20121115 euco prezentacja na stockwatch

Kamil Gemra
Kamil GemraAnalityk/redaktor portalu à www.stockwatch.pl
20121115 euco prezentacja na stockwatch
Zastrzeżenie

                    Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu
                    nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie
                    stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych.

                    Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                    uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni
                    odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące
                    przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić
                    się od faktycznych rezultatów. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie ponosi
                    odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                    opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia
                    decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w
                    opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

                    Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach
                    pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody
                    Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
                                                                 2
1-3Q 2012 r. - Executive Summary


                    Działalność Grupy
                    •  systematyczny rozwój działalności Kancelarii w ramach Grupy – wymagany wyższy poziom specjalizacji
                      odzwierciedlony lepszą rentownością biznesu;
                    •  przygotowanie operacyjne do rozpoczęcia działalności na rynku rumuńskim;
                    •  wprowadzanie nowych projektów: EuCO Premium i cesja wierzytelności;


                    Skala działalności i wyniki finansowe
                    •  wynik netto 1-3Q 2012 r. (skorygowany o efekt tarczy podatkowej z tyt. amortyzacji znaku towarowego) w
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                      wysokości 5,1 mln zł - stabilnie r/r ze względu na koszty inwestycji w rozwój struktur wewnętrznych;
                    •  84 mln zł wpływów do Grupy z tyt. uzyskanych roszczeń odszkodowawczych – wzrost o 22% r/r;
                    •  blisko 280 mln zł wartości roszczeń zgłoszonych do Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz spraw w toku w
                      sądzie;
                    •  dynamiczny rozwój skali działalności i wyników Kancelarii: 1,6 mln zł zysku netto Kancelarii (3x wzrost r/r) przy
                      7 mln zł przychodów (2x wzrost r/r) oraz ponad 130 mln zł wartości spraw w toku w sądzie na koniec 3Q
                      (wzrost o 130% w stosunku do końca 2011 r.);
                    •  wykazanie dodatkowego wyniku netto z tytułu amortyzacji znaku towarowego w wysokości 3,3 mln zł (ujęte w
                      wyniku 2Q’12).


                                                                             3
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                    Grupa Kapitałowa EuCO S.A.
4
wyniki finansowe okresu


                            tys. zł      3Q 2012  3Q 2011  Zmiana %   1-3Q 2012  1-3Q 2011  Zmiana %

                       Przychody ze sprzedaży    10 497   8 372    +25%     28 645   23 697    +21%
                       Wynik brutto ze sprzedaży   3 572   4 165    -14%    10 322   11 941    -14%
                       Marża brutto ze sprzedaży   34,0%   49,7%           36,0%    50,4%
                       EBIT              2 198   2 360     -7%     5 877    5 990    -2%
                       Marża EBIT          20,9%   28,2%           20,5%    25,3%
                       Wynik netto          1 769   1 952    -10%     8 400    5 033    +67%


                       EBITDA             2 378   2 555     -7%     6 434    6 505    -1%
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                       Wpływy na konta Grupy     27 964   23 800    +17%     83 925   68 905    +22%


                    •  wpływ na spadek marży brutto i marży EBIT miały w szczególności:
                       •   inwestycje w rozbudowę struktur Grupy (w tym w szczególności Kancelarii) w związku ze wzrostem
                           liczby prowadzonych i zgłaszanych spraw – wzrost średniego poziomu zatrudnienia o 37 osób w
                           stosunku do końca 2011 r.;
                       •   rozwój struktur agentów w Czechach i wzrost średniego poziomu płaconej prowizji z 27% przychodów
                           na początku 2011 r. do 35% obecnie – brak dalszego wzrostu prowizji płaconej agentom;
                       •   przekwalifikowanie kosztów marketingowych do kosztów wytworzenia Grupy (wydzielenie działalności
                           marketingowej do oddzielnej spółki zależnej);
                    •  wynik netto Grupy w 2012 r. pod wpływem jednorazowego efektu amortyzacji znaku towarowego - 3,3 mln zł
                      ujęte w wyniku 2Q’12.
                                                                            5
rozwój wyników finansowych

                                  Przychody ze sprzedaży
                                  krocząco za ostatnie 4 kwartały
                                                              •  wzrost przychodów Grupy w wyniku stałego rozwoju skali
                    mln zł
                                                                działalności;
                                                         39,8
                                                     37,6
                                           34,8   36,0             •  inwestycje w rozwój Kancelarii istotnym czynnikiem
                                      33,7
                                30,0                              ograniczającym bieżącą zyskowność działalności Grupy:
                          26,8
                                                                  •  koszty inwestycji (głównie w zasoby ludzkie)
                          30,9%
                                                                    ujęte w kosztach okresu;
                                28,0%         26,7%
                                     23,7%        24,4%    24,8%  23,1%      •  przychody wykazywane w momencie
                                                                    zakończenia sprawy – wydanie wyroku przez
                        1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012                 sąd ;
                            przychody ze sprzedaży        m arża EBIT          •  główne drivery wzrostu wyników i rentowności w
                                                                nadchodzących okresach:
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                                         Wynik netto
                                    krocząco za ostatnie 4 kwartały              •  rozwój efektów finansowych inwestycji w
                      mln zł
                                                                    Kancelarię - istotny czas prowadzenia sprawy
                                                      3,3   3,3         przez sąd;
                                                                  •  wdrażanie nowych projektów związanych z
                                           7,7         7,9   7,7         obsługą ubezpieczeniową oraz dochodzeniem
                                                7,4
                           6,8     6,9
                                      6,5                             roszczeń odszkodowawczych;
                          25,3%    22,9%
                                     19,3%   22,0%  20,4%    21,0%  19,4%      •  rozwój działalności na rynkach zagranicznych i
                                                                    włączanie do konsolidacji kolejnych spółek
                        1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012                 zależnych (kryterium 10% udziału w wyniku
                              efekt tarczy podatkow ej z tyt. amortyzacji znaku tow arow ego        netto Grupy).
                              w ynik netto*
                              marża netto*
                          * wynik oraz marża netto od 2Q 2012 r. podane po wyłączeniu
                           zysku z tyt. amortyzacji znaku towarowego
                                                                                             6
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                    Monitoring rynku w Polsce
7
Odszkodowania z tytułu OC komunikacyjnego
                                         – potencjał rynku do zagospodarowania
                                   Wypłaty roszczeń z tyt. ubezpieczenia OC                         Rynek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
                                   posiadaczy pojazdów mechanicznych

                            350                                      10           2,5                                      120%
                                         310
                                                                           mld zł
                    tys. sztuk
                                    275                     279
                                                                      tys. zł
                            300                         264
                                247             237   245           243    8           2,0                                      115%
                            250
                            200                                      6           1,5                                      110%

                            150                 5,4               5,7
                                4,9                 5,2   5,3            4           1,0                                      105%
                                    4,8     4,4               4,7
                            100
                                                                    2           0,5                                      100%
                            50
                             0                                       0           0,0                                      95%
                               3Q'10  4Q'10  1Q'11   2Q'11  3Q'11  4Q'11  1Q'12  2Q'12                  3Q'10  4Q'10   1Q'11   2Q'11    3Q'11  4Q'11  1Q'12  2Q'12
                                                                                        składki przypisane brutto (mld zł)
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                            liczba w ypłat (tys. szt.)   średnia w artość w ypłaty na szkodę (tys. zł)                      odszkodowania wypłacone brutto (mld zł)
                                                                                        dynamika składki brutto (% yoy)
                                                                                        dynamika odszkodowań brutto (% yoy)
                     Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)                            Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)
                          •     średnia wypłata z tyt sprawy realizowanej przez EuCO na poziomie ok. 2x wyższym niż średnia wypłata ubezpieczycieli
                               – średnia wypłata na sprawę w Kancelarii 4x większa;
                          •     systematycznie wzrastająca wartość składki brutto z tyt. obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych bez
                               przełożenia na wartość wypłacanych odszkodowań – bezpośredni wpływ na poprawę wyniku technicznego
                               ubezpieczycieli;
                          •     wpływy do klientów EuCO i Kancelarii w 1H 2012 na poziomie ok. 2% wartości wypłaconych przez TU odszkodowań z
                               tyt. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

                                                                                                                       8
Perspektywa kolejnych kwartałów

                    Tryb sądowy – Kancelaria prawna
                    •  wzrost wyników i rentowności na skutek systematycznego zwiększania ilości zamykanych spraw – obecnie gros
                      zamykanych i rozliczanych spraw zostało zgłoszonych do sądów jeszcze w latach 2010-2011;
                    •  systematyczne zwiększanie inwestycji w nowe sprawy (w postaci kosztów złożenia pozwów za klientów);
                    •  rozwój struktur Kancelarii wraz ze wzrostem ilości prowadzonych spraw;
                    •  powrót wyników do tendencji wzrostowej w 4Q 2012 r. – sezonowo słabsze wyniki w 3Q (tzw. okres urlopowy).                    Tryb przedsądowy – EuCO S.A.
                    •  względna stabilizacja ilości prowadzonych spraw oraz wyników finansowych;
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                    •  systematyczne przekazywanie bardziej złożonych spraw do Kancelarii;
                    •  wzrost wyników wraz z rozwojem skali nowych projektów (m.in. EuCO Premium, cesja wierzytelności).                    Tryb przedsądowy – rynki zagraniczne
                    •  realizacja nowej strategii pozyskiwania klientów w Czechach i powrót wyników spółki na ścieżkę wzrostową;
                    •  dynamiczny rozwój działalności i wyników spółki węgierskiej – włączenie spółki do konsolidacji (kryterium 10% udziału w
                      skonsolidowanym wyniku netto);
                    •  rozwój działalności na rynku słowackim;
                    •  rozpoczęcie operacyjnej działalności w Rumunii – oczekiwane do końca 2012 r.


                                                                                 9
Kontakt


                    •  Tomasz Cierkowski
                      Investor Relations, CC Group Sp zoo
                      telefon +4822 440 1 440
                      mobile +48 697 613 709
                      e-mail: t.cierkowski@ccgroup.com.pl
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
                                         10
1 sur 10

Recommandé

Wyniki PKO BP par
Wyniki PKO BPWyniki PKO BP
Wyniki PKO BPWojciech Boczoń
1K vues10 diapositives
Jak inwestuje fundusz PE? par
Jak inwestuje fundusz PE?Jak inwestuje fundusz PE?
Jak inwestuje fundusz PE?ventureincubator
1K vues20 diapositives
Private placement i ipo – czy opłaca się inwestować w akcje spółek przed ich ... par
Private placement i ipo – czy opłaca się inwestować w akcje spółek przed ich ...Private placement i ipo – czy opłaca się inwestować w akcje spółek przed ich ...
Private placement i ipo – czy opłaca się inwestować w akcje spółek przed ich ...luk233
374 vues27 diapositives
Prezentacja IQ Partners S.A. - 1Q 2012 par
Prezentacja IQ Partners S.A. - 1Q 2012Prezentacja IQ Partners S.A. - 1Q 2012
Prezentacja IQ Partners S.A. - 1Q 2012IQ Partners
427 vues16 diapositives
Dietl 25 02 2010 par
Dietl 25 02 2010Dietl 25 02 2010
Dietl 25 02 2010Synkreo
258 vues19 diapositives
Magellan prezentacja wynikow_1_q2014 par
Magellan prezentacja wynikow_1_q2014Magellan prezentacja wynikow_1_q2014
Magellan prezentacja wynikow_1_q2014Łukasz Konopko
350 vues22 diapositives

Contenu connexe

En vedette

The Malicious and Forensic Uses of Adobe Software par
The Malicious and Forensic Uses of Adobe SoftwareThe Malicious and Forensic Uses of Adobe Software
The Malicious and Forensic Uses of Adobe SoftwareJeff Macharyas
2.7K vues60 diapositives
How to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenario par
How to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenarioHow to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenario
How to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenarioHuanetwork
685 vues7 diapositives
Que Es El Spam par
Que Es El SpamQue Es El Spam
Que Es El SpamLiliana Elena Gonzalez Castro
812 vues17 diapositives
Impactomoda par
ImpactomodaImpactomoda
Impactomodabeita1994
605 vues30 diapositives
RF150 Basic par
RF150 BasicRF150 Basic
RF150 BasicSafte Food Ingredients
232 vues2 diapositives
Microsoft word p. educativo 23-09 par
Microsoft word  p. educativo 23-09Microsoft word  p. educativo 23-09
Microsoft word p. educativo 23-09auroragarcia24
927 vues45 diapositives

En vedette(20)

The Malicious and Forensic Uses of Adobe Software par Jeff Macharyas
The Malicious and Forensic Uses of Adobe SoftwareThe Malicious and Forensic Uses of Adobe Software
The Malicious and Forensic Uses of Adobe Software
Jeff Macharyas2.7K vues
How to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenario par Huanetwork
How to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenarioHow to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenario
How to configure i pv6 services in the fttb c (no hgws) scenario
Huanetwork685 vues
Microsoft word p. educativo 23-09 par auroragarcia24
Microsoft word  p. educativo 23-09Microsoft word  p. educativo 23-09
Microsoft word p. educativo 23-09
auroragarcia24927 vues
Lesson plan Aktiviti Takwim Hijrah par IzahAziz
Lesson plan Aktiviti Takwim HijrahLesson plan Aktiviti Takwim Hijrah
Lesson plan Aktiviti Takwim Hijrah
IzahAziz377 vues
Maria From Peru par msimkin
Maria From PeruMaria From Peru
Maria From Peru
msimkin221 vues
Algumas mulheres da história da matemática par Renata Matni
Algumas mulheres da história da matemáticaAlgumas mulheres da história da matemática
Algumas mulheres da história da matemática
Renata Matni4K vues
Dirección deportiva - Modelo de club par Luis Prado
Dirección deportiva - Modelo de clubDirección deportiva - Modelo de club
Dirección deportiva - Modelo de club
Luis Prado3.7K vues
Syllabus exp. en des learning. par Percy Acaro
Syllabus exp. en des learning.Syllabus exp. en des learning.
Syllabus exp. en des learning.
Percy Acaro383 vues
Parlay-OSA and Parlay-X The Platform for Telecom Web Services - José Simões, ... par mfrancis
Parlay-OSA and Parlay-X The Platform for Telecom Web Services - José Simões, ...Parlay-OSA and Parlay-X The Platform for Telecom Web Services - José Simões, ...
Parlay-OSA and Parlay-X The Platform for Telecom Web Services - José Simões, ...
mfrancis896 vues
Cut the Gordian Knot - The QIVICON Ecosystem for Smarthome - Jochen Hiller,Ca... par mfrancis
Cut the Gordian Knot - The QIVICON Ecosystem for Smarthome - Jochen Hiller,Ca...Cut the Gordian Knot - The QIVICON Ecosystem for Smarthome - Jochen Hiller,Ca...
Cut the Gordian Knot - The QIVICON Ecosystem for Smarthome - Jochen Hiller,Ca...
mfrancis878 vues

Similaire à 20121115 euco prezentacja na stockwatch

20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final par
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media finalKamil Gemra
653 vues23 diapositives
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA par
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SAPierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SAManagerEventy
352 vues15 diapositives
Wyniki Banku Millennium par
Wyniki Banku MillenniumWyniki Banku Millennium
Wyniki Banku MillenniumWojciech Boczoń
404 vues9 diapositives
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiING Bank Śląski
210 vues50 diapositives
LUG S.A. - wyniki za 2Q2012 par
LUG S.A. - wyniki za 2Q2012LUG S.A. - wyniki za 2Q2012
LUG S.A. - wyniki za 2Q2012LUG S.A.
1.3K vues12 diapositives
Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r. par
Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.Wojciech Boczoń
456 vues17 diapositives

Similaire à 20121115 euco prezentacja na stockwatch(20)

20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final par Kamil Gemra
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
Kamil Gemra653 vues
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA par ManagerEventy
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SAPierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA
Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) NEPENTES SA
ManagerEventy352 vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
LUG S.A. - wyniki za 2Q2012 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 2Q2012LUG S.A. - wyniki za 2Q2012
LUG S.A. - wyniki za 2Q2012
LUG S.A.1.3K vues
Magellan - Wyniki skonsolidowane 3Q 2011 par StockWatchPL
Magellan - Wyniki skonsolidowane 3Q 2011Magellan - Wyniki skonsolidowane 3Q 2011
Magellan - Wyniki skonsolidowane 3Q 2011
StockWatchPL203 vues
LUG S.A. - wyniki za 1Q2012 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 1Q2012LUG S.A. - wyniki za 1Q2012
LUG S.A. - wyniki za 1Q2012
LUG S.A.1.1K vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku par guest854e0a2
Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej BankuInformacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku
Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku
guest854e0a2632 vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017
ING Bank Śląski1.1K vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski

Plus de Kamil Gemra

Wyniki za 2012_r__18_03_2013 par
Wyniki za 2012_r__18_03_2013Wyniki za 2012_r__18_03_2013
Wyniki za 2012_r__18_03_2013Kamil Gemra
914 vues21 diapositives
Presco wyniki 2012 par
Presco wyniki 2012Presco wyniki 2012
Presco wyniki 2012Kamil Gemra
649 vues30 diapositives
Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja par
Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacjaBarometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja
Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacjaKamil Gemra
854 vues24 diapositives
Kruk prezentacja 3 q 2012 par
Kruk prezentacja 3 q 2012Kruk prezentacja 3 q 2012
Kruk prezentacja 3 q 2012Kamil Gemra
1.1K vues29 diapositives
Prezentacja dla inwestorow par
Prezentacja dla inwestorowPrezentacja dla inwestorow
Prezentacja dla inwestorowKamil Gemra
775 vues20 diapositives
Kruk 1 h 2012 par
Kruk 1 h 2012Kruk 1 h 2012
Kruk 1 h 2012Kamil Gemra
1.1K vues26 diapositives

Plus de Kamil Gemra(17)

Wyniki za 2012_r__18_03_2013 par Kamil Gemra
Wyniki za 2012_r__18_03_2013Wyniki za 2012_r__18_03_2013
Wyniki za 2012_r__18_03_2013
Kamil Gemra914 vues
Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja par Kamil Gemra
Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacjaBarometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja
Barometr nastrojow farmaceutycznych 2012 prezentacja
Kamil Gemra854 vues
Kruk prezentacja 3 q 2012 par Kamil Gemra
Kruk prezentacja 3 q 2012Kruk prezentacja 3 q 2012
Kruk prezentacja 3 q 2012
Kamil Gemra1.1K vues
Prezentacja dla inwestorow par Kamil Gemra
Prezentacja dla inwestorowPrezentacja dla inwestorow
Prezentacja dla inwestorow
Kamil Gemra775 vues
P.r.e.s.c.o. group gotowe6 par Kamil Gemra
P.r.e.s.c.o. group gotowe6P.r.e.s.c.o. group gotowe6
P.r.e.s.c.o. group gotowe6
Kamil Gemra2K vues
Prezentacja 28.08.2012 par Kamil Gemra
Prezentacja 28.08.2012Prezentacja 28.08.2012
Prezentacja 28.08.2012
Kamil Gemra822 vues
Magellan wyniki 1 h 2012 par Kamil Gemra
Magellan wyniki 1 h 2012Magellan wyniki 1 h 2012
Magellan wyniki 1 h 2012
Kamil Gemra554 vues
09 05 2012 grupa kruk prezentacja wynikow i kwart al 2012 par Kamil Gemra
09 05 2012 grupa kruk  prezentacja wynikow i kwart al 201209 05 2012 grupa kruk  prezentacja wynikow i kwart al 2012
09 05 2012 grupa kruk prezentacja wynikow i kwart al 2012
Kamil Gemra777 vues
20110608 wittchen prezentacja ipo day par Kamil Gemra
20110608 wittchen prezentacja ipo day20110608 wittchen prezentacja ipo day
20110608 wittchen prezentacja ipo day
Kamil Gemra1K vues

20121115 euco prezentacja na stockwatch

 • 2. Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. 2
 • 3. 1-3Q 2012 r. - Executive Summary Działalność Grupy • systematyczny rozwój działalności Kancelarii w ramach Grupy – wymagany wyższy poziom specjalizacji odzwierciedlony lepszą rentownością biznesu; • przygotowanie operacyjne do rozpoczęcia działalności na rynku rumuńskim; • wprowadzanie nowych projektów: EuCO Premium i cesja wierzytelności; Skala działalności i wyniki finansowe • wynik netto 1-3Q 2012 r. (skorygowany o efekt tarczy podatkowej z tyt. amortyzacji znaku towarowego) w Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wysokości 5,1 mln zł - stabilnie r/r ze względu na koszty inwestycji w rozwój struktur wewnętrznych; • 84 mln zł wpływów do Grupy z tyt. uzyskanych roszczeń odszkodowawczych – wzrost o 22% r/r; • blisko 280 mln zł wartości roszczeń zgłoszonych do Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz spraw w toku w sądzie; • dynamiczny rozwój skali działalności i wyników Kancelarii: 1,6 mln zł zysku netto Kancelarii (3x wzrost r/r) przy 7 mln zł przychodów (2x wzrost r/r) oraz ponad 130 mln zł wartości spraw w toku w sądzie na koniec 3Q (wzrost o 130% w stosunku do końca 2011 r.); • wykazanie dodatkowego wyniku netto z tytułu amortyzacji znaku towarowego w wysokości 3,3 mln zł (ujęte w wyniku 2Q’12). 3
 • 4. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Grupa Kapitałowa EuCO S.A. 4
 • 5. wyniki finansowe okresu tys. zł 3Q 2012 3Q 2011 Zmiana % 1-3Q 2012 1-3Q 2011 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 10 497 8 372 +25% 28 645 23 697 +21% Wynik brutto ze sprzedaży 3 572 4 165 -14% 10 322 11 941 -14% Marża brutto ze sprzedaży 34,0% 49,7% 36,0% 50,4% EBIT 2 198 2 360 -7% 5 877 5 990 -2% Marża EBIT 20,9% 28,2% 20,5% 25,3% Wynik netto 1 769 1 952 -10% 8 400 5 033 +67% EBITDA 2 378 2 555 -7% 6 434 6 505 -1% Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Wpływy na konta Grupy 27 964 23 800 +17% 83 925 68 905 +22% • wpływ na spadek marży brutto i marży EBIT miały w szczególności: • inwestycje w rozbudowę struktur Grupy (w tym w szczególności Kancelarii) w związku ze wzrostem liczby prowadzonych i zgłaszanych spraw – wzrost średniego poziomu zatrudnienia o 37 osób w stosunku do końca 2011 r.; • rozwój struktur agentów w Czechach i wzrost średniego poziomu płaconej prowizji z 27% przychodów na początku 2011 r. do 35% obecnie – brak dalszego wzrostu prowizji płaconej agentom; • przekwalifikowanie kosztów marketingowych do kosztów wytworzenia Grupy (wydzielenie działalności marketingowej do oddzielnej spółki zależnej); • wynik netto Grupy w 2012 r. pod wpływem jednorazowego efektu amortyzacji znaku towarowego - 3,3 mln zł ujęte w wyniku 2Q’12. 5
 • 6. rozwój wyników finansowych Przychody ze sprzedaży krocząco za ostatnie 4 kwartały • wzrost przychodów Grupy w wyniku stałego rozwoju skali mln zł działalności; 39,8 37,6 34,8 36,0 • inwestycje w rozwój Kancelarii istotnym czynnikiem 33,7 30,0 ograniczającym bieżącą zyskowność działalności Grupy: 26,8 • koszty inwestycji (głównie w zasoby ludzkie) 30,9% ujęte w kosztach okresu; 28,0% 26,7% 23,7% 24,4% 24,8% 23,1% • przychody wykazywane w momencie zakończenia sprawy – wydanie wyroku przez 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 sąd ; przychody ze sprzedaży m arża EBIT • główne drivery wzrostu wyników i rentowności w nadchodzących okresach: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Wynik netto krocząco za ostatnie 4 kwartały • rozwój efektów finansowych inwestycji w mln zł Kancelarię - istotny czas prowadzenia sprawy 3,3 3,3 przez sąd; • wdrażanie nowych projektów związanych z 7,7 7,9 7,7 obsługą ubezpieczeniową oraz dochodzeniem 7,4 6,8 6,9 6,5 roszczeń odszkodowawczych; 25,3% 22,9% 19,3% 22,0% 20,4% 21,0% 19,4% • rozwój działalności na rynkach zagranicznych i włączanie do konsolidacji kolejnych spółek 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 zależnych (kryterium 10% udziału w wyniku efekt tarczy podatkow ej z tyt. amortyzacji znaku tow arow ego netto Grupy). w ynik netto* marża netto* * wynik oraz marża netto od 2Q 2012 r. podane po wyłączeniu zysku z tyt. amortyzacji znaku towarowego 6
 • 7. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Monitoring rynku w Polsce 7
 • 8. Odszkodowania z tytułu OC komunikacyjnego – potencjał rynku do zagospodarowania Wypłaty roszczeń z tyt. ubezpieczenia OC Rynek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadaczy pojazdów mechanicznych 350 10 2,5 120% 310 mld zł tys. sztuk 275 279 tys. zł 300 264 247 237 245 243 8 2,0 115% 250 200 6 1,5 110% 150 5,4 5,7 4,9 5,2 5,3 4 1,0 105% 4,8 4,4 4,7 100 2 0,5 100% 50 0 0 0,0 95% 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 składki przypisane brutto (mld zł) Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. liczba w ypłat (tys. szt.) średnia w artość w ypłaty na szkodę (tys. zł) odszkodowania wypłacone brutto (mld zł) dynamika składki brutto (% yoy) dynamika odszkodowań brutto (% yoy) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) • średnia wypłata z tyt sprawy realizowanej przez EuCO na poziomie ok. 2x wyższym niż średnia wypłata ubezpieczycieli – średnia wypłata na sprawę w Kancelarii 4x większa; • systematycznie wzrastająca wartość składki brutto z tyt. obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych bez przełożenia na wartość wypłacanych odszkodowań – bezpośredni wpływ na poprawę wyniku technicznego ubezpieczycieli; • wpływy do klientów EuCO i Kancelarii w 1H 2012 na poziomie ok. 2% wartości wypłaconych przez TU odszkodowań z tyt. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 8
 • 9. Perspektywa kolejnych kwartałów Tryb sądowy – Kancelaria prawna • wzrost wyników i rentowności na skutek systematycznego zwiększania ilości zamykanych spraw – obecnie gros zamykanych i rozliczanych spraw zostało zgłoszonych do sądów jeszcze w latach 2010-2011; • systematyczne zwiększanie inwestycji w nowe sprawy (w postaci kosztów złożenia pozwów za klientów); • rozwój struktur Kancelarii wraz ze wzrostem ilości prowadzonych spraw; • powrót wyników do tendencji wzrostowej w 4Q 2012 r. – sezonowo słabsze wyniki w 3Q (tzw. okres urlopowy). Tryb przedsądowy – EuCO S.A. • względna stabilizacja ilości prowadzonych spraw oraz wyników finansowych; Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. • systematyczne przekazywanie bardziej złożonych spraw do Kancelarii; • wzrost wyników wraz z rozwojem skali nowych projektów (m.in. EuCO Premium, cesja wierzytelności). Tryb przedsądowy – rynki zagraniczne • realizacja nowej strategii pozyskiwania klientów w Czechach i powrót wyników spółki na ścieżkę wzrostową; • dynamiczny rozwój działalności i wyników spółki węgierskiej – włączenie spółki do konsolidacji (kryterium 10% udziału w skonsolidowanym wyniku netto); • rozwój działalności na rynku słowackim; • rozpoczęcie operacyjnej działalności w Rumunii – oczekiwane do końca 2012 r. 9
 • 10. Kontakt • Tomasz Cierkowski Investor Relations, CC Group Sp zoo telefon +4822 440 1 440 mobile +48 697 613 709 e-mail: t.cierkowski@ccgroup.com.pl Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 10