Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ck bank

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ck bank

 1. 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาอำาเภอเชียงกลาง
 2. 2. ผลการดำาเนินงาน จำานวนนักเรียนที่เปิดบัญชีกบธนาคารโรงเรียน ัในแต่ละระดับชั้นเป็นดังนี้ 1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 100 1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 209 คนคิดเป็นร้อยละ 100 1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 211 คนคิดเป็นร้อยละ 100
 3. 3. เวลาเปิดทำาการ สถานที่ตงั้ สรุป วันจันทร์ – สำานักงานตังอยู่ใน ้ จากข้อมูลในพฤหัสบดี จำานวนบัญรงกิจ น อาคารดำา ชีและเงิ ปัจจุบนั- ระดับ ม.ต้น ฝาก มีนักเรียนเปิด เวลา 12.00 น. – จำานวนบัญชีทงหมด ั้ บัญชีออม12.25 น. 1,093 บัญชี ทรัพย์กับ- ระดับ ม.ปลาย จำานวนเงินทั้งหมด ธนาคาร เวลา 12.00 น. – 649,157.03 บาท โรงเรียนร้อย12.25 น. *** ข้อมูล ณ วันที่ 5 ละ 99.81 มี.ค. 2555 ***
 4. 4. อัตราดอกเบี้   ย -ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยจะจ่ายให้ภายใน เดือนมีนาคมของทุกปี การเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. มี 3 บัญชี - บัญชีกลุ่มนักเรียน โรงเรียนเชียงกลาง“ ประชาพัฒนา” - บัญชีเงินทุนสวัสดิการ โรงเรียนเชียงกลาง“
 5. 5. กรรมการดำาเนินงานการธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยณะครูที่ดแลรับผิดชอบจำานวน 7 คน ู เกียรติชาย ทิพย์บุญศรี ผู้อำานวยการโรงเรียน ประธานที่ปรึกษา ธีรพงษ์ ณ น่าน รองผู้อำานวยการ ประธานกรรมการ ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง รองผู้อำานวยการ ประธานกร างอมรรัตน์ นิกรวงศ์สิริ ครู กรรมการ สาววนัสนันท์ ฝีปากเพราะ ครู กรรมการ ชัยยศ จงจิตร ครู กรรมการ สาวคันฉัตร เชียงทอง ครู กรรมการ บุตราลักษณ์ สืบบุตร ครู กรรมการ าที่ ควบคุมดูแล ประสานงาน ตรวจทานเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องครบ และนำาเงินฝากกับธนาคาร ธ.ก.ส
 6. 6. 2. นักเรียนปฏิบัตงานพนักงาน ิธนาคารโรงเรียน ระดับม.ต้น จำานวน 49คน ระดับม.ปลาย จำานวน 48คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง - ผูจัดการ ้ - ผู้ชวยผู้จัดการ ่ - พนักงานธุรการ - พนักงานบัญชี
 7. 7. การจัดเก็บเอกสารสำาคัญ1.ใบฝาก - ใบถอนจัดเก็บแยกเป็นวัน ทำาใบปะหน้าแต่ละรายการ2.เอกสารการเปิดบัญชี / การ์ด ลายมือชื่อ ใส่แฟ้มเรียงตามเลขที่บัญชี3.ทะเบียนเงินสด ฝาก - ถอน จัดใส่แฟ้มรายบุคคล เรียงตามวัน4.ทะเบียนเงินสด เมื่อสิ้นวันทำาการ จะจัดเก็บโดยครูทดูแลรับผิดชอบ ี่5.สมุดเงินฝากสิ้นวันทำาการ จัดเก็บเข้าตูเอกสาร ้6.สรุปรายละเอียด จำานวนผูฝาก - ถอน ในแต่ละวัน จัดใส่แฟ้มเก็บเข้าตู้ ้เอกสารการควบคุมดูแลการทำางาน ภายในธนาคาร โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”1.เมื่อสิ้นวันทำาการ หัวหน้าการเงิน ตรวจนับเงินสด เช็ดยอดทะเบียนเงินสดฝาก - ถอน รายบุคคล2.พนักงานการเงินพิมพ์ยอดบัญชี ลูกค้า รายบุคคล จัดเก็บใส่แฟ้ม
 8. 8. จุดเด่นของโครงการ การดำาเนินงานโครงการ เป็นการบูรณาการกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยโรงเรียนได้กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. ระดับ ความหมายคุณภาพ ดีเยี่ยม จำานวนครั้งทีฝากเงินโดยเฉลียตังแต่ 3 ครั้งต่อ ่ ่ ้ สัปดาห์ขึ้นไป โดยฝากอย่างน้อยครั้งละ 2 บาท และมีการจัดทำาบัญชีรับจ่ายประจำาวันทุก ดี จำา วันนวนครั้งทีฝากเงินโดยเฉลีย 2 ครั้งต่อ ่ ่ สัปดาห์ โดยฝากอย่างน้อยครั้งละ 2 บาทและ ผ่าน จำ การจัดทำาบั่ ญชีรับจ่ายประจำ ย 1 ครั้งต่ มีานวนครั้งทีฝากเงินโดยเฉลีาวันทุกวันอ ่ เกณฑ์ สัปดาห์ โดยฝากอย่างน้อยครั้งละ 2 บาทและปรับปรุง มีกมีการฝากเงิน รับจ่ายประจำาวั้งทีฝากเงินโดย ไม่ ารจัดทำาบัญชี หรือจำานวนครั นทุกวัน ่ เฉลียน้อยกว่า ่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 10. 10. ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่ง ของการดำาเนินงาน

×