Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya

Kanageswary Karunamoothei
Kanageswary KarunamootheiStudying à NoT yeT woRkiNg !! iM stiLl stUdYinG !!hehe, im still youth
Pembinaan Persekitaran Bilik
Darjah Yang Mesra Budaya
Pengenalan
Pengurusan kelas yang mesra Budaya
penting supaya suasana pembelajaran
menjadi kondusif untuk murid.
Pengurusan Persekitaran Fizikal
• Pengurusan bilik darjah bermaksud satu proses
mendapatkan penyertaan dan kerjasama ahli
untuk mencapai objektif organisasi atau
kumpulan dalam sesuatu gerakerja.
• Ini termasuklah proses merancang, mengelola,
memimpin, mengarah dan mengawal.
• Pengurusan bilik darjah yang dinamik dapat
mencapai objektif ke arah pembinaan Modal
Insan yang menjurus kepada pembinaan JERIS.
• Guru seharusnya memiliki gaya kepimpinan,
kemahiran merancang, kecekapan mengurus,
kepelbagaian dalam pengajaran dan
pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal,
kemahiran berkomunikasi, kemahiran
kaunseling dan mampu mengendalikan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
• Lemlech (1988), menjelaskan pengurusan bilik
darjah sebagai orkestra dalam kehidupan.
• Marzano (2003), menyatakan tindakan guru
dalam bilik darjah mempunyai impak dua kali
ganda dalam pencapaian murid berbanding
dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum,
penilaian kerjasama antara guru dan
penglibatan masyarakat.
• Oleh itu, menjadi tanggungjawab guru untuk
menyediakan persekitaran fizikal efektif bagi
membantu perkembangan murid.
• Kemudahan asas dalam bilik darjah mestilah
mencukupi serta dihiasi dengan keceriaan dan
kebersihan.
• Kejayaan guru mengurus fizikal, sumber dan
suasana bilik darjah yang kondusif bermakna
guru telah berjaya membentuk Budaya
berdisiplin, kerjasama, sayang kepada keindahan
alam sekitar, mematuhi setiap arahan, kehidupan
berkualiti yang melambangkan sebahagian
daripada keimanan.
• Pengurusan fizikal bilik darjah bolehlah
dirumuskan meliputi aspek keselamatan
termasuklah menyediakan peraturan dan amalan
bilik darjah.
• Peraturan diwujudkan berpandukan Pekeliling
dan Peraturan Sekolah. Antaranya mencakupi
amalan menepati masa, amanah, rasa
tanggungjawab, menjaga kebersihan, hormat-
menghormati, bertolak ansur dan bekerjasama.
• Ruang dan pergerakan harus diurus supaya
lebih fleksibel.
• Penyediaan ruang yang sesuai akan
memberikan keselesaan kepada murid ketika
belajar.
• Aspek pencahayaan, pengudaraan dan
kedudukan murid juga akan mendorong murid
untuk memberikan tumpuan kepada proses
P&P.
Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi
• Pengurusan Sosio-Emosi yang berkesan akan
menjadi perangsang dan membangkitkan minat,
sikap dan tingkah laku terhadap pembelajaran
mereka.
• Menurut Woolfork (1990), motivasi dan kuasa
dalaman akan mengawal tingkah-laku murid.
• Guru boleh memberi pujian, galakan, ganjaran,
dll.
• Peneguhan Positif penting untuk menambah
kebarangkalian gerak balas daripada murid.
• Emosi murid yang stabil membolehkan murid mengikut
aliran semasa tanpa kehilangan identiti.
• Murid yang mempunyai emosi yang stabil mempunyai
minat yang mendalam, suka berjenaka, disenangi
kawan, boleh menerima demokrasi secara terbuka,
suka berjenaka serta menanggung konflik yang berlaku
dalam bilik darjah.
• Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan
supaya mereka tidak sentiasa berada dalam
kebimbangan apabila berada dalam kelas.
• Hubungan Positif antara guru dan murid haruslah
dibina terlebih dahulu.
• Guru mestilah mengamalkan kepimpinan
Demokrasi serta mengambil berat tentang
fisiologi dan akademik murid.
• Murid mestilah diberi peluang untuk bersosial
sesama mereka dalam aktiviti P&P.
• Dengan cara ini, mereka akan dapat memahami
emosi rakan sebaya dan mengenali perasaan
orang lain.
• Perkembangan kemahiran menyelesaikan
masalah mengembangkan Nilai Kendiri (Self-
Esteem) dan perasaan hormat-menghormati
di kalangan kanak-kanak.
• Nilai-nilai murni, keyakinan, inisiatif pergaulan
diri, inisiatif persefahaman antara mereka
perlu diperkembang bila mereka sendiri
digalakkan membuat keputusan.
Perhubungan Antara Kelompok Etnik
• Menurut Ralp Linton (1945),Kebudayaan ialah
segala yang dipelajari dan diulangi dalam
sesebuah masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli
masyarakat.
• Mesra Budaya ini merupakan Budaya yang
dipersetujui oleh semua ahli dalam satu komuniti
dan mereka mengiktiraf Budaya tersebut sebagai
suatu amalan murni bersama.
• Perlembagaan Persekutuan perlu memahami
Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak
setiap rakyat Malaysia.
• ‘Etnik’ adalah perkataan Yunani, iaitu ‘ethnos’
yang bermakna orang.
• Etnik merujuk kepada kelompok manusia yang
ditentukan menerusi perbezaan ciri Budaya
seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan
ekonomi dan sebagainya.
• Modul Hubungan Etnik yang diluluskan oleh
kabinet pada 2004 mewajibkan semua pelajar
Tahun Pertama mengikuti kursus Hubungan Etnik
di semua pusat pengajian tinggi.
• Kontrak Sosial ialah persetujuan yang dicapai
antara pemimpin kumpulan Etnik Malaysia ketika
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan
ketika merangka dan merumuskan Perlembagaan
Persekutuan tahun 1957.
• Unsur tradisi itu dianggap faktor utama
mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk
persefahaman ke arah perpaduan kerana unsur
tradisi ini sebahagian daripada Kontrak Sosial.
• Modul Hubungan Etnik menyatakan 6 perkara
utama:
i. Perkara 8: Persamaan dan hak sama rata
dan pengecualian peruntukan itu dalam soal
agama, kedudukan istimewa orang Melayu.
ii. Perkara 10 (4): Batasan hak kebebasan
bersuara daripada menyentuh kedudukan
Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan Islam.
• iii.Perkara 38: Kuasa Raja-Raja Melayu
menghalang Parlimen membuat undang-
undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja
Melayu, orang Melayu, bahasa Melayu dan
Islam.
• iv. Perkara 150 (6a): Kedudukan agama Islam,
adat istiadat Melayu, Bumiputera Sabah dan
Sarawak, kewargenegaraan meskipun dalam
darurat.
• v. Perkara 152: Kedudukan bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan
hak etnik lain menggunakan bahasa mereka.
• vi.Perkara 153: Kedudukan istimewa orang
Melayu tanpa menafikan kedudukan etnik
lain.
• Semua murid perlu memahami kesedaran,
kefahaman, akomodasi, saling menghormati
dan perpaduan.
• Usaha untuk mewujudkan kesepaduan daripada
kepelbagaian ini mesti sentiasa dilakukan dengan
teliti dan mengambil kira sensitiviti etnik lain.
• Sifat Akomodasi serta kesanggupan menerima
etnik lain yang berbeza cara hidup, kebiasaan,
adat-resam dan agama adalah penting sebagai
pembuka jalan kepada kerjasama dan
kesepakatan demi melanjutkan hubungan etnik
harmoni.
• Interaksi lebih rapat antara kelompok dan etnik
yang berbeza boleh dijamin keutuhannya oleh
sikap saling menghormati dan menghindari
konflik dalam segala bentuk.
• Perpaduan boleh wujud menerusi pendekatan
‘top-down’ atau ‘bottom-up’ membabitkan
kerajaan, orang ramai, sektor swasta, dll.
• Guru haruslah memilih tajuk pembelajaran
berkaitan kepelbagaian Budaya masyarakat di
Malaysia.
• Orientasi Sosial di dalam bilik darjah menentukan
apa yang patut diamalkan serta perkara yang
tidak sepatutnya dilakukan di dalam bilik darjah.
• Setiap program serta aktiviti yang dilakukan
haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif yang
mampu mengguris perasaan mana-mana pihak.
• Setiap Etnik perlu diberi peluang untuk
mengambil bahagian dalam aktiviti
pembelajaran.
Pengurusan Pengajaran &
Pembelajaran
• Guru perlu menjadi seorang pengurus bilik darjah
yang berkesan supaya objektf pelajaran tercapai.
• Guru berperanan sebagai pendidik,
pemudahcara, pemimpin, pembimbing, penilai,
perancang, perunding dan pendorong ke arah
kecemerlangan murid.
• Guru perlu merancang kurikulum, sukatan,
huraian sukatan, buku teks, bahan rujukan
tambahan atau maklumat tambahan daripada
pelbagai sumber.
• Prinsip utama pembelajaran adalah
meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan,
meluaskan tahap keintelektualan, kerohanian,
kekuatan emosi, keteguhan jasmani, merangsang
minat dan menghasilkan keseronokan.
• Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah,
model, teknik dengan menggunakan kemahiran
berkomunikasi, interpersonal, bimbingan dan
kaunseling dalam proses P&P.
• Guru perlu berperanan sebagai penggerak kepada
pembelajaran berpusatkan murid.
• Guru perlu menjadikan pembelajaran semakin aktif,
Interaktif dan Konstruktif.
• Pelaksanaan tugasan boleh dijalankan dengan lebih
berkesan berasaskan penggunaan ‘Pendekatan
Koperatif dan Kolaboratif’.
• Kaedah pengajaran seperti ini memerlukan murid dari
pelbagai kebolehan, latar belakang Budaya, campuran
jantina dan pelbagai Etnik bekerjasama dalam pasukan
kecil untuk mencapai matlamat yang sama.
• Pelaksanaan aktiviti dapat dikawal mengikut
masa yang ditetapkan.
• Guru juga boleh memberi murid ruang untuk
merehatkan minda (‘Brain Breaks’) untuk
mengelakkan murid berasa bosan.
• Pengurusan pembelajaran yang terancang
akan menjadikan murid lebih berani, yakin
dan berwibawa.
• Jabatan Pendidikan Islam dan Moral adalah
Jabatan yang bertanggungjawab untuk
memperkenalkan dan menyelaraskan
instrumen yang dikehendaki oleh Pengurusan
Sekolah dan Jemaah Nazir.
• Beberapa perkara penting yang dititikberatkan
dalam modul berkenaan iaitu hasil
pembelajaran, perkembangan P&P, penilaian,
rumusan, tugasan dan refleksi.
• Pembinaan Modal Insan yang berkualiti
menjadi agenda negara sewajarnya dipupuk
dalam proses P&P.
• Apabila seluruh potensi insan dimajukan
secara integrasi dan bersepadu, ia bakal
melahirkan insan berketrampilan yang mampu
menyumbang segala kebolehan untuk
kebaikan diri, masyarakat dan negara.
Pedagogi Releven Budaya dan
Kepelbagaian Kelompok
• Pedagogi yang releven menggunakan pelbagai strategi
pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran
menjadi lebih bermakna kepada murid-murid.
• Menurut ahli Sosiologi, konsep Kebudayaan dikatakan
sebagai cara hidup yang dipelajari, diubahsuai dan
diturunkan dari satu generasi ke generasi lain.
• Menurut pandangan ahli Fungsionalisme, sekolah
dilihat berfungsi sebagai Proses Sosialisasi mendidik
kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat.
• Modal Budaya merujuk kepada seseorang individu
yang mewarisi dan memperoleh keupayaan Bahasa
dan Budaya dari keluarga dan masyarakat.
• Mengikut Kajian Pierce Bourdie (1930), ahli
sosiologi pendidikan dari Perancis, pencapaian
persekoahan seseorang individu adalah berkait
rapat dengan latar belakang Kebudayaan ibu
bapanya iaitu tahap pendidikan ibu bapa.
• Guru seharusnya memilih strategi, kaedah dan
teknik dalam pedagogi pendidikan.
• Latihan penggunaan bahasa mampu
meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di
kalangan murid bukan Melayu.
• i. Kaedah Direktif- Murid belajar melalui
penerangan dan diikuti ujian kefahaman dan
latihan.
• ii. Kaedah Mediatif- Guru menggunakan
bahan media dalam pembelajaran.
• iii. Kaedah Generatif- Guru boleh menjana
idea murid.
• iv. Kaedah Kontekstual- Murid mengaitkan
bahan P&P kepada situasi dunia sebenar.
• v. Kaedah Metakognitif- Ia memberi peluang
kepada murid-murid memikirkan proses
pembelajaran, rancangan pembelajaran,
pemantauan dan penilaian kendiri tentang
tugasan yang diberi.
• vi. Kaedah Kajian Luar/ Konteks Luar- Aktiviti
P&Pnyang dilakukan oleh guru di luar bilik darjah.
• vii. Kajian Masa Depan- Murid-murid mengambil
bahagian dalam penciptaan masa depan.
• viii. Kaedah Kooperatif- Diaplikasikan dalam
kelas yang mengandungi murid-murid dari
pelbagai Budaya supaya mereka dapat belajar
secara berkumpulan dalam keadaad harmonis.
• ix. Kaedah Kolaboratif- Kerjasama erat di
antara dua pihak atau lebih. Murid berusaha
untuk mencapai matlamat pembelajaran.
Pedagogi Kelas Bercantum
• Kelas Bercantum diwujudkan apabila bilangan
murid dalam satu tahun persekolahan adalah
kurang daripada 15 orang.
• Biasanya, di kawasan pedalaman dan terpencil,
Kelas Bercantum masih wujud untuk
menyediakan peluang pendidikan ke seluruh
negara.
• Kelas Bercantum wujud apabila bilangan murid
tidak melebihi 145 orang.
• Bilangan guru termasuk guru besar tidak
melebihi 5 orang.
• Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu
tahun persekolahan secara serentak dalam kelas
bercantum.
• Guru menjalankan P&P secara berkumpulan.
• Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam
kumpulan yang dibina.
• Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan.
• Kaedah perbincangan kelas serta perbincangan dalam
kumpulan kecil digalakkan.
• Guru perlu bijak menggunakan pengajaran kerana
terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri
murid.
Sosiolinguistik
• Sosiolinguistik berasal daripada gabungan
sosio dan linguistik.
• Bidang ilmu adalah perpaduan Sosiologi
dengan Linguistik.
• Sosiolinguistik adalah ilmu inter-disiplin yang
membincangkan dan menyusun teori-teori
tentang perhubungan masyarakat dan bahasa
yang dituturkan dalam komunikasi seharian.
• Maksud istillah masyarakat dalam ilmu Sosiolinguistik
adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang
terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil,
fungsi kelompok, pertembungan antara kelompok,
sektor sosial, perhubungan dan perbezaan dari segi
bahasa.
• Maksud istillah bahasa pula mencakupi gagasan
seperti perbezaan bahasa Melayu, Indonesia, Inggeris,
Arab, dll.
• Kesemuanya diamati dengan memberi perhatian
kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan, kosa kata, ciri-
ciri gramatika, dll.
• Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang
mutlak dan abstrak.
• Bidang ini memberi pengertian umum,
rasional dan empirikel serta bersifat umum
(Soekanto, 1982).
• Linguistik memiliki rumus-rumus yang
menjelaskan sistem, rasional, empirikel,
kenyataan struktur, penggolongan dan rumus
bahasa.
• Kita menilai orang bukan hanya dengan apa
yang dituturkan oleh seseorang tetapi juga
bagaimana kedengarannya bahasa yang
diucapkan.
• Timbulnya kesedaran baru dalam kalangan
ilmuan Amerika akan hubungan yang tidak
boleh dipisahkan antara Perilaku Bahasa dan
Perilaku Sosial (Loveday, 1982).
• Ahli linguistik Antropologi berpendapat
bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai
keseluruhan yang bersifat Monolitik (Satu)
(Fishman, 1968).
. Bahasa itu hanya akan bermakna dan berfungsi
sekiranya digunakan dalam kehidupan seharian.
. Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor
sosial seperti bahasa dialek, bahasa
pembakuan, perancangan bahasa, dll.
• Sosiologi Bahasa pula mengkaji kesan Bahasa
terhadap masyarakatnya.
• Aspek-aspek ini terdiri daripada norma dan nilai
masyarakat, harapan masyarakat, suasana yang
wujud dalam masyarakat, dll.
• Dell Hymes (1962), bahasa yang digunakan
seharian dalam perbicaraan melalui telefon,
bergurau, berbual kosong, dll dikenali sebagai
‘Etngrafi’ pertuturan (The Ethnography of
Speaking).
• Kesemua yang dibincangkan tadi dapat
disimpulkan dalam 4 perkara:-
• i. Ahli Sosiolinguistik percaya kenyataan sosial
tidaklah boleh diselesaikan melalui jadual
ataupun statistik tetapi pada kenyataannya
dibangunkan dalam Proses Interaksi. Ahli
Antropologi menganalisis cerita dongeng, cerita
rakyat, teka-teki dan upacara keagamaan yang
terdapat dalam sesuatu masyarakat lama.
• ii. Kajian juga dijalankan bagaimana norma-
norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi
perilaku linguistik, seperti penyelidikan yang
dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan
gaya pertuturan Kelas Pertengahan dan Kelas
Atasan masyarakat Inggeris.
• iii. Banyak indikator linguistik yang memberikan
maklumat sosial bermula daripada bahasa loghat,
pemilihan kosa kata dan tatabahasa. Trudgil
(1974), menunjukkan perbezaan sosial orang
Inggeris yang berasal dari Norway.
• iv. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam
politik juga menjadi sasaran kajian
Sosiolinguistik. Lembaga seperti ‘Academie
Francaise’ secara rasmi menentukan apa yang
boleh diterima atau tidak dalam bahasa
Peranchis.
• Pemurnian bahasa Jerman sewaktu
pemerintahan Nazi pernah diakukan sebagai
satu eksploitasi bahasa.
• Bahasa Maori diajar kepada mereka yang berkulit
putih di New Zealand.
• Bahasa Rusia diajar di negara blok Timur Eropah.
• Terdapat usaha untuk memasukkan bahasa pribumi ke
dalam kurikulum sekolah di negara-negara Afrika.
• Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa
Nasional Indonesia seperti yang dinyatakan dalam
Sumpah Pemuda (1928). Ini bertentangan dengan
hakikat bahawa bahasa Jawa atau Sunda mempunyai
bilangan penutur yang jauh lebih ramai daripada
bahasa Melayu.
• Aspek-Aspek Sosial dalam Bilingualisme dan
Multilingualisme adalah juga penting dalam
kajian sosiolinguistik.
• Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada
kelompok-kelompok minoriti di pelbagai
negara.
• Kajian lain juga melihat motivasi sosial dalam
amalan meminjam perkataan asing.
• Konferens pertama Sosiolinguistik
berlangsung di University of California di Los
Angeles pada tahun 1964.
• Salah satu hasil daripada konferens
dirumuskan oleh Dittmar (1976).
i. Identiti Sosial Penutur
ii. Identiti Sosial Pendengar dalam komunikasi
iii.Lingkungan sosial tempat peristiwa
perbicaraan berlaku.
• iv. Analisis terhadap dialek-dialek sosial.
• v. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur.
• vi. Tingkatan ragam linguistik.
• vii. Penerapan praktikal daripada penyelidikan
sosiolinguistik.
. Dalam Budaya Malaysia, Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris digunakan dengan meluasnya.
. Masyarakat Majmuk di Malaysia menggunakan kedua-
dua bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan
berinteraksi dalam pelbagai situasi secara rasmi dan
tidak rasmi.
1 sur 46

Recommandé

Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru par
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan GuruLaporan Reflektif MPU3112: Bina Insan Guru
Laporan Reflektif MPU3112: Bina Insan GuruAhmad Fahmi
10.1K vues4 diapositives
Model disiplin asertif canter par
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterdimidur
19.3K vues10 diapositives
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran par
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranNota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranAhmad Fahmi
35K vues21 diapositives
Ciri-ciri Guru Yang Efektif par
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang EfektifFauzan Zain
26K vues37 diapositives
Ciri – ciri guru mesra budaya par
Ciri – ciri guru mesra budayaCiri – ciri guru mesra budaya
Ciri – ciri guru mesra budayaMuhd Fariz
3K vues6 diapositives
Model pengurusan disiplin thomas gordon par
Model pengurusan disiplin thomas gordonModel pengurusan disiplin thomas gordon
Model pengurusan disiplin thomas gordonamira nurfahmida
16.5K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok par
38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok
38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompokAthirah Anith Ariffin
5.5K vues23 diapositives
Kajian kes Persatuan par
Kajian kes PersatuanKajian kes Persatuan
Kajian kes Persatuanpijakamal
17.1K vues15 diapositives
Bab 6 pengurusan bilik darjah par
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjahAsyikin4996
14.3K vues37 diapositives
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN par
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKANTAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKANNadirah Husna
12.6K vues20 diapositives
Model disipliin asertif canter par
Model disipliin asertif canterModel disipliin asertif canter
Model disipliin asertif canterPenny Chuah
7.9K vues4 diapositives
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah par
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjahImplikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjahAgnes Wong
16.3K vues8 diapositives

Tendances(20)

38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok par Athirah Anith Ariffin
38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok
38154088 pedagogi-relevan-budaya-dan-kepelbagaian-kelompok
Kajian kes Persatuan par pijakamal
Kajian kes PersatuanKajian kes Persatuan
Kajian kes Persatuan
pijakamal17.1K vues
Bab 6 pengurusan bilik darjah par Asyikin4996
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Asyikin499614.3K vues
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN par Nadirah Husna
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKANTAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
Nadirah Husna12.6K vues
Model disipliin asertif canter par Penny Chuah
Model disipliin asertif canterModel disipliin asertif canter
Model disipliin asertif canter
Penny Chuah7.9K vues
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah par Agnes Wong
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjahImplikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Implikasi kepelbagai-sosio-budaya-dalam-bilik-darjah
Agnes Wong16.3K vues
Kaedah main peranan par ANiS ADiBaH
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main peranan
ANiS ADiBaH27.5K vues
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI par AiniNazihah
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINIKAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
AiniNazihah3.4K vues
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx par AishahSal
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
AishahSal6.5K vues
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan par Ahmad Fahmi
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Ahmad Fahmi86.7K vues
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu... par Sara Zaleha
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Sara Zaleha91.6K vues
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) par Mohd Shirazi
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Mohd Shirazi7.2K vues
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah par Farah Elriani
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahPengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah
Farah Elriani32K vues
Refleksi pengajaran makro par joe zulkefli
Refleksi pengajaran makroRefleksi pengajaran makro
Refleksi pengajaran makro
joe zulkefli4.4K vues

En vedette

Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaNaim Manaf
6.4K vues46 diapositives
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya par
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budayaKriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budayaPermata_An-Nur
2.6K vues6 diapositives
Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok par
Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompokPedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok
Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompokFazidah Abd Ghani
4K vues7 diapositives
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya par
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaKriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaArif AirfAce
6.5K vues15 diapositives
EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5) par
EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5)EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5)
EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5)Stephanie Unsil
14.8K vues15 diapositives
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya par
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budayaBab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budayaHazel Bug
4.9K vues3 diapositives

En vedette(6)

Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par Naim Manaf
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Naim Manaf6.4K vues
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya par Permata_An-Nur
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budayaKriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria fizikal bilik darjah yang mesra budaya
Permata_An-Nur2.6K vues
Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok par Fazidah Abd Ghani
Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompokPedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok
Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya par Arif AirfAce
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaKriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Kriteria pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Arif AirfAce6.5K vues
EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5) par Stephanie Unsil
EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5)EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5)
EDU 3106 Budaya & Pembelajaran (SEMESTER 5)
Stephanie Unsil14.8K vues
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya par Hazel Bug
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budayaBab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Bab 5 persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Hazel Bug4.9K vues

Similaire à Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya

Pengurusan pembinaan bilik_darjah par
Pengurusan pembinaan bilik_darjahPengurusan pembinaan bilik_darjah
Pengurusan pembinaan bilik_darjahAzizi Ahmad
852 vues46 diapositives
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya par
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaIrwan Nazarudin
2.3K vues51 diapositives
Kepelbagaian sosial budaya par
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayamas preity
57.7K vues74 diapositives
Kssr 130507213236-phpapp01 par
Kssr 130507213236-phpapp01Kssr 130507213236-phpapp01
Kssr 130507213236-phpapp01Jalalludin Ibrahim
1.1K vues15 diapositives
Kssr par
KssrKssr
KssrVince Here
4.3K vues15 diapositives
Pengurusan pelbagai budaya par
Pengurusan pelbagai budayaPengurusan pelbagai budaya
Pengurusan pelbagai budayaAsyikin4996
11.5K vues31 diapositives

Similaire à Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya(20)

Pengurusan pembinaan bilik_darjah par Azizi Ahmad
Pengurusan pembinaan bilik_darjahPengurusan pembinaan bilik_darjah
Pengurusan pembinaan bilik_darjah
Azizi Ahmad852 vues
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya par Irwan Nazarudin
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Irwan Nazarudin2.3K vues
Kepelbagaian sosial budaya par mas preity
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
mas preity57.7K vues
Pengurusan pelbagai budaya par Asyikin4996
Pengurusan pelbagai budayaPengurusan pelbagai budaya
Pengurusan pelbagai budaya
Asyikin499611.5K vues
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran par Lee Hua
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaranEdu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Edu pengurusan pengajaran dan pembelajaran
Lee Hua2.1K vues
Implikasi kepelbagaian sosio par Norfiza Bulka
Implikasi kepelbagaian sosioImplikasi kepelbagaian sosio
Implikasi kepelbagaian sosio
Norfiza Bulka3.5K vues
Kepelbagaian murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum par Siti Kamaruddin
Kepelbagaian murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulumKepelbagaian murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum
Kepelbagaian murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum
Siti Kamaruddin11.1K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09 par harithhamizan
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 0906 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
harithhamizan7.2K vues
P E N Gumpulan 3 par shockgadof
P E N Gumpulan 3P E N Gumpulan 3
P E N Gumpulan 3
shockgadof1.7K vues
K01947 20180528092600 k11 pengurusan pelbagai budaya par JANGAN TENGOK
K01947 20180528092600 k11 pengurusan pelbagai budayaK01947 20180528092600 k11 pengurusan pelbagai budaya
K01947 20180528092600 k11 pengurusan pelbagai budaya
JANGAN TENGOK429 vues
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya par RoryJack
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budayaPembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
RoryJack2.8K vues
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya par Tengku Anis
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Tengku Anis4K vues

Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya

 • 1. Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Pengenalan Pengurusan kelas yang mesra Budaya penting supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif untuk murid.
 • 2. Pengurusan Persekitaran Fizikal • Pengurusan bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan dan kerjasama ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. • Ini termasuklah proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. • Pengurusan bilik darjah yang dinamik dapat mencapai objektif ke arah pembinaan Modal Insan yang menjurus kepada pembinaan JERIS.
 • 3. • Guru seharusnya memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang, kecekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). • Lemlech (1988), menjelaskan pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan.
 • 4. • Marzano (2003), menyatakan tindakan guru dalam bilik darjah mempunyai impak dua kali ganda dalam pencapaian murid berbanding dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum, penilaian kerjasama antara guru dan penglibatan masyarakat. • Oleh itu, menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan persekitaran fizikal efektif bagi membantu perkembangan murid.
 • 5. • Kemudahan asas dalam bilik darjah mestilah mencukupi serta dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. • Kejayaan guru mengurus fizikal, sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif bermakna guru telah berjaya membentuk Budaya berdisiplin, kerjasama, sayang kepada keindahan alam sekitar, mematuhi setiap arahan, kehidupan berkualiti yang melambangkan sebahagian daripada keimanan.
 • 6. • Pengurusan fizikal bilik darjah bolehlah dirumuskan meliputi aspek keselamatan termasuklah menyediakan peraturan dan amalan bilik darjah. • Peraturan diwujudkan berpandukan Pekeliling dan Peraturan Sekolah. Antaranya mencakupi amalan menepati masa, amanah, rasa tanggungjawab, menjaga kebersihan, hormat- menghormati, bertolak ansur dan bekerjasama.
 • 7. • Ruang dan pergerakan harus diurus supaya lebih fleksibel. • Penyediaan ruang yang sesuai akan memberikan keselesaan kepada murid ketika belajar. • Aspek pencahayaan, pengudaraan dan kedudukan murid juga akan mendorong murid untuk memberikan tumpuan kepada proses P&P.
 • 8. Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi • Pengurusan Sosio-Emosi yang berkesan akan menjadi perangsang dan membangkitkan minat, sikap dan tingkah laku terhadap pembelajaran mereka. • Menurut Woolfork (1990), motivasi dan kuasa dalaman akan mengawal tingkah-laku murid. • Guru boleh memberi pujian, galakan, ganjaran, dll. • Peneguhan Positif penting untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid.
 • 9. • Emosi murid yang stabil membolehkan murid mengikut aliran semasa tanpa kehilangan identiti. • Murid yang mempunyai emosi yang stabil mempunyai minat yang mendalam, suka berjenaka, disenangi kawan, boleh menerima demokrasi secara terbuka, suka berjenaka serta menanggung konflik yang berlaku dalam bilik darjah. • Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada dalam kelas.
 • 10. • Hubungan Positif antara guru dan murid haruslah dibina terlebih dahulu. • Guru mestilah mengamalkan kepimpinan Demokrasi serta mengambil berat tentang fisiologi dan akademik murid. • Murid mestilah diberi peluang untuk bersosial sesama mereka dalam aktiviti P&P. • Dengan cara ini, mereka akan dapat memahami emosi rakan sebaya dan mengenali perasaan orang lain.
 • 11. • Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah mengembangkan Nilai Kendiri (Self- Esteem) dan perasaan hormat-menghormati di kalangan kanak-kanak. • Nilai-nilai murni, keyakinan, inisiatif pergaulan diri, inisiatif persefahaman antara mereka perlu diperkembang bila mereka sendiri digalakkan membuat keputusan.
 • 12. Perhubungan Antara Kelompok Etnik • Menurut Ralp Linton (1945),Kebudayaan ialah segala yang dipelajari dan diulangi dalam sesebuah masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli masyarakat. • Mesra Budaya ini merupakan Budaya yang dipersetujui oleh semua ahli dalam satu komuniti dan mereka mengiktiraf Budaya tersebut sebagai suatu amalan murni bersama. • Perlembagaan Persekutuan perlu memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia.
 • 13. • ‘Etnik’ adalah perkataan Yunani, iaitu ‘ethnos’ yang bermakna orang. • Etnik merujuk kepada kelompok manusia yang ditentukan menerusi perbezaan ciri Budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. • Modul Hubungan Etnik yang diluluskan oleh kabinet pada 2004 mewajibkan semua pelajar Tahun Pertama mengikuti kursus Hubungan Etnik di semua pusat pengajian tinggi.
 • 14. • Kontrak Sosial ialah persetujuan yang dicapai antara pemimpin kumpulan Etnik Malaysia ketika Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan ketika merangka dan merumuskan Perlembagaan Persekutuan tahun 1957. • Unsur tradisi itu dianggap faktor utama mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan kerana unsur tradisi ini sebahagian daripada Kontrak Sosial.
 • 15. • Modul Hubungan Etnik menyatakan 6 perkara utama: i. Perkara 8: Persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu. ii. Perkara 10 (4): Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan Islam.
 • 16. • iii.Perkara 38: Kuasa Raja-Raja Melayu menghalang Parlimen membuat undang- undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, orang Melayu, bahasa Melayu dan Islam. • iv. Perkara 150 (6a): Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, kewargenegaraan meskipun dalam darurat.
 • 17. • v. Perkara 152: Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka. • vi.Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan etnik lain. • Semua murid perlu memahami kesedaran, kefahaman, akomodasi, saling menghormati dan perpaduan.
 • 18. • Usaha untuk mewujudkan kesepaduan daripada kepelbagaian ini mesti sentiasa dilakukan dengan teliti dan mengambil kira sensitiviti etnik lain. • Sifat Akomodasi serta kesanggupan menerima etnik lain yang berbeza cara hidup, kebiasaan, adat-resam dan agama adalah penting sebagai pembuka jalan kepada kerjasama dan kesepakatan demi melanjutkan hubungan etnik harmoni.
 • 19. • Interaksi lebih rapat antara kelompok dan etnik yang berbeza boleh dijamin keutuhannya oleh sikap saling menghormati dan menghindari konflik dalam segala bentuk. • Perpaduan boleh wujud menerusi pendekatan ‘top-down’ atau ‘bottom-up’ membabitkan kerajaan, orang ramai, sektor swasta, dll. • Guru haruslah memilih tajuk pembelajaran berkaitan kepelbagaian Budaya masyarakat di Malaysia.
 • 20. • Orientasi Sosial di dalam bilik darjah menentukan apa yang patut diamalkan serta perkara yang tidak sepatutnya dilakukan di dalam bilik darjah. • Setiap program serta aktiviti yang dilakukan haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak. • Setiap Etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran.
 • 21. Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran • Guru perlu menjadi seorang pengurus bilik darjah yang berkesan supaya objektf pelajaran tercapai. • Guru berperanan sebagai pendidik, pemudahcara, pemimpin, pembimbing, penilai, perancang, perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. • Guru perlu merancang kurikulum, sukatan, huraian sukatan, buku teks, bahan rujukan tambahan atau maklumat tambahan daripada pelbagai sumber.
 • 22. • Prinsip utama pembelajaran adalah meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan, meluaskan tahap keintelektualan, kerohanian, kekuatan emosi, keteguhan jasmani, merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. • Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah, model, teknik dengan menggunakan kemahiran berkomunikasi, interpersonal, bimbingan dan kaunseling dalam proses P&P.
 • 23. • Guru perlu berperanan sebagai penggerak kepada pembelajaran berpusatkan murid. • Guru perlu menjadikan pembelajaran semakin aktif, Interaktif dan Konstruktif. • Pelaksanaan tugasan boleh dijalankan dengan lebih berkesan berasaskan penggunaan ‘Pendekatan Koperatif dan Kolaboratif’. • Kaedah pengajaran seperti ini memerlukan murid dari pelbagai kebolehan, latar belakang Budaya, campuran jantina dan pelbagai Etnik bekerjasama dalam pasukan kecil untuk mencapai matlamat yang sama.
 • 24. • Pelaksanaan aktiviti dapat dikawal mengikut masa yang ditetapkan. • Guru juga boleh memberi murid ruang untuk merehatkan minda (‘Brain Breaks’) untuk mengelakkan murid berasa bosan. • Pengurusan pembelajaran yang terancang akan menjadikan murid lebih berani, yakin dan berwibawa.
 • 25. • Jabatan Pendidikan Islam dan Moral adalah Jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen yang dikehendaki oleh Pengurusan Sekolah dan Jemaah Nazir. • Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran, perkembangan P&P, penilaian, rumusan, tugasan dan refleksi.
 • 26. • Pembinaan Modal Insan yang berkualiti menjadi agenda negara sewajarnya dipupuk dalam proses P&P. • Apabila seluruh potensi insan dimajukan secara integrasi dan bersepadu, ia bakal melahirkan insan berketrampilan yang mampu menyumbang segala kebolehan untuk kebaikan diri, masyarakat dan negara.
 • 27. Pedagogi Releven Budaya dan Kepelbagaian Kelompok • Pedagogi yang releven menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. • Menurut ahli Sosiologi, konsep Kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari, diubahsuai dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. • Menurut pandangan ahli Fungsionalisme, sekolah dilihat berfungsi sebagai Proses Sosialisasi mendidik kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat. • Modal Budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan Bahasa dan Budaya dari keluarga dan masyarakat.
 • 28. • Mengikut Kajian Pierce Bourdie (1930), ahli sosiologi pendidikan dari Perancis, pencapaian persekoahan seseorang individu adalah berkait rapat dengan latar belakang Kebudayaan ibu bapanya iaitu tahap pendidikan ibu bapa. • Guru seharusnya memilih strategi, kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan. • Latihan penggunaan bahasa mampu meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid bukan Melayu.
 • 29. • i. Kaedah Direktif- Murid belajar melalui penerangan dan diikuti ujian kefahaman dan latihan. • ii. Kaedah Mediatif- Guru menggunakan bahan media dalam pembelajaran. • iii. Kaedah Generatif- Guru boleh menjana idea murid. • iv. Kaedah Kontekstual- Murid mengaitkan bahan P&P kepada situasi dunia sebenar.
 • 30. • v. Kaedah Metakognitif- Ia memberi peluang kepada murid-murid memikirkan proses pembelajaran, rancangan pembelajaran, pemantauan dan penilaian kendiri tentang tugasan yang diberi. • vi. Kaedah Kajian Luar/ Konteks Luar- Aktiviti P&Pnyang dilakukan oleh guru di luar bilik darjah. • vii. Kajian Masa Depan- Murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan.
 • 31. • viii. Kaedah Kooperatif- Diaplikasikan dalam kelas yang mengandungi murid-murid dari pelbagai Budaya supaya mereka dapat belajar secara berkumpulan dalam keadaad harmonis. • ix. Kaedah Kolaboratif- Kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. Murid berusaha untuk mencapai matlamat pembelajaran.
 • 32. Pedagogi Kelas Bercantum • Kelas Bercantum diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. • Biasanya, di kawasan pedalaman dan terpencil, Kelas Bercantum masih wujud untuk menyediakan peluang pendidikan ke seluruh negara. • Kelas Bercantum wujud apabila bilangan murid tidak melebihi 145 orang. • Bilangan guru termasuk guru besar tidak melebihi 5 orang.
 • 33. • Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum. • Guru menjalankan P&P secara berkumpulan. • Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina. • Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan. • Kaedah perbincangan kelas serta perbincangan dalam kumpulan kecil digalakkan. • Guru perlu bijak menggunakan pengajaran kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri murid.
 • 34. Sosiolinguistik • Sosiolinguistik berasal daripada gabungan sosio dan linguistik. • Bidang ilmu adalah perpaduan Sosiologi dengan Linguistik. • Sosiolinguistik adalah ilmu inter-disiplin yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa yang dituturkan dalam komunikasi seharian.
 • 35. • Maksud istillah masyarakat dalam ilmu Sosiolinguistik adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil, fungsi kelompok, pertembungan antara kelompok, sektor sosial, perhubungan dan perbezaan dari segi bahasa. • Maksud istillah bahasa pula mencakupi gagasan seperti perbezaan bahasa Melayu, Indonesia, Inggeris, Arab, dll. • Kesemuanya diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan, kosa kata, ciri- ciri gramatika, dll.
 • 36. • Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. • Bidang ini memberi pengertian umum, rasional dan empirikel serta bersifat umum (Soekanto, 1982). • Linguistik memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem, rasional, empirikel, kenyataan struktur, penggolongan dan rumus bahasa.
 • 37. • Kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang dituturkan oleh seseorang tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. • Timbulnya kesedaran baru dalam kalangan ilmuan Amerika akan hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara Perilaku Bahasa dan Perilaku Sosial (Loveday, 1982).
 • 38. • Ahli linguistik Antropologi berpendapat bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai keseluruhan yang bersifat Monolitik (Satu) (Fishman, 1968). . Bahasa itu hanya akan bermakna dan berfungsi sekiranya digunakan dalam kehidupan seharian. . Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial seperti bahasa dialek, bahasa pembakuan, perancangan bahasa, dll.
 • 39. • Sosiologi Bahasa pula mengkaji kesan Bahasa terhadap masyarakatnya. • Aspek-aspek ini terdiri daripada norma dan nilai masyarakat, harapan masyarakat, suasana yang wujud dalam masyarakat, dll. • Dell Hymes (1962), bahasa yang digunakan seharian dalam perbicaraan melalui telefon, bergurau, berbual kosong, dll dikenali sebagai ‘Etngrafi’ pertuturan (The Ethnography of Speaking).
 • 40. • Kesemua yang dibincangkan tadi dapat disimpulkan dalam 4 perkara:- • i. Ahli Sosiolinguistik percaya kenyataan sosial tidaklah boleh diselesaikan melalui jadual ataupun statistik tetapi pada kenyataannya dibangunkan dalam Proses Interaksi. Ahli Antropologi menganalisis cerita dongeng, cerita rakyat, teka-teki dan upacara keagamaan yang terdapat dalam sesuatu masyarakat lama.
 • 41. • ii. Kajian juga dijalankan bagaimana norma- norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku linguistik, seperti penyelidikan yang dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya pertuturan Kelas Pertengahan dan Kelas Atasan masyarakat Inggeris. • iii. Banyak indikator linguistik yang memberikan maklumat sosial bermula daripada bahasa loghat, pemilihan kosa kata dan tatabahasa. Trudgil (1974), menunjukkan perbezaan sosial orang Inggeris yang berasal dari Norway.
 • 42. • iv. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam politik juga menjadi sasaran kajian Sosiolinguistik. Lembaga seperti ‘Academie Francaise’ secara rasmi menentukan apa yang boleh diterima atau tidak dalam bahasa Peranchis. • Pemurnian bahasa Jerman sewaktu pemerintahan Nazi pernah diakukan sebagai satu eksploitasi bahasa.
 • 43. • Bahasa Maori diajar kepada mereka yang berkulit putih di New Zealand. • Bahasa Rusia diajar di negara blok Timur Eropah. • Terdapat usaha untuk memasukkan bahasa pribumi ke dalam kurikulum sekolah di negara-negara Afrika. • Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (1928). Ini bertentangan dengan hakikat bahawa bahasa Jawa atau Sunda mempunyai bilangan penutur yang jauh lebih ramai daripada bahasa Melayu.
 • 44. • Aspek-Aspek Sosial dalam Bilingualisme dan Multilingualisme adalah juga penting dalam kajian sosiolinguistik. • Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada kelompok-kelompok minoriti di pelbagai negara. • Kajian lain juga melihat motivasi sosial dalam amalan meminjam perkataan asing.
 • 45. • Konferens pertama Sosiolinguistik berlangsung di University of California di Los Angeles pada tahun 1964. • Salah satu hasil daripada konferens dirumuskan oleh Dittmar (1976). i. Identiti Sosial Penutur ii. Identiti Sosial Pendengar dalam komunikasi iii.Lingkungan sosial tempat peristiwa perbicaraan berlaku.
 • 46. • iv. Analisis terhadap dialek-dialek sosial. • v. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur. • vi. Tingkatan ragam linguistik. • vii. Penerapan praktikal daripada penyelidikan sosiolinguistik. . Dalam Budaya Malaysia, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris digunakan dengan meluasnya. . Masyarakat Majmuk di Malaysia menggunakan kedua- dua bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai situasi secara rasmi dan tidak rasmi.