ັ ບກ
ຸ່ ມເປ
ົ ້ າໝາຍສະເພາະໃນໝ
ູຸ່ ບ
້ ານ
ນ
ັ້ ນ.
 S ສະຖານະການ:ໂດຍທ
ົຸ່ ວໄປຊາວບ
້ ານບ
ຸ່ ແນ
ຸ່ ໃຈກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບໄພອ
ັ ນຕະລາຍຂອງພະຍາດໂກວ
ິ ດ, ຫ ປະສ
ິ ດທ
ິ ຜ
ົ ນຂອງການ
ສ
ັ ກຢາກ
ັ ນພະຍາດໂຄວ
ິ ດ. ພ
້ ອມດຽວກ
ັ ນ ວ
ັ ກຊນໄດ
້ ມາຮອດແລ
້ ວແລະຍ
ັ ງຄວາມຫ
ັ ງເລໃນຊວ
ິ ດ (ຄວາມຖກຕ
້ ອງ)
 P ຜ
ົ ນການປະຕ
ິ ບ
ັ ດງານ/ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ: ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມໄດ
້ ຖກມອບໝາຍໃຫ
້ ເຮ
ັ ດໂປສເຕ ສະເພາະກ
ຸ່ ມເປ
ົ ້ າໜາຍ. ເຮ
ັ ດ
ແນວໃດໃຫ
້ ສ
້ າງຄວາມເຊ
ຸ່ ອໝ
ັ້ ນໃຫ
້ ເຂ
ົ າເຈ
ົ ້ າໄດ
້ ຮ
ັ ບການສ
ັ ກຢາປ
້ ອງກ
ັ ນ Covid 19? ສ
້ າງໂປສເຕສາລ
ັ ບກ
ຸ່ ມເປ
ົ ້ າໝາຍ
 S ມາດຕະຖານ: ໃຊ
້ ຫ
ັ ກໄວຍາກອນທ
ຸ່ ເໝາະສ
ົ ມ ແລະ ເນ
້ ອໃນມລ
ັ ກສະນະຮ
້ ອງຂ ໃນການສ
້ າງໂປສເຕ. ນາໃຊ
້ ການ
ປຽບທຽບແບບ “analogy” “metaphor” ຫ “simile”. ສາມາດ ຈາແນກ“ ຫ
ົ ວຂ
້ ” ແລະ “ເນ
້ ອໃນຂ
້ ຄວາມ” ໄດ
້ ຢ
ຸ່ າງຊ
ັ ດ
ເຈນ.
LEARN MORE ABOUT GRASPS HERE-- https://teachingcommons.unt.edu/teaching-essentials/course-design/grasps-model-meaningful-assessment
ຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງກ
ິ ດຈະກາ: ການນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ– (15-ນາທ)
1. ກ
ຸ່ ມ 1: ກ
ຸ່ ມເປ
ົ ້ າໝາຍ: ຜ
ູ້ ອາວໂສ / ພ
ຸ່ ເຖ
ົ ້ າແມ
ຸ່ ເຖ
ົ ້ າ / ຜ
ູ້ ສ
ູ ງອາຍທ
ຸ່ ບານານມການສກສາ ຈາກ
ັ ດ
(ສ
ຸ່ ວນຫາຍແມ
ຸ່ ນຜ
ູ້ ຮຽນຈ
ົ ບຊ
ັ້ ນມ
ັ ດທະຍ
ົ ມຕ
ົ ້ ນ) ມອາຍ 50 ປຂ
້ ນໄປ.
2. ກ
ຸ່ ມ 2: ກ
ຸ່ ມເປ
ົ ້ າໝາຍ: ພ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ປະຊາຊ
ົ ນທ
ົຸ່ ວໄປ/ ຜ
ູ້ ປະກອບອາຊບຕ
ຸ່ າງໆ / ຜ
ູ້ ອອກແຮງງານ /
ລ
ູ ກຈ
້ າງທ
ຸ່ ຫາລ
້ ຽງຊບ ແລະ ບ
ຸ່ ພໃຈກ
ັ ບລອກດາວ (ອາຍ 30-49 ປ)
3. ກມ 3: ແລະ ຮ
້ ອງຂບ
ຸ່ ຢາກສ
ັ ກຢາວ
ັ ກຊນເພາະວ
ຸ່ າພວກເຂ
ົ າແຂງແຮງເປ
ັ ນໄວ ໜ
ຸ່ ມ ແລະ ຂ
ໃສ
ຸ່ ໜ
້ າກາກ.
4. ຈດປະສ
ົ ງຂອງກ
ິ ດຈະກາ/ໜ
້ າວຽກຂອງກ
ຸ່ ມ: ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຕ
້ ອງໄດ
້ ປກສາຫາລ ແລະ ຕ
ົ ກລ
ົ ງ
ເຫ
ັ ນດນາກ
ັ ນກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຂ
້ ຄວາມທ
ຸ່ ເປ
ັ ນບລ
ິ ມະສ
ິ ດໂດຍການສ
້ າງ ຫ
ົ ວຂ
້ ແລະ ເນ
້ ອໃນຂ
້ ຄວາມ
ຂອງປ
້ າຍໂຄສະນາ ທ
ຸ່ ຕອບຄາຖາມ: WHAT, WHEN, WHY, HOW, WHERE, WHO ສາ
ລ
ັ ບແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸຸ່່ ມເປ
ົ ້ າໝາຍຊ
ົ ມທຖກມອບໝາຍ, ບ
ຸ່ ຈາເປ
ັ ນທ
ຸ່ ຈະເຮ
ັ ດເປ
ັ ນໂປສເຕຈ
ິ ງ. ພຽງແຕ
ຸ່
ຕ
ັ ດສ
ິ ນໃຈວ
ຸ່ າຈະໃສ
ຸ່ ເນ
້ ອໃນຂ
້ ຄວາມ ແລະ ວ
ິ ທການວາງຮ
ູ ບຮ
ຸ່ າງຂອງໂປສເຕເທ
ົຸ່ ານ
ັ້ ນ.
 ມອບໝາຍຫ
ົ ວຂ
້ /ໜ
້ າວຽກ ໃຫ
້ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມ ເພ
ຸ່ ອສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບ
ບ
ັ ນຫາ
 ຄ
ູ ແນະນາ:“ ພວກເຮ
ົ າຈ
ັ ດເປ
ັ ນ 3 ກ
ຸ່ ມ, ແຕ
ຸ່ ລະຄ
ົ ນນ
ັ ບເລກ 1, 2, 3 ທກຕ
ົ ວເລກທ 1 ລວມກ
ັ ນ, ເລກ 2 ລວມກ
ັ ນ ແລະ ເລກ 3 ຢ
ູຸ່ ກະດານທ
ຸ່ ານຈະເຫ
ັ ນຫ
ົ ວຂ
້ ການ
ສ
ົ ນທະນາ ພ
້ ອມທ
ັ ງລາຍລະອຽດຂອງກ
ຸ່ ມເປ
ົ້ າໝາຍ, ກ
ຸ່ ອນທ
ຸ່ ຈະເລ
ຸ່ ມຕ
ົ້ ນ, ນ
ັ ກຮຽນຍ
ັ ງມຂ
້ ຂ
້ ອງໃຈອ
ັ ນໃດບ? ໝ
ັ້ ນໃຈແລ
້ ວບ
ຸ່ ? ຖ
້ າບ
ຸ່ ມຫຍ
ັ ງແລ
້ ວກເລ
ຸ່ ມຕ
ົ້ ນເລຍ.
ພວກເຮ
ົ າຈະໃຊ
້ ເວລາພຽງແຕ
ຸ່ 10 ນາທເທ
ົຸ່ ານ
ັ້ ນ!

ເມ
ຸ່ ອເວລາໃຫ
້ ຄາແນະນາມ
ັ ນມປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບຫາຍຖ
້ າວ
ຸ່ າ ຄ
ູ ສາມາດສະ ໜອງ WAGOLL” “- ເພ
ຸ່ ອສະແດງຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງທ
ຸ່ ດທ
ຸ່ ພວກເຂ
ົ າ
ສາມາດ ນາໃຊ
້ ເປ
ັ ນແບບເພ
ຸ່ ອໃຫ
້ ພວກເຂ
ົ າເຂ
ົ້ າໃຈສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າກາລ
ັ ງຊອກຫາຫາຍຂ
້ ນ.
WAGOLL ເປ
ັ ນເຄ
ຸ່ ອງມທ
ຸ່ ສາຄ
ັ ນສາລ
ັ ບແບບວ
ິ ທ
ິ ການສອນ. ມ
ັ ນຄ
້ າຍຄ RUBRIC ທ
ຸ່ ເບ
ິຸ່ ງເຫ
ັ ນ ຍ
ົ ກເວ
ັ້ ນບ
ຸ່ ມຄະແນນ/ຄະແນນທ
ຸ່ ຖກ
ມອບໝາຍ.
 TEACHER CALLS EVERYONE’S ATTENTION TO SAMPLES PROVIDED ON SCREEN OR ON THE BOARD OR ON PAGE OF TEXTBOOK OR ASK THEM TO GOOGLE
“COVID POSTERS FOR VACCINE” ON THEIR DEVICES TO SEE GOOD EXAMPLES OF EXPECTED OUTPUTS/PRODUCTS
 ພາຍຫ
ັ ງ 10 ນາທ, ທກກ
ຸ່ ມຈະວາງສະແດງ
ຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງຕ
ົ ນ ແລະ ຄ
ູ ຈະໃຫ
້ ທກກ
ຸ່ ມໄປ
ຊ
ົ ມການວາງສະແດງດ
ັຸ່ ງກ
ຸ່ າວເປ
ັ ນເວລາ 2
ນາທ.
ມ
ັ ນຈະເປ
ັ ນການດຖ
້ າຫາກວ
ຸ່ າ ພວກເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າ
ສາມາດຕ
ິ ດຂ
້ ຄວາມຄາເຫ
ັ ນ ໃສ
ຸ່ ແຕ
ຸ່ ລະ ຜ
ົ ນ
ໄດ
້ ຮ
ັ ບຂອງກ
ຸ່ ມ.
ຈາກນ
ັ້ ນຄ
ູ ຈະສະຫບສ
ັ ງລວມ ແລະ ວ
ິ ເຄາະ
ຫ
ູັ ງຈາກແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມນາສະເໜ/ອະທ
ິ ບາຍຜ
ົ ນ
ໄດ
້ ຮ
ັ ບ, ທ
ັ ງໝ
ົ ດໃຫ
້ ຕ
ິ ດພ
ັ ນກ
ັ ບຈດປະສ
ົ ງ
ຂອງການຮຽນ ແລະ ຜ
ົ ນສາເລ
ັ ດຂອງແຕ
ຸ່
ລະກ
ຸ່ ມສາເລ
ັ ດໂດຍການນາໃຊ
້ ກ
ິ ດຈະກາ. (ຜ
ູ້
ຮຽນສາມາດ ຕ
ິ ດພ
ັ ນກ
ັ ບ dots)
Given: lecturette
on Analogy vs.
Metaphor vs.
Simile
BUZZ group
1: output
BUZZ group
1: output
BUZZ group
3: output
ລອງກວດກາເບ
ິຸ່ ງຂ
ັ້ ນຕອນ…
ຂ
ັ້ ນຕອນທ1. ຄ
ູ ແບ
ຸ່ ງນ
ັ ກຮຽນອອກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມລະ 3 ຄ
ົ ນ (ໝາຍເຫດ: ຜ
ູ້ ຮຽນເກ
ັຸ່ ງ
ແລະ ຜ
ູ້ ຮຽນອ
ຸ່ ອນເທ
ົຸ່ າທ
ຸ່ ສາມາດຈ
ັ ດໄດ
້ ແຕ
ຸ່ ກບ
ຸ່ ຈາເປ
ັ ນຈະຕ
້ ອງເຮ
ັ ດທກໆຄ
ັ້ ງ),
ແລະ ອະທ
ິ ບາຍວ
ຸ່ າໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນຊາບວ
ຸ່ າພວກເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າຈະຈ
ັ ດເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນາ
ສຽງດ
ັ ງ the buzz session tasks (ນາໃຊ
້ GRASPS ອະທ
ິ ບາຍເພ
ຸ່ ອຄວາມ
ກະຈ
ຸ່ າງແຈ
້ ງຂອງເປ
ົ້ າໝາຍຜ
ົ ນການຮຽນ ແລະຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ)
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 2. ແຕ
ຸ່ ລະກມຈະມອບໝາຍໜ
້ າວຽກໃຫ
້ ສະມາຊ
ິ ກໃນກ
ຸ່ ມສະນ
ັ້ ນ
ທກຄ
ົ ນແມ
ຸ່ ນມຄວາມຮ
ັ ບຜ
ິ ດຊອບຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ນ (ໃນຕ
ົ ວຢ
ຸ່ າງກ
ິ ດຈະກາຜ
ຸ່ ານມາ, ຜ
ູ້
ໜ
ຸ່ ງຈະເປ
ັ ນຜ
ູ້ ຂຽນຫ
ົ ວຂ
້ , ອກຜ
ູ້ ໜ
ຸ່ ງຂຽນເນ
້ ອໃນ, ແຕ
ຸ່ ວ
ຸ່ າທ
ັ ງໝ
ົ ດ
ປະກອບສ
ຸ່ ວນຄາຖາມ 5Ws+H)
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 3. ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຈະຕ
້ ອງສາເລ
ັ ດຄາດໝາຍຜ
ົ ນໄດ
້ ຮ
ັ ບ ໃນໄລຍະເວລາ
ອ
ັ ນຈາກ
ັ ດ. (ໃນກລະນນ
້ ແມ
ຸ່ ນໃຊ
້ ເວລາ 10 ນາທ ຂອງເວລາທ
ັ ງໝ
ົ ດ 15 ນາທ
ຂອງກ
ິ ດຈະກາ)
ໃນໄລຍະດາເນນກ
ິ ດຈະກາ, ຄ
ູ ຈະຕ
້ ອງຢ
ູຸ່ ໃນຫ
້ ອງ ແລະ ກລດກາເບ
ິຸ່ ງວ
ຸ່ າ ທກຄ
ົ ນ
ແມ
ຸ່ ນປະກອບສ
ຸ່ ວນໃນກ
ິ ດຈະກາ.
2 minutes
2 minutes
8 minutes
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 4. ເມ
ຸ່ ອໝ
ົ ດການ
ົ ດເວລາແລ
້ ວ, ຄ
ູ ຈະໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຽນແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຢດ
ເຊ
ົ າ ແລະ ທກກ
ຸ່ ມຈະໄປເບ
ິຸ່ ງການວາງສະແດງຜ
ົ ນງານຂອງແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມ.
ຫລ
ັ ງຈາກທກຄ
ົ ນໄປເບ
ິຸ່ ງແລ
້ ວ, ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຈະຕ
້ ອງໄດ
້ ອະທ
ິ ບາຍໃຫ
້ ແກ
ຸ່
ທກຄ
ົ ນໃນຫ
້ ອງ.
ຂ
ັ້ ນຕອນທ 5. ຈາກນ
ັ້ ນຄ
ູ ຈະໃຫ
້ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມຂຽນຄາເຫ
ັ ນໂດຍການຕ
ຸ່ ມຄາເວ
ົ້ າ
ໃສ
ຸ່ ປະໂຫຍກໃຫ
້ ສ
ົ ມບ
ູ ນ ເຊ
ັຸ່ ນ: “ສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ຂ
້ ອຍມ
ັ ກຜ
ົ ນຜະລ
ິ ດນ
້
ແມ
ຸ່ ນ_________. “ (ໝາຍເຫດ: ນ
້ ແມ
ຸ່ ນການສ
້ າງທ
ັ ກສະໃນການປະ
ມນຜ
ົ ນ ແລະ ຈະກາຍມາເປ
ັ ນຄວາມສ
້ ນເຄຍໃນການໃຫ
້ ຄາເຫ
ັ ນທາງ
ບວກ. ພວກເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າອາດຈະນາໃຊ
້ ເຈ
ັ້ ຍຂຽນຂ
້ ຄວາມຕ
ິ ດໃສ
ຸ່ ຜ
ົ ນຜະລ
ິ ດ
ຂອງກ
ຸ່ ມ ແລະ ແຕ
ຸ່ ລະກ
ຸ່ ມກຈະຊ
ຸ່ ນຊ
ົ ມຕ
ຸ່ ຄາຍ
້ ອງຍຊ
ົ ມເຊຍຂອງເພ
ຸ່ ອນ)
ຄ
ູ ສະຫບ ແລະ ຖາມຄາຄ
ິ ດເຫ
ັ ນແບບປາກເປ
ົຸ່ າພ
້ ອມທ
ັ ງປະເມນການດາເນນ
ກ
ິ ດຈະກາຂອງຫ
້ ອງ ແລະ ໃຫ
້ ນ
ັ ກຮຍນປະເມນຕ
ົ ນເອງພ
້ ອມ ຖ
້ າຫາກ
ເປ
ົ້ າ ໝາຍການຮຽນຮ
ູ້ ຂອງກ
ຸ່ ມປະສ
ົ ບຜ
ົ ນສາເລ
ັ ດ.
2 minutes
2 minutes
4 minutes
ຄາດໝາຍເວລາ ປະມານ ສ
ູ ງສດ 20-25 ນາທ
ສ
ົ ມທຽບການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ກ
ັ ບເຕ
ັ ກນ
ິ ກການສອນອ
ຸ່ ນໆ
• ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ແມ
ຸ່ ນຄ
້ າຍຄກ
ັ ບ ການລະດ
ົ ມສະໝ
ອງ, ຄນລ
ັ ກສະນະທ
ຸ່ ແຕກຕ
ຸ່ າງອ
ັ ນສາຄ
ັ ນແມ
ຸ່ ນການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມ
ນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ແມ
ຸ່ ນຖກດາເນນດ
້ ວຍກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍໆທ
ຸ່ ມຫ
ົ ວຂ
້ ການ
ົ ດໄວ
້
ກ
ຸ່ ອນ, ສ
ຸ່ ວນການລະດ
ົ ມສະໝອງ ແມ
ຸ່ ນດາເນນກ
ິ ດຈະກາເປ
ັ ນຫ
້ ອງ
ແລະ ອາດຈະເວ
ົ້ າເຖ
ິ ງຫ
ົ ວຂ
້ ຫາຍ.
• ໂດຍທ
ົຸ່ ວໄປແລ
້ ວການລະດ
ົ ມສະໝອງແມ
ຸ່ ນໃຊ
້ ເວລາຫາຍກວ
ຸ່ າ. (ພາຍ
ໃນການລະດ
ົ ມສະໝອງ ມ
ັ ນອາດຈະມ 2 ກ
ຸ່ ມ ຫ ຫາຍກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນາ) -
ພວກເຮ
ົ າສາມາດທຽບໄດ
້ ວ
ຸ່ າ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງຄກ
ັ ບ
ຫານສາວຂອງ ການສອນແບບປະຕ
ິ ສາພ
ັ ນ ແລະ ເປ
ັ ນລ
ູ ກສາວຂອງ
ການລະດ
ົ ມສະໝອງ.
ສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ຄວນເອ
ົ າໃຈໃສ
ຸ່ : ໃນເວລາດາເນນການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງ
ດ
ັ ງ
ໃນໄລຍະດາເນນກ
ິ ດຈະກາ ສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ, ຄ
ູ ບ
ຸ່ ຄວນຕານ
ິ ວ
ິ ຈານ
ຫ ຍ
້ ອງຍຊ
ົ ມເຊຍ.
ຖ
້ າເຮ
ັ ດຄແນວນ
ັ້ ນ ມ
ັ ນອາດຈະເກດມຊ
ຸ່ ອງຫວ
ຸ່ າງໃຫ
້ ແກ
ຸ່ ນ
ັ ກຮຽນ ທາລາຍຂ
້
ສ
ົ ມມດທ
ຸ່ ບ
ຸ່ ຖກຕ
້ ອງຂອງນ
ັ ກຮຽນໃນການຄ
ົ້ ນຄ
ິ ດຕອບບ
ັ ນຫາ.
ມ
ັ ນຈະເປ
ັ ນການສະກ
ັ ດ ການພ
ິ ຈາລະນາ ແລະ ການວ
ິ ເຄາະບ
ັ ນຫາໃນຂ
ັ້ ນ
ຕອນນ
້ ເຮ
ັ ດໃຫ
້ ຈາກ
ັ ດແນວຄ
ິ ດສ
້ າງສ
ັ ນ.
ຈດດ, ຈດອ
ຸ່ ອນ, ແລະ ຂ
້ ຈາກ
ັ ດໃນການນາໃຊ
້
ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ (ອງຕາມທ
ຸ່ ານ Brewer)
ຈດດ:
• ທກຄ
ົ ນສາມາດສະແດງຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ.
• ຜ
ູ້ ເຂ
ົ້ າຮ
ຸ່ ວມ ໄດ
້ ຮຽນຮ
ູ້ ໃນການເຮ
ັ ດວຽກໃນສະພາບຕ
ົ ວຈ
ິ ງ - ຊວ
ິ ດ ມການ
ພ
ິ ຈາລະນາຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນຂອງຄ
ົ ນອ
ຸ່ ນ (ສ
້ າງ soft skills: ການຮ
ຸ່ ວມມ)
• ມ
ັ ນການ
ົ ດພ
້ ນຖານໃນການເຮ
ັ ດວຽກເລ
ຸ່ ມຕ
ົ້ ນການສ
ົ ນທະນາ.
• ເນ
ຸ່ ອງຈາກວ
ຸ່ າສະມາຊ
ິ ກສາມາດສະແດງຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນ, ມ
ັ ນເປ
ັ ນສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ດ
ສາລ
ັ ບການຈ
ັ ດການກ
ັ ບຫ
ົ ວຂ
້ ທ
ຸ່ ຂ
ັ ດແຍ
້ ງ. (ທ
ັ ກສະເປ
ົ້ າໝາຍ: ສາມາດເບ
ິຸ່ ງ
ບ
ັ ນຫາຈາກມມມອງຕ
ຸ່ າງໆໄດ
້ ຢ
ຸ່ າງມຈດປະສ
ົ ງ)
ຈດອ
ຸ່ ອນ:
• ປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບໃນການເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກມອາດຫດນ
້ ອຍຖອຍລ
ົ ງຍ
້ ອນການປະພດ
ຂອງຄວາມບ
ຸ່ ເປ
ັ ນຜ
ູ້ ໃຫຍ
ຸ່ ຂອງນ
ັ ກຮຽນຈານວນໜ
້ ອຍໜ
ຸ່ ງ. (ສາມາດຄ
້ ມຄອງ
ໄດ
້ ດ
້ ວຍຄວາມກະຈ
ຸ່ າງແຈ
້ ງຂອງເປ
ົ້ າໝາຍການຮຽນແລະ ຄວາມຮ
ັ ບຜ
ິ ດຊອບ
ຂອງແຕ
ຸ່ ລະສະມາຊ
ິ ກ)
• ມ
ັ ນອາດຈະບ
ຸ່ ມປະສ
ິ ດທ
ິ ຜ
ົ ນເທ
ົຸ່ າທ
ຸ່ ຄວນ ສາລ
ັ ບກ
ຸ່ ມເດ
ັ ກໜ
ຸ່ ມ ຫກ
ຸ່ ມທ
ຸ່ ຮ
ູ້ ຈ
ັ ກກ
ັ ນດ
, ອາດຈະບ
ຸ່ ນາເອ
ົ າຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນຂອງກ
ັ ນແລະກ
ັ ນຢ
ຸ່ າງຈ
ິ ງຈ
ັ ງ. (ຄກ
ັ ບທກໆກ
ຸ່ ມ
GROUP DYNAMICS: ມ
ັ ນອາດໄດ
້ ຮ
ັ ບຜ
ົ ນກະທ
ົ ບຈາກຄວາມສາພ
ັ ນຂອງ
ສະມາຊ
ິ ກ, ລະດ
ັ ບຄວາມໄວ
້ ວາງໃຈແລະການຄ
້ ມຄອງຂ
ັ້ ນຕອນຢ
ຸ່ າງຊ
ັ ດເຈນຈະ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ
ູ້ )
• ມ
ັ ນອາດສ
້ ນເປອງເວລາຖ
້ າຈ
ັ ດຕ
ັ້ ງເປ
ັ ນຫລາຍກ
ຸ່ ມ. (ແຕ
ຸ່ ຕ
ົ ວຈ
ິ ງສາມາດເລ
ັຸ່ ງ
ຄວາມເຫ
ັ ນດເຫ
ັ ນພ
້ ອມ ສາລ
ັ ບບ
ັ ນຫາທ
ຸ່ ແຕກຕ
ຸ່ າງກ
ັ ນກ
ຸ່ ອນລວມກ
ັ ນເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມ
ໃຫຍ
ຸ່ / ກ
ຸ່ ມໃຫຍ
ຸ່ )
ຂ
້ ຈາກ
ັ ດ:
• ກ
ຸ່ ມຕ
້ ອງໄດ
້ ຮ
ັ ບການກະກຽມເປ
ັ ນຢ
ຸ່ າງດຈາກຄ
ູ ເພ
ຸ່ ອໃຫ
້ ການສ
ົ ນທະນາ
ໃນກ
ຸ່ ມດາເນນໄປດ
້ ວຍດ. (ນາໃຂ
້ GRASPS ເປ
ັ ນເຄ
ຸ່ ອງມຊ
ຸ່ ວຍ)
• ມ
ັ ນບ
ຸ່ ແມ
ຸ່ ນກ
ິ ດຈະກາທ
ຸ່ ມຈດປະສ
ົ ງດາເນນການສ
ິ ດສອນເຕ
ັ ມ
ພຽງແຕ
ຸ່ ແຕ
ຸ່ ໄດ
້ ຖກນາໃຊ
້ ເປ
ັ ນກ
ິ ດຈະກາເສ
ິ ມໃຫ
້ ແກ
ຸ່ ວ
ິ ທການ
ສ
ິ ດສອນອ
ຸ່ ນໆ. (ພຽງແຕ
ຸ່ ເປ
ັ ນການຈ
ັ ດສ
ັ ນເພ
ຸ່ ອເສມການ
ສ
ິ ດສອນ / ສ
ັ ງເຄາະການຮຽນຮ
ູ້ )
10. ຜ
ົ ນປະໂຫຍດຂອງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງ
ດ
ັ ງ  ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ buzz ມການນາໃຊ
້
ແລະ ຜ
ົ ນປະໂຫຍດ ດ
ັຸ່ ງຕ
ຸ່ ໄປນ
້ :
 1. ມ
ັ ນແມ
ຸ່ ນຂະບວນການທ
ຸ່ ປະດ
ິ ດສ
້ າງ.
 2. ທວນຄນ / ທ
ົ ບທວນການຮຽນທ
ຸ່ ຜ
ຸ່ ານມາ.
 3. ເຊ
ຸ່ ອມໂຍງອ
ົ ງປະກອບ / ແນວຄ
ິ ດ / ຄວາມຄ
ິ ດຮ
ຸ່ ວມກ
ັ ນ.
 4. ສະທ
້ ອນແລກປ
ຸ່ ຽນເຖ
ິ ງສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ໄດ
້ ສ
ົ ນທະນາກ
ັ ນມາກ
ຸ່ ອນ.
 5. ເບ
ິຸ່ ງບ
ັ ນຫາຕ
ຸ່ າງໆໃນທາງເລ
ິ ກເຊ
ິຸ່ ງກວ
ຸ່ າເກ
ົຸ່ າ.
 6. ການໂອນຖ
ຸ່ າຍຈາກບ
ັ ນຫາໜ
ຸ່ ງ ໄປສ
ູຸ່ ອກບ
ັ ນຫາໜ
ຸ່ ງ.
 7. ການປະເມນຜ
ົ ນການຮຽນ.
 8. ເຊ
ຸ່ ອມຕ
ຸ່ ປະສ
ົ ບການຊວ
ິ ດກ
ັ ບທ
ິ ດສະດ.
 9. ຊ
ຸ່ ວຍໃຫ
້ ຄ
ູ ຝກຄ
ົ້ ນພ
ົ ບຂ
້ ມ
ູ ນທ
ຸ່ ຂາດຫາຍໄປ ຫ ເຂ
ົ້ າໃຈຜ
ິ ດ
ແລະ ເຮ
ັ ດການແກ
້ ໄຂ.
 10. ຍ
ົ ກບ
ັ ນຫາທ
ຸ່ ບ
ຸ່ ຄາດຄ
ິ ດເຊ
ິຸ່ ງຕ
້ ອງໄດ
້ ຮ
ັ ບການແກ
້ ໄຂເພ
ຸ່ ອໃຫ
້
ມຄວາມກ
້ າວໜ
້ າ.
ON THE
CHAT BOX…
TYPE the
NUMBER OF
THE BENEFIT
YOU AGREE
with THE MOST
ຜ
ົ ນປະໂຫຍດອ
ຸ່ ນໆ ຂອງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ
ມ
ັ ນເຮ
ັ ດໃຫ
້ ເກດມ:
 1. ມສ
ຸ່ ວນຮ
ຸ່ ວມສ
ູ ງ
2. ມຈດສມ ແລະ ກ
ົ ງໄປກ
ົ ງມາ ຫາຍ
3. ຫາຍຄ
ັ້ ງມ
ັ ນປະສ
ົ ມປະສານທ
ິ ດສະດກ
ັ ບປະສ
ົ ບການ
4. ສ
ັ້ ນ, ເຂ
ັ້ ມຂ
້ ນ ແລະ ນາໃຊ
້ ຂ
້ ມ
ູ ນຂອງຕ
ົ ນເອງຂອງນ
ັ ກຮຽນ
ດ
ັຸ່ ງນ
ັ້ ນມ
ັ ນມຄວາມເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າຂອງຜ
ົ ນຮ
ັ ບໂດຍນ
ັ ກຮຽນ.
ສະຫບລວມ
ສະຫລບລວມແລ
້ ວ, ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງແມ
ຸ່ ນເຕ
ັ ກນ
ິ ກການຮ
ຸ່ ວມ
ມໃນການຮຽນຮ
ູ້ ທ
ຸ່ ຈ
ັ ດຕ
ັ້ ງກ
ຸ່ ມສ
ົ ນທະນານ
້ ອຍໆໂດຍມຈດປະສ
ົ ງໃນການ
ພ
ັ ດທະນາວຽກງານສະເພາະ (ການສ
້ າງແນວຄ
ິ ດ, ການແກ
້ ໄຂບ
ັ ນຫາແລະອ
ຸ່ ນໆ)
ຫ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ
້ ກ
ຸ່ ມຄ
ົ ນໜ
ຸ່ ງ ມຄວາມເຫ
ັ ນດເຫ
ັ ນພ
້ ອມກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບ
ແນວຄວາມຄ
ິ ດຂອງພວກເຂ
ົ າ ກ
ຸ່ ຽວກ
ັ ບຫ
ົ ວຂ
້ ໃດ ໜ
ຸ່ ງ ໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ມ
ັ ນແມ
ຸ່ ນວ
ິ ທການທ
ຸ່ ດເລດຂອງການມສ
ຸ່ ວນຮ
ຸ່ ວມທ
ັ ງໝ
ົ ດທກຄ
ົ ນຂອງຫ
້ ອງ
ຮຽນຂະ ໜາດໃຫຍ
ຸ່ . ດ
້ ວຍການກະກຽມທ
ຸ່ ດຂອງຄ
ູ , ການສ
ົ ນທະນາທ
ຸ່ ມປະສ
ິ ດທ
ິ
ຜ
ົ ນ ສາມາດເປ
ັ ນວ
ິ ທການຮຽນຮ
ູ້ ທ
ຸ່ ມຊວ
ິ ດຊວາແລະມປະສ
ິ ດຕ
ິ ພາບ.
. Ryan (1997) ຊ
້ ໃຫ
້ ເຫ
ັ ນວ
ຸ່ າ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ແມ
ຸ່ ນເໝາະ
ສາລ
ັ ບການສາຫວດບ
ັ ນຫາ ແລະ ການເປດເຜຍຄວາມຄ
ິ ດເຫ
ັ ນສ
ຸ່ ວນບກຄ
ົ ນ
ແລະລວມໝ
ູຸ່
END OF PRESENTATION
ການສ
ົ ນທະນາ ແລະ ແລກປ
ຸ່ ຽນປະສ
ົ ບການ
 ຄວາມແຕກຕ
ຸ່ າງລະຫວ
ຸ່ າງການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງ ແລະ
ການເຮ
ັ ດວຽກເປ
ັ ນກ
ຸ່ ມທ
ຸ່ ບ
ັ ນດາທ
ຸ່ ານນາໃຊ
້ ໃນການສ
ິ ດສອນມຄ
ແນວໃດ?
 ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງມຄວາມເໜາະສ
ົ ມບໃນການ
ສອນໃນລາວ? ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງຈ
ຸ່ ງເໝາະ ຫບ
ຸ່ ເໝາະ?
 ໃນແນວຄວາມຄ
ິ ດຂອງທ
ຸ່ ານ, ສ
ິຸ່ ງທ
ຸ່ ທ
້ າທາຍຂອງຄ
ູ ລາວໃນການ
ນາໃຊ
້ ການສ
ົ ນທະນາກ
ຸ່ ມນ
້ ອຍສຽງດ
ັ ງໃນການສ
ິ ດສອນມຫຍ
ັ ງ
ແດ
ຸ່ ?
QUESTIONS & ANSWERS
ເຮ
ົ າຍ
ິ ນດຕ
້ ອນຮ
ັ ບຄາ
ຖາມຂອງເຈ
ົ້ າ!!!!!!
ກະລນາຍ
ົ ກມຂ
້ ນເພ
ຸ່ ອໃຫ
້
ເປ
ັ ນທ
ຸ່ ຮ
ູ້ ຈ
ັ ກ /
ພ
ິ ມຄາຖາມຂອງເຈ
ົ້ າໃນ
ZOOM CHAT BOX
1 sur 35

Recommandé

Module 3.3 think pair - share lao july 15 par
Module 3.3 think  pair - share lao july 15Module 3.3 think  pair - share lao july 15
Module 3.3 think pair - share lao july 15Joel Wayne Ganibe, MBA
160 vues32 diapositives
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9 par
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Joel Wayne Ganibe, MBA
402 vues52 diapositives
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Joel Wayne Ganibe, MBA
1.2K vues39 diapositives
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อก เรื่อง คำสั่งพื้นฐานของ Visual Basic ในรา... par
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อก เรื่อง คำสั่งพื้นฐานของ Visual Basic ในรา...การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อก เรื่อง คำสั่งพื้นฐานของ Visual Basic ในรา...
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อก เรื่อง คำสั่งพื้นฐานของ Visual Basic ในรา...Usmaan Hawae
3.7K vues72 diapositives
ชดการสอน Halloween.jpg par
ชดการสอน Halloween.jpgชดการสอน Halloween.jpg
ชดการสอน Halloween.jpglonglak
16.6K vues21 diapositives
Project-Based Learning - Mandarin Classroom (K-12) par
Project-Based Learning - Mandarin Classroom (K-12)Project-Based Learning - Mandarin Classroom (K-12)
Project-Based Learning - Mandarin Classroom (K-12)Shaz Lawrence
594 vues89 diapositives

Contenu connexe

Tendances

1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx par
1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx
1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptxDawoodRajput1
111 vues35 diapositives
ระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร par
ระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครNus Venus
3.4K vues11 diapositives
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสุขศึกษาพลศึกษา par
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสุขศึกษาพลศึกษาแนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสุขศึกษาพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสุขศึกษาพลศึกษาประพันธ์ เวารัมย์
6.5K vues34 diapositives
Hsk1 l13 par
Hsk1 l13Hsk1 l13
Hsk1 l13rahman911452
436 vues34 diapositives
Kirkpatrick Model & Follow Up & Evaluation of Training par
Kirkpatrick Model & Follow Up & Evaluation of TrainingKirkpatrick Model & Follow Up & Evaluation of Training
Kirkpatrick Model & Follow Up & Evaluation of TrainingJirasap Kijakarnsangworn
517 vues16 diapositives
How to teach English with Technology par
How to teach English with TechnologyHow to teach English with Technology
How to teach English with TechnologyNur Husnul Khotimah
6.2K vues13 diapositives

Tendances(20)

1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx par DawoodRajput1
1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx
1_《HSK标准教程1》第6课课件.pptx
DawoodRajput1111 vues
ระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร par Nus Venus
ระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ระดับของสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
Nus Venus3.4K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 phonics a and e sound par pantiluck
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 phonics a and e soundแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 phonics a and e sound
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 phonics a and e sound
pantiluck31.3K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 phonics review par pantiluck
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 phonics reviewแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 phonics review
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 phonics review
pantiluck6.8K vues
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 par Manas Panjai
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1
ข้อสอบ O net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1
Manas Panjai2.4K vues
Taller de Mindfulness - Programa.pdf par Jaxie Digital
Taller de Mindfulness - Programa.pdfTaller de Mindfulness - Programa.pdf
Taller de Mindfulness - Programa.pdf
Jaxie Digital714 vues
Preparación del dele A1 escolar par Nitzia Tudela
Preparación del dele A1 escolarPreparación del dele A1 escolar
Preparación del dele A1 escolar
Nitzia Tudela2.2K vues
แผน Eng m.3 par Milmilk
แผน Eng m.3แผน Eng m.3
แผน Eng m.3
Milmilk10K vues
ตารางแสดงจำนวน par Noonew New
ตารางแสดงจำนวนตารางแสดงจำนวน
ตารางแสดงจำนวน
Noonew New1K vues
Čisté a usporiadané pracovisko - 5S par Alzbeta Slapkova
Čisté a usporiadané pracovisko - 5S Čisté a usporiadané pracovisko - 5S
Čisté a usporiadané pracovisko - 5S
Alzbeta Slapkova5.2K vues
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาxu 256464 par SophinyaDara
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาxu 256464รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาxu 256464
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาxu 256464
SophinyaDara799 vues

Similaire à Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg

Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues41 diapositives
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited par
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedM7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedJoel Wayne Ganibe, MBA
746 vues34 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin par
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finModule 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao fin
Module 3.0-interactive-teaching-eesdp-lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
316 vues22 diapositives
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final par
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalModule 1.5-gamified-learning-lao-june-17 final
Module 1.5-gamified-learning-lao-june-17 finalJoel Wayne Ganibe, MBA
207 vues27 diapositives
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives

Similaire à Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg(15)

Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par Joel Wayne Ganibe, MBA
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu... par Lue XIONG
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Design project No:13 Mechanical Engineering. national university of laos facu...
Lue XIONG135 vues

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA

lao teacher digital tools.pptx par
lao teacher digital tools.pptxlao teacher digital tools.pptx
lao teacher digital tools.pptxJoel Wayne Ganibe, MBA
3 vues14 diapositives
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos) par
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)
Module 3.4 question and answer ENG (eesdp laos)Joel Wayne Ganibe, MBA
163 vues33 diapositives
Module 3.3 think pair share eng VERSION par
Module 3.3 think pair share eng VERSIONModule 3.3 think pair share eng VERSION
Module 3.3 think pair share eng VERSIONJoel Wayne Ganibe, MBA
363 vues32 diapositives
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session final par
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalModule 3.2 interactive teaching buzz eng session final
Module 3.2 interactive teaching buzz eng session finalJoel Wayne Ganibe, MBA
878 vues35 diapositives
Module 3.1 brainstorming eng fin par
Module 3.1 brainstorming eng finModule 3.1 brainstorming eng fin
Module 3.1 brainstorming eng finJoel Wayne Ganibe, MBA
320 vues52 diapositives
Module 3.0 interactive teaching eesdp eng par
Module 3.0 interactive teaching eesdp engModule 3.0 interactive teaching eesdp eng
Module 3.0 interactive teaching eesdp engJoel Wayne Ganibe, MBA
181 vues23 diapositives

Plus de Joel Wayne Ganibe, MBA(20)

Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 2.2 project based learning english version-final 1 july 21
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvgModule 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg
Module 1.1-experiment-based-teaching.-english-june-3-2021-eesdp-bvg

Module 3.2 Interactive teaching-buzz-session- (lao) jwg

 • 1. ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ: ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງ ດ ັ ງ MODULE 3.2 ສະບ ັ ບພາສາລາວ
 • 2. Learner Centered Approach EESDP LEARNING STRATEGIES: EXPERIENTIAL LEARNING SESSION
 • 3. Learner-Centered Approach EESDP LEARNING STRATEGIES: EXPERIENTIAL LEARNING 3 WELCOME TO NO. 13 OUT OF 15 of OUR WEBINAR SERIES
 • 5. Webinar Mechanics  Webinar will run for 2 hours  PRESENTION – 40-50 minutes  REACTION PANEL – 15 minutes  CHATS – continuous  HOMEWORK for assessment at the end  With the aim to help you understand the learning strategy  Your learning must continue after this webinar  You will have home tasks to fulfill for you to get a certificate  Please use https://www.facebook.com/eesdp for your continuous learning.  You may submit your home task outputs or send feedback to Inbox of facebook.com/EESDP and Email: eesd.2020@gmail.com
 • 6. PLEASE JOIN US EVERY WED/FRIDAY:  BELOW IS OUR LINK TO THE WEBINAR ON ZOOM. PLEASE MAKE SURE YOU REGISTERED FOR FREE TO BE GIVEN ACCESS  Topic: EESDP Trainers' Webinar Pilot Series:  Time: 2-4PM WEDNESDAYS AND FRIDAYS  Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/4555659164...  Meeting ID: 455 565 9164  Passcode: EESDP2021
 • 8.  ໃນຖານະທ ຸ່ ເປ ັ ນຄ ູ ສອນ, ຂ ້ າພະເຈ ົ້ າເຊ ຸ່ ອໝ ັ້ ນວ ຸ່ າ ທກທ ຸ່ ານທ ັ ງໝ ົ ດ ໄດ ້ ຈ ັ ດຕ ັ້ ງນ ັ ກຮຽນເປ ັ ນກ ຸ່ ມໃນເວລາ ສ ິ ດສອນ.ໃຫ ້ ທກຄ ົ ນລອງຄ ິ ດຄາຕອບ ຕ ຸ່ ຄາຖາມດ ັຸ່ ງຕ ຸ່ ໄປນ ້ : 1. ເປ ັ ນຫຍ ັ ງພວກເຮ ົ າຈ ຸ່ ງຈ ັ ດນ ັ ກຮຽນເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມ? 2. ນ ັ ກຮຽນໃນກ ຸ່ ມໜ ຸ່ ງມຈ ັ ກຄ ົ ນ? 3. ຂ ັ້ ນຕອນໃນການດາເນນການເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມມຄແນວໃດ? 4. ການຮຽນຂອງນ ັ ກຮຽນແບບເປ ັ ນກ ຸ່ ມດບ? ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຈ ຸ່ ງດ / ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຈ ຸ່ ງບ ຸ່ ດ? 5. ຈດດ ແລະ ຈດອ ຸ່ ອນໃນການຮຽນແບບເປ ັ ນກ ຸ່ ມຂອງນ ັ ກຮຽນມຫຍ ັ ງແດ ຸ່ ? 6. ການຮຽນແບບເປ ັ ນກ ຸ່ ມຂອງນ ັ ກຮຽນມປະໂຫຍດແນວໃດແດ ຸ່ ? 7. ຄວາມແຕກຕ ຸ່ າງ ລະຫວ ຸ່ າງ ການຮຽນເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ແລະ ການຮຽນແບບສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມ ນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ທ ຸ່ ຈະ ນາສະເໜຕ ຸ່ ໄປນ ້ ມຄວາມແຕກຕ ຸ່ າງຄແນວໃດ? ຄາຖາມທ ຸ່ ກ ຸ່ າວມານ ້ ຈະບ ຸ່ ໄດ ້ ຕອບໃນຕອນນ ້ . ໃຊ ້ ຄາຖາມເຫ ົຸ່ ານ ້ ເພ ຸ່ ອຕ ິ ດຕາມການນາສະເໜຄ ັ້ ງນ ້ ພວກເຮ ົ າຈະມການສ ົ ນທະນາພາຍຫ ັ ງການນາສະເໜສ ້ ນສດລ ົ ງ ພາກສະເໜ ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບການສອນແບບສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ
 • 9. ການນາສະເໜປະກອບມ: 1. ແມ ຸ່ ນຫຍ ັ ງ:  ຄວາມໝາຍຂອງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ຄນລ ັ ກສະນະການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ 2. ດ ້ ວຍວ ິ ທໃດ:  ຂ ັ້ ນຕອນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ຂ ັ້ ນຕອນໃນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ຕ ົ ວຢ ຸ່ າງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ຄວນເອ ົ າໃຈໃສ ຸ່ ໃນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ 3. ເປ ັ ນຫຍ ັ ງ:  ສ ົ ມທຽບກ ັ ບການສະດ ົ ມສະໝອງ  ຈດອ ຸ່ ອນແລະຂ ້ ຈາກ ັ ດໃນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ຈດດ/ຜ ົ ນປະໂຫຍດໃນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ 4. CONCLUSION
 • 10. “ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ”ແມ ຸ່ ນ ຫຍ ັ ງ?  ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງແມ ຸ່ ນເຕ ັ ກນ ິ ກການຮຽນຮ ູ້ ທ ຸ່ ປະ ກອບດ ້ ວຍການສ ້ າງກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນານ ້ ອຍໆໂດຍມ ຈດປະສ ົ ງໃນການພ ັ ດທະນາວຽກງານສະເພາະໃດໜ ຸ່ ງ (ການ ສ ້ າງແນວຄ ິ ດ, ການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາ ແລະ ອ ຸ່ ນໆ) ຫ ອານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ ້ ກ ຸ່ ມບ ັ ນລຄວາມເຫ ັ ນດເຫ ັ ນພ ້ ອມກ ັ ບ ແນວຄວາມຄ ິ ດຂອງຄ ົ ນໃນກ ຸ່ ມ ຕ ຸ່ ກ ັ ບຫ ົ ວຂ ້ ໃດໜ ຸ່ ງ ໃນ ໄລຍະເວລາສະເພາະເຈາະຈ ົ ງ.  ມ ັ ນແມ ຸ່ ນກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນາທ ຸ່ ມຄາເຫ ັ ນແບບເຂ ັ້ ມຂ ້ ນ, ຕອບຄາ ຖາມສະເພາະ ຫ ຄ ົ້ ນຫາຂ ້ ມ ູ ນທ ຸ່ ຊ ັ ດເຈນໃດໜ ຸ່ ງ, ເຊ ິຸ່ ງແຕ ຸ່ ລະ ກ ຸ່ ມມນ ັ ກຮຽນ 3 ຫາ 5 ຄ ົ ນ.  ມ ັ ນເອ ້ ນວ ຸ່ າ 'ກ ຸ່ ມສຽງຟ ົ ດສະໜ ັຸ່ ນ' ປຽບເໝອນດ ັຸ່ ງສຽງຂອງ ເຜ ິ ້ ງ ໃນເວລານ ັ ກຮຽນສ ົ ນທະນາກ ັ ນຢ ຸ່ າງເຂ ັ້ ມຂ ້ ນໃນກ ຸ່ ມ. Doi! Bzz! Bzz! Bzzz! Bzz! Bzz! Bzzz! Bo? Minyang?! Bzz! Bzz! Bzzz!
 • 11. ຄນລ ັ ກສະນະຂອງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງ ດ ັ ງ ສ ົ ນທະນາ ກ ຸ່ ມນ ້ ອຍ ສຽງດ ັ ງ ສ ົ ນທະນາພຽງແຕ ຸ່ ຫ ົ ວຂ ້ , ບ ັ ນຫາ ຫ ຄາຖາມສະເພາະໃດ ໜ ຸ່ ງ (ບ ຸ່ ຈາເປ ັ ນຕ ້ ອງວ ິ ເຄາະ ຸ່ ຸ່ ກ ຸ່ ມນ ້ ອຍ (3-5 ຄ ົ ນ) ນາໃຊ ້ ເສມກ ັ ບວ ິ ທການ ສອນອ ຸ່ ນໆ ໃຊ ້ ເວລາໜ ້ ອຍ (5-15 ນາທ) ສ ົ ນທະນາຢ ຸ່ າງ ເປດເຜຍໃນຫ ້ ອງ ຮຽນ ນາໃຊ ້ ໃນການເປດຫ ົ ວ ເລ ້ ອງຫເພ ຸ່ ອເລ ຸ່ ມຕ ົ້ ນ ບ ົ ດຮຽນ
 • 12. ວ ິ ທການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ແມ ຸ່ ນກ ິ ດຈະກາທ ຸ່ ມສ ຸ່ ວນຮ ຸ່ ວມໄລຍະ ສ ັ້ ນເຊ ິຸ່ ງສ ້ າງຂ ້ ນໂດຍເຈດຕະນານາເຂ ົ້ າສ ູຸ່ ການບ ັ ນຍາຍ ຫ ບ ົ ດຝກຫ ັ ດ ເປ ັ ນກ ຸ່ ມໃຫຍ ຸ່ ເພ ຸ່ ອກະຕ ້ ນການສ ົ ນທະນາ ແລະ ໃຫ ້ ຄາຄ ິ ດເຫ ັ ນຂອງ ນ ັ ກຮຽນ.  ມ ັ ນສາມາດຖກນາໃຊ ້ ເປ ັ ນການປະສ ົ ມປະສານກ ັ ບກ ິ ດຈະກາອ ຸ່ ນໆ ເຊ ັຸ່ ນ: ການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາ, ການຖາມ-ຕອບ, ຫ ການທ ົ ບທວນຄນຂ ້ ມ ູ ນທ ຸ່ ໄດ ້ ຮຽນມາກ ຸ່ ອນ.  ມ ັ ນຄ ້ າຍຄກ ັ ບການລະດ ົ ມສະໝອງ ແລະ ສາມາດນາໃຊ ້ ດ ້ ວຍຫາຍວ ິ ທ ການ. ສ ຸ່ ການລະດ ົ ມສະໝອງແມ ຸ່ ນອອກແບບສາລ ັ ບຄ ົ ນກ ຸ່ ມໃຫຍ ຸ່ , ລວມທ ັ ງໝ ົ ດທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງ, ແນໃສ ຸ່ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບທ ຸ່ ເປ ັ ນເອກະພາບກ ັ ນ ຫ ແນວຄວາມຄ ິ ດທ ຸ່ ເປ ັ ນອ ັ ນໜ ຸ່ ງອ ັ ນດຽວກ ັ ນ. ສ ຸ່ ວນການສ ົ ນທະນາ ກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ, ນ ັ ກຮຽນຖກຈ ັ ດເປ ັ ນກ ຸ່ ມ 3 ຫາ 5 ຄ ົ ນເພ ຸ່ ອສ ົ ນທະນາ ບ ັ ນຫາ, ແລກປ ຸ່ ຽນແນວຄວາມຄ ິ ດ / ວ ິ ທແກ ້ ໄຂຮ ຸ່ ວມກ ັ ນ ແລະ ນາສະເ ໜຕ ຸ່ ທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງຮຽນ.
 • 13. ວ ິ ທການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ (ຕ ຸ່ )  ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງຈະມຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຢ ຸ່ າງຫວງຫາຍ, ເຊ ິຸ່ ງພາຍຫ ັ ງການນາສະ ເໜຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມ ຄ ູ ຈະຕ ້ ອງສະຫບ ແລະ ສ ັ ງລວມໃນຕອນທ ້ າຍຂອງກ ິ ດ ຈະກາ.  ເຕ ັ ກນ ິ ກການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງນ ້ ສາມາດນາໃຊ ້ ໄດ ້ ທກລາຍວຊາໃນຫ ັ ກສ ູ ດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ ຸ່ ຄ ູ ຢາກໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນມສ ຸ່ ວນຮ ຸ່ ວມໃນເວລາຮຽນ. ຕ ົ ວຢ ຸ່ າງ, ຄ ູ ອາດ ຈະບ ັ ນຍາຍສ ັ້ ນ, ຕ ິ ດຕາມດ ້ ວຍການຖາມ-ຕອບ (Q&A) ເພ ຸ່ ອຄວາມກະຈ ຸ່ າງແຈ ້ ງຂອງ ບ ົ ດຮຽນ ແລະ ຫ ັ ງຈາກນ ັ້ ນ ກຈ ັ ດຕ ັ້ ງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ເພ ຸ່ ອແລກປ ຸ່ ຽນ ຮຽນຮ ູ້ ເຂ ົ້ າໃຈຢ ຸ່ າງເລ ິ ກເຊ ິຸ່ ງຕ ຸ່ ເນ ້ ອໃນບ ົ ດຮຽນ ແລະ ນາໃຊ ້ ເປ ັ ນປະສ ົ ບການຊວ ິ ດຂອງ ນ ັ ກຮຽນ.  ຄວາມຂ ້ ນຂ ້ ຽວຂອງການສ ົ ນທະນາຈະແກ ຸ່ ຍາວເຖ ິ ງ 10-15 ນາທ ຫ ອາດຈະໃຊ ້ ເວລາໜ ້ ້ ອຍກວ ຸ່ າ ຂ ້ ນກ ັ ບໜ ້ າວຽກທ ຸ່ ມອບໝາຍ. ດ ້ ວຍການຈ ັ ດກ ຸ່ ມນ ້ ອຍຫາຍກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນາ ບ ັ ນຫາທ ຸ່ ກ ຸ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ນ, ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບມຫາຍທາງເລອກ ແລະ ມຫາຍການປະກອບສ ຸ່ ວນ.
 • 14. .ຂ ັ້ ນຕອນກະກຽມ ໃນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ກ ຸ່ ອນທ ຸ່ ຈະມແບບສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງທກໆຄ ັ້ ງ, ຄ ູ ຕ ້ ອງ:  (i) ຕ ັ ດສ ິ ນໃຈວ ຸ່ າມ ັ ນແມ ຸ່ ນວ ິ ທການທ ຸ່ ເໝາະສ ົ ມທ ຸ່ ຈະໃຊ ້ ; (ມ ັ ນເໝາະສ ົ ມກ ັ ບໂຈດຄາຖາມທ ຸ່ ຕ ັ້ ງໄວ ້ , ເຊ ັຸ່ ນເຫດການທາງສ ັ ງຄ ົ ມ, ສ ິຸ່ ງພ ິ ມທ ຸ່ ເປ ັ ນຂ ້ ມ ູ ນ, ຂ ຸ່ າວສານ ແລະ ບ ັ ນຫາຂອງສາທາລະນະ ຊ ົ ນ, ປະຫວ ັ ດສາດ, ວ ິ ຊາສກສາກ ຸ່ ຽວກ ັ ບພ ົ ນລະເມອງ, ແຕ ຸ່ ລະໂຈດຄາຖາມດ ັຸ່ ງກ ຸ່ າວນ ້ ອາດຈະມຄາ ຕອບທ ຸ່ ມຄວາມແຕກຕ ຸ່ າງກ ັ ນໄປ - ແຕ ຸ່ ໂດຍປ ົ ກກະຕ ິ ຈະບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນສາລ ັ ບສ ູ ດຄະນ ິ ດສາດ ເພາະວ ຸ່ າ ພວກເຮ ົ າ ບ ຸ່ ພຽງແຕ ຸ່ ບ ຸ່ ສາມາດປ ຸ່ ຽນສ ູ ດສ ູ ດເທ ົຸ່ ານ ັ້ ນ, ຂະບວນການ, ຂ ັ້ ນຕອນລາດ ັ ບຕ ຸ່ າງໆ ແມ ຸ່ ນ ຄາຕອບທ ຸ່ ແນ ຸ່ ນອນ) (ii) ກະກຽມຄາຖາມ ຫ ບ ັ ນຫາສະເພາະສາລ ັ ບການສ ົ ນທະນາ; (iii) ກະກຽມຈດສາຄ ັ ນຂອງການຮຽນທ ຸ່ ກ ຸ່ ຽວຂ ້ ອງກ ັ ບປະເດ ັ ນຕ ຸ່ າງໆ; ; (iv) ນາສະເໜຄາຖາມ ຫ ປະເດ ັ ນຕ ຸ່ າງໆ; ແລະ, (v) ຮ ັ ບປະກ ັ ນໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນແຕ ຸ່ ລະຄ ົ ນເຂ ົ້ າໃຈຢ ຸ່ າງເຕ ັ ມສ ຸ່ ວນຕ ຸ່ ໜ ້ າທ ຸ່ ທ ຸ່ ໄດ ້ ຮ ັ ບມອບໝາຍ.
 • 15. ຂ ັ້ ນຕອນໃນການ ດາເນນການສ ົ ນທະນາ ກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ຂ ັ້ ນຕອນທ 1: ປະກອບເປ ັ ນກ ຸ່ ມນ ້ ອຍໆ. ຄ ູ ຈ ັ ດນ ັ ກຮຽນກ ຸ່ ມທ ຸ່ ມສະມາຊ ິ ກແຕ ຸ່ 3 ຫາ 5 ຄ ົ ນ.  ຂ ັ້ ນຕອນທ 2: ເລອກຜ ູ້ ບ ັ ນທກຂອງກ ຸ່ ມ. ກ ຸ່ ມຈະເລອກຜ ູ້ ບ ັ ນທກຜ ູ້ ທ ຸ່ ຈະບ ັ ນທກການ ສ ົ ນທະນາເປ ັ ນກ ຸ່ ມ  ຂ ັ້ ນຕອນທ 3: ດາເນນກ ິ ດຈະກາໃຫ ້ ສາເລ ັ ດ. ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຈະດາເນນກ ິ ດຈະກາຂອງກ ຸ່ ມ ໃຫ ້ ສາເລ ັ ດໂດຍອງໃສ ຸ່ ບ ັ ນຫາ ຫ ໜ ້ າວຽກຕາມຄ ູ ມອບໝາຍ. ຄ ູ ຈະໃຫ ້ ຄາແນະນາ ລະອຽດ ແລະ ການ ົ ດເວລາ 5 ຫາ 10 ນາທ ເພ ຸ່ ອສ ົ ນທະນາ. ນ ັ ກຮຽນຈະແລກປ ຸ່ ຽນຄາ ຄ ິ ດເຫ ັ ນ ແລະ ສ ົ ນທະນາຕາມຈດເປ ົ້ າໝາຍພາຍໃນກ ຸ່ ມ. ຄ ູ ຕ ້ ອງມການຊ ້ ນາແຕ ຸ່ ລະ ກ ຸ່ ມ ແລະ ຊກຍ ູ້ ໃຫ ້ ບກຄ ົ ນມສ ຸ່ ວນຮ ຸ່ ວມ. ຈາກນ ັ້ ນ, ຄ ູ ຈະໃຫ ້ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຢດການ ສ ົ ນທະນາພາຍຫ ັ ງໝ ົ ດເວລາທ ຸ່ ໄດ ້ ຈ ັ ດສ ັ ນໃຫ ້ .
 • 16. ຂ ັ້ ນຕອນທ 4: ເລອກຜ ູ້ ນາສະເໜໜ ຸ່ ງຄ ົ ນ ຫ ຫາຍກວ ຸ່ ານ ັ້ ນ. ກ ຸ່ ມຈະຕ ົ ກລ ົ ງເຫ ັ ນດວ ຸ່ າ ໃຜຈະເປ ັ ນຜ ູ້ ນາສະເໜຂອງພວກເຂ ົ າ, ແລະ ເລອກໜ ຸ່ ງຄ ົ ນ ຫ ຫາຍກວ ຸ່ ານ ັ້ ນເພ ຸ່ ອນາ ສະເໜຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງກ ຸ່ ມ. ຂ ັ້ ນຕອນທ 5: ລາຍງານໃຫ ້ ກ ຸ່ ມໃຫຍ ຸ່ . ຄ ູ ຈະໃຫ ້ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມນາສະເໜແລກປ ຸ່ ຽນຄາເຫ ັ ນ ຂອງພວກເຂ ົ າ, ເຊ ິຸ່ ງໃນແຕ ຸ່ ລະຄ ັ້ ງຈະນາສະເໜຈດໃດໜ ຸ່ ງ (ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄ ູ ). ຄ ູ ຈະເປ ັ ນຜ ູ້ ບ ັ ນທກຂຽນໃສ ຸ່ ກະດານ ຫ ຕາຕະລາງ. ຜ ູ້ ນາສະເໜຂອງກ ຸ່ ມຈະ ເປ ັ ນຜ ູ້ ລາຍງານຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຈາກ ການສ ົ ນທະນາຕ ຸ່ ໝ ົ ດທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງ. ຂ ັ້ ນຕອນທ 6: ຊ ຸ່ ວງເວລາຕ ັ້ ງຄາຖາມຢ ຸ່ າງລະອຽດ ຫ ັ ງຈາກການນາສະເໜ, ຄ ູ ຈະຕ ັ້ ງ ຄາຖາມຢ ຸ່ າງລະອຽດຕ ຸ່ ນ ັ ກສກສາໂດຍການຖາມ ຄາຖາມກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຜ ົ ນການຮຽນຮ ູ້ ທ ຸ່ ສາຄ ັ ນຂອງພວກເຂ ົ າເພ ຸ່ ອເນ ັ້ ນໜ ັ ກຈດສາຄ ັ ນ ແລະ ເປ ັ ນການປະເມນຜ ົ ນການ ຮຽນ. ຈາກນ ັ້ ນຄ ູ ສະຫບສ ັ ງລວມຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ, ສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຈດສາຄ ັ ນຕ ຸ່ າງໆ ທ ຸ່ ພ ົ ວພ ັ ນກ ັ ບການຮຽນ. ຂ ັ້ ນຕອນໃນການດາເນນການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ (ຕ ຸ່ )
 • 17. ຕ ົ ວຢ ຸ່ າງຕ ຸ່ ໄປນ ້ ຈະສະແດງໃຫ ້ ເຫ ັ ນເຖ ິ ງ ຄວາມຍດຫຍ ຸ່ ນແລະ ປະໂຫຍດຂອງການນາ ໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ດ ້ ວຍ ແບບວ ິ ທປະສ ົ ມປະສານກ ັ ບເຕ ັ ກນ ິ ກ ອ ຸ່ ນໆ.  ເຊ ຸ່ ອມໂຍງພາຍໃຕ ້ ແນວຄວາມຄ ິ ດ: ການຮຽນແບບເອ ົ າຜ ູ້ ຮຽນເປ ັ ນໃຈກາງ/ຄວາມເຂ ົ້ າໃຈໂດຍການອອກແບບ/ການຮຽນໂດຍອງໃສ ຸ່ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ
 • 18. Buzz Sessions – (15-minute Activity)  ວ ິ ຊາ: ພາສາ: (ພາສາອ ັ ງກ ິ ດ/ພາສາລາວ)  ບ ັ ນຍາຍສ ັ້ ນ: Analogy vs. Metaphor vs. Simile ທ ັ ງ 3 ຄານ ້ ໃຊ ້ ໃນການປຽບທຽບ, ແຕ ຸ່ ມ ັ ນບ ຸ່ ຄກ ັ ນໂດຍກ ົ ງ. ຈດໜ ຸ່ ງທ ຸ່ ຄວນຈ ຸ່ ແມ ຸ່ ນ metaphors ແລະ similes ແມ ຸ່ ນໃຊ ້ ໃນການ ປຽບທຽບທາງດ ້ ານຮ ູ ບຮ ຸ່ າງລ ັ ກສະນະ, ສ ຸ່ ວນ analogy ແມ ຸ່ ນໃຊ ້ ໃນການ ປຽບທຽບດ ້ ວຍການສະແດງຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນແບບມການພ ິ ສ ູ ດ ແລະ ໂຕ ້ ແຍ ້ ງ. ຄາວ ຸ່ າ metaphor ແມ ຸ່ ນວ ິ ທພ ັ ນລະນາດ ້ ວຍການປຽບທຽບວ ັ ດຖສ ິຸ່ ງຂອງໃດ ໜ ຸ່ ງທາງດ ້ ານຄນນະພາບທ ຸ່ ຄ ້ າຍຄກ ັ ນ, simile ແມ ຸ່ ນການພ ັ ນລະນາວ ັ ດຖ ສ ິຸ່ ງຂອງໃດໜ ຸ່ ງດ ້ ວຍສານວນການປຽບທຽບ, ເຊ ັຸ່ ນ: ຂາວຄຍອງຝ ້ າຍ (as white as snow) ແລະ analogy ອະທ ິ ບາຍດ ້ ວຍການປຽບທຽບໃຫ ້ ເຫ ັ ນສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ຄ ້ າຍຄກ ັ ນຂອງວ ັ ດຖສ ິ ງຂອງທ ັ ງ ສອງຢ ຸ່ າງ.. ກ ິ ດຈະກາ: ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ  ຄດ ັຸ່ ງທ ຸ່ ໄດ ້ ກ ຸ່ າວມາ: ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ແມ ຸ່ ນເຕ ັ ກນ ິ ກການສ ຸ່ ສານທ ຸ່ ດເລດສາລ ັ ບຄ ູ . ຄາດວ ຸ່ າຄ ູ ມຫາຍຕ ົ ວແບບ ຫ ຫລາຍທາງເລອກໃນຕ ັ ດສ ິ ນໃຈ ວ ຸ່ າຈະເອ ົ າຍດທະສາດການສ ິ ດສອນໃດ ເພ ຸ່ ອໃຫ ້ ແທດເໝາະທ ຸ່ ສດກ ັ ບບ ົ ດຮຽນ / ເໝາະສ ົ ມທ ຸ່ ຈະໄດ ້ ຮ ັ ບຜ ົ ນການຮຽນຮ ູ້ ທ ຸ່ ດ ິ ທ ຸ່ ສດ. ຄາດວ ຸ່ າຈະມຄ ູ ຈະນາໃຊ ້ ແບບ ປະສ ົ ມປະສານ ແລະ ເໝາະສ ົ ມ
 • 19. ຕ ົ ວຢ ຸ່ າງກ ິ ດຈະກາ: ການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ– (15-ນາທ) ກ ິ ດຈະກາ: ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ການນາໃຊ ້ ເຕ ັ ກນ ິ ກ GRASPS (ຈາກ UbD) ເຂ ົ້ າໃນ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ. ກ ຸ່ ອນອ ຸ່ ນໝ ົ ດ ພວກເຮ ົ າຕ ້ ອງເຂ ົ້ ໃຈແຈ ້ ງ ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບເປ ົ້ າໝາຍການຮຽນແລະ ຄວາມຄາດຫວ ັ ງຂອງນ ັ ກຮຽນວ ຸ່ າສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ພວກເຂ ົ າເຈ ົ້ າໄດ ້ ຮຽນນ ັ້ ນຈະສາມາດນາໃຊ ້ ເຂ ົ້ າໃນຊວ ິ ດ ຈ ິ ງບ. ສ ັ ງເກດເບ ິຸ່ ງວ ິ ທການກະກຽມທກຂ ັ້ ນຕອນທ ຸ່ ກ ຸ່ າວມາໃນ ສະໄລທ 14 ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບການນາໃຊ ້ ກ ິ ດຈະການ ້ : “ຄ ູ ແຈ ້ ງໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນໃນຫ ້ ອງຊາບວ ຸ່ າ": ເປ ົ້ າໝາຍຂອງການຮຽນມ ້ ນ ້ ແມ ຸ່ ນນ ັ ກຮຽນຈະໄດ ້ ເພ ຸ່ ມທ ັ ກສະໃນການຂຽນຂ ້ ຄວາມເປ ັ ນ ປ ້ າຍປະກາດ ໂດຍການນາໃຊ ້ ການປຽບທຽບແບບ ANALOGY, METAPHOR ແລະ SIMILE. ທ ັ ງໝ ົ ດນ ້ ເບ ິຸ່ ງຄວ ຸ່ າສ ັ ບສ ົ ນ. ສະນ ັ້ ນຈະຕ ້ ອງນາໃຊ ້ ເຄ ຸ່ ອງມ “GRASP” ຊ ຸ່ ວຍ. ສະເໜນ ັ ກຮຽນຜ ູ້ ໜ ຸ່ ງອ ຸ່ ານຂ ້ ຄວາມສ ູຸ່ ທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງຟ ັ ງ ” (ຄ ູ ຮຽກນ ັ ກຮຽນອານ ແຕ ຸ່ ລະແຖວດ ັຸ່ ງລ ຸ່ ມນ ້ )  G ເປ ົ ້ າໝາຍ: ນາໃຊ ້ ສ ຸ່ ວນປະກອບຂອງຂ ້ ຄວາມທ ຸ່ ສ ້ າງສ ັ ນໂດຍໃຊ ້ ທ ັ ກສະດ ້ ານພາສາ / ການຂຽນເນ ້ ອໃນໃຫ ້ ສອດຄ ຸ່ ອງ ກ ັ ບຊວ ິ ດຈ ິ ງ / ສະຖານະການທ ຸ່ ກ ຸ່ ຽວຂ ້ ອງ  R ບ ົ ດບາດ: ນ ັ ກສກສາໄດ ້ ຖກມອບໝາຍ ໃຫ ້ ເປ ັ ນຜ ູ້ ສ ຸ່ ສານດ ້ ານສຂະພາບຂອງລ ັ ດຖະບານລາວເພ ຸ່ ອປ ົ ກປ ້ ອງປະເທດ ໂດຍການຊກຍ ູ້ ໃຫ ້ ມພດຕ ິ ກາ ດ ້ ານສຂະພາບທ ຸ່ ເໝາະສ ົ ມyes, (ຄ ູ ອາດຈະເຊ ຸ່ ອມຕ ຸ່ ກ ິ ດຈະການ ້ ກ ັ ບ “ບ ົ ດບາດສ ົ ມມດ” ແຕ ຸ່ ໃນທ ຸ່ ນ ້ ພວກເຮ ົ າພຽງແຕ ຸ່ ໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າເຫ ັ ນໂລກທ ຸ່ ແຫ ຸ່ ງຄວາມເປ ັ ນຈ ິ ງ) ຄວາມສ ຸ່ ຽງຍ ຸ່ ອມມຈ ິ ງ ແລະ ຄນຄ ຸ່ າຂອງ ວຽກງານທ ຸ່ ດຄ "ການປ ົ ກປ ້ ອງປະເທດລາວ"  A ຜ ູ້ ຊ ົ ມໃຊ ້ : ຊາວບ ້ ານໄດ ້ ຖກເຊ ້ ອເຊນເຂ ົ ້ າຟ ັ ງການເຜຍແຜ ຸ່ ຂ ້ ມ ູ ນກ ຸ່ ຽວກ ັ ບການລະບາດຂອງພະຍາດໂກວ ິ ດພ ້ ອມທ ັ ງມ ໂປສເຕເພ ຸ່ ອເຜຍແຜ ຸ່ ຂ ້ ມ ູ ນດ ັຸ່ ງກ ຸ່ າວ. ສະນ ັ້ ນ, ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຕ ້ ອງສ ້ າງໂປສເຕສາລ ັ ບກ ຸ່ ມເປ ົ ້ າໝາຍສະເພາະໃນໝ ູຸ່ ບ ້ ານ ນ ັ້ ນ.  S ສະຖານະການ:ໂດຍທ ົຸ່ ວໄປຊາວບ ້ ານບ ຸ່ ແນ ຸ່ ໃຈກ ຸ່ ຽວກ ັ ບໄພອ ັ ນຕະລາຍຂອງພະຍາດໂກວ ິ ດ, ຫ ປະສ ິ ດທ ິ ຜ ົ ນຂອງການ ສ ັ ກຢາກ ັ ນພະຍາດໂຄວ ິ ດ. ພ ້ ອມດຽວກ ັ ນ ວ ັ ກຊນໄດ ້ ມາຮອດແລ ້ ວແລະຍ ັ ງຄວາມຫ ັ ງເລໃນຊວ ິ ດ (ຄວາມຖກຕ ້ ອງ)  P ຜ ົ ນການປະຕ ິ ບ ັ ດງານ/ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ: ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມໄດ ້ ຖກມອບໝາຍໃຫ ້ ເຮ ັ ດໂປສເຕ ສະເພາະກ ຸ່ ມເປ ົ ້ າໜາຍ. ເຮ ັ ດ ແນວໃດໃຫ ້ ສ ້ າງຄວາມເຊ ຸ່ ອໝ ັ້ ນໃຫ ້ ເຂ ົ າເຈ ົ ້ າໄດ ້ ຮ ັ ບການສ ັ ກຢາປ ້ ອງກ ັ ນ Covid 19? ສ ້ າງໂປສເຕສາລ ັ ບກ ຸ່ ມເປ ົ ້ າໝາຍ  S ມາດຕະຖານ: ໃຊ ້ ຫ ັ ກໄວຍາກອນທ ຸ່ ເໝາະສ ົ ມ ແລະ ເນ ້ ອໃນມລ ັ ກສະນະຮ ້ ອງຂ ໃນການສ ້ າງໂປສເຕ. ນາໃຊ ້ ການ ປຽບທຽບແບບ “analogy” “metaphor” ຫ “simile”. ສາມາດ ຈາແນກ“ ຫ ົ ວຂ ້ ” ແລະ “ເນ ້ ອໃນຂ ້ ຄວາມ” ໄດ ້ ຢ ຸ່ າງຊ ັ ດ ເຈນ. LEARN MORE ABOUT GRASPS HERE-- https://teachingcommons.unt.edu/teaching-essentials/course-design/grasps-model-meaningful-assessment
 • 20. ຕ ົ ວຢ ຸ່ າງກ ິ ດຈະກາ: ການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ– (15-ນາທ) 1. ກ ຸ່ ມ 1: ກ ຸ່ ມເປ ົ ້ າໝາຍ: ຜ ູ້ ອາວໂສ / ພ ຸ່ ເຖ ົ ້ າແມ ຸ່ ເຖ ົ ້ າ / ຜ ູ້ ສ ູ ງອາຍທ ຸ່ ບານານມການສກສາ ຈາກ ັ ດ (ສ ຸ່ ວນຫາຍແມ ຸ່ ນຜ ູ້ ຮຽນຈ ົ ບຊ ັ້ ນມ ັ ດທະຍ ົ ມຕ ົ ້ ນ) ມອາຍ 50 ປຂ ້ ນໄປ. 2. ກ ຸ່ ມ 2: ກ ຸ່ ມເປ ົ ້ າໝາຍ: ພ ຸ່ ແມ ຸ່ ປະຊາຊ ົ ນທ ົຸ່ ວໄປ/ ຜ ູ້ ປະກອບອາຊບຕ ຸ່ າງໆ / ຜ ູ້ ອອກແຮງງານ / ລ ູ ກຈ ້ າງທ ຸ່ ຫາລ ້ ຽງຊບ ແລະ ບ ຸ່ ພໃຈກ ັ ບລອກດາວ (ອາຍ 30-49 ປ) 3. ກມ 3: ແລະ ຮ ້ ອງຂບ ຸ່ ຢາກສ ັ ກຢາວ ັ ກຊນເພາະວ ຸ່ າພວກເຂ ົ າແຂງແຮງເປ ັ ນໄວ ໜ ຸ່ ມ ແລະ ຂ ໃສ ຸ່ ໜ ້ າກາກ. 4. ຈດປະສ ົ ງຂອງກ ິ ດຈະກາ/ໜ ້ າວຽກຂອງກ ຸ່ ມ: ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຕ ້ ອງໄດ ້ ປກສາຫາລ ແລະ ຕ ົ ກລ ົ ງ ເຫ ັ ນດນາກ ັ ນກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຂ ້ ຄວາມທ ຸ່ ເປ ັ ນບລ ິ ມະສ ິ ດໂດຍການສ ້ າງ ຫ ົ ວຂ ້ ແລະ ເນ ້ ອໃນຂ ້ ຄວາມ ຂອງປ ້ າຍໂຄສະນາ ທ ຸ່ ຕອບຄາຖາມ: WHAT, WHEN, WHY, HOW, WHERE, WHO ສາ ລ ັ ບແຕ ຸ່ ລະກ ຸຸ່່ ມເປ ົ ້ າໝາຍຊ ົ ມທຖກມອບໝາຍ, ບ ຸ່ ຈາເປ ັ ນທ ຸ່ ຈະເຮ ັ ດເປ ັ ນໂປສເຕຈ ິ ງ. ພຽງແຕ ຸ່ ຕ ັ ດສ ິ ນໃຈວ ຸ່ າຈະໃສ ຸ່ ເນ ້ ອໃນຂ ້ ຄວາມ ແລະ ວ ິ ທການວາງຮ ູ ບຮ ຸ່ າງຂອງໂປສເຕເທ ົຸ່ ານ ັ້ ນ.  ມອບໝາຍຫ ົ ວຂ ້ /ໜ ້ າວຽກ ໃຫ ້ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມ ເພ ຸ່ ອສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ຽວກ ັ ບ ບ ັ ນຫາ  ຄ ູ ແນະນາ:“ ພວກເຮ ົ າຈ ັ ດເປ ັ ນ 3 ກ ຸ່ ມ, ແຕ ຸ່ ລະຄ ົ ນນ ັ ບເລກ 1, 2, 3 ທກຕ ົ ວເລກທ 1 ລວມກ ັ ນ, ເລກ 2 ລວມກ ັ ນ ແລະ ເລກ 3 ຢ ູຸ່ ກະດານທ ຸ່ ານຈະເຫ ັ ນຫ ົ ວຂ ້ ການ ສ ົ ນທະນາ ພ ້ ອມທ ັ ງລາຍລະອຽດຂອງກ ຸ່ ມເປ ົ້ າໝາຍ, ກ ຸ່ ອນທ ຸ່ ຈະເລ ຸ່ ມຕ ົ້ ນ, ນ ັ ກຮຽນຍ ັ ງມຂ ້ ຂ ້ ອງໃຈອ ັ ນໃດບ? ໝ ັ້ ນໃຈແລ ້ ວບ ຸ່ ? ຖ ້ າບ ຸ່ ມຫຍ ັ ງແລ ້ ວກເລ ຸ່ ມຕ ົ້ ນເລຍ. ພວກເຮ ົ າຈະໃຊ ້ ເວລາພຽງແຕ ຸ່ 10 ນາທເທ ົຸ່ ານ ັ້ ນ! 
 • 21. ເມ ຸ່ ອເວລາໃຫ ້ ຄາແນະນາມ ັ ນມປະສ ິ ດທ ິ ພາບຫາຍຖ ້ າວ ຸ່ າ ຄ ູ ສາມາດສະ ໜອງ WAGOLL” “- ເພ ຸ່ ອສະແດງຕ ົ ວຢ ຸ່ າງທ ຸ່ ດທ ຸ່ ພວກເຂ ົ າ ສາມາດ ນາໃຊ ້ ເປ ັ ນແບບເພ ຸ່ ອໃຫ ້ ພວກເຂ ົ າເຂ ົ້ າໃຈສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ເຂ ົ າເຈ ົ້ າກາລ ັ ງຊອກຫາຫາຍຂ ້ ນ. WAGOLL ເປ ັ ນເຄ ຸ່ ອງມທ ຸ່ ສາຄ ັ ນສາລ ັ ບແບບວ ິ ທ ິ ການສອນ. ມ ັ ນຄ ້ າຍຄ RUBRIC ທ ຸ່ ເບ ິຸ່ ງເຫ ັ ນ ຍ ົ ກເວ ັ້ ນບ ຸ່ ມຄະແນນ/ຄະແນນທ ຸ່ ຖກ ມອບໝາຍ.  TEACHER CALLS EVERYONE’S ATTENTION TO SAMPLES PROVIDED ON SCREEN OR ON THE BOARD OR ON PAGE OF TEXTBOOK OR ASK THEM TO GOOGLE “COVID POSTERS FOR VACCINE” ON THEIR DEVICES TO SEE GOOD EXAMPLES OF EXPECTED OUTPUTS/PRODUCTS
 • 22.  ພາຍຫ ັ ງ 10 ນາທ, ທກກ ຸ່ ມຈະວາງສະແດງ ຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງຕ ົ ນ ແລະ ຄ ູ ຈະໃຫ ້ ທກກ ຸ່ ມໄປ ຊ ົ ມການວາງສະແດງດ ັຸ່ ງກ ຸ່ າວເປ ັ ນເວລາ 2 ນາທ. ມ ັ ນຈະເປ ັ ນການດຖ ້ າຫາກວ ຸ່ າ ພວກເຂ ົ າເຈ ົ້ າ ສາມາດຕ ິ ດຂ ້ ຄວາມຄາເຫ ັ ນ ໃສ ຸ່ ແຕ ຸ່ ລະ ຜ ົ ນ ໄດ ້ ຮ ັ ບຂອງກ ຸ່ ມ. ຈາກນ ັ້ ນຄ ູ ຈະສະຫບສ ັ ງລວມ ແລະ ວ ິ ເຄາະ ຫ ູັ ງຈາກແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມນາສະເໜ/ອະທ ິ ບາຍຜ ົ ນ ໄດ ້ ຮ ັ ບ, ທ ັ ງໝ ົ ດໃຫ ້ ຕ ິ ດພ ັ ນກ ັ ບຈດປະສ ົ ງ ຂອງການຮຽນ ແລະ ຜ ົ ນສາເລ ັ ດຂອງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມສາເລ ັ ດໂດຍການນາໃຊ ້ ກ ິ ດຈະກາ. (ຜ ູ້ ຮຽນສາມາດ ຕ ິ ດພ ັ ນກ ັ ບ dots) Given: lecturette on Analogy vs. Metaphor vs. Simile BUZZ group 1: output BUZZ group 1: output BUZZ group 3: output
 • 23. ລອງກວດກາເບ ິຸ່ ງຂ ັ້ ນຕອນ… ຂ ັ້ ນຕອນທ1. ຄ ູ ແບ ຸ່ ງນ ັ ກຮຽນອອກເປ ັ ນກ ຸ່ ມລະ 3 ຄ ົ ນ (ໝາຍເຫດ: ຜ ູ້ ຮຽນເກ ັຸ່ ງ ແລະ ຜ ູ້ ຮຽນອ ຸ່ ອນເທ ົຸ່ າທ ຸ່ ສາມາດຈ ັ ດໄດ ້ ແຕ ຸ່ ກບ ຸ່ ຈາເປ ັ ນຈະຕ ້ ອງເຮ ັ ດທກໆຄ ັ້ ງ), ແລະ ອະທ ິ ບາຍວ ຸ່ າໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນຊາບວ ຸ່ າພວກເຂ ົ າເຈ ົ້ າຈະຈ ັ ດເປ ັ ນກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນາ ສຽງດ ັ ງ the buzz session tasks (ນາໃຊ ້ GRASPS ອະທ ິ ບາຍເພ ຸ່ ອຄວາມ ກະຈ ຸ່ າງແຈ ້ ງຂອງເປ ົ້ າໝາຍຜ ົ ນການຮຽນ ແລະຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ) ຂ ັ້ ນຕອນທ 2. ແຕ ຸ່ ລະກມຈະມອບໝາຍໜ ້ າວຽກໃຫ ້ ສະມາຊ ິ ກໃນກ ຸ່ ມສະນ ັ້ ນ ທກຄ ົ ນແມ ຸ່ ນມຄວາມຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບຮ ຸ່ ວມກ ັ ນ (ໃນຕ ົ ວຢ ຸ່ າງກ ິ ດຈະກາຜ ຸ່ ານມາ, ຜ ູ້ ໜ ຸ່ ງຈະເປ ັ ນຜ ູ້ ຂຽນຫ ົ ວຂ ້ , ອກຜ ູ້ ໜ ຸ່ ງຂຽນເນ ້ ອໃນ, ແຕ ຸ່ ວ ຸ່ າທ ັ ງໝ ົ ດ ປະກອບສ ຸ່ ວນຄາຖາມ 5Ws+H) ຂ ັ້ ນຕອນທ 3. ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຈະຕ ້ ອງສາເລ ັ ດຄາດໝາຍຜ ົ ນໄດ ້ ຮ ັ ບ ໃນໄລຍະເວລາ ອ ັ ນຈາກ ັ ດ. (ໃນກລະນນ ້ ແມ ຸ່ ນໃຊ ້ ເວລາ 10 ນາທ ຂອງເວລາທ ັ ງໝ ົ ດ 15 ນາທ ຂອງກ ິ ດຈະກາ) ໃນໄລຍະດາເນນກ ິ ດຈະກາ, ຄ ູ ຈະຕ ້ ອງຢ ູຸ່ ໃນຫ ້ ອງ ແລະ ກລດກາເບ ິຸ່ ງວ ຸ່ າ ທກຄ ົ ນ ແມ ຸ່ ນປະກອບສ ຸ່ ວນໃນກ ິ ດຈະກາ. 2 minutes 2 minutes 8 minutes
 • 24. ຂ ັ້ ນຕອນທ 4. ເມ ຸ່ ອໝ ົ ດການ ົ ດເວລາແລ ້ ວ, ຄ ູ ຈະໃຫ ້ ນ ັ ກຮຽນແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຢດ ເຊ ົ າ ແລະ ທກກ ຸ່ ມຈະໄປເບ ິຸ່ ງການວາງສະແດງຜ ົ ນງານຂອງແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມ. ຫລ ັ ງຈາກທກຄ ົ ນໄປເບ ິຸ່ ງແລ ້ ວ, ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຈະຕ ້ ອງໄດ ້ ອະທ ິ ບາຍໃຫ ້ ແກ ຸ່ ທກຄ ົ ນໃນຫ ້ ອງ. ຂ ັ້ ນຕອນທ 5. ຈາກນ ັ້ ນຄ ູ ຈະໃຫ ້ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມຂຽນຄາເຫ ັ ນໂດຍການຕ ຸ່ ມຄາເວ ົ້ າ ໃສ ຸ່ ປະໂຫຍກໃຫ ້ ສ ົ ມບ ູ ນ ເຊ ັຸ່ ນ: “ສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ຂ ້ ອຍມ ັ ກຜ ົ ນຜະລ ິ ດນ ້ ແມ ຸ່ ນ_________. “ (ໝາຍເຫດ: ນ ້ ແມ ຸ່ ນການສ ້ າງທ ັ ກສະໃນການປະ ມນຜ ົ ນ ແລະ ຈະກາຍມາເປ ັ ນຄວາມສ ້ ນເຄຍໃນການໃຫ ້ ຄາເຫ ັ ນທາງ ບວກ. ພວກເຂ ົ າເຈ ົ້ າອາດຈະນາໃຊ ້ ເຈ ັ້ ຍຂຽນຂ ້ ຄວາມຕ ິ ດໃສ ຸ່ ຜ ົ ນຜະລ ິ ດ ຂອງກ ຸ່ ມ ແລະ ແຕ ຸ່ ລະກ ຸ່ ມກຈະຊ ຸ່ ນຊ ົ ມຕ ຸ່ ຄາຍ ້ ອງຍຊ ົ ມເຊຍຂອງເພ ຸ່ ອນ) ຄ ູ ສະຫບ ແລະ ຖາມຄາຄ ິ ດເຫ ັ ນແບບປາກເປ ົຸ່ າພ ້ ອມທ ັ ງປະເມນການດາເນນ ກ ິ ດຈະກາຂອງຫ ້ ອງ ແລະ ໃຫ ້ ນ ັ ກຮຍນປະເມນຕ ົ ນເອງພ ້ ອມ ຖ ້ າຫາກ ເປ ົ້ າ ໝາຍການຮຽນຮ ູ້ ຂອງກ ຸ່ ມປະສ ົ ບຜ ົ ນສາເລ ັ ດ. 2 minutes 2 minutes 4 minutes ຄາດໝາຍເວລາ ປະມານ ສ ູ ງສດ 20-25 ນາທ
 • 25. ສ ົ ມທຽບການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ກ ັ ບເຕ ັ ກນ ິ ກການສອນອ ຸ່ ນໆ • ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ແມ ຸ່ ນຄ ້ າຍຄກ ັ ບ ການລະດ ົ ມສະໝ ອງ, ຄນລ ັ ກສະນະທ ຸ່ ແຕກຕ ຸ່ າງອ ັ ນສາຄ ັ ນແມ ຸ່ ນການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມ ນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ແມ ຸ່ ນຖກດາເນນດ ້ ວຍກ ຸ່ ມນ ້ ອຍໆທ ຸ່ ມຫ ົ ວຂ ້ ການ ົ ດໄວ ້ ກ ຸ່ ອນ, ສ ຸ່ ວນການລະດ ົ ມສະໝອງ ແມ ຸ່ ນດາເນນກ ິ ດຈະກາເປ ັ ນຫ ້ ອງ ແລະ ອາດຈະເວ ົ້ າເຖ ິ ງຫ ົ ວຂ ້ ຫາຍ. • ໂດຍທ ົຸ່ ວໄປແລ ້ ວການລະດ ົ ມສະໝອງແມ ຸ່ ນໃຊ ້ ເວລາຫາຍກວ ຸ່ າ. (ພາຍ ໃນການລະດ ົ ມສະໝອງ ມ ັ ນອາດຈະມ 2 ກ ຸ່ ມ ຫ ຫາຍກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນາ) - ພວກເຮ ົ າສາມາດທຽບໄດ ້ ວ ຸ່ າ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງຄກ ັ ບ ຫານສາວຂອງ ການສອນແບບປະຕ ິ ສາພ ັ ນ ແລະ ເປ ັ ນລ ູ ກສາວຂອງ ການລະດ ົ ມສະໝອງ.
 • 26. ສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ຄວນເອ ົ າໃຈໃສ ຸ່ : ໃນເວລາດາເນນການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງ ດ ັ ງ ໃນໄລຍະດາເນນກ ິ ດຈະກາ ສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ, ຄ ູ ບ ຸ່ ຄວນຕານ ິ ວ ິ ຈານ ຫ ຍ ້ ອງຍຊ ົ ມເຊຍ. ຖ ້ າເຮ ັ ດຄແນວນ ັ້ ນ ມ ັ ນອາດຈະເກດມຊ ຸ່ ອງຫວ ຸ່ າງໃຫ ້ ແກ ຸ່ ນ ັ ກຮຽນ ທາລາຍຂ ້ ສ ົ ມມດທ ຸ່ ບ ຸ່ ຖກຕ ້ ອງຂອງນ ັ ກຮຽນໃນການຄ ົ້ ນຄ ິ ດຕອບບ ັ ນຫາ. ມ ັ ນຈະເປ ັ ນການສະກ ັ ດ ການພ ິ ຈາລະນາ ແລະ ການວ ິ ເຄາະບ ັ ນຫາໃນຂ ັ້ ນ ຕອນນ ້ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ຈາກ ັ ດແນວຄ ິ ດສ ້ າງສ ັ ນ.
 • 27. ຈດດ, ຈດອ ຸ່ ອນ, ແລະ ຂ ້ ຈາກ ັ ດໃນການນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ (ອງຕາມທ ຸ່ ານ Brewer) ຈດດ: • ທກຄ ົ ນສາມາດສະແດງຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນ. • ຜ ູ້ ເຂ ົ້ າຮ ຸ່ ວມ ໄດ ້ ຮຽນຮ ູ້ ໃນການເຮ ັ ດວຽກໃນສະພາບຕ ົ ວຈ ິ ງ - ຊວ ິ ດ ມການ ພ ິ ຈາລະນາຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນຂອງຄ ົ ນອ ຸ່ ນ (ສ ້ າງ soft skills: ການຮ ຸ່ ວມມ) • ມ ັ ນການ ົ ດພ ້ ນຖານໃນການເຮ ັ ດວຽກເລ ຸ່ ມຕ ົ້ ນການສ ົ ນທະນາ. • ເນ ຸ່ ອງຈາກວ ຸ່ າສະມາຊ ິ ກສາມາດສະແດງຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນ, ມ ັ ນເປ ັ ນສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ດ ສາລ ັ ບການຈ ັ ດການກ ັ ບຫ ົ ວຂ ້ ທ ຸ່ ຂ ັ ດແຍ ້ ງ. (ທ ັ ກສະເປ ົ້ າໝາຍ: ສາມາດເບ ິຸ່ ງ ບ ັ ນຫາຈາກມມມອງຕ ຸ່ າງໆໄດ ້ ຢ ຸ່ າງມຈດປະສ ົ ງ)
 • 28. ຈດອ ຸ່ ອນ: • ປະສ ິ ດທ ິ ພາບໃນການເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກມອາດຫດນ ້ ອຍຖອຍລ ົ ງຍ ້ ອນການປະພດ ຂອງຄວາມບ ຸ່ ເປ ັ ນຜ ູ້ ໃຫຍ ຸ່ ຂອງນ ັ ກຮຽນຈານວນໜ ້ ອຍໜ ຸ່ ງ. (ສາມາດຄ ້ ມຄອງ ໄດ ້ ດ ້ ວຍຄວາມກະຈ ຸ່ າງແຈ ້ ງຂອງເປ ົ້ າໝາຍການຮຽນແລະ ຄວາມຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບ ຂອງແຕ ຸ່ ລະສະມາຊ ິ ກ) • ມ ັ ນອາດຈະບ ຸ່ ມປະສ ິ ດທ ິ ຜ ົ ນເທ ົຸ່ າທ ຸ່ ຄວນ ສາລ ັ ບກ ຸ່ ມເດ ັ ກໜ ຸ່ ມ ຫກ ຸ່ ມທ ຸ່ ຮ ູ້ ຈ ັ ກກ ັ ນດ , ອາດຈະບ ຸ່ ນາເອ ົ າຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນຂອງກ ັ ນແລະກ ັ ນຢ ຸ່ າງຈ ິ ງຈ ັ ງ. (ຄກ ັ ບທກໆກ ຸ່ ມ GROUP DYNAMICS: ມ ັ ນອາດໄດ ້ ຮ ັ ບຜ ົ ນກະທ ົ ບຈາກຄວາມສາພ ັ ນຂອງ ສະມາຊ ິ ກ, ລະດ ັ ບຄວາມໄວ ້ ວາງໃຈແລະການຄ ້ ມຄອງຂ ັ້ ນຕອນຢ ຸ່ າງຊ ັ ດເຈນຈະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ ູ້ ) • ມ ັ ນອາດສ ້ ນເປອງເວລາຖ ້ າຈ ັ ດຕ ັ້ ງເປ ັ ນຫລາຍກ ຸ່ ມ. (ແຕ ຸ່ ຕ ົ ວຈ ິ ງສາມາດເລ ັຸ່ ງ ຄວາມເຫ ັ ນດເຫ ັ ນພ ້ ອມ ສາລ ັ ບບ ັ ນຫາທ ຸ່ ແຕກຕ ຸ່ າງກ ັ ນກ ຸ່ ອນລວມກ ັ ນເປ ັ ນກ ຸ່ ມ ໃຫຍ ຸ່ / ກ ຸ່ ມໃຫຍ ຸ່ )
 • 29. ຂ ້ ຈາກ ັ ດ: • ກ ຸ່ ມຕ ້ ອງໄດ ້ ຮ ັ ບການກະກຽມເປ ັ ນຢ ຸ່ າງດຈາກຄ ູ ເພ ຸ່ ອໃຫ ້ ການສ ົ ນທະນາ ໃນກ ຸ່ ມດາເນນໄປດ ້ ວຍດ. (ນາໃຂ ້ GRASPS ເປ ັ ນເຄ ຸ່ ອງມຊ ຸ່ ວຍ) • ມ ັ ນບ ຸ່ ແມ ຸ່ ນກ ິ ດຈະກາທ ຸ່ ມຈດປະສ ົ ງດາເນນການສ ິ ດສອນເຕ ັ ມ ພຽງແຕ ຸ່ ແຕ ຸ່ ໄດ ້ ຖກນາໃຊ ້ ເປ ັ ນກ ິ ດຈະກາເສ ິ ມໃຫ ້ ແກ ຸ່ ວ ິ ທການ ສ ິ ດສອນອ ຸ່ ນໆ. (ພຽງແຕ ຸ່ ເປ ັ ນການຈ ັ ດສ ັ ນເພ ຸ່ ອເສມການ ສ ິ ດສອນ / ສ ັ ງເຄາະການຮຽນຮ ູ້ )
 • 30. 10. ຜ ົ ນປະໂຫຍດຂອງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງ ດ ັ ງ  ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ buzz ມການນາໃຊ ້ ແລະ ຜ ົ ນປະໂຫຍດ ດ ັຸ່ ງຕ ຸ່ ໄປນ ້ :  1. ມ ັ ນແມ ຸ່ ນຂະບວນການທ ຸ່ ປະດ ິ ດສ ້ າງ.  2. ທວນຄນ / ທ ົ ບທວນການຮຽນທ ຸ່ ຜ ຸ່ ານມາ.  3. ເຊ ຸ່ ອມໂຍງອ ົ ງປະກອບ / ແນວຄ ິ ດ / ຄວາມຄ ິ ດຮ ຸ່ ວມກ ັ ນ.  4. ສະທ ້ ອນແລກປ ຸ່ ຽນເຖ ິ ງສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ໄດ ້ ສ ົ ນທະນາກ ັ ນມາກ ຸ່ ອນ.  5. ເບ ິຸ່ ງບ ັ ນຫາຕ ຸ່ າງໆໃນທາງເລ ິ ກເຊ ິຸ່ ງກວ ຸ່ າເກ ົຸ່ າ.  6. ການໂອນຖ ຸ່ າຍຈາກບ ັ ນຫາໜ ຸ່ ງ ໄປສ ູຸ່ ອກບ ັ ນຫາໜ ຸ່ ງ.  7. ການປະເມນຜ ົ ນການຮຽນ.  8. ເຊ ຸ່ ອມຕ ຸ່ ປະສ ົ ບການຊວ ິ ດກ ັ ບທ ິ ດສະດ.  9. ຊ ຸ່ ວຍໃຫ ້ ຄ ູ ຝກຄ ົ້ ນພ ົ ບຂ ້ ມ ູ ນທ ຸ່ ຂາດຫາຍໄປ ຫ ເຂ ົ້ າໃຈຜ ິ ດ ແລະ ເຮ ັ ດການແກ ້ ໄຂ.  10. ຍ ົ ກບ ັ ນຫາທ ຸ່ ບ ຸ່ ຄາດຄ ິ ດເຊ ິຸ່ ງຕ ້ ອງໄດ ້ ຮ ັ ບການແກ ້ ໄຂເພ ຸ່ ອໃຫ ້ ມຄວາມກ ້ າວໜ ້ າ. ON THE CHAT BOX… TYPE the NUMBER OF THE BENEFIT YOU AGREE with THE MOST
 • 31. ຜ ົ ນປະໂຫຍດອ ຸ່ ນໆ ຂອງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ມ ັ ນເຮ ັ ດໃຫ ້ ເກດມ:  1. ມສ ຸ່ ວນຮ ຸ່ ວມສ ູ ງ 2. ມຈດສມ ແລະ ກ ົ ງໄປກ ົ ງມາ ຫາຍ 3. ຫາຍຄ ັ້ ງມ ັ ນປະສ ົ ມປະສານທ ິ ດສະດກ ັ ບປະສ ົ ບການ 4. ສ ັ້ ນ, ເຂ ັ້ ມຂ ້ ນ ແລະ ນາໃຊ ້ ຂ ້ ມ ູ ນຂອງຕ ົ ນເອງຂອງນ ັ ກຮຽນ ດ ັຸ່ ງນ ັ້ ນມ ັ ນມຄວາມເປ ັ ນເຈ ົ້ າຂອງຜ ົ ນຮ ັ ບໂດຍນ ັ ກຮຽນ.
 • 32. ສະຫບລວມ ສະຫລບລວມແລ ້ ວ, ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງແມ ຸ່ ນເຕ ັ ກນ ິ ກການຮ ຸ່ ວມ ມໃນການຮຽນຮ ູ້ ທ ຸ່ ຈ ັ ດຕ ັ້ ງກ ຸ່ ມສ ົ ນທະນານ ້ ອຍໆໂດຍມຈດປະສ ົ ງໃນການ ພ ັ ດທະນາວຽກງານສະເພາະ (ການສ ້ າງແນວຄ ິ ດ, ການແກ ້ ໄຂບ ັ ນຫາແລະອ ຸ່ ນໆ) ຫ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້ ກ ຸ່ ມຄ ົ ນໜ ຸ່ ງ ມຄວາມເຫ ັ ນດເຫ ັ ນພ ້ ອມກ ຸ່ ຽວກ ັ ບ ແນວຄວາມຄ ິ ດຂອງພວກເຂ ົ າ ກ ຸ່ ຽວກ ັ ບຫ ົ ວຂ ້ ໃດ ໜ ຸ່ ງ ໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ມ ັ ນແມ ຸ່ ນວ ິ ທການທ ຸ່ ດເລດຂອງການມສ ຸ່ ວນຮ ຸ່ ວມທ ັ ງໝ ົ ດທກຄ ົ ນຂອງຫ ້ ອງ ຮຽນຂະ ໜາດໃຫຍ ຸ່ . ດ ້ ວຍການກະກຽມທ ຸ່ ດຂອງຄ ູ , ການສ ົ ນທະນາທ ຸ່ ມປະສ ິ ດທ ິ ຜ ົ ນ ສາມາດເປ ັ ນວ ິ ທການຮຽນຮ ູ້ ທ ຸ່ ມຊວ ິ ດຊວາແລະມປະສ ິ ດຕ ິ ພາບ. . Ryan (1997) ຊ ້ ໃຫ ້ ເຫ ັ ນວ ຸ່ າ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ແມ ຸ່ ນເໝາະ ສາລ ັ ບການສາຫວດບ ັ ນຫາ ແລະ ການເປດເຜຍຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນສ ຸ່ ວນບກຄ ົ ນ ແລະລວມໝ ູຸ່
 • 34. ການສ ົ ນທະນາ ແລະ ແລກປ ຸ່ ຽນປະສ ົ ບການ  ຄວາມແຕກຕ ຸ່ າງລະຫວ ຸ່ າງການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງ ແລະ ການເຮ ັ ດວຽກເປ ັ ນກ ຸ່ ມທ ຸ່ ບ ັ ນດາທ ຸ່ ານນາໃຊ ້ ໃນການສ ິ ດສອນມຄ ແນວໃດ?  ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງມຄວາມເໜາະສ ົ ມບໃນການ ສອນໃນລາວ? ເປ ັ ນຫຍ ັ ງຈ ຸ່ ງເໝາະ ຫບ ຸ່ ເໝາະ?  ໃນແນວຄວາມຄ ິ ດຂອງທ ຸ່ ານ, ສ ິຸ່ ງທ ຸ່ ທ ້ າທາຍຂອງຄ ູ ລາວໃນການ ນາໃຊ ້ ການສ ົ ນທະນາກ ຸ່ ມນ ້ ອຍສຽງດ ັ ງໃນການສ ິ ດສອນມຫຍ ັ ງ ແດ ຸ່ ?
 • 35. QUESTIONS & ANSWERS ເຮ ົ າຍ ິ ນດຕ ້ ອນຮ ັ ບຄາ ຖາມຂອງເຈ ົ້ າ!!!!!! ກະລນາຍ ົ ກມຂ ້ ນເພ ຸ່ ອໃຫ ້ ເປ ັ ນທ ຸ່ ຮ ູ້ ຈ ັ ກ / ພ ິ ມຄາຖາມຂອງເຈ ົ້ າໃນ ZOOM CHAT BOX