Publicité
Bright og Lean Construction i pressen!
Prochain SlideShare
Kursprogram strategisk salg vår 2016Kursprogram strategisk salg vår 2016
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bright og Lean Construction i pressen!

  1. 11 Næringsliv i Østfold og FolloNr. 3 – April – 2013 Bright Performance AS ar- beider med prestasjonsut- vikling i bygge- og anleggs- bedrifter ved å ta i bruk Lean Construction. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen – Bright Performance AS er et bedriftsråd- givningsfirma som arbeider mye med bygge- og anleggsbedrifter om deres lønnsomhets- utvikling og forbedringsarbeid. I en stadig mer krevende bransje er det bare de som er villige til å drive kontinuerlig forbedring som vil tjene penger sier Tore Bossum, daglig leder i Bright Performance AS. Helhetlig planlegging Nye krav til kompetanse, større ansvar, kre- vende byggeprosesser og et økende krav til planlegging og samspill gjennom hele byg- geprosessen gir et behov for nye ledelses- systemer. Lean Construction er en metodikk og en filosofi som bygger på grunnleggende Lean fra industriproduksjon, men er videre- utviklet og tilpasset for å møte utfordringer i prosjektbasert virksomhet som bygg og an- legg. – Utfordringene er å strømlinjeforme ar- beidsprosessene slik at vi får til en helhet- lig og samordnet planlegging, en effektiv byggeplassdrift hvor produksjonene flyter jevnt og hvor alle faggrupper samspiller i prosjektet, sier Harry Lysø, senior bedrifts- rådgiver på LC. Likeverdig samarbeid Optimalisering av byggeprosessen handler mye om prinsipper og verktøy. Lean må om- settes til å bli en arbeidsform som gir mer- verdi med tanke på de utfordringer medar- beidere står overfor. For å oppnå dette må alle inviteres og motiveres til et aktivt og likeverdig samarbeid hvor prosessen blir en plattform for informasjonsdeling, kommuni- kasjon, styring og samspill. Seminarer Bright Performance AS arbeider sammen med bygg- og anleggsbedrifter for å øke de- res prestasjoner ved å bruke Lean Construc- tion og å utvikle mennesker og prosesser. Bright Performance kan gjennomføre en foranalyse for å vurdere forbedringsmulig- hetene og hvorvidt Lean Construction eller andre tiltak kan være fornuftige. Bright tilbyr også halv- og heldags intern- seminarer for bedrifter som ønsker innsikt i Lean. Dette er ofte benyttet som starten på ledelsens arbeid med forbedringer i bedrif- ten. Fakta • Ny teknologi og nye byggekrav krever mer av dagens byggebran- sje. Gapet mellom virkeligheten og et nødvendig kompetansenivå øker. Store deler av byggebran- sjen opplever dårlig lønnsomhet. • Internasjonal konkurranse presser marginene og begrenser bransjens mulighet til å bruke prismekanismen for å opprett- holde inntjeningen. • Bransjen må bruke mer tid på å omstille seg til dagens krav, men hverdagen preges av et svært høyt aktivitetsnivå og mer enn fulle dager. Prioritering av tid er den store bøygen for lederne. Utvikler mennesker og prosesser Alle produkter, tjenester, leveranser og ytelser er resultatet av en prosess Bright Performance Sandesundsveien 2 1724 Sarpsborg Tlf.: 69 10 10 00 www.mybright.no Daglig leder Tore Bossum og senior bedriftsrådgiver Harry Lysø i Bright Performance finner prestasjonshevende forbedringsmuligheter i bygg- og anleggsbransjen. Bright Performance AS utvikler mennesker og prosesser. Vi er et rådgivermiljø som ble etablert i 1987 og har hovedkontor i Sarpsborg. Bright skaper økt vekst og lønnsomhet for våre kunder ved å sette rett agenda og ta de nødvendige grepene sammen med våre kunder. Vi arbeider med mange av landets beste og mest anerkjente bedrifter på fagom- rådene strategi, markedsføring og salg, effektivisering, Lean prosessoptimalise- ring, Lean Construction og ledelse.
Publicité