Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

กฏแห่งกรรม

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à กฏแห่งกรรม (20)

Publicité

กฏแห่งกรรม

 1. 1. กฎแห่งกรรม = คือ อะไร? กรรมคืออะไร ?, มี จริงด ?อไม่ ?ผล มีกี่ชนิ หรื , ให้ ได้อย่ดกรรมจึงให้ เพราะเหตุใ างไร ?
 2. 2. กฎแห่ ง กรรม เป็ น หลั ก ธรรมที ่ ส ำ ำ คั ญ ของพระพุ ท ธศำสนำเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะ พิ เ ศษของ พระพุ ท ธศำสนำที ่ ท ำ ำ ให้
 3. 3. สิ ่ ง ที ่ ค วรเชื ่ อ ๔ ชาวพุทธควรมีความ ประกำร ่อ ศรัทธาหรือความเชื ๑.ตถาคตโพธิสัทธา - เชื่อในการ ๔ ทธเจ้า ตรัสรู้ของพระพุ ประการคือ ๒.กัมมสัทธา - เชื่อว่ากรรมมีจริง ๓.วิปากสัทธา - เชื่อผลของกรรม ๔.กัมมัสสกตาสัทธา - เชื่อว่าสัตว์มี
 4. 4. กำลำมสู ต ร “ หลั ก ควำมเชื ่ อ ของชำว พุ ท ธ” งตำมๆกันมำ ย่ำเพิ่งเชื่อเพรำะฟั ย่ำเพิงเชื่อเพรำะนับถือสืบต่อกัน ่ ย่ำเพิ่งเชื่อเพรำะข่ำวเล่ำลือ ย่ำเพิ่งเชื่อเพรำะมีอำงไว้ในตำำร ้ ย่ำเพิ่งเชื่อเพรำะเหตุผลทำงตรร
 5. 5. พิ่งเชื่อเพรำะสรุปจำกข้อเท็จจริงทีป่ พิ่งเชื่อเพรำะคิดตรองตำมอำกำรที่ป พิ่งเชื่อเพรำะเข้ำกับควำมเห็นของต พิ่งเชื่อเพรำะรูปลักษณะน่ำเชื่อถือ เพิ่งเชื่อเพรำะเห็นว่ำผูพูดเป็นครูขอ ้ “ ต่อเมือใดรู้ดวยใจว่ำธรรมเหล่ำ ่ ้ นี้ เป็นอกุศลหรือกุศล มีโทษหรือ ไม่มีโทษ เป็นต้น แล้วจึงควรละ
 6. 6. กำรฟั ง ที ่ ฉ ลำด อย่ ำ พึ ่ ง เชื ่ อ อย่ ำ พึ ่ ง ปฏิ เ สธ
 7. 7. จดจำ ำ ศึ ก ษำ, ค้ น คว้ ำ หำข้ อ มู ล , เหตุ ผ ล
 8. 8. ปฏิ บ ั ต ิ , ทดลอง จนรู ้ ว ่ ำ อะไรถู ก อะไรผิ ด
 9. 9. กฎแห่งกรรม กฎแห่งความจริง ของชีวิต กฎของธรรมชาติ
 10. 10. เครื่องมือทำากรรม มี ๓ ทางคือ • กายกรรม = กระทำา ทางกาย • วจีกรรม = กระทำา
 11. 11. กรรม มี ๓ ตามคุณภาพ คือ ๑.กุศลกรรม คือ กรรมดี
 12. 12. ชนิดของกรรมมี ๑๒ คือแบ่งกรรมออกเป็น ๑๒ ชนิด ตามหน้าที่ และลำาดับ
 13. 13. กรรมแบ่งเป็น๔ ตาม หน้าที่ • ชนกกรรม คือกรรม นำาเกิด • อุปถัมภกกรรม คือ กรรมสนับสนุน
 14. 14. กรรมแบ่งเป็น ๔ ตาม ลำาดับการให้ผล • ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ๒.อุปปัชชเวธนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า ๓.อปราปรเวทนียกรรม คือ
 15. 15. กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามเวลาให้ผล ๑.ครุกรรม คือกรรมหนัก มี ๒ ฝ่ายคือ -ฝ่ายกุศล ได้แก่ สมาบัติ ๘ (รูป ฌาน ๔ , อรูปฌาน ๔) -ฝ่ายอกุศล ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ คือ
 16. 16. ๒. อาจิณณกรรม คือกรรมที่ ทำาด้วยความเคยชิน ๓. อาสันนกรรม คือกรรมที่ กระทำาตอนใกล้ตาย ๔. กตัตตากรรม คือกรรมสัก แต่ว่ากระทำา
 17. 17. สุจริต ๓ กายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่พูด ไม่โลภ ไม่ลักทรัพย์ ไม่เท็ูดส่อเสียด พจ ไม่พยาบาท ไม่พูดคำาหยาบ ม่ประพฤติผดในกาม ิ ไม่พูดเพ้อเจ้อ เห็นชอบ
 18. 18. ทุจริต กายทุจริต ๓ ทจริต๔มโนทุจริต๓ วจี ุ ฆ่าสัตว์ พูดปด โลภอยากได้ของเ พูดคำาหยาบ ลักทรัพย์ พยาบาทปองร้าย พูดส่อเสียด ระพฤติผดในกามพูดเพ้อเจ้อ เห็นผิดจากธรรม ิ
 19. 19. ผลกรรม ๗ คู่ “สุภ สูตร” เพราะ ๑.อายุน้อย ไม่ฆ่าสัตว์ ๒.โรคน้อย เพราะ ใจเย็นเมตตา
 20. 20. ๔.มียศบริวาร เพราะยินดีต่อผู้อื่น ๕.มีสมบัติมาก เพราะไม่ตระหนี่ ๖.เกิดในตระกูลสูง

×