Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cognitivism

Cognitivism

 • Soyez le premier à commenter

Cognitivism

 1. 1. ognitive theories C ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 201 701 EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INSTRUCTIONAL DESIGN
 2. 2. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ......เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มากกว่าผลของ การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดย ให้ความสนใจในกระบวนการภายในที่เรียกว่า ความรู้ความเข้าใจหรือการรู้คิดของมนุษย์โดย การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญานั้น นอกจาก ผู้เรียนจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัด รวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้สามารถ เรียกกลับมาใช้ได้และถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ บริบทและปัญหาใหม่ได้
 3. 3. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม Behaviorism Cognitivism - เรื่องของการกระทาภายนอก - เรื่องของภายในจิตใจ - องค์ประกอบ - ภาพรวม - ความรู้เป็นสิ่งที่ค้นพบและเรียกกลับ ขึ้นมาใช้ - ความรู้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและสร้าง ขึ้นมาใหม่ - ผลลัพธ์ - กระบวนการ
 4. 4. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีและนักจิตวิทยาในกลุ่มพุทธิปัญญานิยม ได้แก่... ทฤษฎี พัฒนาการ เชาวน์ปัญญา ของเพียเจต์ ทฤษฎีการ เรียนรู้โดยการ ค้นพบ ของบรูเนอร์ ทฤษฎีการ เรียนรู้อย่างมี ความหมาย ของออซูเบล ทฤษฎี พัฒนาการ ทางจริยธรรม ของโคลเบอร์ก ทฤษฎี ความคิด สร้างสรรค์ ของวัลลัช
 5. 5. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของ “เพียเจต์” ......ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน ความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการ อย่างไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็ก เป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี พัฒนาการไปตามวัยต่างๆเป็นลาดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ
 6. 6. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของ “เพียเจต์” ........เพียเจต์ เชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และ โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นผู้พร้อมจะมีกริยากรรมหรือเริ่มกระทาก่อน (Active) โดยมี แนวโน้มพื้นฐานที่ติดตัวมา คือ การจัดและรวบรวม (Organization) •การจัดและรวบรวมกระบวนการ เข้าภายในอย่างเป็นระบบ และ ปรับปรุงตลอดตราบที่ยังมี ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การปรับตัว (Adaptation) •การซึมซาบ (Assimilation) •การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)
 7. 7. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม Formal Operations Stage อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน สร้างทฤษฎีกับทุกสิ่งอย่าง คิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม Concrete Operations Stage อายุ 7 – 11 ปี สร้างและตั้งกฎเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมเป็นหมวดหมู่ได้ Preoperational Stage อายุ 18 เดือน – 7 ปี ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัวได้ มีพัฒนาการทางภาษา Sensorimotor Stage แรกเกิด – 2 ขวบ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวของอวัยวะ ลาดับขั้นของพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของมนุษย์
 8. 8. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ “บรูเนอร์” ......เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของ พัฒนาการทางสติปัญญาต่อเนื่องจากเพียเจต์ บรูเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเอง สนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบ ด้วยตัวเอง(discovery learning)แนวคิดที่สาคัญๆ
 9. 9. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ “บรูเนอร์” โดย บรูเนอร์ เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม ซึ่งนาไปสู่การค้นพบ และการแก้ปัญหา เรียกว่า “การเรียนรู้โดยการค้นพบ” (Discovery Approach)
 10. 10. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ “บรูเนอร์” 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เรียนแต่ละคนจะมีประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 3. การเรียนรู้เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใหม่กับความรู้เดิม แล้วนามา สร้างความหมายใหม่ “การเรียนรู้โดยการค้นพบ”
 11. 11. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม Symbolic Representation สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ หรือเหตุการณ์โดยใช้สัญลักษณ์ หรือภาษา โดยขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดของ พัฒนาการด้านพุทธิปัญญา Iconic Representation เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และเรียนรู้ต่างๆ ด้วยการมีภาพในใจ หรือการใช้ภาพแทนของจริง Enactive Representation เด็กจะแสดงพัฒนาการทางสมองและปัญญาด้วยการกระทา ผ่านการสัมผัส โดยลงมือทาด้วยตัวเอง แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางปัญญา“บรูเนอร์”
 12. 12. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย “ออซูเบล” ......เป็นนักจิตวิทยาแนวปัญญานิยม ออซูเบล กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ ผู้เรียน หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน หลักการจัดการเรียนการ สอนตามทฤษฏีนี้ คือ มีการนาเสนอความคิด รวบยอดหรือกรอบมโนทัศน์
 13. 13. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย “ออซูเบล” ....เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการที่ผู้สอนอธิบายสิ่งที่จะต้องเรียน โดยผู้เรียนเห็น ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างทางปัญญาที่เก็บไว้ในความทรงจา และสามารถ นามาใช้ได้ในอนาคต การเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เชื่อมโยง (Subsume) สิ่งที่ จะต้องเรียนรู้ใหม่ หรือข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมที่มีมาก่อน
 14. 14. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ประเภทของการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย
 15. 15. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น •รหัส 575050198-0 นางสาวนฤนาท คุณธรรม •รหัส 575050186-7 นายวิญญ์ สาสุนันท์ •รหัส 575050190-6 นายสถาพร วงศ์รานุวัฒน์ •รหัส 575050038-8 นายสุระ น้อยสิม รหัส 575050197-2 สมาชิกกลุ่ม
 16. 16. C ognitive theories ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม แหล่งข้อมูล http://webhost.wu.ac.th/stipawan/index/link_etc_data/jidvidtaya.htm http://www.eschool.su.ac.th/admin/articleadm.php?no=1&code=y http://www.kmutt.ac.th/organization/ssc334/asset1.html http://encarta.msn.com/dictionary_/contemporary.html http://arc.nstru.ac.th/center/pongsak/e_learning/unit5_1.html http://dictionary.reference.com/search?q=contemporary http://www.english- test.net/sat/vocabulary/meanings/378/sat-words.php#contemporary 00
 17. 17. ognitive theories C ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 201 701 EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INSTRUCTIONAL DESIGN

×